obal:obal 1
1/30/13
9:54 AM
Stránka 1
PSMCZ
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
1 | 2013
stavební infozpravodaj
obal:obal 1
1/30/13
9:54 AM
Stránka 2
edit 1/13:7 predloha 09
EDITORIAL
1/29/13
1:40 PM
Stránka 1
>
Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři,
ještě jednou Vám přeji do nového roku především hodně zdraví. V současné době žijí
obyvatelé České republiky historicky první
volbou prezidenta formou referenda a amnestií vyhlášenou 1. ledna prezidentem Václavem Klausem v novoročním projevu.
Volební výsledky prvního kola jsou již známy
a snad jen nepostoupení favorizovaného
kandidáta Jana Fischera je malé překvapení,
stejně jako postoupení Karla Schwarzenberga do finálového druhého kola. Pan Fischer
o hrad zapojil i Václav Klaus s manželkou,
která si nedovede představit první dámu,
která neumí česky. Nevadí mně první dáma,
která neumí česky, vždyť i T.G.Masaryk se
oženil s Američankou. Volební aktivitu a výroky Václava Klause nechci komentovat, jenom je těžko pochopitelná podpora kandidáta, který byl politickým kritizovaným rivalem. Zjevně se jedná o podporu člověka,
se kterým se o moc již jednou dělil v rámci
opoziční smlouvy. Václav Klaus na rozdíl od
Václava Havla má smutné odcházení z Hradu
i z povědomí svých občanů. Akce sundej prezidenta, která je spojená s vyhlášenou amnestií, je toho jasným důkazem. Amnestoval
velké mafiány a vzal jejich obětem nárok na
odškodnění.
Vítězný prezidentský kandidát bude prvním
prezidentem zvoleným hlasem lidu. Přejme
si prezidenta, který bude důstojným reprezentantem ve světové politice, bude spojovat politické strany a konečně bude prezidentem všech občanů.
svoji kampaň přecenil a jako favorit v úvodní časti volební kampaně se choval jako již
nový prezident. Voliči byli jiného názoru.
Rozhodli ve prospěch pana „knížete“, který
skončil jako druhý s malým rozdílem za Milošem Zemanem. Občané, kteří sledují politické dění v České republice po sametové
revoluci, mají naprosté jasno a budou volit
pana Karla Schwarzenberga. Ti voliči, kteří
nesledují politické mafiánské kauzy, např.
„Opoziční smlouvu“ a postupné rozkrádání
majetku, likvidaci bank a státních podniků
s napojením na mafiánské podsvětí zesnulého Mrázka, který byl v kontaktu s poradcem Šloufem, budou volit Miloše Zemana.
Argumentace, že pan Karel má špatné vyjadřování a dlouhou dobu žil v emigraci, jsou
liché. Vada řeči je v každém případě přijatelnější než vada charakteru kandidáta, který
před kamerami vědomě lže. Privatizace Mostecké uhelné je aféra Zemanovy vlády, potvrdil to i bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka. Důkazy švýcarské prokuratury hovoří o tom, že Zemanova vláda prodala doly za směšnou cenu.
Je smutné, že se do předvolebního boje
O
B
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
S
A
H
ZELENÉ STŘECHY
2
STŘEŠNÍ KRYTINA – REKONSTRUKCE
6
PROGRAM „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“
8
ZDICÍ MATERIÁLY, SYSTÉMY
15
BYTOVÁ VÝSTAVBA
26
NOVINKY V UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH V EU
30
HOŘLAVOST ELASTOMERNÍ FÓLIE EDPM NA STŘEŠNÍCH PLÁŠTÍCH
34
MARKETING A VZDĚLÁVÁNÍ
38
PSM – stavební infozpravodaj 1 | 2013, 13. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel. 606 746 722, Kristýna Mirvaldová, tel. 602 215 109; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976,
fax 242 486 981, e-mail: [email protected], www.psmcz.cz. Grafika: Aleš Douša. Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802- 6907.
zelene strechy:7 predloha 09
1/28/13
6:28 PM
Stránka 2
>
Zelené střechy z hydrofilních minerálních vláken
ZELENÉ STŘECHY
Zelené střechy jsou krásné, moderní, nelze je však použít na každou střechu. Zvláště u rekonstrukcí je
omezuje statika nosných konstrukcí. Lehké hydrofilní minerální vlny mohou nahradit klasickou zeminu
v systému zelené střechy a zlepšit tak navíc její tepelně-izolační vlastnosti. Tento materiál lze použít pro
ploché a nově i pultové střechy, s patřičnou stabilizací bez tepelných mostů.
Většina izolačních desek z minerálních vláken, které se používají
ve stavebnictví a jsou dostupné na trhu v ČR, jsou desky hydrofobizované. Ať už se jedná o čedičové nebo skelné minerální desky, nutným doplňkem je i hydrofobizační činidlo, které zaručuje, že desky
nebudou nadměrně nasákavé vodou. Tento parametr je důležitý zejména u izolací, kde hrozí přímý styk s vodou – např. u fasádních
desek do zateplovacích systémů. Pokud se hydrofobizační činidlo
vymění za činidlo hydrofilní, získáme izolaci, která naopak drží vodu
a je připravena na stav permanentního vlhka. V zemědělství se hydrofilní minerální izolace používají více než patnáct let.
Technické vlastnosti
Použití desek z hydrofilních minerálních vláken pro vegetační vrstvy
zelených střech má ve srovnání s klasickou zeminou několik výhod.
Tou první je jejich objemová hmotnost, která se pohybuje v rozmezí
od 70 do 80 kg.m3 za sucha a 260 kg.m3 v běžném vlhkém stavu,
podle druhu desky. Pro porovnání – objemová hmotnost zeminy činí
cca 1700 kg.m3. Proto je tento materiál použitelný i pro rekonstruované střechy, kde je třeba kvůli statice nosných konstrukcí omezit
další zatížení. Jedná se přitom o regulérní izolaci, takže zelená
střecha pak přispívá k lepší tepelně technické stabilitě místností pod
střechou. Tepelná účinnost závisí na navlhčení desky, pohybuje se
v rozmezí 0,035 – 0,06 W/(m.K).
Vlastnosti desek z hydrofilních minerálních vláken:
Vegetaci je možné předem vysázet na dílcích, které se pak uloží
na střechu.
Při poruše v souvrství je možné potřebný díl minerální vlny vyjmout, nebo nahradit novým dílem.
Minerální vlna umožňuje ozelenění i při větším sklonu střechy –
desky se nesesouvají a neodplavují se jednotlivé částice, jako
tomu bývá při použití zeminy.
Realizace detailů konstrukčních řešení střech je jednodušší. Rozdíl
je v počtu použitých vrstev v konstrukci a nahrazení zeminy minerální vlnou.
Střední součinitel tepelné vodivosti desek je ve vlhkém stavu
0,14 W/(m.K). Běžná vlhká zemina vede teplo desetkrát více než
středně vlhká minerální vlna.
Desky jsou odolné vůči UV záření. Systém lze použít jak pro střechu s extenzivní zelení, tak i pro náročnější intenzivní ozelenění.
Jedinou nevýhodou desek ve srovnání se zeminou je absence
živin, které je třeba během několika prvních let dodávat uměle.
Extenzivní vegetační systémy
Kromě své estetické a ekologické funkce, jimiž se liší od běžného
střešního pláště, neplní žádnou další funkci a mají malé nároky
na údržbu. Jsou vhodné pro použití i u konstrukcí s menší únosností,
protože minimálně přitěžují konstrukci. Jejich obvyklá tloušťka se
pohybuje od 50 do 100 mm. Většinou pro ně není potřeba instalovat systém umělého zavlažování.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skladba extenzívní vegetační střechy
1 – Rostliny
Rostliny pro extenzivní výsadbu musí být schopny dlouhodobě snášet extrémní
podmínky – vysoké teploty, sucho i povětrnostní podmínky. Měly by vydržet a být
schopné regenerace i při minimální péči. Vhodné jsou nižší rostliny, které se plošně
rozrůstají, např. skalničky, tučnolisté a sukulentní rostliny, nebo okrasné trávy.
2 – Krycí vrstva
Zajišťuje počáteční ochranu při zakořeňování rostlin a dále plní funkci stabilizační. Může být tvořena cca 20 mm zahradnického substrátu, v případě suchomilných rostlin v kombinaci s hrubým pískemi kačírkovým stabilizačním prvkem. Pro
větší plochy střechy je nutné staticky posoudit sání větru a provést některý z doporučených způsobů stabilizace.
3 – Vegetační vrstva
Tvoří ji hydrofilní desky a zajišťuje růst rostlin. Desky jsou určeny pro pěstování
rostlin bez styku s půdou. Neobsahují živiny, proto je nutné je dodávat uměle.
Obvyklá tloušťka minerální vlny pro extenzivní systémy činí 50 až 100 mm.
4 – Drenážní vrstva
Odvádí přebytečnou srážkovou vodu ke střešním vpustím. Tvoří ji například
děrovaná nopová fólie, drenážní kamenivo nebo recyklát. Při velkých sklonech
střechy lze tuto vrstvu nahradit např. certifikovanými smyčkovými rohožemi.
5 – Separační vrstva
Slouží jako ochrana hydroizolační folie a může ji tvořit například PES geotextilie
s gramáží 300 g/m2. V některých případech je možné tuto vrstvu vynechat.
6 – Hydroizolační vrstva
Tvoří ji hydroizolační pás na bázi asfaltu nebo fólie. Musí mít speciální atest proti
prorůstání kořínků, nebo musí být jinak chráněna – například vhodnou separační
vrstvou. V případě použití fólie z měkčeného PVC na EPS je nutná separace ještě
pod hydroizolací.
7 – Tepelná izolace
Omezuje nežádoucí tepelné ztráty či zisky budovy. Na betonových deskách se
zpravidla používají tepelné izolace buď z pěnového, nebo extrudovaného polystyrenu. Pro lehké střechy na trapézovém plechu je vhodnější použít minerální
izolace, které plní i funkci akustickou a protipožární.
8 – Parozábrana
Vrstva zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště.
9 – Nosná konstrukce
Tvoří ji železobetonová nosná deska, trapézové plechy či dřevěná nosná konstrukce. Střešní zahrady s extenzivní zelení jsou vhodné i pro méně únosné střechy
a pro rekonstrukce.
2
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
zelene strechy:7 predloha 09
1/28/13
6:28 PM
Stránka 3
Intenzivní vegetační systémy
Tyto střechy se vzhledem podobají běžným zahradám. Kromě nízkých suchomilných rostlin na ně můžeme osázet i keře nebo malé
stromky. Jejich údržba je však již náročnější – vyžaduje umělé zavlažování (kapkovou závlahu), a to buď nadpovrchové, nebo podpovrchové. Jsou vhodné pro použití u konstrukcí s vyšší únosností,
zejména pro betonové stropy. Jejich obvyklá tloušťka se pohybuje
od 200 mm, a to v závislosti na zvolených rostlinách. Při použití minerálních desek vyšších gramáží je možné vrstvení na sebe, a tím lze
zajistit podmínky i pro rostliny s mohutnějším kořenovým systémem.
Škála květin, keřů, nízkých stromů, ale také palem, které lze v rámci
intenzivního ozelenění uplatnit, je velmi široká. Příklad takové střešní
zahrady je na obr. vpravo.
Údržba
Údržba vegetačních střech závisí na zvoleném způsobu pěstování. Při pěstování
v klasické zemině si rostliny berou živiny z půdy bohaté na minerální látky.
V případě pěstování v minerální vlně je
nutné rostlinám dodávat živiny uměle.
Po vysázení rostlin se zpravidla provede
první zálivka obsahující potřebné živiny. Stejně jako při pěstování v zemině i v hydroponii je třeba respektovat
potřeby rostlin týkající se hodnoty pH
a poměru minerálních látek. V případě střešní zahrady s extenzivní zelení
Střecha s intenzivním vegetačním systémem
dávkujeme živiny přibližně třikrát za vegetační sezónu. Při intenzivním ozelenění je vhodnější dávkování živin svěřit automatu, jenž
živiny dávkuje při řízené závlaze.
Mechanická stabilizace souvrství
Vrstvy střešní zahrady se pokládají bez lepení a kotvení, hydroizolační vrstvy je nutné chránit před poškozením. Mechanická stabilizace je tedy nutná. U plochých střech se zajišťuje bezpečné uložení
vegetační vrstvy při sání větru, u pultové střechy je třeba konstrukčně
řešit zajištění vegetační vrstvy při sesouvání pod tíhou sněhu a dosypu.
Byly provedeny statické výpočty pro hodnoty sání větru podle mapy
větrných oblastí ČR: kategorie terénu 1, 2, 3, 4; výšky domů 5, 10, 15
a 20 m a pro střešní plochy F, G, H a I podle ČSN EN 1991-1-4 [5]. Pro
ilustraci je v našem textu prezentován příklad běžné střechy v zastavěném městském prostředí, převažující větrné oblasti 2 a výškou
střechy nad terénem 10 m. Každá střecha se řeší individuálně, jedná
se jen o jednu z možností statického řešení.
Přitížení – dosypy z kačírku či štěrkodrti
Střechy se přitěžují podle statického schématu v několika zónách.
Na nárožích budov, kde nastává největší sání větru, se používá
přitížení cca 70 mm, v běžné ploše se potom přitěžuje lokálně, nebo
se použije kombinace s plošnými sítěmi. Platí to pro stav, kdy jsou
desky suché a nepomáhají vlastní tíhou ke stabilizaci. Ozeleněná
plocha je v případě přitěžování kačírkem cca 80 %.
Přitížení s použitím liniových prefabrikátů a plošných sítí
Místo plošného přitížení je možné zajistit střechu pásy betonových
prefabrikátů a do nich ukotvit plošné stabilizační sítě s oky o straně
maximálně 150 mm. V závislosti na síle sání větru se sítě kotví
v nárožích budovy ve vzdálenosti 2,2 m, v běžné ploše potom
ve vzdálenostech každých 5,5 m. Pro maximální efektivitu je možné
obě tyto metody kombinovat.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
3
zelene strechy:7 predloha 09
ZELENÉ STŘECHY
1/28/13
6:28 PM
Stránka 4
>
Konstruování protiskluzové zábrany
U pultových střech může docházet k sesouvání po nakloněné rovině.
Systém s vegetačními panely je tedy možné použít do bezpečného
sklonu 15°. Zajištění proti sesouvání se navrhuje pomocí hranolů
z recyklovaných plastů kladených rovnoběžně po vrstevnici, které se
mechanicky kotví do nosné konstrukce a shora stabilizují plošnou
sítí. Po položení záchytného systému je nutno znovu zajistit hydroizolační funkci střešního pláště (osazením kotev dojde k propíchnutí hydroizolace).
Parametr
Rozměry výrobku
Jednotky
mm
Tloušťky
mm
Stlačitelnost při zatížení 2 kPa %
Obsah organických látek
%
Třída reakce na oheň
–
Průnik vody (deska 100 mm)
kg.m2
Odtok vody (deska 100 mm)
kg.m2
Suchý stav
Objemová hmotnost
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti
W/(m.K)
Stav při běžné vlhkosti (RH25)
Objemová hmotnost
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti
W/(m.K)
Stav za maximálního nasáknutí
Objemová hmotnost
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti
W/(m.K)
Hodnota
500 x 1000
1000 x 2000
50, 75, 100
<7
<3
A1
737
144
Norma
ČSN EN 822
ČSN EN 13501-1
ČSN EN 1928
ČSN EN 1928
70–80
0,035
ČSN EN 1602
ČSN EN 12667
260
0,14
ČSN EN 1602
ČSN EN 12667
1080
0,606
ČSN EN 1602
ČSN EN 12667
4
Zelená střecha na bázi minerální tepelné izolace omezuje přehřívání
v létě a zároveň chrání prostory pod střechou před tepelnými úniky.
Budování ozeleněných střech také pozitivně ovlivňuje životní
prostředí – zvyšuje množství kyslíku v ovzduší, snižuje podíl CO2,
prašnost, hladinu hluku a pojme až 50 % dešťové vody, která při
následném odpařování z povrchu zvlhčuje a ochlazuje ovzduší
v okolí. Zelené střechy také zvyšují rating budov v hodnocení certifikačních systémů, jako je např. LEED či BREEAM. Náklady na
pořízení zelené střechy na bázi desek z hydrofilních vláken odpovídají
ceně běžných certifikovaných zelených střech na bázi zeminy.
ING. PETR VACEK
Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
www.isover.cz
ČSN EN 823
Vybrané technické parametry desek Cultilene vhodných pro zelené střechy
§
Závěr
Literatura:
[1] Střešní zahrady Isover – Řešení pro novostavby a rekonstrukce –
odborný prospekt firmy Isover 2012.
[2] ČSN EN 1990 (73 0002): Zásady navrhování konstrukcí.
[3] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035): Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení –
část 1-1 Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov.
[4] ČSN EN 1991-1-3 (73 0035): Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení –
část 1-3 Zatížení sněhem.
[5] ČSN EN 1991-1-4 (73 0035): Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení –
část 1-4 Zatížení větrem.
[6] Statické tabulky TP 51, SNTL Praha 1983.
[7] ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví –
Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny – Specifikace
(včetně navazujících norem).
