OBJEKTIV MOHELNICE
MOHELNICE

OBJEKTIV


KULTURNĚPOLITICKÝ
POLITICKÝ A POPULÁRNĚ
ZÁBAVNÝ ČASOPIS
ČASOPIS 21.
21. STOLETÍ
STOLETÍ

KULTURNĚ
POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ
ZÁBAVNÝ
KULTURNĚ
POLITICKÝ AA POPULÁRNĚ
ČASOPIS 21.
STOLETÍ
Říjen
2013

ŘÍJEN2013
2013
ŘÍJEN

 - OLOMOUC 28. ZÁŘÍ 2013
POUŤ VEŘEJNÝCH
VEŘEJNÝCH ČINITELŮ
ČINITELŮ
POUŤ
OLOMOUC 28.
28. ZÁŘÍ
ZÁŘÍ 2013
2013
POUŤ
VEŘEJNÝCH ČINITELŮ
-- OLOMOUC
má čtyři
čtyři
děti
(28,
24,
14
12
let).
Mezi
její
zájmy
je vdaná,
vdaná, má
čtyři děti
děti (28,
(28, 24,
24, 14
14 aa a 12
12 let).
let). Mezi
Mezi její
její zájmy
zájmy
je
azáliby
záliby
patří
především
plavání, cyklistika,
cyklistika, četba
četba
záliby patří
patří především
především lyžování,
lyžování, plavání,
plavání,
cyklistika,
aa historickéliteratury
literaturyaa vycházky
avycházky
vycházkydo
dopřírody.
přírody.
literatury
do
přírody.
historické
TOP09
09––PARLAMENTNÍ
PARLAMENTNÍVOLBY
VOLBY––25.-26.října
25.-26.října2013
2013
PARLAMENTNÍ
TOP
Olomoucký
kraj
Olomoucký kraj
kraj
Olomoucký
příležitosti svátku
svátku sv.
sv. Václava,
Václava, patrona
patrona českého
českého národa,
národa, se
se
UU příležitosti
U příležitosti
sv. Václava,
patrona
českého vnároda,
se
sobotu
28. svátku
září 2013
2013
uskutečnil
Olomouci,
katedrále
vvsobotu
28.
září
uskutečnil
vvOlomouci,
v katedrále
v sobotu
28.
září
2013
uskutečnil
v Olomouci,
v katedrále
svatého Václava,
Václava, již
již devátý
devátý ročník
ročník poutě
poutě veřejných
veřejnýchčinitelů.
činitelů.Mši
Mši
svatého
svatého
již devátý
ročníkv poutě
veřejných
činitelů.
Mši
svatou
odVáclava,
10.00 hodin
hodin
celebroval
katedrále
olomoucký
světící
svatou
od
10.00
celebroval
v katedrále
olomoucký
světící
svatou
od
10.00
hodin
celebroval
v katedrále
olomoucký
světící
biskup Mons.
Mons. Josef
Josef Hrdlička
Hrdlička za
za hojné
hojné účasti
účasti věřících.
věřících. Přítomno
Přítomno
biskup
biskup
Mons.osobností
Josef Hrdlička
za hojné
účasti
věřících.slavnostní
Přítomno
bylo
hodně
veřejného
života.
průběhu
bylo
i i hodně
osobností veřejného
života.
VV průběhu
slavnostní
bylo svaté
i hodněv osobností
veřejného
života.
V průběhu
slavnostní
mše
rámci
liturgie
přečetla
první
čtení
MUDr.
Jitka
mše svaté v rámci liturgie přečetla první čtení MUDr. Jitka
mše svaté v rámci přečetla
první Parlamentu
čtení MUDr. Jitka
Chalánková
(TOP
09 -liturgie
- emeritní
emeritní
poslankyně
ČR
za
Chalánková
(TOP
09
poslankyně
Parlamentu ČR
za
Chalánková
(TOP
09
- 2013
emeritní
poslankyně
Parlamentu
ČR za
V
pátek
15.
února
se
v
dopoledních
hodinách
Olomoucký
kraj
a
č.
1
kandidátní
listiny
TOP
09
v
letošních
Olomoucký kraj a č. 1 kandidátní listiny TOP 09 v letošních
Olomoucký
a č. 1čtení
kandidátní
TOP
09 - v Magnet
letošních
v příjemném
prostředí
Domu
dětílistiny
aRNDr.
mládeže
volbách)
pokraj
ní
druhé
přednesl
Ladislav
Šnevajs
volbách)
aa po
ní
druhé
čtení
přednesl
RNDr.
Ladislav
Šnevajs
volbách)
a po
ní
druhé
čtení
přednesl
RNDr. Ladislav
(náměstek
primátora
města
Olomouce
KDU-ČSL).
Po
Mohelniceprimátora
uskutečnilo
neveřejné
kolo soutěže
ve Šnevajs
zpěvu
(náměstek
města
Olomouce
–– KDU-ČSL).
Po
(náměstekslavnostní
primátora mše
městasvaté
Olomouce
KDU-ČSL). před
Po
skončení
na –
prostranství
lidových
písniček
„Mohelnický
slavíček“.
skončení
slavnostnís názvem
mše svaté
sisi na
prostranství
před
skončení
slavnostní
mše
svaté
si
na
prostranství
před
katedrálou
všichni
účastníci
mohli
popovídat
při malém
malém
katedrálou
všichni
účastníci
popovídat
při
Tato soutěž
se zde
konala mohli
již
podeváté.
Původně
šlo
katedrálou
všichni
účastníci
mohli
popovídat
při opravdu
malém
pohoštění
se
svými
známými
a
vychutnat
si
tak
za
pohoštění
se
svými
známými
a
vychutnat
si
tak
za
opravdu
o postupovou
soutěž
ve zpěvu
českýchsi atak
moravských
pohoštění
se
svými
známými
a vychutnat
za
opravdu
krásného slunečného
slunečného počasí
počasí příjemné
příjemné chvíle
chvíle sobotního
sobotního
krásného
lidových písniček
s názvem
zvoneček“,
ze
krásného
slunečného
počasí „Moravský
příjemné chvíle
sobotního
svátečního
dopoledne.
svátečního
dopoledne.
svátečního
které byl dopoledne.
však postup do Text
dalšího
kola
i foto: soutěžního
Pavel Nenkovský
1.1.Jitka
JitkaChalánková,
Chalánková,
56
let,
dětská
lékařka
Chalánková,56
56let,
let,dětská
dětskálékařka
lékařka
1.
Jitka
2.2.Bořivoj
BořivojŠarapatka,
Šarapatka,
54
let,
vysokoškolský
profesor
Šarapatka,54
54let,
let,vysokoškolský
vysokoškolskýprofesor
profesor
2.
Bořivoj
3.3.Radek
RadekBrázda,
Brázda,
41
let,
starostaTroubek,
Troubek,vedoucí
vedoucídivadelního
divadelního
Brázda,41
41let,
let,starosta
Troubek,
vedoucí
divadelního
3.
Radek
souboru
souboru
souboru
4.4.Jana
JanaNěmečková,
Němečková,
51
let,
místostarostka
Libiny,
manažerka
Němečková,51
51let,
let,místostarostka
místostarostkaLibiny,
Libiny,manažerka
4.
Jana
5.5.Leoš
LeošHannig,
Hannig,
38
let,
starosta
Vápenné
Hannig,38
38let,
let,starosta
starostaVápenné
Vápenné
5.
Leoš
6.6.Aleš
AlešJakubec,
Jakubec,
37
let,
vysokoškolský
učitel
Jakubec,37
37let,
let,vysokoškolský
vysokoškolskýučitel
učitel
6.
Aleš
7.7.Dušan
DušanHluzín,
Hluzín,
48
let,
náměstek
primátora
Hluzín,48
48let,
let,náměstek
náměstekprimátora
primátora
7.
Dušan
8.8.Kateřina
KateřinaBláhová,
Bláhová,
36
let,
lékařka
Bláhová,36
36let,
let,lékařka
lékařka
8.
Kateřina
9.9.Miloš
MilošRubeš,
Rubeš,
39
let,
ekonom
zdravotnických
zařízení
Rubeš,39
39let,
let,ekonom
ekonomzdravotnických
zdravotnickýchzařízení
zařízení
9.
Miloš
10.Ivo
IvoVlach,
Vlach,54
54let,
let, náměstek
náměstekprimátora
primátora
10.Ivo
Vlach,
54
let,
10.
11.Jiří
JiříKlein,
Klein,50
50let,
let,primář
primářchirurgie
chirurgie
11.Jiří
Klein,
50
11.
12.František
FrantišekNovák,
Novák,57
57let,
let,starosta
starostaKonice,
Konice,stavební
stavebnítechnik
technik
12.František
Novák,
12.
stavební
technik
13.Adolf
Jílek,
64
let,
poradce
dopravy
13.Adolf
AdolfJílek,
Jílek,64
64let,
let,poradce
poradcevv oboru
voboru
oborudopravy
dopravy
13.
14.Aleš
Matyášek,
51
let,
jednatel
společnosti
14.Aleš
AlešMatyášek,
Matyášek,51
51let,
let,jednatel
jednatelspolečnosti
společnosti
14.
15.Eva
Machová,
56
let,
náměstkyně
primátora
15.Eva
EvaMachová,
Machová,56
56let,
let,náměstkyně
náměstkyněprimátora
primátora
15.
16.Luděk
Pivoňka,
43
let,
Mohelnice,
soukromý
16.Luděk
LuděkPivoňka,
Pivoňka,43
43let,
let,Mohelnice,
Mohelnice,soukromý
soukromýdopravce
dopravce
16.
dopravce
17.Radek
Brnka,
32
let,
ekonom
17.Radek
RadekBrnka,
Brnka,32
32let,
let,ekonom
ekonom
17.
18.Tomáš
Müller,
47
let,
18.Tomáš
TomášMüller,
Müller,47
47let,
let,starosta
starostaNové
NovéHradečné,
Hradečné,předseda
předseda
18.
starosta
Nové
Hradečné,
předseda
MAS
Uničovsko
MAS
Uničovsko
MAS
Uničovsko
z Jan
kategorie
6.35
ažlet,
7.produkční
tříd postoupilo 5 dětí a z poslední
19.Jan
Jüttner,
35
let,
produkční
19.
JanJüttner,
Jüttner,
35
let,
produkční
19.
kategorie
nejstarších
(8.
až
9. tříd)
pak
20.Stanislav
Spurný,
56
let,
praktický
lékař
pro
děti
a dorost
20.
Stanislav
Spurný,56
56let,
let,praktický
praktický
lékař
prodo
dětiveřejného
dorost
20.
Stanislav
Spurný,
lékař
pro
děti
aadorost
21.Vlasta
Kočí,
51
let,
starostka
Velké
Kraše
21.
Vlasta
Kočí,51
51
let,starostka
starostka
Velké
Kraše Není žádným
kola
porota
vybrala
tři Velké
zpěváky.
21.
Vlasta
Kočí,
let,
Kraše
22.Kateřina
Šišková,
28
let,
manažerka
22.
KateřinaŠišková,
Šišková,
28let,
let,
manažerka
tajemstvím,
že hudba
a manažerka
zpěv
ovlivňují téměř každého
22.
Kateřina
28
23.Blanka
Kolečkářová,
46
let,
starostka
23.
Blanka
Kolečkářová,
46
let,
starostka
Držovic,členka
členka
23.
Blanka
Kolečkářová,
46
let,
Držovic,
členka
člověka bez výjimky. Říká starostka
se, že Držovic,
hudba
je
nejlepší
Iniciativy
za živý
venkov
Iniciativy
za
živý
venkov
Iniciativy
za
živý
venkov
apatyka. Hudba a zpěv mají svým způsobem úžasnou

Text i foto: Pavel Nenkovský
Textlidových
i foto: Pavel
Nenkovský
hanáckých
písniček.
podmíněn zpěvem dvou
Především
z CHALÁNKOVÁ
důvodu tohoto „žánrového omezení“ děti
MUDr.
JITKA
CHALÁNKOVÁ
MUDr.
JITKA
MUDr. JITKA
CHALÁNKOVÁ
ze
základních
o tuto 23.
soutěž
postupně
ztrácely
Jitka Chalánková
Chalánkováškol
se narodila
narodila
března
1953vvBruntále.
Bruntále.
Jitka
Jitka Chalánkováse
se narodila23.
23.března
března1953
1953 v Bruntále.
zájem
a
tak
se
odborným
pedagogickým
pracovníkům
Dětství prožila
prožila v Náměšti na
na Hané. VVOlomouci-Hejčíně
Olomouci-Hejčíně
Dětství
Dětství prožilavv Náměšti
Náměšti na Hané.
Hané. V Olomouci-Hejčíně DDM Magnet
Mohelnice
podařiloaa vymyslet
a zorgavystudovala
tamní
gymnázium
poté absolvovala
absolvovala
vystudovala
tamní
gymnázium
poté
vystudovala tamní gymnázium a poté absolvovala
nizovat
jako
nejlépe
vhodnou
alternativu
zpěvu
českých
všeobecné
lékařství
na
lékařské
fakultě
Univerzity
všeobecné
všeobecné lékařství
lékařství na
na lékařské
lékařské fakultě
fakultě Univerzity
Univerzity
a
moravských
lidových
písniček
tzv.
„zpívání
bez
Palackého
v
Olomouci.
V
prostějovské
nemocnici
složila
Palackého
Olomouci. VV prostějovské
prostějovské nemocnici
Palackéhovv Olomouci.
nemocnici složila
složila
omezení“,
s
názvem
„Mohelnický
slavíček“.
později
atestaci
v
oboru
dětského
lékařství.
Zde
působila
později
oboru dětského
pozdějiatestaci
atestacivv oboru
dětskéholékařství.
lékařství.Zde
Zdepůsobila
působila
až
do
roku
1995.
Od
té
doby
se
lékařství
věnuje
pouze
V do
důsledku
vyšší
nemocnosti
dětí věnuje
způsobené
až
roku
Od
pouze
až
do
roku1995.
1995.
Odté
tédoby
dobyse
selékařství
lékařství
věnuje
pouze
externě.
Je
společnicí
s.r.o.
ProMedica,
provozovatele
chřipkovou
epidemií
se
letos
této
pěvecké
soutěže
externě.
Je
společnicí
s.r.o.
ProMedica,
provozovatele
externě. Je společnicí s.r.o. ProMedica, provozovatele
nestátního
zdravotnického
zařízení
diagnostika
zúčastnilo celkem
43 dětí zařízení
z obou ---mohelnických
nestátního
zdravotnického
diagnostika
nestátního
zdravotnického
zařízení
diagnostika
odborné
ambulance.
V
letech
2004
až
2008
působila
základních
škol
(ZŠ
Mlýnská
a
ZŠ
Vodní)
a
rovněž
děti
aaa odborné
ambulance.
V
letech
2004
až
2008
odborné ambulance. V letech 2004 až 2008 působila
působila
jako
náměstkyně
hejtmana
Olomouckého
kraje
(za
KDUze
ZŠ
Úsov.
Celá
soutěž
měla
celkem
pět
kategorií
jako
náměstkyně
hejtmana
Olomouckého
kraje
(za
KDUjako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje (za KDUČSL)
pro
oblast
sociálních
věcí,
životního
prostředí
rozdělených
podle sociálních
věku
soutěžících
Cílem prostředí
odborné
ČSL)
pro
věcí,
životního
ČSL)
pro oblast
oblast
sociálních
věcí, dětí.
životního
prostředí
rozvoje
venkova.
V
roce
2009
vystoupila
z
KDU-ČSL,
aaa rozvoje
venkova.
V
roce
2009
vystoupila
z
KDU-ČSL,
poroty,
která
zpěvu
dětí
pozorně
naslouchala,
bylo
rozvoje venkova. V roce 2009 vystoupila z KDU-ČSL,
aby
se
ihned
nato
stala
lídryní
olomoucké
kandidátky
aby
se
ihned
stala
lídryní
olomoucké
kandidátky
vybrat
veřejného
To se uskutečnilo
aby
sepostupující
ihned nato
natodo
stala
lídryníkola.
olomoucké
kandidátky
TOP
09.
roce
2010
se
tak
stala
novou
poslankyní
TOP
09.
VVV Mohelnice
roce
tak
novou
poslankyní
v sále
ZUŠ
vese
středu
20.
února
2013.
TOP
09.
roce 2010
2010
se
tak stala
stala
novou
poslankyní
Parlamentu
České
republiky.
Zasedala
ve
výboru
pro
Parlamentu
České
republiky.
ve
pro
Do veřejného
kola postoupily
děti z kategorie
prvních
Parlamentu
České
republiky. 4Zasedala
Zasedala
ve výboru
výboru
pro
evropské
záležitosti,
pro
sociální
politiku
evropské
sociální
politiku
tříd, 7 dětí z záležitosti,
kategorie
2. až pro
3.
tříd pak
to bylo celkem
7
evropské
záležitosti,
pro
sociální
politiku
organizačním
výboru.
Byla
rovněž
členkou
Stálé
aaa vv organizačním
členkou
dětí,
z kategorievýboru.
4.
až Byla
5.
třídrovněž
postoupilo
11 Stálé
dětí,
v organizačním
výboru.
Byla
rovněž
členkou
Stálé
komise
pro
rodinu
rovné
příležitosti.
Jitka
Chalánková
komise
komisepro
prorodinu
rodinuaaa rovné
rovnépříležitosti.
příležitosti. Jitka
Jitka Chalánková
Chalánková
sílu, která v mnohém rozvíjí celého člověka. Zpívání
dokonce uklidňuje více než obyčejná řeč. Lze to
například vypozorovat při večerním uspávání malých
dětí. Zpívání ukolébavek je v takovém případě ničím
nenahraditelné. Zpívání lidových písniček v útlém věku
je pro naše děti velice důležité. Lidové písničky jsou
nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi před
námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. „Mohelnický
slavíček“, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde
patří jak pořadatelům z DDM Magnet Mohelnice, tak
i učitelům a rodičům, kteří děti v tomto směru
Pavel Nenkovský
vychovávají.
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 2
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 2
OBJEKTIV
říjen 2013
2013 -- str.
str.22
OBJEKTIV MOHELNICE -- říjen
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 2
OBJEKTIV
MOHELNICE
říjen
2013
str.
2
SOCHAŘ
A
ŘEZBÁŘ
SVĚTOVÉ VÁLKY
TŘEŠTINSKÝ PAMÁTNÍK
PADLÝM
OBĚTEM 1.
TŘEŠTINSKÝ
PAMÁTNÍK
TŘEŠTINSKÝ
PAMÁTNÍK
TŘEŠTINSKÝ
PAMÁTNÍK
TŘEŠTINSKÝ
PADLÝM
OBĚTEM 1. PAMÁTNÍK
SVĚTOVÉ
VÁLKY
TŘEŠTINSKÝ
PAMÁTNÍK
PADLÝM
OBĚTEM
1.
