“HYUNDAI MOTOR COMPANY” RESMI DISTRIBÝUTOR
RESMINAMALARYŇ SANAWY
Arza (Bankda doldurylýar)
Karz alýanyň pasporty
Karz alýan barada maglymatlar+surat 3х4-1 sany
Iş ýerinden kepilnama (eýeleýän wezipesi we zähmet haky
barada maglumatlar)
Eger-de nikada bolsa: nika hakyndaky
şahadatnamanyň nusgasy we ýanýoldaşynyň
pasportynyň nusgasy
Eger-de nikada durmaýan bolsa, RÝaNÝa-dan
kepilnama
SERWIS MERKEZI
HYUNDAI MERKEZI
TÜRKMENISTAN
görnüşi
Biz islendik töleg
s.
boýunça işleýäri
Eger-de karz alýan telekeçi bolsa, onda ol DSG tarapyndan tassyklanan soňky
hasabat döwri üçin jarnama, kepillendiriş edarasy tarapyndan kepillendirilen
patent nusgasyny, hasaba alyş şahadatnamasyny bermeli.
Görnüş №3 (ýaşaýan ýerinden kepilnama)
Karzy tölemek üçin şertnamalar, hasap-faktura, asyl nusgasy we nusgasy.
Girewine goýulan emläkleriň suratlary, bankyň garamagyna görä.
“TÜRKMEN BANK”
1-3 ýyl möhlet bilen berlen karz-başlangyç
tölegi awtomobiliň bahasyndan 40%,
ýyllyk göterim möçberi 10%.
RESMINAMALARYŇ SANAWY
Eger-de nika bozulan bolsa, RÝaNÝA-dan kepilnama
Tehniki pasportynyň nusgasy (bank üçin)
KARZ ŞERTLERI
Biz özümiziň, ýöriteleşdirilen enjamlar bilen üpjünleşdirilen we awtomobilleriň diagnostikasy, abatlanmagy we reňklenmegi boýunça hünärmenler toplumy bilen
üpjün edilen Serwis merkezimizde tehniki hyzmatlaryň ýerine ýetirilmegini we ulag
serişdeleriniň abatlanylmagyny kepillendirýäris.
Aşgabat, Işçiler Synpy köç., 43
tel. 99312 329644(45), 320434
Aşgabat, A.Nyýazowa köçesi, 64
426444, 429666 993 66 787778 993 65 503929
Arza (bankyň nusgasy)
Sowalnama (bankyň nusgasy)
Zähmet haky barada we eýeleýän wezipesi
hakynda iş ýerinden kepilnama (bankyň nusgasy)
Karz alýanyň we onuň ýan ýoldaşynyň
pasportlarynyň nusgasy, nika hakyndaky
şahadatnamanyň nusgasy (RÝaNÝa)
Karz tölemek üçin hasap-faktura we şertnamalar
Görnüş №3 (ýaşaýan ýerinden kepilnama)
Girewine goýulýan emläkleriň suratlary
“TÜRKMEN-TÜRK
BANK”
1-3 ýyl möhlet bilen berlen
karz-başlangyç tölegi awtomobiliň
bahasyndan 40%, ýyllyk göterim
möçberi 11%.
“TÜRKMENBAŞY BANK”
(Köpetdag şahamçasy)
1-3 ýyl möhlet bilen berlen karzbaşlangyç tölegi awtomobiliň
bahasyndan 30%, ýyllyk göterim
möçberi 12%.
“GARAGUM BANK”
1-3 ýyl möhlet bilen berlen
karz-başlangyç tölegi
awtomobiliň bahasyndan 30%,
ýyllyk göterim möçberi 12%.
142 150 manat
ARZANLADYŞ 68 235 манат
398 020 manat
65 390 манат
HD65
DRY VAN
ARZANLADYŞ
93 820 манат
275 770 manat
ARZANLADYŞ 82 450 манат
79 605 манат
HD270
(15 m3)
88 135 манат
HD45
HD370s
COUNTY
H100
HD65
REFRIGERATOR
ARZANLADYŞ
108 040 манат
HD72
102 350 манат
ZIC MOTOR ÝAGY. SIZIŇ AWTOULAGYŇYZYŇ KEPILLENDIRILEN GORAGYDYR.
46 910 manat
* HJ “Hyundai Merkezi Türkmenistan”, kepillendirilen hyzmat
etmekde, Hyundai Motor tarapyndan hödürlenen
ýag bolan ZIC ýagyny ulanýar.
Download

“Hyundai Merkezi Türkmenistan”, kepillendirilen hyzmat