VLADIMÍR VÁCHA
soudní znalec
obor ekonomika – oceňování nemovitostí
člen Komory soudních znalců ČR
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
e-mail: [email protected]
Bavorova 13, 38601 Strakonice
Sulova 1356/3, 156 00 Praha 5
tel. 606 616 778
zelene strechy:7 predloha 09
1/28/13
6:29 PM
Stránka 5
ULTIMETAL
nová střešní krytina
s lakovaným kovovým
povrchem
moderní design •
dlouhá životnost •
4 barevné variace •
stálé barvy •
tloušťka 5 mm •
nízká hmotnost •
3 vrstvy asfaltové hmoty •
vynikající mechanické vlastnosti •
použití na střechy i fasády ve sklonech 19° - 90° •
zlato
bronz
přírodní hliník
www.tegola.cz
břidlice
prefa:7 predloha 09
1/28/13
5:27 PM
Stránka 6
>
Rekonstrukce střechy nezahrnuje
pouze výměnu střešní krytiny
STŘEŠNÍ KRYTINY
Jaké krytiny lze vybírat
Střešní krytiny na šikmé střechy můžeme velmi obecně dělit na lehké
a těžké. Mezi lehké řadíme tvárné, odolné a pro rekonstrukce doporučované plechové krytiny (hliník, měď, titanzinek, pozink), dále
vláknocementové krytiny (eternit), asfaltové, bitumenové nebo plastové krytiny. Ty mohou imitovat třeba i přírodní materiály a zpravidla
je na první pohled ani od ostatních nerozlišíte. Dříve se používala
i azbestocementová krytina, avšak díky tomu, že azbest je zdraví
škodlivý, tak se tento materiál již nepoužívá. Mezi těžké krytiny
řadíme beton, tedy betonové tašky, pálené tašky, keramickou nebo
skleněnou krytinu, případně i přírodní materiály jako je břidlice,
dřevo nebo došky. Na ploché a rovné střechy s minimálním spádem
se používá kvalitní bitumen, který odolává silnému slunci. Jedním
z nejlepších materiálů při řešení těsnosti prostupů na odvodnění
nebo různých výstupků je svařovaná fólie. Fólie se dnes velmi často
navrhuje i na řešení různých detailů, protože její spojení je jednoduché a bezpečné.
Důvody rekonstrukcí střech
Nejčastějšími důvody, které vedou investory, SVJ nebo družstva
k rekonstrukcím střech, jsou zatékání do střešního pláště nebo nevyhovující estetická funkce stávající krytiny. První z uvedených důvodů
má zásadní vliv na nedostatečnou funkčnost střešního pláště a je
jasné, že v tomto případě je rekonstrukce nebo oprava nezbytná.
Nevyhovující estetická funkce neznamená zhoršenou funkčnost
střešního pláště. Střecha tedy funguje jak má, ale majiteli objektu
se již nelíbí barva, tvar střešní krytiny, střecha může být zamechovaná
anebo ji majitel chce modernizovat z důvodu rekonstrukce celého
objektu. Přestože se v druhé variantě řeší především optický vzhled,
je tento důvod pro rekonstrukce převažující. Dalším důvodem, který
vede k obnově střešního pláště, je celkově jeho špatná skladba.
Střecha není zateplená a izolační parametry nevykazují takové hodnoty, jaké by měly. Mnohdy se tedy rekonstrukcí řeší otázka dodatečné izolace. Může však zahrnovat i změnu tvaru střechy, rozšíření stávajícího objektu, vybudování obytného podkroví, vikýřů
nebo střešních oken.
Co nejvíce degraduje střešní krytinu
a střešní plášť
Největší vliv na degradaci střešní krytiny má slunce a UV záření. To
má takovou sílu, že ovlivňuje trvanlivost povrchové úpravy střešní
krytiny i krytiny jako takové. Nejvíce zřetelné je to u plastových nebo
asfaltových střešních krytin. U asfaltových krytin může docházet
vlivem extrémně vysokých teplot až k zeslabování materiálu vlivem
natavování a jeho následného stékání. Dalším faktorem, který
6
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
ovlivňuje životnost střešní krytiny, jsou klimatické podmínky – především působení sněhu, mrazu a větru. Pod sněhem a ledem o váze
700 – 800 kg/m2 v horských oblastech mohou tvrdé materiály
(beton, keramika) praskat. Vítr zase ovlivňuje především plechové
krytiny, které jsou k podkladu přichycovány např. hřebíky. Pokud je
přichycení provedeno nedokonale, vítr může plechovou krytinu rozvibrovat a postupem času i utrhnout.
Kde si nechat poradit
Nejčastěji to funguje tak, že investor vyhledá klempíře, se kterým
celou rekonstrukci řeší, a který investorovi radí, co a jak se má
provést. Jedná se zpravidla o klempíře místního, který se nachází
v regionu, ve kterém se nalézá i rekonstruovaný objekt. Klempířská
firma samozřejmě zná lokální přírodní podmínky, může proto
opravdu vhodně poradit, jakou krytinu na střechu položit a jak
k rekonstrukci přistoupit. Řešení jednotlivých střešních detailů se
specializovaným odborníkem např. stavařem, projektantem nebo
soudním znalcem nebývá tak časté. Veškeré detaily se ladí většinou
přímo s klempířem, který na svou práci dává záruku. Výhodou tohoto řešení je nulový náklad – jedná se o know-how klempíře, který
jej promítne do celkové ceny své práce. Jinou možností je nechat si
udělat detailní projekt od nezávislé firmy. Ten bude samozřejmě
účtován samostatně. Může však sloužit jako podklad pro kontrolu
dodržované klempířiny, zpravidla řeší veškerá problematická místa
střešního pláště do nejmenších detailů a není vázán na konkrétního
klempíře. Nevýhodou je, že ne každý klempíř daný projekt bude chtít
prefa:7 predloha 09
1/28/13
5:27 PM
Stránka 7
realizovat – každý materiál vyžaduje specifický přístup, každý klempíř může také preferovat jiný materiál. Při realizaci by vždy měla být
respektována platná norma pro navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 3610, investor se může inspirovat také dalšími souvisejícími
normami, např. ČSN 73 1901 pro navrhování střech, ČSN EN 19911-3 (730035) zatížení konstrukcí sněhem nebo ČSN EN 1991-1-4
(730035) zatížení konstrukcí větrem.
každý investor, který pokládá novou krytinu, která může mít životnost v řádech několika desítek let (u hliníku přes 100 let). Nechat
stávající konstrukci bez kontroly a případné výměny je sice finančně
nejméně náročné, ale nezaručí dostatečně dlouhou životnost celé
střechy ani nezabrání případným únikům tepla. V horších variantách
vede k nutnosti další rekonstrukce, a to již po několika málo letech...
Co ovlivní samotnou rekonstrukci
Původní krytina je zpravidla namontovaná na prapůvodním bednění,
které má svůj život rovněž za sebou. Z tohoto důvodu by staré bednění nemělo plnit funkci hlavní nosné podkladní vrstvy pro novou
střešní krytinu. Ať se jedná o střešní skladbu nad studenou neobývanou půdou nebo nově obydlovaným podkrovím, investor by měl
na stávající bednění dát kontaktní difuzní fólii, na tu kontralatě
a nový záklop. Tím vytvoříme odvětrávanou mezeru a doplníme plášť
o pojistnou hydroizolaci. Na novém záklopu bude střešní krytina lépe
držet a odolávat silným větrům, vichřicím, případně vytvoří odolnější
oporu pro těžké krytiny.
Sněhové zábrany se navrhují především podle tvaru střechy. Pokud
máme jednoduchou střechu (např. pultová, sedlová, valbová, polovalbová, stanová, válcová, mansardová), tak nehraje roli, jestli se
stavba nachází na horách nebo v nížinách. U jednoduchého tvaru
střechy nemusíme sníh na střeše držet a sníh z ní může bez použití
sněhových zábran bez problémů sjíždět. U složitějších střech, kde
se vyskytují úžlabí, zúžená místa nebo vikýře, je nutné uvažovat
o sněhových zábranách. Ty pak zabraňují sjíždění sněhu do těchto kritických míst, tzv. trychtýřů. Sníh se zde zastavuje, tlačí do falců, roztahuje je a deformuje. Následně je ohrožena funkčnost střešního
pláště. Dalším faktorem rozhodujícím o použití sněhových zábran je
konkrétní lokace daného objektu. Pokud se střecha nachází např.
nad veřejnou komunikací nebo chodníkem, kde pád sněhu a ledu ze
střechy může vést ke zranění chodců nebo poničení majetku, je
zvážení použití sněhových zábran na místě. To může být typické ve
městech nebo třeba u hotelových objektů. U bytových domů je
zpravidla nutností. Sněhové zábrany by měly být projektovány
v závislosti na sklonu střechy a sněhové zátěži podle příslušných
norem. Pokud objekt nemá namontovány sněhové zábrany, je třeba
zajistit, aby sunoucí se sníh neponičil okapové žlaby. V tomto případě je nutné okapové hrany montovat tak, aby se sníh vyhnul
žlabům i hákům a neohýbal je. Destrukci tvaru žlabů zapříčiňuje
mimo jiné hlavně led, tvorba rampouchů a zaledování okapní hrany,
což je mnohdy způsobeno především špatnou střešní skladbou.
Chtějme co nejdelší životnost
Máme na to?
Nejdůležitější při rekonstrukci je zaměřit se na kompletní střešní
plášť, nejenom na výměnu krytiny. Pokud dochází pouze k výměně
krytiny, tak je to krátkodobé a krátkozraké řešení. Při rekonstrukcích
po několika desítkách let (pokud se nerekonstruuje plášť z důvodu
chyby nebo nedostatku po několika málo letech) by se měl investor
zajímat i o střešní skladbu. Při demontáži staré krytiny má jedinečnou možnost zvenku pohodlně zkontrolovat stav izolace, zateplení,
stav bednění nebo krokví. Pokud si investor není jistý, v jakém stavu
se izolace nachází, měl by staré bednění strhnout a izolační materiál zkontrolovat. Minerální vata mnohdy bývá plesnivá, jelikož do
starých objektů se nedávaly žádné difuzní fólie. Určitě není od věci
zkontrolovat i nosné krokve, zda nejsou napadeny škůdci, hmyzem,
plísněmi, nebo zda nejsou nahnilé. Toto minimum by měl provést
Může se stát, že družstvo nebo SVJ nemá dostatek finančních
prostředků na kompletní rekonstrukci. V tomto případě lze jednoznačně doporučit, aby se s rekonstrukcí raději nějaký ten rok ještě
počkalo a následně se provedla oprava komplexní. Je dobré nechat
si udělat návrh na celou rekonstrukci střešní skladby, řešení zateplení, vybudování provětrávané mezery, nového záklopu a podle
toho rozhodnout, zda může proběhnout celková rekonstrukce. Určité
kompromisy se dají vždy dělat, avšak nemusí se v budoucnu vyplatit.
U střechy, která zakrývá majetek více majitelů v rámci jednoho objektu (vlastníci bytů), to platí obzvlášť.
Při projektování výměny střešní krytiny se zohledňují zeměpisná
poloha daného objektu, nadmořská výška, orientace a výška objektu.
Z těchto údajů se určí sněhová oblast, zatížení sněhem nebo zatížení
větrem. V nížinách zpravidla není sněhová zátěž taková jako na
horách. Mezi nejodolnější patří kovové krytiny, např. hliníkové od
společnosti Prefa Aluminiumprodukte. Rekonstrukci ovlivní také stáří
a celkový stav objektu. Pokud budeme mít starý dřevěný krov se stoletými krokvemi, nemůžeme plánovat na střechu těžkou betonovou
krytinu, která by objekt nadměrně zatížila a mohla by ohrozit i jeho
statiku. Třešničkou na dortu je ovlivnění rekonstrukce z důvodu
hnízdění chráněných ptáků nebo netopýrů.
Stará střecha, stará skladba
Sněhové zábrany
ROMAN VANĚK
PREFA Aluminiumprodukte
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
7
kmb:7 predloha 09
1/28/13
5:29 PM
Stránka 8
>
KM BETA: Střecha přesně podle Vašich představ
STŘEŠNÍ KRYTINY
Tradiční střešní krytina KM BETA je na pohled vysoce atraktivní a zároveň dokonale spolehlivá. Tašky KM
BETA jsou totiž vyráběny osvědčenými technologiemi a dosahují prvotřídní kvality. Svědčí o tom i trvale
vysoký zájem realizačních firem, projektantů i koncových uživatelů o tento střešní systém, což společnost
KM Beta a.s., řadí mezi největší výrobce krytin v ČR.
Krytina i do klimaticky
náročných podmínek
Tašky KM BETA vynikají výbornou pevností
a únosností, takže střecha vydrží i silný tlak,
např. v zimě velké množství ležícího sněhu,
a hodí se tak i do náročných klimatických
podmínek. Díky výjimečné pevnosti je možné
vyrábět tašky větších rozměrů, a tím snížit
jejich počet na m2. Z toho vyplývá nižší cena
krytiny a srovnatelné zatížení střešní konstrukce jako u krytiny pálené. Přesné tvary
jednotlivých tašek a široký sortiment doplňků usnadňují její pokládku.
Společnost KM Beta nabízí na kvalitu materiálu, pevnost, mrazuvzdornost a neprosákavost betonových tašek 30-ti letou záruku, ze zkušeností ale lze říci, že betonová
krytina KM BETA má životnost až 100 let.
Střešní tašky KM BETA se vyrábějí ve dvou
typech, sedmi barevných odstínech a čtyřech
variantách povrchové úpravy. Střechu s krytinou KM BETA doladí okrasné prvky. V nabídce jsou buď hřebenové prvky (hrdličky,
kohout, věžička) nebo tvarované hřebenové
ucpávky (slunce, hrozen) či tvarované koncové hřebenáče (vítr, lev). Každý zákazník si
tak může vybrat podle svého vkusu nebo
charakteru stavby. Střešní krytina KM BETA
je vhodná pro sklon střechy 12 – 90°.
Jediné doplňky, které vydrží
stejně dlouho jako tašky
Střechu však netvoří jen základní tašky, ale
také celá řada doplňků. Více než 50 doplňkových výrobků v systému KM BETA profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších střešních konstrukcí. Společnost
KM Beta postupně některé plastové střešní
8
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
doplňky nahradila betonovými, a to nejen
z důvodu kvality a delší životnosti prvku, ale
také proto, že betonové doplňky jsou cenově
méně náročné. Použitím betonového prvku
je navíc zaručena barevná jednotnost střešního pláště.
Poslední novinkou
je nadkrokevní izolace
S ohledem na rostoucí tepelně technické
požadavky na obalové konstrukce budov
rozšířila KM BETA svůj střešní systém o nad-
krokevní izolaci určenou pro šikmé střechy
novostaveb i pro rekonstrukce stávajících
střech, kde je nutné zlepšit tepelně-izolační
parametry střešního pláště. Nadkrokevní systém THERMO-LINE a izolační desky puren®
PIR jsou dobrým základem pro tradiční střešní krytinu KM BETA a další systémové výrobky z nabídky společnosti KM Beta.
Více informací o střešním systému KM BETA
získáte na veletrhu Střechy Praha na stánku
č. 329 v hale 3 nebo na www.kmbeta.cz.
zelena usporam:7 predloha 09
1/28/13
5:36 PM
Stránka 9
>
Program Nová zelená úsporám
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Výsledky programu Zelená úsporám
Doba trvání ZÚ: 2009 – 2013
Celková alokace: 21 mld. Kč
Celkový počet přijatých žádostí: cca 82 000
Z toho: žádostí na rodinné domy: cca 73 000
žádostí na bytové domy: cca 7 000
pasivních domů: cca 800
objektů veřejných služeb: cca 1200
Proplaceno k 26. 11. 2012 v ZÚ: 72 762 žádostí
Vyplaceno k 26. 11. 2012 v ZÚ: 19,026 mld. Kč
POZITIVNÍ VLIV NA EKONOMIKU ČR
efekty pro stát – každá koruna vložená státem do programu:
podpoří lokální ekonomiku;
zvýší HDP státu;
zvýší zaměstnanost;
zvýší příjmy státního rozpočtu;
zvýší objem pojistného na sociální zabezpečení;
zlepší energetickou bilanci státu;
sníží emise skleníkových plynů;
urychlí zavádění evropské směrnice EPBD II;
sníží energetickou závislost státu;
Finanční zdroje zajištěny z výnosů aukcí emisních povolenek EU
ETS v období 2013 – 2020 v úhrnné výši mezi 17 – 36 mld. Kč;
v odhadech je počítáno s očekávanou alokací 28 mld. Kč.
HDP – jedna koruna státní podpory v programu přinese za předpokladu nulového substitučního efektu v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP (za předpokladu, že program nejde na úkor jiné
spotřeby), celkem 75,26 mld. Kč.
Zaměstnanost – jeden milion korun státní podpory v programu
přinese za identických podmínek popsaných u zvýšení HDP v průměru 2,7 nových pracovních míst, celkem tedy 75.600 pracovních
míst.
Příjmy státního rozpočtu – jedna koruna státní podpory v programu přinese dodatečné příjmy státního rozpočtu ve výši 0,96 Kč
v roce investice, celkově jde o částku 26,88 mld. Kč.
Pojistné na sociální zabezpečení – jedna koruna státní podpory v programu přinese zvýšení objemu vybraného pojistného na
sociální zabezpečení 0,16 Kč ve sledovaném roce, celkem tedy více
jak 4 mld. Kč.
Skleníkové plyny – jedna koruna státní podpory v programu přinese snížení emisí skleníkových plynů, především CO2, o 0,009 kg/rok,
při aplikaci výchozích předpokladů bude úspora dosahovat 893
kt/rok (tj. téměř 30 % ročních emisí CO2 velké uhelné elektrárny).
Výchozí předpoklady pro celkové hodnoty přínosů – očekávaná střední hodnota intervalu u příjmů z aukcí emisích povolenek
ve výši 28 mld. Kč a průměrná finanční páka ve výši 60 % celkové
investice.
PRINCIPY PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov
a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů;
zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů;
zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
Filosofie
zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem.
Program Zelená úsporám se vyznačoval mimo jiné následujícími
specifiky:
– Vysoká míra účasti státu na prováděné investici, v průměru 67 %;
– Paušální podpora bez zohlednění skutečné návratnosti investice
do zateplení a zdroje na vytápění pro žadatele/investora;
– Nebyla řešena otázka financování investice u žadatelů, kteří
nedisponují dostatečnými finančními prostředky a z jakéhokoli
důvodu nejsou schopni sjednat komerční dluhové financování investice.