SVĚTOVÉ
PADLÝM
OBĚTEM
1.
SVĚTOVÉ
VÁLKY
PADLÝM
SVĚTOVÉ VÁLKY
PADLÝM OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Pískovcové
sousoší
„NA„NA
STRÁŽ“,
které
Pískovcové
sousoší
STRÁŽ“,
kterézhotovil
zhotovilznámý
známý autor
autor
Pískovcové
sousoší
„NA orloje
STRÁŽ“,
které zhotovil
zhotovil
známý
autor
postav
slavného
pražského
sochař
Vojtěch
Sucharda
Pískovcové
sousoší
„NA
STRÁŽ“,
které
autor
postav
slavného
pražského
orloje
sochař
Vojtěch
Sucharda
Pískovcové sousoší „NA STRÁŽ“, které zhotovil známý
známý
autor
postav
slavného
pražského
orloje
sochař
Vojtěch
Sucharda
1968),
bylo
slavnostně
odhaleno
v
srpnu
1922.
Místní
postav
slavného
pražského
orloje
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884(1884
1968),
bylo
slavnostně
odhaleno
v
srpnu
1922.
Místní
Pískovcové
sousoší
„NA STRÁŽ“,
zhotovil
známý
autor
postav
slavného
pražského
orloje které
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884
- 1968),
1968),
bylo
slavnostně
odhaleno
v Jaroslav
srpnu
1922.
Místní
dlouholetý
mohelnický
matrikář
Jaroslav
Krejčíř
(1884
bylo
slavnostně
odhaleno
v srpnu
1922. Místní
rodákrodák
a dlouholetý
mohelnický
matrikář
Krejčíř
postav
pražského
orloje
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884
-a- slavného
1968),
bylo
slavnostně
odhaleno
v srpnu
1922.
Místní
rodák
a
dlouholetý
mohelnický
matrikář
Jaroslav
Krejčíř
v
článku
o
pomníku
v
Třeštině
uvádí,
že
Vojtěch
Sucharda
rodák
a dlouholetý
mohelnický
matrikář
Jaroslav
Krejčíř
v článku
o pomníku
v Třeštině
uvádí,
že vVojtěch
Sucharda
(1884
- a1968),
bylo
slavnostně
odhaleno
srpnu
1922.
Místní
rodák
dlouholetý
mohelnický
matrikář
Jaroslav
Krejčíř
vzhotovil
článku
odlouholetý
pomníku
v Třeštině Třeštině
uvádí,
že
Vojtěch
Sucharda
„model
zhotovil
již počátkem
roku
1922
v že
Praze
pro
vlastní
v článku
pomníku
uvádí, že
Vojtěch
Sucharda
a oo matrikář
Jaroslav
Krejčíř
„model
již
počátkem
roku
1922
v Praze
aapro
vlastní
vrodák
článku
pomníku
vv mohelnický
Třeštině
uvádí,
Vojtěch
Sucharda
„model
zhotovil
již
počátkem
roku
1922
v
Praze
a
pro
vlastní
pomník
vybral
tvrdý
pískovec
bohánecký,
který
měl
nažloutlou
zhotovil
již počátkem
počátkem
roku
1922
v pro
vlastní
v„model
článku
otvrdý
pomníku
v Třeštině
uvádí,
že
Vojtěch
Sucharda
pomník
vybralzhotovil
pískovec
bohánecký,
měl a „model
již
roku
1922který
v Praze
Praze
anažloutlou
pro
vlastní
pomník
vybral
tvrdý
pískovec
bohánecký,
který
měl
nažloutlou
barvu,
na
povrchu
sice
černal,
ale
jinak
se
osvědčil
pro
svou
pomník
vybral
tvrdý
pískovec
bohánecký,
který
měl
nažloutlou
„model
zhotovil
již počátkem
roku
1922
vosvědčil
Prazeměl
a pro
vlastní
vybral sice
tvrdý
pískovec
bohánecký,
který
nažloutlou
barvu,pomník
na
povrchu
černal,
ale
jinak
se
pro
svou
barvu, na
na povrchu
povrchu
sice
černal,
ale jinak
jinak se
seborce
osvědčil
pro
svou
trvanlivost.
Vlastní
sousoší
představuje
na
stráži,
barvu,
sice
černal,
ale
osvědčil
pro
svou
pomník
vybral
tvrdý
pískovec
bohánecký,
který
měl
nažloutlou
barvu,
na
povrchu
sice
černal,
ale jinak se
osvědčil
svou
trvanlivost.
Vlastní
sousoší
představuje
borce
nanapro
stráži,
trvanlivost.
Vlastní
sousoší
představuje
borce
stráži,
stojícího
na
dvouhlavém
k
zemi
sraženém
orlu.
Bojovník
trvanlivost.
Vlastnísice
představuje
borce
na
barvu,
nadvouhlavém
povrchu
černal,
ale
jinak se osvědčil
prostráži,
svou
trvanlivost.
Vlastní
sousoší
představuje
borce
na
stráži,
stojícího
na
k
zemi
sraženém
orlu.
Bojovník
stojícího
na
dvouhlavém
k
zemi
sraženém
orlu.
Bojovník
sebevědomě
a
odhodlaně
svírá
selskou
kosu,borce
zbraň
toBojovník
rebelů
trvanlivost.
Vlastní
sousoší
představuje
na
stráži,
stojícíhoa na
dvouhlavém
k zemi
sraženém
orlu.
stojícího
dvouhlavém
kselskou
zemi
orlu.to
Bojovník
sebevědomě
odhodlaně
svírá
kosu,
zbraň
rebelů
sebevědomě
a odhodlaně
svírá
selskou
kosu,
zbraň
to
rebelů
bojujícých
ona
práva.
Jeho
pohled
je
upřen
k těm
místům,
kde
stojícího
dvouhlavém
k zemi
sraženém
orlu.
Bojovník
sebevědomě
a odhodlaně
selskou
kosu,
zbraň
to
rebelů
sebevědomě
a
odhodlaně
svírá
kosu,
zbraň
to
rebelů
bojujícých
otépráva.
Jeho
pohled
je upřen
k těm
místům,
kde
bojujícých
o práva.
Jeho
pohled
je upřen
k těm
místům,
kde
bylo
v
době
usídleno
německé
obyvatelstvo,
těžce
se
sebevědomě
a odhodlaně
svírá selskou
kosu,
zbraň
to rebelů
bojujícých oo práva.
Jeho pohled
je
upřen
k místům,
kde
bojujícých
pohled
jeobyvatelstvo,
upřen
k těm
těm
místům,
kde
bylo
v té
době
usídleno
německé
obyvatelstvo,
těžce
se
bylo smiřující
vbojujícých
té době
usídleno
německé
těžce
se
s
existencí
samostatného
československého
státu.
o
práva.
Jeho
pohled
je
upřen
k
těm
místům,
kde
bylo
v té
době
usídleno
německé
těžce
se
bylo
v
té
době
usídleno
německé
obyvatelstvo,
těžce
se
smiřující
s existencí
samostatného
československého
státu.
smiřující
s
existencí
samostatného
československého
státu.
Postava
druhého
klečícího
druha
upírá
zrak
k
opačné
části
bylo
v té ss době
usídleno
německé československého
obyvatelstvo, těžce
se
smiřující
existencí
samostatného
československého
státu.
smiřující
existencí
samostatného
státu.
Postava
druhého
klečícího
druha
upírá
zrak
k
opačné
části
Postava
druhého
klečícího
druha
zrak
k k opačné
kraje,
odkud
hrozilo
nebezpečí
proupírá
národ
azrak
jeho
svobodu,
Třetí
smiřující
s existencí
samostatného
československého
státu.
Postava
druhého
druha
opačné
části
Postava
druhého
klečícího
druha
upírá
ksvobodu,
opačnéčásti
části
kraje,znaven
odkud
hrozilo
nebezpečí
pro upírá
národ
azrak
jeho
Třetí
útrapami
boje,
odpočívá.
Na
přední
straně
kraje,muž,
odkud
hrozilo
nebezpečí
pro
národ
a
jeho
svobodu,
Třetí
Postava
druhého
klečícího
druha
upírá
zrak
k
opačné
části
kraje,
odkud
hrozilo
nebezpečí
národ a jeho
a jeho
svobodu,
Třetí
kraje,
odkud
hrozilo
pro
národ
svobodu,
Třetí
muž,
znaven
útrapami
boje,
odpočívá.
Na
přední
straně
jest
letopočet
1918,
obou
stranách
muž,podstavce
znaven
útrapami
boje,boje,
odpočívá.
přední
straně
kraje,
odkud
hrozilo
nebezpečí
pro
národnaNa
a jeho
svobodu,
Třetí
muž,
znaven
útrapami
odpočívá.
Na
přední
straně
muž,
znaven
útrapami
odpočívá.
Na
přední
straně
podstavce
jest
letopočet
1918,
narok
obou
stranách
vpodstavce
stylizovaných
trnových
korunách
zase
1914.
Jména
muž,
znaven
útrapami
boje,
odpočívá.
Na
přední
straně
podstavce
jest
letopočet
1918,
na
obou
stranách
jest
letopočet
na
obou
stranách
podstavce
jest
1918,
na
obou
stranách
v stylizovaných
trnových
korunách
zase straně.
rok 1914.
Jména
padlých
z obce
uvedena
na
severní
Pomník
je
jestjsou
letopočet
1918,
na
obou
stranách
v stylizovaných
trnových
korunách
zase
rokrok 1914.
Jména
vpodstavce
stylizovaných
trnových
korunách
zase
rok
1914.
Jména
v stylizovaných trnových korunách zase 1914. Jména
padlých
z cm,
obce
jsouoznačil
uvedena
na
severní
straně.
Pomník
je
vysoký
375
autor
své
dílo
ve
spodní
části
sousoší:
v
stylizovaných
trnových
korunách
zase
rok
1914.
Jména
padlých
z obce
jsou
uvedena
nasvé
severní
straně.
Pomník
jejeje
padlých
zz obce
jsou
uvedena
na
severní
straně.
Pomník
padlých
obce
jsou
uvedena
na dílo
straně.
Pomník
vysoký
375
cm,
autor
označil
ve
spodní
části
sousoší:
Vojta
Sucharda,
padlých
z obce
jsou
uvedena
nadílo
severní
straně.
Pomník
je
vysoký
375
cm,Praha.
autor
označil
své
dílo
ve
spodní
části
sousoší:
vysoký
375
cm,
autor
označil
svésvé
dílo
ve
spodní
části
sousoší:
vysoký
375 cm,
autor
označil
ve
spodní
části
sousoší:
Vojta
Sucharda,
Praha.
vysoký
375
cm,
autor
označil
své
dílo
ve
spodní
části
sousoší:
Vojta
Sucharda,
Praha.
Vojta Sucharda,
Praha.
Vojta Sucharda,
Na
podstavci
důstojného
Vojta
Sucharda,
Praha. památníku obětem 1. světové války
Na podstavci důstojného památníku obětem 1. světové války
jsou
na
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti
třeštinských
Na
podstavci
důstojného
památníku
obětem
1.
světové
války
jsou
na důstojného
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti
třeštinských
Na podstavci
památníku
1. 1.
světové
války
Na
podstavci
důstojného
památníku
obětem
1.
světové
války
mužů,
kteří
padli
na
bojištích
válkyobětem
nebo
zemřeli
natřeštinských
následky
Na
podstavci
důstojného
památníku
obětem
světové
války
jsou
na
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti
mužů,
kteří
padli
na
bojištích
války
nebo
zemřeli
na
následky
jsou zranění:
na
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti
třeštinských
jsou na
na FUX
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti třeštinských
Jan,
Hynek,
HORKÝ
Metoděj,
JÍLEK
jsou
věčnou
paměť
vytesána
jména
třinácti
třeštinských
mužů,
kteří
padli
na FUX
bojištích
války
nebo
zemřeli
na následky
zranění:
FUX
Jan,
FUX
Hynek,
HORKÝ
Metoděj,
JÍLEK
mužů,
kteří kteří
padli
na Klement,
bojištích
války
nebo
zemřeli
nana
mužů,
kteří
padli
na bojištích
bojištích
války
nebo
zemřeli
nanásledky
následky
Bohumil,
JÍLEK
KADLEC
Josef,
KREJČÍ
Jarolím,
mužů,
padli
na
války
nebo
zemřeli
následky
zranění:
FUX
Jan,
FUX Hynek,
HORKÝ
Metoděj,Jarolím,
JÍLEK
Bohumil,
JÍLEK
Klement,
KADLEC
Josef,
KREJČÍ
zranění:
FUX FUX
Jan,
FUX
Hynek,
HORKÝ
Metoděj,
JÍLEK
zranění:
Jan,
FUX
Hynek,
KREJČÍŘ
Karel,Jan,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
zranění:
FUX
Hynek,
HORKÝ
Metoděj, Rudolf,
JÍLEK
Bohumil,
JÍLEK
Klement,
KADLEC
Josef,
KREJČÍ
Jarolím,
KREJČÍŘFUX
Karel,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
Rudolf,
Bohumil,
JÍLEK
Klement,
KADLEC
Bohumil,
JÍLEKJÍLEK
Klement,
KADLEC
Josef,
KREJČÍ
Jarolím,
SVOBODA
Josef,
VACHUTKA
Karel
a VACHUTKA
Robert.
Bohumil,
KADLEC
KREJČÍ
Jarolím,
KREJČÍŘ
Karel,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
Rudolf,
SVOBODA
Josef,Klement,
VACHUTKA
Karel
aJosef,
VACHUTKA
Robert.
KREJČÍŘ
Karel,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
Rudolf,
VKREJČÍŘ
parčíku
před
velkým
pomníkem
byla
po
2. světové
válce
Karel,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
KREJČÍŘ
Karel,
KUNČAR
Josef,
POŠTULKA
Rudolf,
V parčíku Josef,
před velkým
pomníkem
po 2. světové
SVOBODA
VACHUTKA
Karel abyla
VACHUTKA
Robert.válce
instalována
pamětní
deska
se
jmény
třeštinských
občanů
SVOBODA
Josef,
VACHUTKA
Karel
a VACHUTKA
SVOBODA
Josef,
VACHUTKA
Karel
a
VACHUTKA
Robert.
SVOBODA
Josef,
VACHUTKA
Karel
a
VACHUTKA
Robert.
pamětní
se jmény
třeštinských
Vinstalována
parčíku před
velkýmdeska
pomníkem
byla po
2. světovéobčanů
válce
padlých
v tomto
historickém
období.
VV parčíku
před
velkým
pomníkem
byla
světovéobčanů
válce
parčíku
před
velkým
pomníkem
V parčíku
před
velkým
pomníkem
popo
2. 2.světové
válce
padlých
v tomto
historickém
období.
instalována
pamětní
deska
se byla
jmény
třeštinských
instalována
pamětní
deska
se
jménytřeštinských
třeštinských občanů
občanů
instalována
pamětní
deska
se
instalována
pamětní
deska
seobdobí.
jmény
padlých
v tomto
historickém
padlých
v
tomto
historickém
období.
padlých
v tomto
historickém
období.
padlých v tomto historickém období.
Ctirad
Štipl,
Ctirad
Štipl,kronikář
kronikářměsta
městaMohelnice
Mohelnice
Ctirad
Štipl, kronikář
kronikářměsta
městaMohelnice
Mohelnice
Ctirad Štipl,
Štipl,
Ctirad
Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice
SOCHAŘ A ŘEZBÁŘ
VOJTĚCH
SOCHAŘ
AA ŘEZBÁŘ
SOCHAŘA ŘEZBÁŘ
ŘEZBÁŘ
VOJTĚCH
SUCHARDA
SOCHAŘ
SOCHAŘ
A ŘEZBÁŘ
VOJTĚCH
Stále
opakovaná
otázka zní:
VOJTĚCH
SUCHARDA
VOJTĚCH
Máme
v
našem
mikroreVOJTĚCH
Stále
opakovaná
otázka
zní:
SUCHARDA
SUCHARDA
SUCHARDA
gionu
dostatek
atraktivních
Máme
v
našem
mikroreStále
opakovaná
otázka
zní:
Stále opakovaná
opakovaná otázka
otázkazní:
zní:
SUCHARDA
Stále
turistických
zajímavostí,
ktegionu
dostatek
atraktivních
Máme
vv našem
mikroreMámeopakovaná
našem
mikroreStále
otázka
zní:
Máme
v našem
mikroreré
by
k
nám
každoročně
turistických
zajímavostí,
ktegionu
dostatek
atraktivních
gionu dostatek
dostatek
atraktivních
Máme
v našematraktivních
mikroregionu
přilákaly
hostů
z celého
ré
by dostatek
kdavy
nám
každoročně
turistických
zajímavostí,
kteturistických
zajímavostí,
ktegionu
atraktivních
turistických
zajímavostí,
ktepřilákaly
davy
hostů
z
celého
světa?
Odpovědí
může
být
ré
by
k
nám
každoročně
ré
by
k
nám
každoročně
turistických
zajímavostí,
které
by k nám
každoročně světa?
Odpovědí
může
být
přilákaly
davy
hostů
zzacelého
loštická
synagoga
řada
přilákaly
davy
hostů
celého
ré
by
k
nám
každoročně
přilákaly davy hostů z celého
loštická
synagoga
řada
světa?
Odpovědí
může
být
zajímavých
aktivit,
které
jsou
světa? Odpovědí
Odpovědí
může
být
přilákaly
davy
hostůmůže
za celého
světa?
být
zajímavých
aktivit,
které
loštická
synagoga
aajejsou
řada
sloštická
ní spojeny
a
pak
také
loštická
synagoga
řada
světa?
Odpovědí
může
být
synagoga a řada
sloštická
ní spojeny
a paktak
také
zajímavých
aktivit,
které
jsou
zajímavých
aktivit,
které
jsou
možno
se
jen
synagoga
aje trochu
řada
zajímavých
aktivit,
které
jsou
možno
se
jen
tak
trochu
s
ní
spojeny
a
pak
je
také
s ní
ní spojeny
spojeny
akolem
pak
také
zajímavých
aktivit,
které
jsou
rozhlédnout
sebe.
s a pak
jeje také
rozhlédnout
sebe.
se
jen
tak
trochu
možno
sea jen
takjetrochu
trochu
smožno
ní spojeny
akolem
pak
také na návsi sousoší umístěná zde na
se
tak
Vmožno
Dubicku
vjen
Třeštině
stojí
Vmožno
Dubicku
a
v
Třeštině
stojí
na návsi sousoší umístěná zde na
rozhlédnout
kolem
sebe.
rozhlédnout
kolem
sebe.
se jen
tak trochu
rozhlédnout
kolem
sebe.
paměť
místním
obyvatelům,
kteří
narukovali
v roce
1914
do
V
Dubicku
aa vvkolem
Třeštině
stojí
na
návsi
sousoší
umístěná
zde
na
paměť
místním
obyvatelům,
kteří
narukovali
vumístěná
roce
1914
do
V
Dubicku
Třeštině
stojí
na
návsi
sousoší
zde
na
rozhlédnout
sebe.
