YO
UR
EN
ER
GY
iS
NE
ED
ED
EL
SE
w
HE
RE
!
S
HT AL
G
Ri TiV
N
A ES
M F
HU iLM
L F
NA RY
O
Ti TA
A
N
RN ME
E
T U
iN O C
D
O
E
N
O
wYO
D
L
R
UR
UE
G Cz
A .
PR R L D
11 O
0
2 w
3. N E
.
17 . O
— w
8. w
w
EN
ER
GY
iS
NE
ED
ED
O
EL
SE
w
HE
RE
!
N
content
/ obsah
About the festivAl
Auspices / Záštity
speciAl thAnks / poděkování
About the festivAl / o festivAlu
About the orgAniZer / o pořAdAteli
homo homini AwArd / cenA homo homini
Juries And AwArds / poroty A ceny
opening film / ZAhAJovAcí film
3
2
10
14
16
17
19
40
film cAtegories
mAin competition / hlAvní soutěž
right to know / máte právo vědět
portrAits of corruption / tváře korupce
Age is Just A number / věku nAvZdory
i wAnt to breAk free / cesty ke svobodě
environmentAl chAllenges / ekologické výZvy
women's voices / ženským hlAsem
pAnorAmA / pAnorAmA
cZech films / České filmy
people in need production / Člověk v tísni uvádí
short films / krátké filmy
docs for kids / Jeden svět dětem
41
57
73
81
89
103
111
121
133
149
153
161
speciAl progrAmme
one world, mAny wAys
new mediA for sociAl chAnge / nová médiA mění spoleČnost
noncomm – public service Announcements / sociální spoty
exhibitions / výstAvy
168
169
170
172
one world outreAch
one world Around the world / Jeden svět ve světě
humAn rights film network / AsociAce lidskoprávních festivAlů
one world in the regions / Jeden svět v regionech
one world in schools / Jeden svět nA školách
176
177
178
180
one world teAm / festivAlový tým
indexes / reJstříky
184
203
4
auspices
In recent years, few of us have heard any word more frequently than the word
“crisis”. It has often been used in the sense of an economic or financial crisis, but
also in terms of a governmental or general political crisis. All of us have more or
less been directly or indirectly touched by these crises and are still being affected
by them. I am glad that the One World Documentary Film Festival once again
reminds us that there are also other crises, which are incomparably worse than a
half-percent decline in GDP. These are humanitarian crises, moral crises, and crises
of human responsibility.
/ záštity
V posledních letech jsme málokteré slovo slýchali častěji než slovo krize. Byla jím
začasté myšlena krize hospodářská, finanční, ale také vládní či obecně politická.
Všechny se nás více či méně přímo i nepřímo dotýkaly a stále dotýkají. Jsem rád,
že nám festival filmových dokumentů Jeden svět opět připomíná, že jsou i jiné
krize, nesrovnatelně horší než pokles HDP o půl procenta. Krize humanitární, krize
morální, krize lidské odpovědnosti.
Václav Havel
Václav Havel
/ záštity
I would like to wish the One World Festival lots of success. I am convinced that
it is a very commendable endeavour. The fact that this is now already the 13th
year of the festival, which presents a wide and varied range of documentary
films with human rights themes, testifies to the sterling work of the organisers.
Unfortunately, however, it also gives us an indication that people’s freedom and
their rights are still under threat in our world, and that international events such as
One World continue to be necessary.
Breaches of inherent human rights, even in the most remote corners of the globe,
are also a threat to our own rights and freedoms. We should not view respect for
human rights and living in a democracy as a constant blessing, but as a shared
work, which must be continually nurtured, maintained and refined.
The forms in which threats to human rights occur are constantly changing and
evolving. That is why I am glad that the festival continues to provide more and
more opportunities for the presentation of films with human rights themes within
the framework of school lessons. The possibility of seeing these films helps pupils
and students come to grips with topical problems in various parts of the world,
and it allows them to have a deeper understanding of the wider human contexts
of foreign policy matters and social issues.
5
Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že je to aktivita velmi
záslužná. Skutečnost, že se jedná již o 13. ročník festivalu, který představuje
rozmanité dokumentární filmy s lidskoprávní tematikou, svědčí o dobré práci
organizátorů. Bohužel však také přináší zprávu, že svoboda člověka a jeho práva
jsou v našem světě nadále ohrožovány a že mezinárodní akce, jako je Jeden svět,
jsou nadále potřebné.
Porušování přirozených lidských práv v sebevíce vzdáleném koutě světa je také
ohrožením našich vlastních práv a svobod. Respektování lidských práv a život
v demokracii bychom neměli chápat jako neměnný dar, ale jako společné dílo,
o které je třeba neustále pečovat, udržovat je a zdokonalovat.
Formy ohrožení lidských práv se neustále mění a vyvíjejí. Proto mám radost,
že festival čím dál více umožňuje prezentovat filmy s lidskoprávní tematikou
v rámci školní výuky. Možnost seznámit se s těmito filmy pomáhá přiblížit žákům
a studentům aktuální problémy v různých koutech světa a umožňuje jim hlubší
pochopení širších lidských souvislostí zahraničněpolitických i společenských témat.
Karel Schwarzenberg
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
Karel Schwarzenberg
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky
ABOUT THe
FeSTIVAl
auspices
6
auspices
They say that it is only when people are in real trouble that they not only fully
appreciate the value of life itself, but also change their mind about their own
priorities in life. I am not one of those people whose universal response to
everyday problems is that there are even worse things in the world. each one of
us has our own limits for judging life's situations, and I would never allow myself
to trivialise the personal misfortune of someone just because it seemed to me like
something that could be endured.
Despite this, I think it is good from time to time to look beyond the confines of
routine worries, which most of us experience in everyday life, without necessarily
having to call on personal experience. The reality of this world is such that, at any
given moment, there are people getting into real difficulties, which are not easily
resolved. even when there is a way out of such crises, the people affected are
unable to extricate themselves from the situation on their own. That’s also why it is
important to know about the fates of such people.
The One World film festival, organised by People in Need, is precisely the place
where one can become acquainted with the stories of people who have been
sorely tested. It offers a precious link between the documentary art and the very
essence of human culture itself.
/ záštity
Říká se, že teprve v opravdové tísni si člověk plně uvědomí hodnotu nejen života
samotného, ale také změní náhled na své dosavadní životní priority. Nepatřím
mezi lidi, kteří mají na všední trable univerzální odpověď, že jsou i horší věci
na světě. Každý máme své hranice pro posuzování životních situací a nikdy bych si
nedovolil osobní neštěstí člověka bagatelizovat jen proto, že mně přijde snesitelné.
Přesto si myslím, že je dobré se čas od času podívat za hranice běžných starostí,
které většině z nás přináší všední život, aniž bych nutně volal po osobní zkušenosti.
Realita tohoto světa je už taková, že se v každém okamžiku dostávají lidé
do skutečné tísně, která není jednoduše řešitelná, a i když z této krize existuje
východisko, není v moci postižených lidí dostat se z ní vlastními silami. I proto je
důležité o takových osudech vědět.
Filmový festival Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni je právě místem,
kde se můžete s osudy těžce zkoušených lidí seznámit. Jde o vzácné spojení umění
dokumentu se samotnou podstatou kultury člověka.
Pevně věřím, že i tato přehlídka dokumentárních filmů může pomoci zvrátit
lidský osud.
S úctou
I firmly believe that this showcase of documentary films can also help change
human destiny.
Yours respectfully,
Jiří Besser
Minister of Culture of the Czech Republic
Jiří Besser
ministr kultury České republiky
/ záštity
7
In today’s society, documentary films have an extraordinary power and
significance. I appreciate that the organisers of the One World Festival have acted
on this fact, and bring us complex and comprehensive information about subjects
related to human rights.
Barbaric acts go more or less hand in hand with disregard for and abuse of human
rights, above all the rights to life and health. Simple awareness of the natural
dignity, equality and inalienable rights of mankind remains a huge problem in
certain countries. One World grants us an insight into stories which take place both
within and far beyond our country’s borders, and provides a clear and sober view
of the world. It gives us the chance to gain a deeper understanding of the links
between important political and social subjects.
There is no need to point out to you who are attending this festival just how
important it is to not be indifferent towards others. As the writer Honoré de Balzac
said: “Indifference is like the ice around the poles, it stifles everything.”
Therefore let me thank all who organise this festival, support it, and play a part in
preventing us all from becoming indifferent…
Dokumentární film má v dnešní společnosti neuvěřitelnou sílu a význam. líbí se mi
myšlenka organizátorů festivalu Jeden svět, kteří tento fakt využili a přinášejí nám
komplexní a ucelené informace o důležitých tématech týkajících se lidských práv.
Barbarské činy jdou téměř ruku v ruce s pohrdáním a zneuznáním lidských práv,
zejména pak práva na život a zdraví. Právě uvědomění si přirozené důstojnosti,
rovnosti a nezcizitelných práv člověka je v jistých zemích stále veliký problém.
Jeden svět nám umožňuje pohlédnout do příběhů, které se odehrávají nejen
za hranicemi naší země, a přináší nám tak střízlivý pohled na svět. Přináší nám
možnost hlubšího pochopení souvislostí důležitých politických i společenských
témat.
Vám, kteří jste na festival zavítali, nemá smysl vyprávět, jak je důležité nebýt
lhostejný k druhým, protože jak pravil Honoré de Balzac: „lhostejnost je jako led
na pólu, zabíjí všechno.“
Proto děkuji všem, kteří organizují tento festival, pomáhají mu, podílejí se na něm
a nenechávají nás lhostejnými…
Bohuslav Svoboda
Mayor of Prague
Bohuslav Svoboda
primátor hl. m. Prahy
ABOUT THe
FeSTIVAl
auspices
8
auspices
/ záštity
europe loves european Festivals
evropa miluje evropské festivaly
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a
vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and
emotions that constitute europe’s cinematography.
Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory
a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou
konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou
kinematografii.
The MeDIA Programme of the european Union aims to promote european
audiovisual heritage, to encourage the circulation of films outside their own
borders and to foster audiovisual industry competitiveness.
Program MeDIA evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví,
podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti
filmového průmyslu.
The MeDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and
economic role of festivals by co-financing more than 90 festivals each year,
programming more than 20 000 screenings of european works to an audience of
nearly 3 million across europe.
Každoročním spolufinancováním více než devadesáti festivalů, které nabízejí více než
dvacet tisíc projekcí pro skoro tři miliony diváků na po celé evropě, vyjadřuje program
MeDIA uznání kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role festivalů.
This year the MeDIA programme is celebrating its 20th Birthday so we are
especially proud to look back on how much the european film industry has
developed over this period, and to stress our continued commitment to supporting
the eU film industry in the future.
Při příležitosti letošních dvacátých narozenin programu MeDIA se můžeme
s hrdostí ohlédnout za uplynulým obdobím, které přineslo ohromný rozvoj
evropského filmového průmyslu, a vyzvednout své odhodlání pokračovat
v podpoře filmové tvorby eU i v budoucnu.
MeDIA is pleased to support the 13th edition of the One World International
Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to all of
the festival goers for an enjoyable and stimulating event.
Pro nás z programu MeDIA je podpora 13. ročníku Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme
návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší.
MeDIA PROGRAMMe
european Union
http://ec.europa.eu/media
PROGRAM MeDIA
evropská unie
Další informace o programu MeDIA naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/media
/ záštity
9
This year, Czech Television, the traditional main media partner of the One World
International Human Rights Documentary Film Festival, is also the media partner
for the new competition section New Media for Social Change. We are witnesses
of how new communication and technological methods are tempestuously and
radically changing life on the ground. Those of us who work in the media firmly
believe that it primarily unites the diverse society of our planet. We are aware of
new media's potential to make a contribution and work for the benefit of people
or communities that are still developing. Multimedia computers, “smart” phones,
“smart” TVs and the Internet can help ease military conflicts and assist regions
that lack basic living conditions, education, and freedom. They can also assist in
bringing water, food, information and hope of a dignified and independent life.
For public service television, this goal is both an obligation and a priority.
Česká televize, tradiční hlavní mediální partner Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, se letos stává i mediálním
partnerem soutěžní kategorie Nová média mění společnost. Jsme svědky toho,
jak nové komunikační a technologické metody bouřlivě a od základu mění život
na zemi. My, kteří pracujeme v médiích, pevně věříme, že pestrou společnost naší
planety především spojují. Uvědomujeme si potenciál nových médií pomáhat
a pracovat ve prospěch lidí nebo společenství, kterých se civilizace zdánlivě
ještě nedotkla. Multimediální počítače, „chytré“ telefony, „chytré“ televize nebo
internetová síť mohou přispět k uklidnění válečných konfliktů a do oblastí, kde
chybí základní životní podmínky, vzdělání nebo nezávislost, mohou pomoci přivést
vodu, potraviny, informace nebo naději na důstojný a svobodný život. Pro televizi
veřejné služby je tento cíl povinností a prioritou.
Jiří Janeček
General Director, Czech Television
Jiří Janeček
generální ředitel ČT
ABOUT THe
FeSTIVAl
auspices
10
auspices
This year, the College of economics and Management (VŠeM) has become the
general partner of the One World Festival for the second time. As the festival
organisers from People in Need say themselves, the event is not just about films.
So let’s ask ourselves the following question: “What is it actually about?” On the
festival website, we can find this answer: “One World contributes to the public
discussion about the role that Czech citizens and the Czech Republic can and
should play in a globally interconnected world, and it also contributes to the
debate as to why the Czech Republic should engage in promoting democracy and
security around the globe.”
last year, I conceived of these introductory thoughts in terms of a celebration of
freedom. This year, I would like to comment on another phenomenon that goes
hand in hand with a free civil society – patronage. Today, patronage is almost a
forgotten word. It has been replaced by the expression “sponsorship”. This word
has the same meaning as far as content is concerned, but it has now acquired a
slightly pejorative connotation (which is why VŠeM is the general partner and not
the main sponsor).
VŠeM is a private corporation, which is active on the university-education market.
If its owner uses profits to support the activities of People in Need (besides One
World it also supports the construction of schools in ethiopia), it is behaving as
a genuine patron in the true sense of the word. As a patron, it is dispensing its
resources precisely in accordance with George Bernard Shaw’s recommendation
from 1896: “Never give the people anything they want, give them something they
ought to want and don’t!” It is a patron that has decided not to invest its resources
in itself, but to put them into developing the free society in which it lives. This is
also where it wants to live, because the society that One World presents on the
cinema screens is not.
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Rector, VŠeM
/ záštity
V letošním roce je to již podruhé, co se Vysoká škola ekonomie a managementu,
o. p. s., stává generálním partnerem festivalu Jeden svět. Festivalu, který, jak říkají
sami pořadatelé z organizace Člověk v tísni, není jen o filmech. Položme si tedy
otázku: „O čem vlastně je?“ Na webu organizátorů festivalu najdeme tuto odpověď:
Jeden svět přispívá k veřejné diskusi o roli, kterou má či může mít český občan
a český stát v globálně propojeném světě, i k debatě, proč má Česká republika
usilovat o prosazování demokracie a bezpečnosti ve světě.“
V loňském roce jsem tuto úvodní úvahu koncipoval jako oslavu svobody, letos bych
se rád vyjádřil k jinému fenoménu svobodné občanské společnosti – k mecenášství. Mecenášství, dnes již téměř zapomenuté slovo, bylo nahrazeno obsahově
identickým výrazem sponzorství – který však dnes získává mírně pejorativní
nádech (proto je VŠeM generálním partnerem, a ne hlavním sponzorem).
VŠeM je soukromá firma působící na trhu vysokoškolského vzdělávání, a pokud
její majitel využívá zisk k podpoře aktivit Člověka v tísni (kromě Jednoho světa
třeba i výstavbou škol v etiopii), chová se jako skutečný mecenáš v pravém smyslu
tohoto slova. Jako mecenáš vydávající své prostředky přesně ve smyslu doporučení
G. B. Shawa z roku 1896: Nedávejte lidem nikdy, co chtějí; dejte jim něco, co by měli
chtít, a nechtějí! Jako mecenáš, který se rozhodl své prostředky investovat nikoli
do sebe sama, ale vkládat je do rozvoje svobodné společnosti, ve které žije a chce
žít. Ve společnosti, kterou na plátnech kin přibližuje Jeden svět, totiž žít nechce.
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor VŠeM
/ pořadatel
11
The slogan for this year’s festival is “Your energy Is Needed elsewhere!” I believe
that every one of us has the potential within themselves to change something. All
we have to do is take a look around us and begin with seemingly small things. We
just have to make use of our creativity to start setting a better course for our world.
Human rights are not just about bombed, war-torn cities, or famines in Africa,
which are complex problems that are difficult to deal with. We can also stand up
for our rights (and the rights of others) in the Czech Republic, which is a place
where corruption flourishes and the elderly are treated like second-class citizens.
That is precisely why we have focused on these two areas in our selection of films
this year, even though most people wouldn’t automatically associate them with
the concept of human rights. Films devoted to the phenomenon of corruption
and senior citizens are included in the Portraits of Corruption and Age Is Just a
Number categories.
letošní festivalové motto zní:„Vaše energie je potřeba jinde!“ Věřím totiž, že každý z nás
má v sobě potenciál něco změnit. Stačí se kolem sebe porozhlédnout a začít od zdánlivě
drobných věcí. Jednoduše použít svou kreativitu k tomu, aby se věci kolem nás rozhýbaly
lepším směrem. Předpokládá to, že nebudeme pasivní, že budeme mít otevřené oči
a budeme citliví vůči signálům, které napovídají, že se kolem nás děje bezpráví.
Ohrožená lidská práva, to totiž nejsou jen válkou rozbombardovaná města či hladomor v nejchudších afrických státech – tedy komplexní problémy, jejichž náprava
probíhá tak nesnadno a pomalu, že jedinec snadno nabývá pocitu, že je vůči nim
bezmocný a že se ho netýkají. O svá práva (a práva druhých) se můžeme hlásit
i v Česku, v zemi, kde se skvěle daří korupci a senioři a seniorky jsou ve společnosti
odstaveni na druhou kolej. Právě proto jsme se letos při výběru filmů zaměřili
na tyto dvě oblasti, které zdánlivě s konceptem lidských práv, alespoň jak ho vnímá
většina, nesouvisí. Filmy věnované korupčnímu fenoménu a lidem seniorského
věku jsou zařazeny v kategoriích Tváře korupce a Věku navzdory.
We will also be striving to bring a fresh perspective to One World with a brand new
event for film professionals. Within the scope of open sessions, this will give Czech
filmmakers an opportunity to exchange experiences with their foreign colleagues
involved in the production and funding of films during the new media era, which
is opening up completely new horizons for documentaries, particularly in terms
of distribution. On a related note, the competition category New Media for Social
Change is another innovation at One World, which looks at the considerable role
that the Internet, social networks and sophisticated information technologies are
playing in current societal events. Besides weakening the information monopoly
of traditional outlets like TV and radio, I think the main benefit of the new media is
that it gives every one of us the power to push events forward with our own hands.
Incidentally, it was actually a campaign on social networks which helped organise
the civil unrest in egypt that led to fall of the country’s authoritarian regime. The
new competition category also focuses on similar campaigns, where the initial
courageous idea of a few individuals grew, with the help of new media, into an
influential crusade that had a far-reaching impact. These campaigns are a perfect
example of how people can invest their energy into something worthwhile.
O nový pohled se snaží také zbrusu nová část festivalu, která se bude věnovat filmovým
profesionálům. Během otevřeného workshopu chceme dát prostor českým filmařům
a filmařkám, aby si vyměnili zkušenosti se svými zahraničními kolegy v oblasti produkce
a financování filmů v době nových médií, která zejména v oblasti distribuce otevírají
dokumentárním filmům zcela nové obzory. S tím souvisí také druhá novinka na Jednom
světě – soutěžní kategorie Nová média mění společnost, která si všímá nezanedbatelné
role, jakou v současném společenském dění hrají internet, sociální sítě a s nimi spojené
sofistikované informační technologie. Ty nejenže rozmělňují vliv klasických médií jako
televize či rádio, které měly donedávna monopol na šíření informací, ale především
vkládají do rukou každého z nás moc hýbat událostmi. Ostatně byly to právě kampaně
na sociálních sítích, které napomohly zorganizovat občanské bouře v egyptě, jež vedly
ke svržení autoritářského režimu. Nová soutěžní kategorie se zaměřuje na podobné
kampaně, kdy počáteční odvážný nápad několika jedinců přeroste za pomoci nových
médií ve vlivnou kampaň s celospolečenským dopadem. Právě tyto kampaně jsou
příkladem dobře investované energie.
Hana Kulhánková
Director of the One World Festival
Hana Kulhánková
ředitelka festivalu Jeden svět
ABOUT THe
FeSTIVAl
organizer
12
Auspices / FestivAl zAštítili
Václav Havel
Karel Schwarzenberg, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech
Republic / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR
Jiří Besser, Minister of Culture of the Czech Republic / ministr kultury ČR
Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy
Jerzy Buzek, President of the european Parliament / předseda evropského parlamentu
Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the eU / stálá představitelka ČR při eU
Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
Hana Cermonová, náměstkyně primátora statutárního města Děčín
Jan Kerner, starosta města louny
Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor
Jiří Fišer, starosta města Tábor
Jiří Šolc, náměstek primátora pro školství a kulturu statutárního města liberec
Josef Horáček, starosta města Bílina
Markéta Blinková, starostka města Rožnov pod Radhoštěm
Martin Baxa, primátor statutárního města Plzeň
Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
město Benešov
město Polička
město Třinec
Michaela Hrubá, děkanka FF UJeP
Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou
Petr Polák, starosta města Tanvald
Petr Řezníček, starosta města Chrudim
Petr Vobořil, místostarosta města Jablonec nad Nisou
Rostislav Koštial, starosta města Mikulov
Tomáš Jirsa, senátor Parlamentu České republiky
Valdemar Grešík, radní statutárního města Děčín
Vít Mandík, primátor města Ústí nad labem
Zuzana Kailová, náměstkyně primátora Ústí nad labem
GenerAl pArtner / Generální pArtner
VŠEM: Vysoká škola ekonomie a managementu – Jan Kadeřábek, Milan Žák, David Matoušek
co-orGAnizer / spolupořAdAtel
special thanks
otHer iMportAnt pArtners /
dAlší význAMní pArtneři
EU Media Programme – Aviva Silver, Vincent Coen
MEDIA Desk Česká republika – Daniela Staníková
Mezinárodní visegrádský fond – Judita Nagyová
Nadace Open Society Fund Praha – Robert Basch, eliška Císařová
Ministerstvo životního prostředí ČR
Francouzské velvyslanectví – Olivier Jacquot, Anna Mitéran
Francouzský institut – Nicolas Delvaux, Sylvie leray
Velvyslanectví Nizozemského království – Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová
Goethe-Institut Prag – Heinrich Blömeke, Angelika eder, Klára Konečná
Velvyslanectví Spojených států amerických – David Gainer, Helena Vágnerová, Tomaš Knaibl,
Markéta Kristová
Kanadské velvyslanectví – Alex McNiven, Pavla Bartůňková
Velvyslanectví Státu Izrael – Shahar Shalef, Zuzana Milková
Rakouské kulturní fórum v Praze – elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky
Frontline Club – Vaughan Smith, Flora Carmichael, Charlotte Cook
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – Vangelis Zingopis
MediA pArtners / Mediální pArtneři
Aktuálně.cz – Pavel Kroulík, Martin Novák, libor Stejskal, Antonín Tesař, Jan Kurel, Kateřina Severová
A2 – Marcela Mojžíšová, Jan Hladonik
BigMedia – Marek Pekárek, Iva Micková
Cinepur – lucie Česálková, Zuzana Pauková, Jan Kolář
Český rozhlas – Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Karel Fisl, Vlastimil
Hankus, Jiří Hubička, Martina Mašková, Blanka Vávrová
ČSFD.cz – Martin Pomothy
Dopravní podnik hl. m. Prahy – Jan Svoboda, Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková
EuroAWK – Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová
Houser – Ivan Pirohanič, Anna Vančová
JCDecaux – Marcela Tesařová, Ilona Andělová
Lidové noviny – Alan Stonawski, Martina Kasalová, lukáš Rous, Martin Michek
Metropolis – Andrea Vojtěchovská
Radio 1 – lenka Wienerová, Saša Michailidis
Respekt – erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková
Rail Reklam – Zuzana Misterková
Sedmá generace
Ministerstvo kultury ČR – Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková
tecHnicAl pArtners /
tecHnický pArtner
support / podporA
Kinotechnika – Zbyněk Holub
Alza.cz – Jan Samko, František Slovák
Hlavní město Praha – Naděžda Bilincová, Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Václav Jukl
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie – Kateřina Vojkůvková
MAin MediA pArtner /
HlAvní Mediální pArtner
Česká televize – Jiří Janeček, Milan Fridrich, ladislav Šticha, Kristina Taberyová, Andrea
Filičková, Alžběta Brabencová, Petra Štovíková, Zdeněk lanc, ladislava Jírová, Kateřina
Houšková, Josef Pazderka, Michal Řezníček
/ poděkování
support For one world in scHools /
Jeden svět nA školácH podporuJí
CEE Trust
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Evropská komise
Evropský sociální fond
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
AdditionAl FestivAl support /
FestivAl dále podpořili
Dánské velvyslanectví – Henning Nielsen, Veronika Trojanová
Židovské muzeum v Praze – leo Pavlát, Michaela Sidenberg
Polský kulturní institut – Krystyna Krauze, Piotr Drobniak
Heinrich-Böll-Stiftung Praha – eva van de Rakt, erik Siegl
Agentura Mládež – Petr Syruček, Magda Wagenknechtová Svobodová
/ poděkování
13
support For one world Brussels /
Jeden svět v Bruselu podpořili
FestivAl venues / FestivAlová
kinA A GAlerie
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii – Zdeněk laštovka
České centrum v Bruselu – Karel Peroutka
Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels – Juliette Duret
Goethe Institute Brussels – Maud Routner-Qamar
Human Rights and Democracy Network – Nicolas Rougy
Watch Docs. Human Rights in Film IFF – Maciej Nowicki
Movies that Matter – Taco Ruighaver
Festival des Libertés – Mario Friso
Bio Konvikt – Ponrepo – Tomáš Hála
České centrum Praha – Jolana Součková, Radka labendz
Divadlo Archa – Ondřej Hrab, Zbyněk Ondřich, Pavla Svatoňová
Francouzský institut – Sylvie leray
kino Atlas – David Císek
kino Evald – Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová
kino Lucerna – Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla
kino Světozor – Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta
Langhans Galerie Praha – Zuzana Meisnerová Wismerová
Městská knihovna – Ján Simkanič
support For FestivAl in tHe reGions /
Jeden svět v reGionecH podpořili
ANAG, spol. s r. o.
Anaon, o. s.
Art Media service, s. r. o.
BigBoard Praha, s. r. o.
CEVAK, a. s.
FILINGER, a. s.
Heineken Česká republika, a. s.
Interma, a. s.
Josef Kvapil, a. s.
Ledvision, s. r. o.
Livingstone, s. r. o.
MIBAG sanace, spol. s r. o.
MITON CZ, s. r. o.
Psychoterapeutická poradna – Ivana Dvořáková, Jablonec nad Nisou
SLÁDEK GROUP, a. s.
Středočeská plynárenská, člen skupiny RWe – Pavel Zajíc
Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o.
Valdemar Grešík – Natura
VETOS dveře a zárubně, s. r. o.
cAMpAin creAtion / kreAtivní
návrH kAMpAně
Pauline Kerleroux, Martin Dušek, Ondřej Provazník
Photographer – Jitka Hejtmanová
FestivAl trAiler / televizní spot
Directors – Martin Dušek, Ondřej Provazník
Cinematography – Tomáš Nováček
Music – Ondřej Anděra
Editor – Josef Krajbich
Production – lubomír Konečný
Cast – Kristýna liška Boková, Veronika Švábová, Petr Horký, Petra Brabcová, Michael Vodenka,
Miroslav Kochánek, Jakub Mašek, Martin Zavoďan
NoD café – Nora Reháková
Samuelson Lighting
Soundsquare
Eallin
UPP
Special thanks – Jan Černý – colorist
duBBinG / dABinG
Soundsquare – Pavel Rejholec, Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marta Říhová
dAtABese MAnAGeMent /
FestivAlová dAtABáze
Datakal – Pavel Kalenda
speciAl tHAnks to / Jeden svět děkuJe
Active Travel – Petr Gross, Klára Palečková
Adobe Systems – Vladimír Střálka
Atoll Print – Aleš Macoun, Šárka Dufková
AV Kongres – Antonín Vrba
Code:Mode – Jovanka Vlčková, Jolana Teuberová
Documentary Campus – Donata von Perfall, Ruth Berry, Manuela Winkler, Mark Atkin,
Dorothea Schiebel, Aneta Stelz
Easytalk – Andrea Svobodová, Martina Špatná, Jan Havlůj
Elvia-Pro – Jan Chvála
FAMU – Pavel Jech, Vít Janeček, Věra Hoffmannová
Hertz – Michaela Pavelková
Hnutí DUHA – Jiří Koželouh, Magda Koutská
Kancelář Václava Havla – Martin Vidlák
Národní knihovna ČR – Zuzana Hochmalová
Ruefa Reisen – eva Peštová, Zuzana Herrmannová
Spedart – Pavel Štorek, Jan Mottl
TNT Express Worldwide – Roman Šimůnek, Barbora Konečná, Jan Dlouhý
T.R.I. – Josef Blecha
Transparency International – David Ondráčka, Michaela Slavíková
VA Unisa – Pavel Kobr
Witness – Sam Gregory, Chris Michael
one world in tHe reGions /
Jeden svět v reGionecH
Adam Vašíček, Brno
Adéla Hrušková, Ústí nad labem
Alena Forgáčová, OŠKS MěÚ Nový Bor
Alena Marková, Šance pro Tebe, o. s.
Aleš Kalina, Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
Aleš Kavalír, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Alžběta Stropnická, Člověk v tísni – pobočka Neratovice
Aneta Vomlelová, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Anita Homrová, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Anna Hrabáčková, Pardubice
Brněnský tým 60 dobrovolníků a dobrovolnic
Člověk v tísni – pobočka liberec
Dan Petrucha, Brno
Daniela Cibulcová, T klub – Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm
Dominika Hádělová, Olomouc
Filip Faschingbauer, Gymnázium Český Krumlov
Hana Vacková, Olomouc
Hana Vorlová, louny
Helena Plicková, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou
Helena Vopatová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava
Ivana Zamazalová, Ústí nad labem
Jan Blaško, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Jan Cindr, ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav
Jan Kovařík, Olomouc
Jan Kunze, Opavská kulturní organizace, p. o.
Jan Kurka, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
Jana Karasová, Olomouc
ABOUT THe
FeSTIVAl
special thanks
14
Jaroslav Kopecký, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Jaroslav Talácko, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Jaroslava Kučerová, Minikino, Ostrava
Jindřich Frankenfeld, o. s. POHIP.COM, Teplice
Jiří Siostrzonek, Slezská univerzita v Opavě
Jiří Tůma, o. s. Šance pro tebe, Chrudim
Jitka Těhlová, Mělník
Josef Kostelecký, Ústí nad labem
Kamil Ďuraňa, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Karla Hladíková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Karolína Fojtová, Člověk v tísni – pobočka Kladno a Neratovice
Karolína Hrubá, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Kateřina Petrášová, Brno
Kateřina Suchá, louny
Klára Mitlenerová, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
Klára Mrázková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Klára Švejdíková, Opava
Kristýna Hrčková, České Budějovice
Kristýna Jeřábková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Lenka Jurnečková, Brno
Lenka Meteláková Pekařová, Člověk v tísni – pobočka Plzeň a o. s.
Na Hromádce, Plzeň
Lenka Navrátilová, o. s. Pontopolis, Polička
Lenka Ostruszková, Třinec
Lenka Vičarová, T klub – Kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm
Leoš Kučera, Artkino CeNTRÁl, Hradec Králové
Linda Tichotová Fryčová, Filmový klub Mělník
Lucie Duong, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Lucie Fryčová, Mělník
Ludmila Nováková, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Lukáš Slovák, kino Vltava, Kralupy nad Vltavou
Marcela Havrlíková, Benešov
Marcela Nosálová, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Marek Cienciala, o. s. Ubot Gallery, Třinec
Marek Mach, Ústí nad labem
Marek Švec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Marie Fidlerová, Člověk v tísni – pobočka Olomouc
Markéta Horenská, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Martin Čadra, Městská knihovna Třinec, p. o.
Martin Slach, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Martina Staffenová, Obchodní akademie Tanvald
Martina Šťastná, o. s. Šance pro Tebe, Chrudim
Michaela Stránská, o. s. Téma dne, Mladá Boleslav
Michaela Šindlerová, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Michal Kaminski, o. s. Ubot Gallery, Třinec
Michal Mlej, Bílina
Michal Petr, Opavská kulturní organizace, p. o.
Milada Těhlová, Benešov
Milena Bauerová, klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou
Miloš Hrubý, Člověk v tísni – pobočka Bílina
Natálie Wanková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Ondřej Tichota, Mělník
Pavel Bicek, Gymnázium Český Krumlov
Pavel Jakubík, kino Panorama, Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Ševčík, Pardubice
Pavel Vobůrka, Ústí nad labem
Pavla Potužníková, Člověk v tísni – pobočka Plzeň
Pavla Skýpalová, Olomouc
Petr Kulhavý, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Petr Lukeš, Brno
Petra Jílková, o. s. Pontopolis, Polička
Radek Špáta, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Radim Dudek, ZŠ lidická, Hrádek nad Nisou
Radovan Novotný, Kultura Nový Bor, s. r. o., Nový Bor
Roman Němec, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Roman Soukup, o. s. Anaon, liberec
Stanislava Golová, kino Art, Ostrava
Sylva Chludilová, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Mikulov
special thanks
/ poděkování
Šárka Králová, Opavská kulturní organizace, p. o.
Štěpán Kraj, o. s. SPOUSTI, Ústí nad Orlicí
Štěpánka Prucková, Olomouc
Tereza Hausmanová, Mělník
Tereza Kretková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Tomáš Bílý, Cheiron T, o. p. s., Tábor
Tomáš Dopita, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
tým kina Kotva, České Budějovice
Václav Šindelář, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Václav Těhle, Benešov
Václava Hazuková, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Václava Šnokhousová, Gymnázium Český Krumlov
Veronika Kallistová, o. s. Na Hromádce, Plzeň
Veronika Muselíková, Brno
Vít Kučera a pobočka Člověk v tísni – Ústí nad labem
Vít Štrupl, Multifunkční centrum Hrádek nad Nisou
Vladimír Erbs, Artkino CeNTRÁl, Hradec Králové
Vladimír Šmehlík, klub Atlantik, Ostrava
Vladimír Volráb, o. s. Zelená pro planetu, Děčín
Vlasta Vyčichlová, o. s. Anaon, liberec
Zdena Juklová, Obchodní akademie Tanvald
Žáci ZŠ Karla IV. Střekov a Gymnázia Jateční 22, Ústí nad labem
GrAteFul tHAnks to tHe FollowinG
individuAls And orGAnizAtions /
FestivAl By se neoBešel Bez poMoci
těcHto lidí A orGAnizAcí
AČFK
Aerofilms – Ivo Andrle
Andrea Kuhn
Autlook Films – Andrea Hock, Youn Ji
Božena Přikrylová
Bionaut Films – Vratislav Šlajer, Klára Šandová
CAT&Docs – Catherine le Clef, Maëlle Guenegues
Cinephil – Sasha Klein, Ori Bader
České centrum Bukurešť – René Kubášek
České filmové centrum – Markéta Šantrochová
Danish Film Institute – Anne Marie Kürstein
Deckert Distribution – Ina Rossow, Heino Deckert
Doc & Film International – Hwa-Seon Choi
DOK Leipzig – Claas Danielsen, Grit lemke
DÓMfilm – Zdeněk N. Bričkovský
East Silver – Miriam Šimková, Anna Kaslová, Zdeněk Blaha
Eva Zaoralová
Film Europe – Ondřej Kulhánek
Film Transit – Jan Rofekamp
Finnish Film Foundation – Otto Suuronen
German Films – Julia Basler
HBO – Martina Šantavá
HFF Konrad Wolf – Cristina Marx
Hypermarket Film – Tereza Horská
Igor Blažević
Institut dokumentárního filmu – Viera Hladišová, Ivana Pauerová Miloševič, Hana Rezková
Film & Sociologie – Jarmila Poláková, Taťána Marková
Jan Foll
Jarmila Kovaříková
Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy – Jan Pičman
Jiřina Šiklová
Join Music – Michal Glončák
John Caulkins
Karel Och
Kloos & Co – Stefan Kloos, Anja Dziersk
Klubovna 2. PATRO
Mama Coffee – Marta Kolská, Daniel Kolský
Midpoint – Helena Zajícová, Barbora Ondrejčáková
Millward Brown
Monika Štěpánová
/ poděkování
Mowshe
National Film Board of Canada – Danielle Viau
Negativ – Kateřina Černá, Zuzana Bieliková, Marta Dudáková
Norwegian Film Institute – Arna Marie Bersaas, Kathrine Haaheim
Produkce Radim Procházka
Scénografie – Matěj Palouš
Swedish Film Institute – Sara Yamashita Rüster
Škola hmatového modelování – Štěpán Axman
Submarine Films – Yaniv Wolf, Timo van Harselaar
Tomáš Hanák
Transitions Online – Jeremy Druker
Tyfloservis, o. p. s. – Olga Buriánková
UMEDIA – Margherita Mangione
Utopia – Jan Faltus
Villa Vojkov – Tomáš Čoudil, Halka Kuščynská
Visit Films – Aida liPera
Wide Management – Coralie Faucheur
Wild Bunch – esther Devos
Život 90 – Oldřich Staněk
AFFiliAted HuMAn riGHts
FilM FestivAls / spřátelené
lidskoprávní FestivAly
Argentina, Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumAlC)
Australia: Human rights Art and Film Festival
Austria, Vienna: This Human World
Bahrain, Manama: Bahrain Human Rights International Film Festival
Belgium, Brussels: Festival des libertés
Bolivia, Sucre: Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos „Bolivia, el Séptimo Ojo es Tuyo“
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: Pravo ljudski
Burkina Faso, Ouagadougou: Festival Ciné Droit libre
Canada: Amnesty International Travelling Film Festival
Canada, Montreal: Montreal Human Rights Film Festival (MHRFF)
Ethiopia, Addis Ababa: Addis International Film Festival
France, Paris: Festival du Film des Droits de l‘homme
Germany, Berlin: One World Berlin
Germany, Nuremberg: Perspektive – International Human Rights Film Festival Nuremberg
Hungary, Budapest: Verzio International Human Rights Documentary FF
India, New Delhi: Persistance Resistance
Ireland, Donegal: Guth Gafa Documentary Festival
Italy, Bologna: Human Rights Nights
Italy, Napoli: Cinema e Diritti
Japan, Tokio: Refugee Film Festival
Jordan, Amman: Karama Human Rights Film Festival
Kyrgyzstan: One World Kyrgyzstan
Lithuania, Vilnius: Ad Hoc: Inconvenient Films
Netherlands, The Hague: Movies that Matter Festival
New Zealand: Human Rights Film Festival
Poland, Warsaw: Watch Docs. Human Rights in Film IFF
Romania, Bucharest: One World Romania
Scotland, Glasgow: Document – International Human Rights Documentary Film Festival
Serbia, Belgrade: Free Zone, Belgrade Human Rights Film Festival
Serbia, Novy Sad: Vivisect
Slovakia, Bratislava: Jeden svet
South Africa, Johannesburg, Argentina, Buenos Aires, India, Mumbai: Tri Continental Film Festival
South Caucasus Documentary Film Festival of Peace and Human Rights – "Nationality: human"
South Korea, Seoul: Seoul Human Rights Film Festival
Spain, San Sebastian: Festival de cine y derechos humanos
Switzerland, Geneva: Festival International du Film et Forum sur les Droits Humains
Ukraine, Kiev: Docudays: Human Rights Documentary Days Film Festival
USA & UK, New York / london: Human Rights Watch International Film Festival
USA, Burlington: Vermont International Film Festival
15
ForeiGn pArtners oF one world
in scHools / zAHrAniční pArtneři
JednoHo světA nA školácH
Sweden: Upplysning om kommunismen
Slovakia: Človek v ohrození
Poland: Centrum edukacji Obywatelskiej
Lebanon: lebanese Centre for Civic education
Estonia: Jaan Tonissoni Instituut
Romania: ORICUM
Bulgaria: Reason Institute
Kosovo: Dokufest
Bosnia and Herzegovina: Pravo ljudski
Georgia: RDD / People in Need
ABOUT THe
FeSTIVAl
special thanks
16
about the festival
/ o festivalu
ABout tHe FestivAl
The One World International Human Rights Documentary Film Festival, organised
by the People in Need foundation, is currently the largest human rights film
festival in the world. More than 100,000 viewers attend it every year. Half of
these festival-goers comprise audiences from our network of regional festivals,
which has expanded this year to 33 towns and cities in Bohemia and Moravia.