Nový program má za cíl mimo jiné na výše uvedená specifika programu Zelená úsporám reagovat následovně:
– Vytvořit podmínky pro realizaci investice i ze strany žadatelů, kteří
nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a současně nemají
přístup k úvěru nebo půjčce od komerčních bank;
– Minimalizovat finanční náklady z titulu dluhového financování pro
žadatele, aby tak nevznikaly nové překážky pro realizaci investice;
– Vytvořit férové podmínky státní podpory tak, aby všichni žadatelé
dosáhli na stejnou nebo podobnou míru podpory vlastní investice;
− Vynakládat finanční prostředky státu maximálně účelně, s péčí
řádného hospodáře
Rozdělení celkové alokace
Rozdělení celkové alokace v poměru 70/30 % ve prospěch objektů
určených k bydlení je dáno skutečností, že vlastníci rodinných domů
nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů tak, jako
vlastníci objektů veřejných služeb. V oblasti rodinných a bytových
domů se dá také předpokládat větší pákový efekt při použití
výhradně soukromých zdrojů na dofinancování akce.
objekty k bydlení – rekonstrukce (55 %)
objekty k bydlení – nová výstavba (15 %)
objekty veřejných služeb – rekonstrukce (24 %)
objekty veřejných služeb – nová výstavba (6 %)
OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI
Majitelé objektů k bydlení (rodinné a bytové domy):
fyzické a právnické osoby – vlastníci RD a BD, bytová družstva
a společenství vlastníků jednotek
Majitelé objektů veřejných služeb:
(sociální a vzdělávací sféra – školy, školky, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, kulturní domy, sportovní a multifunkční
zařízení, atp.): obce a města, příspěvkové organizace a organizační
složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát, veřejné a státní
vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či
jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
9
zelena usporam:7 predloha 09
1/28/13
5:36 PM
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Stránka 10
>
NASTAVENÍ PROGRAMU
Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů
k bydlení
podporována budou komplexní opatření ke snížení energetické
náročnosti budov, spočívající v realizaci opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod.), dále pak instalace řízeného větrání
s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění,
regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní
systémy měření a regulace)
možnost realizovat opatření je nově dostupné téměř všem žadatelům – pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít
možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání
těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno
prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za
splácení těchto úvěrů
preciznější nastavení výše přímé podpory – je stanovena jako
pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření
na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu/podlahy/stěny
k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů.
Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci
opatření, a to v několika hladinách, podle dosaženého stupně
energetické náročnosti budovy.
model financování opatření formou přímé dotace, zvýhodněného
úvěru a bonusu
podpora na projektovou přípravu – podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy
maximální zjednodušení procesu administrace žádostí
Sledované parametry
průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny
podpory
Doložení dosažení sledovaných parametrů
Dosažení bude doloženo odborným posudkem podle požadavku
Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.).
předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností
Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů
k bydlení – PŘÍKLAD podkrovní RD
Výchozí stav budovy před realizací
úsporných opatření:
rodinný dům obdélníkového
půdorysu
1 nadzemní podlaží, obytné
podkroví, částečné podsklepení
obvodové zdivo smíšené
tl. 450 mm
sedlová střecha zateplena
150 mm MW mezi krokve
ostatní konstrukce nezatepleny
původní okna – zdvojená dřevěná
průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 [kWh/(m2.rok)]
Opatření
Zateplení vnějších
stěn
Hladina 1
100 mm
šedý EPS
Hladina 2
150 mm
šedý EPS
Hladina 3
200 mm
šedý EPS
Zateplení stropu/
podlahy/stěn
k nevytápěnému
prostoru
–
strop sklepa:
100 mm
šedý EPS
strop sklepa:
100 mm
šedý EPS
100 mm MW
dvojskla:
U = 1,10
100 mm MW
trojskla:
U = 0,87
ne
ne
100 mm MW
trojskla:
U = 0,87
ano
(účinnost
80 %)
0,33/0,35
0,3/0,35
0,26/0,35
69
55
36
51,7 %
61,5 %
75,5%
Zateplení střechy
Výměna výplní
otvorů
Instalace systému
nuceného větrání
s rekuperací
Průměrný součinitel
prostupu tepla –
vypočtená/požadovaná hodnota
[W/(m2.K)]
Měrná roční potřeba
tepla na vytápění
[kWh/(m2.rok)]
Úspora
MRPTnV [%]
Hladiny podpory – čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora = motivace – návrh nastavení míry podpory pro první výzvu programu
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PODPORY –
OBJEKTY K BYDLENÍ
HLADINA 1
snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň
o 40 % – navrhovaná podpora 25 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
Snížení energetické náročnosti obytných budov:
maximální míra přímé podpory stanovena podle dosažené hladiny
opatření
25 % pro hladinu 1, 35 % pro hladinu 2 a 50 % pro hladinu 3
HLADINA 2
snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň
o 50 % – navrhovaná podpora 35 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
Nová výstavba obytných budov
přímá fixní podpora na rodinný dům či na bytovou jednotku v bytovém domě (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho
obnovitelného zdroje energie na vytápění)
další finanční zvýhodnění na rodinný dům nebo na jednu bytovou
jednotku v bytovém domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na
25 % pro hladinu 1, 35 % pro hladinu 2 a 50 % pro hladinu 3
HLADINA 3
snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň
o 60 % – navrhovaná podpora 50 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
10
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
zelena usporam:7 predloha 09
1/28/13
5:36 PM
Stránka 11
u objektů veřejného zájmu – princip dotace na pokrytí vícenákladů rozdílu stavebních technologií
Hladina 1
zateplený
dům
Hladina 2
nízkoenergetický dům
Hladina 3
komplexní
opatření
Náklady (Kč)
592 013 Kč
717 012 Kč
871 921 Kč
ADMINISTRACE PROGRAMU
Výše přímé dotace
148 003 Kč
250 954 Kč
435 961 Kč
Navrhovaný harmonogram
25 %
35 %
50 %
20 800 Kč
31 200 Kč
24 800 Kč
37 200 Kč
30 000 Kč
45 000 Kč
28,5
19,0
28,9
19,3
29,1
19,4
21,3
14,2
18,8
12,5
14,5
9,7
Míra přímé podpory
Úspora (Kč/rok)
uhlí hnědé
plyn zemní
Prostá návratnost
(roků) bez podpory
uhlí hnědé
plyn zemní
Prostá návratnost
(roků) s podporou
uhlí hnědé
plyn zemní
Nová výstavba obytných budov
přímá fixní podpora na rodinný dům či na bytovou jednotku v bytovém domě (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho
obnovitelného zdroje energie na vytápění)
další finanční zvýhodnění na rodinný dům nebo na jednu bytovou
jednotku v bytovém domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy
Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů
veřejné služby
obdobná pravidla jako u OPŽP pro stanovení celkových způsobilých výdajů maximální výší podpory na m2 obálky budovy
zachování principů z programu Zelená úsporám
bude stanovena maximální míra podpory s požadavkem na minimální spolufinancování projektu žadatelem
omezena minimální hodnota celkových způsobilých výdajů
omezeno pravidly veřejné podpory
podpora až 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů
nutná notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské
komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu
(přímé dotace Kč)
Oblast podpory na výstavbu v pasivním
energetickém standardu
podpora na výstavbu nových rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu
přímá fixní podpora na rodinný dům, na jednu bytovou jednotku
v bytovém domě nebo na objekt veřejné služby (za předpokladu
povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie)
další finanční zvýhodnění na rodinný dům anebo na jednu bytovou
jednotku v domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř
nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy
minimální požadavek na naplnění definice pasivního domu podle
ČSN 73 0540-2/2011
možná progrese technických požadavků v průběhu programu
(v návaznosti na novou evropskou legislativu)
§
listopad 2012 oficiální představení záměru programu NOVÁ
Zelená úsporám ministrem ŽP
prosinec 2012 diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými
svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
leden – únor 2013 vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená
úsporám
březen 2013 vypsání první výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč – návrh podpořit v první výzvě pouze
rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
srpen 2013 zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
podzim 2013 administrace žádostí v rámci první výzvy
podzim 2013 první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
2014 vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
2015 realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby
Zajištění administrace
podpora v programu NOVÁ Zelená úsporám bude podpora alokována ve formě výzev na předem stanovený termín, oblast podpory a výši prostředků určených k podpoře
příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy
nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu. Tím bude
zabezpečena kontrola nad počtem žádostí a požadavky na podporu
příjem žádostí do programu NOVÁ Zelená úsporám bude probíhat
výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné
podobě (automatické sledování naplnění alokace Výzvy)
vývoj programu NOVÁ Zelená úsporám bude průběžně vyhodnocován, alokace výzev včetně předmětu podpory bude nastavována
dle potřeb programu NOVÁ Zelená úsporám
vyhlášení první výzvy bude v dostatečném časovém předstihu před
příjmem žádostí
bude stanovena maximální doba realizace u jednotlivých opatření
na rozdíl od programu Zelená úsporám se nepředpokládá přímé
zapojení bank do procesu administrace žádostí, administrace
všech žádostí bude probíhat výhradně na SFŽP
SFŽP disponuje týmem zkušených specialistů
zavedená síť kontaktních míst na 14 krajských pracovištích SFŽP
VLADIMÍR VÁCHA
soudní znalec
obor ekonomika – oceňování nemovitostí
člen Komory soudních znalců ČR
e-mail: [email protected]
Bavorova 13, 38601 Strakonice
Sulova 1356/3, 156 00 Praha 5
tel. 606 616 778
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
11
dorken:7 predloha 09
1/29/13
1:40 PM
Stránka 12
>
Parotěsné zábrany a vzduchotěsnost jsou jedním tělem
PAROTĚSNÉ ZÁBRANY
O parotěsných zábranách a jejich zásadním vlivu na funkčnost zateplené šikmé střechy bylo napsáno již
mnoho. Technicky se jedná o její nepostradatelnou součást. Podcenění volby vhodné parotěsné zábrany
a jejího následného vzduchotěsného zapracování do skladby střešního pláště může mít pro střechu fatální
následky.
To však neznamená, že bychom se řešení střešních plášťů s parotěsnou zábranou měli bát. Rozhodně se nejedná o neproveditelnou
vrstvu, jak se někdy proslýchá. Zpracovat parotěsnou zábranu vzduchotěsně a uvést ji tak do spolehlivého provozu celého střešního
souvrství není nic nadlidského, jak by si někdo rád myslel. Vzduchotěsně zpracovaná parotěsná zábrana závisí jednak na správném
návrhu jejího umístění ve skladbě střešního pláště a jednak na
správném pochopení její úlohy ve střešním plášti. I zde platí, že vše
souvisí se vším. Znamená to, že jednotlivé vrstvy tvořené různými
materiály na sebe vzájemně navazují a společně vytváří celek, který
přináší užitek všem účastníkům stavby. Největší přínos pak poskytuje
samotnému uživateli stavby v podobě dlouhodobého užívání. Z pohledu dlouhodobého užívání se jedná především o komfort bydlení,
s čímž v takovém případě přímo souvisí energetické úspory, které
technicky správně navržená a zhotovená střecha s jistotou poskytuje.
Vzduchotěsné provedení parotěsné zábrany je alfou a omegou
funkčnosti a životnosti střešního organizmu, který jsme zkompletováním jeho jednotlivých vrstev uvedli k životu. Pokud je vše na
svém místě, navíc nejlépe s použitím jakostních dílů, je dlouhodobý
a zdravý život celé střechy bezezbytku zajištěn. V této souvislosti
vyvstává opět již nastolená otázka – a jde parotěsnou zábranu ve
všech detailech skutečně vzduchotěsně provést? Vzhledem k dlouholeté praxi, do které zajisté patří i letitá spolupráce se zhotovitelskými firmami v rámci celé Evropy jednoznačně konstatujeme, že
12
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
Vzduchotěsné zpacování parotěsné zábrany DELTA-REFLEX za použití
lepicího a těsnicího programu DELTA ve všech detailech, je investice,
která se vrátí v podobě úspor za vytápění.
ano. Jde jen o to použít vhodnou parotěsnou zábranu současně
s lepicím a těsnicím programem. Nezbytnou součástí vhodných lepicích a těsnicích doplňkových komponentů jsou technická řešení
výrobce, a to do těch nejtitěrnějších detailů, které nás při zajišťování
vzduchotěsnosti parotěsných zábran mohou potkat. Jedná se především o vzduchotěsné napojování parotěsné zábrany na tvarově i materiálově různorodé konstrukční prostupy i materiálově a tvarově
různorodé přilehlé stavební konstrukce. Cílem předních výrobců jsou
odpovědi na otázky vyvstávající z této problematiky. Provedení a zajištění vzduchotěsnosti musí být nejen účinné z pozice k tomuto
účelu používaných materiálů, ale i z pozice jednoduché a účinné
práce s nimi, tzn. z pozice vlastního provedení detailů v těch nejrozmanitějších souvislostech. Parotěsná zábrana obecně je fólie
v roli, které pomocí vhodných lepicích a těsnicích doplňků vdechneme život a vytvoříme tak ochranný štít pro další vrstvy střechy
včetně konstrukčních prvků krovu. Vzduchotěsnost musíme vnímat
jako základní technický pilíř většiny zateplených střech. Objasnit investorům důležitost vzduchotěsného provedení parotěsné zábrany
v návaznosti na finanční prostředky, které bude nutné vynaložit
nejen na nákup vhodných materiálů, ale i na jejich technicky správné
zpracování je velmi důležité. Důvěru investora získáme nejčastěji
tím, že problematice dobře rozumíme. I pro toho nejšetrnějšího investora je představa vlhké, bobtnající střechy plné plísní s nejistým
osudem dostatečným strašákem a zároveň motivací, aby předložená,
technicky správná řešení bral vážně. Motivací pro zhotovitelské firmy
je v tomto ohledu stále se rozšiřující skupina investorů, kteří nemají
potíže, jak správná technická řešení v podobě vzduchotěsného provedení parotěsné zábrany zafinancovat. To, s čím mají stále častěji
potíže je nedostatek zhotovitelů, kteří by jejich „náročné“, a přitom
technicky naprosto samozřejmé požadavky byli schopni přenést do
praxe a zakázku provést.
Parotěsné zábrany se vyrábí v souladu s požadavky evropských
norem. Uvedené technické údaje, které jsou výrobci povinni uvádět,
zachycují základní charakteristiky výrobků, které umožňují je mezi
sebou vzájemně posuzovat.
DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
Od sklepa až po střechu:
s výrobky DELTA® máte klid!
Novostavba nebo rekonstrukce? Úspora energie je stále důležitější. Fólie pro stavebnictví se
značkou DELTA® Vám zajistí ochranu a úsporu energie na střechách, spolehlivě odizolují spodní
stavbu a zajistí perfektní drenáž.
Tím zvýšují kvalitu bydlení a zároveň i hodnotu domu.
Se značkou DELTA® stavíte na zkušenostech a
kompletenci firmy DÖRKEN, kterých jsme nabyli
za dlouhá desetiletí naší existence. Pracujete
s výrobcem, který je evropsky uznávaným
partnerem projektantů, obchodníků i řemeslníků v oblasti stavebních fólií pro ochranu
střech a spodní stavby.
P R E M I U M
Nač tedy otálet? Pozvedněte už
letos svě bydlení na vyšší úroveň.
Vyplatí se to.
Sníh a led?! STOP!
Sněhové zábrany FLENDER FLUX pro spolehlivou ochranu
střechy, majetku i zdraví.
Rychlá montáž i do stávající krytiny. Součást střešního
programu DELTA®.
Dörken s.r.o. · Nad Vinným potokem 2 · CZ-101 11 Praha 10-Vršovice · Tel.: 261 221 576, 261 005 200 · Fax: 261 223 725 · [email protected] · www.dorken.cz
Člen skupiny Dörken
B$=B'DFKB*06B[BF]LQGG
STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!
HLINÍKOVÁ FASÁDA
SE ZÁRUKOU 40 LET
BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU
Existuje 10 dobrých důvodů pro značku PREFA: hliníkové střešní a fasádní prvky včetně doplňků odolávají vichřicím, jsou
rezuvzdorné, nerozbitné, lehké, stálobarevné, optimální pro rekonstrukce, ekologické, krásné a tvoří jeden kompletní systém.
Navíc se zárukou 40 let na barvu a jakost materiálu. Široký výběr z barevných odstínů, tvarů, typů a povrchových úprav
střešních a fasádních prvků nabízí nekonečné variace při plánování a projektování. Jednoduchý a bezpečný systém pokládky
je přitom zárukou spolehlivého a dlouhodobě funkčního řešení bez kompromisů.
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9, T +420 234 496 501, E offi[email protected]
PREFA Prefalz, světle šedá P.10, foto: Wolfgang Croce
STŘECHY | FASÁDY | SOLAR
210x297 PSM 2.indd 1
WWW.PREFA.COM
17.1.2013 23:02:57
bsg:7 predloha 09
1/29/13
3:26 PM
Stránka 16
>
Inteligentní stavební systém LIVETHERM...
Pro lidi s vlastním názorem!
ZDICÍ MATERIÁLY
Beton vždycky býval a v současné době i je základní stavební hmotou používanou pro stavby rodinných
i bytových domů. Betonové tvárnice jsou českému stavebníkovi dobře známy v podobě tvárnic ztraceného
bednění, betonové tvárnice se stále více uplatňují i pro obvodové a vnitřní nosné zdivo.
Firma Betonové stavby – Group s.r.o. (s historií od roku 1993) přišla v loňském roce na
trh s inovovanou řadou výrobků zn. LIVETHERM. Značka LIVETHERM představuje
kompletní stavební systém, který v sobě
zahrnuje celou řadu konstrukčních prvků. Jde
o zámkové bednící dílce, velkoformátové obvodové tvárnice pro přesné zdění s vloženou
masivní tepelnou izolací, prvky pro vnitřní
nosné i nenosné zdivo včetně systému překladů, akustické zdivo, prvky stropní konstrukce – skládané trámečkové stropy i ŽB
panely, kompletní systémová komínová tělesa a v neposlední řadě i různé typy stavebních prefabrikátů a schodišť.
Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou
technologií pro nízkoenergetické či pasivní
stavby, kdy při jednotné tl. obvodové stěny
400 mm lze kombinací různých použitých
materiálů (beton alt. liapor, tepelná izolace
na bázi polystyrénu či PUR pěny tl. 140 mm)
dosáhnout součinitele prostupu tepla od
0,226 až po 0,11 W/m2K.