V Dubicku a v Třeštině
stojí
na
návsi
sousoší
umístěná
zde
na
šumperských
kasáren
a
odtud
pak
vytáhli
do
bojů
za
císaře
místním
obyvatelům,
kteří
narukovali
vvroce
1914
do
šumperských
kasáren
astojí
odtud
paknarukovali
vytáhli
doumístěná
za
císaře
paměť
místním
obyvatelům,
kteří
narukovali
roce
1914
do se
Vpaměť
Dubicku
a vrodinu
Třeštině
na
návsi
sousoší
zde
na
paměť
obyvatelům,
kteří
v bojů
roce
1914
pána
a místním
jeho
naruské,
ruské,
srbské,
či italské
frontě
ado
už
šumperských
kasáren
a
odtud
pak
vytáhli
do
bojů
za
císaře
pána
a
jeho
rodinu
na
srbské,
či
italské
frontě
a
už
se
paměť
místním
obyvatelům,
kteří
narukovali
vbojů
roce
do
šumperských
kasáren
aodtud
odtud
pak
vytáhlidodo
bojůza1914
zacísaře
císaře
šumperských
kasáren
a pak
vytáhli
nikdy
do
svých
rodných
obcí
nevrátili.
obou
sousoší
pána
a jeho
rodinu
na
ruské,
srbské,
či Autorem
italské
frontě
aacísaře
už se
nikdy
svých
rodných
obcí
nevrátili.
Autorem
sousoší
jese je
šumperských
kasáren
odtud
pak vytáhli
do obou
bojů
zaa pánado
jehorodinu
rodinu
naaruské,
ruské,
srbské,
italské
frontě
pána
a ajeho
na
srbské,
čičiitalské
frontě
užužse
slavný
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884
1968),
který
ze
dřeva
nikdy
do
svých
rodných
obcí
nevrátili.
Autorem
obou
sousoší
je
slavný
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884
1968),
který
ze
dřeva
pána
ado
jeho
rodinu
na ruské,
srbské,Autorem
čiAutorem
italskéobou
frontě
a už se
nikdydo
svých
rodných
obcínevrátili.
nevrátili.
obou
sousoší
nikdy
svých
rodných
obcí
sousoší
je je
slavný
sochař
Vojtěch
Sucharda
(1884
1968),
který
ze
dřeva
vyřezal
postavičky
apoštolů
světově
proslulého
pražského
vyřezal
postavičky
apoštolů
světově
proslulého
pražského
nikdy
do
svýchVojtěch
rodných
obcí nevrátili.
Autorem
obou
sousoší
je
slavný
sochař
(1884
- 1968),
který
zezedřeva
slavný
sochař
VojtěchSucharda
Sucharda
(1884
- 1968),
který
dřeva
vyřezalsochař
postavičky
apoštolů
světově
proslulého
pražského
staroměstského
orloje,
podílel
se sena-proslulého
práci
při pražského
zhotovení
staroměstského
orloje,
podílel
na
práci
při
slavný
Vojtěch
Sucharda
(1884
1968),
který
ze zhotovení
dřeva
vyřezal
apoštolů
světově
vyřezal postavičky
postavičky
apoštolů
světově
proslulého
pražského
staroměstského
orloje,
podílel
sev Praze
na
práci
při
zhotovení
velkolepého
pomníku
F.F.Palackého
a z ajeho
ateliéru
je je
velkolepého
pomníku
Palackého
vnaPraze
zpřijeho
ateliéru
vyřezal
postavičky
apoštolů
světově
proslulého
pražského
staroměstského
orloje,
podílel
se
práci
při
zhotovení
staroměstského
orloje,
podílel
se na
práci
zhotovení
velkolepého
pomníku
F. Palackého
vdolním
Praze
a zkonci
jeho
ateliéru
je
fasáda
známého
paláce
Koruna
na
konci
Václavského
iivelkolepého
fasáda
známého
paláce
Koruna
na
dolním
Václavského
staroměstského
orloje,
podílel
se
na
práci
při
zhotovení
pomníku
F.
Palackého
v Praze
a z jeho
ateliéru
je
velkolepého pomníku F. Palackého v Praze a z jeho ateliéru je
i
fasáda
známého
paláce
Koruna
na
dolním
konci
Václavského
náměstí.
Sochař
a
řezbář
Sucharda
rovněž
narukoval
a
hned
velkolepého
pomníku
F. Palackého
vdolním
Praze
akonci
z jeho
ateliéruajehned
náměstí.
Sochař
apaláce
řezbář
Sucharda
rovněž
narukoval
i fasáda
paláce
Koruna
na
konci
Václavského
i fasádaznámého
známého
Koruna
na
dolním
Václavského
Sochařpadl
apaláce
řezbář
Sucharda
rovněž
narukoval
hned
prvních
bojích
dodoruského
zajetí,
kdekde
se
setkal
saa
řadou
ináměstí.
fasáda
známého
Koruna
na
dolním
konci
Václavského
Sochař
Sucharda
rovněž
narukoval
a hned
náměstí.
Sochařa ařezbář
řezbář
Sucharda
rovněž
narukoval
hned
vvnáměstí.
prvních
bojích
padl
ruského
zajetí,
se
setkal
s řadou
v
prvních
bojích
padl
do
ruského
zajetí,
kde
se
setkal
s
řadou
Čechů
aa Slováků.
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
jeho jeho
náměstí.
Sochař
apadl
řezbář
Sucharda
rovněž
narukoval
hned
v prvních
bojích
padl
do
ruského
zajetí,
kde
se
setkal
s ařadou
v
prvních
bojích
do
ruského
zajetí,
kde
se
setkal
s
řadou
Čechů
Slováků.
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
Čechů a a Slováků.
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
jeho
uměleckých
schopností
tak
byl jako
zajatec
činný
v táborech
Čechů
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
jeho
vČechů
prvnícha Slováků.
bojích
padl
doa ruského
zajetí,
kde
se
setkal
svřadou
Slováků.
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
jeho
uměleckých
schopností
takbylbyljako
jako
zajatec
činný
táborech
uměleckých
schopností
aatak
zajatec
činný
vstáborech
vuměleckých
Sugodě
a
Nižném
Novgorodě
při
tvorbě
plastik
názvem
schopností
a tak
byl
jako
zajatec
činný
v táborech
Čechů
a
Slováků.
Ruská
carská
armáda
ráda
využívala
jeho
uměleckých
schopností
a
tak
byl
jako
zajatec
činný
v
táborech
vVojna
Sugodě
a
Nižném
Novgorodě
při
tvorbě
plastik
s
názvem
v Sugodě
Nižném
Novgorodě
přiZde
tvorbě
plastik ssenázvem
a míra aaaschopností
Pod
českým
praporem.
se plastik
spřátelil
zajatci
v Nižném
Novgorodě
připři
tvorbě
s názvem
uměleckých
a tak
byl jako
zajatec
činný
v táborech
v Sugodě
Sugodě
Nižném
Novgorodě
tvorbě
plastik
s názvem
Vojna
aa mír
Pod
českým
praporem.
Zde
se
spřátelil
sejim
zajatci
Vojna
mír
a
Pod
českým
praporem.
Zde
se
spřátelil
se
zajatci
pocházejícími
z
našeho
kraje
a
s
těmi
si
slíbil,
že
když
se
Vojna
a mír
českým
praporem.
sesespřátelil
se
zajatci
vVojna
Sugodě
Novgorodě
přiZde
tvorbě
plastik
s se
názvem
a míraa Pod
aNižném
Pod
českým
praporem.
Zde
spřátelil
zajatci
pocházejícími
z
našeho
kraje
a
s
těmi
si
slíbil,
že
když
se
jim
pocházejícími
z
našeho
kraje
a
s
těmi
si
slíbil,
že
když
se jim
poštěstí
dostat
ze zajetí
aa as světové
šťastně
domů,
pocházejícími
z zse
našeho
kraje
sisiválky
slíbil,
že
Vojna
a mír
a Pod
českým
praporem.
Zde
se
spřátelil
se se
zajatci
pocházejícími
našeho
kraje
stěmi
těmi
slíbil,
žekdyž
když
sejim
jim
poštěstí
dostatobcích
se
ze
zajetí
a asvětové
války
šťastně
domů,
poštěstí
dostat
se
ze
zajetí
světové
války
šťastně
domů,
postaví
v
jejich
pomník
padlým
kamarádům.
Sucharda
poštěstí
zajetí
pocházejícími
z se
našeho
kraje
aassvětové
těmi si války
slíbil,
žešťastně
když domů,
sedomů,
jim
poštěstívdostat
dostat
se ze
zepomník
zajetía světové
válkyšťastně
postaví
jejich
obcích
padlým
kamarádům.
Sucharda
postaví
jejich
pomník
padlým
kamarádům.
Sucharda
postaví
jejich obcích
obcích
Sucharda
poštěstí vv dostat
se ze pomník
zajetí
a padlým
světovékamarádům.
války šťastně
domů,
postaví v jejich obcích pomník padlým kamarádům. Sucharda
postaví v jejich obcích pomník padlým kamarádům. Sucharda
Dubicko
Dubicko
Dubicko
Třeština
Třeština
Třeština
svůj
splnil,
tak
přišla
Třeština
aa Dubicko
kk unikátním
svůj slib
slib Dubicko
splnil, a
a tak
tak přišla
přišla Třeština
Třeština a Dubicko
unikátním
Třeština
svůj
slib
splnil,
a Dubicko
k každoročně
unikátním
plastikám,
jejichž
autora
obdivují
na
pražském
orloji
Dubicko
Třeština
Dubicko
Třeština
plastikám,
jejichž
autora
obdivují
na
pražském
orloji
každoročně
svůj slib jejichž
splnil, autora
a tak obdivují
přišla Třeština
a Dubicko
k unikátním
plastikám,
na
pražském
orloji
každoročně
Štipl
statisíce
zzcelého
světa.
svůj
slibturistů
splnil,
acelého
tak
Třeština
a Dubicko
kCtirad
unikátním
svůj
slib
splnil,
aautora
takpřišla
přišla
Třeština
a Dubicko
k unikátním
Ctirad
Štipl
statisíce
turistů
světa.
plastikám,
jejichž
obdivují
na pražském
orlojiCtirad
každoročně
statisíce
turistů
z celého
světa. Štipl
plastikám,
jejichž
autora
obdivují
na
pražském
orloji
každoročně
plastikám,
jejichž
autora světa.
obdivují na pražském orloji
každoročně
Ctirad
Štipl
statisíce turistů
z celého
Ctirad Štipl
turistů
z celého 2013
Vstatisíce
vv 18
sále
Ctirad
statisíce
turistů
z celéhosvěta.
světa.
Vpátek
pátek 20.
20. prosince
prosince
2013
18 hod.
hod. se
se na
na velkém
velkém
sáleŠtipl
mohelnického
domu
kultury
uskuteční
VÁNOČNÍ
mohelnického
domu 2013
kultury
uskuteční
VÁNOČNÍ
VV pátek
v v 1818hod.
pátek20.
20.prosince
prosince
2013
hod.sesenanavelkém
velkémsále
V pátek 20. SMOLAŘŮ
prosince 2013
v 18 hod.
se na
velkém
sále
KONCERT
a
jejich
hostů.
Tento
koncert
KONCERT
akultury
jejich
hostů.
Tento
koncertsále
mohelnického
domu
uskuteční
VÁNOČNÍ
Vmohelnického
pátek
20. SMOLAŘŮ
prosince
2013
v
18
hod.
se
na
velkém
sále mohelnického
domu
kultury
uskuteční
VÁNOČNÍ
domu
kultury
uskuteční
VÁNOČNÍ
bude
mít
ráz,
před
40
lety
(na
bude
mít slavnostní
slavnostní
ráz, protože
protože
právě
před
40
lety
(na
KONCERT
SMOLAŘŮ
a
jejichprávě
hostů.
Tento
koncert
mohelnického
domu
uskuteční
VÁNOČNÍ
KONCERT
SMOLAŘŮ
jejich
hostů.
Tento
koncert
KONCERT
SMOLAŘŮ
aakultury
jejich
hostů.
Tento
koncert
podzim
roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a
proto
zde
podzim
roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a
proto
zde
bude
mít
slavnostní
ráz,
protože
právě
před
40
lety
(na
KONCERT
SMOLAŘŮ
a
jejich
hostů.
Tento
budemít
mítslavnostní
slavnostní
ráz,protože
protože
právě
před40
40lety
letykoncert
bude
ráz,
právě
před
(na
SMOLAŘI
oslaví
své
čtyřicáté
narozeniny.
SMOLAŘI
oslaví
své
čtyřicáté
narozeniny.
podzim
roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a
proto
zde
bude
mít
slavnostní
ráz,
protože
právě
před
40
lety
(na
podzim
roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a proto
podzim roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a protoKiďák
zde (na
Nebudou
chybět
ani
gratulanti
(mimo
jiné
Nebudou
chybět
ani
gratulanti
(mimo
jiné Vojta
Vojta Kiďák
SMOLAŘI
oslaví
své
čtyřicáté
narozeniny.
podzim
roku
1973)
hudební
kapela
vznikla
a
proto
zde
zde
SMOLAŘI
oslaví
své
čtyřicáté
narozeniny.
SMOLAŘIaoslaví
své čtyřicáté
narozeniny.
Tomáško
Josef
Grim)
samozřejmě
ani
Tomáško
achybět
Josef MLOK
MLOK
Grim) aa (mimo
samozřejmě
ani bývalí
bývalí
Nebudou
ani
gratulanti
jiné
Vojta
Kiďák
Nebudou
chybět
ani
gratulanti
(mimo
jiné
Vojta
Kiďák
SMOLAŘI
oslaví
své
čtyřicáté
narozeniny.
Nebudou
chybět
ani
(mimo
jiné Vojta
Kiďák
hráči,
zpěváci
aa zpěvačky,
konferenciéři
apod.,
kteří
hráči,
zpěváci
zpěvačky,
konferenciéři
apod.,
kteří
Tomáško
aJosef
Josef
MLOK
Grim)
samozřejmě
anibývalí
bývalí
Tomáško
achybět
MLOK
Grim)
aaSmolaři
samozřejmě
ani
Tomáško
a Josef
MLOK
Grim)
a samozřejmě
ani
bývalí
Nebudou
ani
gratulanti
(mimo
jiné
Vojta
Kiďák
během
této
úctyhodné
doby
se
vystupovali
či
během
této úctyhodné
doby se
Smolaři vystupovali
či
hráči,
zpěváci
a
zpěvačky,
konferenciéři
apod.,
kteří
hráči,
zpěváci
aa zpěvačky,
konferenciéři
apod.,
kteří
hráči,
zpěváci
zpěvačky,
konferenciéři
apod.,
kteří
Tomáško
a
Josef
MLOK
Grim)
a
samozřejmě
ani
bývalí
jinak
spolupracovali.
Předprodej
lístků
na
tento
koncert
jinak
spolupracovali.
Předprodej
lístků
na tento
koncertči
během
této
úctyhodné
doby
se
Smolaři
vystupovali
během
této
doby
sekonferenciéři
Smolaři
vystupovali
během
tétoúctyhodné
úctyhodné
doby
se
Smolaři
vystupovali
či čikteří
hráči,
zpěváci
zpěvačky,
apod.,
bude
zahájen
již
vv MKC
s.r.o.
bude
zahájen
jižva
vlistopadu
listopadu
MKC
s.r.o. na
jinak
spolupracovali.
Předprodej
lístků
tento
koncert
jinak
spolupracovali.
Předprodej
lístků
na
tento
koncert
jinakzahájen
spolupracovali.
Předprodej
lístků
na tentovystupovali
koncert
během
této úctyhodné
doby
se
Smolaři
či
bude
jižvvlistopadu
listopadu
MKC
s.r.o.
bude
zahájen
již
vvv MKC
MKC
s.r.o.
bude
zahájen
již v listopadu
s.r.o. na tento koncert
jinak
spolupracovali.
Předprodej
lístků
bude zahájen již v listopadu v MKC s.r.o.
OBJEKTIV
OBJEKTIV MOHELNICE
MOHELNICE -- říjen
říjen 2013
2013 -- str.
str. 33
PAMÁTNÍKY OBĚTEM
OBĚTEM VÁLEK
VÁLEK
PAMÁTNÍKY
BIŘMOVÁNÍ NA
NA STUDENÉ
STUDENÉ LOUČCE
BIŘMOVÁNÍ
LOUČCE
PAMÁTNÍK SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ - Mohelnice
PAMÁTNÍK SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ - Mohelnice
Památník je umístěn nad hrobem padlých sovětských zajatců,
Památník je umístěn nad hrobem padlých sovětských zajatců,
který se nachází v levé části areálu mohelnického hřbitova na
který se nachází v levé části areálu mohelnického hřbitova na
uliciDružstevní.
Družstevní.VV horní
částipamátníku
památníkuje
jeumístěna
umístěna rudá
rudá
ulici
horní části
hvězda.Na
Načelní
čelnídesce
descejejedo
dokamene
kamenevytesán
vytesán ruský
ruský nápis
nápis
hvězda.
vv azbuce.
azbuce.
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНО 36 РУССКИХ BOEHHOПЛEHHЫХ
ЗДЕСЬ
ПОХОРОНЕНО 36 РУССКИХ BOEHHOПЛEHHЫХ
УМУЧEHЫХ ГЕРМAHСКИМИ OKУПAHTAMИ
УМУЧEHЫХ
ГЕРМAHСКИМИ OKУПAHTAMИ
BOBРEMЯ
BРEMЯBСEMИРHOЙ
BСEMИРHOЙ BOЙHЫ 1939
45 г
BO
BOЙHЫ 1939 -- 45
г гг ..
PAMÁTNÍKOBĚTEM
OBĚTEM FAŠISMU
FAŠISMU A
A 2.
SVĚTOVÉ VÁLKY
VÁLKY -PAMÁTNÍK
2. SVĚTOVÉ
Mohelnice
Mohelnice
Památníkstojí
stojívv parčíku
naprotibudovy
budovyKomerční
Komerční banky
banky ve
ve
Památník
parčíku naproti
Stanislavově
ulici.