The films shown at One World provide comprehensive information on the entire
range of human rights, foreign-policy and social issues. The festival demonstrates
how effective a tool documentary film can be, if it is used strategically for
increasing awareness, education, advocating human rights, stimulating debate,
and promoting social integration.
The aim of One World’s activities is to awaken a sense of responsibility
among audiences for the state of society and to support civic engagement.
The Homo Homini Award, which is so far the only Czech international human
rights award, is presented within the scope of the festival.
Q&As with festival guests after screenings, panel debates with experts,
screenings for primary and secondary schools, and cooperation with
universities and colleges are all an integral part of One World. The History,
Film and Human Rights project strives to ensure that seminars on human rights
become firmly embedded in curriculums at Czech universities.
/ o festivalu
17
This year, the festival is also devoting itself to activities intended for film
professionals. In cooperation with the German organisation Documentary
Campus, it is organizing open sessions, focusing on the development and
distribution of documentary films with a special emphasis on their human
rights aspects.
extensive international cooperation is important for One World. One World in
Brussels is to be held for the fifth year, and it is taking place under the auspices of
the President of the european Parliament Jerzy Buzek. The One World Festival also
provides methodological guidance to those who are establishing new film festivals
abroad. One World is one of the founding members of the Human Rights Film
Network (HRFN), which is an association that brings together 32 festivals from
all over the world.
In Prague throughout the year, the festival team regularly organises Right to Know
screenings – Film and Debate Thursdays. In the form of panel discussions, these
events acquaint the public with the wider contexts of local and international human
rights cases, which are often neglected by the Czech media. The programme for
spring 2011 will include films from this year’s festival that were the most popular with
audiences. You can find more information at www.matepravovedet.cz. You can also
watch excerpts of the debates on this website.
The festival has developed an alternative means of distribution for
documentary films. Since 2010, it has been organising the Get Your Audience!
programme, which loans documentary films for free so that viewers can present
them to their own audiences. More than 500 private screenings have been
organized that have attracted more than 20,000 people to their screenings.
www.oneworld.cz
ABOUT THe
FeSTIVAl
about the festival
18
about the organizer
ABout tHe orGAnizer
Peple in Need (PIN) was originally founded in 1992, when dissidents and leading
figures in the Czechoslovak Velvet Revolution teamed up with conflict journalists
to form the epicentrum Foundation, which was renamed People in Need in 1994
after it formed a partnership with the Czech Public Service Television.
People in Need is a Czech organization that provides relief aid and
development assistance while working to defend human rights and
democratic freedom. At home, People in Need runs social integration
programs in the Czech Republic and Slovakia and engages in educational
and informational activities. PIN is one of the largest organizations of its
kind in post-communist Europe, and over the past nineteen years it has
implemented projects in fifty countries.
HumAN RiGHTs PROmOTiON
People in Need strives to help establish civil society in countries controlled by
authoritarian regimes. It focuses primarily on supporting political prisoners and
their families as well as human rights activists, independent journalists, and civic
initiatives in Belarus, Burma, Cuba, Moldova and Ukraine.
EDucATivE AND iNFORmATivE PROGRAms
People in Need’s education programmes focus on students and teachers from
Czech primary and secondary schools as well as universities. This involves
screening documentary films, which tie in with subsequent discussions, and
methodological support in the area of introducing intercultural and global
developing education into the Czech education system. PIN’s information
programmes concentrate on the Czech public and civil service.
REliEF AND DEvElOPmENT AiD
People in Need has been involved in tackling humanitarian crises in more than
twenty countries in europe, Asia and Africa. Besides ensuring the basic needs
of living, it also focuses on developing local business as well as supporting civil
society and good governance within the framework of its development projects.
PIN’s largest mission comprises an integrated set of projects and programmes in
Afghanistan which is now in its eleventh year. At the start of 2010, it opened a
humanitarian mission in Haiti, which had been devastated by an earthquake. PIN
has also helped those affected by repeated flooding in the Czech Republic, mainly
by providing direct material and financial aid.
People in Need believes that cooperation is essential in order to meaningfully
contribute to finding solutions to the world’s problems. PIN is an active partner
in Alliance 2015, the Czech Forum for Development Cooperation (FoRS), the
european Union Monitoring Center (eUMC), eurostep and CONCORD. PIN is also an
implementing partner of eCHO, europe Aid, UNHCR, UNICeF, WFP, IOM and many
other bodies, and it is registered with USAID as an international private voluntary
organization. PIN is a legally registered Czech non-profit, non-governmental
organization.
sOciAl iNTEGRATiON PROGRAms
People in Need also helps people living in social exclusion and poverty in the Czech
Republic and Slovakia. It first helped out in poverty stricken areas, where it began
providing social field work. In subsequent years, it expanded its offer to provide
a complex and coherent package of services for socially excluded individuals and
families.
PEOPlE iN NEED
Šafaříkova 24
120 00 Prague 2
Czech Republic
tel.: +420 226 200 400
fax.: +420 226 200 401
e-mail: [email protected]
www.peopleinneed.cz
HoMo HoMini AwArd
cenA HoMo HoMini
every year People in Need presents the Homo Homini Award to somebody who has
made a significant contribution to the advance of human rights, democracy and
the non-violent resolution of political conflicts.
Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem,
které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.
The 2010 award goes to the to the Kyrgyz human rights activist of Uzbek origin
Azimjan Askarov for his long-term and risky work in monitoring human rights
violations, conditions in prisons and for helping those who are unjustly imprisoned.
Za rok 2010 ji získává kyrgyzský lidskoprávní aktivista uzbeckého původu
Azimžan Askarov za svoji dlouhodobou a riskantní práci při monitorování
porušování lidských práv, podmínek ve věznicích a za pomoc nespravedlivě
uvězněným.
In 2010, Azimjan Askarov was sentenced to life imprisonment, based on a
manipulated trial and in this sense he is also a symbol of the efforts by state
authorities to criminalise undesirable individuals.
After working for the organisation Spravedlivost (Justice) in the 1990's, in 2002
Azimjan Askarov founded his own human rights organisation Vozduch (Air),
dedicated to the monitoring of human rights violations, the treatment of the
accused individuals by the police, and he was actively involved in the defence of
those who were unjustly prosecuted. In the course of these activities, he achieved
many tangible successes. In many cases that involved torture, forced confessions,
fabricated charges, sudden deaths of detainees in custody and sexual abuse, he
succeeded in instigating a new investigation, which led to reprimands or dismissal
of the police officers and state investigators who were responsible.
Immediately after the bloody ethnic riots in June 2010 Askarov and seven other
defendants were arrested and convicted of hostage taking, incitement to ethnic hatred,
organising mass disorder and complicity in murder of a policeman killed by a mob.
Askarov was sentenced to life imprisonment.
People in Need believes that the allegations against Azimjan Askarov have been
fabricated in order to punish him for his work, during which, with admirable
courage, peaceably and in accordance with the terms of the existing laws, he was
defending those who had been unfairly detained and killed, and by which he
became a nuisance to the local police.
Azimžan Askarov je navíc sám od roku 2010 odsouzen k doživotnímu vězení
ve vykonstruovaném soudním procesu a je v tomto smyslu i symbolem snahy
státních orgánů kriminalizovat nepohodlné občany.
Poté, co od devadesátých let působil v organizaci Spravedlnost, Azimžan Askarov
v roce 2002 založil vlastní lidskoprávní organizaci Vozduch (Vzduch), která se
věnuje monitoringu porušování lidských práv a zacházení s obviněnými ze strany
policie a aktivně se angažuje v obhajobě nespravedlivě stíhaných. V řadě případů,
které se týkaly přiznání vynucených mučením, nespravedlivých obvinění, náhlých
úmrtí zadržovaných osob ve vazbě a sexuálního zneužívání, se mu podařilo
dosáhnout nového vyšetřování, které vedlo k postihu či odvolání zodpovědných
policejních důstojníků a státních vyšetřovatelů.
Bezprostředně po krvavých etnických nepokojích v červnu 2010 byl Askarov spolu
s dalšími sedmi obviněnými zatčen a usvědčen z braní rukojmí, podněcování
etnické nesnášenlivosti, organizování masových nepokojů a spolupachatelství
vraždy policisty, kterého ubil při nepokojích dav. Askarov byl odsouzen
k doživotnímu vězení.
Člověk v tísni se domnívá, že obvinění proti Azimžanu Askarovovi je vykonstruováno s cílem potrestat jej za jeho dlouhodobou práci, ve které s obdivuhodnou
odvahou, nenásilnou cestou a v rámci platných zákonů obhajoval nespravedlivě
zadržené i zabité a jíž se stal místní policii nepohodlným.
ABOUT THe
FeSTIVAl
19
homo homini award
Hey! Did you know….?
€ 11 buys school
supplies and
textbooks for 50
€ 8 gives 10 days
of food to a family
that survived floods
in Asia!
kids in Afghanistan!
GIVE
SUPPORT TO
PEOPLE IN
NEED!
€ 20 buys 3,600
purification tablets
that can prevent
epidemics during an
emergency!
Disasters—natural and man-made—destroy
lives and cause misery. The victims need
all of our help! Join us and reach out
to people in need. Make a donation today.
www.peopleinneed.cz
/ poroty a ceny
21
Juries and awards
Poroty a ceny
GRAND JuRY
This jury decides who receives the Best Film Award and the Best Director Award in
the main competition. It is composed of important film directors and producers.
HlAvNÍ POROTA
Uděluje Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii v kategorii Hlavní soutěž
a zasedají v ní významní filmoví režiséři a producenti.
RuDOlF vRBA JuRY
This jury awards the best film in the Right to Know category, and it is composed
of important human rights advocates and international representatives of the
non-profit sector. The jury is named after the war hero Rudolf Vrba, who escaped
from the Auschwitz concentration camp and subsequently fought as a partisan
against the Nazis until the end of the Second World War.
POROTA RuDOlFA vRBY
Uděluje cenu nejlepšímu filmu v kategorii máte právo vědět a zasedají v ní
významní obránci lidských práv a světoví představitelé neziskového sektoru. Porota
je pojmenována po válečném hrdinovi Rudolfu Vrbovi, který unikl z koncentračního tábora v Osvětimi a posléze bojoval jako partyzán proti nacistům až do konce
druhé světové války.
NEW mEDiA JuRY
This jury selects the best campaign from the New media for social change category.
POROTA NOvÝcH mÉDiÍ
Vybírá nejlepší kampaň z kategorie Nová média mění společnost.
vÁclAv HAvEl JuRY
Under the honorary chairmanship of the former president of the Czech Republic,
this jury awards The václav Havel special Award for the film with the most
significant contribution to the defence of human rights.
POROTA vÁclAvA HAvlA
Pod čestným předsednictvím Václava Havla uděluje Zvláštní cenu za film, který
výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv.
cZEcH RADiO JuRY
This jury presents the czech Radio Award for the creative use of music and
sound in a documentary film.
sTuDENT JuRY
This jury awards a documentary film from the festival’s collection of films
for students. It is predominantly composed of secondary school students who are
organisers of One World in Schools Student Film Clubs.
vŠEm AuDiENcE AWARD
As is now traditional, festival-goers will decide on the vŠEm Audience Award.
POROTA ČEsKÉHO ROZHlAsu
Uděluje cenu Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku
v dokumentárním filmu.
sTuDENTsKÁ POROTA
Oceňuje film z kolekce filmů pro studenty. Porotu tvoří převážně středoškoláci
z řad organizátorů Studentských filmových klubů Jeden svět na školách.
DivÁcKÁ cENA vŠEm
Návštěvníci a návštěvnice festivalu budou již tradičně rozhodovat o Divácké
ceně vŠEm.
ABOUT THe
FeSTIVAl
juries and awards
22
juries and awards
/ poroty a ceny
tHe Grand Jury
ozlem dalkiran
kanak mani dixit
turkey
nepal
Ozlem Dalkiran is the director of the refugee aid programme of the Helsinki
Citizens’ Assembly. Active in the human rights sphere since the mid-1980s, she
led a reorganisation of the Turkish branch of Amnesty International in 1995 and
became its chair seven years later. From 2008 to 2010 she co-ordinated the project
Media Watch on Hate Speech run by the International Hrant Dink Foundation.
Ozlem Dalkiran is also a member of a committee which grants the Hrant Dink
Award, a special prize named after this journalist who was murdered. She started
her filmmaking career as an assistant director at MTV in 1986, before leaving to
become an independent producer and director and setting up her own production
company in 1995. However, Dalkiran later quit the industry to concentrate on her
activities in the non-profit sector.
Kanak Mani Dixit is the chairman of the Film South Asia documentary festival.
He is a professional journalist and lawyer who publishes the liberal fortnightly
Himal Khabarpatrika and works as an editor for the monthly Himal Southasian,
which covers the southeast Asia region. He studied law in Delhi before graduating
in international relations and journalism at Columbia University in NYC in 1971.
Between 1982 and 1990 he reported from the United Nations headquarters. He
then returned to Nepal where he began working in the field of human rights at
the start of the autocratic regime of the country’s last king, Gyanendra, during
its Maoist uprising. After the declaration of a republic in 2006 he worked to bring
about a cessation of violence and helped create a democratic constitution.
Ozlem Dalkiran je ředitelkou Programu na pomoc uprchlíkům Helsinského občanského shromáždění. V oblasti lidských práv se pohybuje od poloviny osmdesátých
let, od roku 1995 vedla reorganizaci turecké pobočky Amnesty International, jejíž
předsedkyní se stala v roce 2002. V letech 2008 až 2010 koordinovala projekt Media
Watch on Hate Speech mezinárodní nadace Hranta Dinka. Je také členkou komise
udělující cenu pojmenovanou po tomto zavražděném novináři. Svou filmařskou
kariéru začínala jako pomocná režisérka v produkční společnosti MTV v roce 1986.
Poté se vydala na dráhu samostatné producentky a režisérky a v roce 1995 založila
vlastní produkční společnost. Po deseti letech opustila filmový průmysl a začala se
naplno věnovat práci v neziskovém sektoru.
Kanak Mani Dixit, profesí novinář a právník, je předsedou festivalu dokumentárních filmů Film South Asia. Vydává liberální čtrnáctideník Himal Khabarpatrika
a pracuje jako editor měsíčníku Himal Southasian, věnujícího se jihoasijskému
regionu. Vystudoval práva v Dillí a své vzdělání dokončil na Kolumbijské univerzitě
v New Yorku v oborech mezinárodní vztahy a žurnalistika. Od konce svých studií
v roce 1971 se věnuje novinářské práci. Mezi lety 1982 a 1990 působil na sekretariátu
OSN v New Yorku, poté se vrátil do Nepálu, kde se během maoistického povstání
a začínající autokracie posledního krále Gjánéndry začal angažovat na poli
lidských práv. Po vyhlášení republiky v roce 2006 pomáhal zastavit násilí a ustavit
demokratickou ústavu.
/ poroty a ceny
23
rob lemkin
ondřeJ troJan
Great Britain
czech republic
Director and producer Rob lemkin is the founder of the company Old Street Film.
His most recent documentary enemies of the People, which he co-directed with
the Cambodian filmmaker and journalist Thet Sambath, won the Best Film Award
at One World in 2010, also picking up the Special Jury Prize at Sundance last year
and succeeded on many other festivals. He is currently working with Thet Sambath
on a follow-up entitled Killing Fields of Cambodia. lemkin has produced and
directed over 50 documentaries for the BBC, Channel 4, ITV and other British and
US TV stations. Several of these have focused on events in Asian history and politics,
such as the rise of Kim Jong-il, the brutal repression of the Burmese people, and
mapping al-Qaeda’s contacts in southeast Asia.
Ondřej Trojan is a successful director and producer. He co-produced the unique
Forgotten Transports cycle of four feature-length documentaries, which took
a surprising new look at the Holocaust using the private recollections and
experiences of survivors. While still a student at the directing department of
Prague’s FAMU film school he shot his debut movie, let’s All Sing Around (1991).
In 1992, he co-founded the Total HelpArt T.H.A production company. Ondřej Trojan
was nominated for an Academy Award for the Best Foreign language Film for the
2003 drama Želary, while his most recent film, Identity Card, was released last year.
Trojan produced most of the works of director Jan Hřebejk. He is a member of the
executive board of the Czech Film and Television Academy.
Režisér a producent Rob lemkin je zakladatel společnosti Old Street Film.
Poslední film Nepřátelé národa, který režíroval spolu s kambodžským filmařem
a novinářem Thetem Sambathem, získal na loňském ročníku festivalu Jeden svět
Cenu za nejlepší film. Z festivalu v Sundance si ve stejném roce odnesl Zvláštní
cenu poroty, uspěl i na řadě dalších filmových festivalů. Nyní pracují na pokračování nazvaném Killing Fields of Cambodia. Rob lemkin produkoval a režíroval
na padesát dokumentů pro stanice BBC, Channel 4, ITV a další britské i americké
kanály. Několik z nich se věnovalo asijské historii a politice, jako například vzestupu
Kim Čong-illa, krvavě potlačenému povstání barmského lidu či mapování kontaktů
al-Káidy v jihovýchodní Asii.
Ondřej Trojan je úspěšný režisér a producent. V jeho produkci vznikl unikátní
cyklus čtyř celovečerních dokumentárních filmů Zapomenuté transporty, který
ze soukromých zážitků a vzpomínek přeživších skládá nový překvapivý obraz
holocaustu.Už během studií filmové a televizní režie na FAMU natočil svůj
celovečerní debut Pějme píseň dohola. V roce 1992 spoluzaložil produkční
společnost Total HelpArt T.H.A. Výpravné historické drama Želary z roku 2003,
natočené podle knižních předloh Květy legátové, vyneslo Trojanovi nominaci na
Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Jeho třetím a zatím posledním filmem
je Občanský průkaz, který byl do kin uveden loni. Jako producent spolupracoval
Ondřej Trojan například na většině filmů Jana Hřebejka. Působí také jako člen
prezídia Filmové a televizní akademie.
ABOUT THe
FeSTIVAl
juries and awards
24
juries and awards
/ poroty a ceny
rudolF Vrba Jury
catHerine
absalom
Jerald JosePH
darya korsak
Malaysia
Belarus
Belgium
Jerald Joseph is the executive director of Dignity
International, an organisation which supports
human rights at the national, regional and
international levels. He is a member of several
supervisory boards and works as a consultant and
instructor for many NGOs in the South Asia region,
which he helps with the planning and evaluation
of projects. He initiated a programme entitled
education for Non-Discrimination which provides a
forum for discussion about the problem of racism in
Malaysia. Joseph has produced a film on that subject,
Gadoh, as well as a political documentary entitled
Selepas Tsunami. Since the start of the 1990s, he
has done community work with the Orang Asli, his
country’s indigenous people.
Darya Korsak is the co-ordinator of Salidarnasc, the
committee for the defence of the repressed. It arose
in reaction to the intimidation carried out by the
lukashenko regime following presidential election
in 2006. She is also one of the most active members
of “liberation”, a group uniting the relatives of
political prisoners in Belarus which aims not only
to provide direct aid to these detainees but to
also fight for their release. After the most recent
elections there, in December last year, the country’s
secret police arrested her husband Alyaksandr
Atroshchankau, who had been the spokesman
for the opposition presidential candidate Andrei
Sannikov. Atroshchankau could now face up to
15 years in prison.
Jerald Joseph je výkonným ředitelem organizace
Dignity International, podporující obránce lidských
práv na národní, regionální i mezinárodní úrovni. Je
členem několika správních rad, působí jako konzultant a instruktor pro mnoho nevládních organizací
z jihoasijského regionu, jimž pomáhá s plánováním
a hodnocením projektů. Založil program education
for Non-Discrimination (Vzděláním proti
diskriminaci), který umožňuje diskuse o problematice
rasismu v Malajsii. Produkoval film Gadoh, zabývající
se tímto problémem, a politický dokument Selepas
Tsunami. Od začátku 90. let v rámci terénní práce
podporuje komunitní organizace pomáhající
původním obyvatelům Malajsie z kultury Orang Asli.
Darya Korsak je koordinátorkou Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných Salidarnasc, který vznikl
jako reakce na represe lukašenkova režimu po
prezidentských volbách v roce 2006. Je také jedna
z nejaktivnějších členek skupiny Osvobození, která
sdružuje příbuzné politických vězňů a za svůj cíl
si vytkla nejen přímou pomoc uvězněným, ale
i boj za jejich propuštění. Po protestech proti
zmanipulovaným volbám v prosinci 2010 zatkla tajná
policie jejího manžela Aliaksandra Atroščankava,
který v posledních volbách pracoval jako tiskový
mluvčí prezidentského kandidáta Andreje Sannikava
a nyní mu hrozí až 15 let vězení.
Catherine Absalom is a member of the permanent
delegation of the NGO International Federation for
Human Rights (FIDH) at the european Union. An arts
and sociology graduate, she has served on juries at
various documentary film festivals and coordinates
the FIDH Award for Belgium’s Festival des libertés.
The FIDH is one of the oldest and most important
human rights non-profits in the world, organising
meetings in Brussels between representatives of its
164 national branches and eU legislators. Absalom
focuses on women’s rights defenders.
Catherine Absalom působí ve stálé delegaci
Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) pro
evropskou unii v Bruselu. Získala titul v oboru
výtvarného umění a sociologie. Působila v porotách
různých festivalů dokumentárních filmů. Pro belgický
Festival des libertés organizuje Cenu FIDH. Bruselská
delegace FIDH, nejstarší mezinárodní nevládní
organizace na ochranu lidských práv na světě, si
za jeden z nejdůležitějších cílů stanovila umožnit
setkávání obránců lidských práv ze 164 členských
organizací FIDH přímo se zákonodárci evropské unie.
Catherine Absalom se v ní zvláště soustředí na situaci
ženských obránkyň lidských práv.
/ poroty a ceny
25
empty chair campaign
liu Xiaobo was symbolically offered a place
on the One World jury as part of the empty
Chair campaign aimed at securing his release.
mary Frances
lindstrom
liu xiaobo
Great Britain
liu Xiaobo is a Chinese literary critic, essayist, human
rights activist and the winner of the Nobel Peace
Prize for 2010. In the period 2003–2008 he was
chairman of the Independent Chinese PeN Centre.
He has been imprisoned several times for his nonviolent opposition to the Chinese regime, with his
most recent sentence, an 11-year jail term, handed
down in a closed court in December 2008. At present
he remains in prison, with no communication with
the outside world. He was one of the first signatories
of Charter 08, which was inspired by Czechoslovakia’s
Charter 77. Reporters without Borders have given
him an award for his work in the human rights field.
In 2009, People in Need awarded him the Homo
Homini Award, and Czech campaigners played a
significant role in his Nobel Peace Prize nomination.
Mary Frances lindstrom is the director of the londonbased east east: Partnership Beyond Borders Program,
which is run by the Open Society Foundation (OSF). She
has been affiliated with the Soros foundations and
Open Society Institute for many years, beginning with
the Soros Foundation-Soviet Union in 1990. east east
supports international exchanges that bring together
civil society actors to share ideas on public affairs,
human rights and social inclusion. lindstrom is also a
photographer, who focuses on the legacy of the former
USSR on post-socialist societies. In 2005 she prepared
an exhibition and monograph entitled Crossroads
to mark the 15th anniversary of Kazakhstan’s
independence. Her most recent show, Shadows of
empire, was held in the estonian capital Tallinn.
Mary Frances lindstrom je ředitelkou programu mezinárodní spolupráce east east: Partnership Beyond Borders
organizace Open Society Foundation (OSF) v londýně.
Se Sorosovými nadacemi je spojena přes dvacet let,
začínala v newyorské Soros Foundation – Soviet Union
v roce 1990. Program east east napomáhá spolupráci mezi
občanskou společností a nevládními organizacemi v rámci
témat, jako jsou řádná správa věcí veřejných, obrana
lidských práv a sociální inkluze. Mary Frances lindstrom
je také fotografka: ve svých snímcích se snaží objevovat
dědictví bývalé sovětské říše v postsocialistických
společnostech v uplynulých dvou dekádách. V roce 2005
připravila výstavu a monografii Crossroads k patnáctému
výročí nezávislosti Kazachstánu, poslední výstavu
nazvanou Shadows of empire hostil estonský Tallin.
china
liou Siao-po je čínský literární kritik, esejista, obhájce
lidských práv a nositel Nobelovy ceny míru za rok
2010. V letech 2003–2008 byl předsedou Nezávislého
čínského PeN klubu. Za své nenásilné politické úsilí
byl několikrát zatčen, vězněn a odsouzen. Naposledy
byl zatčen v prosinci 2008 a po roce v neveřejném
procesu odsouzen k jedenácti letům žaláře. V současnosti zůstává ve vězení bez možnosti komunikace
s okolním světem. liou Siao-po je spoluautorem
a jedním z prvních signatářů Charty 08, inspirované
československou Chartou 77. Za své aktivity v oblasti
lidských práv získal ocenění organizace Reportéři
bez hranic za svobodu tisku a společnost. Člověk
v tísni mu v roce 2009 udělil cenu Homo Homini
a česká strana se výrazně podílela na jeho nominaci
na Nobelovu cenu míru.
Because he is in prison, liu Xiaobo was
unable to collect his Nobel Peace Prize in
December. The Chinese authorities also
prevented his wife from travelling to accept
it on his behalf. Consequently, nobody
took receipt of the award for the first time
since 1936. As a result, an empty chair
was placed on the podium in liu Xiaobo’s
place. An empty chair will also be displayed
in public during One World Festival film
screenings, and audience members will have
an opportunity to send a postcard with the
campaign logo to representatives of the
Chinese government. The more postcards
are sent, the stronger the message will ring
out that liu Xiaobo has not been forgotten
behind Chinese bars despite the best efforts
of the regime.
You can find out more about the campaign at
www.oneworld.cz/emptychair
Symbolické pozvání liou Siao-poa do poroty
festivalu Jeden svět je součástí kampaně
empty Chair, která usiluje o jeho propuštění.
Uvězněný liou Siao-po nemohl v prosinci
převzít Nobelovu cenu míru a čínské úřady
za tímto účelem zabránily vycestovat i jeho
ženě. Poprvé od roku 1936 se stalo, že cenu
nikdo nepřevzal a místo liou Siao-poa tak
byla na pódiu v Oslo symbolicky jen prázdná
židle. V rámci promítání na festivalu Jeden
svět bude proto prázdná židle pro liou
Siao-poa i v publiku a návštěvníci budou
mít také možnost poslat pohlednici s logem
kampaně představitelům čínské vlády. Čím
více pohlednic pošlete, tím silnější bude
vzkaz, že liou Siao-po za čínskými mřížemi
nezůstane přes veškerou snahu režimu
zapomenut.
Více o kampani najdete
na www.jedensvet.cz/emptychair
ABOUT THe
FeSTIVAl
juries and awards
26
juries and awards
/ poroty a ceny
new media Jury
Jeremy druker
milan FridricH
Patrick meier
usA
czech republic
switzerland
Jeremy Druker is the executive director and editorin-chief of the organisation Transitions Online (TOl),
which he co-founded in 1999. TOl is a non-profit
body working to increase the professionalism,
independence and impact of new media. It produces
Transitions Online (www.tol.org), an Internet
magazine focusing on the former eastern Bloc. For
the last three years, he has written the section on the
Czech Republic in the publication Nations in Transit,
which maps changes in 28 post-communist states
and is produced by the international organisation
Freedom House. Druker studied at Harvard and
Columbia universities and is deputy chairman of the
Fulbright Commission in the Czech Republic. He lives
in Prague, where he settled 15 years ago.
Milan Fridrich is the executive director of the
New Media section at public broadcaster Czech
Television. He became editor-in-chief at the station’s
news channel ČT24 in 2005, before becoming
its director of news three years later. In the mid
1990s, he was Brussels correspondent for both the
newspaper Hospodářské noviny and Czech Radio,
after previously serving as head of foreign news at
the station. Fridrich has authored numerous travel
programmes, travel books, two books of essays, and
countless articles in leading Czech publications on
international politics, the eU and the media. He
lectures at two prestigious Prague universities,
having himself studied at the leningrad State
University and Charles University in Prague.
Patrick Meier is the director of crisis mapping and new
media at organization Ushahidi, a non-profit organization
which develops open-source programs that make it easier
to share information by means of interactive maps. He
is also one of the founders of the International Network
of Crisis Mappers (INCM). A recognised expert in the
field, he heads a Harvard University crisis mapping and
early warning programme, and serves as a consultant
to similar projects run by organisations such as the
United Nations and the OeCD. Meier frequently appears
in leading international media, such as the New York
Times, BBC, CNN and Al Jazeera, and he has his own blog
at iRevolution.net. He studied international relations
at Columbia University and is currently completing a
doctorate at Tufts University in Boston.
Jeremy Druker je výkonný ředitel a vedoucí editor
organizace Transitions Online (TOl), kterou v roce
1999 spoluzakládal. TOl je nezisková organizace,
jež pomáhá posilovat profesionalitu, nezávislost
a dopad nových médií, vydává také internetový
magazín Transitions Online (www.tol.org), zaměřený
na oblast bývalého východního bloku. Jeremy
Druker je autorem částí věnovaných České republice
v posledních třech ročenkách Nations of Transit
mezinárodní organizace Freedom House, která
mapuje změny v osmadvaceti postkomunistických
zemích. Studoval na Harvardu a Kolumbijské
univerzitě. Je místopředsedou Fulbrightovy komise
v České republice. Jeremy Druker žije v Praze, kde se
usadil před patnácti lety.
Milan Fridrich je v současné době výkonným ředitelem divize Nová média v České televizi. Od roku 2005
zde působil jako šéfeditor ČT24, v roce 2008 se stal
ředitelem zpravodajství. Od druhé poloviny devadesátých let působil jako stálý zpravodaj Hospodářských
novin a Českého rozhlasu v Bruselu, předtím pracoval
jako vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu.
Milan Fridrich je autorem celé řady cestopisných knih
a pořadů a dvou sbírek fejetonů, stejně jako mnoha
článků o mezinárodní politice, eU a mediální sféře pro
přední česká periodika. Působí jako externí pedagog
na Fakultě sociálních věd UK a přednáší o médiích
na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vystudoval
Filozofickou fakultu na leningradské státní univerzitě
a Karlově univerzitě v Praze.
Patrick Meier je ředitelem sekce mapování krizí a nových
médií neziskové společnosti Ushahidi, vyvíjející
otevřené systémy ulehčující sdílení informací pomocí
interaktivních map, a spoluzakladatel mezinárodní
sítě INCM (International Network of Crisis Mappers).
Pomáhal založit a vést program Harvardské univerzity
pro mapování krizí a včasné varování. Působí také jako
odborný poradce v podobně zaměřených projektech
mezinárodních organizací, jako jsou OSN nebo OeCD.
Je uznávaný expert a vizionář spojující oblasti, jako
jsou nové technologie, včasné varování, lidská práva
nebo humanitární odpovědnost. Často se objevuje
v respektovaných médiích, například v New York
Times, BBC, CNN nebo al-Džazíra, jeho blog je umístěn
na iRevolution.net. Patrick Meier vystudoval mezinárodní vztahy na Kolumbijské univerzitě, v současné době
dokončuje doktorát na Tuftově univerzitě v Bostonu.
/ poroty a ceny
27
VáclaV HaVel Jury
Helena
dluHošoVá
šimon Pánek
martin Vidlák
czech republic
czech republic
czech republic
Šimon Pánek is a co-founder of the People in Need
organisation and its current director. He was one
of the student leaders of the “Velvet Revolution”.
In 1992, he co-founded the private news agency
epicentrum, which focused on crisis areas around
the world. He was personally involved in the
coordination of humanitarian help in Somalia,
Bosnia and Herzegovina, Chechnya, Afghanistan,
Sri lanka, Haiti and another 20 countries in which
People in Need implemented relief and development
projects. Between 2004–2010, Šimon Pánek was the
Chairperson of the Czech NGO development platform
FoRS, he is member of the european think-tank
eCFR and other organizations. In 2011, he takes the
presidency of an association of seven international
NGOs named Alliance2015.
Martin Vidlák is a long-time aide to former president
Václav Havel.
Helena Dluhošová is a long-time aide to former
president Václav Havel. She worked in the Office of
the President of the Czech Republic, focusing on
human rights and ethnic minority issues. At the
present time, she is involved in the integration of
immigrants living in the Czech Republic.
Helena Dluhošová je dlouholetá spolupracovnice
Václava Havla. Za jeho prezidentského působení
pracovala v Politickém odboru Kanceláře prezidenta
republiky, kde se věnovala tematice lidských práv
a národnostních menšin. V posledních letech se
věnuje zejména integraci cizinců žijících v ČR.
Šimon Pánek je spoluzakladatelem společnosti
Člověk v tísni a její současný ředitel. Byl jeden ze
studentských vůdců sametové revoluce. V roce
1992 spoluzaložil informační agenturu epicentrum.
Osobně se podílel na organizaci pomoci v Somálsku,
Bosně a Hercegovině, Čečně, Afghánistánu, Šrí lance,
Haiti a dalších dvaceti zemích. Mezi léty 2004 až
2010 předsedal platformě českých rozvojových
organizací FoRS, je členem evropského think-tanku
eCFR a dalších organizací. V roce 2011 zastává roli
prezidenta sdružení sedmi mezinárodních nevládních
organizací Alliance2015.
Martin Vidlák je dlouholetým spolupracovníkem
Václava Havla.
ABOUT THe
FeSTIVAl
juries and awards
28
juries and awards
/ poroty a ceny
czecH radio Jury
karel Fisl
czech republic
Karel Fisl has been employed in the former
Czechoslovak (currently Czech) Radio since 1977. First
as a sound engineer in broadcasting, later in sound
production, where for a number of years as the head
sound engineer for musical groups recording jazz
and popular music. He currently dedicates his time
to recording these genres in the Karlin studio “A”. He
is a graduate of FAMU (Film and TV School of the
Academy of the Performing Arts in Prague) in the
department of film and television sound production.
Karel Fisl je v bývalém Československém, nyní
Českém rozhlase zaměstnán od roku 1977: nejprve
jako mistr zvuku v publicistické a později v hudební
výrobě, kde řadu let působil jako vedoucí mistr zvuku
skupiny zabývající se natáčením jazzové a populární
hudby. V současné době se věnuje nahrávání tohoto
žánru v karlínském studiu „A“. Je absolventem FAMU
v oboru filmové a televizní zvukové tvorby.
Vlastimil
Hankus
czech republic
Vlastimil Hankus began working for Czechoslovak
(currently Czech) Radio in the newsroom after
graduating from Palacký University's Philosophical
Faculty in Olomouc in 1966. At the beginning of the
1970s he was instrumental in the creation of Czech
Radio’s morning talk-radio show, The Morning Block,
and served in a top management position on the
establishment of Czech Radio 1 (Radiožurnál). He has
been a One World Festival jury member since 2001.
Vlastimil Hankus začal pracovat ve zpravodajské
redakci bývalého Československého, nyní Českého
rozhlasu po absolvování Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci v roce 1966. Počátkem
sedmdesátých let se podílel na vzniku moderovaného
ranního vysílání, takzvaného Ranního bloku a později
Dobrého jitra. Ve druhé polovině sedmdesátých let
se opět vrátil do zpravodajství. Po vzniku Českého
rozhlasu 1 – Radiožurnálu patřil k vrcholovému
managementu stanice. Členem poroty festivalu
Jeden svět je od roku 2001.
Jiří Hubička
chairman of the Jury,
czech republic
Jiří Hubička graduated from the Faculty of Philosophy
and Arts at Charles University after studying history
and theory of drama, as well as Czech language and
literature. Since 1974 he has worked in the former
Czechoslovak (currently Czech) Radio, first in the
field of literature and drama as a script editor for
radio plays. He is the author of a significant work on
the history of radio broadcasting and has written
several radio plays as well as of several translations,
among other things. He is currently the author and
presenter of the Fonogramy radio programme, which
is broadcast on the Český rozhlas 3 – Vltava radio
station. He worked as a member of the international
jury for the radio play category at the Prix Italia
festival in 2000. He is a One World Festival long
standing jury member.
Jiří Hubička je absolvent FF UK, obor historie a teorie
divadla, český jazyk a literatura. Od roku 1974 působil
v bývalém Československém (dnes Českém) rozhlase,
nejprve v oboru slovesné a literárně dramatické
tvorby v roli dramaturga rozhlasových her. Je editorem historické práce o dějinách rozhlasového vysílání
a také autorem několika rozhlasových her, překladů
apod. V současné době je autorem a moderátorem
pravidelného pořadu Fonogramy, vysílaného rozhlasovou stanicí Český rozhlas 3 – Vltava. Působil jako
člen mezinárodní poroty pro kategorii rozhlasových
her na festivalu Prix Italia 2000. Je stálým porotcem
festivalu Jeden svět.
/ poroty a ceny
29
students’ Jury
lucie tHao
duonG tHu
Jana
dobešoVá
lucie
FryčoVá
lukáš
Pokorný
lucie Thao (17) studies at the Catholic
Secondary School in Plzeň. She is a
member of the Na Hromádce civic
association, which among other things
collaborates with the Plzeň branch
of People in Need in organising the
One World Festival in that city. In the
autumn of last year, she presented a
project in Prague on the nomination
of Plzeň as a candidate for european
Capital of Culture in 2015. In her
free time, she plays the violin and
enjoys swimming. In the future, she
is thinking about studying chemistry
in the field of pharmaceuticals
at Prague’s Institute of Chemical
Technology.
Jana (19) is pursuing an eight-year
course of study at the Gymnázium
Dašická in Pardubice, where she and
other students established a One
World in Schools Student Film Club
two years ago. For the third year now,
she is helping to organise the One
World Festival in Pardubice. She is
interested in culture and is an active
girl scout. She is preparing to pursue a
humanities discipline after completing
her school-leaving certificate.
lucie (18) studies advertising graphics
at the Václav Hollar secondary art
school in Prague. For several years,
she has helped as a volunteer in
organising One World in Mělník, which
is her hometown. She became part
of the core festival team for the first
time this year. Her hobbies include
art, literature and wandering the
countryside. In the future, she would
like to study cinematography at
Prague’s FAMU film school.
lukáš (19) is a fourth-year student
at a Gymnázium in Boskovice, where
he organises a One World in Schools
Student Film Club. After secondary
school, he would like to study cultural
management. His interests include
film and music. He happily takes an
active part in cultural events in the
region. In the future, he would like to
travel a lot.
Jana (19) je studentkou osmiletého
studia Gymnázia Dašická v Pardubicích,
kde před dvěma lety založila s dalšími
Studentský filmový klub Jeden svět
na školách. Třetím rokem vypomáhá
při organizaci festivalu Jeden svět
v Pardubicích. Zajímá se o kulturu, je
aktivní skautkou a po maturitě se
chystá na některý obor humanitního
zaměření.
lucie (18) studuje obor propagační
grafika na Střední umělecké škole
Václava Hollara v Praze. Již několik let
pomáhá jako dobrovolnice s pořádáním Jednoho světa v Mělníku, jejím
rodném městě. letos se poprvé stala
součástí nejužšího organizačního týmu.
Mezi její záliby patří umění, literatura
a putování krajinou. V budoucnu
by se ráda věnovala studiu kamery
na pražské FAMU.
lucie Thao (17) studuje na Církevním
gymnáziu v Plzni. Je členkou občanského sdružení Na Hromádce, které
mimo jiné spolupracuje s plzeňskou
pobočkou společnosti Člověk v tísni při
organizaci festivalu Jeden svět v Plzni.
Na podzim loňského roku prezentovala
v Praze projekt Plzeň kandidát
na evropské hlavní město kultury 2015.
Ve volném čase hraje na housle a ráda
plave. Do budoucna přemýšlí o studiu
chemie v oboru léčiv na VŠCHT.
lukáš (19) je studentem čtvrtého
ročníku gymnázia v Boskovicích, kde
je organizátorem Studentského
filmového klubu Jeden svět na školách.
Po střední škole by rád studoval kulturní management. Mezi jeho zájmy
patří film a hudba. Rád se aktivně
podílí na kulturním dění v regionu.
V budoucnu chce hodně cestovat.
ABOUT THe
FeSTIVAl
juries and awards
Jeden svět
děkuje
za podporu
Ministerstvu
kultury české
republiky
Jeden svět
děkuje
za podporu
státnímu fondu
české republiky
pro podporu
a rozvoj české
kinematografie
Praha – hlavní město České republiky
Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna
křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého
století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem
svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii
zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější
částí tehdejšího Rakousko-Uherska.
Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po
vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem
rozkládajícím se téměř na 500 km2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha
prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší
postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým
a uznávaným městem.
Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí
i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971
vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu – parlamentu,
vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní
branou do České republiky.
Poloha
Zeměpisná šířka:
50˚ 05’ severní šířky
Zeměpisná délka:
14˚ 25’ východní délky
Nadmořská výška:
maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m.
Rozloha:
496 km2
Klimatické podmínky
Převládající směry větrů:
JZ, Z, J
Průměrná teplota:
9 ˚C
Průměrné lednové teploty:
- 0,9 ˚C
Průměrné červencové teploty:
19 ˚C
Roční úhrn srážek:
520 mm/rok
www.praha.eu
http://magistrat.praha.eu
http://stovezata.praha.eu
Prague – the capital of the Czech Republic
The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place
that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the
seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was
the centre of the Holy Roman Empire and Europe’s third largest city in terms of population. As part
of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the
strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century.
Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met
and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became
the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building
boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500
square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its historically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously
improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its
recognition as being a high quality city.
Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique
in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles
mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city’s unique atmosphere. The most
valuable part of the city’s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which
was included in UNESCO’s world cultural heritage list in 1992.
Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country
the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic.
Location
Latitude:
50° 05’ north
Longitude: 14° 25’ east
Elevation:
maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level
Area:
496 sq km
Climatic conditions
Prevalent wind direction:
Southwest, west, south
Average temperature:
9° C
Average January temperature:
- 0,9° C
Average July temperature:
19° C
Annual precipitation total:
520 mm/year
MAIN
MEDIA
F E S T I VA L
PA R T N E R
MEDIA
20 years of support
to the European
audiovisual industry
DISTRIBUTION
PRODUCERS' SUPPORT
TRAINING
PROMOTION/FESTIVALS
NEW TECHNOLOGIES
EXHIBITION
MEDIA MUNDUS
MEDIA Desk Czech Republic, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 221 105 209 – 210, Fax: +420 221 105 303, E-mail: [email protected]
www.mediadeskcz.eu
MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.
Nadace Open Society Fund Praha (OSF)
Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice
Aktuální grantové programy:
ƒ odstraňování korupce
ƒ posilování role práva
ƒ podpora dodržování lidských práv
ƒ rovné příležitosti žen a mužů
ƒ mezinárodní spolupráce
ƒ stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty
Nejnovější aktivity:
Novinářská cena 2010
Pilotní soutěž poprvé ocení české novináře za investigativní příspěvky a jiné
práce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti
a tím přispívají k jejímu rozvoji.
Fond na podporu watchdogových aktivit
OSF podporuje organizace, které sledují činnost veřejných institucí, vyvíjejí
tlak na zlepšování jejich práce a dodržování práva a přispívají k systémovým
změnám. Nově založený fond získává prostředky od českých dárců.
Nová média a video-aktivismus
Festival Jeden svět ve spolupráci s OSF pořádá mezinárodní workshop o praktickém využití nových médií a video-aktivismu v práci neziskových organizací.
NOVINÁŘSKÁ
CENA 2010
www.osf.cz / www.novinarskacena.cz
Vím, jak zůstat v obraze.
Jdu svou cestou.
Naší cestou je poskytovat kvalitní a rozmanitý obsah.
Jdeme do hloubky i do šířky, díváme se na vše
zblízka i s odstupem. A jaká je vaše cesta?
Vyberte si svůj směr na rozhlas.cz
42
opening film
/ zahajovací film
oPeninG Film / zaHaJoVací Film
March 8, 2011
8. března 2011
autumn Gold
NA STUPNíCH VíTěZů
Herbstgold / Jan Tenhaven / Germany, Austria /
2010 / 94 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Sarah Maret
Gebrueder Beetz Filmproduktion
Heinrich-Roller-Strasse 15
10405, Berlin
Germany
+49 30 6956 6912
[email protected]
this film offers a sensitive, formally elegant, and occasionally cheerful portrait
of five athletes competing at the 18th international senior citizen world masters
championships in the finnish city of lahti. the makers of this documentary
elegantly show us how well one can preserve a healthy spirit, a vigorous mind
and admirable levels of fitness in an aging body. the protagonists include the
viennese centenarian Alfred proksche, who paints female nudes in his spare time,
the 94-year-old italian discus thrower gabre gabric-calvesi, 93-year-old herbert
liedtke, a ferocious sprinter from stockholm, and Jiří soukup, an 82-year-old
high-jumper from hradec králové. for them, preparing for the championships, and
the individual competitions themselves, is primarily a race against time. the film
looks at the private lives of these aged athletes, whose greatest challenge is not
about beating a world record, but their age. despite this, they still hope that their
performances next year will be a little bit better.
Jan Tenhaven
FIlMOGRAPHY: The Poorest Pay the Bill – Debt Release For
the Third World (1999), Tracing the Ancestors – My Ancestors
the Deatsmen (2007), The War in Me – The Sleeping Trauma
(2008), Why We Buy (2009)
citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se
ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském
lahti. tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné
kondice je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého vídeňana Alfreda proksche, který
ve volném čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku gabre gabric-calvesi, 93letého
sveřepého sprintera ze stockholmu herberta liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího
soukupa z hradce králové. příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž nechybí
nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. snímek
nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření světového
rekordu, ale jejich věk. přesto doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší.
main competition
/ hlavní soutěž
43
main comPetition / HlaVní soutěž
the films in the mAin competition will be competing for the best film AwArd And the best
director AwArd. these AwArds will be presented by the grAnd Jury.
filmy v hlAvní soutěži se ucháZeJí o cenu ZA neJlepší film A cenu ZA neJlepší režii udělovAné hlAvní porotou.
108
Auf wiedersehen finnlAnd
A diAry of heAling
el sicArio – room 164
grAnito
the green wAve
kArlA's ArrivAl
khodorkovsky
my bArefoot friend – the story of shAllim And his old rickshAw
my kidnApper
my reincArnAtion
the other chelseA – A story from donetsk
position Among the stArs
scenA del crimine
vodkA fActory
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
44
main competition
/ hlavní soutěž
108
STO OSM
Cuchillo de Palo / Renate Costa / Spain / 2010 /
93 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Margherita Mangione
UMeDIA
14 rue du 18 aout
93100, Montreuil s/Bois
France
+33 1 4870 4655
[email protected]
to this day, it is as though the number 108 is jinxed in paraguay. it is not used for
houses, cars or hotel-room doors. to call someone by this number is an insult.
nowadays, many paraguayans don't even know why this is the case. in a very
personal documentary, director renate costa investigates the circumstances
surrounding the life and death of her mysterious uncle rodolfo, who was the black
sheep of her family. in an interview with her father, rodolfo's brother, she learns
that her uncle was gay. thanks to her own investigation, she then discovers that
he was harshly persecuted because of his sexual orientation by the dictatorial
regime of president Alfred stroessner, who ruled the country from 1954 to 1989.
As an intimidating warning in the 1960s, his administration brutally punished
108 people who were included on a special list of presumed homosexuals. this
powerful, ingeniously structured film recounts an entirely forgotten chapter of
paraguayan history. the director's intimate interviews with her father are full of
intergenerational disagreements, which echo the sensitive subject of coming
to terms with one's personal past and that of the society in which we live. this is
something that every one of us attempts to do at some stage in our lives.
Renate Costa
FIlMOGRAPHY: Historias del camino (2005 – 06), Che yvotymi
– Mi pequeña flor (2007)
Číslo 108 jako by v paraguayi bylo dodnes zakleté. nevisí na domech, na autech ani na dveřích
hotelových pokojů; označit jím člověka je urážka. paraguayané dnes už často ani nevědí proč.
režisérka renate costa ve velmi osobním dokumentu pátrá po okolnostech života a smrti
svého záhadného strýce rodolfa, černé ovce rodiny. během rozhovoru s vlastním otcem,
rodolfovým bratrem, se dozvídá, že strýc byl gay. díky vlastnímu pátrání pak zjištuje, že za svou
orientaci byl tvrdě perzekuován diktátorským režimem prezidenta Alfreda stroessnera, který
zemi vládl v letech 1954 až 1989. právě jeho administrativa v šedesátých letech pro výstrahu
zlynčovala 108 lidí na základě zvláštního seznamu, evidujícího osoby homosexuální orientace.
důvtipně konstruovaný a obsahově silný snímek připomíná zcela zapomenutou kapitolu
paraguayských dějin. důvěrné rozhovory s otcem plné mezigeneračních neshod jsou navíc
citlivou paralelou snahy o vyrovnání se s osobní i společenskou minulostí, o něž se v některé
fázi života pokouší každý z nás.
/ hlavní soutěž
45
auF wiederseHen
Finnland
AUF WIEDERSEHEN, FINSKO
Auf Wiedersehen Finnland / Virpi Suutari /
Finland / 2010 / 78 min. / Color and B&W /
DigiBeta
PRODUCTION: Hanna Aartolahti
Kinotar ltd.
Työpajankatu 10a, 2 floor
580, Helsinki
Finland
+358 9 77 400 40
[email protected]
even if somebody denounces you because we left with them, don't hold it against
us. i had no choice. this is what finnish woman kaisu wrote in a farewell letter
in 1944. At the time, finland had ended its alliance with fascist germany, which
began withdrawing its 200,000 troops from the country. several hundred finnish
girls and women decided to leave the country with these soldiers. A tortuous
journey awaited them, at the end of which they faced either an uncertain
reception in a hostile germany, or a difficult return to their homeland, where they
were condemned for leaving with the germans. elma, roosa, terttu, kaisu and
frans are survivors of those times, who tell their stories as though they are talking
to themselves. they speak in front of a mirror, by a window or on a rowboat in the
middle of a lake. the camera becomes their silent partner. in misty images of the
wild finnish countryside, and later war-torn europe, Auf wiedersehen finnland
embarks on a journey through their memories. unfolding at a pleasingly slow
pace, this formally brilliant film considers subjects such as forgiveness and coming
to terms with the past.
„kdyby i vás někdo odsuzoval kvůli nám, kteří jsme odjeli, nevzpomínejte na mě ve zlém.
nemohla jsem jinak,“ píše ve svém dopise na rozloučenou v roce 1944 finka kaisu. finsko tehdy
rozvázalo spojenectví s fašistickým německem, které začalo stahovat ze země na dvě stě tisíc
svých vojáků. několik stovek finských žen a dívek se tehdy rozhodlo opustit vlast s nimi. Čekala
na ně strastiplná cesta, na jejímž konci mohlo být buď nejisté přijetí v nepřátelském německu,
nebo složitý návrat do vlasti, kde je za odchod s němci zatracovali. pamětníci elma, roosa,
terttu, kaisu a frans jako by si své příběhy vyprávěli sami pro sebe. před zrcadlem, u okna,
na loďce uprostřed jezera. kamera se stává jejich tichým společníkem a v zamlžených obrázcích
z divoké finské přírody a následně válečné evropy se vypravuje na melancholický výlet do jejich
vzpomínek. formálně brilantní snímek plynoucí v příjemně pomalém tempu se zamýšlí nad
tématy, jako je smíření s minulostí a odpuštění.
Virpi Suutari
FIlMOGRAPHY: Sin (1995), White Sky (1998), The Idle Ones
(2001), Along the Road little Child (2005)
MAIN
COMPeTITION
main competition
46
main competition
/ hlavní soutěž
a diary oF
HealinG
LéČBA DEN ZA DNEM
Mes deux seins, journal d’une guérison /
Marie Mandy / France, Belgium / 2010 /
91 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: emilie Dudognon
The factory
38 rue des Martyrs
75009, Paris
France
+33 1 5531 2723
[email protected]
one day, director marie mandy discovered she had breast cancer. in one fell swoop,
her life was changed by the awareness of being in mortal danger and her own
feeling of powerlessness. that's why she decided to shoot a film about her difficult
road to recovery. the resulting quest by this director-cum-patient offers proof of
the fact that women are not properly informed of the possibilities of alternative
forms of therapy or the option of combining these with traditional treatment. the
patient therefore believes that the only possible solution is to pump her body full
of chemicals, even though this is often unnecessary. with her own story, marie
demonstrates all the factors that accompany making a decision about your own
body and its appearance. this decision-making process also illustrates the sexual
stereotypes that are associated with the female form. marie's documentary
reminds us all how far removed problems can sometimes seem to us, unless we
experience them for ourselves.
režisérka marie mandy jednoho dne zjistila, že má rakovinu prsu. Její život rázem změnilo
vědomí smrtelné hrozby a pocit vlastní bezmoci. rozhodla se proto natočit film o své nelehké
cestě za uzdravením. pátrání režisérky, která je zároveň pacientkou, přináší důkazy o tom, že se
k ženám nedostávají patřičné informace o možnostech alternativní léčby či alespoň o možnosti
kombinovat je s léčbou tradiční. pacientky tak věří tomu, že jediným možným řešením je
vpravovat do svého organismu řadu chemických látek, i když je to často zbytečné. na svém
příběhu marie demonstruje, co všechno provází rozhodnutí o vlastním těle, jeho podobě
i o kulturních stereotypech spjatých se sexualizovaným ženským tělem. dokument připomíná,
jak vzdálené nám někdy mohou připadat problémy, dokud se nestanou našimi vlastními.
Marie Mandy
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Nos parents sont gays et c'est
pas triste! (2003), Voir (Sans les yeux) (2004), la vie sans la
vue (2005)
/ hlavní soutěž
47
el sicario –
room 164
EL SICARIO – POKOJ 164
el Sicario – Room 164 / Gianfranco Rosi /
France, Italy / 2010 / 84 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Hwa-Seon Choi
Doc & Film International
13 rue Portefoin
75003, Paris
France
+33 1 4277 8966
[email protected]
el sicario is a specialist in kidnappings, torture, and contract killings. for a number
of years, he was a unit commander with the mexican state police and he even
completed training with the fbi. while working for mexican drugs cartels over
the course of 20 years, he has killed hundreds of people, but has never been
apprehended. At present, he is in hiding and there is a 250,000 dollar reward on
his head. despite this, he has decided to tell his story to the camera of italian
documentary-maker gianfranco rosi (whose below sea level won the best film
Award at one world 2009). with his face covered, the one and only protagonist of
rosi's chilling film describes how the mexican drugs mafia operates and how it is
linked to corrupt policemen and state officials. the deliberately sparse style of the
film, which is completely shot in a hotel room on the us-mexican border, serves
to further augment the horror of this murderer's stories. it also enables viewers
to gain an insight into the psychology and working methods of a universityeducated contract killer.
el sicario je specialista na únosy, mučení a nájemné vraždy. řadu let pracoval jako velitel
jednotky mexické státní policie, a dokonce absolvoval školení u fbi. ve službách mexické
narkomafie zabil během dvaceti let stovky lidí, nikdy ale nebyl dopaden. v současné době se
skrývá a na jeho hlavu je vypsána odměna 250 000 dolarů. přesto se rozhodl vyprávět svůj
příběh na kameru italskému dokumentaristovi gianfrancovi rosimu, jehož dokument pod
úrovní moře získal v roce 2009 na festivalu Jeden svět cenu za nejlepší film. se zahaleným
obličejem popisuje hlavní a jediná postava rosiho mrazivého snímku fungování mexické
narkomafie a její provázanost s podplacenými policisty i státními úředníky. Záměrně úsporný
styl filmu, který se celý odehrává v hotelovém pokoji na hranicích mexika a usA, ještě více
umocňuje hrůznost zabijákových příběhů a umožňuje divákům unikátní vhled do psychologie
a způsobu práce univerzitně vzdělaného nájemného vraha.
Gianfranco Rosi
FIlMOGRAPHY: Boatman (1993), Below Sea level (2008)
MAIN
COMPeTITION
main competition
48
main competition
/ hlavní soutěž
Granito
GRANITO
Granito / Pamela Yates / USA / 2011 / 103 min. /
Color / DigiBeta
PRODUCTION/SAleS: Paco de Onís
Skylight Pictures
330 West 42nd Street 24th Floor
New York, NY 10036
USA
+1 212 947 5333
[email protected]
granito is an engrossing new documentary by American filmmaker pamela
yates, which maps the history of genocide in guatemala. the film follows a
convoluted quest for justice in the style of a political thriller. At the same time, it
also comprises the director's own personal testimony. the story begins in 1982,
when yates's film when the mountains tremble gave rise to a wave of international
interest in the tragic fate of mayan indians massacred by the guatemalan
government. yates was the only foreign filmmaker who succeeded in shooting
footage that revealed the atrocities committed by the guatemalan army. A quarter
of a century later, these pictures are being used as part of the evidence against
a guatemalan army general in a trial at the international criminal court. once
again, the director meets up with former members of the resistance and human
rights campaigners. together with them, she continues to search for the truth.
granito, nový strhující dokument americké filmařky pamely yates, mapuje historii genocidy
ve guatemale. film, který ve stylu politických thrillerů sleduje spletitou cestu za hledáním
spravedlnosti, je současně i osobní zpovědí režisérky. příběh začíná v roce 1982, kdy yates svým
snímkem when the mountains tremble odstartovala vlnu mezinárodního zájmu o tragický
osud mayských indiánů zmasakrovaných guatemalskou vládou. yates se jako jediné zahraniční
filmařce podařilo natočit záběry odhalující zvěrstva páchaná guatemalskou armádou. o čtvrt
století později slouží tyto záběry jako jeden z důkazů u mezinárodního trestního soudu proti
bývalému guatemalskému armádnímu generálovi. režisérka se znovu schází s tehdejšími
představiteli odboje a bojovníky za lidská práva a společně s nimi pokračuje v hledání pravdy.
Pamela Yates
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Resurgence (1981), Nicaragua:
Report from the Front (1983), When the Mountains Tremble
(1983), Witness to War (1986), Takeover (1990), Poverty
Outlaw (1997), Outriders (1999), Battle For Broad (2000),
Presumed Guilty: Tales of the Public Defenders (2002), State
of Fear: The Truth About Terrorism (2005), living Broke in
Boom Times (2007), The Reckoning (2009)
main competition
/ hlavní soutěž
49
VěZNICE íRÁN
The Green Wave / Ali Samadi Ahadi / Germany,
Iran / 2010 / 80 min. / Color / DigiBeta
also in category :
i want to break free
PRODUCTION: Jan Krueger
Dreamer Joint Venture Filmproduktion GmbH
Regensburger Str. 25
D-10777, Berlin
Germany
+49 30 3002 4440
[email protected]
last year's presidential elections in iran aroused the nation from its lethargy.
for the first time in years, the younger generation felt that there was a chance
for change. hundreds of thousands of them took to the streets in support
of the reform candidate mir-hossein mousavi. electrifying hope gave way to
disappointment and general disillusionment over the clear electoral irregularities,
which helped re-elect the conservative incumbent mahmoud Ahmadinejad. the
massive wave of protests that followed was viciously suppressed by the regime,
which did not hesitate to use the most brutal means of intimidation possible.
All of these events are analysed by the film through the detailed perspective of
exiled journalists and human rights activists, including the winner of the nobel
peace prize shirin ebadi. the personal aspect of the iranian tragedy is captured
by the fictional stories of two young iranians – a young man called kaveh and
a young woman named Azandeh. their stories, which are told using impressive
animation, contrasts sharply with mobile-phone footage of street demonstrations,
which were compiled from thousands of posts that appeared during the elections
on twitter and facebook, as well as on internet blogs. these messages from
courageous iranians contain shocking information about the unjust torture of
detainees. with bleak persuasiveness, they also illustrate the feelings of iran's
younger generation, who feel like prisoners in their own country.
předloňské prezidentské volby v íránu probraly národ z letargie. mladá generace po letech
vycítila šanci na změnu a vyšla do ulic na podporu reformního kandidáta míra hosejna
músávího. elektrizující naději vystřídalo zklamání a všeobecná deziluze z jasného volebního
podvrhu, kterým byl znovu zvolen konzervativní mahmúd Ahmadínežád. vlna protestů, jež
se následně vzedmula, byla krutě potlačena režimem, který se neštítil použít nejbrutálnější
zastrašovací prostředky. všechny tyto události analyzuje snímek pohledem exilových novinářů
a lidskoprávních aktivistů, včetně laureátky nobelovy ceny shirin ebadi; osobní rovinu íránské
tragédie zachycují fiktivní příběhy dvou mladých íránců – mladíka kaveha a dívky Azandeh.
Jejich osudy, ztvárněné působivou animovanou formou kontrastující se syrovými pouličními
záběry z mobilních telefonů, jsou poskládané z tisíců příspěvků, jež se v době voleb objevily
na sociálních sítích a na internetových blozích. vzkazy odvážných íránců a íránek obsahují
šokující informace o bezdůvodném mučení uvězněných a s mrazivou přesvědčivostí ilustrují
pocity mladé íránské generace, která se ve vlastní zemi cítí jako ve vězení.
SAleS: Aida liPera
Visit Films
89 5th Avenue
New York, NY 10003
USA
+1 718 312 8210
[email protected]
Ali Samadi Ahadi
FIlMOGRAPHY: Africa Maybuye (2003), Culture Clan (2004),
lost Children (2005), Salami Aleikum (2009)
MAIN
COMPeTITION
tHe Green waVe
50
main competition
/ hlavní soutěž
karla's arriVal
KARLA Z KRABICE
Karla's Arrival / Koen Suidgeest / Spain,
Belgium, USA / 2011 / 90 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Koen Suidgeest
el Rayo Films
Calle Infantas 21-3-1
28004, Madrid
Spain
+34 913 604 828
[email protected]
karla is born by caesarean section and travels straight from the maternity hospital
in a cardboard box to her future home: a park in the nicaraguan capital managua.
her underage mother sujeylin has run away from home, become a drug addict
and ended up on the streets, where she meets karla's father Juan carlos. she quit
drugs during her pregnancy, though Juan carlos remained on them and is now
incapable of looking after his partner or new baby. the couple have to contend
with completely unsatisfactory hygienic conditions, while there is a constant
possibility their child will be taken away from them. sujeylin, therefore, returns to
her parents, who are bringing up her first daughter nasli. however, old wounds
are reopened at home, reminding her of why she left years previously. two months
later, sujeylin is back in the rundown park, facing two possible routes: to go back
on drugs, or to find a way to take care of herself and karla. director koen suidgeest
follows his protagonist from three months before her daughter's birth until the
child's first birthday. with rare intimacy, he captures the journey of a young girl,
who thanks to love for her daughter, is ready to change her life, even at the cost of
giving up her own desires.
Koen Suidgeest
FIlMOGRAPHY: Casting (2006)
karla přišla na svět císařským řezem a rovnou z porodnice putovala v papírové krabici do svého
budoucího domova: do parku v nikaragujské metropoli managua. Její matka sujeylin jako
nezletilá utekla z domova, stala se drogově závislou a skončila na ulici, kde potkala karlina otce
Juana carlose. během těhotenství přestala brát drogy, aby neublížila svému dítěti. Juan carlos
je však užívá dál a nedokáže se o svou partnerku a dcerku postarat. oba se potýkají nejen
s naprosto nevyhovujícími hygienickými podmínkami, ale i s neustálou hrozbou odebrání
dítěte policií. sujeylin se proto vypraví zpátky k rodině, kde už vyrůstá její prvorozená dcera
nasli. doma se ale jen otevřou staré rány, které před lety způsobily její odchod. po dvou
měsících je sujeylin znovu v zanedbaném parku a má před sebou jen dvě možné cesty – začít
znovu fetovat, nebo najít způsob, jak zaopatřit sebe i karlu. režisér koen suidgeest v dokumentu, začínajícím tři měsíce před karliným narozením a končícím jejími prvními narozeninami,
s neobvyklou intimitou zachytil cestu mladé dívky, která se díky lásce k dceři odhodlá změnit
svůj úděl i za cenu rezignace na své vlastní touhy.
main competition
/ hlavní soutěž
51
CHODORKOVSKIJ
Khodorkovsky / Cyril Tuschi / Germany / 2011 /
111 min. / Color and B&W / 35 mm
PRODUCTION: Cyril Tuschi
lala Films
Sophienstr. 18
10178, Berlin
Germany
+49 30 2839 1401
[email protected]
for many young russians, mikhail khodorkovsky, the former head of oil giant
yukos, is someone who stole a lot of money from their country. others see him as
a martyr, who stood in president vladimir putin's way and was therefore "removed"
for political reasons to a siberian jail, where his sentence was recently extended
by another six years in what was most probably a trumped-up trial. but why
did russia's richest man return to the country from abroad when he had been
given clear signals that he would be arrested and convicted? this question is
the genesis of this sophisticated filmic portrait of mikhail khodorkovsky by cyril
tuschi. he takes an investigative approach and uses black-and-white animated
sequences to examine the circumstances surrounding the entire case, and even
succeeds in recording a short interview with khodorkovsky himself (the only one
khodorkovsky has given during his imprisonment and court hearings). by way of
interviews with family members, colleagues and politicians, the filmmaker tries to
ascertain the real reasons behind khodorkovsky's detention.
pro řadu mladých rusů je bývalý šéf ropného gigantu Jukos michail chodorkovskij tím, kdo
ukradl jejich zemi spoustu peněz. Jiní ho vidí jako mučedníka, který stál v cestě prezidentu
putinovi, a proto byl na politickou objednávku „odklizen“ do sibiřské věznice, kde mu byl
nedávno během opět nejspíše vykonstruovaného procesu prodloužen pobyt o dalších šest
let. proč se ale nejbohatší rus vlastně vracel z ciziny zpět do vlasti, když měl jasné signály, že
bude zatčen a odsouzen? tato otázka stála u zrodu filmově vytříbeného portrétu michaila
chodorkovského, který natočil režisér cyril tuschi. v investigativním duchu a s využitím
černobílých animovaných sekvencí pátrá po okolnostech celého případu a podaří se mu natočit
i krátký rozhovor s chodorkovským – jediný, který během svého věznění a soudních přelíčení
poskytl. prostřednictvím rozhovorů s rodinnými příslušníky, kolegy i politiky se autor snaží
dobrat se skutečných důvodů, které stojí za chodorkovského zatčením.
Cyril Tuschi
FIlMOGRAPHY: Frankfurt at the Seaside (1992),
Nightland (1997), Sommer hunde söhne (2005)
MAIN
COMPeTITION
kHodorkoVsky
52
main competition
/ hlavní soutěž
my bareFoot
Friend – tHe
story oF
sHallim and His
old ricksHaw
MůJ PŘíTEL RIKŠA
My Barefoot Friend – The Story of Shallim and
His Old Rickshaw / Seong-Gyou lee / South
Korea / 2010 / 81 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Min-Chul Kim
CreativeAST
#401, Sangsudong 95-3, Mapogu
121828, Seoul
South Korea
+82 10 7547 0047
[email protected]
SAleS: Maëlle Guenegues
CAT&Docs
18 rue Quincampoix
75004, Paris
France
+33 1 4459 6353
[email protected]
shallim is a muslim who has been pulling his rickshaw barefoot through the streets
of calcutta for 35 years. like most of his colleagues, including the older hussein
and the melancholy manoj, he comes from bihar, the poorest part of india. every
day, regardless of monsoon rains, stifling heat and omnipresent smog, he takes
his rickshaw in search of another customer who will take him a little bit closer to
getting what he longs for – an auto-rickshaw. Just when he is gradually getting
close to achieving his goal, his hopes begin to unravel. his wife falls seriously
ill and then his son gets sick soon after. most of his life savings are spent on
medicines. As if this wasn't enough, the indian government is now drafting a law
to ban pedestrian rickshaws… this enormously moving and deeply human story
could only have been made thanks to korean director seong-gyou lee's decadelong friendship with the film's main character. this documentary offers a uniquely
authentic look at the life of calcutta's rickshaws, and it faithfully captures all the
colours, aromas and odours of this overpopulated indian metropolis.
Již pětatřicet let tahá bosý muslim shallim svou starou rikšu ulicemi kalkaty. stejně jako většina
jeho kolegů včetně starého husseina či zádumčivého manoje pochází z nejchudší části indie,
z biháru. každý den nehledě na monzunové deště, vedro k zalknutí či všudypřítomný smog
vyráží shallim se svou rikšou za dalším zákazníkem, který ho zase o kousek přiblíží ke splnění
toho, po čem touží – motorikše. ve chvíli, kdy se jeho sen pozvolna blíží naplnění, se znenadání
začne rozplývat. Jeho žena a zanedlouho syn vážně onemocní, a většina celoživotních úspor
tak padne za léky. Aby toho nebylo málo, chystá indická vláda zákon zakazující provoz pěších
rikš… nesmírně dojemný a hluboce lidský příběh mohl vzniknout jen díky desetiletému
přátelství korejského dokumentaristy seong-gyoua leeho s hlavní postavou filmu. nabízí
unikátně autentickou sondu do života kalkatských rikšů a věrně zachycuje všechny barvy, vůně
a pachy přelidněné indické metropole.
Seong-Gyou Lee
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: The Women Who Remarried God
(2002), A letter from Himalaya (2003), Calcutta Street Angels
(2003), Mustang, a land of Hermits (2004), A Great Journey of
the Mongolian Nomads (2005), Mongolian Snow land Meets
Caribous (2006), A Return (2004), Hussein and Shallim's
Calcutta Story (2006), Naina and Sangkar's Cinema Paradise
(2007), Mustang, the Heavenly Path (2008)
main competition
/ hlavní soutěž
53
MůJ úNOSCE
My Kidnapper / Mark Henderson, Kate Horne /
UK / 2010 / 82 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Mark Henderson
Renegade Pictures
75a Abbeville Road
SW4 9JN, london
UK
+44 793 927 7573
[email protected]
in 2003, the world's media reported on the kidnapping of a group of tourists in
the colombian mountains. british national mark henderson was among those
taken, and he spent more than three months in captivity. less than a year after his
release, he got a big surprise when he received an email from one of his marxist
guerrilla captors, a man called Antonio who tried to explain the reasons for the
kidnapping. After five years of mutual correspondence, henderson and three
fellow captives decide to return to the scene of the crime and meet with Antonio
in person. Amidst the beauty of the colombian jungle, which became a nightmare
for those who were kidnapped, a gripping reconstruction of events begins. (the
radiohead-style score only adds to the effect). using clips of television news
reports on the kidnapping, as well as the diary entries and recollections of all
those involved, including Antonio, the filmmakers brilliantly recreate all the twists
and turns of the dramatic event. they come to the conclusion that the kidnappers
were actually motivated by their desire to draw the world's attention to the
atrocities colombian paramilitary units were committing against villagers in that
part of the country.
v roce 2003 proběhla světovými médii zpráva o únosu skupiny turistů v kolumbijských horách.
Jedním z nich byl i brit mark henderson, který v zajetí nakonec strávil více než tři měsíce.
necelý rok po propuštění mu k jeho velkému překvapení přišel e-mail od jednoho z únosců
jménem Antonio, člena marxistické guerillové skupiny, který se mu snažil vysvětlit důvody
jejich únosu. po pěti letech vzájemné korespondence se mark henderson společně se třemi
dalšími oběťmi únosu rozhodl vrátit se na místo činu a s Antoniem se osobně setkat. v lůně
nádherné přírody kolumbijské džungle, která se ale pro unesené stala noční můrou, začíná
napínavá rekonstrukce celé události umocněná znepokojivou hudební kulisou v duchu úvodní
skladby skupiny radiohead. s využitím televizních zpravodajských šotů informujících o únosu
i deníkových záznamů a vzpomínek všech zúčastněných včetně Antonia tvůrci brilantním
způsobem oživují veškeré peripetie dramatické události a docházejí ke zjištění, že skutečnou
motivací únosců byla snaha upozornit svět na zvěrstva, která zde na vesničanech páchají
kolumbijské paramilitární oddíly.
Mark Henderson, Kate Horne
FIlMOGRAPHIeS:
Mark Henderson: The World's Heaviest Man (2007), Find Me
a Family (2009), 650-lb Virgin (2009)
Kate Horne: documentary debut
MAIN
COMPeTITION
my kidnaPPer
54
main competition
/ hlavní soutěž
my
reincarnation
MOJE REINKARNACE
My Reincarnation / Jennifer Fox / USA,
Netherlands, Germany, Switzerland, Italy /
2010 / 102 min. / Color and B&W / DigiBeta
PRODUCTION: Jennifer Fox
Zohe Film Productions, Inc.
116 Franklin St.
New York, NY 10013
USA
+1 212 966 4427
[email protected]
the protagonist of this film, shot over a number of years by award-winning
documentary-maker Jennifer fox, is yeshi, the son of a tibetan spiritual master.
his father escaped from tibet after the chinese occupation and settled in italy,
where he started a family. the film begins in 1989, when yeshi is 18 and more
interested in a career as a photographer and living a completely normal life than
he is in buddhist teachings. Above all, however, he is troubled by his complicated
relationship with his father, who only sees his son as the reincarnation of a monk
called khyentse and someone who should thereby maintain the disappearing
dzogchen offshoot of tibetan buddhist teaching. but young yeshi has no time
for such notions, and 13 years later we see him as a content ibm employee who is
himself the father of a small child. As the years pass, however, he discovers that
buddhist doctrine is nowhere near as alien to him as he first thought, and that
his father's desire for him to travel to tibet and bless the faithful there, who are
convinced of his reincarnation, is not such a foolish idea after all. this intimate
portrait of a complex father-son relationship, which evolves over 20 years against
a backdrop of buddhist faith, offers a unique insight into a direct confrontation
between eastern philosophy and a western lifestyle. it recounts the difficult fate of
tibetans forced to live in exile.
Jennifer Fox
FIlMOGRAPHY: Beirut: The last Home Movie (1987),
An American love Story (1999), Flying Confessions of a Free
Woman (2008)
hlavní postavou časosběrného snímku oceňované americké dokumentaristky Jennifer fox je
Ješe, syn vysokého tibetského duchovního mistra, který po čínské okupaci utekl z tibetu, usadil
se v itálii a založil zde rodinu. film začíná v roce 1989, kdy je Ješemu osmnáct let a více než
buddhistické učení ho zajímá kariéra fotografa a touha vést úplně normální život. hlavně ho
ale trápí komplikovaný vztah s otcem, který v něm místo syna vidí pouze reinkarnaci mnicha
khjence a tím i pokračovatele mizející odnože tibetského buddhistického učení dzogčhen.
o tom ale nechce mladý Ješe ani slyšet a v záběrech o třináct let později už ho vidíme jako
spokojeného pracovníka firmy ibm a otce malého dítěte. s přibývajícími lety však dospívá
ke zjištění, že mu buddhistická nauka není zdaleka tak cizí, jak se mu původně zdála, a že
přání jeho otce, aby jel do tibetu požehnat věřícím, kteří jsou přesvědčeni o jeho reinkarnaci,
není až tak pošetilé. intimní portrét složitého vztahu syna k otci na pozadí buddhistické víry,
točený v průběhu dvaceti let, nabízí jedinečný pohled na přímou konfrontaci východní filozofie
a západního stylu života a připomíná nelehký osud tibeťanů nucených žít v emigraci.
/ hlavní soutěž
55
tHe otHer
cHelsea –
a story From
donetsk
UKRAJINSKÁ CHELSEA
The Other Chelsea – eine Geschichte aus
Donezk / Jakob Preuss / Germany / 2010 /
88 min. / Color / DigiBeta
also in category :
portraits of corruption
if you come from the ukrainian city of donetsk, it goes without saying that you
are a passionate fan of the local football club shakhtar and that the "orange
revolution" was not for you. in no other city did the "blue opposition" of the
current ukrainian president and naturally passionate shakhtar fan viktor
yanukovych enjoy as much support as it did in the mining town of donetsk.
director Jakob preuss has made a very precise survey of the mentality of the
people who nostalgically recall the "good old soviet times" and who do not want
to have anything to do with their country evolving along western lines. this
applies across the board, ranging from people like the ambitious young politician
kolya to the former miner sasha or the friendly valya, who operates a lift in
a dilapidated local coalmine. this is a deftly edited portrait of an impoverished
town, with a high unemployment rate and corruption, that is dominated by
a sumptuous football stadium built by local billionaire rinat Akhmetov. the film is
punctuated by shakhtar's victorious uefA cup campaign. And they say football is
only a game…
pokud pocházíte z ukrajinského města doněck, je nad slunce jasné, že jste vášnivým
fanouškem místního fotbalového týmu šachtar a že „oranžová revoluce“ vám zrovna dvakrát
nevoněla. v žádném jiném městě neměl vůdce „modré opozice“, současný ukrajinský prezident
a samozřejmě velký fanoušek šachtaru viktor Janukovič, takovou podporu jako v hornickém
doněcku. režisér snímku Jakob preuss podnikl velmi přesnou sondu do mentality lidí, kteří
s nostalgií vzpomínají na „staré dobré sovětské časy“ a o směřování své země podle západního
vzoru nechtějí ani slyšet; ať už jde o mladého ambiciózního politika kolju, bývalého horníka
sašu, anebo o přátelskou valju, obsluhující výtah v rozpadajícím se místním dole na uhlí. svižně
sestříhaný portrét chudého města s vysokou mírou nezaměstnanosti a korupce, jemuž vévodí
luxusní fotbalový stadion postavený místním miliardářem Achmetovem, je orámován vítězným
tažením šachtaru pohárem uefA. A pak že fotbal je jen hra…
SAleS: Anja Dziersk
Rise And Shine a unit of Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997, Berlin
Germany
+49 30 4737 2980
[email protected]
Jakob Preuss
documentary debut
MAIN
COMPeTITION
main competition
56
main competition
/ hlavní soutěž
Position amonG
tHe stars
POLOHA HVěZD
Stand van de sterren / leonard Retel Helmrich /
Netherlands / 2010 / 111 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Scarabeefilms
lloydstraat 5
5052 WP, Rotterdam
Netherlands
+31 13 530 0276
[email protected]
this film, about changes in modern indonesia, follows three generations of
a family from a Jakarta slum. the action primarily focuses on the granddaughter
tari, who is being raised by her uncle and grandmother. the hopes of the entire
family rest on this girl, who is the only one who has managed get through high
school. like a typical teenager, however, tari is more interested in mobile phones
and coloured contact lenses than she is in her studies. like thousands of similar
families, the life of this clan is defined by their constant scramble to make a living
and their efforts to improve their penurious living conditions. through seemingly
banal situations, this occasionally poetic and gently humorous film offers an
impeccably vivid insight into the life of poor indonesians. using the microcosm
of this family, which is presented to viewers in great detail, this documentary also
reflects all the fundamental issues concerning life in contemporary indonesia
– corruption, conflict between religions, generation gaps and a growing divide
between rich and poor. brilliant camerawork imbues this film with a sublime
authenticity, which has also been recognised by jurors at Amsterdam's idfA
festival, where the final part of this masterful trilogy won the main award.
Leonard Retel Helmrich
FIlMOGRAPHY: The eye of the Day (2002),
Shape of the Moon (2004)
snímek o proměnách moderní indonésie sleduje třígenerační rodinu z jakartského slumu.
děj se soustředí především na dospívající tari, kterou vychovává její strýc a babička. k dívce,
které se jako jediné podaří vystudovat střední školu, se upínají naděje celé rodiny. tari však
coby klasickou teenagerku víc než studium zajímají mobilní telefony a barevné kontaktní
čočky. život rodiny, stejně jako tisíců jí podobných, určuje neustálá honba za obživou a snaha
o zlepšení nuzných životních podmínek. skrze zdánlivě banální situace nabízí snímek, jemuž
nechybí poetičnost ani jemný humor, dokonale plastický vhled do života chudých indonésanů.
v mikrokosmu ústřední rodiny, který je divákům naservírován i s těmi nejmenšími detaily, se
zrcadlí současně všechny zásadní otázky života v dnešní indonésii: korupce, konflikt mezi
náboženstvími, generační střety a rostoucí rozdíl mezi chudými a bohatými. brilantní práce
s kamerou vdechuje snímku výsostnou autentičnost, již ocenila také porota amsterodamského
festivalu dokumentárních filmů idfA, kde tato závěrečná část mistrné dokumentární trilogie
získala hlavní cenu.
/ hlavní soutěž
57
scena del
crimine
SCENA DEL CRIMINE
Scena del Crimine / Walter Stokman /
Netherlands / 2010 / 74 min. / Color and B&W /
DigiBeta
PRODUCTION: Frank Van den engel
Zeppers Film & TV
Joh. Verhulststraat 174
1075 HC, Amsterdam
Netherlands
+31 20 675 8594
[email protected]
it's better to hear the sound of the prison gates than the bells in a church, says one
of the young delinquents serving his sentence on the island of nisida near napoli.
this is where the dutch director walter stokman's documentary essay, mapping
neapolitan criminality, begins and ends. instead of unravelling the complicated
structure of local organised crime and omnipresent corruption, the filmmaker
decided to listen to the stories of the ordinary people who commit crimes or those
on the other side who try to prevent them. these people range from the bank
robber mauro, living behind the "invisible bars" of house arrest, to the unaffected
emanuella, who has already been a thief and drug dealer for 12 years and who is
never far away from a knife wound, as well as police cadets and forensic specialists.
using impressive footage enhanced by disquieting music, the director constructs
a highly authentic, occasionally poetic, and ultimately chilling portrait of this city
under mount vesuvius. it is a place where everyday criminality and the everpresent influence of the mafia is an integral part of its inhabitants' lives.
„lepší je slyšet zvuk vězeňských vrat než zvonů v kostele,“ říká jeden z mladistvých delikventů
odpykávající si svůj trest na ostrově nisida poblíž neapole. právě zde začíná i končí podmanivá
dokumentární esej nizozemského režiséra waltera stokmana mapující neapolskou kriminalitu.
místo rozplétání komplikované struktury zdejšího organizovaného zločinu a všudypřítomné
korupce se režisér rozhodl naslouchat příběhům obyčejných lidí, kteří zločiny páchají, nebo se
jim naopak snaží zabránit – ať už jde o bankovního lupiče maura žijícího mezi „neviditelnými
mřížemi“ domácího vězení, bezprostřední emanuellu, která již ve dvanácti letech kradla
a prodávala drogy a k ráně nožem nemá nikdy daleko, anebo o kadety policejní akademie
či forenzního specialistu. s využitím působivých záběrů umocněných zneklidňující hudební
kulisou skládá režisér navýsost autentický, místy poetický a ve výsledku mrazivý portrét města
pod vesuvem. města, pro jehož obyvatele je každodenní kriminalita a všudypřítomný vliv mafie
nedílnou součástí života.