Veškeré tvarovky zn. LIVETHERM jsou vyráběny s rozměrovou výškovou přesností do
±1,50 mm a jsou opatřeny univerzálním vícenásobným zámkem ve svislé spáře, takže
zdění s nimi je maximálně přesné a lze je
spojovat maltou pro tenké spáry (lepidlem)
pouze ve vodorovné spáře, což výrazně zrychluje vlastní montáž a zároveň garantuje
vysoké tepelně izolační vlastnosti hotové
konstrukce. Systém LIVETHERM nabízí v rám-
ci jednotlivých konstrukcí i různé doplňkové
tvarovky (rovné, rohové, překladové, věncové, poloviční výškové moduly atd.), tudíž
je velice variabilní a výrazně eliminuje možnost vzniku tepelných mostů při vlastním
provádění.
Betonové popř. liaporové zdivo LIVETHERM
má ryze přírodní původ (křemičitý písek, kamenná drť, voda, cement – alt. liapor), má
vysokou pevnost a nabízí dlouhou životnost,
která nebrání ani následným rekonstrukcím
či přístavbám. Za jeho největší výhodu lze
považovat jeho akumulační schopnost, kdy
je zdivo naakumulované teplo schopné zpětně uvolňovat zpět do místnosti (po dobu 6
– 8 hod.), čímž vhodně vyrovnává případné
kolísání teplot a výrazně šetří náklady na
vytápění. Zdivo LIVETHERM je otevřené pro
prostup vodních par a nabízí i nadstandardní
zvukově izolační vlastnosti. To vše spolu s dalšími vlastnostmi vytváří uvnitř stavby zdravé
mikroklima a pohodlné ekologické bydlení.
Zdivo LIVETHERM pro nízkoenergetické či
pasivní stavby o š. zdi 400 mm není nutné
dále zateplovat. Izolační vložka je umístěna
uvnitř bloku, tudíž celý systém není ani nijak
náročný na provádění vnitřních i obvodových
omítek a vůbec není náchylný na případné
mechanické poškození.
Firma Betonové stavby – Group s.r.o. však
nenabízí pouze dodávky výše zmiňovaných
prvků. K celé výrobkové řadě LIVETHERM
nabízí propracovaný stavební servis, který
v sobě zahrnuje veškerou možnou podporu
pro projektanty i zástupce stavebních firem
(zpracování cenových nabídek, kladečských
výkresů stropů, technického poradenství, ocenění staveb atd.), dále v rámci konkrétní
dodávky nabízí dotovanou pomoc při založení zdiva včetně dodávky zakládací malty,
odborné poradenství technicko-obchodních
poradců na stavbě během výstavby, bezplatnou dodávku malty pro tenké spáry pro celý
dům, půjčovnu pracovních pomůcek pro správnou aplikaci (maltovací vozíky, míchadla,
pily) a k řadě výrobků i dotovanou dopravu
či dopravu zcela zdarma.
Firma disponuje i vlastní nabídkou typových
projektů rodinných domů LIVETHERM, kde si
lze vybrat z pestré nabídky právě to Vaše
vysněné bydlení popř. lze využít i realizaci
projektové dokumentace podle konkrétního
přání zákazníka – dům na míru. Tyto domy je
firma Betonové stavby – Group s.r.o. samozřejmě schopna i realizovat v rámci celé ČR
(do podoby hrubé stavby či stavby na klíč).
Více informací hledejte na www.livetherm.cz
či na adrese www.betonstavby.cz
Betonové stavby – Group s.r.o., Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel. 376 315 115, 376 314 246, fax 376 315 654, [email protected]
Obchodní zastoupení pro Prahu a okolí: Ringhofferova 1, Praha 5-Zličín (tel. 376 360 164)
16
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
K
bsg:7 predloha 09
1/29/13
3:26 PM
Stránka 17
>
Komínový systém PLEWA PREFA
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
Komínový prefabrikovaný systém vycházející ze stavebnicové řady komínových systémů Classic S, Classic
K, Classic 2 a Classic LAS. Vlastní komínové těleso je přímo ve výrobním závodě smontováno a na stavbu
dodáno v hotových prefabrikovaných dílech s univerzálním patentovaným spojem, který zajišťuje
jednoduchou montáž a funkčnost celého systému.
Komínový systém PLEWA PREFA je tvořen komínovými tvárnicemi jednoprůduchovými nebo dvouprůduchovými, které jsou vyrobeny z liaporbetonu o základním výškovém modulu 330 spojených stavebním lepidlem a v rozích
armovaných ocelovou žebírkovou výztuží. Komín je vložkován tenkostěnými
keramickými rourami (glazovanými či neglazovanými) čtvercového půdorysu
opatřenými kompaktní tepelnou izolací s mřížkou ze skelných vláken. Komín
je ukončen standardně betonovou krycí deskou, na vyžádání je dodávána
ocelová krycí deska. Pro vlastní výrobu komínového tělesa podle požadavků
investora, je v rámci objednávky nutné specifikovat způsob řešení odvodu
kondenzátu (do boku, do plastové nádoby, bez odvodu), výšku a umístění čistícího a vybíracího dílu, výšku a umístění T kusu a celkovou výšku komínového tělesa. Zákazník si může též zadat způsob úpravy nadstřešní části
komínového tělesa (omítka, obklad obkladovými pásky atd.). Vyrobené komínové těleso je následně dodáno přímo na místo stavby ve speciálních
kovových přepravkách a pomocí jeřábu smontováno (jeřáb na stavbě zajišťuje odběratel).
Komínový systém PLEWA PREFA je dodáván jako komplet dle výše uvedených
požadavků a specifikace zákazníka. Součástí dodávky komínového tělesa je
identifikační štítek komínu a certifikáty výrobku. Na vyžádání zajistí výrobce
též revizní zprávu dodaného komínového tělesa.
Přednosti a výhody
funkční bezpečnost
kompletní certifikovaný systém – systémový komín
patentovaný spojovací díl
rychlá montáž (8 m komínu cca 1,5 hod.)
doprava po celé ČR i EU
bezplatný poradenský servis (zpracování cenové nabídky a technický
návrh komínového tělesa, školící programy pro stavební firmy)
zaškolení pracovníků odběratele při montáži prvního PLEWA PREFA
komínu zdarma
technické zázemí velkého výrobce komínové techniky v ČR
zajímavá cena
Popis montáže komínového tělesa PLEWA PREFA
Dle zadání odběratele je komínové těleso vyrobeno a v jednotlivých montážních dílech dodáno na stavbu v kovových (nebo jednoduchých dřevených)
paletách. Před zahájením vlastní montáže je nutné odběratelem min. 24 hod.
před vlastní montáží vybetonovat pod patou komínového tělesa betonový
základek. Pomocí speciálního kovového závěsného mechanizmu (součástí
dodávky) zavěsíme první komínový díl na jeřáb a ten osadíme na připravené
místo ve stavbě. Komín je armován, spodní kotevní šrouby prvního dílu vlastní
vahou komínového dílu osadíme do připraveného betonového základku.
Komínové těleso je nutné dilatovat od nehořlavých konstrukcí min. 20 mm,
od spalných konstrukcí 50 mm. Po osazení prvního dílu z horní části komína
sejmeme montážní přípravek a na tvárnice naneseme dodané lepidlo, podobným způsobem naneseme i tmel na keramickou vložku. Následuje montáž
druhého komínového dílu, který je ve spodní části opatřen speciálním patentovaným propojovacím dílem. Propojovací díl je nasazen na spodní závitové
tyče a po dosednutí dílu je sešroubován kovovými matkami. Stejným způsobem postupujeme i u třetího dílu. Následuje montáž komínové hlavy
a montáž ocelového kotvení ke krovu. Podle požadavku investora je z výroby
dodána i požadovaná nadstřešní úprava komínového tělesa (strukturovaná
či hladká omítka, obklad pohledovými pásky atd.).
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
17
brno:7 predloha 09
1/28/13
5:40 PM
Stránka 18
>
Stavební veletrhy Brno
VELETRHY
Postav a vybav dům během pěti dnů
Již 18. ročník tradičních jarních Stavebních veletrhů
Brno, které se konají od 23. do 27. dubna, se ponese ve
znamení energeticky úsporného stavění, a celkově úspor energií. Pro jejich návštěvníky jsme připravili hned
několik novinek. Nový koncept veletrhů je postaven tak,
aby návštěvníci během pěti dnů trvání veletrhu postavili, zrekonstruovali a plně vybavili celý byt či dům.
Navíc pod vedením nezávislých odborníků. S výběrem
kvalitního českého nábytku poradí vystavovatelé na
souběžně konaném Mezinárodním veletrhu nábytku
a interiérového designu MOBITEX.
Novinky a trendy pro zahradu a kutily
na brněnském výstavišti
Nově je připravena také zajímavá prezentace oborů
Zahrada a hobby. Tento zcela nový projekt se koná
s odbornou záštitou Asociace zahradnického výstavnictví a jeho generálním partnerem je společnost Agro Brno Tuřany
a. s. Všichni milovníci zahradničení se mohou nejenom inspirovat
praktickými ukázkami nebo připravenými případovými studiemi, ale
i si něco nového pro svoji zahradu odnést rovnou z brněnského výstaviště. Součástí tohoto tematického celku je totiž i vyhrazená
prodejní sekce. Na toto téma volně navazuje prezentace dodavatelů
dětských hřišť, a to nejenom velkých sportovišť, ale i malých hřišť
a průlezek k rodinným domům.
Ucelená přehlídka dřevěných
a montovaných domů
Velmi zajímavé oblasti dřevěných a montovaných domů se bude
věnovat první ročník veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno, který se
koná pod záštitou Asociace dodavatelů montovaných domů. Nabídku vystavovatelů rozšiřuje doprovodný program veletrhu, který je
připraven jak pro odborníky, tak i pro zájemce o dřevěné stavění
z řad široké veřejnosti. Inspiraci z hotových domů mají návštěvníci
možnost načerpat v Národním stavebním centru Eden 3000, které se
nachází v blízkosti brněnského výstaviště.
Problematika energetické náročnosti budov
a směrnice EPBDII
Stále aktuální problematika úspor energií zahrnuje například oblast
dřevostaveb, alternativních zdrojů energie, nebo vytápěcí techniky
či klimatizací. Dotýká se i oblasti technického zařízení budov, zdicích
a izolačních materiálů, oken, dveří, konstrukčních systémů a dalších
stavebních materiálů. Problematika energeticky úsporného stavění
je stále více než aktuální pro každého z nás. A to nejenom z pohledu
úspory finančních prostředků, ochrany životního prostředí, ale především také v souvislosti s implementačním procesem evropské směrnice o energetické náročnosti budov známé pod zkratkou EPBDII.
Stejně jako před lety byly Stavební veletrhy Brno místem vyhlášení
dotačního programu Zelená úsporám, podobně i dnes budou místem
pro otevřenou diskuzi zástupců odborných asociací, vlády a veřejnosti k této směrnici.
Nezávislá poradenská centra jsou tu pro Vás!
I v letošním roce pokračujeme v pořádání nezávislých odborných poradenských center. Jedním z nich bude i poradenské centrum Centra
pasivního domu, kde návštěvníci mají jedinečnou možnost získat zaručeně odborné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech oborů tzv. úspor energií
a energeticky úsporného stavění. Novinky ze světa stavebních materiálů, nové
legislativy a jejich dopadů na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy,
získáte ve Stavebním centru Stavebních
veletrhů Brno – na stánku České komory
autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Letošní více než aktuální novinkou je poradenské centrum Státního fondu rozvoje bydlení, kde se všichni zájemci mají
jedinečnou šanci dozvědět všechny potřebné informace o programu úvěrů na
opravy a modernizaci bytových domů
PANEL 2013+.
Více informací naleznete
na www.stavebniveletrhybrno.cz
18
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
strechy praha:7 predloha 09
1/28/13
5:42 PM
Stránka 20
>
Co nabídne 15. jubilejní veletrh Střechy Praha 2013?
VELETRHY
Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha, které proběhnou v PVA EXPO PRAHA Letňany ve
dnech 6. – 9. 2. 2013, nabídnou řadu novinek a kvalitní doprovodný program. V souběhu bude probíhat
i veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb For Pasiv.
Veletrhy nabídnou široký výběr produktů od střešních krytin, nosných konstrukčních systémů, izolací, střešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby, obvodových plášťů,
fotovoltaiky, solární termiky po nářadí a nástroje, techniku, osobní
pracovní vybavení řemeslníků a nabídku řemeslných prací. Celou
akcí se bude prolínat téma úspor energií.
Novinky představí řada vystavujících firem. Hned několik výrobců
představí novinky z oblasti nadkrokevního zateplení. Firma VELUX
uvádí na trh novou generaci střešních oken, která přináší více světla,
více pohodlí a pomáhá spotřebovávat méně energie. Firma BRAMAC
představí nové typy střešních tašek – keramickou Turmalín nebo
betonovou Montero. Nové plastové střešní okno s nízkoenergetickým zasklením představí i firma Roto. Na stánku firmy TONDACH
najdete kromě pálených střešních tašek i řadu doplňkových služeb
jako jsou výpočty střešní krytiny, speciální slevové možnosti či ukázky
realizací „Domy v okolí“. TONDACH připravil též zábavnou soutěž,
ve které lze vyhrát každý den slevu až 30 % na střešní krytinu.
Připraven je obsáhlý doprovodný program, kde zazní aktuální
témata jako jsou energetické certifikace budov podle novely zákona
o úsporách energií, vhodné stavební výrobky z pohledu nové legislativy, zodpovědné navrhování tepelných izolací a mnoho dalších.
Proběhne 14. ročník prestižní konference Izolace se zvýrazněným
tématem Poruchy plochých střech. Řešit se bude problematika
střešních nástaveb, nové poznatky z oprav havarovaných plochých
střech a zatékajících teras a též velmi aktuální téma Střechy jako
zdroj energie. Přednášet budou významní specialisté, soudní znalci
a přední pedagogové jako například Ing. Petr Kučera, CSc., Ing. Lenka
Hanzalová, Ph.D., Ing. Antonín Parys, Ing. Tomáš Petříček, Ing.
Jaroslav Šafránek, CSc., Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. arch.
Marcela Jonášová, Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a další.
Pro starosty a další zástupce měst a obcí je připraveno Fórum
s názvem „Energie a obec“, kde se budou řešit možnosti úspor
energií ve veřejných budovách. Zpestřením budou prezentace
úspěšných projektů v obcích Kněžice, Litoměřice, Plzeň a Písečná.
Novinkou je seminář s ožehavým tématem „Potírání švarcsystému – hon na čarodějnice nebo prostor pro korupci?“,
20
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
který připravila Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.
Pro širokou veřejnost jsou dále připraveny přednášky užitečné pro všechny – jaké jsou nejčastější chyby ve střešním plášti, jak si správně
vybrat realizační firmu, jak je možné využít obnovitelné zdroje energie v domácnosti nebo jak
lze využít dešťovou vodu ze střech.
Vláda rozhodla o pokračování dotačního programu Zelená úsporám, do nějž se mohou hlásit
domácnosti a majitelé rodinných domů, část
prostředků půjde též na rekonstrukce veřejných
budov. „Ve Stavebním poradenském centru na veletrhu získají návštěvníci bezplatně informace nejen o využití dotačního programu
Zelená úsporám, ale i cenné rady a doporučení
od nezávislých odborníků z mnoha oblastí navrhování a provádění staveb, se zaměřením na
střechy a úspory energií“, dodává ředitelka veletrhu, Ing. Jitka
Šefránková. Toto centrum zaštiťuje organizace ČKAIT, Fakulta
stavební ČVUT Praha a Fakulta stavební VUT Brno.
Pro zájemce o řemeslo si Cech klempířů, pokrývačů a tesařů a mnoho
dalších vystavovatelů připravili ukázky práce zkušených řemeslníků
s nejmodernějšími i tradičními nástroji. Chybět nebudou expozice
s krásnými muzejními exponáty včetně historického nářadí. Návštěvníci mohou vyhrát hodnotné ceny včetně střechy na rodinný dům.
Výhodou je dobrá dostupnost výstavních prostor a široké možnosti
parkování. Vstupní hala letňanského výstaviště nabízí různě služby
od bankomatů až po restaurace včetně novinářského a informačního
centra.
Na webových stránkách veletrhu www.strechy-praha.cz mohou zá
jemci získat voucher s 50% slevou na vstupné.
PVA EXPO PRAHA LETŇANY
6. – 9. 2. 2013
Novinka
oslavte
s námi jubileum
1.ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení
a bezpečnost práce řemeslníků
• Největší veletrh pro stavbu
a renovaci střech
• Úspory energií, alternativní
zdroje energie
• Rozsáhlý odborný program, soutěže
• Konference Izolace 2013
• Fórum pro starosty Energie a obec
• Stavební poradenské centrum
s podporou ČKAIT, ČVUT, VUT
• Souběžně s veletrhem
• Muzeum střech, historická řemesla
Přihlaste se včas!
Záštity a partneři
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě | ČVUT Praha fakulta stavební | VUT Brno fakulta stavební
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Ministerstvo životního prostředí | Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR | Centrum stavebního
inženýrství a.s. | Svaz zkušeben pro výstavbu | A.W.A.L. – pořadatel konference Izolace 2013 | Cech klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR | Asociace výrobců minerální izolace | Československá společnost pro sluneční energii | Česká fotovoltaická asociace
www.strechy-praha.cz
kat_log_13_A4
16.10.2012
11:30
Str. 1
PŘIPRAVUJEME !!!