Na
sloupu
z kamenných
kvádrů
je
umístěna
Stanislavově ulici. Na sloupu z kamenných kvádrů je umístěna
alegorickápostava
postavaženy
ženyaa kovová
deska (tu
(tu však
však vv nedávné
alegorická
kovová deska
nedávné
doběněkdo
někdoodcizil!)
odcizil!)ss vyrytými
jménypadlých
padlých hrdinů:
hrdinů:
době
vyrytými jmény
BAČAFRANTIŠEK,
FRANTIŠEK,BAČOVSKÝ
BAČOVSKÝVÁCLAV,
VÁCLAV, BERAN
BERAN
BAČA
EMANUEL,ČURDA
ČURDAVÁCLAV,
VÁCLAV, DOLEŽAL
DOLEŽAL VLADIMÍR,
VLADIMÍR, FEĎURA
FEĎURA
EMANUEL,
EVŽEN,GABRIEL
GABRIELFRANTIŠEK,
FRANTIŠEK, JOŘENEK
JOŘENEK JAROSLAV,
JAROSLAV,
EVŽEN,
KADLECVÁCLAV,
VÁCLAV, KLABAN
KLABAN JAN,
JAN, KOČKA
KOČKAVLADIMÍR,
VLADIMÍR, KOČKA
KOČKA
KADLEC
ŘEHOŘ,KUČÍK
KUČÍKVÁCLAV,
VÁCLAV,KUTAL
KUTALJOSEF,
JOSEF, LEIBNER
LEIBNER
ŘEHOŘ,
BOHUSLAV,
BOHUSLAV, MORAVEC
MORAVEC JOSEF,
JOSEF, MOTLÍČEK
MOTLÍČEK FRANTIŠEK,
FRANTIŠEK, NÁJEMNÍK
NÁJEMNÍKJAROSLAV,
JAROSLAV,PALLA
PALLAVÁCLAV,
VÁCLAV, POSPÍŠIL
POSPÍŠIL JAN,
JAN,
POSPÍŠILOVÁ
POSPÍŠILOVÁCECÍLIE,
CECÍLIE,PRÝMEK
PRÝMEKVLADIMÍR,
VLADIMÍR,SMÉKAL
SMÉKAL
JULIUS,
JULIUS,ŠŤASTNÝ
ŠŤASTNÝVÁCLAV,
VÁCLAV, VOJTÍŠEK
VOJTÍŠEKJAROSLAV,
JAROSLAV, VOLEK
VOLEK
ROBERT,
ROBERT, VORÁČ
VORÁČHYNEK,
HYNEK,VRTEK
VRTEKSEVERIN,
SEVERIN,WOLF
WOLFKURT,
KURT,
WOLF
WOLFOTTO
OTTO
PAMĚTNÍ
PAMĚTNÍDESKA
DESKAPADLÝM
PADLÝM VE
VE 2.
2. SVĚTOVÉ
SVĚTOVÉ VÁLCE
VÁLCE-Mohelnice
Mohelnice
Pamětní
Pamětnídeska
deskajejeumístěna
umístěnana
navnější
vnějšízdi
zdipřízemí
přízemí domu
domu v
Nádražní
ulici
č. 6
nana
ní ní
vyryt
nápis:
v Nádražní
ulici
č. a6 je
a je
vyryt
nápis:
VV TOMTO
TOMTO DOMĚ
DOMĚSE
SENARODIL
NARODIL5.
5. 6.
6.1927
1927OTTO
OTTOWOLF,
WOLF,
KTERÝ
KTERÝPŘED
PŘEDÚSVITEM
ÚSVITEMSVOBODY
SVOBODYPO
PO 33 LETÉM
LETÉM SKRÝVÁNÍ
SKRÝVÁNÍ
VV LESÍCH
LESÍCH BYL
BYL20.
20.4.
4.1945
1945 VLASOVCI
VLASOVCI AA
GESTAPÁKY
ZAŽIVA UPÁLEN
GESTAPÁKYJAKO
JAKOPARTYZÁN
PARTYZÁNMUČEN
MUČENAA ZAŽIVA
UPÁLEN
BYDLEL
MUDR. KURT
BYDLELZDE
ZDESE
SESVÝM
SVÝMBRATREM
BRATREM POR.
POR. MUDR. KURT
WOLF,
WOLF, KTERÝ
KTERÝPADL
PADL PO
PO HRDINNÉM
HRDINNÉM BOJI
BOJI 9.
9. 3.
3. 1943
1943 U
SOKOLOVA
U SOKOLOVA
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI
POMNÍK RUDOARMĚJCE A PAMĚTNÍ DESKA - Mohelnice
POMNÍK
RUDOARMĚJCE
A PAMĚTNÍ
- Mohelnice
Pomník
rudoarmějce
se dvěma
dětmi stojíDESKA
v parčíku
na rohu
Pomník
rudoarmějce
se
dvěma
dětmi
stojí
v parčíku
nadeska
rohu
Třebovské a Okružní ulice od 9. května 1955. Pamětní
Třebovské
a Okružní
na
kameni nese
nápis:ulice od 9. května 1955. Pamětní deska
kameni nese nápis:
OnaOSVOBOZENÍ
MĚSTA MOHELNICE SE ZASLOUŽILI
O OSVOBOZENÍ
MĚSTAAMOHELNICE
SE ZASLOUŽILI
VOJÁCI RUDÉ ARMÁDY
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ
VOJÁCI RUDÉ
ARMÁDY
A PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ
TANKOVÉ
BRIGÁDY
- NEZAPOMENEME
TANKOVÉ BRIGÁDY - NEZAPOMENEME
POMNÍK PADLÝM V OBOU VÁLKÁCH - Újezd
Na
návsi uPADLÝM
památného
dubu stojí
v parčíku
kámen s deskou se
POMNÍK
V OBOU
VÁLKÁCH
- Újezd
státním
znakem
a letopočty
1918 a 1939
- 1945.
Na se
Na návsi
u památného
dubu1914
stojí -v parčíku
kámen
s deskou
dolní
desce
je nápis:
V MOHUTNÉM
SOUZVUKU
DUŠÍ Na
státním
znakem
a letopočty
1914 - 1918
a 1939 - 1945.
SVÝCH
SLIBUJEME
A PO VŠECHNU
BUDOUCNOST;
dolní desce
je nápis: DNES
V MOHUTNÉM
SOUZVUKU
DUŠÍ
ZŮSTANEME,
KDE JSME
STANULI,
VĚRNI VBUDOUCNOST;
PRÁCI
SVÝCH SLIBUJEME
DNES
A PO VŠECHNU
VZŮSTANEME,
ZÁPASE, VĚRNI
UTRPENÍ
VĚRNIVĚRNI
AŽ DOV PRÁCI
HROBU –
KDEVJSME
STANULI,
VĚRNI
ZÚSTANEME
V ZÁPASE,
VĚRNI V UTRPENÍ VĚRNI AŽ DO HROBU –
VĚRNI ZŮSTANEME
POMNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE - Studená Loučka
Na návsi u kostela stojí kamenný památník z roku 1921, na
POMNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE - Studená Loučka
němž je kamenná deska se jmény 33 občanů Studené Loučky
Na návsi u kostela stojí kamenný památník z roku 1921, na
padlých na frontách 1. světové války.
němž je kamenná deska se jmény 33 občanů Studené Loučky
padlých na frontách
světové války.
NÁHROBNÍ
KÁMEN1.
PADLÉHO
V 2. VÁLCE - Studená
Loučka
NÁHROBNÍ
KÁMEN
V 2. VÁLCE
Studená
Na
zdejším hřbitově
jePADLÉHO
pohřben neznámý
vojín -sovětské
Loučka který v obci padl v poslední den 2. světové války.
armády,
Na zdejším hřbitově je pohřben neznámý vojín sovětské
armády, který v obci padl v poslední den 2. světové války.
V neděli 15. září 2013 byla v 10.30 hod. v kostele svaté Maří
V neděli 15. září 2013 byla v 10.30 hod. v kostele svaté Maří
Magdaleny
na Studené
StudenéLoučce
Loučcezahájena
zahájenahistorická
historickáudálost
událost
Magdaleny na
a
a pro
věřící
křesťany
veliká
slavnost.
Arcibiskup
olomoucký
pro věřící křesťany veliká slavnost. Arcibiskup olomoucký a
a metropolita
moravskýMons.
Mons.Jan
JanGraubner
Graubnerzde
zde při
při slavnostní
slavnostní
metropolita
moravský
mši svaté
svaté udělil
udělil jedenácti
jedenácti věřícím
věřícím svátost
svátost biřmování.
biřmování. Sedum
Sedum
mši
biřmovaných bylo
bylo přímo
přímoze
zeStudené
StudenéLoučky,
Loučky,třitřiz Mohelnice
z Mohelnice
biřmovaných
a
a jedna
z Moravičan.Římskokatolická
Římskokatolickáfarnost
farnost Studená
Studená Loučka,
jedna
z Moravičan.
pod kterou
kterou spadá
spadái i Buková
Bukováa a Bohdalov,jejefarnost
farnost
samostatná
pod
Bohdalov,
samostatná
a
spravuje
ji mohelnický
kněz
a administrátor
P.P. Petr
Petr Šimara.
a spravuje
ji mohelnický
kněz
a administrátor
Šimara.
Ten
Ten všechny věřící, kteří se rozhodli přijmout svátost biřmování,
na
na tuto
tuto významnou
významnou událost
událost řádně
řádně aa zodpovědně připravoval
téměř
roční
duchovní
přípravou
dochovaných
a
téměř roční duchovní přípravou- -katechezí.
katechezí.Z Z dochovaných
nám
dostupných
s největší
a nám
dostupnýchzáznamů
záznamůa a zápisů
zápisůzz kronik
kronik je
je to
to s největší
pravděpodobností
pravděpodobností první
první udělení
udělení svátosti
svátosti biřmování
biřmování po
po skončení
skončení
druhé
světové
války.
Novoromantický
kostel
druhé světové války. Novoromantický kostel svaté
svaté Maří
Maří
Magdaleny,
roku 1859,
této neděli
Magdaleny, který
který pochází
pochází zz roku
1859, byl
byl o
o této
neděli zaplněn
zaplněn
více než je tomu obvykle. Liturgii doprovázela společně schola
více než je tomu obvykle. Liturgii doprovázela společně schola
z Mohelnice a ze Studené Loučky. Olomouckého arcibiskupa
z Mohelnice a ze Studené Loučky. Olomouckého arcibiskupa
na začátku této mše přivítal administrátor z Mohelnice P. Petr
na začátku
mšez přivítal
administrátor
z Mohelnice
P. Petr
Šimara
a zatéto
věřící
obce Studená
Loučka
pak arcibiskupa
Šimararodák
a za avěřící
obce Studená
Loučka
pakarcibiskupovi
arcibiskupa
přivítal
zdejšíz občan
Pavel Bílek
a kytici
přivítal rodák
a zdejší
občan Pavel
Bílek na
a kytici
arcibiskupovi
předala
za všechny
přítomné
a čekající
svátost
biřmování
předala
za
všechny
přítomné
a čekající
na
svátost
biřmování
Karolína Čepová rovněž ze Studené Loučky.
Karolína Čepová
rovněž
Studené Loučky.
Svátost
biřmování
(z ze
latinského
confirmatio) – znamená
Svátost abiřmování
(z selatinského
confirmatio)
– jedenkrát
znamená
posílení
upevňování,
uděluje pokřtěnému
pouze
pouze
jedenkrát
vposílení
životě. a upevňování,
Touto svátostí se
se uděluje
naplňujepokřtěnému
křestní milost
- biřmovanci
v životě.
svátostí
se naplňuje
křestní Vmilost
biřmovanci
je
udělenaTouto
tak zvaná
křesťanská
dospělost.
tomto- případě
jde
ojeosobní
o tuto
svátost.
Žadatel
musí být
udělenarozhodnutí
tak zvaná žadatele
křesťanská
dospělost.
V tomto
případě
jde
pokřtěný
vybírá si nové
jméno
některého
svatého
jako
svého
o osobní arozhodnutí
žadatele
o tuto
svátost.
Žadatel
musí
být
patrona.
Svátost sibiřmování
uděluje
biskup
nebo,
jeho
pokřtěný a vybírá
nové jméno
některého
svatého
jakos svého
svolením,
kněz. Přibiřmování
udělování uděluje
svátosti biskup
na
patrona. Svátost
biskup vkládá
nebo, ruku
s jeho
biřmovance,
maže
ho
na
čele
křižmem
a
říká:
"Přijmi
pečeť
svolením, kněz. Při udělování svátosti biskup vkládá ruku na
daru
Ducha svatého."
úkonu stojí
za biřmovancem
biřmovance,
maže ho Při
na tomto
čele křižmem
a říká:
„Přijmi pečeť
jeho
má svou
ruku nastojí
jehoza
pravém
rameni.
daru kmotr,
Duchakterý
svatého.“
Při pravou
tomto úkonu
biřmovancem
Tím stvrzuje, že bude biřmovanému duchovní oporou.
jeho kmotr, který má svou pravou ruku na jeho pravém rameni.
Po skončení mše svaté se pak všichni v ten den biřmovaní
Tím stvrzuje, že bude biřmovanému duchovní oporou.
fotografovali na památku u hlavního oltáře s Mons. Janem
Po skončení mše svaté se pak všichni v ten den biřmovaní
Graubnerem a pak si ještě před kostelem popovídali svátečně
fotografovali
na památku
u hlavního
s Mons.
Janem
naladění
občané,
biřmovanci,
kmotři čioltáře
kmotrové,
příbuzní
a
Graubnerem
a pak
si
ještě
před
kostelem
popovídali
svátečně
známí jak s arcibiskupem či knězem a k tomu zakusovali
naladěníkoláčky,
občané,
biřmovanci,
kmotřiženy.
či kmotrové, příbuzní
výborné
které
připravily místní
a známí
jak vedené
s arcibiskupem
či knězem
a k vyplývá,
tomu zakusovali
Ze
statistiky
římskokatolickou
církví
že obec
výborné koláčky,
ženy. děkanátu jeden
Studená
Loučka které
drží připravily
v celém místní
zábřežském
Ze statistiky
vedené
římskokatolickou
vyplývá, věřících.
že obec
primát
a tím je
nejnižší
věkový průměrcírkví
praktikujících
Studená
Loučka
celém
děkanátu
jeden
Pokud
byste
chtěli drží
tento v kostel
na zábřežském
Studené Loučce
navštívit,
tak
toto
lze a učinit
každou
neděli
v 11.15
hod.,praktikujících
kdy zde probíhá
mše
primát
tím je
nejnižší
věkový
průměr
věřících.
svatá
účasti
kněze.
Pokudzabyste
chtěli
tento kostel na Studené Loučce navštívit, tak
i foto:
Nenkovský
toto lze učinit každou neděli v 11.15Text
hod.,
kdy Pavel
zde probíhá
mše
svatá za účasti kněze.
Text i foto: Pavel Nenkovský
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 4
OBJEKTIV
říjen 2013
2013 -- str.
str. 44
OBJEKTIV MOHELNICE
MOHELNICE -- říjen
DETLEF
DETLEFLINGEMANN,
DETLEF
LINGEMANN,VELVYSLANEC
VELVYSLANEC
SPOLKOVÉ
REPUBLIKY
SPOLKOVÉ REPUBLIKYNĚMECKO,
SPOLKOVÉ
NĚMECKO,
NAVŠTÍVIL
MOHELNICKÝ
NAVŠTÍVIL
NAVŠTÍVIL MOHELNICKÝZÁVOD
ZÁVOD
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
Vůbec
Vůbec poprvé
poprvé v vv historii
historii Mohelnici
Mohelnici navštívil
navštívil velvyslanec
velvyslanec
Vůbec
poprvé
historii
Mohelnici
Spolkové
Spolkovérepubliky
republikyNěmecko,
Německo,jehož
jehožzářijová
Spolkové
republiky
Německo,
jehož
zářijovácesta
cestana
naMoravu
Moravu
vedla
vedla dodo
do největšího
největšího evropského
evropského závodu
vedla
největšího
evropského
závodu na
na výrobu
výrobu
elektromotorů.
elektromotorů. Detlef
Detlef Lingemann,
Lingemann, který
elektromotorů.
Detlef
Lingemann,
který jeje německým
německým
velvyslancem
ČR
velvyslancemv vv ČRodod
odroku
roku2011,
2011,sisicílcílsvé
velvyslancem
ČR
roku
2011,
své návštěvy
návštěvy vybral
vybral
záměrně:
záměrně:společnost
společnostSiemens
Siemenspatří
patříkkk největším
záměrně:
společnost
Siemens
patří
největším tuzemským
tuzemským
exportérům,
exportérům,
vztahu
německému
trhu přitom
přitom hraje
hraje
exportérům,veve
ve vztahu
vztahu k kk německému
německému trhu
mohelnický
mohelnický
závod
významnou
roli. Čtyřicet
Čtyřicet procent
procent
mohelnický závod
závod významnou
významnou roli.
elektromotorů,
elektromotorů,
vyrobených
na
Hané,
exportovánoprávě
právě do
do
elektromotorů,vyrobených
vyrobenýchna
naHané,
Hané,jejeexportováno
Německa.
Německa.
Německa.
Návštěva
mohelnického
závodu
byla jednou
jednou zzz pravidelných
pravidelných
Návštěva
Návštěvamohelnického
mohelnickéhozávodu
závodubyla
cest
Detlefa
Lingemanna
regionech
České
republiky.
„Česko
cest
Detlefa
Lingemanna
cest
Detlefa
Lingemannapopo
poregionech
regionechČeské
Českérepubliky.
republiky.„Česko
jedním
nejdůležitějších
obchodních
partnerů Německa,
Německa,
jeje
nejdůležitějších
jejedním
jednímz zz nejdůležitějšíchobchodních
obchodních partnerů
přirozeně
mě
tedy
zajímalo,
jak
vypadá provoz
provoz vvv největším
největším
přirozeně
přirozeněmě
mětedy
tedyzajímalo,
zajímalo,jak
jakvypadá
evropském
závodě
výrobu
elektromotorů.
Fakt, že
že se
se tutu
evropském
evropskémzávodě
závoděnana
navýrobu
výrobuelektromotorů.
elektromotorů. Fakt,
vyrábí
tisíc
aktivních
variant
motorů
extrémněkrátkými
krátkými
vyrábí
ažaž
5555
tisíc
extrémně
vyrábí
až
55
tisícaktivních
aktivníchvariant
variantmotorů
motorůsss extrémně
dodacími
lhůtami,
mě
příjemně
překvapil,“
sdělil
rámci
své
dodacími
dodacímilhůtami,
lhůtami,mě
měpříjemně
příjemněpřekvapil,“
překvapil,“sdělil
sdělilvvv rámci
rámci své
své
návštěvy
německý
velvyslanec.
Kromě
něj
do
Mohelnice
zavítal
návštěvy
německý
velvyslanec.
návštěvy
německý
velvyslanec.Kromě
Kroměněj
nějdo
doMohelnice
Mohelnicezavítal
zavítal
také
vedoucí
hospodářského
referátu
velvyslanectví,
pan
Milan
také
vedoucí
hospodářského
také
vedoucí
hospodářskéhoreferátu
referátuvelvyslanectví,
velvyslanectví,pan
panMilan
Milan
Šimandl.
Šimandl.