SAleS: Coralie Faucheur
Wide Management
40 rue Saint Anne
75002, Paris
France
+33 1 5395 2444
[email protected]
Walter Stokman
FIlMOGRAPHY: Can't U Hear Me Singin' (1997),
Artek: Het ideale vakantiekamp (2002),
Based on a True Story (2005)
MAIN
COMPeTITION
main competition
58
main competition
/ hlavní soutěž
Vodka Factory
VODKA FACTORY
Vodkafabriken / Jerzy Sladkowski / Sweden /
2010 / 90 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Antonio Russo Merenda
Hysteria Film AB
Volundsgatan 10
Se-11321, Stockholm
Sweden
+46 8 315 435
[email protected]
PRINT SOURCe: Sara Yamashita Rüster
Swedish Film Institute
P. O. Box 27126
Se-10252, Stockholm
Sweden
+46 8 665 1100
[email protected]
valya, who is from the town of Zhigulyovsk in russia's samara region, loves nice
clothes and make-up, and also dreams of becoming an actress. however, she
spends most of her time working in a vodka-packing plant and getting drunk with
her girlfriends in the evening. she lives with her mother tatyana and her young
son danila. both women have walked out on their alcoholic and physically violent
husbands. however, when tatyana gets together with an old flame from her youth,
valya refuses to share a roof with her mother's new partner. she moves to moscow,
leaving tatyana to choose between living with a man she loves once again and
a grandson abandoned by his mother. director Jerzy sladkowski presents an
incredibly intimate picture of protagonists experiencing the everyday bitterness of
life without a future. whith the vodka flowing, both abroad and at the local tables,
the women desperately seek their place in the world. dreams of love dissolve in
a banal environment devoid of heroes or miracles.
valja z města žiguljovsk v samarské oblasti ruské federace se ráda pěkně obléká a líčí. sní o tom,
že bude herečkou, nejvíce času však tráví v zaměstnání v balírně vodky a po večerech se opíjí
s kamarádkami. žije společně se svou matkou taťánou a se synkem danilou. obě ženy odešly
od svých manželů, kteří je v opilosti bili a ponižovali. taťána se znovu setkává se svou láskou
z mládí, valja ale odmítá žít s matčiným novým partnerem. po jejím odjezdu do moskvy musí
taťána zvážit, zda svůj život stráví s mužem, do něhož se znovu zamilovala, nebo s vnukem,
který zůstává bez matky. režisér Jerzy sladkowski nás přivádí do neuvěřitelně intimní blízkosti
hlavních protagonistek, které prožívají své každodenní hořkosti života bez budoucnosti.
ve městě, nad nímž bdí busta lenina v nadživotní velikosti, se totiž mnoho nemění. lahve vodky
putují do světa stejně jako končí na stolech řady tamních domácností, kde zahání bezútěšnost
a prázdnotu. ženy zoufale hledají své místo v životě, přičemž jedna na druhé vidí, jak je jejich
počínání marné. sny o lásce se rozpouštějí v banalitě bez hrdinů a zázraků.
Jerzy Sladkowski
FIlMOGRAPHY: Vendetta – Blutrache in Albanien (1996),
Schwedischer Tango (1999), My American Family (2004),
Bästisar (2006), Two Rembrandts in the Garden (2009)
right to know
/ máte právo vědět
59
riGHt to know / máte PráVo Vědět
this competition cAtegory presents feAture-length films thAt drAw Attention to unknown
or suppressed issues concerning humAn rights. these films will compete for the rudolf vrbA
AwArd.
tAto soutěžní kAtegorie předstAvuJe celoveČerní dokumentární filmy, které upoZorňuJí nA neZnámá nebo
ZAmlČovAná témAtA týkAJící se lidských práv. filmy soutěží o cenu rudolfA vrby.
Agnus dei: lAmb of god
bAghdAd film school
blood in the mobile
the dAncing boys of AfghAnistAn
emergency shelter
i wAs worth 50 sheep
in the nAme of the fAmily
into the current: burmA's politicAl prisoners
love me, pleAse
the mArket
our school
prosecutor
revolution
shout
you don't like the truth – 4 dAys inside guAntAnAmo
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
60
right to know
/ máte právo vědět
aGnus dei:
lamb oF God
AGNUS DEI – BERÁNEK BOŽí
Agnus Dei: Cordero de Dios / Alejandra
Sánchez / Mexico, France / 2010 / 84 min. /
Color / DigiBeta
SAleS: Maëlle Guenegues
CAT&Docs
18 rue Quincampoix
75004, Paris
France
+33 1 4459 6353
[email protected]
like many other boys from religious families, from the very outset, Jesús colin was
captivated as a small child by the atmosphere of catholic ceremonies in mexican
churches. he wanted to become an altar boy and later a priest. At just eleven
years of age however, this dream began to turn into a nightmare. father carlos
was a catholic priest in whom he had unlimited trust and whom he perceived as
a paternal figure. then this priest started sexually abusing him. little Jesús was
ashamed and he did not want to aggrieve his mother, who viewed father carlos as
an unimpeachable authority. so he remained silent about being abused for a long
time. nonetheless, he decided to openly tell the whole story to director Alejandra
sánchez, whilst also uncovering how deeply the spirit of a small child was affected
by sexual abuse. even more appalling than Jesús's trauma however, is the fact that
father carlos is still serving mass in mexico to this day, and the local bishop has
rejected or disparaged the accusations that have been made against him. there
is the attitude of the catholic church, which has still not faced up to similar cases
and has shamefully swept them under the carpet. this sincere, moving portrait,
with impressive music and an inventive filmic approach, also records Jesús's efforts
today, as an adult, to meet father carlos and find out why the priest ruined his life.
Alejandra Sánchez
FIlMOGRAPHY: Ni una más (2001), Bajo Juárez, the City
Devouring Its Daughters (2006)
stejně jako řadě dalších chlapců z nábožensky založených rodin učarovala hned od počátku
malému Jesúsovi colinovi atmosféra katolických obřadů v mexických kostelech. toužil se
stát ministrantem a později knězem. v pouhých jedenácti letech se však jeho sen začal měnit
v noční můru. katolický kněz otec carlos, kterému bezmezně důvěřoval a jehož vnímal jako
otcovskou autoritu, ho začal pohlavně zneužívat. malý Jesús se styděl a nechtěl zarmoutit
matku, pro niž otec carlos představoval nedotknutelnou autoritu, a tak o svém zneužívání
dlouho mlčel. režisérce Alejandře sánchez se ale rozhodl velmi otevřeně vylíčit celý příběh
a zároveň odkrýt, jak hluboce dokáže sexuální zneužívání zasáhnout duši malého dítěte.
Ještě děsivější než Jesúsova traumata je však skutečnost, že otec carlos dodnes slouží mše
a místní biskup jeho obvinění odmítá či zlehčuje. nemluvě o postoji katolické církve, která
se stále nedokáže k podobným případům postavit čelem a ostudně se je snaží zamést
pod koberec. upřímný a dojemný portrét s působivou hudbou a invenčním filmovým
zpracováním zároveň zaznamenává snahu dnes již dospělého Jesúse setkat se s otcem
carlosem a zjistit, proč mu zničil život.
right to know
/ máte právo vědět
61
BAGDÁDSKÁ FILMOVÁ ŠKOLA
Bagdad Filmschool / Shuchen Tan /
Netherlands / 2010 / 60 min. / Color / DigiBeta
also in category :
i want to break free
SAleS: Swaze Hartog
VPRO
Sumatralaan 49
1217 GP, Hilversum
Netherlands
+31 35 671 2212
[email protected]
in 2003, a few months after the fall of saddam hussein's regime, documentarymaker maysoon pachachi and her fellow colleague of iraqi origin kasim Abid
decided to establish a film school in baghdad. this institution had to close down
after two years following a bomb attack in its immediate vicinity. A subsequent
attempt to revive the school dates back to 2008. this documentary, from the very
heart of the iraqi capital, offers a collage of footage from classes teaching young
and ambitious filmmakers, as well as from these students' own video diaries. these
pictures record the everyday reality of living in the middle of a dangerous district
and the attempts people are making to stand on their own two feet. during
film, several students talk about the murder of one of their friends or relatives. "if
you lose your creativity, you're dead," an independent iraqi filmmaker tells the
students. he was shot and wounded because of his filming, but he refused to
capitulate in spite of this. the voice of a young generation can be heard at the
baghdad film school. this generation just wants to live a normal and creative life
in a post-conflict society.
v roce 2003, pár měsíců po pádu husajnova režimu, se dokumentaristka maysoon pachachi
a její kolega kasim Abid, oba původem z iráku, rozhodli založit v bagdádu filmovou školu.
bombový útok v bezprostřední blízkosti školy po dvou letech fungování instituci uzavřel. další
pokus o obnovení školy se datuje do roku 2008. dokument ze samého středu města je koláží
záběrů ze třídy během výuky mladých a ambiciózních filmařů a jejich vlastních videodeníků.
v nich zachycují každodenní realitu života uprostřed nebezpečných čtvrtí a pokusů uživit se,
jak se dá. nejeden ze studentů hovoří během natáčení o vraždě některého ze svých přátel či
příbuzných. „přijdete- li o svou kreativitu, jste mrtví,“ říká ve snímku studentům irácký nezávislý
filmař, kterého kvůli natáčení těžce postřelili, ale on se přesto nevzdal. v bagdádské filmové
škole zaznívá hlas mladé generace iráčanů a iráčanek, která touží jen po tom, vést v postkonfliktní společnosti normální a tvořivý život.
Shuchen Tan
FIlMOGRAPHY: Cheb Khaled – Master Class (2002)
RIGHT TO KNOW
baGHdad Film
scHool
62
right to know
/ máte právo vědět
blood in tHe
mobile
KREV V MOBILECH
Blod i mobilen / Frank Piasecki Poulsen /
Denmark, Germany / 2010 / 82 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION: Ole Tornbjerg
Chili Film
Funkevej 28
DK 3400, Hilleroed
Denmark
+45 20 922 643
[email protected]
PRINT SOURCe: Anne Marie Kürstein
Danish Film Institute
Gothersgade 55
DK 1123, Copenhagen K
Denmark
+45 33 743 609
[email protected]
Frank Piasecki Poulsen
FIlMOGRAPHY: Guerrilla Girl (2005), Democracy (2006),
A Seducers Fall (2008)
has it ever occurred to you that your mobile phone could contain precious
minerals stained with the blood of war victims from the democratic republic of
congo? And that each phone call indirectly supports the biggest military conflict
since the second world war (which has claimed the lives of five million people
in the past 15 years)? no, this is not a joke: your mobile phone cannot do without
the rare minerals that come from mostly the illegal mines in this country.
danish director frank piasecki poulsen begins his investigation at the world
mobile congress in barcelona. to his horror, he discovers that no mobile phone
manufacturer can give him assurances that their phones have nothing to do with
the remorseless war over mineral deposits in the democratic republic of congo.
consequently, he sets out the "scene of the crime." After an arduous journey, he
comes to one of the largest mines in congo's bisie region. child labour, young
underage girls working as prostitutes, death by cave-in, and shootouts between
local gang members are all part of the everyday reality, as is the corruption that is
present everywhere throughout the democratic republic of congo.
napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví
obětí války v demokratické republice kongo? A že každým zavoláním nepřímo podporujete
největší válečný konflikt od doby druhé světové války, kterému za posledních patnáct let padlo
za oběť pět milionů lidí? ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází
z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. dánský režisér frank piasecki
poulsen své pátrání začíná na světovém mobilním kongresu v barceloně. ke svému zděšení
zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou
válkou o naleziště minerálů v demokratické republice kongo nic společného. vypraví se
proto na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů v regionu
v konžské bisie. dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi
členy místních gangů jsou zde každodenní realitou. stejně jako všudypřítomná korupce v celé
demokratické republice kongo.
right to know
/ máte právo vědět
63
AFGHÁNŠTí TANEČNíCI
The Dancing Boys of Afghanistan / Jamie
Doran / UK / 2010 / 52 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Najibullah Quraishi
Clover Films
7 Alma Road
Sl4 3HU, Windsor Berkshire
UK
+44 1753 850 500
[email protected]
bacha bazi, which translates as "boy's game", is the name of an old Afghan
tradition under which pubescent boys dress as women and perform dances
for the pleasure of adult men. the custom, particularly widespread in the north
of the country, has flourished in recent years as former army commanders and
influential businessmen purchase selected boys as a kind of trophy. in this way,
street orphans and boys from poor families become sexual slaves; in some cases
they are even murdered. exiled Afghan journalist najibullah Quraishi returned to
his homeland with british director Jamie doran to make a brave investigative film
about this illegal practice. he wins the trust of dastager, a rich businessman who
admits to indulging in bacha bazi, saying two to three thousand children have
passed through his hands. through him, the journalist gets to attend a ceremony
and witness an argument over who will take a good-looking boy home that
evening. when he meets a police official at another event it becomes clear that
ending this barbaric custom in Afghanistan will be far from easy.
bačabazi, v překladu klučičí hra, je název pro prastarý afghánský zvyk, při němž dospívající
chlapci oblečení do ženských šatů tančí pro potěchu přihlížejícího pánského publika. tradice
rozšířená zejména na severu země v posledních letech vzkvétá díky bývalým armádním
velitelům a vlivným obchodníkům, kteří si vytipované chlapce s oblibou kupují jako znak své
prestiže. sirotci z ulice a děti z chudých rodin se pak stávají jejich sexuálními otroky a někdy
i oběťmi vražd. exilový afghánský novinář najibullah Quraishi se vrací do své vlasti, aby o ilegálním fenoménu natočil spolu s britským režisérem Jamiem doranem odvážný investigativní
dokument. podaří se mu získat důvěru dastagera, vlivného a bohatého obchodníka, který se
hrátkám s chlapci oddává a dle svých vlastních slov mu prošly rukama dva až tři tisíce dětí. díky
němu se novinář účastní jedné z oslav bačabazi a je svědkem hádky o to, kdo si pohledného
dospívajícího chlapce odveze večer domů. Jindy se v publiku na podobné oslavě setkává
s vysokým policejním úředníkem, a dochází mu, že vymýtit barbarský zvyk v Afghánistánu
nebude vůbec jednoduché.
Jamie Doran
FIlMOGRAPHY: The Android Prophecy (2001), Afghan
Massacre: The Convoy of Death (2002), The Need for Speed
(2003), Guinea Pig Kids (2004), Jimmy Johnstone: lord of the
Wing (2004), Whiskey in the Jar (2007), Africa Rising (2009),
Afghanistan: Behind enemy lines (2010)
RIGHT TO KNOW
tHe dancinG
boys oF
aFGHanistan
64
right to know
/ máte právo vědět
emerGency
sHelter
POSLEDNí úTOČIŠTě
Yingji Binan Changsuo / Yang He / China /
2010 / 51 min. / Color / MiniDV
in 2001, when china celebrated beijing's successful candidacy for the 2008
olympic games, ni yulan worked as a business lawyer for a large commercial
corporation. the celebratory songs in the streets of the capital city had barely died
out before they were replaced by the sound of wrecking balls. buildings that stood
in the way of future sports facilities, approach roads or hotels, were mercilessly
demolished by the authorities. the consent of the owners of these buildings was
not necessary, and compensation depended on how much influence one had. ni
yulan began defending the victims of these forcible evictions in the courts. in the
years that followed, she was arrested several times by the police, who beat her
and tortured her to such an extent that she can no longer walk unaided. twice she
ended up in jail, and she was last released in April 2010. her own home had been
demolished in the meantime. she tells her story from her wheelchair in a park by
a busy road, where she sleeps in a tent with her husband. this uncompromising
filmic chronicle (which undeniably looks like it wasn't shot by professional
documentary-makers, but by courageous human rights activists) follows their
everyday life on the street and offers surprisingly open testimony from people for
whom the great olympic dream turned into a nightmare.
když Čína v roce 2001 oslavovala úspěšnou kandidaturu na konání olympijských her v roce
2008 v pekingu, pracovala ni Jü-lan jako podniková právnička pro velkou obchodní korporaci.
tóny oslavných písní v ulicích hlavního města ještě ani nedozněly a už jimi pronikal temný
svist demoličních koulí. domy, které stály v cestě budoucím sportovištím, nadjezdům či
hotelům, úřady bez milosti bouraly. souhlas majitelů nebyl nutný, náhrada byla věcí protekce.
ni Jü-lan začala oběti násilného vystěhování bránit u soudu. v průběhu následujících let
byla mnohokrát předvedena na policii, kde ji policisté bili a mučili tak, že přestala chodit.
dvakrát skončila ve vězení, naposledy ji propustili v dubnu 2010. Její vlastní dům mezitím
úřady také strhly, a tak vypráví svůj příběh z invalidního vozíku v parku u rušné silnice, kde
s manželem přespávají ve stanu. syrová filmová kronika, která svou podobou nezapře, že ji
nenatočili profesionální dokumentaristé, ale odvážní lidskoprávní aktivisté, sleduje ni Jü-lanin
každodenní život na ulici a přináší překvapivě otevřené výpovědi lidí, pro něž se velký
olympijský sen proměnil v noční můru.
right to know
/ máte právo vědět
65
MANŽELKA ZA PADESÁT OVCí
Jag var värd 50 lamm / Nima Sarvestani /
Sweden / 2010 / 52 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Maryam ebrahimi
Nimafilm
Hölö Vägen 8
125 40, Stockholm Älvsjö
Sweden
+46 8 647 5515
[email protected]
many Afghan men are followers of radical islam and honour the tradition of
trading in wives, who are a generation younger and whom they sometimes don't
treat any better than a dog. this is also the case with 16-year-old sabere, whose
father died when she was seven years old, which resulted in her being acquired
by a relative. when she was ten, he sold her to a member of the taliban who was
forty years older. she became pregnant by him four times. "i often thought of
suicide," is how sabere recalls her married life with tears in her eyes. she was one
of the few lucky girls who managed to escape this sort of life and find shelter in an
asylum home for woman with a similar fate. naturally, even after doing this, she
is still not out of the woods. in his candid film, nima sarvestani follows the vain
efforts of sebere's mother and her husband to get her daughter a divorce. when
it appears that things might finally be going their way, her stepfather receives
threats because of his other daughter, 10 year-old farzenah. he once promised
her to another man in exchange for a herd of sheep. his side of the "deal" is not
supposed to take place until after farzenah's fifteenth birthday, but the groom
decides that he wants her sooner…
mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími
o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. to je také případ šestnáctileté sabere,
které v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. když bylo dívce deset, prodal ji
o čtyřicet let staršímu tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem myslela
na sebevraždu,“ vzpomíná sabere na manželský život se slzami v očích. dívka měla jako jedna
z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s podobným
osudem. Ani poté ovšem nemá vyhráno. v upřímném snímku režiséra nimy sarvestaniho
sledujeme marnou snahu sabeřiny chudé matky a jejího muže dosáhnout dceřina rozvodu.
když se zdá, že osud je jim konečně nakloněn, nevlastní otec dostává výhrůžky kvůli své druhé
dceři, desetileté farzenah. výměnou za stádo ovcí ji kdysi slíbil jinému muži. „splátka“ měla
proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…
Nima Sarvestani
FIlMOGRAPHY: The evil Cycle (1998), Many Years later (1999),
Naked and Wind (2002), Dead Man's Guest (2003), Iranian
Kidney Bargain Sale (2006), On the Border of Desperation
(2008)
RIGHT TO KNOW
i was wortH
50 sHeeP
66
right to know
/ máte právo vědět
in tHe name oF
tHe Family
VE JMéNU RODINY
In the Name of the Family / Shelley Saywell /
Canada / 2010 / 60 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Deborah Parks
Bishari Film Productions Inc
65 Bellewoods Avenue
Toronto, ON M6J 3N4
Canada
+1 416 722 9385
[email protected]
According to un reports, approximately 5,000 honour killings occur around
the world every year. the bulk of these crimes take place in the middle east
and southeast Asia, but they happen in western countries as well. shelley
saywell, the director of this disturbing film initially looks at a story from toronto,
where a pakistani immigrant murders his own 16-year-old daughter Aqsa.
several weeks later, the American city of dallas is shocked by the murder of
two teenage sisters Amina and sarah by their egyptian father. A few months
afterwards in rochester, ny, 19-year-old fauzia, the daughter of Afghan parents,
miraculously survives her brother's attempt to stab her to death. through candid
interviews with friends and acquaintances of the victims, the film examines the
circumstances and escalating tensions that culminated in these family crimes and
it also looks at the reaction of the local muslim community. in eerie parallel, we
meet other girls from immigrant families who continue to live in fear of their close
relatives. they are forced to lead a double life – their family life, controlled by the
rules of a conservative brand of islam, and their own life, which is not constrained
by the notions of their authoritative and violent family members.
Shelley Saywell
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Shahira (1989), No Man's land
(1993), Fire and Water (1994), Rape: A Crime of War (1996),
Kim's Story: The Road from Vietnam (1997), Crimes of Honour
(1999), Out of the Fire (2000), A Child's Century of War (2001),
Streetnurse (2002), Angry Girls (2004), Hamas: Behind the
Mask (2005), Martyr Street (2006), Devil's Bargain: a Journey
into the Small Arms Trade (2008)
podle zpráv osn dojde na světě asi k pěti tisícům vraždám ze cti ročně. převážná část
těchto zločinů se odehraje na blízkém východě a v jihovýchodní Asii, nevyhýbají se však ani
západnímu světu. režisérka ve znepokojivém snímku sleduje nejprve příběh z kanadského
toronta, kde pákistánský přistěhovalec zavraždí svou šestnáctiletou dceru Aqsu. Za několik
týdnů otřese americkým dallasem vražda dvou náctiletých sester Aminy a sarah jejich otcem,
původem z egypta. o pár měsíců později v rochesteru jen zázrakem přežije devatenáctiletá
fauzia, dcera afghánských rodičů, pokus o ubodání vlastním bratrem. skrze otevřené rozhovory
s přáteli a známými obětí snímek zkoumá okolnosti a eskalující napětí, které vyvrcholily
ve zločiny v rodinném kruhu, i reakce místní muslimské komunity. v tísnivé paralele se
setkáváme s dalšími dívkami z imigrantských rodin, které stále žijí ve strachu ze svých blízkých.
Jsou nuceny žít dvojí život – rodinný, řídící se konzervativními pravidly islámu, a ten vlastní,
nesešněrovaný představami autoritativních a násilných příbuzných.
/ máte právo vědět
67
into tHe
current:
burma's
Political
Prisoners
PROTI PROUDU – BARMŠTí
POLITIČTí VěZNI
Into the Current: Burma's Political Prisoners /
Jeanne Hallacy / Thailand, Burma / 2011 /
87 min. / Color / DigiBeta
despite the fact that bo kyi is a distinguished human rights campaigner, he does
not really seek media attention. As far back as 1988, he stood with the students
who actively headed demonstrations against the military regime in burma. After
an armed crackdown by the military junta, which left more than 3,000 people
dead, he spent seven years in jail. subsequently he succeeded in escaping across
the border to thailand, where he now systematically supports hundreds of
colleagues from the ranks of political prisoners, their families and other burmese
democracy campaigners. in Jeanne hallacy's documentary, bo kyi describes the
efforts of generations of burmese to liberate the country from tyranny. the film
presents unique archive footage from the democratic voice of burma, depicting
anti-government protests as well as performances from the comedian Zarganar,
whose political satire has landed him in jail several times. into the current (yayzan
lan, in burmese) is a documentary that looks at the courage of those whose
intransigent resistance to the regime still gives hope to ordinary burmese people,
despite decades of a continuing dictatorship.
přestože bo kyi patří k uznávaným bojovníkům za lidská práva, pozornost médií
příliš nevyhledává. už v roce 1988 ale stál mezi studenty, kteří se aktivně postavili do čela
demonstrací proti vojenskému režimu v barmě. po ozbrojeném zásahu vojenské junty, během
něhož zemřely více než tři tisíce lidí, strávil přes sedm let ve vězení. podařilo se mu uprchnout
na hranice s thajskem, odkud soustavně podporuje stovky kolegů a kolegyň z řad politických
vězňů, jejich rodiny a další barmské bojovníky za demokracii. bo kyi ve snímku Jeanne hallacy
popisuje úsilí generací barmánců osvobodit zemi od tyranie. film představuje unikátní
archivní záběry skupiny democratic voice of burma z protivládních protestů nebo vystoupení
komika Zarganara, jehož politická satira dostala mnohokrát do vězení. dokument proti proudu
(v barmštině yayzan lan), se zamýšlí nad odvahou těch, jejichž neústupnost vůči režimu dává
obyčejným barmáncům i přes desítky let trvající nadvládu diktátorů stále naději.
PRODUCTION: Khin Maung Win
Democratic Voice of Burma
P. O. Box 6720, St. Olavs Plass
130, Oslo
Norway
+47 228 684 72
[email protected]
Jeanne Hallacy
FIlMOGRAPHY: Burma Diary (1997)
RIGHT TO KNOW
right to know
68
right to know
/ máte právo vědět
loVe me, Please
MěJTE Mě RÁDI, PROSíM
lubite menia, pojaluista / Valery Balayan /
Russia / 2010 / 75 min. / Color / BetaSP
PRODUCTION: Valery Balayan
18-98 Verkhnyaya
125040, Moscow
Russia
+7 903 615 400
[email protected]
in valery balayan's film, a female journalist from the russian opposition newspaper
novaja gazeta says its writers have the highest death rate among reporters.
the worst thing is the feeling that anything could happen, she adds. Anastasia
baburova, one of the daily's journalists, died after being shot in the head in
January 2009. during the attack, which took place in the middle of moscow,
baburova's companion, human rights lawyer stanislav markelov, was also killed
after being shot twice. the two had worked together to draw attention to the
danger of neo-nazism in russia, a fact probably linked to their fates. balayan
made the documentary partly as a tribute to baburova, whose character and
story are described in interviews with her parents, friends and colleagues. such
reflections alternate with scenes of neo-nazi recruitment drives, street fights and
rock concerts. in this way, ideals and the will to help are sharply contrasted with
prejudice and dissatisfaction, converted into brutal violence and blind hate.
„mezi novináři máme nejvyšší úmrtnost. nejhorší je přitom pocit, že se může stát cokoli,“ říká
v dokumentu valerije balajana novinářka ruského opozičního deníku novaja gazeta. právě pro
tento list pracovala Anastasia baburová, která v lednu 2009 podlehla zranění po střelné ráně
do hlavy. Anastasia doprovázela centrem moskvy advokáta a obhájce lidských práv stanislava
markelova. markelov, kterého vrah zasáhl dvěma výstřely do hlavy, zemřel na místě. společně
se snažili upozorňovat na nebezpečí neonacismu v rusku, což se jim také pravděpodobně
stalo osudným. balajan pojímá dokument částečně jako poctu Anastasii, jejíž charakter a život
skládá z rozhovorů s rodiči, přáteli a kolegy. vzpomínkové pasáže protínají autentické záběry
neonacistických náborových akcí a prohlášení, pouličních bitek a koncertů. ideály a snaha
pomáhat se tak tvrdě střetávají s předsudky a nespokojeností přetavenými do brutálního násilí
a slepé nenávisti.
Valery Balayan
FIlMOGRAPHY: Angleter (1989), Between Heaven and earth
(1996), Merab Mamardashvili (2005), Alexander Askoldov.
Destiny of Comissar (2006), Romance of Nadir (2006),
Spiritual Foundations of Civilization (2009)
right to know
/ máte právo vědět
69
tHe market
The Market / Rama Rau / Canada / 2010 /
70 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: ed Berreveld
Storyline entertainment
115 Palmerston Ave
Toronto, ON M6J 2J2
Canada
+1 416 603 8333
[email protected]
in india, selling one's kidneys on the black market in an effort to keep the wolf
from the door is not uncommon, even though it is against the law. demand is
rising, with western clients paying 60,000 dollars for healthy organs. however, the
"donors" receive at most 200 dollars, money which immediately goes on paying
late school fees or reconstruction bills after a devastating tsunami. director ramu
rau focuses her camera on two women: hema, from india, who is trying to sell
a kidney through her sister; and sandra, a canadian whose mother and daughter
are helping her find a suitable donor via the internet. hema undergoes an
examination prior to the operation, and attempts to agree on a price for her organ.
meanwhile, sandra and her family are confronted by the reality of an indian slum,
where selling a body part is often the only way people can keep their heads above
water. the canadian woman must weigh saving her own health againts the cost of
endangering the life of another.
vyřešit nelehkou finanční situaci prodejem ledviny na černém trhu je v indii poměrně běžné,
ačkoli to tamní zákon zakazuje. poptávka roste, přičemž cena pro klienty ze Západu činí šedesát
tisíc dolarů. „dárce“ orgánu však obdrží maximálně dvě stě dolarů, které okamžitě spolknou
dluhy za školné pro děti nebo za stavbu nového domu po ničivé tsunami. režisérka rama rau
ve svém dokumentu zachycuje příběh dvou žen: indky hemy, která se s pomocí sestry snaží
prodat svou ledvinu, a kanaďanky sandry, čekající na vhodného dárce a transplantaci. matka
a dcera sandry se prostřednictvím internetu dozvídají o možnosti koupit ledvinu od indických
žen a všechny tři o této možnosti diskutují. hema podstupuje nutná vyšetření před odběrem
a snaží se o ceně svého orgánu smlouvat. tíživá situace všechny ženy svede dohromady. sandra
a její nejbližší jsou konfrontováni s realitou indického slumu, kde je prodej části vlastního těla
často jediným možným řešením neutěšené životní situace. sandra musí znovu zvážit, zda
vymění své uzdravení za ohrožení života někoho jiného.
Rama Rau
FIlMOGRAPHY: Fingers of Fire (2006), losing My Religion
(2008), A Day in the life of Vij's (2009), My life With Me (2010)
RIGHT TO KNOW
OBCHOD S ORGÁNY
70
right to know
/ máte právo vědět
our scHool
NAŠE ŠKOLA
Şcoala Noastră / Mona Nicoara, Miruna CocaCozma / USA, Switzerland / 2011 / 90 min. /
Color / DigiBeta
PRODUCTION: Mona Nicoara
Sat Mic Film
124 First Place
Brooklyn, NY 11231
USA
+1 917 574 2329
[email protected]
our school is the story of relations between the roma and the majority
population of a small town in northern romania. it follows three roma children
as they struggle to break the barriers of segregation. Alin, beni and dana are sent
from a dilapidated school in an outlying roma neighbourhood to a mainstream
school, where they each experience integration differently. the teachers do not
know what to do with Alin, who is a restless student. he gets little support from
his parents and he sometimes skips class in frustration, instead of going to school.
beni is behind academically. he succeeds in making friends with his romanian
peers and works hard to catch up in school. dana, one of the best students from
the segregated school, but quits school because of marriage and motherhood.
their captivating and often funny stories illuminate the complex cycle of poverty
and discrimination and the dynamics of race relations everywhere in the world.
snímek naše škola je příběhem o vztazích mezi romy a většinovou populací v malém městě
na severu rumunska. dokument sleduje očima tří romských dětí jejich snahu vymanit se
z okovů společenské segregace. Alin, beni a dana jsou posláni z polorozpadlé školy v odlehlé
romské čtvrti do běžné školy. každý z nich prožívá změnu jinak. s neposedným Alinem si
učitelé nevědí rady, u rodičů nachází jen malou podporu, a tak někdy radši než do školy chodí
za školu. pomalejšímu benimu se mezi rumunskými vrstevníky podařilo najít si kamarády,
a proto se snaží tempo výuky za každou cenu zvládnout. dana, která byla na předchozí škole
jedna z nejlepších studentek, opouští školu kvůli manželství a mateřství. Jejich působivé a často
úsměvné příběhy přibližují začarovaný kruh chudoby a diskriminace.
Mona Nicoara, Miruna Coca-Cozma
FIlMOGRAPHIeS:
Mona Nicoara: Children Underground (2001)
Miruna Coca-Cozma: Omar Porras: Sorcier de la scene (2008)
right to know
/ máte právo vědět
71
Prosecutor
Prosecutor / Barry Stevens / Canada / 2010 /
94 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Peter Raymont
White Pine Pictures
822 Richmond Street West, Suite 301
Toronto, ON M6J 1C9
Canada
+1 416 703 5580
[email protected]
PRINT SOURCe: Madeleine Bélisle
National Film Board of Canada
3155 Cote-de-liesse Rd
St-laurent, QC H4N 2N4
Canada
+1 514 283 9805
[email protected]
the protagonist of this documentary, by canadian director barry stevens, is luis
moreno-ocampo, the chief prosecutor of the international criminal court in
the hague. in the 1980s, he worked as a prosecutor in Argentina in trials of the
country's former military leaders. now, however, he faces a much more difficult
task, as the international criminal court has very limited authority. consequently,
moreno-ocampo cannot do without the help of politicians, which is particularly
obvious in the case of the sudanese president omar al-bashir, accused of
war crimes and genocide, which claimed hundreds of thousands of victims
in the darfur region. the film records in detail the pitfalls of diplomacy and
international politics. for example, it follows efforts to stop the military conflict
in the democratic republic of congo by trying the former congolese insurgent
leader thomas lubanga, who is accused of war crimes. with a smile, luis morenoocampo comments on the fact that the work of the international criminal court is
often criticised and does not enjoy the support it deserves. "it's like in football," he
says, "nobody is ever a fan of the referee."
hlavní postavou dokumentu kanadského režiséra barryho stevense je hlavní žalobce
haagského mezinárodního trestního soudu luis moreno-ocampo. v osmdesátých letech
pracoval v Argentině jako žalobce během procesů s vůdci tamního vojenského režimu. nyní
ale stojí před mnohem obtížnějším úkolem: pravomoc mezinárodního trestního soudu je totiž
velmi omezená. bez pomoci politiků se tak moreno-ocampo neobejde, což je zřejmé zejména
v případě súdánského prezidenta umara bašíra, kterého haagský tribunál obvinil z válečných
zločinů a rozpoutání genocidy, jež si v oblasti dárfúru vyžádala statisíce obětí. snímek
podrobně zaznamenává úskalí diplomacie a mezinárodní politiky; sleduje například snahu
zabránit pokračování válečného konfliktu v demokratické republice kongo skrze soudní líčení
s bývalým vůdcem konžských povstalců thomasem lubangou obviněným z válečných zločinů.
skutečnost, že práce členů mezinárodního trestního soudu je často kritizována a nesetkává
se s takovou podporou, jakou by si zasloužila, komentuje luis moreno-ocampo s úsměvem
po svém: „to je jako ve fotbale, tam rozhodčí také nemá žádné fanoušky.“
Barry Stevens
FIlMOGRAPHY: Offspring (2001),
The Great Atlantic Air Race (2003), Bio-Dad (2009)
RIGHT TO KNOW
PROKURÁTOR
72
right to know
/ máte právo vědět
reVolution
HIPHOPOVÁ REVOLUCE
Revolution / Mayckell Pedrero Mariol /
Norway / 2010 / 50 min. / Color / BetaSP
PRODUCTION: Janne Cathrine engelhardtsen
Q´bola? Producciones
Sondre vei 68
1397, Nesoya
Norway
+47 990 388 88
[email protected]
this film, by cuban director mayckell pedrero mariol, is currently one of the most
controversial works on the "island of freedom". it had only one public screening in
havana. Just to be on the safe side, journalists and bloggers were not allowed to
attend. the protagonists of this documentary are members of the hip-hop group
los Aldeanos, whose lyrics faithfully describe the true reality of cuban life. for
Aldo and el b rap is a war, the cuban leader is pinocchio, and free speech is one of
the most basic human rights. with their incisive and politically incorrect hip-hop,
they have gained considerable popularity among young cubans. even though
their records are self-released, they are constantly winning music awards. besides
interviews with the group's members and footage of their concerts, this formally
inventive film – riotously edited in the style of a music video with a large dose of
hip-hop – also presents black-and-white glimpses of everyday life on the streets of
havana, where los Aldeanos are trying to light the way towards better times.
snímek kubánského režiséra mayckella p. mariola patří v současné době mezi nejkontroverznější díla na „ostrově svobody“. měl pouze jedinou veřejnou projekci v havaně, kam ale pro
jistotu nebyl umožněn vstup novinářům a bloggerům. Jeho hlavními protagonisty jsou totiž
členové undergroundové hiphopové skupiny los Aldeanos, jejichž texty pravdivě popisují
kubánskou realitu. pro Alda a el b představuje rap válku, kubánský vůdce pinocchia a svoboda
slova jedno z nejzákladnější lidských práv. svým řízným a politicky nekorektním hip hopem
si mezi mladými kubánci získali značnou popularitu, a i když si své desky vydávají sami,
sbírají jednu hudební cenu za druhou. formálně invenční snímek s divokým střihem v duchu
hudebních videoklipů a notnou dávkou hip hopu nabízí kromě otevřených rozhovorů se členy
kapely a záběrů z jejich koncertů také černobílé pohledy do každodenního života v ulicích
havany, kterému se snaží los Aldeanos posvítit na lepší časy.
Mayckell Pedrero Mariol
FIlMOGRAPHY: Nostalgia (2009)
right to know
/ máte právo vědět
73
sHout
Shout / Sabine lubbe Bakker, ester Gould /
Netherlands / 2010 / 75 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Simone Merkus
Pieter van Huijstee Film
Noordermarkt 37 – 39
1015 NA, Amsterdam
Netherlands
+31 20 421 0606
[email protected]
ezat and bayan were born in the part of the golan heights that is under israeli
control. their parents come from syria and the biggest dream both youths
have is to make a journey to the land of their forebears. every day, on a rock at
the israeli-syrian border, they dream about life on the other side. they get an
opportunity to realise this dream when they turn 18 and receive permission
to study in the syrian capital damascus. Just like other young people, they
become intoxicated with their newly acquired freedom, but this freedom is
also accompanied by a sense of being cut off from their families and feelings
of loneliness in the anonymity of a big city. ultimately, every great adventure
is associated with the need to make a choice. in the case of these young syrian
men, this choice is represented by a dilemma that will change their lives forever:
should they stay or should they return?
ezat a bayan se narodili v té části golanských výšin, kterou kontroluje izrael. rodiče pocházejí
ze sýrie a největším snem obou mladíků je vydat se do země svých předků. každý den na skále
u syrsko-izraelských hranic sní o životě na druhé straně. tato příležitost se jim naskytne
po dovršení osmnácti let, kdy získají povolení studovat v hlavním syrském městě damašku.
stejně jako jiní mladí lidé jsou opojeni nově nabytou svobodou, která je ale nutně provázena
pocity odloučení od rodiny a samoty anonymního velkoměsta. každé velké dobrodružství je
nakonec spojeno s nutností volby, jež v případě syrských mladíků představuje dilema, které
navždy změní jejich životy: zůstat, nebo se vrátit.
Sabine Lubbe Bakker, Ester Gould
FIlMOGRAPHY:
Sabine Lubbe Bakker: everything You See on Television Is
True, even Fiction (2006)
Ester Gould: documentary debut
RIGHT TO KNOW
VOLÁNí
74
right to know
/ máte právo vědět
you don't like
tHe trutH –
4 days inside
Guantanamo
GUANTÁNAMO – PRAVDA BOLí
You Don't like the Truth – 4 Days inside
Guantanamo / luc Côté, Patricio Henriquez /
Canada / 2010 / 100 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: luc Côté
les Films Adobe
70 St-Cyril
Montreal, QC H2V 1H8
Canada
+1 514 276 9880
[email protected]
canadian omar khadr was a quiet but quick-witted guy. he didn't stand out
among his friends, was a bookworm, and never resisted his parents' will, even
when his father said he was taking him to Afghanistan. there his dad joined up
with the taliban, leaving omar in a taliban camp. in 2002, that camp was attacked
by us special forces. omar survived the shootout and was taken, seriously injured,
to a military base in baghram. After interrogation he was taken to guantanamo
bay, becoming – at 15 – the only child prisoner at the us facility in cuba. in
february 2003 omar met investigators from the canadian secret services during
the four-day interrogation, mapped out in this documentary. edited security
camera shots uncover a psychological game that the prey is always destined
to lose. Along with the viewer, this uneven dialogue is watched by journalists,
defence attorneys, former fellow prisoners, Afghan veterans and psychologists.
their comments provide a reflection on the unhappy story of a person whose
circumstances have turned him into a war criminal.