Prezentace stavebních materiálů
ročník 2013/2014
KATALOG, KTERÝ NAŠEL SVÉ PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ
Již VIII. vydání
109 rubrik
okamžitý zdroj informací
pracovní pomůcka pro projektanty,
Kontakt:
PSM CZ, s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel.: 242 486 976
fax: 242 486 981
[email protected]
stavební inženýry, architekty,
stavební firmy a stavební úřady
prolink na firemní www
www. psmcz.cz
kat_log_13_A4
16.10.2012
11:30
Str. 2
SEZNAM RUBRIK
Armatury
Automatické dveřní systémy
Automatické pohony a ovládání
Barvy, laky - nátěrové hmoty
Bazény - bazénová chemie
Bednění a formy
Centrální vysavače
Čistící zóny, rohože, škrabáky
Čističky odpadních vod, septiky
Čističky vzduchu
Desky a parkety
Dlažba - zámková - keramická
Dlaždice a obkladačky
Dřevo a výrobky ze dřeva - chemická ochrana
Dveře dřevěné, kovové, plastové, zárubně
Dveře speciální - bezpečnostní, protipožární, shrnovací a posuvné
Elektrická instalace, transformátory, stožáry, rozvody a průchodky
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
Elektrické topení
Elektroinstalační přístroje, materiály
Fasády, prosklené fasády, velkoplošné zasklení, prosklené stavby
Fólie a pásy hydroizolační
Fólie, linolea, PVC, guma
Garážová vrata a brány
Gastronomie, vybavení kuchyní a chladící technika
Haly, ocelové konstrukce
Hasicí zařízení
Hydroizolace střech
Dřevostavby, chaty
Inženýrské sítě
Izolace a izolační materiály
Izolace podlah
Kalová a sanitární čerpadla
Kámen a výrobky z kamene
Kanalizace
Kanalizační potrubí, vodovod
Koberce
Komíny a šachty
Konstrukce a konstrukční soustavy, ocelové konstrukce, balkony
Kotvy - kotevní a upevňovací technika
Kování stavební - okenní, dveřní
Krby, krbová kamna a vložky
Lepidla, tmely
Lešení a žebříky
Maltové směsi
Měřící a regulační zařízení, časoměrná technika
Městský imobiliář
Nábytek
Obklady deskové
Obvodové stěny a stavební systémy / Zdící materiály
Odlučovače tuků a ropných látek
Ochranné fólie na sklo
Okapy
Okna dřevěná, kovová, plastová, parapety
Okna střešní
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Omítkové směsi
Oplocení, vrata, brány
Panely z betonu, betonové směsi
Parapety
Plastové potrubní systémy
Plovoucí podlahy
Plynovody a vybavení - plynotěsné průchodky
Podhledy pevné, závěsné, akustické
Podlahové a schodišťové lišty
Podlahové vytápění
Podlahy lité samonivelační, stěrkové
Podlahy zdvojené, pružné, speciální, suché
Povrchy vnějších stěn
Povrchy vnitřních stěn
Profily - ocelové, hliníkové, zimní zahrady
Protipožární izolace - protipožární nátěry
Protipožární konstrukce a systémy
Průmyslová elektronika
Rodinné domy
Sádrokarton, sádrovláknité a cementotřískové desky
Sanace - izolace vlhkého zdiva
Schodiště, schody a zábradlí, skládací schody
Sítě, textilie
Sklo - ploché - bezpečnostní, skelná vlákna
Sluneční kolektory, solární a fotovoltaické systémy
Sportovní povrchy
Stavební firmy
Stavební chemie
Stavební stroje, zařízení a pomůcky
Stavebniny
Stěny a příčky
Stínění a zatemňování - rolety, žaluzie, markýzy
Stropní konstrukce
Střechy a krovy - kování
Střešní doplňky
Střešní krytina
Střešní světlíky
Svítidla
Tepelná čerpadla
Tepelně izolační systémy, zateplovací systémy - fasády -střechy
Těsnění oken a dveří
Trubky
Spojovací prvky, vodotěsné průchodky
Vpusti, odvodňovací systémy
Vybavení koupelen a WC
Vybavení oken a dveří
Výpočetní technika ve stavebnictví, SW
Výtahy - dopravní zařízení
Vytápění - kotle, přímotopy, podlahové konvektory, radiátory
Vzduchotechnika, klimatizace, ventilátory, rozvody vzduchu
Zabezpečení otvorů (bezp. systémy)
Zahradní architektura - vybavení zahrad, dřevěné konstrukce
Zařízení staveniště (kontejnery, mobilní buňky)
Závěsné systémy, pracovní plošiny a lávky
OBJEDNÁVKOVÝ KUPON PRO ZAŘAZENÍ V KATALOGU LOG
Firma: ___________________________________________________ Kontakt. osoba: _________________________
Adresa fakturační: _________________________________________________________________________________
Údaje pro zveřejnění v katalogu:
Adresa: _________________________________________________________________________________________
www: __________________________________ IČ: ________________________ DIČ: _________________________
tel.: ____________________________ fax: _____________________________ e-mail: _________________________
Objednávám zařazení naší firmy v rubrikách:
(cena v první rubrice 5.000,- Kč, v další 1.000,- Kč – ceny jsou uvedeny bez DPH)
Cena celkem: _____________
Datum:_________________ Podpis objednatele: ____________________________tel.: _________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
km beta:7 predloha 09
1/28/13
5:45 PM
Stránka 24
>
Návrat keramických stropů z Hodonína
KERAMICKÉ STROPY
Keramické stropy v minulosti ovládaly stavební trh a i nyní patří k nejoblíbenějším řešením, především
u rodinných domů. Stropy z pálených prvků vynikají vysokou variabilitou, lze je použít i pro nepravidelné
půdorysy místností, jejich realizace je jednoduchá. Při dodržení předepsaného postupu jsou zcela
bezpečné. Tradiční keramické stropy z Cihelny Hodonín se vrátily na trh pod značkou PROFIDECK.
Keramické stropy ze stropních desek HURDIS a stropních vložek
MIAKO tvoří vysoké procento všech realizovaných stropů v rodinných domech z konce minulého století. V té době si získaly největší
oblibu pro svoji jednoduchost, přesnost a velkou únosnost. Jejich
využití je však aktuální i v dnešní době. Díky dobré akumulaci tepla
zabraňuje keramický strop rychlým změnám teploty v místnosti.
V zimě tak nedochází k rychlému prochladnutí interiérů a v létě
k jejich přehřátí. Keramický strop má tedy pozitivní vliv na tepelnou
pohodu v domě. Stropy PROFIDECK umožňují montáž bez použití
techniky. Je možné je ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva
s vhodnou únosností, tedy jak páleného (např. PROFIBLOK), tak třeba
vápenopískového (SENDWIX).
Keramické stropy PROFIDECK od společnosti KM Beta se v současné
době používají pro rodinné domy i pro bytovou výstavbu, pro hotely,
penziony, školy, kanceláře i zdravotnická zařízení. Systém PROFIDECK
se používá také při rekonstrukci stropů. Tvoří jej keramické vložky
KMB MIAKO 15/62,5 s rozměry 250 × 525 × 150 mm pro tloušťku
24
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
stropu 210 mm, KMB MIAKO 19/62,5 s rozměry 250×525×190 mm
pro tloušťku stropu 230, 250 nebo 270 mm a KMB MIAKO 23/50
s rozměry 250 × 400 × 230 mm pro tloušťku stropu 270 nebo
290 mm. Konstrukce stropu je navržena pro světlé rozpětí od 1,5 m
do 7 m.
Jak postupovat při montáži
Je potřeba si uvědomit, že strop plní svoji funkci až po zmonolitnění
a po době, kdy zmonolitňující beton dosáhne normou stanovené
pevnosti pro třídu betonu C 20/25. Keramická stropní konstrukce
KMB MIAKO je navržena podle příslušných norem (ČSN EN 150371: 2009 Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek
– Část 1: Trámy a podle ČSN EN 1992-1-1: 2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby).
I když je montáž stropu včetně montáže a demontáže podpěr
jednoduchá, musí ji provádět odborně způsobilý pracovník. Stropní
km beta:7 predloha 09
1/28/13
5:45 PM
Stránka 25
musejí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou.
Únosnost podpěr (průřezy hranolů a sloupků)
musejí být stanoveny statickým výpočtem.
Výztuž
Stropní vložky KMB MIAKO, u nichž je pro všechny typy stropních konstrukcí jednotná délka
250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí
postupně od jednoho konce ke druhému. Vložky KMB MIAKO se na nosném zdivu ukládají
v doporučené vzdálenosti minimálně 25 mm,
aby je při betonáži nepodtékala betonová
směs.
Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami
tloušťky 40, 60 a 80 mm musí být celoplošně
vyztužena svařovanou sítí kari podle zvláštního
předpisu. Délka přesahu jednotlivých sítí musí
být minimálně 300 mm, tj. přes dvě oka.
Betonáž
nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, případně železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje
vložit v místě uložení stropní konstrukce asfaltový pás, který brání
zatékání betonové směsi do dutin zdicích bloků a zajišťuje rovnoměrnější tlakové namáhání v místě uložení stropu na zdivo.
Stropní nosníky lze ukládat i do čerstvého maltového lože z cementové malty tloušťky 10 mm. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na asfaltový pás.
Rozpětí a podepření
Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být min. 125 mm. Je
nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 (500) mm. Aby byla zajištěna požadovaná rozteč, po obou stranách každého pole se osadí vždy po
jedné vložce KMB MIAKO.
Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost
mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla max. 1 800 mm.
KM Beta doporučuje vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého
rozpětí nosníků i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
Podpěrné sloupky musejí být řádně zavětrované a podložené dvěma
klínky, aby se daly snadno demontovat. Vzdálenost podpěrných
sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí být větší
než 1 500 mm. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích
S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB
MIAKO uloženy po celé délce nosníků. Dutiny
u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu.
Důležité je upozornění, že při betonáži se musejí používat manipulační pojezdová prkna uložená na příhradové výztuži nosníků, jelikož
vstupovat přímo na vložky KMB MIAKO je zakázáno.
Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit. Jedině tak
nebude nadměrně odsávána voda z betonu a bude zaručena požadovaná přilnavost. Pro zmonolitnění stropu musí být použit beton
třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1.
Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak
i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40 až 80 mm nad vložkami
KMB MIAKO podle statického výpočtu.
Postupuje se v pruzích ve směru nosníků. Beton by se neměl hromadit na jednom místě, protože vložky MIAKO nesmějí být během
montáže nadměrně zatěžovány. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu, dokud řádně nezatvrdne. Podpěry nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne normou
stanovené pevnosti dané třídy betonu C 20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.
Systémové řešení
Keramické stropy PROFIDECK tvoří systém s dalšími materiály
KM Beta, především se zdivem. Investor si může vybrat buď tradiční
cihelný zdicí systém PROFIBLOK nebo vápenopískové zdivo SENDWIX. Kromě těchto materiálů vyrábí společnost KM Beta také suché
maltové a omítkové směsi a tradiční betonovou střešní krytinu. Ke všem komoditám nabízí
KM Beta zákaznický servis zahrnující komplexní služby počínající pomocí s výběrem
materiálů, přes výpočet potřebných prvků
a zpracování cenové nabídky až po technický
dohled při stavbě.
Více o keramických stropech PROFIDECK najdete na www.profiblok.cz. Přehled materiálů
KM Beta vč. podrobných informací je uveden
na www.kmbeta.cz.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
25
vystavba:7 predloha 09
1/28/13
6:06 PM
Stránka 26
>
Bytová výstavba v letech 1997 až 2011
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Zahájené byty
Struktura zahájených bytů 1997 – 2011
V období let 1997 až 2011 bylo zahájeno 536 022
nových bytů. Vývoj za sledované období měl
40 000
dva vrcholy. Nejdříve v roce 1998, kdy bylo
zahájeno 35 027 nových bytů, poté následoval pokles až do roku 2001. Dalším vr- 30 000
cholem byl rok 2007, kdy bylo zahájeno nejvíce bytů za sledované období (43 796). Na- 20 000
opak nejméně se zahajovalo v roce 2011. Po
celé sledované období bylo nejvíce zahá- 10 000
jených bytů v rodinných domech a domech
bytových, nejméně v domovech-penzionech
0
a domovech pro seniory.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Z územního hlediska bylo za celé sledované
období nejvíce bytů zahájeno ve Středov nástavbách a přístavbách k rodinným domům
v rodinných domech
českém kraji, a to 100 249 nových bytů, dále
v bytových domech
v nástavbách a přístavbách k bytovým domům
pak v Praze (81 858 bytů) a Jihomoravském
v domovech-penzionech a domovech pro seniory
v nebytových budovách
kraji (63 838 bytů). Nejméně bytů bylo zahástavebními úpravami nebytových prostor
jeno v Karlovarském kraji (11 730 bytů), dále
pak v Libereckém kraji (19 152 bytů) a Ústeckém kraji (21 994 bytů). Ve všech krajích s výjimkou Prahy převlá- nejvíce bytů dokončeno ve Středočeském kraji (78 909 bytů), Praze
daly byty zahájené v rodinných domech, v Praze to byly byty v do- (74 987 bytů) a Jihomoravském kraji (55 496 bytů). Nejméně bytů
bylo dokončeno v Karlovarském (8 848 bytů), Ústeckém (15 148
mech bytových.
V roce 2011 byla zahájena výstavba 27 535 bytů. Nejvíce bytů bylo bytů) a Libereckém kraji (16 148 bytů). Dokončené byty v rodinných
zahájeno v rodinných domech, a to 17 060, což je 62 % všech nově domech představovaly ve všech krajích více jak 40 % ze všech
zahájených bytů. Následují byty v domech bytových, kde bylo zahá- dokončených bytů, ve Středočeském kraji to bylo dokonce 62,4 %.
jeno 5 013 bytů. Naopak nejméně bylo zahájeno bytů formou úprav Pouze v Praze byty v rodinných domech představovaly pouze 14,2 %,
stávajících nebytových prostor (468 bytů) a také v domovech-pen- zatímco byty v bytových domech více jak 69 %.
zionech a domovech pro seniory, kde byla zahájena výstavba 541 V roce 2011 bylo dokončeno 28 630 nových bytů. Nejvíce bytů
nových bytů. Oproti roku 2010 došlo k poklesu zahájené výstavby bylo dokončeno v rodinných domech (17 385 bytů) a v bytových
domech (6 487 bytů). Nejméně nových bytů bylo dokončeno v doo 2,1 % ( 600 bytů).
Pokles byl zaznamenán u bytů v bytových domech (o 13,5 %), u ná- movech-penzionech a domovech pro seniory (170 bytů). V porovnání
staveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům (o 4,1 %), u nových s rokem 2010 se počet dokončených bytů poklesl o 21,4 % (-7 812
bytů v nebytových budovách (o 24,9 %) a u bytů získaných staveb- bytů). K nárůstu došlo pouze u bytů v nástavbách, přístavbách a vesními úpravami nebytových prostor (o 5,8 %). Naopak bytů zaháje- tavbách k bytovým domům. Ve všech ostatních kategoriích byl zaných v rodinných domech bylo o 2,7 % více, vzrostl také počet bytů znamenán pokles. Nejvýraznější byl u nových bytů dokončených
v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům (o 5,0 %) v bytových domech o 40,6 % a také u bytů v domovech-penzionech
a domovech pro seniory.
a bytů v domovech pro seniory a domovech-penzionech (o 30,7 %).
Z regionálního hlediska bylo nejvíce nových bytů zahájeno ve Stře- Při regionálním porovnání se nejvíce bytů dokončilo ve Středočeském
dočeském kraji (5 846), následuje Jihomoravský kraj (3 380) a hlavní kraji (6 376), dále pak Jihomoravském kraji (3 608) a v Praze (3 480).
město Praha (2 733). Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v Kar- Nejméně bytů bylo dokončeno v Karlovarském kraji (626), Libelovarském kraji (728), Libereckém kraji (839) a Zlínském kraji (1 128). reckém kraji (957) a Zlínském kraji (1 090). Podobně jako u zaháVe většině krajů představují nové byty zahájené v rodinných domech jené výstavby převažovaly také u dokončených bytů ve všech krajích
více jak 55 % všech bytů. Výjimkou je Praha,
kde již tradičně převažují byty zahájené v bytových domech (61,7 %).
Struktura dokončených bytů 1997 – 2011
Dokončené byty
Ve sledované období let 1997 až 2011 byla
dokončena výstavba 445 952 bytů. Vývoj
počtu dokončených bytů má od roku 1997,
s malými výjimkami v letech 2001, 2003
a 2006, rostoucí tendenci až do roku 2007,
kdy byl vrchol s počtem 41 649 dokončených
bytů. Poté došlo k opětovnému poklesu a v
roce 2011 bylo dokončeno pouze 28 630
nových bytů. I zde po celé období převládají
byty dokončené v rodinných domech. Jinak
to bylo pouze v roce 2007, kdy převládly byty
v domech bytových. Nejméně nových bytů se
dokončovalo v domovech-penzionech a domovech pro seniory a v nebytových budovách.
Stejně jako u zahajované výstavby, i zde bylo
26
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
v rodinných domech
v bytových domech
v domovech-penzionech a domovech pro seniory
stavebními úpravami nebytových prostor
v nástavbách a přístavbách k rodinným domům
v nástavbách a přístavbách k bytovým domům
v nebytových budovách
vystavba:7 predloha 09
1/28/13
6:06 PM
Stránka 27
s výjimkou Prahy byty dokončené v rodinných domech. Ve všech
těchto krajích představoval podíl bytů v rodinných domech více jak
50 % ze všech dokončených bytů, v jedenácti krajích dokonce více
jak 63 %. Nejvyšší byl tento podíl ve Zlínském a Moravskoslezském
kraji, kde byty v rodinných domech představovaly shodně 76,9 %
všech dokončených bytů. Naopak v Praze již tradičně převládala výstavba bytových domů, kde bylo dokončeno 66,8 % všech nových
bytů dokončených v hlavním městě.
Pokud se zaměříme na okresy, tak nejvíce bytů bylo dokončeno
v Praze a Brně a okresech k nim přiléhajících – Praha-východ, Praha-západ, Brno-venkov a Brno-město. Dále následují okresy České
Budějovice, Frýdek-Místek a Olomouc. Nejméně bytů bylo dokončeno v okresech Prachatice, Jeseník a Příbram. Ve většině ze 77
okresů měly byty dokončené v rodinných domech více jak 50% podíl
na celkovém počtu dokončených bytů. Jinak to bylo pouze v 5 okresech. Nejmenší podíl rodinných domů byl v okrese Brno-město, dále
pak v Praze, okresech Strakonice, Teplice a Jeseník. V 18 okresech
nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Nadpoloviční většinu
měly tyto byty jen ve třech okresech, a to v Praze, okrese Brno-město
a Strakonice.
Parametry dokončených bytů
Vývoj dokončených bytů můžeme sledovat nejen podle počtu, ale
také podle jednotlivých ukazatelů, které máme k dispozici.