Šimandl. Vedle
krátké
prezentace,
níž
oběma
pánům
ředitel
Vedle
Vedle krátké
krátké prezentace,
prezentace, v vv níž
níž oběma
oběma pánům
pánům ředitel
ředitel
mohelnického
závodu
Pavel
Pěnička
představil
firmu
Siemens
mohelnického
mohelnickéhozávodu
závoduPavel
PavelPěnička
Pěničkapředstavil
představilfirmu
firmuSiemens
Siemens
výrobní
portfolio
mohelnického
závodu,
měli
hosté
a aa výrobní
výrobní portfolio
portfolio mohelnického
mohelnického závodu,
závodu, měli
měli hosté
hosté
zz velvyslanectví
jedinečnou
příležitost
nahlédnout
přímo
do
z velvyslanectví
velvyslanectvíjedinečnou
jedinečnoupříležitost
příležitostnahlédnout
nahlédnout přímo
přímo do
do
výrobních
hal
prohlédnout
nejmodernější
technologie.
výrobních
výrobníchhal
hala aa prohlédnout
prohlédnout sisi
si nejmodernější
nejmodernější technologie.
technologie.
„Návštěva
pana
Lingemanna
našem
závodě
potvrdila
nejen
„Návštěva
našem
„Návštěvapana
panaLingemanna
Lingemannav vv našemzávodě
závoděpotvrdila
potvrdilanejen
nejen​ naši
pevnou
pozici
trhu,
ale
naše
postavení
rámci
naši
našipevnou
pevnoupozici
pozicinana
natrhu,
trhu,ale
alei ii naše
naše postavení
postavení vvv rámci
rámci
koncernu
Siemens.
Vždyť
pětina
zaměstnanců
skupiny
koncernu
koncernu Siemens.
Siemens. Vždyť
Vždyť pětina
pětina zaměstnanců
zaměstnanců skupiny
skupiny
Siemens
Česká
republika
pracuje
právě
Mohelnici,“
doplnil
Siemens
SiemensČeská
Českárepublika
republikapracuje
pracujeprávě
právěvvv Mohelnici,“
Mohelnici,“ doplnil
doplnil
Pavel
Pěnička
tím,
mu
bylo
ctí
být
hostitelem
takto
Pavel
PavelPěnička
Pěničkas ss tím,
tím,žeže
žemu
mubylo
bylo ctí
ctí být
být hostitelem
hostitelem takto
takto
významné
návštěvy.
významné
návštěvy.
významné
návštěvy.
Během
společného
setkání
zástupců
velvyslanectví
vedením
Během
společného
vedením
Během
společnéhosetkání
setkánízástupců
zástupcůvelvyslanectví
velvyslanectvísss vedením
výrobního
závodu
došlo
i
na
další
témata
úzce
související
výrobního
výrobníhozávodu
závodudošlo
došloi i nanadalší
dalšítémata
témata úzce
úzce související
související
s výrobouv vČeské
České republice,především
především na vzdělání. Pavel
Pavel
s výrobou
s výrobou v Českérepublice,
republice, předevšímnanavzdělání.
vzdělání. Pavel
Pěničkavstoupil
vstoupil do diskuse s sotázkou
otázkou duálního vzdělávání
vzdělávání
Pěnička
Pěnička vstoupildododiskuse
diskuse s otázkouduálního
duálního vzdělávání
nelehkousituací
situacíprůmyslových
průmyslových podniků, pro
pro něž jeje stále
stále
aa
nelehkou
a nelehkou
situací průmyslovýchpodniků,
podniků, proněž
něž je stále
větším
problémem
sehnat
kvalifikované
zaměstnance
a
kvalitní
větším
problémem
kvalitní
větším
problémemsehnat
sehnatkvalifikované
kvalifikovanézaměstnance
zaměstnanceaa kvalitní
řemeslníky. Detlef Lingemann vzájemnou debatu na toto téma
řemeslníky.
řemeslníky.Detlef
DetlefLingemann
Lingemannvzájemnou
vzájemnoudebatu
debatuna
natoto
tototéma
téma
navíc rozšířil o další stěžejní bod: „Je nezbytně nutné, aby byla
navíc
rozšířil
o o další
další stěžejní
navíc
rozšířil
stěžejníbod:
bod:„Je
„Jenezbytně
nezbytněnutné,
nutné,aby
abybyla
byla
němčina na českých školách druhým povinným jazykem už jen
němčina
nana
českých
němčina
českýchškolách
školáchdruhým
druhýmpovinným
povinnýmjazykem
jazykemuž
užjen
jen
z toho důvodu, že jsou Česko a Německo tak důležitými
z toho
důvodu,
že žejsou
z toho
důvodu,
jsouČesko
Českoa a Německo
Německo tak
tak důležitými
důležitými
obchodními
partnery.“
obchodními
partnery.“
obchodními
partnery.“Monika Petrlová - Communication Manager
Monika
Petrlová
- Communication
Manager
Monika
Petrlová
- Communication
Manager
Německý velvyslanec Detlef Lingemann (druhý zleva) navštívil
Německý
velvyslanec
Detlef
(druhý
zleva)
Německý
velvyslanec
DetlefLingemann
Lingemann
(druhý
zleva)navštívil
navštívil
mohelnický
závod Siemens
vůbec
poprvé.
Průvodcem
mu byl
mohelnický
závod
Siemens
vůbec
poprvé.
Průvodcem
mohelnický
závod
poprvé.
Průvodcemmu
mubyl
byl
ředitel
závodu
PavelSiemens
Pěnička vůbec
(na snímku
uprostřed).
ředitel
závodu
Pavel
Pěnička
uprostřed).
ředitel
závodu
Pavel
Pěnička(na
(nasnímku
snímkuFoto:
uprostřed). Martina Nenkovská
Foto:
Foto:Martina
MartinaNenkovská
Nenkovská
CHODEC
PUCI JIŽ
JIŽ NENÍ MEZI
MEZI NÁMI
CHODEC -- PEŠIAK
PEŠIAK JURAJ
JURAJ
JURAJ PUCI
PUCI JIŽ NENÍ
NENÍ MEZI NÁMI
NÁMI
17. srpna 2013 ve svých 84 letech zemřel v pražské nemocnici
17. srpna
srpna 2013
2013 ve
ve svých
svých 84
84 letech
letech zemřel
zemřel v pražské
v pražské nemocnici
nemocnici
17.
po
delší nemoci
známý
chodec
a rekordman
JURAJ PUCI.
po delší
delší nemoci
nemoci známý
známý chodec
chodec a rekordman
a rekordman JURAJ
JURAJ PUCI.
PUCI.
po
Juraj se narodil 15. dubna 1929 v obci Kožuchov v okrese
Juraj se
se narodil
narodil 15.
15. dubna
dubna 1929
1929 v vobci
obci Kožuchov
Kožuchov v okrese
okrese
Juraj
Trebišov
na Slovensku.
Vystudoval
prestižní v katolické
Trebišov na
na Slovensku.
Slovensku. Vystudoval
Vystudoval prestižní
prestižní katolické
katolické
Trebišov
gymnázium v Kláštore pod Znievom. Ve svých devatenácti
gymnázium v v Kláštore
pod Znievom.
Znievom. Ve
Ve svých svých devatenácti
devatenácti
gymnázium
Kláštore
pod
letech
přišel
do
Prahy,
kde
studoval
žurnalistiku
a pracoval jako
jako
letech přišel
přišel do
do Prahy,
Prahy, kde
kde studoval
studoval žurnalistiku
žurnalistiku a pracoval
a pracoval jako
letech
slovenský
hlasatel
v
rozhlase.
V
období
„Pražského
jara“
se
slovenský hlasatel
hlasatel v v rozhlase.
rozhlase. V V období
„Pražského jara“
jara“ se
se
slovenský
období
„Pražského
Juraj
Puci
proslavil
svou
spoluprací
ss populárním
týdeníkem
Juraj
Puci
proslavil
svou
spoluprací
populárním
týdeníkem
Juraj Puci
proslavil svou
spoluprací
s populárním
týdeníkem
„Mladý
po
celý
rok
1968
chodil
pěšky
v rámci
rámci
„Mladý svět“.
svět“. Skoro
Skoro po
po celý
celý rok
rok 1968
1968 chodil
chodil pěšky
pěšky
„Mladý
svět“.
Skoro
v v rámci
projektu
„Šlapu
10.000
km
pro
Mladý
svět“.
V
době
normalizace
projektu „Šlapu
„Šlapu 10.000 km
10.000 km pro
pro Mladý
Mladý svět“.
svět“. V době
V době normalizace
normalizace
projektu
však
protože
byl
signatářem
Charty
všakmusel
musel od
od žurnalistiky
žurnalistiky odejít,
odejít, protože
protože byl
byl signatářem
signatářem Charty
Charty
žurnalistiky
odejít,
77. Dále se
živil
jako
průvodce
a
kastelán
na
Prašné
bráně
se živil
živil jako
jako průvodce
průvodce a a kastelán
kastelán na
na Prašné
Prašné bráně
bráně
77. Dále se
vvPraze.
Mezi
jeho
nejdelší
dálkové
pochody
patří pochod
pochod
Praze.
Mezi
jeho
nejdelší
dálkové
pochody
patří
v Praze. Mezi jeho
pochody patří pochod
vvroce
1998-1997, kdy
od svých 69. narozenin
(15. dubna
dubna
narozenin (15.
(15.
v roce
roce 1998-1997,
1998-1997, kdy
kdy od svých 69. narozenin
dubna
1998) do svých sedmdesátin
ušel
neuvěřitelných
13.151
sedmdesátin ušel
ušel neuvěřitelných
neuvěřitelných 13.151
13.151
1998) do svých sedmdesátin
kilometrů.
žádný
dopravní
prostředek.
kilometrů. Během
Během 366
366 dnů
dnů nepoužil
nepoužil žádný
žádný dopravní
dopravní prostředek.
prostředek.
dnů
nepoužil
Tento
pochod
nazval
“K
sedmi křížkům
křížkům
Tento jednoroční
jednoroční nonstop
nonstop pochod
pochod nazval
nazval “K “K sedmi
sedmi
křížkům
Tento
jednoroční
nonstop
přes
vedla
přes
ČR,
Slovensko,
přes šest
šest zemí“
zemí“ aa a trasa
trasa pochodu
pochodu
vedla
přes
ČR,
Slovensko,
pochodu vedla přes ČR, Slovensko,
Maďarsko,
aa Rakousko.
Německo a Rakousko.
Rakousko.
Maďarsko, Polsko,
Polsko, Německo
Německo
Za
celý
svůj
život
Juraj
Puci
200.000
km.
nachodil něco
něco
přes
km.
Za celý svůj život Juraj Puci nachodil
něco přes
přes 200.000
200.000 km.
Během
se
zastavil
několikrát
i
u
nás
Během těchto
těchto svých
svých pochodů
pochodů
se
zastavil
několikrát
i
u
nás
pochodů se zastavil několikrát i u nás
vv Mohelnici.
dostavníku
roce 1992,
1992,
vMohelnici.
Mohelnici. Např.
z 18.
18. Mohelnického
Mohelnického dostavníku
dostavníku v roce
vv roce
1992,
Např. zz 18.
Mohelnického
jak
odnesl
ve
svém
batohu
až
do
Prahy
na
jak jinak
jinak než
než pěšky,
pěšky,
odnesl
ve
svém
batohu
až
do
Prahy
na
pěšky, odnesl ve svém batohu až do Prahy na
hlavní
zaslané do
do všech
naší
a dopisy
dopisy zaslané
všech koutů
koutů naší
naší
hlavní poštu
poštu pohlednice
pohlednice a
a dopisy
republiky
Mohelnického dostavníku.
dostavníku.
tehdejšího Mohelnického
dostavníku.
republiky návštěvníky
návštěvníky tehdejšího
tehdejšího
OO se
více
dozvíte
v
některém
dalším
Objektivu
Otom
tom
se
více
dozvíte
v
některém
čísle
Objektivu
tom se
v některém dalším
Objektivu
Mohelnice.
pamatuje
na 1.
1. červen
kdy
možná pamatuje
pamatuje na
červen 1991,
1991, kdy
kdy
Mohelnice. Málokdo
Málokdo si
si možná
možná
byla
symbolicky na
na svátek
svátek
vMohelnici
Mohelnici
oficiálně aa
svátek
byla vv Mohelnici oficiálně
a tak
tak trochu
trochu symbolicky
Mezinárodního
(uvedena do
pěší
zprovozněna (uvedena
do chodu)
chodu) pěší
pěší
Mezinárodního dne
dne dětí
dětí zprovozněna
zóna
prakticky
nanáměstí
náměstí
Svobody.
Pěší
zónana
náměstíSvobody.
Svobody.Pěší
Pěšízóna
zónabyla
bylaslibována
slibovánaprakticky
prakticky
všemi
předvolebních mítincích
mítincích
všemi politickými
politickými stranami
stranami na předvolebních
mítincích
komunálních
konaly 24.11.1990).
24.11.1990).
v Mohelnici
Mohelnici (ty
(ty se
se konaly
komunálních voleb
voleb vv Mohelnici
Slavnostního
tehdy zúčastnil
zúčastnil i i známý
známý
pěší zóny
zóny se
se tehdy
známý
Slavnostního otevření
otevření pěší
Puci a
a za
za město
město Mohelnice
pak zástupce
zástupce
chodec
Mohelnice pak
zástupce
chodec –– pešiak
pešiak Juraj
Juraj Puci
a za
prof. Václav
Křupka. Slavnostní
pěší zóny
zóny
starosty
Slavnostní otevření
otevření pěší
zóny
starosty prof.
prof. Václav Křupka.
bylo zahájeno
zahájeno ve
ve 14
14 hod.
hod. zábavným
zábavným odpolednem,
kde tehdy
tehdy
bylo
odpolednem, kde
tehdy
Smolaři a
a Náhoda
Náhoda Mohelnice.
Děti zde
zde měly
měly
vystoupily kapely
kapely Smolaři
Smolaři
a vystoupily
Mohelnice. Děti
měly
různých soutěží
soutěží a bylo završeno
završeno
možnost zúčastnit
zúčastnit se
se různých
možnost
a to
to vše
vše bylo
završeno
v 17
17 hod.,
hod., která
stála uprostřed
náměstí
kácením máje
máje vv která tehdy stála
kácením
uprostřed náměstí
náměstí
kašny kousek
kousek od
od sloupu
osvětlení). Májku
Májku
(poblíž kašny
kašny sloupu veřejného
(poblíž
veřejného osvětlení).
Májku
skáceli prof. prof. Václav
Václav Křupka,
Křupka, Pavel
Pavel
společnými silami
silami pak
pak skáceli
společnými
Pavel
Weinlich a
a náš
náš host
host a dobrý
kamarád Juraj
Juraj
Nenkovský, Eduard
Eduard Weinlich
Weinlich
a náš
Nenkovský,
a dobrý kamarád
Juraj
Suchomela).
Puci (viz
(viz foto
foto Františka
Františka Suchomela).
Puci
Svůj poslední dálkový pochod Juraj Puci uskutečnil v roce 2009
Svůj
poslední
dálkový
pochod Juraj
Puci uskutečnil
uskutečnil v roce
v roce2009
2009
Svůj
poslední
dálkový
Jurajkdy
Puci
v rámci
oslav svých
80.pochod
narozenin,
po svém rodném
kraji
vv rámci
rámci oslav
svých
80.
narozenin,
kdy po
po svém
svém rodném
rodnémkraji
kraji
oslav
svých
80.
narozenin,
kdy
ušel za 24 hodin 122 kilometrů. Jak sdělil jeho syn Jan Puci, tak
ušel
za
hodin
Jak
sdělil jeho
jeho syn Jan
Jan Puci,
Puci,tak
tak
ušel
za 24
24rozloučení
hodin 122
122skilometrů.
kilometrů.
Jak sdělil
poslední
Jurajem Pucim
proběhlo syn
v jednom
poslední
rozloučení
s
Jurajem
Pucim
proběhlo
v
jednom
poslední
s Jurajem
proběhlo
v jednom
kostele
kostele v rozloučení
Praze a řádný
pohřebPucim
pak měl
na rodném
Slovensku.
kostele
Praze apohřeb
řádný pohřeb
měl na rodném
Slovensku.
v Prazeva řádný
pak mělpak
na rodném
Slovensku.
text a foto:
Pavel Nenkovský
text
foto: Pavel
Nenkovský
text aa foto:
Pavel Nenkovský
OBJEKTIV
MOHELNICE
- říjen
2013
- str.
5
OBJEKTIV
OBJEKTIV
MOHELNICE
říjen
2013
str.
5
OBJEKTIVMOHELNICE
MOHELNICE---říjen
říjen2013
2013--- str.
str. 55
KRUH
KRUHPŘÁTEL
PŘÁTELHUDBY
HUDBY LOŠTICE
LOŠTICE
KRUH
PŘÁTEL
HUDBY
uvedl
syuvedl
vúterý
úterý
úterý
3.
3. září
září
2013
2013 v
vv syuvedl vvv úterý 3.
září 2013
v synagoze
suitu
Johana
Sebastiana
nagoze
nagoze suitu
suitu Johana
Johana Sebastiana
Sebastiana
Bacha
Bacha
Bacha pro
pro
pro sólové
sólové
sólové violoncello,
violoncello,
kterou
kterou
kterou přednesl
přednesl
přednesl přední
přední český
český
kterou
přednesl
přední
český
violoncellista
JIŘÍ
BÁRTA
violoncellista
violoncellista
JIŘÍ
JIŘÍ
BÁRTA
violoncellista
JIŘÍ
BÁRTA
(*(*
(*1964).
1964).
1964).
Ten
Tenvstoupil
vstoupil
vstoupildo
doevropské
evropské
(*
1964).Ten
Ten
vstoupil
do
evropské
špičky
90.
let
špičky
špičky počátkem
počátkem
počátkem
90.
let
špičky
počátkem
90.
let
20.
století,
když
vyhrál
význam20.
20.
století,
století,
když
když
vyhrál
vyhrál
význam20. století, když vyhrál významné
(Drážďany,
né
né hudební
hudební
hudební soutěže
soutěže
soutěže
né
hudební
soutěže (Drážďany,
(Drážďany,
Los
Los
LosAngeles
Angeles
Angeles aaa Beethovenův
Beethovenův
Los Angeles a Beethovenův
Hradec).
Hradec).
Hradec). Po
Po
Po pražských
pražských
pražských studiích
studiích
Hradec). Po pražských studiích
Josefa
Josefa Chuchra
Chuchra
Chuchra aa Mirko
Mirko
uuuJosefa
u Josefa Chuchra a Mirko
Škampy
Škampy se
se
se věnoval
věnoval
věnoval studiu
studiu
Škampy
Škampy
se Rýnem
věnovalu Borise
studiu
Kolíně
Kolíně nad
nad
nad
Rýnem
vvvKolíně
Rýnem
u Borise
v Kolíně nad Rýnema u v Borise
Pergamenschikowa
Pergamenschikowa
Los
Pergamenschikowa
a v Los
Pergamenschikowa
a v ceny
Los
Angeles
AngelesuuuEleonore
Eleonore
EleonoreSchoenfeld.