Luc Côté, Patricio Henriquez
FIlMOGRAPHIeS:
Luc Côté: Crash landing (2005)
Patricio Henríquez: Yasser Arafat et les Palestiniens (1980),
The last Stand of Salvador Allende (1998), Images of
a Dictatorship (2000), To Disobey (2005), The Dark Side of the
White lady (2006), Under the Hood, a Voyage Into the World
of Torture (2009)
kanaďan omar khadr byl tichý, bystrý kluk. mezi vrstevníky sice zvlášť nevyčníval, ale rád si
četl a nikdy neodmlouval, ani když ho otec vzal s sebou do Afghánistánu. tam se otec přidal
k tálibánským bojovníkům a syna zanechal v tálibánském táboře. v červnu 2002 na tábor
zaútočily americké zvláštní jednotky. omar přestřelku přežil a s těžkými zraněními se dostal
na vojenskou základnu bagram. po výsleších za použití tzv. zvláštních metod byl přivezen
do guantánama. v patnácti letech se tak stal prvním a jediným dětským vězněm tohoto
amerického trestního zařízení na kubě. v únoru 2003 se omar setkal s vyšetřovateli z kanadské
tajné služby při čtyřdenním výslechu, který dokument mapuje. sestříhané záběry bezpečnostní
kamery rozkrývají psychologickou hru plnou návnad a kliček, ve které je kořist předem
odsouzena k prohře. nevyrovnaný dialog sledují společně s diváky také zainteresovaní novináři,
obhájci, bývalí spoluvězni, afghánští veteráni i psychologové a svými komentáři dokreslují
nešťastný příběh člověka, z něhož okolnosti udělaly válečného zločince.
portraits of corruption
/ tváře korupce
75
Portraits oF corruPtion / tVáře koruPce
films from the mAin themAtic cAtegory of this yeAr’s one world chArt the phenomenon of
corruption, pArticulArly in post-communist countries. people who did well economicAlly
even under AuthoritAriAn regimes mAnAged to skilfully use their contActs After the
trAnsformAtion to democrAcy, And obtAined greAt weAlth And power. these courAgeous films
look At specific figures who often succeed in linking their economic influence with politicAl
clout, And who don’t hesitAte to use mAfiA techniQues.
filmy Z hlAvní temAtické kAtegorie mApuJí fenomén korupce ZeJménA v postkomunistických Zemích. lidé,
kterým se ekonomicky dAřilo Již v Autoritářských režimech, dokáZAli po přechodu k demokrAcii obrAtně
využít svých kontAktů A vytěžit obrovský mAJetek i moc. odvážné snímky sleduJí konkrétní tváře, kterým se
ČAsto dAří propoJovAt svůJ ekonomický vliv s politickým A neštítí se Ani mAfiánských Způsobů.
cAtenAccio A lA drnovice
or Journey to the beginning of time of economic trAnsformAtion
drAQuilA – itAly trembles
Justice for sergei
kApitAlism – our improved formulA
the other chelseA – A story from donetsk
thieves by lAw
74
75
76
77
78
79
76
portraits of corruption
/ tváře korupce
catenaccio a la
drnoVice or
Journey to tHe
beGinninG oF
time oF economic
transFormation
DRNOVICKé CATENACCIO
ANEB CESTA DO PRAVěKU
EKONOMICKé TRANSFORMACE
Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku
ekonomické transformace / Radim Procházka /
Czech Republic / 2010 / 57 min. / Color / DCP
also in category :
czech films
PRODUCTION: Radim Procházka
Produkce Radim Procházka, s. r. o.
Řehořova 1039/54
130 00, Prague 3
Czech Republic
[email protected]
SAleS: Ondřej Kulhánek
Film europe s. r. o.
Branická 1950/209
140 00, Prague 4
Czech Republic
+420 222 521 255
[email protected]
Radim Procházka
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: The Forgotten Patriots of Tobruk
(2003), Our linden Tree (2004), Krejča Behind the Gate (2006),
Desk-based Assassination (2007), Diaries and Novels by Pavel
Kohout (2008), Our First Father Cultivator (2009)
documentary-maker radim procházka approaches the now half-forgotten case
of the drnovice football club with investigative fervour and some ironic insight.
his film charts the miraculous rise and sharp decline of a local football team from
drnovice, which comprises a community of only 2,200 people. using the story of
the football club's chairman Jan gottvald and his rise to the top of the business
world, the filmmaker eloquently and often very funnily recalls the practices of
self-styled "entrepreneurs" from that era, i.e. money laundering, asset-stripping,
unpaid loans and even bribing football referees whenever it was necessary. the
story of the drnovice football club is typical for czech football, politics and
business in the 1990s. on the one hand, there were surprising successes and
celebrated triumphs. on the other hand, the story also involves mysterious
sponsors, corruption and doping. philosophers miroslav petříček, václav
bělohradský and petr fischer comment on the film's key themes, including the
elaborate system of asset-stripping mechanisms. procházka's uncompromising
film about recent czech history uses the example of the "drnovice case" to
graphically illustrate the way in which it was possible to scam huge sums of
money in the country. unfortunately, this was mostly done with impunity.
s investigativním zápalem a zároveň ironickým nadhledem se pustil dokumentarista
radim procházka do dnes již polozapomenuté kauzy zázračného vzestupu a strmého pádu
vesnického fotbalového klubu z drnovic. na příběhu šéfa klubu Jana gottvalda a jeho
proniknutí do podnikatelské extraligy autor výmluvně a velmi vtipně připomíná praktiky
tehdejších „podnikatelů“ – praní špinavých peněz, tunelování, nesplacené půjčky a v případě
potřeby i podplácení fotbalových rozhodčích. příběh drnovického klubu je typický pro český
fotbal, politiku a podnikání 90. let minulého století, za nimiž byly na jedné straně překvapivé
úspěchy a slavná vítězství, na straně druhé tajemní sponzoři, korupce či doping. klíčová témata
filmu, jako třeba propracovaný systém tunelování, trefně komentují filozofové miroslav petříček,
václav bělohradský a petr fischer. procházkův nekompromisní snímek o našich novodobých
dějinách na „drnovické kauze“ názorně ukazuje, jakým způsobem bylo možné, většinou
bohužel beztrestně, vydělat opravdu velké peníze.
portraits of corruption
/ tváře korupce
77
draquila – italy
trembles
Draquila – l’Italia che trema / Sabina
Guzzanti / Italy / 2010 / 97 min. / Color / 35 mm
SAleS: ester Devos
Wild Bunch
99 rue de la Verrerie
75004, Paris
France
+33 1 5301 5032
[email protected]
in 2009, at a time when italian prime minister silvio berlusconi's popularity was
rapidly declining, the italian town of Aquila suffered a devastating earthquake,
which buried hundreds of people and left many thousands more homeless. the
italian prime minister immediately seized the opportunity, and endeavoured
to convince those living on the Apennine peninsula that they had a capable
man at the helm by making frequent visits to the stricken city and launching an
ambitious rebuilding project, with a large dose of populist rhetoric. however,
sabina guzzanti, the director of this sarcastic and very funny film, comes to
a completely different conclusion about the italian leader. Among other things, on
the basis of a detective-style investigation into the entire case, she discovers the
extent to which berlusconi has been linked to the mafia-controlled construction
industry since the start of his career. she also uncovers how his lawyers discreetly
rewrite the country's laws, and she reveals the huge disparity between the italian
prime minister's media image and his actual activities, laden with corruption and
countless scandals. with occasional biting humour, the director uses comicbook images and police wiretaps in a number of ironic montages to paint an
unflattering portrait of her country's leader. the fact that the italian culture
minister boycotted the movie's premiere at cannes shows that it hit home.
v roce 2009, v době strmě klesající berlusconiho popularity, došlo v italském městě Aquila
k ničivému zemětřesení, které pohřbilo stovky lidí a další desítky tisíc připravilo o střechu
nad hlavou. italský premiér se ihned chytil šance a častými návštěvami postiženého města,
ambiciózním projektem výstavby nových domů a také notnou dávkou populistických projevů
se snažil obyvatele Apeninského poloostrova přesvědčit, jak schopného muže mají ve svém
čele. režisérka tohoto sarkastického a velmi vtipně poskládaného snímku sabina guzzanti
však dochází k úplně opačnému názoru. na základě téměř detektivního vyšetřování celé kauzy
zjišťuje, v jaké míře je berlusconi od počátku své kariéry napojen na stavební průmysl ovládaný
mafií, jak jeho právníci nenápadně mění zákony země a v jak velkém rozporu je mediální obraz
italského premiéra s jeho skutečnými aktivitami, zatíženými korupcí a nesčetnými skandály.
v ironických a místy třeskutě humorných kolážích využívajících komiksové obrázky i policejní
odposlechy autorka svého premiéra rozhodně nešetří, o čemž svědčí i bojkot snímku ze strany
italského ministra kultury během premiérové projekce na festivalu v cannes.
Sabina Guzzanti
FIlMOGRAPHY: Viva Zapatero (2005)
PORTRAITS OF
CORRUPTION
DRAqUILA – ITÁLIE SE TŘESE
78
portraits of corruption
/ tváře korupce
Justice For
serGei
SPRAVEDLNOST PRO SERGEJE
Justice for Sergei / Hans Hermans, Martin
Maat / Netherlands / 2011 / 62 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION: Hans Hermans, Martin Maat
ICU Documentaries
P. O. Box 700
6800 AS, Arnhem
Netherlands
+31 26 389 3764
[email protected]
contemporary russia faces a host of problems. one is corruption, which plagues
the state administration and governing authorities from top to bottom. At the
same time, there are people who are unwilling to accept this alarming state
of affairs. one such citizen was tax lawyer sergei magnitsky, who uncovered
the biggest tax fraud in russian history. when he reported it to the relevant
authorities, the reaction he received surprised him. instead of launching an
investigation, the authorities put him in a correctional facility, where he died in
great pain in november 2009. this investigative documentary, made a year after
magnitsky's death, features the testimonies of colleagues, friends, family members
and activists shocked by the story of a man who paid the highest price for blowing
the whistle. while all the evidence suggests he was abused for a year in what
foreign media called a "slow murder", the russian authorities have not managed to
find the perpetrator.
současné rusko čelí mnoha problémům. Jedním z nich je korupce, která si jako mor prožírá
cestu napříč státní správou a úřady. přesto se stále najde mnoho lidí, kterým otřesná situace
není lhostejná. mezi takové občany patřil daňový právník sergej magnickij. při své práci
odhalil největší daňový únik v historii ruska. když celou věc nahlásil na příslušných úřadech,
čekala ho překvapivá reakce. místo vyšetřování daňového úniku byl převezen do nápravného
zařízení, ve kterém v listopadu roku 2009 ve velkých bolestech zemřel. investigativní
dokument rok po jeho úmrtí skládá z výpovědí spolupracovníků, přátel, rodiny a aktivistů
šokující příběh muže, který zaplatil nejvyšší cenu za to, že chtěl upozornit na nepravost, která
se v jeho vlasti děje. přestože všechny důkazy svědčí pro to, že byl po celý rok vystaven týrání
a šlo tak o „pomalou vraždu“, jak případ nazval zahraniční tisk, ruským úřadům se žádného
viníka odhalit nepodařilo.
Hans Hermans, Martin Maat
FIlMOGRAPHY:
Hans Hermans and Martin Maat: Sarajevo Revisited (2003),
Pyongyang Crescendo (2005), Reporter International: Our
Friend Putin (2010)
portraits of corruption
/ tváře korupce
79
KAPITALISMUS – NAŠE
TAJNÁ RECEPTURA
Kapitalism – rețeta noastră secretă /
Alexandru Solomon / Romania, France / 2010 /
76 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Ada Solomon
Hi Film Productions
179 Traian Street
24043, Bucharest
Romania
+40 723 200 640
[email protected]
if the dictator nicolae ceauşescu were to return to his native romania 20 years
after his execution, he would be a happy man. the country is in the hands of his
former close associates and it is rife with corruption and protectionism, just like
it was under communism. with his own brand of hyperbole, director Alexandru
solomon's film takes a look at romanian capitalism, which has been led since
the beginning of the 1990s by a group of prominent individuals with links to the
old regime's security forces. it not only offers viewers an exclusive glimpse of the
luxury homes, yachts and factories of romanian magnates, but also reveals their
thoughts. "you won't be successful unless you steal," is how dinu patriciu describes
his recipe for entrepreneurial success. this billionaire has been accused of money
laundering, in a case that will most probably not be investigated, like all other
financial scandals. this documentary artfully blends profiles of romanian oligarchs
and footage of huge factories, alternated with images of communist assembly-line
production and humorous animated inserts. All of this is embellished with the
director's own ironic commentary.
kdyby se dvacet let od své popravy vrátil do rumunska jeho bývalý diktátor nicolae ceauşescu,
byl by spokojen. vlast je v rukou jeho bývalých blízkých spolupracovníků a je stejně jako
za komunismu prošpikována korupcí a protekcionismem. režisér Alexandru solomon dává
ve svém s nadsázkou natočeném snímku nahlédnout do kuchyně rumunského kapitalismu,
jehož šéfkuchařem se na počátku 90. let minulého století stala skupina prominentů propojená
s režimními bezpečnostními složkami. nabízí exkluzivní pohled nejen do luxusních sídel,
jachet a továren rumunských magnátů, ale také do jejich myslí. „nedosáhnete úspěchu,
dokud nebudete krást,“ prozrazuje svůj recept dinu patriciu, miliardář obviněný v kauze
praní špinavých peněz, která jako všechny ostatní finanční skandály nejspíš nebude nikdy
prošetřena. film tvoří umně namixovaný koktejl z medailonků rumunských oligarchů, záběrů
z velkotováren střídajících se s obrázky komunistické pásové výroby, z televizního zpravodajství
a humorných animovaných vsuvek – to vše opatřeno ironickým režisérovým komentářem.
Alexandru Solomon
FIlMOGRAPHY: The Great Communist Bank Robbery (2004),
Cold Waves (2007), Apocalypse on Wheels (2008)
PORTRAITS OF
CORRUPTION
kaPitalism –
our imProVed
Formula
80
portraits of corruption
/ tváře korupce
tHe otHer
cHelsea –
a story From
donetsk
UKRAJINSKÁ CHELSEA
The Other Chelsea – eine Geschichte aus
Donezk / Jakob Preuss / Germany / 2010 /
88 min. / Color / DigiBeta
also in category :
main competition
SAleS: Anja Dziersk
Rise And Shine a unit of Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997, Berlin
Germany
+49 30 4737 2980
[email protected]
Jakob Preuss
documentary debut
if you come from the ukrainian city of donetsk, it goes without saying that you
are a passionate fan of the local football club shakhtar and that the "orange
revolution" was not for you. in no other city did the "blue opposition" of the
current ukrainian president and naturally passionate shakhtar fan viktor
yanukovych enjoy as much support as it did in the mining town of donetsk.
director Jakob preuss has made a very precise survey of the mentality of the
people who nostalgically recall the "good old soviet times" and who do not want
to have anything to do with their country evolving along western lines. this
applies across the board, ranging from people like the ambitious young politician
kolya to the former miner sasha or the friendly valya, who operates a lift in
a dilapidated local coalmine. this is a deftly edited portrait of an impoverished
town, with a high unemployment rate and corruption, that is dominated by
a sumptuous football stadium built by local billionaire rinat Akhmetov. the film is
punctuated by shakhtar's victorious uefA cup campaign. And they say football is
only a game…
pokud pocházíte z ukrajinského města doněck, je nad slunce jasné, že jste vášnivým
fanouškem místního fotbalového týmu šachtar a že „oranžová revoluce“ vám zrovna dvakrát
nevoněla. v žádném jiném městě neměl vůdce „modré opozice“, současný ukrajinský prezident
a samozřejmě velký fanoušek šachtaru viktor Janukovič, takovou podporu jako v hornickém
doněcku. režisér snímku Jakob preuss podnikl velmi přesnou sondu do mentality lidí, kteří
s nostalgií vzpomínají na „staré dobré sovětské časy“ a o směřování své země podle západního
vzoru nechtějí ani slyšet; ať už jde o mladého ambiciózního politika kolju, bývalého horníka
sašu, anebo o přátelskou valju, obsluhující výtah v rozpadajícím se místním dole na uhlí. svižně
sestříhaný portrét chudého města s vysokou mírou nezaměstnanosti a korupce, jemuž vévodí
luxusní fotbalový stadion postavený místním miliardářem Achmetovem, je orámován vítězným
tažením šachtaru pohárem uefA. A pak že fotbal je jen hra…
portraits of corruption
/ tváře korupce
81
tHieVes by law
Ganavim Ba Hok / Alexander Gentelev /
Israel, Germany, Spain / 2010 / 91 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION: Sasha Klein
S.M.S. Productions – Israel
32-B Petahia Street
69549, Tel Aviv
Israel
+972 36 481 675
[email protected]
they didn't learn about life in school, but in prison, which is where they also
selected their future associates. for them, a tattoo is not an adornment, but an
expression of their contempt for the authorities and a sign that they belong to
a certain prison caste and its hierarchy. they have never worked normal job, yet
they are millionaires, which is something they are duly proud of. so describes
the protagonists of this disturbing documentary by Alexander gentelev, who
managed to win the trust of several leading representatives of the russianspeaking underworld. they must follow a special code of unwritten laws, which
were created in the soviet gulags of the 1930s. their unprecedentedly frank
testimony, together with archive footage of russian prisons and examples
of "mafia revelries", offer a very complex and comprehensive view into the
development of organised crime in russia, from "perestroika" to the present
day. According to a former russian interpol agent, these people now have
a fundamental influence on economic and political decisions in their country,
because they are well aware that they must also have their "own" politician at their
disposal (in addition to bodyguards armed to the teeth).
o životě se neučili ve školách, ale v kriminále. tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky.
tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti
ke své vězeňské kastě a její hierarchii. nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři.
A jsou na to náležitě pyšní. řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu Alexandra
genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika čelních představitelů ruskojazyčného
podsvětí, takzvaných vorů v zakoně. ti musejí dodržovat speciální kodex – nepsané zákony,
které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich nebývale
otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských
radovánek“ podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu
v rusku od perestrojky až do dnešní doby. podle bývalého pracovníka ruského interpolu mají
dnes tito lidé zásadní vliv na ekonomická a politická rozhodování své země, neboť dobře vědí,
že kromě po zuby ozbrojených bodyguardů musejí disponovat i „svým“ politikem.
SAleS: Philippa Kowarsky
CINePHIl
18 levontin St.
65112, Tel Aviv
Israel
+972 35 664 129
[email protected]
Alexander Gentelev
FIlMOGRAPHY: Yolki Palki (2007), Just like Home (2009)
PORTRAITS OF
CORRUPTION
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
hlídací pes
proti
korupci
Transparency International — Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních
organizací Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v České republice a aktivně
přispívat k jejímu systémovému omezování. Více informací naleznete na www.transparency.cz.
www.transparency.cz
age is just a number
/ věku navzdory
83
aGe is Just a number / Věku naVzdory
old Age is A subJect thAt concerns every one of us. nonetheless, in A world where vAlues such
As heAlth, youth And beAuty predominAte, people plAy down the need to deAl with the lAst
stAge of humAn life. documentAries in this cAtegory present the stories of individuAls who,
despite their Age, live A full life thAt is imbued with the need to pArticipAte in society, As well
As to work And to enJoy oneself. the films Also show other sociAl dimensions of Age, i.e. the
Attitude of fAmily members to Aged men And women, or the options thAt they hAve in their
dAily lives.
stáří se týká kAždého Z nás. ve světě, v němž dominuJí hodnoty JAko ZdrAví, mládí A krásA, se všAk potřebA
ZAbývAt se neJZAZší etApou lidského životA upoZAďuJe. dokumenty Z této temAtické kAtegorie nAbíZeJí příběhy
osobností, které vedou nAvZdory věku plnohodnotný život, nAplněný potřebou úČAstnit se nA chodu
spoleČnosti, prAcovAt Či bAvit se. ukAZuJí tAké dAlší sociální Aspekty vZtAhuJící se k vyššímu věku – přístup
rodinných příslušníků k seniorům A seniorkám Či možnosti, které mAJí v kAždodenním životě.
Autumn gold
bAthing micky
edie & theA: A very long engAgement
home is not home
the housemAid
i won't go
thAt's life
82
83
84
85
86
87
88
84
age is just a number
/ věku navzdory
autumn Gold
NA STUPNíCH VíTěZů
Herbstgold / Jan Tenhaven / Germany, Austria /
2010 / 94 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Sarah Maret
Gebrueder Beetz Filmproduktion
Heinrich-Roller-Strasse 15
10405, Berlin
Germany
+49 30 6956 6912
[email protected]
this film offers a sensitive, formally elegant, and occasionally cheerful portrait
of five athletes competing at the 18th international senior citizen world masters
championships in the finnish city of lahti. the makers of this documentary
elegantly show us how well one can preserve a healthy spirit, a vigorous mind
and admirable levels of fitness in an aging body. the protagonists include the
viennese centenarian Alfred proksche, who paints female nudes in his spare time,
the 94-year-old italian discus thrower gabre gabric-calvesi, 93-year-old herbert
liedtke, a ferocious sprinter from stockholm, and Jiří soukup, an 82-year-old
high-jumper from hradec králové. for them, preparing for the championships, and
the individual competitions themselves, is primarily a race against time. the film
looks at the private lives of these aged athletes, whose greatest challenge is not
about beating a world record, but their age. despite this, they still hope that their
performances next year will be a little bit better.
citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se
ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském
lahti. tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné
kondice je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého vídeňana Alfreda proksche, který
ve volném čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku gabre gabric-calvesi, 93letého
sveřepého sprintera ze stockholmu herberta liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího
soukupa z hradce králové. příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž nechybí
nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. snímek
nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření světového
rekordu, ale jejich věk. přesto doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší.
Jan Tenhaven
FIlMOGRAPHY: The Poorest Pay the Bill – Debt Release For
the Third World (1999), Tracing the Ancestors – My Ancestors
the Deatsmen (2007), The War in Me – The Sleeping Trauma
(2008), Why We Buy (2009)
age is just a number
/ věku navzdory
85
batHinG micky
MICKY SE KOUPE
PRODUCTION: erik Andersson
Medima Film & TV
Torsten Alms gata 16, 2tr
12651, Hägersten
Sweden
+46 706 892 756
[email protected]
PRINT SOURCe: Sara Yamashita Rüster
Swedish Film Institute
P. O. Box 27126
Se-10252, Stockholm
Sweden
+46 8 665 1100
[email protected]
everybody calls ebba heyman, who is 100 years old, micky. the dane has a lifelong
hobby: she goes swimming in the sea at all times of the year, whatever the
weather. she says having a hobby is important, as it helps one get to know new
people of all ages and overcome life's vicissitudes. it's important that we enjoy
ourselves every day, for as long as we can, says the resilient micky as she makes
her regular walk back from the jetty. coming home from swimming gives rhythm
to her everyday routine, to cope with the most difficult task.
stoletá dánka ebba heyman, které nikdo neřekne jinak než micky, má celoživotní koníček.
chodí si zaplavat do moře, a to ve všech ročních obdobích, ať pálí slunce, nebo padá sníh. mít
nějakou zálibu je podle ní důležité, člověk tak poznává nové lidi všeho věku a může překonat
vzpomínky na všechno zlé, co se mu v životě přihodilo. „v životě je důležité, abychom si užívali
každý den, jak dlouho to jen půjde,“ říká nezdolná micky, vracející se pravidelně na molo. Její
návraty rytmizují každodenní rutinu, s níž se vypořádat je ten nejtěžší úkol.
Frida Kempff
FIlMOGRAPHY: Same Procedure every Year (2002), My Heart
In Arsenal (2003), Psykoballet (2006), Sharaf Heroes (2006)
AGe IS JUST
A NUMBeR
Micky bader / Frida Kempff / Sweden / 2010 /
14 min. / Color / 35 mm
86
age is just a number
/ věku navzdory
edie & tHea:
a Very lonG
enGaGement
EDIE & THEA
edie & Thea: A Very long engagement /
Susan Muska, Gréta Olafsdóttir / USA / 2009 /
61 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Gréta Olafsdóttir, Susan Muska
Bless Bless Productions
704 Washington
New York, NY 10014
USA
+1 212 242 3009
[email protected]
edie windsor and thea spyer met in new york in 1966. they started going out with
one another and have been a couple ever since. thea is the daughter of Jewish
immigrants from netherlands who fled to england in 1939 before the holocaust.
thea has no memories of her mother, because she died when she was still a child.
As an adult, thea finished her studies in psychology, while edie began a promising
career at ibm. since meeting at a friend's place they have loved one another,
travelled together, and campaigned for the rights of lesbians and gays. they have
also been united by the pain of having their families fail to understand their sexual
orientation. susan muska and gréta olafsdóttir's film captures the couple's long
journey to gaining legal recognition of a relationship that began as an informal
engagement. After 27 years, they were able to enter a registered partnership
in 1993. fourteen years later, edie and thea have finally been able to make their
vows in canada, where same-sex marriage is legal. they had been waiting for that
moment for 41 years.
Susan Muska, Gréta Olafsdóttir
FIlMOGRAPHY:
Susan Muska and Gréta Olafsdóttir: The Brandon Teena
Story (1998)
edie windsor a thea spyer se setkaly v roce 1966 v new yorku. Začaly spolu chodit a jejich vztah
trval celých čtyřicet tři let. thea byla dcerou židovského imigranta z nizozemska, jehož rodina
uprchla v roce 1939 přes velkou británii před holocaustem. na matku thea neměla žádné
vzpomínky, protože jí zemřela, když byla ještě malá. v dospělosti thea vystudovala psychologii
a edie začala slibnou kariéru u ibm. Zamilovaly se do sebe na návštěvě u přátel a od té doby
byly spolu, demonstrovaly za práva gayů a leseb, cestovaly, milovaly se. obě spojila i bolestná
zkušenost s přijetím jejich odlišné sexuální orientace jejich rodinami. režisérky susan muska
a gréta olafsdóttir ukazují ve svém snímku dlouhou cestu edie a they za legalizací jejich
láskou nasyceného svazku, jenž začal neformálním zasnoubením. teprve v roce 1993 se mohly
po dvaceti sedmi letech společného života zaregistrovat jako partnerky. v roce 2007 odletěly
do toronta na svatbu, neboť kanada začala oddávat páry stejného pohlaví bez ohledu na jejich
státní příslušnost. na tuto chvíli čekaly edie a thea čtyřicet jedna let.
age is just a number
/ věku navzdory
87
Home is not
Home
NENí DOMA JAKO DOMA
SAleS: Dietmar Schwaerzler
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13
P. O. Box 197
1070, Vienna
Austria
+43 152 609 90
[email protected]
the four protagonists of Julia laggner's documentary live in an Austrian lodging
house for senior citizens. each of them has a different take on life. some cannot
come to terms with the fact that they have had to leave their own home, and
they still see the lodging house as a temporary arrangement, although they
sense it is their "last port of call". they also had different reasons for moving. one
of the women left her apartment at the request of her family, and she eventually
discovered that they had cast her off as an inconvenient "burden". the days pass
slowly in the lodging house. everyday life is filled with parlour games and parties,
which mask an underlying emptiness. some, whose minds were in good health
just a few weeks before, gradually lose their memories and their thoughts. At the
same time, some residents are almost 100 years old, and their memories stretch
far back into the past to a time when they were just making their way in life and
were full of strength. A former circus juggler and singer, however, thinks he has
enjoyed the best years of his life in the lodging house. At a local church, he met
a woman whom he has fallen in love with and who visits him regularly. this film
shows that old age can be just as enigmatic as youth, and that it may never be
too late for anything.
Čtveřice protagonistů dokumentu Julie laggner bydlí v rakouském penzionu pro seniory.
každý z nich přitom na život pohlíží jinak. někteří se nesmířili s tím, že museli opustit vlastní
domovy a penzion stále vnímají jako provizorium, byť tuší, že jde o „poslední štaci“. Jejich
důvody přestěhovat se byly přitom různé. Jedna z žen uvolnila byt na žádost své rodiny
a nakonec zjistila, že se jí zbavili jako nepohodlného „břemene“. dny plynou v penzionu pomalu,
všední život vyplňují společenské hry a večírky, za nimiž se skrývá prázdnota. ti, kteří byli
ještě před pár týdny v dobré mentální kondici, postupně ztrácejí paměť i myšlenky. několika
obyvatelkám domova je přitom téměř sto let a jejich vzpomínky se vrací do daleké minulosti,
v níž teprve budovaly své vlastní životy a byly plné sil. někdejší cirkusový žonglér a zpěvák však
čas strávený v penzionu vnímá jako nejlepší léta svého života. v tamějším kostele potkal ženu,
do níž se zamiloval a která ho pravidelně navštěvuje. snímek ukazuje, že stáří může být stejně
nevyzpytatelné jako mládí a že nikdy nemusí být na nic pozdě.
Julia Laggner
FIlMOGRAPHY: Wandgangart (2007), ewald bricht durch
(2009), Hotel Rollator (2009)
AGe IS JUST
A NUMBeR
Heim ist nicht Daheim / Julia laggner /
Austria / 2010 / 57 min. / Color / DigiBeta
88
age is just a number
/ věku navzdory
tHe Housemaid
PEČOVATELKA
Die Haushaltshilfe / Anna Hoffmann /
Germany / 2009 / 60 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: eva Steegmayer
Filmakademie Baden-Württemberg
Akademiehof 10
71638, ludwigsburg
Germany
+49 714 196 9103
[email protected]
At the urging of her mother, martina ondécková, who is from the small town of
giraltovce in eastern slovakia, has moved to germany to find a job. the 25-year-old
looks after the bedbound max and his wife, who is in a wheelchair. martina soon
realises that looking after the couple is a fulltime task and that being isolated
from the world is not easy. caring for the elderly pair is exhausting, but she is
conscientious in her work, even though she does not enjoy it at all. her only
connections to slovakia are going to church and calling home from an internet
café. director Anna hoffmann uncovers an economic gap between east and west
that is reflected in this kind of care for sick senior citizens, as the older german
couple can afford to have their own carer stay with them.
pětadvacetiletá martina ondécková z městečka giraltovce na východním slovensku odjela
na přání matky pracovat do německa. Jejím úkolem bylo starat se o maxe upoutaného
na lůžko a o jeho ženu, pohybující se jen pomocí invalidního křesla. brzy pochopí, že starat se
o ně na plný úvazek a být izolována od ostatního světa není jednoduché. péče o oba seniory
je vyčerpávající, svou práci ale vykonává pečlivě, přestože ji vůbec nebaví. Jedinou spojovací
linkou mezi jejím novým životem v německu a tím starým na slovensku jsou návštěvy kostela
a občasné volání domů z internetové kavárny. martina se cítí osamělá a stýská se jí po domově.
staří manželé se musejí spoléhat na pomoc mladé dívky, bez níž by byli ztraceni. režisérka
Anna hoffmann tak ve filmu odkrývá ekonomický rozdíl mezi východem a Západem, jenž se
promítá i do péče o nemocné seniory. němečtí manželé si totiž mohou dovolit najmout si
vlastní pečovatelku a zůstat ve svém domově.
Anna Hoffmann
FIlMOGRAPHY: Wuster erinnerungen (1999), Triptylin (2002),
Kaffeesatz (2002), Schlaflos (2003), Bombay Chicken (2003),
Steps (2004), Welche Richtung geht's nach Hause (2006)
age is just a number
/ věku navzdory
89
i won't Go
NECHTE Mě ŽíT
PRODUCTION: Georgina Hurcombe
love love Films
Flat 8 Dean Park lodge, 15 Cavendish Road
BH1 1QX, Bournemouth Dorset
UK
+44 779 300 5941
[email protected]
oli truss, who is 90, lives alone in the uk in a ramshackle house with a cat, a dog,
and a pony. the director georgina hurcombe sought out the subject who had
tutored her as a child in mathematics and had already been concidered eccentric
in her local village back then. oli says she likes it when visitors come around, but
they mustn't stay too long. instead, she prefers the company of her animals, who
have the run of the house. she tries to be as independent as possible, accepting
only the minimum of help from care workers. strewn around her house are the
leftovers of meals and piles of junk covered in mould, leading to maggots and
even rats. nevertheless, the old woman is happy enough and rejects offers of
a new place to live. there is one surprising secret in oli's past: her husband once
won a large sum of money and the couple had been millionaires. however, the
windfall caused them to divorce, and she has no regrets about losing it. the
director shows how you can be content if you stay true to yourself, even if others,
with a different idea of the good life, are uncomprehending.
devadesátiletá oli truss z velké británie žije sama v domě na spadnutí, jen s kočkou, psem
a poníkem. režisérka georgina hurcombe se vypravila k této ženě, která ji v dětství doučovala
matematiku a už tehdy platila ve vsi za podivínku. „mám ráda návštěvy, ale nesmí se zdržet moc
dlouho,“ říká oli, jež má nejraději společnost svých zvířat, která smějí volně chodit po domě.
stará žena se snaží být co nejsamostatnější, přijímá jen základní pomoc pečovatelek. v domě
tak zůstávají zbytky jídla a neuklizené hromady věcí, mezi nimiž se hromadí plíseň, červi
a pobíhají krysy. oli je přesto spokojená a odmítá nabídky odstěhovat se. ve svém věku se stále
stará o svůj vzhled a s oblibou si čte v bulváru. minulost oli přitom skrývá překvapivé tajemství.
Její manžel kdysi vyhrál velkou částku peněz a manželé se tak stali milionáři. peníze však dvojici
rozdělily a oli nikdy nelitovala, že o ně přišla. režisérka ukazuje, jak šťastný a spokojený může
být člověk, když zůstane sám sebou – byť to ostatním připadá nemožné, neboť mají zcela jinou
představu ideálního a pohodlného života.
Georgina Hurcombe
documentary debut
AGe IS JUST
A NUMBeR
I Won't Go / Georgina Hurcombe / UK / 2010 /
28 min. / Color / DigiBeta
90
age is just a number
/ věku navzdory
tHat's liFe
TO JE ŽIVOT
Takie życie / Daniel Zieliński / Poland / 2010 /
27 min. / Black & White / DigiBeta
PRODUCTION: Marta Znoj
He He Film
Warsaw
Poland
+48 7900 3809
[email protected]
SAleS: Katarzyna Wilk
Krakow Film Foundation
ul. Basztowa 15/8a
31-143, Krakow
Poland
+48 122 946 945
[email protected]
wit Zieliński, who is retired, lives with and takes care of his mother in a house
in the polish countryside. he helps her wash, cooks and feeds her, and talks
with her. though she does sometimes sing patriotic songs, the old woman
rarely speaks, and is gradually losing her memory. daniel Zieliński has made
a sensitive film about his father and grandmother that in every scene carries an
important message about old age within the family context. well composed
black-and-white shots capture the everyday lives of the pair, along with the visits
of family members. the communication between son and mother, full of love and
friendship, contrasts sharply with the inability of other relatives to spend even
a short amount of time with the elderly woman. Attention, rather, is focused on
the family pets, who receive more affection from grandchildren than their own
blood relation. meanwhile, a conversation between father and son reveals the
loneliness of a person whose work others take for granted. recognition or an offer
of help would salve wit's difficult relationship with his family.
Daniel Zieliński
documentary debut
„Jsem asi velká měkkota,“ říká wit Zieliński, muž v důchodu žijící na polském venkově v domě
se svou matkou, o niž se stará. pomáhá jí s umýváním, vaří a krmí ji, povídá si s ní. stará paní
přitom mluví jen zřídka, ráda zpívá vlastenecké písně a s každým novým dnem se jí paměť
postupně vytrácí. daniel Zieliński natočil citlivý dokument o svém otci a babičce, v němž
každá scéna nese důležité poselství o podobě stáří uvnitř rodiny. dobře komponované
černobílé obrazy ukazují každodenní život této dvojice, stejně jako občasné návštěvy ostatních
rodinných příslušníků. komunikace syna s matkou, plná lásky a přátelství, ostře kontrastuje
s neschopností ostatních členů rodiny strávit byť i krátký čas se starou ženou. v centru
pozornosti se pak místo ní ocitají domácí mazlíčci, kterým dokážou snacha a vnuci projevit
více citu než vlastní příbuzné. rozhovor syna s otcem pak ukazuje, jak osamělý je život člověka,
jehož práci vnímají ostatní jako samozřejmou. chybí v něm uznání a nabídka pomoci, která by
přemostila narušené vztahy mezi witem a jeho rodinou.
i want to break free
/ cesty ke svobodě
91
i want to break Free / cesty ke sVobodě
this cAtegory presents the stories of people whose freedom hAs been curtAiled by wArs, A
politicAl regime or poverty. some films focus on wAr-torn AreAs, where the roAd to freedom
is Also A Question of survivAl. At the sAme time, other movies Also look At the difficult
circumstAnces thAt AccompAny the trAnsformAtion to democrAcy in post-conflict countries,
And they emphAsise the role of young people who defy AuthoritAriAn regimes, e.g. in the AreA
of free Artistic expression. responsibility is Also themAtised in the films in A purely personAl
context, As An insepArAble pArt of one’s freedom.
kAtegorie přináší příběhy lidí, JeJichž svobodu oklešťuJí války, politický režim Či chudobA. některé filmy
se ZAměřuJí nA váleČné oblAsti, kde Je cestA ke svobodě Zároveň otáZkou přežití. dAlší se věnuJí trnitým
okolnostem, Jež doprováZí přechod k demokrAcii v postkonfliktních Zemích, A ZdůrAZňuJí roli mlAdé
generAce, která vZdoruJe Autoritářským režimům nApříklAd svobodným uměleckým proJevem. ve filmech Je
tAké v ryZe osobním kontextu temAtiZovánA odpovědnost JAko neoddělitelná souČást svobody.
bAghdAd film school
bAstoy
cAmeroon, coming out of the nkutA
cAmp victory AfghAnistAn
congo in four Acts
the furious force of rhymes
the grAndchildren of the cubAn revolution
the green wAve
love during wArtime
nArgis – when time stopped breAthing
nigger
stAging A revolution
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
92
i want to break free
/ cesty ke svobodě
baGHdad Film
scHool
BAGDÁDSKÁ FILMOVÁ ŠKOLA
Bagdad Filmschool / Shuchen Tan /
Netherlands / 2010 / 60 min. / Color / DigiBeta
also in category :
right to know
SAleS: Swaze Hartog
VPRO
Sumatralaan 49
1217 GP, Hilversum
Netherlands
+31 35 671 2212
[email protected]
in 2003, a few months after the fall of saddam hussein's regime, documentarymaker maysoon pachachi and her fellow colleague of iraqi origin kasim Abid
decided to establish a film school in baghdad. this institution had to close down
after two years following a bomb attack in its immediate vicinity. A subsequent
attempt to revive the school dates back to 2008. this documentary, from the very
heart of the iraqi capital, offers a collage of footage from classes teaching young
and ambitious filmmakers, as well as from these students' own video diaries. these
pictures record the everyday reality of living in the middle of a dangerous district
and the attempts people are making to stand on their own two feet. during
film, several students talk about the murder of one of their friends or relatives. "if
you lose your creativity, you're dead," an independent iraqi filmmaker tells the
students. he was shot and wounded because of his filming, but he refused to
capitulate in spite of this. the voice of a young generation can be heard at the
baghdad film school. this generation just wants to live a normal and creative life
in a post-conflict society.
Shuchen Tan
FIlMOGRAPHY: Cheb Khaled – Master Class (2002)
v roce 2003, pár měsíců po pádu husajnova režimu, se dokumentaristka maysoon pachachi
a její kolega kasim Abid, oba původem z iráku, rozhodli založit v bagdádu filmovou školu.
bombový útok v bezprostřední blízkosti školy po dvou letech fungování instituci uzavřel. další
pokus o obnovení školy se datuje do roku 2008. dokument ze samého středu města je koláží
záběrů ze třídy během výuky mladých a ambiciózních filmařů a jejich vlastních videodeníků.
v nich zachycují každodenní realitu života uprostřed nebezpečných čtvrtí a pokusů uživit se,
jak se dá. nejeden ze studentů hovoří během natáčení o vraždě některého ze svých přátel či
příbuzných. „přijdete- li o svou kreativitu, jste mrtví,“ říká ve snímku studentům irácký nezávislý
filmař, kterého kvůli natáčení těžce postřelili, ale on se přesto nevzdal. v bagdádské filmové
škole zaznívá hlas mladé generace iráčanů a iráčanek, která touží jen po tom, vést v postkonfliktní společnosti normální a tvořivý život.
i want to break free
/ cesty ke svobodě
93
bastoy
BASTOY
Bastøy / Michel Kapteijns / Netherlands / 2010 /
74 min. / Color / DigiBeta
I WANT TO
BReAK FRee
PRODUCTION: Rolf Orthel
DNU Film
J. M. Coenenstraat 6k
1071WG, Amsterdam
Netherlands
+31 20 422 9469
[email protected]
with its woods, sunshine and clear water, who would think the idyllic island of
bastoy, south of the norwegian capital oslo, was a prison? but a prison it is; one
where over 100 men convicted of drug, sexual, violent and property crimes serve
the remainders of their sentences. there are no cells, cameras or fences on bastoy.
inmates work in the woods, on construction, or with livestock, spending the
evenings going on walks or playing cards in the homes they look after together.
that relative freedom can, paradoxically, be a source of aggravation. one former
drug dealer tells the camera that when you are in a cell, all you think about is
getting out; you don't have to think about anything beyond yourself, or make any
decisions. through intimate and sensitive interviews, the director acquaints us
with the island's prisoners, their thoughts about their past crimes, and their plans
for the future. beautiful and patient shots lead the viewer to question what is most
effective in "improving" prisoners: classic repressive punishment, or the necessity
of taking responsibility for oneself, as is the case on bastoy.
lesy, slunce nad krajinou, průzračná voda… koho by napadlo, že tahle idylická scenerie
norského ostrova bastoy na jih od osla je vězením. A přece, přes sto vězňů odsouzených
za drogové, sexuální, majetkové nebo násilné zločiny si tu odpykává zbytek svých trestů.
na ostrově nejsou cely, kamery ani ploty. delikventi přes den pracují v lese, na stavbách či
u zvířat a večery tráví na procházkách nebo u karet v útulných domcích, o které se společně
starají. svoboda, kterou jim alternativní věznice skýtá, je jim paradoxně občas přítěží. „Zavření
v cele myslíte jen na to, že chcete ven, nemusíte nad sebou uvažovat a o ničem se rozhodovat,“
popisuje bývalý drogový dealer. v intimních a citlivých lidských rozhovorech režisér přibližuje
také další vězně z ostrova, kteří ho nechávají nahlédnout do svých myšlenek o minulých
zločinech i plánech do budoucna. krásné a trpělivé záběry „věznice“ i jejích obyvatel nutí
přemýšlet nad tím, zda skutečné „polepšení“ přinesou spíše klasické represivní tresty, nebo
nutnost přijmout odpovědnost za sebe sama, jak se to děje na ostrově bastoy.