Jedním z těchto ukazatelů je typ bytu (pokojovost). Za celé období
bylo nejvíce dokončených bytů třípokojových, nejméně bylo garsoniér. V roce 2011 se dokončilo nejvíce čtyřpokojových (28,3 %)
a pětipokojových bytů (25,8 %). Naopak nejmenší byty, garsoniéry
a jednopokojové, nepředstavují ani 11 % z celkového počtu dokončených bytů. Typ bytu se však liší v závislosti na charakteru stavby.
U rodinných domů převládají byty se 4, 5 a více pokoji. Ty představují
více jak 80 % všech nových bytů dokončených v rodinných domech.
U bytových domů je poměr opačný a převládají spíše menší byty.
Nejvíce dvoupokojové (38,6 %) a třípokojové (30,0 %). Obdobné to
je i u nástaveb, přístaveb a vestaveb, kde pokojovost souvisí s druhem domu. U takovýchto bytů v rodinných domech byla však dávána
přednost třípokojovým a čtyřpokojovým bytům, pětipokojový byl jen
každý desátý. Výrazně odlišné jsou nové byty v domovech-penzionech a domovech pro seniory, kde tři čtvrtiny bytů tvoří garsoniéry a jednopokojové byty.
Pro porovnání velikosti bytů jsou důležitými ukazateli obytná a užitková plocha bytu. Průměrná obytná plocha bytů ve stavbách pro
bydlení se od roku 1997 zvětšila z 69 m2 na 80 m2 v posledním roce
2011, což jsou i krajní meze hodnot za sledované období. Velikost
obytné plochy v bytech dokončených v nových rodinných domech se
po počátečním skokovitém nárůstu v dalším průběhu sledovaného
období většinou pohybovala mezi 96 a 98 m2 a i přes mírný pokles
v posledních letech zůstává poměrně stabilní. Vývoj průměrné obytné
plochy novostaveb bytových domů má kolísavý průběh, ovšem s převažujícím mírným nárůstem, a to až na 51 m2 v roce 2011. Za celé
sledované období byla největší průměrná obytná plocha jednoho
bytu v rodinném domě největší v Praze (110 m2), nejmenší v Moravskoslezském kraji (90 m2). Také u bytů v bytových domech byla nejvyšší průměrná obytná plocha v Praze (55 m2), naopak nejmenší byty
byly dokončovány v Ústeckém kraji (41 m2).
Vývoj průměrné užitkové plochy během patnáctiletého období
byl podobný jako vývoj průměrné obytné plochy s tím rozdílem, že
není patrná jednoznačná růstová tendence plošného ukazatele.
Z toho je vidět, že v posledních letech se projevuje snaha o větší
využití nových bytů pro bydlení, na úkor vedlejších prostorů a příslušenství. Průměrná užitková plocha nových rodinných domů se na
počátku sledovaného období vyvíjela podobně jako obytná plocha,
avšak od roku 2002 tento ukazatel plynule klesal až na nejnižší hodnotu 134 m2 v roce 2011. U bytových domů prochází ukazatel průměrné velikosti užitkové plochy poměrně výraznými meziročními
výkyvy a v roce 2011 činil 68 m2.
Za celé čtrnáctileté období byla nejvyšší průměrná užitková plocha
rodinných domů největší v Praze (168 m2), nejnižší byla v Plzeňském
kraji (138 m2). U bytů v bytových domech byla nejvyšší průměrná
hodnota ve Zlínském kraji (74 m2), nejnižší v kraji Ústeckém (58 m2).
Technická vybavenost bytů je další z charakteristik dokončených
bytů. U nově dokončených bytů sledujeme připojení bytů na plyn
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
27
vystavba:7 predloha 09
1/28/13
BYTOVÁ VÝSTAVBA
6:06 PM
Stránka 28
>
a kanalizaci a také způsob vytápění. Podíl bytů v rodinných domech
připojených na kanalizaci se v posledních letech pohybuje kolem
65 %, na počátku sledovaného období to bylo kolem 60 %. U bytů
v bytových domech je situace odlišná a po celé období bylo na kanalizační přípojku napojeno více jak 95 % nově dokončených bytů,
v roce 2011 to bylo 98 % bytů.
Připojení na plynovodní přípojku bylo u bytů v rodinných domech
vždy nadpoloviční, nejvíce v roce 2002, kdy bylo připojeno 73 %. Od
tohoto roku došlo k plynulému poklesu a v roce 2011 bylo na plyn
připojeno 53 % bytů v rodinných domech. U bytů v nových bytových
domech se počet na plyn připojených bytů pohybuje kolem 60 %,
výraznější výkyv směrem nahoru nastal v roce 2003, kdy plynovodní
přípojku mělo 77 % nově dokončených bytů v nových bytových
domech.
Způsob vytápění je v rodinných a bytových domech rozdílný. Zatímco centrální domovní topení má po celé sledované období kolem
90 % nových bytů v rodinných domech, u bytů v bytových domech
v žádném roce tento způsob vytápění nemělo ani 50 % bytů.
Nově zjišťovaným ukazatelem je od roku 2010 energetická účinnost. Téměř dvě třetiny bytů v nových rodinných domech postavených jak v roce 2010, tak 2011 měly pouze „vyhovující“
energetickou účinnost, zatímco nejvyšší stupeň získalo jen 3,9 resp.
3,7 % bytů. Podobnou charakteristiku na úrovni České republiky lze
pozorovat i u bytů postavených v nových bytových domech.
Průměrné ukazatele dokončených bytových budov v roce 2011
Ukazatel
Obytná plocha bytu v m2
Užitková plocha bytu v m2
Nejčastější velikost bytu
Počet podlaží v domě
Zastavěná plocha v m2
Kubatura domu v m3
Doba výstavby v měsících
rodinný dům
94
134
5+1
2
137
767
42
bytový dům
51
68
2+1
5
586
9 009
32
Dalším ukazatelem, který máme k dispozici, je materiál nosných
konstrukcí. U bytů v rodinných domech převládá zděná konstrukce,
i když v posledních letech se její podíl mírně snižuje (v roce 2011 až
na hodnotu 87,2 %). Naopak u dřevěných konstrukcí podíl stále
narůstá, od 1,4 % v roce 1997 na 8,6 % v roce 2011. To je jednoznačně pozitivní tendence, nicméně je nutné zdůraznit, že přesto
zůstává podíl těchto ekologicky úsporných staveb zatím nízký. U bytů
v bytových domech je zděná nosná konstrukce po celé období zastoupena okolo 60 % (v roce 2011 to bylo opět 59,6 %). Výrazně se
zde snížil podíl montovaných konstrukcí z 22,5 % v roce 1997 na
4,5 % v roce 2011.
Mezi základní charakteristiky patří též doba výstavby. Vývoj
ukazatele za posledních 15 let byl u jednotlivých druhů budov
odlišný. Obecně stále platí, že rodinné domy jsou stavěny déle než
bytové domy, rozdíl v délce výstavby se však od roku 1997 výrazně
snížil. Jednoznačně nejprogresivnější vývoj ve smyslu zkracování
průměrné doby výstavby zaznamenaly novostavby rodinných domů,
kde se od roku 1997 snížil ukazatel z 56 na 42 měsíců, byť v posledních třech letech sledovaného období je patrný mírný vzestup
průměrné doby výstavby. Bytové domy se po celé sledované období
dokončovaly okolo 30 měsíců, nejdéle v roce 2001, kdy to bylo
v průměru 35 oproti 27 měsícům v roce 2008.
Rodinné domy se nejkratší dobu stavěly v průměru celého období
v Praze, a to 35 měsíců, nejdéle ve Zlínském kraji (58 měsíců). U bytových domů byla nejkratší doba výstavby v Pardubickém kraji (25
měsíců), nejdelší v kraji Ústeckém (40 měsíců).
Pořizovací hodnota dokončených bytů
Významnou kvalitativní charakteristikou dokončených bytů je pořizovací hodnota. Celková pořizovací hodnota všech dokončených
staveb pro bydlení (rodinné a bytové domy včetně nástaveb a přístaveb) v období 1997 až 2010 stále rostla a v posledním roce to-
28
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
hoto období byla 95,8 mld. Kč, tedy o 3,5 mld. Kč (3,8 %) vyšší než
v předchozím roce 2009. Rok 2011 naproti tomu zaznamenal
výrazný propad jak v počtu dokončených bytů, tak v celkové pořizovací hodnotě staveb pro bydlení, a to na 73,8 mld. Kč, tedy o 22,0
mld. Kč (23 %) méně.
O tom, jak se zvyšují náklady na bydlení, lépe vypovídá průměrná
pořizovací hodnota bytu. Po celé období 1997 až 2011 je patrná
tendence víceméně plynulého zvyšování nákladů na výstavbu nových
rodinných domů (s výjimkou přechodné stagnace v roce 2000).
V roce 2011 činila průměrná pořizovací hodnota bytu v novém rodinném domě 3 249 tis. Kč, ve srovnání s rokem 1997 byla tedy přesně o polovinu vyšší. U nových bytových domů po skokovém nárůstuv roce 1998 měl tento ukazatel v dalších letech kolísavý vývoj
s mírně vzestupnou tendencí, s výjimkou roku 2010 (2 576 tis. Kč),
kdy došlo k prudkém nárůstu o více než 0,5 mil. Kč vůči předchozímu roku 2009. V roce 2011 průměrná hodnota opět poklesla na
úroveň o něco málo vyšší než byla v roce 2009, konkrétně na 2 043
tis. Kč. Stále je to téměř dvakrát tolik, kolik byla hodnota v roce 1997.
Průměrná pořizovací hodnota bytů dokončených v roce 2011
Rodinné domy
Bytové domy
Nástavby k rod. domům
Nástavby k byt. domům
Domy pro seniory
Nebytové prostory
Nebytové budovy
1 bytu
tis. Kč meziroční
změna
3 249
+1,1 %
2 043
-20,7 %
1 341
+3,2 %
1 525
-6,2 %
2 051
+22,8 %
1 233
+4,0 %
1 237
- 7,8 %
1 m2 užit. plochy
tis. Kč meziroční
změna
24,2
+2,1 %
30,1
-14,6 %
13,2
+1,9 %
22,8
+1,3 %
61,7
+54,6 %
15,8
-0,8 %
17,3
-1,9 %
Pokud budeme porovnávat průměrnou pořizovací hodnotu
jednoho bytu z územního hlediska, tak je zřejmé, že po celé sledované období byly byty v rodinných domech nejdražší v Praze. Mezi
kraje s nejnižší průměrnou pořizovací hodnotou bytu v rodinných domech patří kraj Olomoucký, Pardubický a Zlínský. Jiná situace je u bytů v bytových domech. I když v průměru za celé sledované období se
nejdražší byty stavěly v Praze, ve všech letech tomu tak nebylo. V roce
1999 měly nejvyšší průměrnou hodnotu jednoho bytu byty v Jihočeském kraji, v letech 2007 a 2010 to bylo v kraji Karlovarském.
Jelikož údaj o průměrné pořizovací hodnotě jednoho bytu zastírá
rozdíly v objemové i plošné velikosti jednotlivých bytů či domů, je pro
posouzení vývoje cen výstavby objektivnější přepočíst celkovou pořizovací hodnotu na plošnou, popř. objemovou jednotku nového bytu.
Pořizovací hodnota za 1 m3 kubatury, která je důležitým ekonomickým ukazatelem pro stavebníky, rostla od roku 1997 u rodinných
domů rychleji než průměrné náklady na pořízení jednoho bytu.
Během 15 let se ukazatel u rodinných domů zvýšil více než o tři
čtvrtiny (přes mírný pokles v roce 2010, který byl ale v roce 2011 vyrovnán). Cena 1 m2 obytné plochy rodinných domů vzrostla ve
srovnání s počátkem sledovaného období o 49 %. Cena 1 m2 užitkové plochy vzrostla od roku 1997 o 71 %.
Jestliže z územního hlediska budeme porovnávat průměrnou pořizovací hodnotu 1 m2 užitkové plochy dokončených bytů,
zjistíme, že i tato hodnota je u bytů dokončených v rodinných
domech výrazně vyšší v Praze než v jiných regionech, a to opět po
celé sledované období. Nejnižší hodnota 1 m2 užitkové plochy
u rodinných domů byla ve Zlínském kraji, ale v posledních třech
letech jsou nejnižší hodnoty u rodinných v kraji Vysočina. U bytů
v bytových domech to zdaleka není tak jednoznačné. V průměru za
celé období je u bytů v bytových domech nejvyšší hodnota 1 m2
užitkové plochy v Praze. V jednotlivých letech tato hodnota u většiny
krajů značně kolísá a například v Ústeckém kraji byla tato hodnota
v roce 2005 nejvyšší ze všech krajů, ale v letech 2007, 2009 a 2010
nejnižší.
ING. PETRA CUŘÍNOVÁ, Český statistický úřad
Teď už vím
o střechách všechno …
http://strechy.mise.cz
Strechy_A4.indd 1
7.2.2011 11:37:30
clanky:7 predloha 09
1/28/13
6:15 PM
Stránka 30
>
Novinky v uvádění stavebních výrobků na trh EU
LEGISLATIVA
podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011platné od 1. 7. 2013
Tento příspěvek poukazuje na změny, které přináší Nařízení EP a rady EU č. 305/2011 a které nastanou
od 1. 7. 2013 v souvislosti s platností některých bodů Nařízení EP a rady EU č. 305/2011. V úvodu přibližuje
současnou situaci a pokračuje s popisem změn, které se dotýkají výrobců, dovozců a distributorů výrobků.
1. ÚVOD
Dne 1.7.2011 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno
Nařízení EP a rady EU č. 305/2011, kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se
ruší směrnice Rady 89/106/EHS neboli CPD (Construction Products
Direction). Směrnice 89/106/EHS neboli CPD byla sice zrušena, ale
i nadále platí právní předpisy, do kterých byla implementována.
Český způsob implementace striktně rozlišuje mezi výrobky, pro
které existují harmonizované předpisy (normy, ETA), a výrobky, pro
které harmonizované specifikace neexistují. Jedná se o:
– NV č. 163/2002 Sb., které obsahuje požadavky na vybrané stavební výrobky, kde nejsou harmonizované evropské normy (h EN) ani
evropské technické schválení (ETA).
– NV č. 190/2002 Sb., které obsahuje požadavky na stavební výrobky značené CE. Tedy existují harmonizované evropské normy (h EN)
nebo evropské technické schválení (ETA).
1.1 NV č. 163/2002 Sb.
NV č. 163/2002 Sb., vstoupilo v platnost dnem 24. 4. 2002. V návaznosti na zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
nahradilo původní NV č. 178/1997 Sb. ve znění dalších předpisů. NV
obsahuje nového rozdělení výrobků s určením postupu posuzování
shody. Toto posuzování bylo rozděleno do čtyř úrovní. Novelou
č. 312/2005 Sb tohoto zákona z 13. 6. 2005 se nově zavádí § 5a
a některé další změny.
Postupy posuzování shody z pohledu problematiky stavebních hydroizolací:
– § 5 Certifikace
– § 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu (typ posouzení se vztahuje na hydroizolační materiály inženýrské a dopravní stavby –
např. asfaltové pásy na mosty),
– § 6 Posouzení systému řízení výroby (tento typ posouzení se vztahuje na hydroizolační pásy a folie, střešní hydroizolační pásy
a folie v budovách),
– § 7 Ověření shody (tento typ posouzení se vztahuje na:
– hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy,
– hydroizolační pásy a folie, hydroizolační vrstvy, střešní pojistné
hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a folie, parotěsné
vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se
vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní E),
jedná se tedy o výrobky požadující zkoušení „autorizovanou osobou (nezkouší se jen reakce na oheň, ale i jiné vlastnosti).
– § 8 Posouzení shody výrobcem (tento typ posouzení se vztahuje na:
– hydroizolační pásy a folie, hydroizolační vrstvy, střešní pojistné
hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a folie, parotěsné
vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se
vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní F),
jedná se tedy o výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení.
– těsnicí profily do dilatačních spár a zálivkové hmoty.
30
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
1.2. NV č. 190/2002 Sb.
Toto NV v souladu s právem Evropského společenství stanovuje technické požadavky na stavební výrobky, které jsou uváděné na trh
s označením CE. Jedná se o výrobky, pro které jsou stanoveny technické specifikace v podobě:
– Harmonizované české technické normy (ČSN EN), nebo zahraniční
technické normy v členských státech EU přejímajícími harmonizovanou EN. Harmonizovaná evropská norma je vypracována pod
mandátem CEN (Evropský normalizační výbor) s cílem splnit předpoklady směrnice o stavebních výrobcích. Definuje charakteristiky,
které mají vykazovat výrobky uvedené na trh, aby mohly být posouzeny jako shodné s požadavky směrnice o stavebních výrobcích. Obsahuje všechny potřebné pokyny k označení výrobků CE.
– Evropskými technickými schváleními (ETA). Používá se v případě,
kdy není možné vypracovat harmonizovanou evropskou normu pro
tuto kategorii výrobků nebo u kterého Evropská komise rozhodla,
že harmonizovaná norma nebude pro tento výrobek zpracována.
– Určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení (prakticky
nepřichází v úvahu).
Nařízení č. 305/2011 neboli CPR (Construction Products Regulation)
vstoupilo v platnost od 24. 4. 2011. Platnost je rozdělena do dvou
etap. V první etapě vstupují v platnost články týkající se subjektů pro
technické posuzování a další legislativy.
Nařízení CPR je na rozdíl od dřívější směrnice CPD implementováno
přímo do právního řádu. Ke schválení je tedy připravena novela
zákona č. 22/1997, která byla vypracována v souladu s tímto zákonem a zároveň upravuje další výkony spojené s tímto nařízením.
Novela by měla být schválena a nabýt účinnosti koncem ledna 2013.
2. ZÁKLADNÍ ZMĚNY MEZI CPD A CPR
Změn mezi CPD a CPR je celá řada. Zde jsou uvedeny pouze ty změny, které se nejvíce dotýkají výrobců, dodavatelů, distributorů a koncových zákazníků, kteří přichází do styku se stavebními výrobky.
2.1. KAPITOLA I – Základní požadavky na stavby a základní
charakteristiky stavebních výrobků
Změna se týká článku č. 3, konkrétně jeho dvou bodů přílohy.