Schoenfeld.
Schoenfeld.
Jiří
Jiří Bárta
Bárta
Bárta je
je
je držitelem
držitelem
ceny
Angeles
Jiří
Angeles
Eleonore Schoenfeld.
Bárta
je
držitelem(1991)
ceny
Hammer
Hammer u Rostropovich
Rostropovich
Award
Award Jiří
Los
Los Angeles
Angeles
Angeles
(1991)
Hammer
Rostropovich
Award
vvv Los
Rostropovich
Award
Los Angeles
(1991)
aEuropäische
Europäische
Europäische
Förderpreis
Förderpreisfür
für
fürMusik
Musik
Musikv Drážďanech
Drážďanech
(1991).
Jiří
Jiří
aaHammer
Förderpreis
vvvDrážďanech
(1991).
a Europäische
Förderpreis
Musik hudby,
v Drážďanech
(1991). mj.
Jiří
Bárta
Bárta
jenadšený
nadšený
nadšený
propagátor
propagátorfür
soudobé
soudobé
hudby,
hudby,spolupracoval
spolupracoval
spolupracoval
mj.
Bárta
jeje
propagátor
soudobé
Bárta
je
nadšený
propagátor
soudobé
hudby,
spolupracoval
mj.
s
s
Petrem
Petrem
Ebenem
Ebenem
a
a
Markem
Markem
Kopelentem,
Kopelentem,
z
z
mladší
mladší
generace
generace
s Petrem Ebenem a Markem Kopelentem, z mladší
s Petrem
Ebenem
a Markem
Kopelentem,
z mladší
generace
pak
pak
Pavlem
Pavlem
Zemkem,
Zemkem,
Martinem
Martinem
Smolkou
Smolkou
čiči Ondřejem
Ondřejem
Ondřejem
pak
sss Pavlem
Zemkem,
Martinem
Smolkou
či
pak s Pavlem
Martinem
či Ondřejem
Kukalem.
Kukalem.
Mnoho
MnohoZemkem,
skladeb,
skladeb, často
často
často pro
pro
pro Smolkou
něj
něj napsaných,
napsaných,
napsaných,
uvedl
uvedl
Kukalem.
Mnoho
skladeb,
něj
uvedl
Mnoho
skladeb,
často pro
něj napsaných,
uvedl
české
české nebo
nebo
nebo
světové
světové
premiéře.
premiéře.
Neváhá
Neváhá
znovuobjevovat
znovuobjevovat
vvvKukalem.
české
světové
premiéře.
Neváhá
znovuobjevovat
iv skladby
skladby
méně
méně
známých
známých
skladatelů
skladatelů 19.
19.
19. století,
století,
století,
prakticky
prakticky se
se
českéméně
neboznámých
světové skladatelů
premiéře.
Neváhá
znovuobjevovat
i iskladby
prakticky
se
zajímá
zajímá
autentickou
autentickou
interpretaci
interpretaci
staré
staré
hudby,
hudby, prakticky
vášnivě
vášnivě se
se
i skladby
známých
skladatelůstaré
19. hudby,
století,
zajímá
i iioooméně
autentickou
interpretaci
vášnivě
se
věnuje
věnuje
komorní
komorní
hudbě.
hudbě.Je
Je
Jeinterpretaci
pravidelně
pravidelnězván
zván
zvánna
na
na
světové
světové
hudební
hudební
zajímákomorní
i o autentickou
staré
hudby,
vášnivě
se
věnuje
hudbě.
pravidelně
světové
hudební
festivaly
festivaly
(Salzburg,
(Salzburg,
Praha,
Praha,
Bratislava,
Bratislava,
Edinburgh
Edinburgh
aahudební
další).
další).
věnuje komorní
hudbě.
Je pravidelně
zván
na světovéa
festivaly
(Salzburg,
Praha,
Bratislava,
Edinburgh
další).
Vystupuje
Vystupuje
pravidelně
pravidelněPraha,
Českou
Českou
filharmonií,
filharmonií,
Berlínskými
Berlínskými
festivaly (Salzburg,
Bratislava,
Edinburgh
a další).
Vystupuje
pravidelně
sss Českou
filharmonií,
Berlínskými
filharmoniky
filharmoniky
aaSymfonickým
Symfonickým
Symfonickým
orchestrem
orchestrem
hlavního
hlavního města
města
města
Prahy
Prahy
Vystupuje apravidelně
s orchestrem
Českou
filharmonií,
Berlínskými
filharmoniky
hlavního
Prahy
FOK
FOK
a
a
dalšími
dalšími
orchestry.
orchestry.
Hrává
Hrává
i
i
s
s
komorními
komorními
soubory,
soubory,
filharmoniky
a Symfonickým
orchestrem
města
Prahy
FOK
a dalšími
orchestry. Hrává
i s hlavního
komorními
soubory,
nevyhýbá
nevyhýbá
se
seani
ani
anispolupráci
spolupráci
spolupráci
jazzovými
jazzovými
tělesy.
tělesy.
FOK a se
dalšími
orchestry.
Hrává i tělesy.
s komorními soubory,
nevyhýbá
sssjazzovými
nevyhýbá se ani spolupráci s jazzovými tělesy.
KORUNA
KORUNA
ČESKÁ
ČESKÁ
KORUNA
KORUNAČESKÁ
ČESKÁ
(MONARCHISTICKÁ
(MONARCHISTICKÁSTRANA
STRANA
STRANA ČECH,
ČECH,
(MONARCHISTICKÁ
(MONARCHISTICKÁ STRANA ČECH,
ČECH,
MORAVY
MORAVYA
A
ASLEZSKA)
SLEZSKA)
SLEZSKA)
MORAVY
MORAVY
A SLEZSKA)
je
je česká
česká monarchistická
monarchistická
politická
politická strana,
strana, usilující
usilující oo změnu
změnu
jeječeská
monarchistická
politická
strana,
oo změnu
českázřízení
monarchistická
politická
strana, susilující
změnu
státního
státního
zřízení
na
na konstituční
konstituční
monarchii
monarchii
susilující
dvoukomorovým
dvoukomorovým
státního
zřízení
na
konstituční
monarchii
ss dvoukomorovým
státního
zřízení
na
konstituční
monarchii
dvoukomorovým
parlamentním
parlamentním systém.
systém. Má
Má přibližně
přibližně 800
800 členů.
členů. Mezi
Mezi hlavní
hlavní cíle
cíle
parlamentním
systém.
Má
800 členů.
hlavní cíle
parlamentním
systém.
Mápřibližně
přibližně
členů.Mezi
Mezi
cíle
Koruny
Koruny České
České
patří
patří
nenásilný
nenásilný800návrat
návrat
kk hlavní
monarchii
monarchii
Koruny
patří
návrat
monarchii
Koruny České
České referenda
patří nenásilný
nenásilný
návrat kk konsensu)
monarchii
(prostřednictvím
(prostřednictvím
referenda
čiči celospolečenského
celospolečenského
konsensu)
(prostřednictvím
referenda
celospolečenského
konsensu)
(prostřednictvím
referenda
či
celospolečenského
konsensu)
aa
obnova
obnova českého
českého
státu
státu čijako
jako
svazku
svazku historických
historických
zemí
zemí
a(Království
obnova
jako
historických
zemí
a obnovačeského
českéhostátu
státu
jako svazku
svazku
historických
zemí
(Království
českého,
českého,
Markrabství
Markrabství
moravského
moravského
aa Vévodství
Vévodství
(Království
Markrabství
aa panovníka
Vévodství
(Království českého,
českého,
Markrabství
moravského
Vévodství
slezského).
slezského).
Institucionální
Institucionální
reforma
reforma moravského
zahrnuje
zahrnuje
funkci
funkci
panovníka
slezského).
Institucionální
reforma
zahrnuje
funkci
panovníka
jako
jako
nadstranické
nadstranické
hlavy
hlavy státu,
státu,
reprezentující
reprezentující
národ
jako
celek,
celek,
slezského).
Institucionální
reforma
zahrnuje národ
funkcijako
panovníka
jako
hlavy
státu,
národ
jako
celek,
dále
dále
zavedení
zavedení virilních
virilních
senátorů
(získávali
(získávali by
by
funkci
funkci
senátora
senátora
jakonadstranické
nadstranické
hlavysenátorů
státu,reprezentující
reprezentující
národ
jako
celek,
dále
zavedení
senátorů
(získávali
funkci
senátora
nikoli
nikoli
podle
podle virilních
politického
politického
principu,
principu,
ale
ale zzby
titulu
významné
dále zavedení
virilních senátorů
(získávali
bytitulu
funkcivýznamné
senátora
nikoli
podle politického
principu,
aleuniverzit,
z titulupředstavitelé
významné
společenské
společenské
funkce,
například
například
rektoři
rektoři
nikoli podle funkce,
politického
principu,
aleuniverzit,
z titulupředstavitelé
významné
společenské
funkce, organizací
například rektoři
univerzit,kteří
představitelé
církví,
církví,
profesních
profesních
a podobně),
podobně),
by
by byli
byli
společenské
funkce,organizací
například a
rektoři
univerzit,kteří
představitelé
církví,
profesních
a podobně),
by široké
byli
protiváhou
protiváhou
politiků,
politiků, organizací
politicky
politicky
nezávislý
nezávislý
Ústavní
Ústavní kteří
soud
soud
církví, profesních
organizací
a podobně),
kteří aabyširoké
byli
protiváhou
politiků,
politicky nezávislý
Ústavní
soud
a široké
možnosti
možnosti
obecní
samosprávy.
Dalšími
Dalšími
cíli
cíli jsou
jsou
rehabilitace
rehabilitace
protiváhouobecní
politiků,samosprávy.
politicky nezávislý
Ústavní
soud
a široké
možnosti
obecní aasamosprávy.
Dalšími titulatury
cíli jsou (ovšem
rehabilitace
zemské
zemské
šlechty
obnovení
obnovení šlechtické
šlechtické
bez
bez
možnostišlechty
obecní samosprávy.
Dalšími titulatury
cíli jsou (ovšem
rehabilitace
zemské
šlechty
a obnovení
šlechtické
titulaturymýtů
(ovšem
bez
mocenských
mocenských
privilegií),
privilegií),
odstranění
odstranění
národních
národních
mýtů
zz české
české
zemské šlechty a obnovení šlechtické titulatury (ovšem
bez
mocenských
privilegií),
odstranění
mýtů se
zse české
historie
historie (např.
(např.
oo pobělohorské
pobělohorské
"době
"doběnárodních
temna"),
temna"), dialog
dialog
všemi
všemi
mocenských
privilegií),
historie (např. o pobělohorské "době temna"),
dialog se
všemi
bývalými
bývalými
obyvateli
obyvateli
odstranění
národních
bývalými
českých
českých zemí,
zemí,obyvateli
ochrana
ochrana
mýtů
z české ochrana
historie
českých
památek
památekzemí,
aa národního
národního
(např.
o pobělohorské
památek
kulturního
kulturníhoa národního
dědictví,
dědictví,
„době
temna“),přátelských
dialog
se
kulturního
dědictví,
obnovení
obnovení
přátelských
všemi
bývalými
obyvateli
obnovení
přátelských
aa spojeneckých
spojeneckých
svazků
svazků
českých
zemí, ochrana
amezi
spojeneckých
svazků
mezi
středoevropskými
středoevropskými
památek
mezi
středoevropskými
národy,
národy, a národního
obnovení
obnovení
kulturního
dědictví,
národy,
obnovení
významu
významu
armády,
armády,
obnovení
přátelských
významu
armády,
ochrana
ochrana
přírody
přírody
a ochrana
svazků
aaspojeneckých
podpora
podpora církví.
církví.přírody
mezi
středoevropskými
a podpora
církví.
národy, obnovení významu
armády, ochrana přírody
a podpora církví.
PÍSNÍCH
ŠTĚSTÍ VV
V PÍSNÍCH
ŠTĚSTÍ
KARLA VALDAUFA
VALDAUFA
25.
října
2013
uplyne
100
let od
od
25.
25. října
října 2013
2013 uplyne
uplyne
100
let
od
25.
října
2013
uplyne 100
100 let
let
od
narození
nezapomenutelného
narození
narození nezapomenutelného
narození
nezapomenutelného
českého
hudebního
českého
českého hudebního
skladatele
českého
hudebního skladatele
skladatele
aa kapelníka
dechové
hudby
a kapelníka
kapelníka
dechové
kapelníka dechové hudby
hudby
KARLA
VALDAUFA.
KARLA
KARLA
VALDAUFA.
Mnohé
Mnohé
KARLA VALDAUFA. Mnohé
písně,
bylo jich
jich
jeho
jeho písně,
písně, aaa bylo
bylo
přes
150,
jeho
písně,
jich přes
přes 150,
150,
zlidověly:
Slepička
kropenatá,
zlidověly:
zlidověly: Slepička
zlidověly:
Slepička kropenatá,
kropenatá,
má
rád
tu
českou
Kdo
Kdo má
má rád
písničKdo
má
rád tu
tu českou
českou písničpísničSpolečnou
cestou, Mládí
ku,
ku,
Společnou
Společnou
cestou,
ku, Společnou cestou, Mládí
Mládí
nevybouřené,
Po
nevybouřené,
nevybouřené,
Po
jednou
jednou
nevybouřené,
Po
jednou
střechou,
střechou, Tvé
kvetou,
střechou,
Tvé vlasy
vlasy kvetou,
střechou, Tvé vlasy kvetou,
maminko
maminko aa další,
další, patří
patří kk zlatému
zlatému
maminko
maminko a další, patří k zlatému
fondu
fondu české
české dechovky.
fondu
české
dechovky.
fondu české dechovky.
Karel
Karel Valdauf
Valdauf se
narodil
Karel
Valdauf
se narodil
Karel
Valdauf
se
narodil 25.
25. října
října 1913
Svinech
na
Českobudějovicku
října
1913 vv Trhových
Trhových Svinech
Svinech na
na Českobudějovicku
Českobudějovicku
25.
října
1913
v Trhových
Svinech
na housle,
Českobudějovicku
vv muzikantské
muzikantské rodině.
Od 12
12 let
let
hrával
hrával
na
flétnu
nebo
muzikantské
rodině. Od
hrávalna
nahousle,
housle,flétnu
flétnunebo
nebo
v Odkapele.
12 let Když
hrával
na
housle,
flétnu
nebo
na
namuzikantské
malý
malý buben
bubenrodině.
vv otcově
otcově
kapele.
Když
roce
1928
narukoval,
malý
buben
Kdyžvvvroce
roce1928
1928narukoval,
narukoval,
na
malýho
buben
v otcověpěšího
kapele.pluku
Když v roce Vojenské
1928 narukoval,
přidělili
přidělili
ho
kk hudbě
Plzni.
kapely
přidělili
ho
hudbě 18.
18. pěšího pluku
pluku vvvPlzni.
Plzni.Vojenské
Vojenskékapely
kapely
přidělili
ho
k hudbě
18.
pěšího
pluku
v Plzni.
Vojenské
kapely
měly
měly tenkrát
tenkrát zvuk.
návratu do
do
civilu
se
zrovna
hlásila
tenkrát
zvuk. Po
Po návratu
do civilu
civilu se
se zrovna
zrovna hlásila
hlásila
měly
tenkrátnezaměstnanost
zvuk. Po návratu
do civilu
se zrovna
hlásila
katastrofální
katastrofální
nezaměstnanost
aaa tak
tak
vydělával
na
živobytí
katastrofální
nezaměstnanost
tak sisi
si vydělával
vydělával na
na živobytí
živobytí
katastrofální
nezaměstnanost
a takBerouně,
si vydělával
na
živobytí
hraním
hraním po
po kavárnách
kavárnách
aa
hotelích
kam
se
mezitím
hraním
po
kavárnách
a hotelích
hotelích vvv Berouně,
Berouně, kam
kamse
semezitím
mezitím
hraním
po kavárnách
a hře
hotelích
v Berouně,
kam se
mezitím
přestěhovali
přestěhovali
rodiče.
rodiče.
Ve
Ve
hře
na
na
hudební
hudební
nástroje
nástroje
byl
byl
téměř
přestěhovali rodiče. Ve hře na hudební nástroje byl téměř
téměř
přestěhovali
rodiče.
Ve táta
hře
na
hudební
nástroje
byl místo
téměř
univerzální.
univerzální.
Starostlivý
Starostlivý
táta
mu
mu
nakonec
nakonec
obstaral
obstaral
univerzální. Starostlivý táta mu nakonec obstaral místo
místo
univerzální.
Starostlivý
mu ale
nakonec
obstaral
místo
úředníka
úředníka na
na poště.
poště.
Vydal
Vydaltáta
se
se
tam,
nedošel
…
pražské
úředníka
na
poště.
Vydal
se tam,
tam, ale
ale nedošel
nedošel …
…UUUpražské
pražské
úředníka
na
poště. Vydal
tam, ale nedošel
… U pražské
kavárny
kavárny Demínka
Demínka
potkal
potkalseznámého
známého
muzikanta
Jaroslava
kavárny
Demínka
potkal
známého muzikanta
muzikanta Jaroslava
Jaroslava
kavárny
potkalkterý
známého
muzikanta
Jaroslava
Škabradu
Škabradu Demínka
(1919-2002),
(1919-2002),
který
ho
pozval
hrát
Hudbě
Škabradu
(1919-2002),
který ho
ho pozval
pozval hrát
hrát vvv Hudbě
Hudbě
Škabradu
(1919-2002),
který ho
pozval
hrát v písničky
Hudbě
uniformované
uniformované
stráže
stráže bezpečnosti.
bezpečnosti.
VV
té
době
Valdauf
uniformované
stráže
bezpečnosti.
V té
té době
doběValdauf
Valdaufpísničky
písničky
uniformované
stráže
bezpečnosti.
V té době
Valdauf
písničky
už
už nejen
nejen hrál,
hrál, ale
ale iii skládal.
skládal.
Premiérová
Premiérová
písnička
“Až
budeš
už
nejen
hrál,
ale
skládal.
Premiérovápísnička
písnička“Až
“Ažsisisibudeš
budeš
už
nejen
i skládal.