Michel Kapteijns
FIlMOGRAPHY: Blokes (1989), Kampong on Fire (1990), ladies
and Gentlemen (1992), Friends (1992), Young Men (1998),
Watching loud (1999), WiZiWik (2002), Circe Inside Out (2006)
94
i want to break free
/ cesty ke svobodě
cameroon,
cominG out
oF tHe nkuta
KAMERUNSKý COMING OUT
Cameroun, sortir du nkuta / Céline Metzger /
France / 2009 / 52 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: emmanuelle Jacq
les Films du Balibari
33 rue lamoriciere
44000, Nantes
France
+ 33 2 5184 5184
[email protected]
in 1972, nearly 12 years after declaring national independence, a law came into
effect in cameroon, which made homosexuality a criminal offence that could be
punished by up to five years in prison. in 2006, the local tabloid press published
a list of 50 people from the upper echelons of society who were "suspected of
homosexuality". this list also included half the members of the government. this
was a shock for cameroonian society. until that time, public opinion had been
clear on this taboo subject: no homosexuals existed in cameroon! local people
explain to the camera that this "behaviour" was imported by europeans and that
homosexuals can expect to be ostracised by their family and community. this
atmosphere is the backdrop to this film, in which we watch the tireless lawyer
Alice nkom, her client lambert, and five representatives of the young homosexual
community, including the activist nathalie, who wants to open a bar where people
can meet regardless of their sexual orientation. this informally shot movie follows
the protagonists in routine situations and at moments of heightened emotion.
with infectious optimism, Alice fights tirelessly on several fronts – she battles the
judiciary for the abolishment of a law that contradicts the constitution, and she
stands up for the rights of individual defendants. At the same time, she is one of
just a handful of people who is actively trying to tear down the deeply engrained
stereotypes of cameroon's conservative society.
Céline Metzger
FIlMOGRAPHY: Sous la loi des Talibans (2001)
roku 1972, téměř dvanáct let po vyhlášení státní samostatnosti, vešel ve středoafrickém
kamerunu v platnost zákon umožňující trestat homosexualitu až pěti lety vězení. v roce 2006
místní bulvární tisk zveřejnil seznam padesáti lidí z nejvyšších vrstev „podezřelých z homosexuality“, na němž byla i polovina členů vlády. pro společnost to byl šok, veřejné mínění mělo
do té doby o tabuizovaném tématu jasno: v kamerunu přece žádní homosexuálové nejsou!
místní lidé na kameru vysvětlují, že tohle „chování“ sem zatáhli evropané a homosexuály čeká
vyhnanství z rodiny i komunity. v této atmosféře sledujeme neúnavnou právničku Alici nkom,
jejího klienta lamberta a také pětici zástupců mladé homosexuální komunity včetně aktivistky
nathalie, která chce otevřít bar, kde by se potkávali lidé bez ohledu na orientaci. v civilně
natočeném snímku kamera doprovází protagonisty v běžných situacích i ve chvílích vypjatých
emocí. právnička Alice s nakažlivým optimismem neúnavně bojuje na několika frontách –
na půdě justice za zrušení zákona odporujícího ústavě a současně se jako jedna z mála aktivně
snaží bourat hluboce zakořeněné stereotypy v konzervativní kamerunské společnosti.
i want to break free
/ cesty ke svobodě
95
camP Victory
aFGHanistan
CAMP VICTORY AFGHÁNISTÁN
PRODUCTION: Jeff levy-Hinte
BOlO Productions llC
200 Varick Street
New York, NY 10014
USA
+1 646 686 4344
[email protected]
the us national guard has been given a difficult task: to turn Afghan refugees,
illiterate farmers, and occasional fighters into a future army with defence
capabilities. in 2005, this involved several logical steps that were meant to follow
each other in a progressive sequence, i.e. to defeat the taliban, to hand over power
to a democratically elected government, which, among other things, would be
supported by the authority of a functional army, and to gradually withdraw from
the country. this film follows the five-year effort of nAto and American troops
stationed at a base in herat as it tries to train a modern Afghan army and their
daily battles with the harsh reality of the situation. is it at all possible for them
to transform poor, illiterate farmers without proper equipment into professional
soldiers? Are such soldiers able to face an elusive and dangerous enemy that
operates outside of the law?
Americká národní garda dostala nelehký úkol: vybudovat z afghánských rolníků a příležitostných bojovníků základ budoucí obranyschopné armády. v roce 2005 šlo o další z řady logických
kroků, které na sebe měly postupně navazovat. porazit tálibán, předat moc demokraticky
zvolené vládě, která by se mimo jiné opírala i o autoritu funkční armády, a postupně se ze země
stáhnout. snímek sleduje pětiletou snahu amerických vojáků na základně v herátu vytrénovat
moderní afghánskou armádu a jejich každodenní střety s drsnou realitou. mohou se vůbec
z chudých a negramotných zemědělců bez pořádné výbavy stát profesionální vojáci? mohou se
takoví vojáci postavit nepříteli, který je nepolapitelný, nebezpečný a pohybuje se mimo zákon?
Carol Dysinger
documentary debut
I WANT TO
BReAK FRee
Camp Victory Afghanistan / Carol Dysinger /
USA / 2010 / 84 min. / Color / DigiBeta
96
i want to break free
/ cesty ke svobodě
conGo in
Four acts
KONGO VE ČTYŘECH DěJSTVíCH
Congo en Quatre Acts / Dieudo Hamadi, Divita
Wa lusala, Kiripi Katembo Siku / Democratic
Republic of Congo, South Africa / 2010 /
69 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Steven Markovitz
Suka! Productions
27 Caledon Street
8001, Cape Town
South Africa
+27 21 465 4686
[email protected]
the democratic republic of congo is the fourth biggest state in Africa. though
it possesses enormous mineral wealth its citizens are mired in poverty. this
quartet of short, unpolished documentaries captures the tough reality in four
parts of the desolate central African state. in the first film, congolese filmmakers
have documented the frustrating and lengthy process under which mothers
leaving a jam-packed maternity hospital have to "pay" in jewellery and baby
clothes. the second film depicts the problems of kinshasa: overcrowding, a lack of
drinking water, frequent flooding, and malaria linked to the rubbish that piles up
everywhere. the city is in the west of the country, which is a war zone notorious
for a high incidence of rape. the third act concerns the case of two teenagers who
rape and rob a woman of their mother's age. the final film examines the fate of
congolese women and small children surviving on just a dollar a day and forced to
take on gruelling work breaking stones.
demokratická republika kongo je čtvrtým největším státem v Africe. Ačkoli oplývá obrovským
nerostným bohatstvím, jeho obyvatelé se topí v chudobě. kongo ve čtyřech dějstvích je kvartet
syrových krátkých dokumentů zachycujících tvrdou realitu v zuboženém středoafrickém státě.
konžští filmaři a filmařky v prvním snímku zdokumentovali frustrující a zdlouhavý proces,
v němž čerstvé matky opouštějící přeplněnou porodnici musejí místo platby za ošetření
nabízet šperky a ošacení. metropoli kinshasu zase sužuje obrovské přelidnění, nedostatek pitné
vody, časté záplavy a rozmáhající se malárie ze všudypřítomných odpadků. východ země, který
je dosud válečnou zónou, je nechvalně proslulý četným výskytem brutálních znásilnění. třetí
ze snímků sleduje právě tyto případy, v jednom z nichž dva chlapci znásilní a okradou ženu
ve věku vlastní matky. poslední z filmů zachycuje konžské ženy a malé děti přežívající z výdělku
jediného dolaru na den, který získávají tvrdou prací při lámání kamene.
Dieudo Hamadi, Divita Wa Lusala,
Kiripi Katembo Siku
documentary debut
i want to break free
/ cesty ke svobodě
97
tHe Furious
Force oF rHymes
ZUŘIVÁ SíLA VERŠů
SAleS: Hwa-Seon Choi
Doc & Film International
13 rue Portefoin
75003, Paris
France
+33 1 4277 8966
[email protected]
do you sometime think life has gone a bit flat? have you ever said to yourself that
things are going so badly it couldn't get any worse? have you ever tried to catch
your own shadow? if the answer is yes, then you are ripe for the furious force
of rhymes. in this documentary, dissatisfaction and frustration are not vented
in violence but in song and dance. this documentary shows how the oppressed
found a way to share their feelings with the whole world. it is a documentary
that tries to understand their common language – hip hop. this provocative film
reveals how a single genre of music connects people as diverse as American
blacks, east german skinheads, israeli Jews, palestinians, African feminists and
french banlieusards. this stirring chronicle of people who would not let their bitter
fate break them uses the same language as its protagonists to tell its story. the
result is an impressive musical road movie, which cuts across continents and time
to deliver the same message of hope and desire for reconciliation.
chutná vám občas život jako zvětralé pivo? říkali jste si někdy, že všechno jde tak špatně, že
už to ani horší být nemůže? snažili jste se někdy dohnat vlastní stín? pak jste zralí na Zuřivou
sílu veršů. dokument, ve kterém se nespokojenost a frustrace nevybíjí násilím, ale zpěvem
a tancem. dokument, který ukazuje, že utlačovaní našli způsob, jak se o své pocity podělit
s celým světem. dokument, který se snaží porozumět jejich společné řeči – hip hopu.
provokativní snímek odhaluje, jak jeden hudební žánr dokáže spojit tak rozdílné lidi, jako jsou
černoši z bronxu, skinheadi z německa, izraelci a palestinci, africké feministky nebo francouzští
imigranti. strhující kronika hořkých osudů, které se nechtějí nechat zlomit, využívá k vyprávění
stejný jazyk jako její hlavní hrdinové. výsledkem je působivá hudební road movie, která napříč
kontinenty a časem přináší stejné poselství: naději a touhu po smíření.
Joshua Atesh Litle
FIlMOGRAPHY: ever Since the World ended (2001),
The Price of Silence (2009)
I WANT TO
BReAK FRee
Hip-hop, le monde est à vous! / Joshua Atesh
litle / France / 2010 / 82 min. / Color / DigiBeta
98
i want to break free
/ cesty ke svobodě
tHe
GrandcHildren
oF tHe cuban
reVolution
VNOUČATA KUBÁNSKé REVOLUCE
los Nietos de la Revolución Cubana / Carlos
Montaner / USA / 2010 / 60 min. / Color /
BetaSP
PRODUCTION: George Plinio Montalvan
Montalvan & Associates
2804 36th Street, NW
Washington, DC 20007
USA
+1 202 271 4745
[email protected]
there is no point working or studying in this country, says young merci on the
streets of the cuban capital havana. when Javi, a student, is asked what sacrifices
he is willing to make for the ideas of the revolution, he gives the camera the
finger. According to some, a new opposition is growing on the "island of freedom".
these opponents are today's young people, who have nothing in common with
the 50-year-old revolutionary crusade and don't share their parents' feelings
about its ideals. the grandchildren of the cuban revolution speak openly about
the frustration and depression of the younger generation, who yearn for foreign
travel, decent housing and freedom of speech, which they increasingly find
compensation for on the internet and in the provocative lyrics of rap songs.
both "street children" and opposition journalists talk about the trap they find
themselves in thanks to the castro regime. interviewees include the persecuted
blogger yoani sánchez and cuban hip-hop artists. carlos montaner's film is
interlaced with archive footage and peppered with authentic cuban rap music.
„v téhle zemi nemá cenu pracovat ani studovat,“ říká mladá merci na ulici kubánského hlavního
města havany. student Javi na otázku, jaké oběti je ochoten přinést myšlenkám revoluce,
zvedá prostředníček. podle některých hlasů roste na kubě nová opozice. Jsou to dnešní mladí
lidé, kteří nemají s padesát let starým revolučním tažením nic společného a necítí k jeho idejím
už ani sentiment svých rodičů. vnuci a vnučky kubánské revoluce otevřeně vypráví o frustraci
a depresi mladé generace. ta touží po cestování do zahraničí, slušném bydlení a svobodě
projevu, který si v čím dál větší míře kompenzuje na internetu a v provokativních textech
rapových skladeb. o pasti, do které jsou castrovským režimem chyceni, vypovídají ve filmu jak
„děti ulice“, tak nejvýznamnější kubánští opoziční novináři a novinářky, mezi nimi perzekuovaná
bloggerka yoani sánchez, i kubánští hiphopoví umělci. snímek carlose montanera, prokládaný
archivními záběry, koření autentický kubánský rap.
Carlos Montaner
FIlMOGRAPHY: Cuba y los Intelectuales (1989),
Under Cuban Skies (2009)
i want to break free
/ cesty ke svobodě
99
tHe Green waVe
VěZNICE íRÁN
The Green Wave / Ali Samadi Ahadi / Germany,
Iran / 2010 / 80 min. / Color / DigiBeta
also in category :
PRODUCTION: Jan Krueger
Dreamer Joint Venture Filmproduktion GmbH
Regensburger Str. 25
D-10777, Berlin
Germany
+49 30 3002 4440
[email protected]
last year's presidential elections in iran aroused the nation from its lethargy.
for the first time in years, the younger generation felt that there was a chance
for change. hundreds of thousands of them took to the streets in support
of the reform candidate mir-hossein mousavi. electrifying hope gave way to
disappointment and general disillusionment over the clear electoral irregularities,
which helped re-elect the conservative incumbent mahmoud Ahmadinejad. the
massive wave of protests that followed was viciously suppressed by the regime,
which did not hesitate to use the most brutal means of intimidation possible.
All of these events are analysed by the film through the detailed perspective of
exiled journalists and human rights activists, including the winner of the nobel
peace prize shirin ebadi. the personal aspect of the iranian tragedy is captured
by the fictional stories of two young iranians – a young man called kaveh and
a young woman named Azandeh. their stories, which are told using impressive
animation, contrasts sharply with mobile-phone footage of street demonstrations,
which were compiled from thousands of posts that appeared during the elections
on twitter and facebook, as well as on internet blogs. these messages from
courageous iranians contain shocking information about the unjust torture of
detainees. with bleak persuasiveness, they also illustrate the feelings of iran's
younger generation, who feel like prisoners in their own country.
předloňské prezidentské volby v íránu probraly národ z letargie. mladá generace po letech
vycítila šanci na změnu a vyšla do ulic na podporu reformního kandidáta míra hosejna
músávího. elektrizující naději vystřídalo zklamání a všeobecná deziluze z jasného volebního
podvrhu, kterým byl znovu zvolen konzervativní mahmúd Ahmadínežád. vlna protestů, jež
se následně vzedmula, byla krutě potlačena režimem, který se neštítil použít nejbrutálnější
zastrašovací prostředky. všechny tyto události analyzuje snímek pohledem exilových novinářů
a lidskoprávních aktivistů, včetně laureátky nobelovy ceny shirin ebadi; osobní rovinu íránské
tragédie zachycují fiktivní příběhy dvou mladých íránců – mladíka kaveha a dívky Azandeh.
Jejich osudy, ztvárněné působivou animovanou formou kontrastující se syrovými pouličními
záběry z mobilních telefonů, jsou poskládané z tisíců příspěvků, jež se v době voleb objevily
na sociálních sítích a na internetových blozích. vzkazy odvážných íránců a íránek obsahují
šokující informace o bezdůvodném mučení uvězněných a s mrazivou přesvědčivostí ilustrují
pocity mladé íránské generace, která se ve vlastní zemi cítí jako ve vězení.
SAleS: Aida liPera
Visit Films
89 5th Avenue
New York, NY 10003
USA
+1 718 312 8210
[email protected]
Ali Samadi Ahadi
FIlMOGRAPHY: Africa Maybuye (2003), Culture Clan (2004),
lost Children (2005), Salami Aleikum (2009)
I WANT TO
BReAK FRee
main competition
100
i want to break free
/ cesty ke svobodě
loVe durinG
wartime
LÁSKA VE ŠPATNýCH ČASECH
love During Wartime / Gabriella Bier / Sweden,
Denmark / 2010 / 92 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Tobias Janson
Story
Virkesvägen 2a
Se-12030, Stockholm
Sweden
+46 8 156 280
[email protected]
PRINT SOURCe: Sara Yamashita Rüster
Swedish Film Institute
P. O. Box 27126
Se-10252, Stockholm
Sweden
+46 8 665 1100
[email protected]
love during wartime is a romeo and Juliet for our times. two star-crossed
lovers decide to take on the world with the only weapon they have – their love
for each other, which emerged from the rubble of demolished houses and the
hopelessness of the conflict in the middle east. osama is a sculptor and palestinian
muslim who has fallen in love with Jasmin, a Jewish ballet dancer from israel. the
only thing they want is to live together. from opposite sides of a barbed wire
fence, they pursue a common dream, which strives to overcome the suspicions
of the israeli state and the grudges of palestinian society. they finally only
find a chance to fulfil their dream by leaving together and moving far away to
germany. however, they find that the everyday reality of their situation is a long
way from what they had envisioned…
láska ve špatných časech je skutečným příběhem romea a Julie současnosti. dva osudoví
milenci se rozhodli bojovat se světem jedinou zbraní, kterou mají. láskou, která se zrodila
v prachu zřícených domů a v beznadějné pasti konfliktu na blízkém východě. sochař osama,
palestinský muslim, se zamiloval do baletky Jasmin, židovky z izraele. Jediné, co chtějí, je
žít spolu. na opačných stranách plotu z ostnatého drátu sní svůj společný sen, který se snaží
rozbít podezřívavý izraelský stát i nepřející palestinská společnost. svou šanci nakonec
dostanou až daleko v německu, kam spolu odjedou. každodenní realita má ale k vysněným
představám daleko…
Gabriella Bier
FIlMOGRAPHY: Sexan (2002)
i want to break free
/ cesty ke svobodě
101
narGis – wHen
time stoPPed
breatHinG
NARGIS – KDYŽ SE ČAS ZASTAVIL
PRODUCTION: Claire Franklin
Claire Franklin Film Productions
Gaußstrasse 19e
22765, Hamburg
Germany
+49 176 5256 7015
[email protected]
it only took cyclone nargis 13 hours to ravage the irrawaddy delta in burma in
may 2008. during this time, the destructive natural force claimed the lives of
140,000 people, while almost two and a half million were left without a roof over
their heads. A week after this catastrophe, a group of burmese filmmakers set out
for the affected areas. once they got there, they began filming a lyrical and very
humane account of the actual situation that prevailed. in the middle of razed
villages full of fallen trees, the filmmakers encountered those who were fortunate
enough to survive the disaster. despite the pain of losing their homes and their
loved ones, these villagers do not succumb to apathy. they help each other while
striving to rebuild their dwellings and continue leading a normal life. "this time,
i am building a house away from the five enemies," one young villager says to
the camera. According to buddhist tradition, the five enemies are conflagrations,
thieves, hateful people, floods, and rulers. And it was actually the ruling military
junta who long hid the full extent of the catastrophe from the world and rejected
foreign humanitarian aid, even though it was not capable of supplying the hungry
villagers with basic foodstuffs or important lifesaving medicines.
pouhých třináct hodin trvalo řádění cyklonu nargis v deltě barmské řeky iravadi v květnu roku
2008. Za tu dobu připravil ničivý živel o život 140 000 lidí a téměř dvěma a půl milionu osob
sebral střechu nad hlavou. týden po katastrofě se do postižených oblastí vypravila skupina
barmských filmařů a natočila zde poeticky laděný a velmi humánní snímek ukazující skutečnou
zdejší realitu. uprostřed zbořených vesnic plných spadaných stromů potkávají filmaři ty, kteří
měli štěstí a přežili. i přes bolest ze ztráty domova a svých nejbližších vesničané nepropadli
apatii, vzájemně si pomáhají a snaží se znovu vybudovat své domy a pokračovat v normálním
životě. „nový dům si tentokrát postavím stranou pěti nepřátel,“ svěřuje se na kameru mladý
vesničan. podle buddhistické tradice představuje pět nepřátel oheň, zloději, nenávistní lidé,
povodeň a ti, co jsou u moci. A byla to právě vládnoucí vojenská junta, která před světem
dlouho tajila skutečný rozsah katastrofy a odmítala zahraniční humanitární pomoc, ačkoliv
nebyla schopná hladovějícím vesničanům dodat ani základní potraviny či životně důležité léky.
I WANT TO
BReAK FRee
Nargis – When Time Stopped Breathing /
Kyaw Kyaw Oo, Maung Myint Aung / Burma,
Germany / 2009 / 90 min. / Color / DigiBeta
102
i want to break free
/ cesty ke svobodě
niGGer
NOVé TVÁŘE ITÁLIE
Niguri / Antonio Martino / Italy / 2009 /
47 min. / Color and B&W / MiniDV
PRODUCTION: Antonio Martino
Polivisioni
Zagabria 7
40100, Bologna
Italy
+39 349 714 9342
[email protected]
it was a peaceful village, which turned into Africa after the immigrants arrived,
is the complaint one hears at the start of this documentary from a member of
a small community in southern italy, which is now home to one of the biggest
refugee camps in europe. And while hundreds of desperate refugees wait to
see whether they will get a chance to at least live something like a normal life,
the locals ponder why they must share the place where they live with someone
else. their opinions reflect the attitude of most of italian society, which combines
mistrust, doubt and fear of all things foreign. in his latest film, Antonio martino
asks whether it is feasible and in what way it is possible for his country to respond
to the current situation in the world and work with the countless numbers of
asylum seekers. it also reminds italians of their not too distant past, when they
themselves left in great numbers to try their luck abroad.
„byla to klidná vesnička, která se po příchodu imigrantů změnila v Afriku,“ stěžuje si v úvodu
dokumentu nové tváře itálie obyvatelka malé obce na jihu země, u níž leží jeden z největších
utečeneckých táborů v evropě. A zatímco stovky zoufalých uprchlíků čekají, jestli dostanou
šanci žít alespoň trochu normální život, místní přemítají, proč by se měli s někým dělit o svůj
životní prostor. v jejich názorech se odráží přístup většinové italské společnosti, ve kterém se
mísí nedůvěra, pochybnosti a strach ze všeho cizího. Antonio martino se ve svém nejnovějším
snímku zamýšlí nad tím, zda a jakým způsobem je jeho vlast schopná reagovat na současnou
situaci ve světě a pracovat s početnými žadateli o azyl. připomíná také italům jejich vlastní, ne
tak vzdálenou minulost, kdy sami ve velkém odcházeli za štěstím do zahraničí.
Antonio Martino
FIlMOGRAPHY: Siamo Fatti Cosi (2004), Noi Siamo l'Aria
Non la Terra (2005), Gara de Nord_Copii Pe Strada (2006),
Pančevo_Mrtav Grad (2007), Be Water, My Friend (2009)
i want to break free
/ cesty ke svobodě
103
staGinG
a reVolution
SVOBODNé JEVIŠTě
PRODUCTION: Mathew Charles
Daffodil Media
25 Church Crescent
N10 3NA, london
UK
+44 773 791 2505
[email protected]
it is not easy to get to a performance by belarus's banned free theatre. people
interested in going to a show are directed via email and sms messages to a certain
place on the edge of minsk, from where they are then discreetly led to a small
house. in "europe's last dictatorship", as the lukashenko regime is often known,
this little building with a small improvised auditorium and a group of theatre
enthusiasts is a unique island of freedom. even though the actors are well aware
that each performance in which they criticise the lukashenko regime could well
be their last, they still continue with their work. this is often very reminiscent of
the "underground theatres" that operated in communist czechoslovakia. Actors
such as Jude law and sienna miller have expressed their support for the members
of the free theatre. the dramatist tom stoppard has provided financial support
to the ensemble. there have also been demonstrations outside the belarusian
embassy in london, calling for the release of kolya and natasha, the theatre
group's leading figures. they were arrested for taking part in an anti-government
demonstration on the day of the london premiere of Albina kovalyova and
mathew charles's documentary.
dostat se na vystoupení státem zakázaného běloruského svobodného divadla není nic
jednoduchého. Zájemci o vystoupení jsou pomocí e-mailů a sms zpráv nasměrováni na určité
místo na okraji minsku, odkud jsou pak nenápadně odvedeni do malého domku. v „poslední
evropské diktatuře“, jak bývá lukašenkův režim často nazýván, představuje tento domek
s malým improvizovaným sálem a partou divadelních nadšenců jedinečný ostrůvek svobody.
i když místní herci dobře vědí, že každé z představení, v nichž nekompromisně kritizují
lukašenkův režim, může být jejich poslední, ve své práci pokračují. ta v mnohém připomíná
tzv. „bytová divadla“, která fungovala v dobách komunistického Československa. svou
podporu členům svobodného divadla vyjádřili např. herec Jude law či herečka sienna miller.
dramatik tom stoppard souboru poskytl finanční podporu a nechyběl ani na demonstraci před
běloruskou ambasádou v londýně za propuštění hlavních postav divadelního souboru – kolji
a nataši. ti totiž byli v den londýnské premiéry dokumentu Albiny kovaljové a mathewa
charlese zatčeni za účast na protivládní demonstraci.
Mathew Charles, Albina Kovalyova
FIlMOGRAPHIeS:
Mathew Charles: Beyond the Pink Curtain (2009)
Albina Kovalyova: documentary debut
I WANT TO
BReAK FRee
Staging a Revolution / Mathew Charles, Albina
Kovalyova / UK / 2010 / 27 min. / Color and
B&W / DigiBeta
Hnuti DUHA (Friends of the Earth Czech
Republic) supports a new act which involves
the compulsory reduction of carbon emissions
in the Czech Republic – by 2% year on year.
This new act will catalyse modern green
solutions such as energy savings in houses,
much expanded use of clean energy, comfortable
public transport, local food and easy recycling.
www.velkavyzva.cz
www.thebigask.eu
The Big Ask
These Friends of the Earth campaigns
bring together people from 18 European
countries, all with the same Big Ask –
that their governments commit to reduce
carbon emissions... percent by percent, year
on year.
Join in www.velkavyzva.cz or www.thebigask.eu.
environmental challenges
/ ekologické výzvy
105
enVironmental cHallenGes / ekoloGické VýzVy
this cAtegory demonstrAtes the importAnce of one’s individuAl contribution to environmentAl
protection And shows how lArge A role civic Activism cAn plAy in this endeAvour. for exAmple,
the themes of the films will Also reflect the downside of the chinese mirAcle, the problems
AssociAted with switching to renewAble sources of energy, And the possibilities of recycling
wAste And vAluAble nAturAl rAw mAteriAls.
tAto kAtegorie ukAZuJe, JAk výZnAmný Je individuální přínos k ochrAně životního prostředí A JAk velkou
roli v ní hrAJe obČAnský Aktivismus. témAtA filmů reflektuJí nApříklAd odvrácenou strAnu Čínského
ekonomického ZáZrAku, problemAtiku přechodu nA obnovitelné ZdroJe energie Či možnosti recyklAce
odpAdu A přírodních surovin.
the 4th revolution – energy Autonomy
future of hope
i bought A rAinforest
the pipe
rAinmAkers
solArtAxi – Around the world with the sun
wAste lAnd
104
105
106
107
108
109
110
106
environmental challenges
/ ekologické výzvy
tHe 4tH
reVolution
– enerGy
autonomy
ČTVRTÁ REVOLUCE –
ENERGETICKÁ SOBěSTAČNOST
Die 4. Revolution – energy Autonomy /
Carl-A. Fechner / Germany / 2010 / 83 min. /
Color / DigiBeta
PRODUCTION: Carina lugert
Fechner Media
Schwarzwaldstrasse 45
78194, Immendingen
Germany
+49 7462 923 9223
[email protected]
the german politician and impassioned scientist hermann scheer insists in
carl-A. fechner's film that we have only around 30 years left before we simply have
to switch over to renewable energy sources. scheer and the other protagonists
in this visually impressive film – who include renowned experts, business leaders
and environmentalists – believe a new revolution awaits the world in the coming
decades. All insist that there should be a move from nuclear and coal-powered
power plants to individual solutions provided by alternative, renewable resources
such as solar panels and wind and water stations. the film transports us to several
continents as it presents a recipe for energy self-sufficiency as a cure that will also
work for the developing world, where two billion people lack access to electricity.
state of the art technology also has a role to play in the revolution, as the film's
title, because it will release future carmakers from today's dependence on oil. solar
architecture, meanwhile, promises a tenfold increase in the effective use of energy
in buildings. powerful images coupled with stirring music underline the film's
dramatic message: it is possible to make the switch to renewable energy; we just
have to want to.
Carl-A. Fechner
FIlMOGRAPHY: energy from Hydrogen (2001), Allahs Call for
Solar energy (2001), The New Genesis (2001), Fireworks – The
Germans and the Iraq War (2003), Into the Heart of the Future
(2004), Renewables Made in Germany (2005)
„Zbývá nám asi třicet let na to, abychom přešli na obnovitelné zdroje energie,“ říká německý
politik a vědec hermann scheer v dokumentu carla-A. fechnera. podle protagonistů velkolepě
pojatého snímku, mezi kterými jsou renomovaní odborníci, byznysmeni i ekologičtí aktivisté,
čeká svět v nejbližších dekádách další revoluce. spočívat by měla v přechodu od jaderných
a uhelných elektráren k individualizovaným řešením, které poskytují obnovitelné zdroje
v podobě solárních panelů či větrných a vodních zařízení. film nás zavádí na několik
kontinentů a představuje recept „energetické soběstačnosti“ jako lék také pro rozvojový svět,
v němž dvě miliardy lidí nemají přístup k elektřině. Jako důležitá součást nastávající „revoluce“
z filmu vystupují nejmodernější technologie, díky kterým by se automobilový průmysl mohl
brzy osvobodit od závislosti na ropě. budoucnost solární architektury zase slibuje desetkrát
zefektivnit energetické hospodaření budov. impozantní záběry i působivá hudba podtrhují
poselství filmu, které zní: úplný přechod na obnovitelné zdroje energie je možný, jen ho
musíme chtít.
environmental challenges
/ ekologické výzvy
107
Future oF HoPe
MÁME SE NA CO TěŠIT
Future of Hope / Henry Bateman / UK, Iceland /
2010 / 75 min. / Color / DigiBeta
eNVIRONMeTNAl
CHAlleNGeS
PRODUCTION: Heather Millard
Raven Films
10 Old House Road Balsham
CB21 4eF, Cambridge
UK
+44 779 303 0475
[email protected]
in october 2008, iceland was hit hard by the financial crisis. the system of loans
and living on credit, which the islanders had become far too accustomed to,
collapsed like a house of cards. At that moment, it became clear to icelanders that
they would have to begin again and, above all, do things differently. And because
they say anything is possible in iceland (where people are able to grown roses
beyond the Arctic circle), the country experienced an unprecedented boom in
new approaches to sustainable development. An upsurge in organic farming as
well as the use of renewable resources and the strengthening of civic engagement
gave icelanders a new lease of life. it is not just workers from the island's ministry of
ideas who hope that their country can become a platform for testing new, naturefriendly technologies. on his trips to iceland, british documentary film-maker
henry bateman talked to many local politicians, people from the cultural sphere,
and farmers. he encountered enormous determination and a positive attitude
everywhere. his film, which includes plenty of wonderful footage of iceland's
fascinating natural landscape, shows that this country that has been chastened by
the financial crisis could soon set an example for the rest of the world.
v říjnu 2008 zasáhla island velmi tvrdě finanční krize. systém půjček a života na dluh, na který
si místní lidé v posledním desetiletí až příliš ochotně navykli, se zhroutil jako domeček z karet.
islanďanům bylo v té chvíli jasné, že musejí začít znova a hlavně jinak. A protože na islandu,
jak se říká, je možné vše, neboť i v oblastech za polárním kruhem lidé dokážou pěstovat růže,
nastal nebývalý boom nových přístupů v duchu trvale udržitelného rozvoje. rozmach organického farmaření, využívání obnovitelných zdrojů energie či posílení občanské angažovanosti
vlily islanďanům do žil novou krev. nejen pracovníci zdejšího ministerstva nápadů doufají, že
by se jejich země mohla stát platformou pro testování nových technologií šetrných k přírodě.
britský dokumentarista henry bateman během svých cest na island vyzpovídal řadu místních
politiků a političek, lidí z kulturní branže či venkovských farmářů a všude se setkal s nesmírným
odhodláním a pozitivním přístupem. Jeho snímek, v němž nechybí nádherné záběry fascinující
islandské přírody, ukazuje, že by se island, poučený finanční krizí, mohl v brzké budoucnosti
stát přímo vzorovou zemí pro zbytek světa.
Henry Bateman
documentary debut
108
environmental challenges
/ ekologické výzvy
i bouGHt
a rainForest
KOUPIL JSEM DEŠTNý PRALES
Jag köpte en regnskog / Helena Nygren, Jacob
Andrén / Sweden / 2010 / 58 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION: Margarete Jangard
WG Film
Västergatan 23
21121, Malmö
Sweden
+46 40 781 50
[email protected]
like hundreds of thousands of swedish schoolchildren, when Jacob Andrén was
eight years old he got involved in a public collection to save the rainforests. At the
time, the money that was collected was sent to latin America, where it was meant
to be used for purchasing part of a rainforest in order to prevent it from being cut
down. twenty years later, Jacob decides to try and find out whether these financial
resources actually did go to their intended destination. he also tries to ascertain
where the possible part of the rainforest, which he helped save, is located. After
some detective work, he discovers that the relevant piece of forest lies somewhere
between honduras and costa rica. he packs his bags and makes his way there.
during his adventurous tour, he finds out about the difficult life of poor villages
and sees with his own eyes how much of the rainforest has already been cut down,
mostly illegally for the benefit of mining companies. Jacob Andrén and helena
nygren's outspoken film clearly demonstrates that individual engagement is of
undeniable significance, and that even a small contribution can help bring about
a big change.
Helena Nygren, Jacob Andrén
FIlMOGRAPHIeS:
Helena Nygren: I grevens tid (2004), Bara mandag fredag
(2005), Allt det andra (2005), ett hederligt arbete (2007),
Brita-life as it is (2008)
Jacob Andrén: documentary debut
když bylo Jacobovi Andrénovi osm let, zapojil se stejně jako statisíce švédských školáků
do sbírky na záchranu deštných pralesů. vybrané peníze byly tehdy odeslány do latinské
Ameriky, kde za ně měl být koupen kus deštného pralesa a zachráněn tak před vykácením.
po dvaceti letech se Jacob rozhodl, že se pokusí vypátrat, zda finanční prostředky opravdu
dorazily na místo určení a kde se případně nachází část pralesa, který pomohl zachránit.
po téměř detektivním pátrání zjišťuje, že hledaný kus vegetace se nachází kdesi mezi
hondurasem a kostarikou, a vydává se na cestu. během dobrodružného putování poznává
těžký život chudých vesničanů a na vlastní oči vidí, kolik deštného pralesa již většinou
nelegálně padlo za oběť těžařským firmám. přímočarý snímek Jacoba Andréna a heleny
nygren jasně dokládá, že individuální angažovanost má svůj nepopiratelný význam a že i malý
osobní příspěvek může něco změnit.
environmental challenges
/ ekologické výzvy
109
tHe PiPe
ROURA
The Pipe / Risteard O'Domhnaill / Ireland /
2010 / 83 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Youn Ji
Autlook Filmsales
Trappelgasse 4/17
1040, Vienna
Austria
+43 720 346 934
[email protected]
this film by director risteard o'domhnaill is an engrossing account of an unequal
four-year battle between the inhabitants of the irish fishing village rossport
and the shell corporation. After the multinational company had found natural
gas deposits in the sea nearby, it began building a pipeline, with the consent of
government officials, which was meant to run across the land of local farmers. this
gave rise to one of the most dramatic protest campaigns in the history of modern
ireland. the inhabitants of rossport, who fundamentally opposed the pipeline from
the outset, decided to resist. using old fishing boats, inflatable dinghies and their
own bodies, they defend their territory by every possible means for several years.
when even a european court intervention fails, a local teacher begins a hunger
strike and one of the fishermen decides to block a giant tanker with his own boat.
the construction of the next part of the pipeline can only continue with massive
police assistance and the doubletalk of state representatives. this thrillingly edited
documentary, underscored with impressive music, makes use of dramatic protest
footage and the breathtaking scenery of the unspoilt natural landscape around
rossport to present an example of civic activism in its purest form.
snímek režiséra ristearda o'domhnailla je strhujícím záznamem čtyřletého nerovného boje
obyvatel irské rybářské vesnice rossport s firmou shell. ta v přilehlém moři narazila na ložiska
zemního plynu a se souhlasem vládních úředníků začala se stavbou potrubí, které mělo vést
přes pozemky místních farmářů. rozpoutala tím jednu z nejdramatičtějších protestních akcí
v novodobé irské historii. obyvatelé rossportu, kteří se stavbou od počátku zásadně nesouhlasili, se postavili na odpor a pomocí starých rybářských lodí, nafukovacích člunů i vlastními
těly po několik let všemožně bránili své území. když nepomohla ani intervence u evropského
soudu, zahájila místní učitelka protestní hladovku a jeden z rybářů se rozhodl svou bárkou
blokovat cestu obřímu tankeru. stavba další části potrubí pak mohla pokračovat jen za masivní
policejní asistence a za mlžení zodpovědných zástupců státu. napínavě sestříhaný dokument
podtržený působivou hudební složkou a využívající dramatické záběry z protestních akcí
i úchvatné scenerie panenské přírody v okolí rossportu nabízí ukázku občanského aktivismu
v té nejryzejší podobě.
Risteard O'Domhnaill
FIlMOGRAPHY: O Brother, Cá Bhfuil Tú (2007)
eNVIRONMeTNAl
CHAlleNGeS
PRODUCTION: Rachel lysaght
Underground Films
12 Magennis Place
Dublin 2
Ireland
+353 86 358 7979
[email protected]
110
environmental challenges
/ ekologické výzvy
rainmakers
PORUČíME VěTRU, DEŠTI
De Regenmakers / Floris-Jan van luyn /
Netherlands / 2010 / 73 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Yaniv Wolf
Submarine
Rapenburgerstraat 109
1011 Vl, Amsterdam
Netherlands
+31 20 330 1226
[email protected]
something is rotten in the people's republic of china. And it is not just the
communist machinery of government. in a village in Zhejiang province in the
south of the country, the fish caught in the river taste like rubbish, face creams,
and sometimes even paint. An unpleasant stink emanates from the local wells,
and people have to drink water that has been polluted by industrial waste
from a nearby factory. A local fisherwoman organises petitions and tirelessly
demonstrates to the authorities that pollution is responsible for the high rate of
illness among the population. thus far, however, her efforts have been in vain. in
beijing, besides having to breathe in the exhaust fumes of a huge number of cars,
the city's inhabitants also have to ingest the bi-products of a waste incinerator.
Activist Zhao lei uses all possible means to try and draw attention to the situation,
as does the rebellious peasant chen lifang from central china, who is fighting the
authorities over a chemical factory that is contaminating the local environment. in
inner mongolia, the land is suffering from increasing desertification. this visually
exquisite film presents four stories from the world's most populous country about
water, fire, air and soil. the documentary introduces us to courageous activists,
who are not giving up their fight, even though they are often persecuted. it also
confirms that the chinese economic success of recent years has been achieved at
a terrible price.
Floris-Jan van Luyn
FIlMOGRAPHY: Cyber Coolies (2006),
The Unforbidden City (2008)
Je něco shnilého v Čínské lidové republice. A není to jen komunistický aparát. ve vesnici
v oblasti Če-ťiang na jihu země chutnají ryby vylovené z řeky po odpadcích, krému na obličej,
někdy po barvě. Z místních studen se line nelibý odér a lidé musejí pít vodu znečištěnou
splašky z nedaleké továrny. místní rybářka sepisuje petice a úřadům neúnavně dokazuje, že
znečištění může za vysokou nemocnost obyvatel. Zatím je však její snaha marná. v pekingu
tráví obyvatele kromě kouře z výfuků obrovského množství aut zplodiny ze spalovny na odpad.