„4. Bezpečnost a přístupnost při užívání
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při
jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod
nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením,
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití
těmito osobami.“ [1]
„7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:
clanky:7 predloha 09
1/28/13
6:15 PM
Stránka 31
a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;
b) životnost staveb;
c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.“ [1]
2.2. KAPITOLA II – Prohlášení o vlastnostech a označení CE
Tato kapitola obsahuje prohlášení o vlastnostech, které nahradí
prohlášení o shodě. Vzor, podle kterého je možné prohlášení vypracovat, je v příloze č. III CPR. Na rozdíl od Prohlášení o shodě má
Prohlášení o vlastnostech několik specifik:
– kopii je možné odběratelům poskytnout jak v tištěné, tak elektronické podobě,
– prohlášení musí mít číslo,
– prohlášení se poskytuje v jazyce nebo v jazycích požadovaných
členským státem, v němž je výrobek dodáván na trh,
– na požádání se poskytuje kopie prohlášení v tištěné podobě.
Prohlašení o vlastnostech bude obsahovat technické specifikace,
které budou mít podobu tabulky obsahující tři sloupečky:
– Základní charakteristiky – jsou to ty vlastnosti výrobku, které jsou
stanovené v harmonizovaných technických specifikacích (hEN, ETA),
– Vlastnosti – hodnota příslušné základní vlastnosti s deklarovanou
hornotou vyjádřená úrovní, třídou nebo popisem,
– Harmonizovaná technická specifikace – odkaz na hEN, ETA.
Důležité je, že výrobci mohou na základě CPD vypracovat Prohlášení o vlastnostech. Toto Prohlášení o vlastnostech musí
mít datum 1. 7. 2013. Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat technické specifikace a mít své číslo.
Další část této kapitoly se zabývá označením CE. Obsah označení
a identifikace výrobce je popsána v bodech 1 a 2 Článku 9.
„1. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem
k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu
nebo k průvodní dokumentaci.“ [1]
„2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo
označení připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka
umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména nebo firmy
a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností
uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu
a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované
technické specifikaci.“ [1]
Štítek s označením CE tedy bude mimo jiné obsahovat požadavky harmonizované technické dokumentace, jednoznačnou
identifikaci výrobce a odkaz na prohlášení o vlastnostech. V současné době tak probíhá revize hEN, která reaguje na požadavky CPR. V případě, že k datu 1. 7. 2013 nebudou vydány
tyto hEN, tak Prohlášení o vlastnostech a označení CE budou
vydávány v rozporu s platnými hEN. Prohlášení o vlastnostech
a označení CE budou vydávány kombinací platných hEN a CPR.
2.3. KAPITOLA III – Povinnosti hospodářských subjektů
V úvodu zmíníme několik definic souvisejících s tímto bodem, které
jsou v Kapitole I [1].
– „dodáním na trh“ je dodání stavebního výrobku k distribuci
nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za
úplatu nebo bezplatně;
– „uvedením na trh“ je první dodání stavebního výrobku na trh
Unie;
– „hospodářským subjektem“ výrobce, dovozce, distributor nebo
zplnomocněný zástupce;
– „výrobcem“ je fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod
svým jménem či firmou nebo ochrannou známkou stavební výrobek, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;
– „distributorem“ je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci kromě výrobce nebo dovozce, která dodává stavební
výrobek na trh Unie;
– „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie stavební výrobek ze třetí země;
– „zplnomocněným zástupcem“ je fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů.
V níže uvedeném textu je uveden přehled některých povinností hospodářských subjektů.
K povinnostem výrobce patří:
„4. Výrobci zajistí, aby byl na jejich stavebních výrobcích uveden typ,
série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich
identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha výrobku
neumožňuje, zajistí, aby byla požadovaná informace uvedena na
obalu nebo v dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku.“ [1]
„5. Výrobci uvedou na stavebním výrobku, nebo není-li to možné,
na obalu či v dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku své jméno
či firmu, nebo registrovanou ochrannou známku a kontaktní adresu.
Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.“ [1]
Výrobce tedy zpracovává prohlášení o vlastnostech. Vypracovává technickou dokumentaci. Oba dokumenty má povinnost uchovávat po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.
Musí jednoznačně identifikovat výrobek a připojit k němu označení CE. Dále musí k výrobku připojit nezbytné pokyny a bezpečnostní informace.
Mezi povinnosti dovozce patří:
„2. Před uvedením stavebního výrobku na trh dovozci zajistí, aby
výrobce provedl příslušné posouzení a ověření stálosti vlastností. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci uvedenou
v čl. 11 odst. 1 ve druhém pododstavci a prohlášení o vlastnostech
v souladu s články 4 a 6. Dále dovozci zajistí, aby měl výrobek označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu byly připojeny požadované
dokumenty a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst.
4 a 5.
Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební
výrobek není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v souladu
s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, nesmí takový stavební výrobek uvést na trh, dokud nebude uveden ve shodu s připojeným prohlášením o vlastnostech a do souladu s jinými příslušnými
požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o vlastnostech opraveno. Pokud stavební výrobek představuje riziko, dovozce
o tom informuje výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.“ [1]
„3. Dovozci uvedou na stavebním výrobku, nebo pokud to není možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku, své jméno, firmu
nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu.“ [1]
„4. Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly
k výrobku přiloženy pokyny a informace o bezpečnosti výrobku
v jazyce určeném členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. CS 4. 4. 2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/15.“ [1]
„5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za stavební výrobek odpovědnost, skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly shoPSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
31
clanky:7 predloha 09
1/28/13
6:15 PM
Stránka 32
du výrobku s prohlášením o vlastnostech a s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení.“ [1]
Dovozce tedy mimo kontrolu bodů, které vymezují povinnosti
výrobce, musí vést registr stížností, popřípadě provádět potřebná šetření a zkoušky vzorku pro zajištění vlastností uvedených
v Prohlášení o vlastnostech a komunikovat o neshodách s distributory. V případě zjištěných neshod přijímá nezbytná opatření. Nedodává výrobek na trh, pokud má důvod se domnívat, že výrobek není v souladu s Prohlášením o vlastnostech.
Uchovává kopii Prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci po shodnou dobu jako výrobce, aby byla v případě
potřeby k dispozici orgánům, které mají dozoru nad trhem.
Jedná jako výrobce, pokud uvádí výrobek na trh pod svým
jménem, nebo pokud upravuje výrobek již uvedený na trh
a může tím být ovlivněna shoda s Prohlášením o vlastnostech.
Distributor především kontroluje, zda výrobce a dovozce plní své
povinnosti vyplývající z CPR.
„3. Distributor zajistí, aby v době, kdy nese za stavební výrobek
odpovědnost, skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly
shodu výrobku s prohlášením o vlastnostech a soulad s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení.“ [1]
Jedná jako výrobce, pokud uvádí výrobek na trh pod svým jménem, nebo pokud upravuje výrobek již uvedený na trh a může
tím být ovlivněna shoda s Prohlášením o vlastnostech.
3. ZÁVĚR
V roce 2013 tedy subjekty, které budou uvádět výrobky na trh, čeká
celá řada nelehkých úkolů. Především u výrobků, u kterých bude
končit platnost dokumentů krátce po 1. 7. 2013 čeká rozhodnutí, kdy
tuto platnost prodloužit, zda před datem 1. 7. 2013 nebo po tomto
datu, ale už za nových podmínek. Doufejme, že nově upravené hEN
budou k dispozici co nejdříve a na situaci, kdy bude umožněn prostor pro různé výklady a řešení, nedoplatí ani výrobce ani koncový
zákazník.
ING. JAN PLACHÝ, PH.D, ING. BLANKA PELÁNKOVÁ
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví
Použité zdroje:
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
ze dne 9. března 2011.
[cit. 2012-11-09]. Dostupné z http:
//eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:088:SOM:CS:HTML
Odborníci v poradenském centru veletrhu FOR PASIV
poradí, jak dosáhnout na miliony z dotačních programů
na úspory energií v nemovitostech
Již vloni Evropská unie a následně i ČR jasně deklarovala, jakým směrem se
bude v následujících letech ubírat stavebnictví a development. Hlavním tématem jednoznačně budou úspory energií. Dříve zastavené dotační programy Zelená úsporám a Panel+ po dvou letech opět ožívají a pozornost
bude věnována novostavbám i modernizacím stávajících staveb. Cíle obou
programů jsou stejné, snížit energetickou náročnost budov. Podle odborníků,
kteří se věnují problematice pasivních či nízkoenergetických budov, budou
nové dotační programy spravedlivější a více zohlední komplexní řešení na
snižování energetické náročnosti. Podmínky pro získání dotace nebo výhodného financování nízkoenergetických úprav nemovitostí však budou přísnější než v minulosti, stát bude chtít vidět jasný pozitivní dopad na energetický provoz budov. Majitelé nemovitostí se tak bez odborníků při získávání dotací neobejdou. Na poptávku po informacích z oblasti stavění a rekonstrukcí nízkoenergetických, pasivních a nulových budov reaguje únorový
veletrh FOR PASIV. Návštěvníci zde v poradenském centru získají zdarma na
jednom místě kompletní informace o dotacích, technologiích i kontakty na
odborníky.
Na modernizaci paneláků půjdou miliony,
potřeba jsou však miliardy
Od 11. ledna 2013 přijímá Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) žádosti do
programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů.
Program Panel 2013+ nahradí předchozí dotaci komerčních úvěrů přímo
nízkoúročený úvěrem s úrokovou sazbou 1,09 % p.a. poskytovaným SFRB.
Žádosti mohou podávat vlastníci bytového fondu, tedy jak právnické, tak
fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ. „SFRB letos uvolní na výhodné
úvěry na modernizaci bytových domů 210 mil. Kč. Dle odborných studií si
však bytový fond v ČR vyžádá do roku 2020 na modernizaci a opravy až
500 mld. Kč. Současné nastartování dotací vnímáme jako krok správným
směrem a lze očekávat, že do rekonstrukcí bytových domů budou v budoucnu investovány i další nemalé finanční prostředky,“ říká Ing. T. Fendrych,
prezident nezávislé instituce CERPAD – Centrum regenerace panelových
domů, o.s. Právě Státní fond rozvoje bydlení je jedním z odborných garantů
veletrhu a na FOR PASIVu můžete navštívit jejich zástupce.
Nová Zelená úsporám – koncepce je jasná,
bližší info na veletrhu
V roce 2013 bude spuštěn klíčový dotační program Státního fondu životního prostředí – Nová Zelená úsporám, který naváže na původní program
ukončený v roce 2010. Dotace bude možné využít v průběhu let 2013 – 2020
32
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
nejen na soukromé budovy, ale časem i na budovy tzv. veřejné služby, na
rekonstrukce a na úsporná opatření u nových staveb. „Obdobně jako jsou
dnes prakticky neprodejné starší automobily s vysokou spotřebou paliva,
budou mít v budoucnu velmi ztíženou pozici majitelé nemovitostí, jejichž provoz je velmi energeticky náročný. Již dnes jsou povinné průkazy energetické
náročnosti budov, ze kterých je možné vyčíst, kolik bude stát provoz nemovitosti. Úsporné technologie ve stavebnictví v současnosti již nejsou nedostupnou hudbou budoucnosti, mělo by proto být v zájmu všech majitelů nemovitostí i developerů, aby se jejich budovy co nejvíce blížily standardu energeticky pasivních budov. Vždyť v praxi nemluvíme o úsporách v řádech pár
procent, domy v pasívním standardu například běžně spotřebují až o 80 %
méně energie na vytápění a provoz oproti domu, který tyto standardy nesplňuje,“ vysvětluje Ing. I. Zeman, jednatel konzultační firmy NZA.
Poradenské centrum na veletrhu FOR PASIV –
všechny důležité informace na jednom místě
Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových budov FOR PASIV se
uskuteční ve dnech 6. – 9. února 2013 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Kromě vystavovatelů z oboru výstavby, provozu i rekonstrukce těchto staveb
zde návštěvník nalezne i poradenské centrum rozdělené na tři části: Plánování, Stavba a rekonstrukce, Finance a dotace. Tento informační kanál tak
bude nejkomplexnějším místem, kde zájemci získají údaje potřebné pro
úspěšné získání dotace. „Celý veletrh FOR PASIV včetně poradenského centra přesně reaguje na aktuální vývoj na stavebním trhu. Existuje zde značný
zájem státu na podporu snižování energetické náročnosti budov, nicméně
samotný proces získání dotací a následná rekonstrukce či stavba nové budovy představuje pro většinu lidí prakticky nepřekonatelnou administrativní
překážku. Naším cílem je na jednom místě poskytnout komplexní informace,
které budou srozumitelné i pro návštěvníky, kteří nejsou odborníci v oboru
stavebnictví, avšak mají zájem výrazně ušetřit na energiích a to navíc s finančním přispěním státu,“ říká Martin Přívětivý, ředitel obchodního týmu
veletrhu FOR PASIV.
Současně s veletrhem FOR PASIV proběhne akce STŘECHY PRAHA – 15. jubilejní ročník veletrhu střešních krytin, materiálů, doplňků, řemesla a služeb
pro stavbu a renovaci střech. Druhou souběžnou událostí je SOLAR PRAHA
– 9. ročník specializované výstavy úspor energií a obnovitelných zdrojů. Více informací o vystavovatelích, konferenci a poradenském centru na
www.forpasiv.cz, www.strechy-praha.cz
clanky:7 predloha 09
1/28/13
6:15 PM
Stránka 33
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
33
kupilik:7 predloha 09
1/29/13
11:05 AM
Stránka 34
>
Hořlavost elastomerní fólie EDPM na střešních pláštích
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
1. Úvod
Hydroizolační plastové fólie představují spolu s natavitelnými asfaltovými pásy hlavní skupinu materiálů používaných pro vytvoření hydroizolační vrstvy plášťů plochých střech. Provedení střechy značně
ovlivňuje životnost a trvanlivost celé stavby. Současné trendy ve
stavebnictví stále zdokonalují a řeší konstrukce střech v souvislosti
se zprůmyslněním stavebnictví, jeho udržitelným rozvojem, uplatňováním moderních materiálů i nových poznatků v oblasti teorie
tvorby optimálního životního prostředí.
DP2 – konstrukce v požadované době a za stanovených podmínek
nepřispívá k intenzitě požáru,
DP3 – konstrukce v požadované době přispívá k intenzitě požáru.
Příklad klasifikace:
požární odolnost konstrukce podle ČSN EN 13501-2: REI 15
hodnocení druhu konstrukce podle ČSN 73 0810 [11]: DP1
2. Dělení plochých střech z požárního hlediska
Z požárního hlediska mohou u plochých střech nastat tyto případy:
1) Namáhání ploché střechy na působení tepelného toku zdola:
a) Pokud je požárně dělicí strop s funkcí střešní konstrukce typu
DP1 (např. střešní plášť je proveden na železobetonovém
monolitickém či montovaném stropě), posuzuje se požární
odolnost požárního stropu bez požadavků na střešní plášť
(v tab. 12 ČSN 73 0802 [10] podle pol. 1c),
b) Jestliže nosná střešní konstrukce není typu DP1 (např. střešní plášť
spočívá na dřevěných či ocelových nosnících), musí být strop samostatně posuzován na nosné prvky střechy (v tab. 12, pol. 4 Nosné konstrukce střech) a na plošnou konstrukci střešního pláště
uloženého na nosných prvcích střechy (v tab. 12, pol. 11).
2) Namáhání tepelným tokem z vnější strany:
V tomto případě se střešní pláště hodnotí v požárně nebezpečném prostoru, případně velkoplošné střešní pláště. V požárně
nebezpečném prostoru musí být střešní pláště, případně část
z konstrukcí DP1 nebo se musí prokázat, že povrchová vrstva
nešíří požár po svém povrchu a brání vznícení hořlavých částí
konstrukcí.
3. Požadavky na hodnocení střech
V současné době hodnocení střech předpokládá zkoušení a klasifikaci jen podle evropských norem. Střechy jsou z požárního hlediska
hodnoceny ze spodní nebo z vrchní strany, podle směru působení
a intenzity požáru. U střech je možno shrnout požadavky na jejich
hodnocení podle těchto hledisek:
1. požární odolnosti,
2. chování střech při působení vnějšího požáru,
3. reakce na oheň.
3.1. Požární odolnost
Základními normami jsou:
zkušební norma: ČSN EN 1365-2 z roku 2000 [4],
klasifikační norma: ČSN EN 13501-2 z roku 2004 [2].
Při zkouškách se sledují stanovené mezní stavy, charakterizující požadavky a účel požární odolnosti konstrukce. Jsou označovány písmeny a znamenají:
R – nosnost konstrukce,
E – celistvost konstrukce,
I – tepelná izolace konstrukce,
W – tepelná radiace z povrchu.
Výsledkem zkoušky je hodnota požární odolnosti v minutách (15,
20, 30, 45, 60…), dosažená při nepřekročení stanovených mezních
hodnot R, E, I, W. V ČSN732 08 je zavedeno také třídění konstrukčních částí:
DP1 – konstrukce v požadované době nepřispívá k intenzitě
požáru,
34
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
Požadavky na střešní plášť:
a) střešní plášť je nad požárním stropem,
b) střešní konstrukce je bez funkce požárního stropu
3.2. Chování střech při působení požáru
Základní normami jsou:
zkušební norma ČSN P ENV 1187 z roku 2002 [9],
klasifikační norma: ČSN EN 13501-5 z roku 2006 [3].
Zkušební norma obsahuje 4 zkušební metody, převzaté z národních
norem 4 států EU. Liší se navzájem provedením zkoušky (velikost
vzorků, tepelné namáhání a vyhodnocení). Jsou to zkoušky:
Zkouška 1 – hořící hraničky, bez větru (z německé metodiky DIN
4102-7),
Zkouška 2 – hořící hraničky + vítr (ze skandinávské normy Nordtest NT FIRE 006),
Zkouška 3 – hořící hraničky + vítr + radiace (z francouzské metodiky v ministerském dekretu),
Zkouška 4 – hořící plynový hořák + vítr + radiace (z britské metodiky BS 476-3).