Premiérová
písnička
“Ažnás
si budeš
jinou
jinou
brát“
brát“hrál,
mu
muale
vyšla
vyšla
vvv roce
roce
1943,
pak
šlágr
„Až
cesty
jinou
brát“
mu
vyšla
roce 1943,
1943, pak
pak šlágr
šlágr „Až
„Až nás
nás cesty
cesty
jinou
brát“ mu vyšla v roce 1943, pak šlágr „Až nás cesty
svedou“…
svedou“…
svedou“…
svedou“…
Když
Když ho
ho ve
ve věku
věku 34
34 let
let nečekaně
nečekaně
skolil
infarkt,
byl
rok
upoután
Když
ho
ve
věku
34
let
nečekaněskolil
skolilinfarkt,
infarkt,byl
bylrok
rokupoután
upoután
Když
ho ve
věku 34
skolil infarkt,
byl
rok
upoután
na
na lůžko
lůžko
aaa potom
potom
ho
holetzzznečekaně
činné
činné
služby
policie
ze
zdravotních
na
lůžko
potom
ho
činné služby
služby uuu policie
policieze
zezdravotních
zdravotních
na
lůžkopropustili.
a potom Dva
ho
činné
služby
u policie ze
zdravotních
důvodů
důvodů
propustili.
Dvaz roky
roky
trpěl
zdravotními
obtížemi,
klid
důvodů
propustili.
Dva
roky trpěl
trpěl zdravotními
zdravotními obtížemi,
obtížemi, klid
klid
našel
našel vv malebných
malebných
Měchenicích
(odtud
(odtud
polka
polka Měchenická)
Měchenická)
do
do
důvodů
propustili. Měchenicích
Dva roky trpěl
zdravotními
obtížemi,aaklid
našel v malebných Měchenicích (odtud polka Měchenická) a do
Prahy
Prahy v malebných
se
se vrátil
vrátil roku
roku
1950.
1950. Chtěl
Chtěl
studovat
studovat
na
skladatelském
skladatelském
našel
Měchenicích
(odtud
polkana
Měchenická)
a do
Prahy se vrátil roku 1950. Chtěl studovat na skladatelském
oddělení
oddělení
pražské
konzervatoře.
konzervatoře.
Nevzali
Nevzali
ho
ho pro
pro
vyšší
vyšší
věk
věk –– bylo
bylo
Prahy
sepražské
vrátil roku
1950. Chtěl
studovat
na
skladatelském
oddělení
pražské
konzervatoře.
Nevzali
ho pro
vyšší
věk – bylo
mu
mu 37
37 let.
let.
Skladbu
Skladbu
tedy
tedy studoval
studoval
soukromě
soukromě
prof.
prof.věk
Řídkého
Řídkého
oddělení
pražské
konzervatoře.
Nevzali
ho prouuvyšší
– bylo
mu
37 let.
Skladbu
tedy studoval
soukromě
u prof.
Řídkého
amu
a roku
roku
1954
složil
složil státní
státní
zkoušku
zkoušku soukromě
zz dirigování
dirigování
aa sborového
sborového
37 1954
let. Skladbu
tedy studoval
u prof. Řídkého
a roku
1954
složil státní
zkoušku z dirigování
a sborového
zpěvu.
zpěvu.
Karel
Karel
Valdauf
Valdauf
byl
byl zakladatelem
zakladatelem
mnoha
mnoha
kapel.
kapel.
Už
Už vv roce
roce
a roku
1954
složil
státní
zkoušku
z dirigování
a sborového
zpěvu. Karel Valdauf byl zakladatelem mnoha kapel. Už v roce
1942
1942 založil
založil
smyčcový
smyčcový
orchestr.
orchestr. Za
Za mnoha
25
25 let
letkapel.
přibyla
přibyla
slavná
slavná
zpěvu.
Karel
Valdauf
byl
zakladatelem
Už
v roce
1942
založil–– malá
smyčcový
orchestr.
Za 25 let přibyla
slavná
Valdaufinka
Valdaufinka
malá dechovka
dechovka
oo 12
12 muzikantech.
muzikantech.
VV jednu
jednuslavná
dobu
dobu
1942
založil– malá
smyčcový
orchestr.
Za 25 let přibyla
Valdaufinka
dechovka
o
12
muzikantech.
V
jednu
dobu
měl
měl najednou
najednou
tři
tři kapely.
kapely.
Byl
Byl o 12
známý
známý
nejen
nejen zz gramofonových
gramofonových
Valdaufinka
–
malá
dechovka
muzikantech.
V jednu
dobu
měl
najednou
tři
kapely.
Byl
známý
nejen
z
gramofonových
desek,
desek,
rozhlasu,
rozhlasu,
ale
ii zz televize.
televize.
Hrál
Hrálnejen
tam
tam od
od
prvních
prvních let
let její
její
měl
najednou
tři ale
kapely.
Byl známý
z gramofonových
desek,
rozhlasu,
ale
ičeské
z televize.
Hrál
tam
od
prvních
let její
existence.
existence.
Šířil
Šířil slávu
slávu
české
lidovky
lidovky
ii vvtam
Německu,
Německu,
Rakousku,
Rakousku,
desek,
rozhlasu,
ale
i z televize.
Hrál
od
prvních
let
její
existence.
Šířil slávu české
lidovky
v Německu,
Rakousku,
Belgii…
Belgii… Připomeňme
Připomeňme
si,
si, že
želidovky
už
už vv i i době
době
našeho
našehoRakousku,
jubilanta
jubilanta
existence.
Šířil
slávu
české
v Německu,
Belgii…
Připomeňme
si,neslavnou
že už vbudoucnost.
době našeho jubilanta
nepřejícníci
nepřejícníci
věštili
věštili lidovce
lidovce
Belgii…
Připomeňme
si,neslavnou
že už budoucnost.
v budoucnost.
době našeho jubilanta
nepřejícníci
věštili
lidovce
neslavnou
V
V
rozhovoru
rozhovoru
pro
pro
Lidové
Lidové
noviny
noviny
roku
roku
1967
1967
řekl:
řekl: „Nevěřím,
„Nevěřím, že
že by
by
věštili
lidovcenoviny
neslavnou
Vnepřejícníci
rozhovoru
pro Lidové
roku budoucnost.
1967 výbojů
řekl:
„Nevěřím,
že
by
ve
ve
věku
věku
technické
technické
revoluce
revoluce
a
a
kosmických
kosmických
výbojů
dohrála
dohrála
svoji
svoji
V rozhovoru
pro Lidové
noviny
roku 1967 řekl:
„Nevěřím,
žesvoji
by
ve
věku technické
revoluce
a
kosmických
výbojů
dohrála
společenskou
společenskou
úlohu.
úlohu.
Lidé
Lidé
jí
jí
ještě
ještě
žijí
žijí
a
a
potřebují.
potřebují.
Pokud
Pokud
to
to
tak
tak
ve věku technické
revoluce
kosmických
výbojů dohrála
svoji
společenskou
úlohu.
Lidé jí a ještě
žijí a potřebují.
Pokud to
tak
bude,
bude, bude
bude patřit
patřit
jim.“
jim.“Lidé
společenskou
úlohu.
jí
ještě
žijí
a potřebují.
Pokud
to
tak
bude,
bude
patřit
jim.“ „Sláva,
Cítil
Cítil
se
se
být
být
slavným?
slavným?
„Sláva,
to
to
není
není
zcela
zcela
můj
můj
případ.
případ.
Lze
Lze
bude,sebude
jim.“ „Sláva, to není zcela můj případ. Lze
Cítil
být patřit
slavným?
mluvit
mluvitse
jenom
jenom
oo popularitě.
popularitě.
Na
Na vlastní
vlastní
kůži
kůži
jsem
jsemmůj
poznal
poznal
dvě
dvě Lze
její
její
Cítil
být
slavným?
„Sláva,
to není
zcela
případ.
mluvit
o popularitě.
Načlověka
vlastní
kůži
poznal
dvě
její
tváře.
tváře. jenom
Tu
Tu příjemnou
příjemnou
–– lidé
lidé
člověka
znají
znajíjsem
aa respektují.
respektují.
II tu
tu
mluvit jenom
o popularitě.
Na člověka
vlastní kůži
poznal dvě Ijejí
tváře.
– lidé
znajíjsem
respektují.
tu
druhou,
druhou,Tu
kdy
kdypříjemnou
se
se rázem
rázem octnete
octnete
bez
bez soukromí
soukromí
aaa
kdy
kdy
je
je tomu
tomu třeba
třeba
tváře.
Tu
příjemnou
–
lidé
člověka
znají
a respektují.
I tu
druhou,
kdy svůj
se
rázem
octnete
bezTen
soukromí
a kdy
je tomukostí
třeba
přizpůsobit
přizpůsobit
svůj
vlastní
vlastní
život.“
život.“
Ten
ukončila
ukončila
rakovina
rakovina
kostí
druhou, kdy svůj
se rázem octnete bez soukromí a kdy je tomu třeba
přizpůsobit
4.
4. července
července 1982.
1982.vlastní život.“ Ten ukončila rakovina kostí
přizpůsobit
svůj vlastní život.“ Ten ukončila rakovina kostí
4.
1982.
Na
Načervence
počest
počest Karla
Karla
Valdaufa
Valdaufa se
se každoročně
každoročně vv srpnu
srpnu koná
koná vv jeho
jeho
4. července
1982.Valdaufa se každoročně v srpnu koná v jeho
Na
počest
Karla
rodišti
rodišti mezinárodní
mezinárodní festival
festival dechových
dechových hudeb.
hudeb. Nejcennější
Nejcennější
Na
počest
Karla
Valdaufa
se každoročně
v hudeb.
srpnu
koná
v jeho
jeho
rodišti
mezinárodní
festival
dechových
Nejcennější
památkou
památkou
na
na
tohoto
tohoto
vzácného
vzácného
muzikanta
muzikanta jsou
jsou
aa zůstanou
zůstanou
jeho
rodišti
mezinárodní
festival
dechových
hudeb.
Nejcennější
památkou
na
tohoto
vzácného
muzikanta
jsou
a
zůstanou
jeho
písničky,
písničky, které
které zpívaly
zpívaly četné
četné generace
generace aa zpíváme
zpíváme je
je ii my:
my:
památkou
načeskou
tohoto
vzácného
muzikanta
jsou
a zůstanou
písničky,
které
zpívaly
četnézazpívá
generace
a zpíváme
je i jeho
my:
„Kdo
„Kdo má
má rád
rád
českou
písničku,
písničku,
zazpívá
jiji každou
každou
chviličku.
chviličku.
písničky,
které
zpívaly
četné
generace
a sám,
zpíváme
je i my:
„Kdo
českou
písničku,
zazpívá
ji každou
chviličku.
Zpívá
Zpívámá
jiji vvrád
radosti
radosti
ii bolu,
bolu,
na
na
světě
světě
není
není nikdy
nikdy
sám,
„Kdo
má
českou
písničku,
zazpívá
jinikdy
každou
chviličku.
Zpívá
ji vrád
radosti
i bolu,
na světě
sám,
jdou
jdou životem
životem
spolu.
spolu.
Písničko,
Písničko,
ty
ty
vvnení
našich
našich
srdcích
srdcích
dlíš,
dlíš,
Zpívá
ji v radosti
i bolu,
na světě
nikdy
sám, dlíš,
jdou životem
spolu.
Písničko,
ty vnení
našich
srdcích
vždyť
vždyť
jen
jen
ty
ty nás
nás
nikdy
nikdy
nezradíš.
nezradíš.
jdou
životem
spolu.
ty
v našich
srdcích
dlíš,
Bez
Beztebe
tebe
smutný
by
by Písničko,
život
život
byl,
byl, ochuzen
ochuzen
každý
každý
na
na světě,
světě,
vždyť
jen smutný
ty
nás
nikdy
nezradíš.
vždyť
jen smutný
tytě
nás
nikdy
nezradíš.
kdo
kdo jednou
jednou
tě
ztratil.
ztratil.
Bez
tebe
by život
byl, ochuzen každý na světě,
Bez
tebe
smutný
by život
byl, ochuzen
světě,
(Karel
(Karel
Valdauf,
Valdauf,
Miluna
Miluna
Pokorná:
Pokorná:
Štěstí
Štěstí vvkaždý
písni,
písni,na
1944)
1944)
kdo
jednou
tě ztratil.
kdo
jednou
tě
ztratil.
Pavel
PavelKavec
Kavec
(Karel Valdauf, Miluna Pokorná: Štěstí v písni, 1944)
(Karel Valdauf, Miluna Pokorná: Štěstí v písni, 1944) Pavel Kavec
Pavel Kavec
OBJEKTIV
MOHELNICE
OBJEKTIV
MOHELNICE
- říjen 2013-- říjen
str. 6 2013 - str. 6
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 6
PRADĚD
PRADĚD
(německy Altvater,
Altvater, pol.
pol. Pradziad)
Pradziad) je
je nejvyšší hora
hora (1492
(1492 m)
(německy
m)
(německyMoravy,
Altvater,
pol. nejvyšší
Pradziad)
nejvyšší
hora
Hrubého Jeseníku,
Jeseníku,
českého
Slezska aa jeHorního
Horního
Hrubého
Moravy, českého
Slezska
Hrubého
Jeseníku,
Moravy,
českého
Slezska
a
Slezska
vůbec.
Celkově
jde
o pátou
nejvyšší
horu
České
Slezska vůbec. Celkově jde o pátou nejvyšší horu České
republiky Slezska
zároveň
druhouCelkově
nejprominentnější
třetí
vůbec.
jde o pátou
nejvyšší
ho
republiky
aa zároveň
druhou
nejprominentnější
aa třetí
nejizolovanější.
Je zde
zde anejdrsnější
nejdrsnější
podnebí,
průměrná
roční
nejizolovanější.
Je
průměrná
roční
republiky
zároveňpodnebí,
druhou
nejprominentnějš
teplota
nepřevyšuje
1
°C.
Na
slezské
části
vrcholu
stojí
162
teplota nepřevyšuje
1 °C. Na Je
slezské
vrcholu stojí
162
nejizolovanější.
zde části
nejdrsnější
podnebí,
prům
metrů vysoký
vysoký televizní
televizní vysílač
vysílač ss rozhlednou,
jehož horní
horní plošina
plošina
metrů
rozhlednou,
jehož
teplota
nepřevyšuje
1
°C.
Na
slezské
části
vrcholu
je nejvyšším
nejvyšším umělým
umělým bodem
bodem vv České
republice. Tato
Tato hora
hora leží
leží
je
České republice.
metrů
vysoký
televizní
vysílač
s rozhlednou,
na historické
historické
zemské
hranici
Moravy a
a Slezska,
Slezska,
současnostijehož ho
na
zemské
hranici
Moravy
vv současnosti
je nejvyšším
umělýmkrajů
bodem
v České republice. Tat
tudy prochází
prochází
hranice
krajů
Moravskoslezského
tudy
ii hranice
Moravskoslezského
Olomouckého,
a okresů
Bruntál
(Malá
Morávka,
Vrbno
pod
na historické
zemské
hranici
Moravy
a Slezska,
vs
Nové poradenské místo v 1. poschodí aa Olomouckého,
a okresů Bruntál (Malá Morávka,
Vrbno
pod
Pradědem)tudy
a Šumperk
Šumperk
(Loučná nad
nad Desnou).
Desnou). Na
Nakrajů
severnímMoravsko
Pradědem)
a
(Loučná
severním
prochází
i
hranice
Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice
úbočí vrcholu
vrcholu je
je rozsáhlý
rozsáhlý mrazový
mrazový srub
srub Tabulové
Tabulové skály
skály
úbočí
Nové
poradenské
místo
1. poschodí
a Olomouckého,
apřístupný
okresůz několika
Bruntál směrů.
(Malá Na
Morávka,
Nové poradenské
místo
v 1.vposchodí

květenou. Praděd
Praděd je
je přístupný
ss unikátní
unikátní květenou.
z
několika
směrů.
Na
Pradědem)
a
Šumperk
(Loučná
nad
Desnou).
Na
vrchol vede
vede asfaltová
asfaltová silnice
silnice zz Karlovy
Karlovy Studánky
Studánky přes
přes sedlo
sedlo
Nám.
Tyršea Fügnera
a Fügnera
2, Mohelnicevrchol
Nám. Tyrše
 2, Mohelnice
úbočí
vrcholu
je
rozsáhlý
mrazový
srub
Tabul
Hvězda aa chatu
chatu Ovčárna,
Ovčárna, kterou
kterou kopíruje
kopíruje ii zelená
zelená turistická
turistická
Hvězda
značka (9
(9 km).
Turisticky
je Praděd
Praděd
přístupný
také po
po hlavní
hlavní
skm).
unikátní
květenou.
Praděd
je také
přístupný
z několika
značka
Turisticky
je
přístupný
červeně
značené
hřebenovce
od
Červenohorského
sedla
(asi
vrchol
vede
asfaltová
silnice
z
Karlovy
Studánky
červeně značené hřebenovce od Červenohorského sedla (asi
10 km).
km). Nejprudší
Nejprudší
výstup
vede
po modře
modře
značené
cestě i zelená
10
vede
po
značené
cestě
Hvězda výstup
a chatu
Ovčárna,
kterou
kopíruje
Koutů nad
nad Desnou
Desnou kolem
kolem dolní
dolní nádrže
nádrže přečerpávací
přečerpávací vodní
vodní
zz Koutů
značka
(9 km).
Turisticky
je Praděd 800
přístupný
také
elektrárny Dlouhé
Dlouhé stráně
stráně (asi
(asi 14
14 km
převýšením 800
m).
elektrárny
km s s převýšením
m).
červenějsou
značené
odzeČervenohorského
Dalšími možnostmi
možnostmi
cesta od
odhřebenovce
severovýchodu
sedla Vidly
Vidly
Dalšími
jsou cesta
severovýchodu
ze sedla
10
km).
Nejprudší
výstup
vede
po
modře
znač
nebo
od
jihozápadu
ze
sedla
Skřítek.
nebo od jihozápadu ze sedla Skřítek.
PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT:



z Koutů nad Desnou kolem dolní nádrže přečerpá
elektrárny Dlouhé stráně (asi 14 km s převýšením
Dalšími
možnostmi jsou cesta od severovýchodu ze
a
kolik
platíte?
dninách,
kdy vrcholí
Odebíráte
elektrickou
energii,
plyn
či vodu
a není
Vám jasnémi
za codovoltenebo
Na
závěr
několik
informací
od
jihozápadu
ze sedla Skřítek.
Podáme
Vám
nezkreslené
informace
o
cenách
energií.
PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT:
PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT:
Odebíráte elektrickou energii, plyn či vodu a není Vám jasné za co
ců plynu
a elektřiny,
a kolik platíte?
o
nejbližší činnosti naší kanceláře:
Podáme
Vám
nezkreslené
informace
o cenách
energií.
Vám
zopakoval
Slyšíte o různých
nabídkách
a slevách,
ale reálné
ceny neznáte?