Aktivistka Čao se snaží na situaci všemožně upozorňovat, stejně jako vzdorovitá rolnice Čchen
z centrální Číny, jež bojuje s úřady kvůli uzavření chemičky, která zamořuje tamní ovzduší.
mongolskou část země zase trápí postupující desertifikace. vizuálně vytříbený snímek vypráví
čtyři příběhy z nejlidnatější země světa – o vodě, ohni, vzduchu a zemi. dokument představuje
odvážné aktivisty a aktivistky, kteří svůj boj nevzdávají, ačkoli jsou často perzekuováni,
a současně stvrzuje, že čínského hospodářského úspěchu posledních let bylo dosaženo na úkor
životního prostředí a zdraví jeho obyvatel.
environmental challenges
/ ekologické výzvy
111
solartaxi –
around tHe
world witH
tHe sun
SOLARTAxI
PRODUCTION: Daniel Thomaser
Non Square Pigs
Waldemarstr. 19
10999, Berlin
Germany
+49 172 614 2846
[email protected]
As a young boy, louis palmer sketched a solar-powered car on his copybook. he
returns to this dream twenty years later as a primary school teacher in lucerne,
and he begins to make it a reality with the help of several enthusiasts. in the
summer of 2007, the first prototype of the vehicle was created. thanks to solar
panels placed in a trailer, it was able to run continuously on solar power alone.
A journey could now begin. to louis's surprise, the car did not breakdown
after a few hundred kilometres, and so he continues his promotional journey,
amidst great interest from people and the media, for 18 months. in each of the
40 countries that he visited, he organised a lecture at a selected school. At a un
conference on global warming, he was even appointed as an official taxi driver for
ministers from individual countries. erik schmitt's deftly edited road movie with
forceful music and spectacular images of an untraditional journey depicts the
fulfilment of one childhood dream, which could make a crucial contribution to
a global reduction in greenhouse gas emissions.
Jako malý kluk si louis palmer nakreslil do sešitu auto na sluneční pohon. Jeho snem bylo
objet v něm celý svět. po dvaceti letech se už jako učitel na základní škole ve švýcarském
luzernu ke svému snu vrátil a s pomocí několika nadšenců ho začal realizovat. v létě roku
2007 tak spatřil světlo světa první prototyp vozidla, které díky solárním panelům umístěným
v přívěsu bylo schopno nepřetržitého provozu pouze na sluneční pohon. cesta tedy mohla
začít. k louisovu překvapení se jeho auto ani po několika stovkách kilometrů nerozpadlo,
a tak mohl za velkého zájmu lidí i médií ve své propagační cestě pokračovat a po osmnácti
měsících ji úspěšně ukončit. v každé ze čtyřiceti zemí, které navštívil, uspořádal ve vybrané
škole přednášku, a na konferenci organizace spojených národů o globálním oteplování byl
dokonce pověřen funkcí oficiálního taxikáře ministrů jednotlivých zemí. svižně sestříhaná
roadmovie erika schmitta s energickou hudbou a pozoruhodnými obrázky z netradiční
cesty ukazuje splnění jednoho dětského snu, který by mohl zásadním způsobem přispět
k celosvětovému snížení emisí.
SAleS: Anja Dziersk
Rise And Shine a unit of Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997, Berlin
Germany
+49 30 4737 2980
[email protected]
Erik Schmitt
FIlMOGRAPHY: Video Kind (2007), Nicht nur der Himmel ist
blau (2009)
eNVIRONMeTNAl
CHAlleNGeS
Solartaxi – Around the World with the Sun /
erik Schmitt / Germany / 2010 / 68 min. /
Color / DigiBeta
112
environmental challenges
/ ekologické výzvy
waste land
UMěNí ODPADU
Waste land / lucy Walker / UK, Brazil / 2010 /
98 min. / Color / HDCAM
PRODUCTION: Angus Aynsley
Almega Projects
6 Newburgh Street
W1F7RQ, london
UK
+44 207 479 7410
[email protected]
filmed over nearly three years, this film by respected director lucy walker
documents the progress of a charity art project by the world-renowned artist vik
muniz. the movie follows him as he travels to his native brazil to the world's largest
dump, Jardim gramacho on the outskirts of rio de Janeiro, where he plans to
make photographic portraits of some local waste pickers, who sort through 200
tonnes of waste here every day and sell what they collect to recycling companies.
captivated by the world of the dump and the stories of the people he finds
there, muniz decides to establish an artistic partnership with the "models" he
discovers. we thus observe a fascinating process of creation, which uses garbage
to produce wonderful portraits of the "scrap heap" chef irma, the local intellectual
Zumbi, who is building a community lending library out of discarded books, and
18-year-old suelem, who cannot tend to her children because of her work at the
garbage dump. enormous pride and, at the same time, the hopelessness of life at
the dump is reflected in their faces. this brilliantly made documentary, with music
by moby, has won several awards at film festivals, including sundance. it was also
nominated for an oscar for 2010. thanks its protagonists, who exude pure human
emotion, waste land offers stirring evidence of the transformative power of art.
Lucy Walker
FIlMOGRAPHY: Devil's Playground (2002), Blindsight (2006)
film renomované režisérky lucy walker dokumentuje průběh téměř tříletého umělecko-charitativního projektu světově proslulého výtvarníka vika munize. ten odcestoval do rodné brazílie,
aby na největší světové skládce Jardim gramacho na okraji rio de Janeira pořídil fotoportréty
místních lidí, kteří denně vytřídí na dvě stě tun odpadu, jež prodávají recyklačním společnostem. muniz, uchvácený světem skládky a osudy lidí, s nimiž se tu shledává, se rozhodne navázat
s objevenými „modely“ uměleckou spolupráci. sledujeme tak fascinující proces tvorby, v němž
za použití odpadků vznikají nádherné portréty „smetištní“ kuchařky irmy, místního intelektuála
Zumbiho, který z vyhozených knih skládá komunitní knihovnu, nebo osmnáctileté suelem, jež
se kvůli práci na skládce nemůže starat o své dvě děti. v jejich tvářích se zrcadlí obrovská hrdost
a současně beznaděj ze života na skládce. brilantně natočený autentický snímek, opatřený
hudbou mobyho, posbíral řadu festivalových cen, například v sundance, a byl také nominován
na oscara za rok 2010. díky hrdinům, z nichž prýští ryzí lidské emoce, dokazuje, že umění má
sílu měnit věci i životy.
women ' s voices
/ ženským hlasem
113
women's Voices / ženským Hlasem
this cAtegory includes films About women who Are striving to fight for their rights And who
must confront A broAd selection of different problems, rAnging from domestic violence to
the trAumA of wAr. the themes of the films Also look At issues concerning fAmily relAtions
or politicAl And culturAl restrictions. the movies present strong women for whom An Active
ApproAch is An Absolute given despite the looming threAt of serious complicAtions.
do této kAtegorie Jsou ZAřAZeny filmy o ženách, které se snAží boJovAt ZA svá právA A museJí Čelit
neJrůZněJším problémům, Ať už Jde o domácí násilí, nebo trAumAtA Z války. témAtA filmů se dotýkAJí
problemAtiky rodinných vZtAhů nebo politických A kulturních restrikcí. snímky předstAvuJí silné ženy,
pro které Je Aktivní přístup nAprostou sAmoZřeJmostí, A to i přes hroZící vážné komplikAce.
blood cAlls you
dish: women, wAitressing & the Art of service
ex-mother
good morning AfricA
pink sAris
poster girl
sAlAm rugby
thembi
112
113
114
115
116
117
118
119
114
women ' s voices
/ ženským hlasem
blood calls you
RODINNé PROKLETí
Blood Calls You / linda Thorgren / Sweden,
Finland, Norway / 2010 / 97 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION: Stina Gardell
Mantaray Film and TV productions
Tjarhovsgatan 36
116 21, Stockholm
Sweden
+46 8 640 4345
[email protected]
PRINT SOURCe: Sara Yamashita Rüster
Swedish Film Institute
P. O. Box 27126
10252, Stockholm
Sweden
+46 8 665 1141
[email protected]
Linda Thorgren
FIlMOGRAPHY: Havana Boy (2002)
director linda thorgren, whose mother is cuban and whose father is swedish,
herself hears the "call of blood", setting out for cuba, where she falls for Alexis.
After they marry, their havana love story turns into a nightmare in europe, when
thorgren finds herself a victim of domestic violence, beaten and humiliated at
the same time as she is expecting her daughter Alma. her own mother marta
experienced just such an unhappy relationship, as had her grandmother and
great-grandmother before her. thorgren gradually comes to terms with the
fact that Alexis has used her to get out of cuba and acquire swedish citizenship.
however, she is keen to break the pattern of parents' problems reflected in the
lives of their children, as an adult trying to establish a harmonious family, without
repeating the unfortunate mistakes of her forefathers and foremothers. Among
other things, the documentary shows how hard it is to overcome the wrongs of
a childhood in which one parent has been absent. the director's interviews with
her mother and father show the depths of a complex problem, while the audience
is left wondering: will the director's daughter Alma one day return to cuba in
search of memories of her father?
režisérka linda thorgren, po matce poloviční kubánka a po otci švédka, se vypravila na kubu,
kde se zamilovala do Alexise. láska z havany vyústila ve svatbu, jejich vztah však měl v evropě
tragické pokračování. linda zakoušela v manželství bití a ponižování, které začalo už v době,
kdy čekala dcerku Almu. stejný model nešťastného partnerského vztahu přitom zažila už její
matka marta, stejně jako babička a prababička. linda se postupně smiřuje s tím, že ji Alexis
využil, aby se dostal z kuby a získal švédské občanství. chce však prolomit model, kdy se
problémy rodičů odrážejí v životě jejich dětí. ty se v dospělosti snaží založit harmonickou
rodinu, a přitom jen nešťastně opakují chyby svých otců a matek. dokument mimo jiné
ukazuje, jak těžké je vyrovnat se s křivdami z dětství, v němž chybí jeden z rodičů. režisérčiny
rozhovory s matkou a otcem ukazují hloubku problému, složeného z ctižádosti, potřeby lásky,
demonstrace moci a vnímání kulturních rozdílů. vrátí se i Alma jednou na kubu pro svou dávku
vzpomínek na otce?
women ' s voices
/ ženským hlasem
115
disH: women,
waitressinG
& tHe art oF
serVice
SERVíRKY
Dish: Women, Waitressing & The Art of
Service / Maya Gallus / Canada / 2010 /
68 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Justine Pimlott
Red Queen Productions
585 Markham St, Suite 3
Toronto, ON M6G 2l7
Canada
+1 416 532 6001
[email protected]
WOMeN'S
VOICeS
there are far more waitresses in the world than waiters. why is that? why do longdistance truckers want women to wait on them? by contrast, why are waiters
more common in upscale restaurants? why do Japanese men like playing a game
of master and maid with waitresses? And why do some women work at topless
places? director maya gallus filmed in numerous restaurants and bars in four
countries, and shows the breadth of establishments where the gender aspect
of the profession is visible. her interviewees include the female owner of an
American diner and the only two female employees of a top french restaurant.
the camera also takes us to a canadian bar where models serve customers, to
strip clubs, and to a Japanese bar where "maids" wear pink aprons. this novel
documentary shows how society separates men and women, the roles it assigns
them, how this division is reflected in stereotypes and the part gender plays in the
labour market.
servírek je na světě podstatně více než číšníků. proč je tato profese tak feminizovaná? proč
chtějí řidiči kamionů na dálkových trasách, aby je obsluhovaly ženy? proč naopak v luxusních
restauracích pracují častěji číšníci? proč mají Japonci rádi, když s nimi servírky hrají hru na pány
a služky? A proč některé servírky pracují v restauracích, kde chodí nahoře bez? režisérka maya
gallus natáčela v několika restauracích a barech ve čtyřech zemích. ukazuje tak širší spektrum
zařízení, v nichž je možné pozorovat genderovanost této profese. na kameru vypovídá
majitelka amerického grilu či jediné dvě zaměstnankyně prestižní francouzské restaurace,
prostřednictvím filmu se ocitáme v kanadském baru se servírkami-modelkami, v erotických
barech a v japonských podnicích se setkáme se „služtičkami“ v růžových zástěrkách. dokument
tak na neotřelém tématu ukazuje, jakým způsobem společnost vyděluje muže a ženy, jaké role
jim určuje a jak se toto rozdělení odráží ve vnímání genderových stereotypů a v genderovanosti trhu práce.
Maya Gallus
FIlMOGRAPHY: elizabeth Smart: On The Side of the Angels
(1991), erotica: A Journey Into Female Sexuality (1997),
Punch like A Girl (2002), Girl Inside (2010)
116
women ' s voices
/ ženským hlasem
ex-motHer
ExMATKA
ex-moeder / Nadine Kuipers / Netherlands /
2010 / 55 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Yaniv Wolf
Submarine
Rapenburgerstraat 109
1011 Vl, Amsterdam
Netherlands
+31 20 330 1226
[email protected]
the roles of parents and children can sometimes be reversed, as demonstrated by
dutch director nadine kuipers in her documentary. this film student and former
model grew up with her father and his parents, because her mother couldn't kick
her drug habit. nadine did not re-establish contact with her mother until she
was 23 years of age. wilma still struggles with addiction, and her daughter must
learn to deal with the problems of her feckless mother, who behaves like a child.
moreover, after a fall while under the influence of drugs, wilma broke her spine,
and has been confined to a wheelchair ever since. her episodes of dependence
continue. whilst intoxicated, she unwittingly sets fire to her apartment and loses
the roof over her head. this documentary explores nadine's feelings on the matter.
she is torn between love for her mother and the need to rid herself of the burden
that wilma represents. not a day or even an hour passes without the director
having to think about all the terrible things that could happen. every time the
telephone rings, she has the unpleasant expectation that another calamity has
occurred. consequently, she has to decide whether she will live her own life, or if
there is room in this life for her incorrigible, but much loved mother.
Nadine Kuipers
FIlMOGRAPHY: Moeders Mooiste (2007)
role rodičů a dětí se někdy mohou prohodit, jak ukazuje dokument nizozemské režisérky
nadine kuipers. tato studentka filmové školy a někdejší modelka vyrůstala se svým otcem
a jeho rodiči, protože její matka wilma haringsma brala drogy a nedokázala přestat. nadine
navázala kontakt s matkou až ve svých třiadvaceti letech. wilma se stále potýkala se závislostí,
a dcera se tak musela naučit řešit problémy své nezodpovědné matky, chovající se jako dítě. při
pádu pod vlivem drog si wilma navíc poranila páteř, a od té doby zůstala na invalidním vozíku.
epizody závislosti pokračovaly, v rauši si neúmyslně zapálila svůj byt a přišla o střechu nad
hlavou. dokument přibližuje pocity nadine, která je rozpolcena láskou ke své matce a potřebou
zbavit se břemene, jaké pro ni starost o wilmu představuje. není dne ani hodiny, aby režisérka
nepřestávala myslet na to, co strašného by se mohlo stát. každé zazvonění telefonu se pro ni
stává nepříjemným očekáváním další pohromy. musí se proto rozhodnout, zda bude žít svůj
vlastní život, nebo jestli je v něm místo pro nenapravitelnou, byť milovanou matku.
women ' s voices
/ ženským hlasem
117
Good morninG
aFrica
DOBRé RÁNO, AFRIKO
Good Morning Africa / Chiara Sambuchi /
Germany, Uganda, Senegal, Mozambique,
lesotho / 2010 / 85 min. / Color / HDCAM
PRODUCTION: Tanja Georgieva
lavafilm Berlin
Zimmerstrasse 11
10969, Berlin
Germany
+49 30 2403 3470
[email protected]
režisérka chiara sambuchi ve svém filmu představuje čtyři silné africké ženy. ndeye si říká
„madam garáž“, protože si v senegalském dakaru otevřela autoservis. baví ji opravovat auta
a plánuje, že se vdá a pořídí si děti. nelíbí se jí však, že by se o svého partnera měla dělit
s dalšími ženami, jak umožňují pravidla islámu. marcia je vdaná za bílého muže, má dvě děti
a učí vesničanky v mozambiku pěstovat plodiny a plést košíky, aby si vydělaly na živobytí. grace
z jihoafrického státu lesotho pracuje jako zdravotní sestra na oddělení hiv pozitivních matek.
Je svobodná a v žádném případě se nechce provdat. margaret z ugandy šéfuje rádiu mama. to
vysílá feministické osvětové pořady, především o sexuálním násilí a antikoncepci, navzdory
věrouce katolické církve, která v zemi dominuje. snímek ukazuje práci a životní postoje
výrazných osobností ze čtyř afrických států, které se liší kulturou, náboženstvím i aktuálními
sociálními problémy. Jednoticí linkou je poslání těchto žen a jejich netradiční vnímání světa.
Jejich role se vymykají stereotypům, a to nejen těm genderovým, což přináší naději na budoucí
společenskou změnu.
WOMeN'S
VOICeS
chiara sambuchi's film presents four strong African women. ndeye is nicknamed
madame garage, because she has opened her own service station in the
senegalese capital dakar. she enjoys working with cars and plans to get married
and start a family. however, she does not like having to share her partner with
other women, as allowed by islamic tradition. marcia is married to a white man,
has two kids, and teaches villagers in mozambique to raise crops and weave
baskets in order to make a living. grace is a nurse in a ward for women who are hiv
positive in the south African country of lesotho. she is single and has no intention
of marrying. margaret runs a radio station in uganda called mama. it broadcasts
from a feminist perspective on themes such as sexual violence and contraception
in a country dominated by the roman catholic church. though the four women
come from African states with differing cultural, religious and social backdrops,
they share a sense of purpose and an unusual take on the world around them.
they are breaking down stereotypes, not only in terms of gender, and offer hope
of social change.
Chiara Sambuchi
FIlMOGRAPHY: My World Has A Thousand Secrets (2008),
Wrong Planet (2008), A laptop Against Poverty (2010)
118
women ' s voices
/ ženským hlasem
Pink saris
RůŽOVÁ SÁRí
Pink Saris / Kim longinotto / UK, India / 2010 /
98 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Kim longinotto
Vixen Films
26 Balfour Road
N5 2He, london
UK
+44 20 7359 7368
[email protected]
in this film, sampat pal, the famous founder of a group called the gulabi gang
("pink gang") to combat the tradition of gender discrimination, describes herself
as the messiah of indian woman. director kim longinotto, who has devoted
many years to women's rights issues, captures the everyday grind of pal and other
indian activists who regularly meet women who are the victims of their husbands'
violence. the stories of two girls, rheka and rhena, are highlighted. rheka is
pregnant with her higher caste boyfriend, whose family will not approve the idea
of marriage. At the same time, as a single mother she faces being thrown out by
her own family. rhena, meanwhile, has run away with a lover from the husband
she was forced to marry in childhood. however, the romance is doomed, as her
lover's family will not accept a woman from a lower caste. through the energetic
sampat pal, longinotto shows the problems faced today by indian women, for
whom "erring" can lead to death.
„Jsem spásou indických žen,“ říká ve filmu sampat pal, proslulá jako zakladatelka skupiny gulabi
gang (růžový gang), bojující proti genderově diskriminačním tradicím. dokument natočila
režisérka kim longinotto, jež se dlouhodobě zabývá tematikou ženských práv. ukazuje v něm
každodenní úsilí indické aktivistky, k níž pravidelně přicházejí ženy vystavené v rodinách svých
manželů násilí. ve filmu vynikají příběhy dvou dívek, rheky a rheny, do jejichž života zasáhly
rozdíly spojené s kastovním původem. rheka otěhotněla se svým přítelem z vyšší kasty, jehož
rodina ale brání jejich sňatku. Jako svobodnou matku by ji ovšem její vlastní rodina zavrhla.
mladičká rhena utekla se svým milencem od manžela, za něhož byla provdána už v dětství.
Z romantické lásky však záhy vystřízlivěla, neboť milencova rodina nechce přijmout ženu
z nejnižší kasty. režisérka na boji energické sampat pal ukazuje, s jakými problémy se indické
ženy v současnosti potýkají, přičemž řadě z nich hrozí za jejich „pochybení“ smrt.
Kim Longinotto
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Pride of Place (1976), Underage
(1982), eat the Kimono (1989), The Good Wife of Tokyo (1992),
Shinjuku Boys (1995), Divorce Iranian Style (1998), Gaea Girls
(2000), Runaway (2001), The Day I Will Never Forget (2002),
Sisters in law (2005), Hold Me Tight, let Me Go (2007), Rough
Aunties (2008)
women ' s voices
/ ženským hlasem
119
Poster Girl
HOLKA Z PLAKÁTU
Poster Girl / Sara Nesson / USA / 2010 /
38 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Mitchell Block
Direct Cinema, limited, Inc.
P. O. Box 10003
Santa Monica, CA 90410
USA
+1 310 636 8200
[email protected]
robynn murray se ve svých devatenácti letech spolu s kamarádkami Amandou a lilly dostala
na titulní stranu amerického armádního časopisu. vláda usA tak chtěla oslovit další ženy, aby
narukovaly do války v iráku. dnes robynn patří mezi tři sta tisíc veteránů a veteránek válek
v iráku a v Afghánistánu, kteří trpí posttraumatickým syndromem. pronásledují ji děsivé
zážitky z války, noční můry a výčitky svědomí. účastní se proto protiválečných demonstrací
a setkání, spolu s ostatními veterány přetváří vojenské uniformy a armádní propagační
materiály v aktivistické umění a snaží se získat invalidní důchod. každý den bojuje se stíny
ve své paměti. pronásledují ji myšlenky na sebevraždu, nespavost, úzkosti a deprese. robynn
vstoupila do armády s plnou podporou své rodiny a v dobré víře, že dělá správnou věc. příliš
pozdě však zjistila, že za nablýskanou fasádou oficiální propagandy se skrývá utrpení civilního
obyvatelstva, krutost a nespravedlnost. film byl nominován na oscara v kategorii nejlepší
krátký dokumentární film za rok 2010.
WOMeN'S
VOICeS
when she was 19, robynn murray and her friends Amanda and lilly appeared on
the cover of an American Army magazine, forming an image the us government
hoped would attract other women to enlist for the iraq war. today robynn is one
of the 300,000 veterans of the wars in iraq and Afghanistan who are suffering
from post-traumatic stress disorder. haunted by her terrible experiences, and
suffering from nightmares and remorse, she takes part in anti-war demonstrations
and meetings. Along with other vets, robynn refashions uniforms and military
promotional materials into activist art, while also applying for a disability pension.
All the while, she is beset by thoughts of suicide, insomnia, anxiety and depression.
coming from a military background, she had signed up for the Army with the full
support of her family and the conviction she was doing the right thing. however,
robynn learns too late that the slick façade of official propaganda masks the
suffering of the civilian population, cruelty and injustice. this film was nominated
for an oscar in 2010 in the best documentary short subject category.
Sara Nesson
documentary debut
120
women ' s voices
/ ženským hlasem
salam ruGby
SALAM RUGBY
Salam Rugby / Faramarz Beheshti / Iran, New
Zealand / 2010 / 62 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Faramarz Beheshti
Shine Films ltd.
2A/237 'K' Road,
Auckland
New Zealand
+64 273 045 609
[email protected]
when iranian men see a rugby ball they joke that it's either a melon or a dinosaur
egg. And the idea that women chase after one on a sports field is for them simply
absurd. the islamic federation of women's sports have their work cut out trying
to promote female sport in a society headed by iran's conservative president,
mahmoud Ahmadinejad. however, the country's rugby federation is doing its
best to open the sport up to women, who are really keen to play. such efforts
face many obstacles. women can only use sports grounds when there are no men
present, so they train indoors and only see a pitch a couple of times a year. they
can't have a male trainer, or he would sooner or later be accused of harassment
by the morality police. on top of all this, there is nobody to play against. even
though there are several women's teams, they are only permitted to take each
other on once every two years. female sports journalists also have it hard, often
being barred entry to games. director faramarz beheshti reveals the social and
political dimensions of sport, which operates under the restrictions imposed by
a patriarchal system.
Faramarz Beheshti
documentary debut
„to je meloun nebo dinosauří vejce,“ smějí se íránští muži, když si prohlížejí ragbyový míč.
představa, že s ním na hřišti navíc pobíhají ženy, je pro ně naprosto absurdní. prosadit v íránu
v čele s konzervativním prezidentem mahmúdem Ahmadínedžádem sportování žen je pro
islámskou federaci ženských sportů v teheránu nelehký úkol. ragbyová federace se přitom
snaží, aby bylo toto sportovní odvětví otevřené ženám, které o něj mají velký zájem. v cestě
však stojí řada překážek. ženy musí sportovat naprosto zahalené, i když jim dlouhý oděv brání
v běhu a nadmíru se v něm potí. sportoviště smí užívat jen tehdy, když na nich nejsou muži,
takže většinou trénují v halách a na trávník se často dostanou jen dvakrát do roka. trenérem
nemůže být muž, neboť ho mravnostní policie dříve či později nařkne z obtěžování. A nakonec
není kde a s kým hrát. Ačkoli je v zemi několik ženských družstev, mají dovoleno se spolu utkat
jen jednou za dva roky. s problémy se setkávají i sportovní novinářky, jimž je odepřen přístup
na mnohé zápasy. režisér faramarz beheshti odhaluje sociální a politickou dimenzi sportu,
který se nevyhne restrikcím patriarchálního systému.
women ' s voices
/ ženským hlasem
121
tHembi
THEMBI
Thembi / Jo Menell / South Africa / 2010 /
48 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Richard Mills
Street Stories Films
P. O. Box 51854
8002, Cape Town
South Africa
+27 214 818 008
[email protected]
v Jihoafrické republice žije v současné době přes pět milionů lidí nemocných Aids. většina
z nich o své nemoci nechce mluvit. tito lidé jsou přesvědčeni, že v momentu, kdy byli diagnostikováni jako hiv pozitivní, jejich život ztratil smysl. to ale neplatí pro mladou africkou dívku
thembi, disponující nezdolnou energií, bezprostředností, smyslem pro humor a hlavně vůlí
pokusit se prolomit hradbu mlčení, která v její zemi tuto nemoc obklopuje. thembi onemocněla v šestnácti letech, o osm let později své nemoci podlehla. během té doby ale nezahálela
a se svým příběhem se rozhodla seznámit co největší počet lidí. v rámci „přednáškového
turné“ o životě s Aids objela nespočet škol, setkala se s americkým prezidentem, přednášela
na půdě parlamentu a skrze veřejnoprávní rádia v usA, velké británii, kanadě a Austrálii se její
příběh dostal k padesáti milionům posluchačů. živě poskládaný portrét naprosto otevřené
a obdivuhodně energické dívky, která navzdory své nemoci měla přítele a dítě, je prokládán
zdařilými animovanými sekvencemi, jež ilustrují její vnitřní dialog s démonizovanou nemocí,
která pro ni osobně představovala především výzvu k aktivnímu postoji.
WOMeN'S
VOICeS
At present in the republic of south Africa, there are more than five million people
with Aids. most of them don't want to talk about their illness. these people are
convinced that their life lost its purpose the moment they were diagnosed as
hiv-positive. this, however, does not apply to the young African girl thembi. she
possesses the determination to try and scale the wall of silence that surrounds the
illness in her country. thembi fell ill at 16 years of age, and she succumbed to her
illness eight years later. during that period however, she did not remain idle, but
decided to acquaint the largest possible number of people with her story. within
the scope of a "lecture tour" on life with Aids, she travelled to countless schools,
met an American president, and addressed parliament. her story reached fifty
million listeners via public radio in the usA, the united kingdom, canada and
Australia. this lively portrait of an open and energetic girl, who managed to have
a boyfriend and child despite her illness, is interlaced with successful animation
sequences. despite her boundless energy and herculean courage, thembi was all
too human. her desire to live, love and leave behind a legacy didn't make her any
less susceptible to insecurity, social pressure, exhaustion and the vagaries of being
a celebrity.
Jo Menell
FIlMOGRAPHY: The life and Times of Bob Marley (1981), HaitiDreams of Democracy (1985), Mandela, Son of Africa, Father
of a Nation (1996), Shag (2006)
panorama
/ panorama
123
Panorama
As is now trAditionAl, in the pAnorAmA section we present internAtionAlly AcclAimed films thAt
hAve been successfully presented At foreign festivAls in the pAst yeAr. they Are films of A very
high cAlibre, both in filmic And themAtic terms. in A number of cAses, they hAve won AwArds At
prestigious festivAls.
v sekci pAnorAmA se Již trAdiČně předstAvuJí meZinárodně uZnávAné dokumentární filmy, které byly v minulém
roce s úspěchem uvedeny nA ZAhrAniČních festivAlech. Jde o filmAřsky i temAticky velmi kvAlitní snímky, které
v řAdě přípAdů posbírAly prestižní festivAlová ocenění.
8: the mormon proposition
budrus
fAmiliA
A film unfinished
freedom riders
inside disAster
men who swim
nowhere in europe
villAge without women
the world According to ion b.
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
124
panorama
/ panorama
8: tHe mormon
ProPosition
8: MORMONSKý NÁVRH
8: The Mormon Proposition / Reed Cowan /
USA / 2010 / 81 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Sheri levine
Forward entertainment
74 Riverview Road
Irvington, NY 10533
USA
+1 914 450 6781
[email protected]
the biggest threat to the united states of America is not nuclear arms, global
climate change or even the economic crisis, but gays. At least that's what utah
senator and mormon bishop chris buttars thinks. he is well known for his
homophobic statements, in which he confidently compares homosexuality
with sexual perversity. this shocking film by reed cowan begins on 15 June
2008, a breakthrough date for all gays and lesbians in california because it was
the day on which the local supreme court permitted same-sex marriages. their
euphoria did not last long, however. several months later, the campaign behind
so-called "proposition 8" celebrated victory in a referendum on this amendment
to the californian constitution which ensured that only heterosexual marriages
would be legally recognised. the campaign had been organised and financed
by the conservative mormon church. with investigative precision, the film
traces mormon tactics in secret documents that bear witness to an elaborate
strategy attempting to influence public opinion. this strategy was disguised as
an endeavour to protect the interests of society as a whole, and also made use of
false information. the documentary also takes a look at the history of the mormon
fight against homosexuality in its own ranks, with "treatments" that include
electro-shock therapy and lobotomies.
Reed Cowan
FIlMOGRAPHY: The Other Side of the lens (2008)
největší hrozbou pro spojené státy americké není nukleární zbrojení, globální změny klimatu
ani hospodářská krize, ale gayové. Alespoň si to myslí chris buttars, senátor za stát utah
a mormonský biskup, známý svými homofobními výroky, v nichž homosexualitu suverénně
přirovnává k sexuální perverzi. šokující snímek režiséra reeda cowana začíná záběry v době
kolem 15. června 2008, přelomového dne pro všechny gaye a lesby v kalifornii, kdy tamní
nejvyšší soud povolil sňatky lidí stejného pohlaví. Jejich nadšení však netrvalo dlouho.
o několik měsíců později slavila vítězství v referendu kampaň, která propagovala tzv. návrh
8, jímž kalifornská ústava právně uznává pouze heterosexuální svazky, a kterou organizovala
i financovala konzervativní mormonská církev. snímek s investigativní přesností stopuje
mormonskou taktiku v tajných dokumentech, které svědčí o propracované strategii ovlivňování
veřejného mínění kamuflované zástěrkou celospolečenského zájmu, navíc za využití lživých
informací. sleduje také historii mormonského boje s homosexualitou ve vlastních řadách, již
„léčila“ elektrošoky i lobotomií.
panorama
/ panorama
125
budrus
BUDRUS
Budrus / Julia Bacha / Palestine, Israel, USA /
2009 / 79 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Ronit Avni
Just Vision
1616 P Street NW St 340
Washington, DC 20036
USA
+1 202 232 6820
[email protected]
Ayed morrar žije se svou rodinou ve vesnici budrus. tu má, stejně jako řadu dalších obcí
na palestinském území, protnout izraelská bezpečnostní zeď a připravit tak místní o část území,
na němž dlouhá léta žili a které je jejich domovem. „když cizinec vpadne do vaší země, smrt
se zdá o mnoho snazší, vlastně už na ni jen čekáte,“ líčí své pocity místní starousedlice. Ayed
naopak rezignovat odmítl a začal spolu se svou dcerou organizovat nenásilné protesty. v těch
se proti izraelským buldozerům dokázali spojit přívrženci jinak znepřátelených palestinských
osvobozeneckých organizací fatah a hamás s židovskými odpůrci izraelské intervence.
v akčním snímku, odehrávajícím se převážně na „bitevním poli“, zaznívají nejen hlasy obyvatel
Západního břehu, ale také vysokých představitelů izraelské armády. co se zdálo zprvu nemožné,
se ale nakonec podaří a budrus se se svým nenásilným přístupem stává příkladem pro další
ohrožené palestinské osady. snímek úspěšné režisérky Julie bachy získal řadu cen na světových
festivalech, mezi jinými na německém berlinale v roce 2010.
PANORAMA
Ayed morrar lives with his family in the village of budrus. like many communities
in the palestinian territory, it is due to be separated by israel's security wall. local
people are going to lose part of the place they have called home for many long
years. one local tells the camera that when an outsider invades your land, death
seems a lot easier – you actually just wait for it. by contrast, Ayed refuses to give
in, and starts, along with his daughter, to organise non-violent action in resistance
to the plan. those protests against the israeli bulldozers see the uniting of the
otherwise at-odds palestinian groups fatah and hamas, who are themselves
joined by Jewish opponents of the wall. this film, which mainly takes place on the
"field of battle", features the voices of both west bank residents and senior israeli
military personnel. what at first seems like an impossible dream becomes reality,
and budrus becomes an example to other endangered palestinian communities.
Julie bacha's film has won awards at a number of international festivals, including
the berlinale 2010.
Julia Bacha
FIlMOGRAPHY: encounter Point (2006)
126
panorama
/ panorama
Familia
FAMILIA
Familia / Mikael Wiström, Alberto Herskovits /
Sweden / 2010 / 82 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Mikael Wiström
Manharen Film & TV
Barnängsgatan 60
11641, Stockholm
Sweden
+46 708 439 509
[email protected]
SAleS: Ina Rossow
Deckert Distribution
Marienplatz 1
4103, leipzig
Germany
+49 341 215 6638
[email protected]
the main characters of mikael wiström and Alberto herskovits's documentary
are the members of a poor peruvian family. even though they no longer have
to live in a temporary wooden dwelling right next to a dump, and daniel, the
father, goes out to work every day to earn a living on his motorbike taxi, there
still isn't enough money to pay for a quality school for their young son. that's
why his 55-year-old mother naty decides to leave for spain to find work, thereby
ensuring a better future for her family. this highly sensitive film develops the
double plot line of naty's lonely life in unknown surroundings as a hotel maid
and the life of the family she left behind. the filmmakers have succeeded in
immersing themselves in the inner lives of the individual family members, and
the result is an unostentatious portrait which convincingly depicts the full range
of their emotions. subtle music and outstanding camerawork add to the film's
emotional power, as do aptly incorporated black-and-white snapshots from their
family album. familia won the best documentary award at last year's karlovy vary
international film festival.
Alberto Herskovits, Mikael Wiström
FIlMOGRAPHIeS:
Alberto Herskovits: Tillflykt (2007)
Mikael Wiström: Närkampen (1985), exil – en mors
berättelse (1989), Den andra stranden (1993), Vredens barn
(1996), Compadre (2004), Tillflykt (2007)
dokument mikaela wiströma a Alberta herskovitse sleduje chudou peruánskou rodinu. i když
její členové již nežijí v provizorním dřevěném přístřeší hned vedle skládky a otec daniel
každý den vyjíždí se svým mototaxi za výdělkem, stále si nemohou dovolit zaplatit svému
malému synovi kvalitní školu. proto se pětapadesátiletá matka naty rozhodne odjet za prací
do španělska a zajistit tak své rodině lepší budoucnost. ve velmi citlivě natočeném snímku
se před námi paralelně odvíjí natyin osamělý život hotelové pokojské v neznámém prostředí
a zároveň existence její opuštěné rodiny. Autorům filmu se podařilo zcela se pohroužit
do nitra členů rodiny a díky tomu neokázale, ale o to přesvědčivěji zachycují pestrou škálu
jejich emocí. pocitově silnému vyznění snímku napomáhají kromě decentní hudební
složky a vynikající kamery i vhodně zakomponované černobílé fotografie z rodinného alba.
na mezinárodním filmovém festivalu v karlových varech získal snímek v roce 2010 cenu
za nejlepší dokumentární film.
panorama
/ panorama
127
a Film
unFinisHed
NEDOKONČENý FILM
Stikat Haarchiyon / Yael Hersonski / Israel /
2010 / 89 min. / Color and B&W / DigiBeta
PRODUCTION: Noemi Schory
Belfilms
41 Baalei melach st.
67218, Tel Aviv
Israel
+972 36 240 780
[email protected]
po konci druhé světové války byly uvnitř nacistického sejfu v německých horách nalezeny
čtyři cívky filmu s nápisem ghetto. šlo o záběry z každodenního života ve varšavském ghettu,
často důmyslně inscenované, které měly posloužit nacistům jako protižidovská propaganda.
izraelská režisérka yael hersonski se rozhodla tyto záběry konfrontovat se skutečným obrazem
života ve varšavském ghettu, kde se na ploše pouhých pěti čtverečních kilometrů snažilo
koncem roku 1941 přežít téměř půl milionu polských židů. s využitím deníkových záznamů
i současných vzpomínek několika přeživších uvádí na pravou míru inscenované záběry,
na nichž bohatí židé spěchají kolem zubožených mrtvol svých soukmenovců do luxusní
restaurace, kde si dopřávají šampaňské a nejvybranější lahůdky. prostřednictvím rozhovoru
s autorem záběrů, německým kameramanem willym wistem, pak zkoumá, jakým způsobem
tehdy němečtí nacističtí filmaři manipulovali realitu. mistrně poskládaný snímek s řadou velmi
silných momentů získal na loňském ročníku festivalu v sundance v kategorii dokumentů cenu
za nejlepší střih.
PANORAMA
long after the second world war ended, four reels of film were found in a nazi
safe in a german mountain retreat. simply labelled "ghetto", this film contained
footage of everyday life in the warsaw ghetto, which was often ingeniously
staged so that it could be used as anti-Jewish nazi propaganda. israeli director
yael hersonski decided to contrast this footage with a real picture of life in the
warsaw ghetto, where almost half a million polish Jews were trying to eke out
a living on an area of just four square kilometres by the end of 1941. using daily
records as well as the recollections of several survivors today, this documentary
clarifies the staged footage in which rich Jews hurry past the pitiful corpses of
their co-religionists to eat at luxury restaurants where they quaff champagne and
eat the finest delicacies. using an interview with german cameraman willy wist,
who shot the footage, it examines the way in which german nazi filmmakers
manipulated reality at the time. masterfully compiled with several powerful
moments, this film won the world cinema documentary editing Award at the
2010 sundance film festival.
SAleS: Hedva Goldschmidt
Go2films Distribution and Marketing
37/8 Issar Natanzon
97787, Jerusalem
Israel
+972 25 831 371
[email protected]
Yael Hersonski
documentary debut
128
panorama
/ panorama
Freedom riders
FREEDOM RIDERS
Freedom Riders / Stanley Nelson / USA / 2010 /
113 min. / Color and B&W / DigiBeta
PRODUCTION: laurens Grant
Firelight Media
68 e. 131st Street, 7th Floor
New York, NY 10037
USA
+1 212 234 1324
[email protected]
SAleS: Ruo Ruo Zhao
PBS International
10 Guest Street
Boston, MA 02135
USA
+1 617 208 0747
[email protected]
in may 1961, two groups of young people, comprising whites and AfricanAmericans, left washington on bus routes bound for the southern states of the
usA. they called themselves the freedom riders. mostly consisting of American
university students, they wanted to draw attention to legislation in some
American states which supported segregation. for example, on public transport,
"coloured" people could only sit in designated places at the back of vehicles, away
from "whites". upon arriving in states in the so-called "deep south", which were
traditional bastions for racist lawmakers, crowds set fire to the activists' buses
and the students´ lives were threatened. this ensured disastrous publicity for the
united states throughout the world. this impressive film by renowned director
stanley nelson records the course of events in this dramatic chapter of American
history. we follow with suspense as the kennedy administration intervenes in the
situation, and a symbolic act by students grows into a cause that has an impact on
the whole of society. exclusive testimony is provided by people who participated
directly in the bus rides. these courageous activists risked their own lives for
human rights and they asserted their faith in non-violent protest while standing
up to the brutality of their opponents.
Stanley Nelson
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: The Black Press: Soldiers without
Swords (1999), Running: The Campaign for City Council (2002),
The Murder of emmett Till (2003), A Place of Our Own (2004),
Sweet Honey in the Rock: Raise Your Voice (2005), Jonestown:
The life and Death of Peoples Temple (2006), Wounded
Knee (2008)
v květnu roku 1961 se dvě skupinky mladých lidí složené z bělochů a Afroameričanů vydaly
vnitrostátními autobusovými linkami z washingtonu na jih usA. Členové aktivistické skupiny,
kteří si říkali freedom riders a byli vesměs studenty a studentkami amerických univerzit, chtěli
upozornit na rasistické zákonodárství některých amerických států podporujících segregaci.