Každá ze 4 metod má několik klasifikačních tříd. U všech se začíná
třídou BROOF (hodnoty zjištěné při zkoušce vyhoví stanoveným zkušebním kritériím) a končí třídou FROOF (hodnoty zjištěné při zkoušce
nevyhoví stanoveným zkušebním kritériím). Za tato označení třídy
se připojuje ještě označení zkušební metody (t1) (t2) (t3) (t4). Příklad klasifikace: BROOF (t1).
Pro potřeby ČSN 73 08 byly z této normy akceptovány pouze zkoušky 1 a 3. Zkouška 1 je požadována pro střechy mimo požárně nebezpečný prostor, zkouška 3 je požadována pro střechy
v požárně nebezpečném prostoru. Proto za vyhovující je požadována klasifikace:
BROOF (t1) – mimo požárně nebezpečný prostor,
BROOF (t3) – pro požárně nebezpečný prostor.
Do konce roku 2007 se zkoušky prováděly podle zkušebního předpisu ZP 2/1991 [12], vydaného PAVUS Praha, a.s. Předpis obsahoval
kupilik:7 predloha 09
1/29/13
11:05 AM
Stránka 35
2 zkušební metodiky:
Zkouška B pro střechy mimo požárně nebezpečný prostor,
Zkouška A v požárně nebezpečném prostoru.
Výsledkem bylo zjištění, zda střešní plášť nešíří nebo šíří požár
v daném prostoru.
V projektových normách byly prostřednictvím ČSN 73 0810, tj. od
roku 2005 požadavky na hodnocení:
zkouškou A nahrazeny požadavkem na třídu BROOF (t3),
zkouškou B nahrazeny požadavkem na třídu BROOF (t1).
Přechodem z hodnocení střešního pláště podle ZP 2/1991 (zkouška
B) na hodnocení třídou BROOF (t1) se nemění a zůstává v platnosti to,
že střešní plášť třídy BROOF (t1) může být použit mimo požárně
nebezpečný prostor v souvislé ploše a nemusí být dělen na plochy
menší než 1500 m2. V opačném případě, tj. nevykazuje-li střešní plášť
třídu BROOF (t1) a má povrchovou vrstvu schopnou šířit požár, se musí
střešní plášť členit nehořlavými pásy o šířce alespoň 2 m na dílčí
plochy nepřesahujících právě již zmíněných 1500 m2.
3.3. Reakce na oheň
Základními normami jsou následující:
a) zkušební normy (všechny z roku 2003):
ČSN EN ISO 1182 [6] – zkouška nehořlavosti,
ČSN EN ISO 1716 [7] – stanovení spalného tepla,
ČSN EN 13823 [5] – vystavení tepelnému účinku jednotlivého
hořícího předmětu,
ČSN EN ISO 11925-2 [8] – zkouška malým zdrojem plamene,
b) klasifikační norma z roku 2007: ČSN EN 13501-1 [1].
Zkušební normy se používají v závislosti na druhu a složení stavební
hmoty nebo výrobku. Pro zkoušení výrobku se volí některá z uvedených zkušebních metodik nebo jejich kombinace v závislosti na
složení výrobku a třídy, do které může být klasifikován.
Klasifikační norma byla vydána v roce 2003 a toto vydání bylo
nahrazeno novým v roce 2007. ČSN EN 13501-1 zavádí 7 klasifikačních tříd pro 3 typy výrobků. Třídy se liší indexy:
A1, A2, B, C, D, E, F (výr. mimo podlahovin – platí i pro střechy),
a) Hořlavá fólie na střeše skladovací haly zasahuje do požárně nebezpečného prostoru oken administrativní části budovy
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl (podlahoviny),
A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL (lineární výrobky, izolace potrubí).
Obdobně (dle Rozhodnutí komise 2006/751/ES ze dne 27. října 2006)
jsou dále zavedeny i třídy reakce na oheň elektrických kabelů Aca,
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.
K těmto třídám je pro úplnou klasifikaci ještě připojena doplňková
klasifikace. Tou se označuje, zda při zkoušce odkapávají nebo odpadávají hořící částice (d), zda dojde k uvolňování kouře (s), případně
charakteru kyselosti zplodin hoření kabelových izolací (a) u kabelů.
Doplňková klasifikace „d“ nabývá hodnot d0, d1, d2, klasifikace „s“
hodnot s1, s2, s3 a klasifikace „a“ hodnot a1, a2, a3. Doplňková
klasifikace není dosud příliš rozšířena a ani důsledně požadována.
Pokud není v ČSN 73 08 jmenovitě uveden požadavek na doplňkovou klasifikaci, nebere se na ni zřetel. Požadavky na stavební
výrobky též uvádí i Vyhláška MV 23/2008 Sb. Příklad klasifikace
výrobku třídou reakce na oheň:
bez doplňkové klasifikace A2,
s doplňkovou klasifikací B-s1,d0.
Obdobná klasifikace je v Německu, podle DIN 4102-1: A1, A2, B1, B2,
B3.
Třída reakce na oheň se pro hodnocení střech uplatní při posuzování
jejich skladeb a hodnocení jednotlivých materiálů (např. pro stanovení druhu konstrukce DP1, DP2, DP3 u požárních odolností, pro
rozšíření aplikace výsledků zkoušek apod.).
4. Aplikace hořlavé povrchové elastomerní
krytiny EPDM na střešních pláštích
Pro elastomerní fólie je charakteristické plně elastické chování při
protažení. Nejsou tepelně tvarovatelné, při zahřátí nedochází ke
zplastizování, nelze je tedy vzájemně spojovat horkým vzduchem
a nejsou proto ani kompletovány poplastovanými plechy, jak je to
obvyklé v případě termoplastických fólií. Mezi elastomerní fólie patří
kromě polyizobutylenu (PIB) také materiály na bázi syntetických
kaučuků, především etylen-propylen-dien-monomer-kaučuku (EPDM).
Na základě provedených znaleckých posudků s aplikovanou hořlavou fólií Novotan direct typu EPDM s následujícími atesty:
b) Chybějící přerušení souvislých válcových polykarbonátových světlíků a hořlavé fólie v místech, kde hala o rozměrech střechy cca
170 x 27 m = 4 590 m2 je uvnitř rozdělena na 3 požární úseky
a částečně zasahuje do požárně nebezpečného prostoru (max.
přípustná plocha 1500 m2)
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
35
kupilik:7 predloha 09
1/29/13
11:05 AM
Stránka 36
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
>
c) Nadměrně nízko umístěný výstupní otvor z instalační šachty, do
níž jsou zaústěny digestoře ze spodních podlaží
e) Umístění telekomunikační buňky s elektrickým zařízením na střeše
s hořlavou fólií
d) Zateplení administrativní budovy pěnovým polystyrenem zakončené těsně pod plochou střechou s hořlavou fólií bez atiky
f) Kabelový telekomunikační rozvod vedený společně s hromosvodem na oplechovaných kabelových lávkách
podle DIN 4102-1 třídy reakce na oheň B2 [13],
podle zkušebního předpisu ZP 2/199 nevyhovující ani zkoušce A,
ani zkoušce B, je možno uvést některé možnosti nevhodného
použití této fólie umístěné na podkladech z přírodního nebo aglomerovaného dřeva nebo z pěnového polystyrenu.
staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených
vnějšímu požáru,
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2:
Stropy a střechy,
ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební
výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu,
ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti,
ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stav. výrobků na oheň – Stanovení
spalného tepla,
ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních
výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška
malým zdrojem plamene,
ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení
vnějšího požáru,
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty,
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení,
Zkušební předpis ZP 2/1991 Stanovení šíření požáru střešním pláštěm,
Novotan – Flachdach abdichtung mit Systém – Technische Produktbeschreibung,
Protokol o zkouškách střechy vystavené působení vnějšího požáru,
č. Pr-07-2.124, vydaný dne 29. 8. 2007
Znalecké posudky č. 1 – 19K/2010
[4]
[5]
5. Závěr
[6]
Uvedená analýza by měla upozornit pracovníky v oblasti požární
ochrany na rizikové případy požáru při použití hořlavých povrchových vrstev střešního pláště, kterých je třeba se vyvarovat.
[7]
[8]
DOC. ING. VÁCLAV KUPILÍK, CSC., Fakulta stavební ČVUT
[9]
Literatura:
[1] ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň,
[2] ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 2: Klasifikace dle výsledků zkoušek požární odolnosti
kromě VZT zařízení,
[3] ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
36
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
kupilik:7 predloha 09
1/29/13
11:05 AM
Stránka 37
seminare 1/13:7 predloha 09
1/28/13
6:21 PM
Stránka 38
>
Plán seminářů na únor, březen a duben 2013
VZDĚLÁVÁNÍ
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
5. 2.
5. 2.
7. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.
19. 2.
19. 2.
21. 2.
21. 2.
26. 2.
28. 2.
5. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
12. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
38
Praha Hospodářská komora
Velká novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů –
se zaměřením na veřejné zakázky na stavební práce.
Zlín Hotel Moskva
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Novela stavebního zákona
Hradec Králové ALDIS
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení protipovodňového opatření.
České Budějovice
Investice do úspor se vyplatí.
Clarion Congress Hotel (dříve Gomel) Stavební materiály, technologie a systémy vhodné pro výstavbu pasivních domů.
Ostrava Hotel Harmony
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Plzeň Hotel Gondola
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Stavební chemie HENKEL ČR.
Pardubice Hotel Zlatá štika
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Olomouc Regionální centrum
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů. Stavební výplně,
otvory (okna, dveře, průmyslová vrata, brány, ploty), tepelné, zvukové a protipožární izolace. Akustika.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Brno BVV, Pavilon A3
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Praha Hospodářská komora
Materiály a technologie k rekonstrukci a výstavbě rodinných a bytových domů
v návaznosti na realizaci směrnice č. 2010/31/EU o hospodaření energetické náročnosti budov
a novelu zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Ostrava Hotel Harmony
Stavební chemie HENKEL ČR.
Hradec Králové ALDIS
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
České Budějovice
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Clarion Congress Hotel (dříve Gomel) Řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení protipovodňového opatření.
Karlovy Vary Krajská knihovna
Energeticky úsporná sanační opatření stávajících budov a výstavba nových objektů
v pasivním a téměř nulovém standardu. Aplikace nového systému ETICS.
Pardubice Hotel Zlatá štika
Investice do úspor se vyplatí. Stavební materiály, technologie a systémy vhodné pro výstavbu
pasivních domů.
Brno VUT
5. ročník specializované výstavy stavebních materiálů na VUT v Brně.
Nové stavební materiály, systémy, výrobky, technologie, stavební konstrukce.
Brno VUT
5. ročník specializované výstavy stavebních materiálů na VUT v Brně.
Nové stavební materiály, systémy, výrobky, technologie, stavební konstrukce.
Praha Hospodářská komora
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Plzeň Hotel Gondola
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení protipovodňového opatření.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů. Stavební výplně,
otvory (okna, dveře, průmyslová vrata, brány, ploty), tepelné, zvukové a protipožární izolace. Akustika.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Problematika šikmých střech na horách, střešní konstrukce v extrémních podmínkách.
Stavby a rekonstrukce střech, sněhové zábrany, střešní okna (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení).
Brno BVV, Pavilon A3
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
seminare 1/13:7 predloha 09
1/28/13
3. 4.
4. 4.
Kladno Hotel Kladno
Most Hotel Cascade
9. 4.
Pardubice Hotel Zlatá štika
9. 4.
Ostrava Hotel Harmony
6:21 PM
10. 4.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
11. 4.
Olomouc Regionální centrum
11. 4.
Praha Hospodářská komora
16. 4
Hradec Králové ALDIS
16. 4.
Brno BVV, Pavilon A3
17. 4.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
18. 4.
Plzeň Hotel Gondola
18. 4.
Zlín Hotel Moskva
30. 4.
Praha Hospodářská komora
Stránka 39
Hrubá stavba pro „pasivní dům“, skladba obvodového zdiva pro energeticky úsporné domy.
Materiály pro opravy a modernizaci panelových a bytových domů z finančních
nástrojů JESSICA. Podporované aktivity: zateplení obvodového pláště, sanace základů, rozvody
tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy, modernizace lodžií, balkonů, zábradlí.
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení protipovodňového opatření.
Investice do úspor se vyplatí. Stavební materiály, technologie a systémy vhodné pro výstavbu
pasivních domů.
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy. Podklady ke
zpracování – popis technologií na zisk energie (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla),
skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn, výměna oken.
Materiály pro opravy a modernizaci panelových a bytových domů z finančních
nástrojů JESSICA. Podporované aktivity: zateplení obvodového pláště, sanace základů, rozvody
tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy, modernizace lodžií, balkonů, zábradlí.
Kompletní rekonstrukce kulturních památek, historických objektů či domů. Výplně
otvorů (okna, okenice, žaluzie, dveře, vrata, mříže), opravy fasád, zateplení, nátěry, střešní krytiny,
klempířské prvky, střešní vestavby a nástavby. Zásahy do interiérů.
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů. Stavební výplně,
otvory (okna, dveře, průmyslová vrata, brány, ploty), tepelné, zvukové a protipožární izolace. Akustika.
Montované technologie pro pasivní domy. Výroba konstrukčních systémů a plášťů, systémy
technologií dřevostaveb – problematika realizací moderních dřevostaveb – řešení konstrukčních detailů.
Materiály pro opravy a modernizaci panelových a bytových domů z finančních
nástrojů JESSICA. Podporované aktivity: zateplení obvodového pláště, sanace základů, rozvody
tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy, modernizace lodžií, balkonů, zábradlí.
Program Panel 2013+. Státní podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů
z prostředků SFRB. Sanace a regenerace panelových domů, fasády, izolace a zateplení, výměna oken,
balkony, výtahy.
Investice do úspor se vyplatí. Stavební materiály, technologie a systémy vhodné pro výstavbu
pasivních domů.
4/13/1
2
1/31/12
PSM –
stavební infozpravodaj
4:19 PM
Stránka
PSMCZ
ISSN 1802
-6907
Tento časopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zařazen
do celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT
9:51
PSMCZ
AM
Stránk
a 1
1
www.psm
cz.cz
stavební info
zpravodaj
1 | 2012
ISSN 180
2-6907
stavebn
www.p
smcz.c
z
í infozp
ravodaj
2 + 3 | 20
12
INTEL
IG
SYSTÉ ENTNÍ ST
M BRA
ŘEŠN
Í
MAC
1
9/10
PSMC
Z
ISSN
/12
7:17
PM
Strá
nka
www
.psm
cz.cz
staveb
1802
-6907
CIHL
OV Ý
1
ní info
zpravo
daj
PAS
IVN
4+5 |
Í DŮ
INTELI
GENT
NÍ STŘ
• bet
onové
EŠNÍ
SYSTÉM
stře
• nov
BRAM
ě v nab šní tašky
AC ZA
ídc
• solá
HRNU
rní sety e keramické
JE:
a kom
tašky
• nad
ponent
krokev
y
ní tep
elnou
www.b
izolaci
ramac.c
Brama
z
cTherm
MH
ELU
2 012
Z
• oka
pový syst
• orig
ém
inál
• kom ní střešní dop
pletní
lňky
ser
• nad
standar vis
dní zár
uky
Objednávka předplatného
ARE
ÁL V
ÝSTA
VIŠT
ĚVČ
HEL
ESK
UZ F
brou
ÝCH
šené
A
cihel
BUD
MILY
né b
loky
Ě JO
U=0
s inte
VICÍC
5
0
grova
,11 W
2in1
nou
H
tepel
/m 2
nou
K
Objednávám závazně časopis PSM – stavební infozpravodaj.
Předplatné na rok 2013 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla.
Předplatné bude uhrazeno na účet č. 169310389/0800, VS = číslo faktury
izolac
í
8
00 2
12 2
13, w
ww.h
eluz.c
z
jméno/příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma/IČO/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice/obec/PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum / podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 242 486 976
fax 242 486 981
[email protected]
www.psmcz.cz
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2013
39
INZ_VYST_BRNO_13
22.1.2013
14:58
Str. 1
V¯STAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ, SYSTÉMÒ
A TECHNOLOGIÍ NA VUT V BRNù
P¤IPRAVUJEME
5. roãník specializované v˘stavy pro studenty
pod zá‰titou dûkana Fakulty stavební
13. – 14. 3. 2013
Prezentace stavebních materiálů
Nadkrokevní systém Isover
pro zateplení střechy
nesnižuje obytný prostor
v interiéru
eliminace tepelných mostů
aplikace s minimálními zásahy
do interiéru
Zajistěte si komfortní vnitřní klima a dostatek
prostoru ve Vašem podkroví
Systém nadkrokevní tepelné izolace Isover je velice jednoduchý. Na běžnou nosnou konstrukci krovu se aplikuje bednění, na
které se položí parozábrana ISOVER VARIO KM Duplex UV, na ni se klade nosná část nadkrokevního systému ISOVER TRAM
(tvrdá tepelná izolace v pásech rovnoběžných s okapem). Mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace se osadí další, většinou
měkká tepelná izolace (ale stejných tepelně-izolačních parametrů) a osadí se hydroizolační, difúzně otevřená folie. Nyní
už zbývá jen speciálními vruty připevnit kontralatě skrz tepelnou izolaci do podkladních krokví a může pokračovat klasická
montáž krytiny.
Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
[email protected]
800 ISOVER (476 837)
www.isover.cz
Nadkrokevni_A4.indd 1
… pro komfortní bydlení
23.1.2013 10:42:23
obal:obal 1
1/30/13
9:54 AM
Stránka 3
®
8VQM[RTQRNQEJÅUVįGEJ[VGTCU[CDCNMQP[
*.6
*.6*
®
6GEJPKEM½MCPEGN½į*.é4
+PI,CTQUNCX/CĢCU6QO<GNGPÙ
6GN
'OCKNOCPCU"QFVQM[JNE\
\GNGP["QFVQM[JNE\
*.6
*.6*
5[UVÅOQX½įGwGPÉQF
*.*WVVGTGT.GEJPGT)OD*
8[JNGF½XCêXVQMŃRTQRNQEJÅUVįGEJ[
Y Y Y J N D N W E É P C P G V
Y Y Y J W V V G T G T N G E J P G T E Q O
*.&TCKPDQZ
Download

1/2013