Odebíráte
elektrickou
energii,
plyn učisvého,
vodu nebo
a není
Vám jasné za co
Upřesníme Vám
možnost
ovlivnit cenu
alternativního
několik
zásad,
Slyšíte
adodavatele.
kolik o různých
platíte? nabídkách a slevách, ale reálné
A) ceny
Doneznáte?
konce října budeme poptávat cenu plynu
kterých
byste
secenuo cenách
UpřesnímeVám
Vám
možnost ovlivnit
u svého,energií.
alternativního
Podáme
nezkreslené
informace
pro nebo
naše
klienty z řad bytových družstev,
dodavatele.
měli
držet,
než
Nevěříte
podomním
prodejcům,
kteří slibují nízké ceny, ale realita
společenství vlastníků jednotek a majitelů
neodpovídá
jejich slibům?
podepíšete
jakouSlyšíte
různých
nabídkách
a kteří
slevách,
alenízké
reálné
cenyaleneznáte?
Nevěříteopodomní
podomním
prodejcům,
slibují
ceny,
realita
velkých
obytných
objektů
na
rok
2014.
Nejsme
obchodníci,
ale vyjednáváme
u seriózních
dodavatelů
Upřesníme
Vám
možnost
ovlivnit
cenu
u
svého,
nebo alternativního
koliv
smlouvu
na
neodpovídá
jejich
slibům?
energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud.
Předpokládaný
objem v maloodběrech 15 až
dodavatele.
obchodníci,
ale trhu
vyjednáváme
seriózních
dodavatelů
dodávku
energií.
ZNejsme
důvodů podomní
velmi silné
pozice na
s možnostíu lepších
vyjednávacích
20.000
MWh
plynu.
energie vždy
výhodnějšístále
podmínky,
nežli máte doposud.
podmínek
garantujeme
nižší ceny.
Na
původně
kamenná
rozhledna,
vysoká
32,5
m,
Na vrcholu
vrcholu
původně stála
stála
kamenná
rozhledna,
vysoká
32,5 m,
Z důvodů podomním
velmi silné pozice
na trhu s kteří
možností
lepších
vyjednávacích
B)slibují
Dále
budeme
poptávat
cenu
plynu
pro
firmy
Nevěříte
prodejcům,
nízké
ceny, ale postavená
realita
vv letech
1903
až
1912
Moravskoslezským
postavená
letech
1903
až
1912
Moravskoslezským
1)Máte
Zeptejte
se
na
podmínek
garantujeme
stále nižší
ceny.
strach
zejejich
změnyslibům?
svého
dodavatele?
sudetským
turistickým spolkem.
Věž
a živnosti (maloodběry,
soubory
maloodběrů
neodpovídá
sudetským horským
horským aa turistickým
spolkem.
Věž byla
byla postavena
postavena
jak
dlouhou
dobu
Nic měnit
nemusíte - optimalizujeme
vaše náklady na dodávku energií.
v
romantickém
duchu
starého
gotického
hradu.
Původně
Nejsme
podomní
obchodníci,
ale
vyjednáváme
u
seriózních
dodavatelů
v romantickém
duchu
starého
gotického
hradu.
Původně
se
a
středoodběry)
v
celkovém
objemu
přesse
Máte
strach
ze
změny
svého
dodavatele?
Zajistíme
vám nejvýhodnější dostupné
nazývala
Habsburgwarte,
vv roce
1938
byla
přejmenovaná
na
jeenergie
smlouva
uza-podmínky
nazývala
Habsburgwarte,
roce
1938
byla
přejmenovaná
na
vždy
výhodnější
podmínky,
nežli
máte
doposud.
MWh
rok 2014.
Můžete
se zapojit
Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše 20.000
náklady na dodávku
energií. na
Adolf-Hitler-Turm.
Adolf-Hitler-Turm. Po
Po druhé
druhé světové
světové válce
válce chátrala
chátrala aa 2.
2. května
května
vírána.
ZNevíte,
důvodů
velmi
silné
pozice
napodmínky
trhunemáte
lepších
vyjednávacích
covám
bude
za rok
- ceny
se mění
a vy
čas všechno
hlídat?
Zajistíme
nejvýhodnější
dostupné
1959
se
zřítila.
Napodobenina
této
rozhledny
(německy
ks možností
výhodnějším
cenám!!!
1959
se
zřítila.
Napodobenina
této
rozhledny
(německy
podmínek
stále nižší
ceny. doživotní servis.
Máme stálý garantujeme
dohled nad dodavateli
a provádíme
Altvaterturm)
od
2004
Wetzstein
uu Lehestenu
Lehestenu
Nastojí
vrcholu
stála
kamenná
rozhledna, vyso
Altvaterturm)
stojí
od roku
rokupůvodně
2004 na
na hoře
hoře
Wetzstein
C) časVzhledem
k velkému
zájmu
domácností
Nevíte, co bude
za rok - ceny
mění a vy nemáte
všechno hlídat?
vv Durynském
Durynském
lese
(něm.
Thüringer
Wald)
vv Německu
Německu
bývalé Moravsk
smlouva
platná
a seod
postavená
v letech
1903
až (v
1912
lese
(něm.
Thüringer
Wald)
poptávat
cenu plynu na rok 2014. (v bývalé
Nerozumíte
fakturám,
právním
kličkám abudeme
všeobecným
Mámestrach
stálý dohled
nad dodavateli
doživotní
servis. podmínkám
NDR).
Máte
ze změny
svého a provádíme
dodavatele?
NDR).
sudetským horským a turistickým spolkem. Věž byla
dodavatelů?
Předpokládáme
účast
dalších duchu
min.starého
nových
stohradu. P
Nic
měnit
nemusíte
optimalizujeme
vaše
náklady
na
dodávku
energií.
v romantickém
gotického
Zajišťujeme
dohled právním
a ochranu kličkám
spotřebitelů.
Nerozumíteprávní
fakturám,
a všeobecným podmínkám 38. MOHELNICKÁ
FILMOVÁ
domácností
s
objemem
přes
2.500
MWh
plynu.
Zajistíme
vám
nejvýhodnější
dostupné
podmínky
nazývala Habsburgwarte, v roce 1938 byla přejme
dodavatelů?
jakých
podmínek lze
38.přeje
MOHELNICKÁ
FILMOVÁ
PÍSNIČKA
A VIDEOKLIP
Hezký
týdennicVám
Myslíte
si, že
mátedohled
dobrou
smlouvu
s dodavatelem
a už nemůžete
Zajišťujeme
právní
a ochranu
spotřebitelů.
Adolf-Hitler-Turm.
Po druhé světové válce chátrala a
ušetřit? co bude za rok - ceny se mění a vy nemáte čas všechno hlídat?
Nevíte,
PÍSNIČKA
A VIDEOKLIP
1959 se
zřítila. Napodobenina
této rozhledny
MEMORIÁL
JOSEFA
KAPLA
Můžete
dostat
vlastního
energetického
v blízkém
okolí.
Myslítestálý
si, žedohled
máte dobrou
smlouvuporadce
dodavatelem
a už nemůžete
nic
Jiří
Obr,
produktový
specialista
aodporadce
Máme
nad
dodavateli
as provádíme
doživotní
servis.
Altvaterturm)
stojí
roku
2004
na
hoře
Wetzstein u
MEMORIÁL
JOSEFA
KAPLA
sobota
16.
listopadu
2013
ušetřit?
MWh
a měsíční plat,
společnosti OPTIMAL
ENERGY
cz
a.s.,
v
Durynském
lese
(něm.
Thüringer
Wald)
v Německ
Můžete dostat
v blízkém
okolí.
Pořádá:
Mohelnické
kino amatérských
filmů
Kolik
Vásvlastního
budeenergetického
veškeré
poradenství
stát? Nám.
Nerozumíte
fakturám,
právnímporadce
kličkám
a všeobecným
podmínkám
sobota
16.Fügnera
listopadu
2013
NDR).
kancelář:
Tyrše
a
2,
Mohelnice
a Krajský úřad Olomouckého kraje
dodavatelů?
NICveškeré
!!! - žádné
skryté
poplatky!
Pořádá: Mohelnické
kino
amatérských
filmů
[email protected],
tel.:
777
160 577
Kolik
Vás
bude
poradenství
stát?
MFP
je
mezinárodní
soutěž
filmových
nadšenců.
Zajišťujeme
právní
dohled
a
ochranu
spotřebitelů.
Veškeré
poradenství
je
u
naší
firmy
nezávazné
a
zcela
zdarma!
Neúčtujeme
a Krajský
úřad
Olomouckého
kraje
kdy bude ukončena
38. MOHELNICKÁ FILMOVÁ
Doporučovaná délka snímku je do sedmi minut. Námětem
žádné poplatky.NIC !!! - žádné skrytéDále
poplatky!
MFP je mezinárodní
soutěž
nabízíme soutěžních
možnost
výdělku
na
hlavnínadšenců.
filmových
písniček
a filmových
videoklipů
může být
na energie.
PÍSNIČKA
A
VIDEOKLIP
Myslíte
si, že máte
dobrou
dodavatelem
a
už
nemůžete
nic
Veškeré poradenství
je u naší
firmysmlouvu
nezávaznés a zcela
zdarma! Neúčtujeme
Doporučovaná
délka
snímku
je
do lidským
sedmi minut.
jakákoliv
píseň s textem zpívaným
hlasem
i
vedlejší
pracovní
poměr.
Na
bezplatnou
žádné
poplatky. konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle
Námětem soutěžních
filmových
písniček
ušetřit?
v libovolném
jazyce. Hudební
i JOSEFA
filmový
žánra jevideoklipů
záležitostí
MEMORIÁL
KAPLA
777
160
577.
Jiří
Obr,
popřípadě
nás
kontaktujte
po
dobu
pracovní
ukázat
na
může
být jakákoliv píseň s textem zpívaným lidským
Můžete
dostatsmlouvě,
vlastního
energetického
poradce
v blízkém
okolí.
volby
autora.
doby
v 1. poschodí
obchodního
APOLLO nanatelefonním
náměstí Tyrše
Na podmínkách
bezplatnou
konzultaci
zdarma domu
se objednejte
čísle 31.hlasem
v libovolném
jazyce.
Hudební
i filmový žánr je
uvních
10. 2013
Uzávěrka
příjmu
snímků
sobota
16.
listopadu
2013
a777 Fügnera
2. V -Mohelnici.
160 577.
Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní
záležitostí volby autora.
V
případě
nepřítomnosti
konzultantů
předejte
svůj
kontakt
kterémukoliv
Pořádá:
Mohelnické
kino amatérských film
doby v Vás
1. poschodí
obchodního
domu poradenství
APOLLO na náměstí stát?
Tyrše
Kolik
bude
veškeré
2013
Uzávěrka
snímků
16.31.
11.10.
2013
10.00
hod. příjmu
- veřejné
soutěžní
pracovníku
ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku.
a Fügnera prodejny
2. V Mohelnici.
a
Krajský
úřad
Olomouckého kra
38. MFP
v hospodě
„U pivních
znalců“
NIC
!!! - žádné
skryté
V případě a
nepřítomnosti
konzultantů
předejte svůj
kontakt poplatky!
kterémukoliv promítání
16. 11. 2013
10.00
hod. - veřejné
soutěžní
myšlenou
poraďte
MFP (v je
mezinárodní soutěž filmových n
v ulici
U Brány
centru)
HLEDÁME
NOVÉELEKTRO
SPOLUPRACOVNÍKY,
tel.:
577 Neúčtujeme
pracovníkuporadenství
prodejny
a myfirmy
Vám nezávazné
dohodneme
schůzku.
Veškeré
je u naší
a 777
zcela160
zdarma!
promítání
38. MFP
v hospodě „U pivních znalců“
blízkými,
či
sousedy.
Doporučovaná délka snímku je do sedmi minut.
žádné poplatky.
v ulici U Brány (v centru)
soutěžních filmových písniček a videoklipů
HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: 777 160 577
jakákoliv píseň s textem zpívaným lidským
mě poradit
se
s
odNa bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle
v libovolném jazyce. Hudební i filmový žánr je
áš čas,
nic
777 160
577. víc...
- Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní
volby autora.
OBJEKTIV MOHELNICE - říjen 2013 - str. 7
ROZHOVOR S MOHELNICKÝM KANDIDÁTEM TOP 09 VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU
LUĎKEM PIVOŇKOU
1. Jak dlouho žijete v Mohelnici a jaký vztah máte k našemu městu? Zanedlouho mi bude 43 roků a po celou
tu dobu je Mohelnice mým domovem, z toho také vyplývá můj vztah k tomuto městu. Mám zde rodinu, přátele,
kamarády, všechny lidi které mám rád. Je to krásné město blízké mému srdci, místo kam se vždy rád vracím,
s Mohelnicí jsem osudově spojen.
2. Seznamte nás krátce s Vaší profesí a s tím, jak trávíte volný čas. Předmět mého podnikání myslím není zajímavý,
mezinárodni autodoprava se specializací na expresní přepravu mne nutí trávit dlouhé hodiny i dny na cestách a to
osamoceně. Výhodou je nezávislost a to, že jsem zodpovědný sám za sebe, drobnou nevýhodou je nemožnost
plánovat si volný čas, na což jsem si již ale zvykl. S tím vlastně souvisí i druhá část Vaší otázky. Jelikož je potřeba
být stále k dispozici, zvykl jsem si volný čas moc neplánovat a spíše se podřizovat aktuálním možnostem. Když ale
mám čas, rád si vyrazím na delší procházku se psem, o víkendech podnikáme s přáteli pěší výpravy do hor, jezdíme
na vodu, rád také navštěvuji kulturní akce. Zajít si na dobré pivko je pro mne rovněž osvědčený způsob relaxace.
3. Co a s jakými cíly Vás přimělo kandidovat do poslanecké sněmovny? Rozhodnutí kandidovat nebylo jednoduché,
nemám žádné osobní ambice. V roce 2009 jsem do TOP 09 vstoupil protože jsem nebyl spokojen se stavem v jakém
se naše společnost tehdy nacházela a zdůrazňuji, že tím nemyslím jen ekonomickou situaci země. TOP 09 tenkrát
přišla s programem, se kterým jsem se ztotožnil. Od té doby uběhly čtyři roky a Česká republika stojí opět před
volbami, tentokrát předčasnými. Já nemohu souhlasit s hodnocením oněch čtyř let, které je prezentováno stranami ucházejícími se o vstup do sněmovny. Lež a manipulace se staly běžnými prostředky komunikace, čestní lidé jsou
špiněni a uráženi jen pro odlišnost svých názorů a to bohužel i na místní úrovni. Kandidátka TOP 09 pro Olomoucký
kraj je složena z čestných lidí, kteří mají potřebu se podobným praktikám postavit, mají sílu hájit demokracii a svobodu,
chtějí žít ve spravedlivé společnosti, která dává šanci schopným a je solidární se starými, slabými a nemocnými.
Stejnou potřebu mám i já a tak pro mne bylo velkou ctí kandidaturu přijmout, učinil jsem tak s velkou obrovskou
pokorou.
4. Co byste vzkázal voličům? Kdysi jeden moudrý muž řekl, že demokracie je jako děravá loď, ze které je potřeba
stále vylévat vodu. Něco na tom bude. Proto Vás prosím, abyste k volbám všichni šli. A než půjdete, než vyberete
ten správný hlasovací lístek, přemýšlejte a vzpomínejte, věnujte tomu alespoň tolik času, kolik věnujete výběru
nové televize či mobilního telefonu. Nejde o nic menšího než o budoucnost Vás a Vašich dětí. Nenechte se koupit,
nenechte se zblbnout, volte moudře. Rozmlouval Jiří Obr, jnr.
OBJEKTIVMOHELNICE
MOHELNICE- -srpen
říjen 2013
OBJEKTIV
2013 -- str.
str. 88




Podle sčítání z r. 1930 měla Mohelnice 4 574 obyvatele, z nich je 666 Čechů, 3 704 Němci, značné
procento cizozemců (asi 4%). Katastr. rozloha je 1262 ha. Stavbou je to staré opevněné město. Má
centrální náměstí, kol něho 2 okružní ulice, jejichž rozlohu určovala městská opevnění, po nichž tu zbylo
něco málo památek a jméno ulice „Na valech“. Dnešní Mohelnice rozrůstá se ve všech směrech, přibývá
pěknějších, novějších staveb. Stát, aby čelil nedostatku bytů, vystavěl tu státní obytný dům.
Hospodářsky je Mohelnice město průmyslové, je tu i něco zemědělců, více však živností a obchodů. Doba
krise těžce postihla město. Z podniků zašly: cukrovar, škrobárna, továrna na krytiny a isolace, koželužna.
Čeští hraničáři velmi tvrdě to pocítili, protože při této příležitosti byli především propouštěni čeští dělníci,
což zejména pocítila
škola.
je tu v rukou německých. Největším podnikem je elektrotechn.
Objednávky
na tel.česká
čísle:
583Průmysl
453 179
továrna Siemensova, významný
podnikem
je továrna razidel a přesných nástrojů fy bratří Grätzerové,
774 313 197
z
ostatních
jsou
tu
pily,
vatárna,
tov.
na
holicí
čepelky
a j. Kdysi
proslulé mohelnické obuvnictví upadá.
Otevírací doba 08:30 - 17:00 (objednávky
pouze
do 15:30)
Čeští hraničáři jsou dělníky, řemeslníky, živnostníky, učiteli, úředníky, je tu český advokát dr. Jar. Škrobal
a lékař dr. Zdeněk Mader.
V obecním zastupitelstvu jsou 3 čeští zástupci, jeden je členem městské rady.
Společenským střediskem české Mohelnice je hotel Slavia, majetek Pozemkového ústavu v Olomouci. Je
sídlem všech místních spolků a organisací. Zde se soustřeďuje všecka činnost čes. hraničářů.
Ve městě je okresní soud, úřad poštovní a telegrafní, berní, důchodkový a kontrolní, cejchovní.
Mohelnický okres měří 21 266 ha, má 22 394 obyvatele, z nich je 10 467 Čechů a 11 581 Němců.
Sousední město Loštice je jediným českým
129 Kč
městem v okrese, mají 2 668 obyvatel. Je
299 Kč
tu zemědělský průmysl. Třetím městem je
Úsov, známý lesnickým a přírodovědným
museem a Bradlem, odkud je úchvatný
199 Kč
pohled na celou sev. Moravu. Blízko
375 Kč
Mohelnice je městečko Mírov se zámkem,
v němž je umístěn ústav pro choré
trestance.
299 Kč
Ještě mnohé části okresu jsou vhodné pro
499 Kč
turistiku a letní pobyt.
MASÁŽE - Obchodní dům Apollo
Náměstí Tyrše a Fügnera 2
Akční nabídka pro měsíce září a říjen
Tolik hovoří o Mohelnici a jejím okolí
propagační tiskovina z roku 1937, která by
mohla být jakýmsi vzorem pro obdobné
materiály
vydávané
v současnosti.
Pravopis a jazykové archaismy v této
ukázce nechť laskavý čtenář posuzuje
shovívavě.
Štipl
329 Kč
299 Kč
299 Kč
399 Kč
OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 44771398, Registrace: MK
ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice <[email protected]>. Redakce se
nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly
otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme.
Cena 5 Kč
Download

Říjen 2013