„Černí“ například směli sedět v hromadné dopravě pouze na vyhrazených místech vzadu,
odděleni od „bílých“. po příjezdu do států tzv. hlubokého Jihu, tradiční bašty šovinistických
zákonodárců, dav autobusy aktivistů vypálil. studenti se zde ocitli v přímém ohrožení života,
což zajistilo spojeným státům neblahou publicitu po celém světě. v působivém snímku
renomovaného režiséra stanleyho nelsona, který s žurnalistickou detailností zaznamenává
průběh této dramatické kapitoly amerických dějin, s napětím sledujeme, jak se do událostí
vkládá kennedyho administrativa a symbolický akt studentů přerůstá v kauzu s celospolečenským dopadem. exkluzivní svědectví podávají přímo účastníci jízd, odvážní aktivisté a aktivistky,
kteří riskovali vlastní životy za lidská práva. svou víru v moc nenásilného protestu uhájili tváří
v tvář brutalitě svých odpůrců.
panorama
/ panorama
129
inside disaster
HAITI – ZEMěTŘESENí ZBLíZKA
Inside Disaster / Nadine Pequeneza / Canada /
2010 / 87 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Andrea Nemtin
PTV Productions Inc.
67 Portland Street
Toronto, ON M5V 2M9
Canada
+1 416 531 0100
[email protected]
PANORAMA
more than 250,000 people died in haiti during a devastating earthquake in
January in 2010. Another 300,000 were injured and half a million lost their homes.
help from humanitarian organisations from countries around the world, including
people in need, was not long in coming. even for very experienced humanitarian
workers, however, the haitian mission was a very tough ordeal. the film's authors
focused on the red cross and they set about comprehensively detailing the
difficulties that its workers had to cope with on the ground. in the course of the
first month, they managed to pull 132 people from the rubble. thanks to un aid,
basic food supplies managed to get to nearly two million people, despite the
dramatic circumstances. with chilling authenticity, this documentary captures
the extent of the catastrophe and it also records both the stories of victims of the
earthquake and those who tried to help, often by putting their own lives on the
line. At the same time, it uncovers the reasons that motivate humanitarian workers
to do this dangerous work.
během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zemřelo na haiti přes 250 000 lidí, dalších 300 000
bylo zraněno a jeden a půl milionu jich zůstalo bez domova. pomoc humanitárních organizací
z řady zemí celého světa včetně Člověka v tísni na sebe nenechala dlouho čekat. i pro hodně
zkušené humanitární pracovníky však byla haitská mise velmi tvrdou zkouškou. Autorka
snímku se zaměřila na práci Červeného kříže a zevrubně mapuje veškeré obtíže, se kterými
se na místě museli vyrovnat jeho pracovníci a pracovnice. Jen během prvního měsíce se jim
podařilo vyprostit ze sutin 132 přeživších, díky pomoci osn se navzdory dramatickým okolnostem podařilo dostat základní potraviny k téměř dvěma milionům lidí. dokument s mrazivou
autenticitou zachycuje rozsah katastrofy a zaznamenává jak příběhy obětí zemětřesení, tak
těch, kteří se jim často s nasazením vlastního života snažili pomoci. Zároveň poodhaluje motivy,
které k této nebezpečné práci členy a členky humanitárních organizací vedou.
Nadine Pequeneza
FIlMOGRAPHY: Raising Cassidy (2003), Aristide's Haiti (2005),
Finale 24: Marvin Gaye (2006), lives that Changed the World:
Nelson Mandela (2006), Winning for a living (2008)
130
panorama
/ panorama
men wHo swim
PLAVOU V TOM
Män som simmar / Dylan Williams / Sweden,
UK / 2010 / 70 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Al Morrow
Met Film Production
ealing Studios, ealing Green
W5 5eP, london
UK
+44 20 8280 9127
[email protected]
i was forty; my life lacked any hint of rock and roll and i had no idea where i was
heading, says the director and protagonist of this film dylan williams of his
feelings about being on the cusp of middle age. in 2002, the filmmaker and his
family moved from his native britain to sweden. in this new environment, he
has had difficulty finding new work and friends. the only thing that breaks the
monotony is his regular thursday evenings when he visits a male synchronised
swimming club in stockholm. for this bunch of unathletic figures, their hobby
is primarily a way of escaping their routine and worries at work. it is also a place
where they come to terms with the fact that the second half of their lives has now
begun. in this funny and fresh film, the subject of midlife crises is handled with
typically dry british humour and ubiquitous hyperbole. the situational, sometimes
even grotesque, humour stems primarily from scenes of clumsy practice sessions
for the artistic choreography with these amateur swimmers. seeking purpose
in life, this group is not only united by their friendship, but by a common goal,
when they discover that an unofficial world championships in male synchronised
swimming is going to be held in italy.
Dylan Williams
FIlMOGRAPHY: Madame & Capt. Nilsson (2006),
Reserved for George (2007)
„bylo mi čtyřicet, můj život postrádal jakýkoli nádech rokenrolu a netušil jsem, kam vlastně
směřuji,“ popisuje své pocity na prahu středního věku režisér snímku a jeho hlavní postava,
dylan williams. filmař se v roce 2002 přestěhoval z rodné británie do švédska a v novém
prostředí si jen nesnadno hledá práci i přátele. šeď všedního dne nabourávají pouze pravidelné
čtvrteční večery, kdy navštěvuje stockholmský klub mužského synchronizovaného plavání. pro
partu sympatických čtyřicátníků nesportovních postav je jejich koníček především únikovou
cestou z rutiny a pracovních starostí a také místem, kde se po svém srovnávají s faktem, že se
jejich život přehoupl do druhé poloviny. téma krize středního věku je ve vtipném a svěžím
snímku zpracováno s typickým britským humorem a všudypřítomnou nadsázkou. situační,
až groteskní humor plyne především ze scén neohrabaného nácviku umělecké choreografie
amatérských plavců. spolek hledající smysl života na hladině bazénu přitom nespojuje
jen přátelství, ale také společný cíl, když zjistí, že v itálii se chystá neoficiální světový pohár
v mužském synchronizovaném plavání.
panorama
/ panorama
131
nowHere in
euroPe
BEZ MíSTA
Kein Ort / Kerstin Nickig / Germany, Poland /
2009 / 98 min. / Color / BetaSP
PRODUCTION/SAleS: Michael Truckenbrodt
time prints
erkelenzdamm 59/61, elisabeth-Hof, Portal 1a
12049, Berlin
Germany
+49 30 2758 2138
[email protected]
PANORAMA
the main characters of kerstin nickig's documentary were forced to leave
chechnya where they had been persecuted. consequently, after they managed to
flee the war-torn country, they desperately tried to find their feet in the states west
of russia's borders where they ended up. while applying for asylum, they have to
endure a humiliating process in each of these countries, regardless of whether it
is poland or Austria. they have to prove that they are who they said they are and
that they would have been in serious danger if they had not fled the country. but
how are they supposed to do that? And is there anybody who will believe them?
for an entire year, the film's director followed the quartet of protagonists as they
try to forget their wartime suffering and hope for the possibility of starting a new
life. ruslan vainly seeks work in ukraine. Ali, a journalist, has been tortured several
times because of his acquaintance with Anna politovskaya. tamara cares for her
handicapped daughter, and only a miracle saved the former chechen leader
wacha from death while he was defending grozny.
hlavní postavy dokumentu režisérky kerstin nickig byly nuceny opustit Čečensko, kde byly
vystaveny pronásledování. Zoufale se snaží uchytit v zemích západně od ruských hranic, kam se
jim podařilo dostat z válkou sužované vlasti. v každé zemi se musejí při žádosti o azyl podrobit
ponižujícímu procesu, v polsku stejně jako v rakousku. musejí dokázat, že jsou tím, za koho
se vydávají, a že kdyby neutekli ze své země, hrozilo by jim vážné nebezpečí. Jak to ale mají
udělat? A uvěří jim vůbec někdo? celý rok sledovala autorka snímku čtveřici postav snažících
se zapomenout na válečné utrpení a doufajících v možnost začít nový život. ruslan marně
hledá práci na ukrajině, novinář Ali byl kvůli známosti s Annou politkovskou několikrát mučen,
tamara pečuje o handicapovanou dceru a bývalý čečenský velitel wacha při obraně grozného
jen zázrakem unikl smrti.
Kerstin Nickig
FIlMOGRAPHY: A New land (2004), My Dear Muslim…
(2005), The Operation (2007)
132
panorama
/ panorama
VillaGe witHout
women
VESNICE BEZ ŽEN
Selo bez žena / Srdjan Sarenac / France, Serbia,
Croatia / 2010 / 83 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: estelle Robin-You
les Films du Balibari
33 rue lamoriciere
44100, Nantes
France
+33 2 5184 5184
[email protected]
there are only eight inhabitants left in the serbian village of Zabrdje, all of them
men, and all of them single. brothers Zoran, rado and dragan live together in
a house covered in pictures of models cut from men's magazines. they do their
daily chores, raise sheep, and have never heard of the internet. the absence of
women is extremely hard for the three to bear. only Zoran actively tries to find
a bride, though he has no luck in serbia. in nearby Albania, there are more women
than men, so he travels there with the aim of finding the most attractive woman
he can. srdjan sarenac's documentary shows how lives can be affected by the
cultural and religious differences between different ethnic groups. deciding to
find a partner in another country is far from simple. furthermore, life in a small
village in the mountains where the houses have earth floors and no bathrooms is
hardly appealing to most contemporary women. how can a villager living far from
civilisation and primarily seeking a housekeeper find a bride? Are such villages
doomed to die out?
Srdjan Sarenac
FIlMOGRAPHY: United Colors of Croatia (1999),
Belgrade emergency (2001), Selma (2006)
v srbské vesnici Zabrdje zůstalo pouze osm obyvatel – samí muži, všichni svobodní. bratři
Zoran, rado a dragan spolu žijí v jednom domku, jehož zdi polepili fotkami modelek
z pánských časopisů. obstarávají si domácí práce, chovají ovce a nikdy neslyšeli o internetu.
nepřítomnost žen všichni tři silně pociťují. Jediný Zoran se ale snaží najít si nevěstu, což se
mu v srbsku nedaří. v nedaleké Albánii je naopak mnoho žen a málo mužů. Zoran se proto
rozjede na výlet do Albánie s jasným cílem – vybrat si tu nejhezčí z žen, jakou mu nabídnou.
dokument srdjana sarenace ukazuje, jak do života obyvatel zasahují kulturní a náboženské
rozdíly dané příslušností k různým etnickým skupinám. přijmout strategické rozhodnutí vybrat
si partnerku z jiné země proto není jednoduché. malá vesnice v horách, kde domy nemají
koupelny a podlaha je hliněná, navíc neodpovídá životnímu stylu většiny současných žen. Čím
může přilákat nevěstu vesničan, který žije mimo civilizaci a hledá především hospodyni? Jsou
tyto vesnice odsouzeny k zániku?
panorama
/ panorama
133
tHe world
accordinG
to ion b.
SVěT PODLE IONA B.
lumea văzută de Ion B. / Alexander Nanau /
Romania / 2009 / 61 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Bianca Manciulescu
HBO Romania
Str. Buzesti, No 62-64
11017, Bucharest
Romania
+40 213 077 777
[email protected]
PANORAMA
A dirty, perennially drunken man in his sixties has lived for years on a mattress
among the bins in the courtyard of a bucharest apartment building. his name
is ion barladeanu and he is currently one of the most sought-after modern
romanian artists. in an old suitcase, he has stashed his brilliant collages, which
were displayed at an exhibition in london in 2009, right beside the work of Andy
warhol and marcel duchamp. A year later, he had a solo exhibition dedicated to
his work in paris. without the help of gallery owner dan popescu, however, ion
barladeanu's fairytale progression from the streets of bucharest to prestigious
international galleries would have been unthinkable. Alexander nanau's sensitive
portrait introduces us to a man whose difficult journey through life has seen him
hit rock bottom. nonetheless, he is also a distinctive artist, who manages to mock
human pettiness and the cruelty of the ceauşescu regime in collages steeped in
irony. this documentary, which is a hbo production, has won several awards at
international festivals.
na dvorku bukurešťského činžovního domu přežívá na matraci mezi popelnicemi špinavý
a věčně opilý šedesátiletý muž. Jmenuje se ion barladeanu a v současné době patří mezi
nejvyhledávanější moderní rumunské umělce. ve starém kufru totiž ukrývá své geniální koláže,
které v roce 2009 visely na výstavě v londýně hned vedle prací Andyho warhola a marcela
duchampa a o rok později jim byla v paříži věnována samostatná výstava. bez pomoci
galeristy dana popesca by však téměř pohádková cesta iona barladeanua z bukurešťských
ulic až do prestižních světových galerií byla nemyslitelná. citlivě natočený portrét režiséra
Alexandera nanaua nám představuje člověka, který se během své trnité životní pouti dostal až
na úplné dno, a zároveň osobitého umělce, jež se ve svých kolážích prosycených ironií dokáže
nekompromisně vysmívat lidské malosti či krutosti ceauşeskova režimu. dokument natočený
v produkci hbo posbíral řadu festivalových cen.
Alexander Nanau
FIlMOGRAPHY: Peter Zadek inszeniert Peer Gynt (2006)
Hledáme dokumentární
film s osobitým pohledem na svět
kolem nás.
Cena Pavla
Kouteckého
Hledáme dokumentární film
s osobitým pohledem
na svět kolem nás.
Cena Pavla Kouteckého
Uzávěrka 30. dubna 2011
Přihlášku najdete na
www.cenakoutecky.cz
Partner Ceny Pavla Kouteckého
czech films
/ české filmy
135
czecH Films / české Filmy
in this cAtegory, we trAditionAlly present selected cZech documentAries thAt hAve been mAde
in the pAst yeAr to locAl Audiences And foreign guests. some of these films will be presented At
the festivAl As world premieres with the people who mAde them in AttendAnce.
kAtegorie Již trAdiČně předstAvuJe Českému publiku i ZAhrAniČním hostům vybrAné České dokumenty
nAtoČené v uplynulém roce. některé Z nich budou nA festivAlu uvedeny ve světové premiéře ZA osobní úČAsti
JeJich tvůrců.
All for the good of the world And nosovice
beAr islAnds
cAtenAccio A lA drnovice or Journey to the beginning
of time of economic trAnsformAtion
coAl in the soul
dAy After the long night
eArthlings, who Are you voting for?
eyes of A tiger
four velvet men then And now – JAn ruml
four velvet men then And now – mArtin meJstřík
greAt opportunity
heAven, hell
in the lAnds of silence – nikolAi And ludmilA
kAtkA
sAving edwArds
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
136
czech films
/ české filmy
all For tHe
Good oF tHe
world and
nosoVice
VŠE PRO DOBRO SVěTA A NOŠOVIC
Vše pro dobro světa a Nošovic / Vít Klusák /
Czech Republic / 2010 / 82 min. / Color / 35 mm
PRODUCTION: Tereza Horská
Hypermarket Film
Křemencova 10
110 00, Prague 1
Czech Republic
+420 602 335 559
email@hypermarketfilm.cz
SAleS: Taskovski Films
463 Russell Court, Woburn Place
WC1H 0N, london
UK
+44 797 705 1577
festivals@taskovskifilms.com
Vít Klusák
FIlMOGRAPHY: Vlasta Burian (2002), Czech Dream (together
with Filip Remunda, 2004), Czech Peace (together with Filip
Remunda, 2010)
the construction of a hyundai car plant in nošovice, north moravia, was
accompanied by conflict, heated emotions and media interest. the purchase
of agricultural land by the company resulted in threats being made to villagers
unwilling to sell their properties. in the end, they gave in and an industrial monster
with its own football pitch and giant car park went up on what had been a green
meadow. director vít klusák visited the village three years after the factory's
opening to examine how the locals have come to terms with the situation. some
complain about how they were pressured to sell their land. for others it is a closed
chapter, albeit a sensitive one. people from the surrounding area have found work
at the plant, though that has not been easy either. workers are given numbers:
the lower the number, the less important they are in the company's hierarchy.
they have to sing a korean song at an induction ceremony, and complaints about
working conditions lead to swift dismissal. meanwhile, the new fields around the
nošovice plant continue to produce the famous local cabbage, though a producer
is concerned about how long the regeneration of the land will take. will hyundai's
investment bring happiness to the village?
výstavbu automobilky hyundai v severomoravských nošovicích provázely konflikty
a vyhrocené emoce. vykupování zemědělských pozemků vedlo ve vesnici až k výhružkám
těm majitelům, kteří se své půdy vzdát nechtěli. nakonec však ustoupili a na zelené louce tak
vyrostlo průmyslové monstrum s vlastním fotbalovým hřištěm a obřím parkovištěm. režisér vít
klusák se do vsi vypravil tři roky po otevření továrny. snaží se zjistit, jak se obyvatelé vesnice se
situací vypořádali. někteří z nich se stále snaží upozornit na to, jak museli pod nátlakem prodat
své pozemky. pro jiné je to uzavřená kapitola, byť ještě stále citlivá. lidé z okolí našli v továrně
práci, jež však vůbec není jednoduchá. při vstupním ceremoniálu musí zpívat korejskou píseň
a ti z nich, kteří si stěžují na špatné pracovní podmínky, dostanou záhy výpověď. na nových
polích kolem automobilky dál roste proslulé nošovické zelí a majitel zelárny si stýská nad tím,
jak dlouho bude trvat zúrodnění země. přinesla nošovickým korejská investice štěstí?
czech films
/ české filmy
137
bear islands
MEDVěDí OSTROVY
Medvědí ostrovy / Martin Ryšavý / Czech
Republic / 2010 / 70 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Klára Šandová
Bionaut Films
Dělnická 47
170 00, Prague 7
Czech Republic
+420 222 967 358
bionaut@bionaut.cz
bear islands is martin ryšavý's follow up to his previous projects focusing on the
far-eastern russian region of yakutia (the sacha republic). this film focuses on the
people from the most remote part of this territory, which is the nizhnekolymsky
district. it primarily concentrates on the inhabitants of a reservation for polar
bears located on bear island in the east siberian sea. it follows their migration to
an abandoned polar station, where the past meets the present in an area that is
always covered in snow. the film paints a portrait of the landscape, its past and the
people who can be found there.
CZeCH FIlMS
ve filmu medvědí ostrovy navazuje martin ryšavý na své předchozí projekty, zaměřené
na oblast ruské dálnovýchodní republiky sacha (Jakutie). film se věnuje lidem z nejodlehlejší
části tohoto území, kterou je nižněkolymský okres, především pak obyvatelům rezervace
ledních medvědů, nacházející se na medvědích ostrovech ve východosibiřském moři. sleduje
jejich putování na opuštěnou polární stanici, kde se v nekonečném zasněženém prostoru
potkává minulost se současností. snímek je portrétem krajiny, její minulosti a člověka v ní.
Martin Ryšavý
FIlMOGRAPHY: Argish (1995), Discussion on the Method
(1997), Siberia – Soul at a Museum (2000), Afonka Does Not
Want to Herd Reindeer Anymore (2004), Who Will Teach
Me Half a Character? (2006), Malupien (2008), Banana Kids
(2009), Country of Dreams (2009)
138
czech films
/ české filmy
catenaccio a la
drnoVice or
Journey to tHe
beGinninG oF
time oF economic
transFormation
DRNOVICKé CATENACCIO
ANEB CESTA DO PRAVěKU
EKONOMICKé TRANSFORMACE
Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku
ekonomické transformace / Radim Procházka /
Czech Republic / 2010 / 57 min. / Color / DCP
also in category :
portraits of corruption
PRODUCTION: Radim Procházka
Produkce Radim Procházka, s. r. o.
Řehořova 1039/54
130 00, Prague 3
Czech Republic
radim@radimprochazka.com
SAleS: Ondřej Kulhánek
Film europe s. r. o.
Branická 1950/209
140 00, Prague 4
Czech Republic
+420 222 521 255
ondrej.kulhanek@filmeurope.cz
Radim Procházka
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: The Forgotten Patriots of Tobruk
(2003), Our linden Tree (2004), Krejča Behind the Gate (2006),
Desk-based Assassination (2007), Diaries and Novels by Pavel
Kohout (2008), Our First Father Cultivator (2009)
documentary-maker radim procházka approaches the now half-forgotten case
of the drnovice football club with investigative fervour and some ironic insight.
his film charts the miraculous rise and sharp decline of a local football team from
drnovice, which comprises a community of only 2,200 people. using the story of
the football club's chairman Jan gottvald and his rise to the top of the business
world, the filmmaker eloquently and often very funnily recalls the practices of
self-styled "entrepreneurs" from that era, i.e. money laundering, asset-stripping,
unpaid loans and even bribing football referees whenever it was necessary. the
story of the drnovice football club is typical for czech football, politics and
business in the 1990s. on the one hand, there were surprising successes and
celebrated triumphs. on the other hand, the story also involves mysterious
sponsors, corruption and doping. philosophers miroslav petříček, václav
bělohradský and petr fischer comment on the film's key themes, including the
elaborate system of asset-stripping mechanisms. procházka's uncompromising
film about recent czech history uses the example of the "drnovice case" to
graphically illustrate the way in which it was possible to scam huge sums of
money in the country. unfortunately, this was mostly done with impunity.
s investigativním zápalem a zároveň ironickým nadhledem se pustil dokumentarista
radim procházka do dnes již polozapomenuté kauzy zázračného vzestupu a strmého pádu
vesnického fotbalového klubu z drnovic. na příběhu šéfa klubu Jana gottvalda a jeho
proniknutí do podnikatelské extraligy autor výmluvně a velmi vtipně připomíná praktiky
tehdejších „podnikatelů“ – praní špinavých peněz, tunelování, nesplacené půjčky a v případě
potřeby i podplácení fotbalových rozhodčích. příběh drnovického klubu je typický pro český
fotbal, politiku a podnikání 90. let minulého století, za nimiž byly na jedné straně překvapivé
úspěchy a slavná vítězství, na straně druhé tajemní sponzoři, korupce či doping. klíčová témata
filmu, jako třeba propracovaný systém tunelování, trefně komentují filozofové miroslav petříček,
václav bělohradský a petr fischer. procházkův nekompromisní snímek o našich novodobých
dějinách na „drnovické kauze“ názorně ukazuje, jakým způsobem bylo možné, většinou
bohužel beztrestně, vydělat opravdu velké peníze.
czech films
/ české filmy
139
coal in tHe soul
ŽENY SHR
Ženy SHR / Martin Dušek, Ondřej Provazník /
Czech Republic / 2010 / 58 min. / Color /
DigiBeta
PRODUCTION/SAleS: Petra Štovíková
Česká televize
Kavčí hory
140 70, Prague 4
Czech Republic
+420 261 137 106
petra.stovikova@ceskatelevize.cz
hana krejčová z horního Jiřetína, kastelánka zámku Jezeří, a liběna novotná, mluvčí skupiny
czech coal, mají rozdílné představy o tom, co je v životě krásné a důležité. první bojuje
za zachování původního rázu krajiny na severu Čech a za ochranu kulturních památek. druhá
pak „srostla s uhlím“, v měsíční krajině vidí určité kouzlo a chová se loajálně vůči svému
zaměstnavateli. dokument martina duška a ondřeje provazníka odkrývá emoce, které obě
ženy prožívají v souvislosti se svým konáním. hnědouhelný revír postupně pohlcuje další místa
a vesnice, přičemž rekultivace bude trvat mnoho let a se zemí srovnaná stavení a památky
jsou ztraceny jednou provždy. hana zpívá v místním kostele, chová zvířata a chrání si svůj malý
pozemek, který jí zbyl, zatímco rodné Albrechtice už sežvýkalo těžební rypadlo. liběna hájí
svého zaměstnavatele a diskutuje se svými dětmi o tom, co je a není správné. rozdíl mezi jejich
snažením a viděním světa zhmotňuje základní morální problém: na jedné straně vyžadujeme
uhlí jako dostupný energetický zdroj, na straně druhé riskujeme poškození přírody a ztrátu
vzpomínek na místa, kde ještě nedávno žili lidé. na loňském ročníku mfdf Jihlava film zvítězil
v kategorii Česká radost.
CZeCH FIlMS
hana krejčová, a castle warden in horní Jiřetín in north bohemia, and liběna
novotná, a spokeswoman for czech coal, have diametrically opposing views on
the important things in life. the former is fighting to preserve the local landscape
and protect cultural monuments. the latter, meanwhile, has "grown up with coal",
and finds magic in the moon-like terrain, and is loyal to her employers. martin
dušek and ondřej provazník's documentary reveals the emotions both women
experience as they strive to do what they believe is right. mining is gradually
swallowing more villages and land; monuments and landmarks are being lost
forever, while recultivation takes many years. krejčová sings at the local church,
looks after cats and horses, and tries to hold on to what little land has been left
to her; excavators have already destroyed the place where she grew up. novotná
defends her employer and discusses ethical questions with her children. the
chasm between the two women's outlooks reflects a fundamental issue. on one
hand we need coal as a source of energy; on the other we risk destroying nature
and losing places where, until recently, people lived. coal in the soul won the
best czech documentary Award at last year's Jihlava international documentary
film festival.
Martin Dušek, Ondřej Provazník
FIlMOGRAPHIeS:
Martin Dušek: A Town Called Hermitage (2007),
Vikingové z Brna (2009)
Ondřej Provazník: A Town Called Hermitage (2007)
140
czech films
/ české filmy
day aFter tHe
lonG niGHt
PO DLOUHé NOCI DEN
Po dlouhé noci den / Tomáš Kudrna / Czech
Republic, Germany / 2011 / 89 min. / Color and
B&W / DigiBeta
PRODUCTION/SAleS: Kateřina Černá
Negativ, s. r. o.
Ostrovní 30
110 00, Prague 1
Czech Republic
+420 224 933 755
katerina@negativ.cz
czech libuše Audrlická, polish barbara müller, and ukrainian inna klimenková
were three women out of a total of 13 million people who were employed as
forced labour in the third reich during the second world war. for the most
part, monotonous work in ammunition factories or in agriculture represented
12-hour shifts in difficult conditions. this was exacerbated by the awareness that
their work helped support the hated nazi regime. in his new film, director tomáš
kudrna not only focuses on these women's recollections of their life as labourers
for a totalitarian system, but also tries to ascertain how these experiences shaped
their subsequent fates. while using a large quantity of unique archive material,
family photographs and a disturbing musical score, he composes a vivid portrait
of the turbulent destinies of three women whose lives were fundamentally
affected by wartime events and forced labour in nazi germany.
Češka libuše Audrlická, polka barbara müller a ukrajinka inna klimenková. tři ženy z celkem
třinácti milionů lidí, kteří byli během druhé světové války nuceně nasazeni v říši. monotónní
práce v muničních továrnách či v zemědělství pro ně představovala většinou dvanáctihodinové
směny v těžkých podmínkách a navíc s vědomím, že touto prací podporují nenáviděný
nacistický režim. režisér tomáš kudrna se ve svém novém snímku zaměřil nejen na vzpomínky
těchto žen ze života v totálním nasazení, ale zároveň se snažil zjistit, jakým způsobem tato
zkušenost ovlivnila jejich další osud. s využitím velkého množství unikátních archivních
materiálů, rodinných fotografií i znepokojivé hudební kulisy skládá plastický portrét pohnutých
osudů tří žen, do jejichž životů zásadním způsobem promluvily válečné události a nucené
práce v nacistickém německu.
Tomáš Kudrna
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Just Because I love You (2004),
Wichterle (2005), First Among equals (2006), Do Not Disturb,
We Are Governing! (2007), All That Glitters (2010)
czech films
/ české filmy
141
eartHlinGs,
wHo are you
VotinG For?
POZEMŠťANé, KOHO
BUDETE VOLIT?
Pozemšťané, koho budete volit? / linda
Jablonská / Czech Republic / 2010 / 40 min. /
Color / DigiBeta
PRODUCTION/SAleS: Petra Štovíková
Česká televize
Kavčí hory
140 70, Prague 4
Czech Republic
+420 261 137 106
petra.stovikova@ceskatelevize.cz
CZeCH FIlMS
paroubek, who are you voting for? shouts Aleš koudela at the now former
chairman of the czech social democrats during a party meeting in the town
of litoměřice. koudela is a member of inventura (inventory), a group which
supports arts and journalism projects by people who are mentally handicapped.
director linda Jablonská's documentary maps the event leading up to the czech
parliamentary elections in 2010, as the crew attended various political rallies in
urban and rural areas. their apparently banal questions often cut straight to the
heart of important issues, while the manner in which they arrived at decisions on
whom to cast their ballots for was perhaps not that unusual. "i'm going to vote for
schwarzenberg because he speaks well and doesn't stutter," says martin vošmik,
another of the mentally handicapped documentary makers. one of his colleagues
poses a fundamental question: "who's going to save our planet?"
„paroubku, koho budeš volit?“ volá na dnes již bývalého předsedu Čssd na mítinku strany
v litoměřicích Aleš koudela. spolu s dalšími muži a ženami patří do tvůrčí skupiny občanského
sdružení inventura, které se zabývá podporou a prezentací umělecké a publicistické tvorby lidí
s mentálním handicapem. režisérka linda Jablonská s nimi natočila dokument, který mapuje
veřejný prostor před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010. filmový štáb se vypravil
na několik setkání různých politických stran s občany, ve městech i na venkově. Jejich zdánlivě
banální otázky často míří k jádru věci a jejich rozhodování o tom, který lístek nakonec vhodí
do volební urny, představuje modelovou situaci, v níž se ocitá řada dalších lidí. „budu volit
schwarzenberga, protože má chytrý řeči a nezadrhává se,“ vysvětluje svou volbu martin vošmik,
další z mentálně handicapovaných dokumentaristů. nad celým dokumentem se pak klene
zásadní a neopomenutelná otázka: „kdo bude chránit naši planetu?“
Linda Jablonská
FIlMOGRAPHY: Miroslav Horníček Colloquially Speaking
(2005), Stella loose Cannon (2006), left, Right, Forward
(2006), Czech Heat (2008), Breaking the Circle (2009),
Welcome to North Korea! (2009)
142
czech films
/ české filmy
eyes oF a tiGer
OČI TYGRA
Oči tygra / Jana Počtová / Czech Republic /
2011 / 41 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Filip Čermák
Seifertova 93
130 00, Prague 3
Czech Republic
+420 603 309 186
filip@mimoid.cz
it's better to go boxing than to be bored at home or to just hang around the streets,
says one secondary school student from the prague district of žižkov, explaining
why he visits the local gym several times a week. the oči tygra ("eyes of a tiger")
boxing club was opened years ago by the former champion boxer and eighttime national titleholder stanislav tišer, in order to protect roma children from
falling victim to the pitfalls of the street. he succeeded in turning the rundown
club into an important place that is visited for free by young people from all
over žizkov, many of whom often live under difficult social conditions. younger
and older youths, girls and boys – all of them are united by their enthusiasm for
boxing and their friendship with their respected and warmhearted trainer, who is
often a surrogate family member. with paternal authority, this vigorous boxer has
succeeded in inculcating his charges with a sporting code, providing order in their
lives and not only strengthening their muscles, but also their fragile self-confidence.
this deft film by young film-maker Jana počtová also captures a radical change
in the usual course of events. using funds from the city district, the gym is to be
completely refurbished and transformed into a modern centre for contact sports.
the coach nostalgically bids farewell to the old facilities and awaits the future a little
apprehensively. will there be a place in this new centre for his oči tygra club?
Jana Počtová
FIlMOGRAPHY: People On the River (2002), Adameve Šiktanc
(2003), eshq (2004), The Club (2008)
„než se doma nudit nebo se flákat po ulicích, je lepší jít si zaboxovat,“ popisuje středoškolák
z pražského žižkova, proč několikrát týdně navštěvuje místní tělocvičnu. boxerský klub oči
tygra tu před lety otevřel bývalý šampión a osminásobný mistr republiky stanislav tišer, aby
ochránil romské děti před nástrahami ulice. Z oprýskaného klubu se mu podařilo vybudovat
důležité místo, které bezplatně navštěvují mladí lidé z celého žižkova, žijící často ve složitých
sociálních podmínkách. mladší i starší, dívky i chlapce, všechny spojuje zápal pro box
a přátelství s respektovaným a vřelým romským trenérem, který jim často nahrazuje blízkého
člena rodiny. energickému boxerovi se s otcovskou autoritou daří vštěpovat svým svěřencům
sportovní pravidla, která jejich životu dávají řád a posilují nejen jejich svaly, ale i křehká
sebevědomí. svižný snímek mladé dokumentaristky Jany počtové zachycuje i radikální zásah
do zaběhnutého pořádku. tělocvičnu čeká celková rekonstrukce hrazená z prostředků městské
části, po které se má proměnit na moderní centrum pro kontaktní sporty. trenér se nostalgicky
loučí se starým prostorem a s lehkými obavami očekává budoucnost. najde se tu místo pro
jeho oči tygra?
czech films
/ české filmy
143
Four VelVet
men tHen and
now – Jan ruml
EVOLUCE 4 Z REVOLUCE
– JAN RUML
evoluce 4 z revoluce – Jan Ruml / Jan Šikl,
Pavel Koutecký / Czech Republic / 2010 /
57 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Jarmila Poláková
Film & Sociologie
Pod Zvonařkou 10
120 00, Prague 2
Czech Republic
+420 222 561 410
fas@seznam.cz
CZeCH FIlMS
twenty years ago, filmmaker pavel koutecký began following the stories of four
people who actively took part in czechoslovakia's velvet revolution: musician
michael kocáb, dissident Jan ruml and students kryštof rímský and martin mejstřík.
After koutecký's death, the project was taken on by Jan šikl. these four films, made
over an extremely long period, recapitulate the protagonists' ups and downs, and
allow the viewer to reflect with them on the developments czech society has gone
through during the last two decades. the part dedicated to Jan ruml introduces
viewers to a well-known politician, who has influenced society as interior minister,
party boss and senator. despite the challenges he has faced, ruml has lost neither
an ability for reflection nor a sense of responsibility for the public sphere.
před dvaceti lety začal filmař pavel koutecký sledovat osudy čtyř lidí, kteří se aktivně účastnili
sametové revoluce: hudebníka michaela kocába, disidenta Jana rumla a studentů kryštofa
rímského a martina mejstříka. po kouteckého smrti se ujal natáčení Jan šikl. Čtyři časosběrné
snímky, které rekapitulují jejich životní úspěchy i pády, umožňují divákům zamyslet se
společně s hlavními aktéry nad vývojem, kterým oni sami i česká společnost v posledních dvou
desetiletích prošli. díl věnovaný Janu rumlovi přibližuje divákům známou osobnost vysoké
politiky, která společnost ovlivňovala z pozice ministra vnitra, předsedy parlamentní strany či
senátora. přes své dlouhodobé působení v mnohdy nekompromisním prostředí ale nikdy ruml
neztratil schopnost sebereflexe a pocit zodpovědnosti za veřejný prostor.
Jan Šikl, Pavel Koutecký
SeleCTeD FIlMOGRAPHIeS:
Jan Šikl: On the Way (1994), Forever on the Road (1995–2003),
Winning Your Heart (2004), Private Century (2004–2007)
Pavel Koutecký: The end of Czechoslovakia as Seen from the
Parliament (1993), For ever and ever (together with Michaela
Pavlátová, 1998), I Remember, But Do You Remember? (1998),
The Solid Point Seekers (2001), Come Closer, Candy (2005),
Citizen Havel (2009)
144
czech films
/ české filmy
Four VelVet men
tHen and now –
martin meJstřík
EVOLUCE 4 Z REVOLUCE
– MARTIN MEJSTŘíK
evoluce 4 z revoluce – Martin Mejstřík / Jan
Šikl, Pavel Koutecký / Czech Republic / 2010 /
57 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Jarmila Poláková
Film & Sociologie
Pod Zvonařkou 10
120 00, Prague 2
Czech Republic
+420 222 561 410
fas@seznam.cz
twenty years ago, filmmaker pavel koutecký began following the stories of four
people who actively took part in czechoslovakia's velvet revolution: musician
michael kocáb, dissident Jan ruml and students kryštof rímský and martin
mejstřík. After koutecký's death, the project was taken on by Jan šikl. these four
films, made over an extremely long period, recapitulate the protagonists' ups and
downs, and allow the viewer to reflect with them on the developments czech
society has gone through during the last two decades. the part about martin
mejstřík can be summed up by the phrase "sometimes you're up, sometimes
you're down." through circumstances and his own decisions, mejstřík occasionally
finds himself at the heart of social affairs, while in other moments he goes through
difficult times personally. this is the story of an obstinate activist forever dogged
by internal doubts who tries out roles as varied as journalist, gardener, janitor and
senator. so far, it doesn't have a happy ending.
před dvaceti lety začal filmař pavel koutecký sledovat osudy čtyř lidí, kteří se aktivně účastnili
sametové revoluce: hudebníka michaela kocába, disidenta Jana rumla a studentů kryštofa
rímského a martina mejstříka. po kouteckého smrti převzal natáčení Jan šikl. Čtyři časosběrné
snímky, které rekapitulují jejich životní úspěchy i pády, umožňují divákům zamyslet se
společně s hlavními aktéry nad vývojem, kterým oni sami i česká společnost v posledních
dvou desetiletích prošli. díl o martinu mejstříkovi tak trochu připomíná rčení „jednou jsi
dole, jednou nahoře“. rozporuplná osobnost se vlivem okolností i vlastních rozhodnutí ocitá
občas uprostřed společenského dění, jindy v obtížných životních situacích. příběh zarputilého
aktivisty, věčně stíhaného vnitřní nejistotou, který si vyzkoušel role novináře, zahradníka,
domovníka či senátora, zatím nemá happy end.
Jan Šikl, Pavel Koutecký
SeleCTeD FIlMOGRAPHIeS:
Jan Šikl: On the Way (1994), Forever on the Road (1995–2003),
Winning Your Heart (2004), Private Century (2004–2007)
Pavel Koutecký: The end of Czechoslovakia as Seen from the
Parliament (1993), For ever and ever (together with Michaela
Pavlátová, 1998), I Remember, But Do You Remember? (1998),
The Solid Point Seekers (2001), Come Closer, Candy (2005),
Citizen Havel (2009)
czech films
/ české filmy
145
Great
oPPortunity
SKVěLÁ PŘíLEŽITOST
Skvělá příležitost / Vít Janeček / Czech
Republic / 2011 / 64 min. / Color / MiniDV
PRODUCTION: Vít Janeček
vit.janecek@post.cz
+420 603 164 232
PRODUCTION/SAleS:
IOM International Praha
Čechova 23
17000, Pregue 7
Czech Republic
+420 233 370 160
prague@iom.int
CZeCH FIlMS
labour agents promise locals in mongolia a much better life if they move to the
czech republic to work. many are attracted by the idea. they sell their homes and
travel the long distance west. however, what they find is not what they had been
led to expect. they do manual labour in shifts of up to 14 hours and are left with
little cash after expenses are docked from their pay packets. ignorance of czech
law and the language barrier lead to problems that can culminate in serious debts.
director vít Janeček records the testimonies of several mongolian families who
have to contend with difficult working and living conditions. one family is trying
to get a visa for a sick child in mongolia; another is saving for their daughter's
education. meanwhile, their czech neighbours view them through the prism of
racial stereotypes. is it possible to secure your rights when neither the law nor the
public is on your side?
„odejděte žít a pracovat do České republiky, budete se mít báječně,“ lákají zprostředkovatelé
práce obyvatele mongolska. mnozí z nich uvěří slibům, prodají své domy a odcestují
daleko na západ. k jejich nemilému překvapení však život v Česku není tak skvělý, jak si ho
představovali. vykonávají manuální a převážně neodbornou práci, zůstávají v zaměstnání
i čtrnáct hodin denně, spí sotva pár hodin. po odečtení všech nákladů jim z platu nezbude
mnoho. neznalost české legislativy a jazyková bariéra jim často přinášejí problémy, které
mohou skončit velkým zadlužením. režisér vít Janeček nabízí výpovědi několika mongolských
rodin, zápasících s těžkými životními i pracovními podmínkami. Jedna z rodin se snaží získat
vízum pro své nemocné dítě v mongolsku, další šetří na studium své dcery. ve filmu zaznívá
i stereotypní vnímání rozdílné kultury, které reprezentují jejich čeští sousedé. Je možné domoci
se svého práva, když na vaší straně nestojí zákon ani veřejnost?
Vít Janeček
FIlMOGRAPHY: A Family in the Desert (1994), In the Center
of Film (In the Warmth of Home) (1997), Mushroom (2000),
Battle for life (2000), NATO Inside Our Hearts (2002), Rules of
the Game – Delimitation of Space (2004), History of Jaroslav
Šabata (2008), The Adventure of Anna Barbora – An Interplay
(2008), Ivetka and the Mountain (2008), memOry (2010)
146
czech films
/ české filmy
HeaVen, Hell
NEBE, PEKLO
Nebe, peklo / David Čálek / Czech Republic /
2010 / 82 min. / Color / DCP
SAleS: Martina Šantavá
HBO Česká republika
Jankovcova 1037/49
170 00, Prague 7
Czech Republic
+420 261 094 444
martina.santava@hbo.cz
in his latest film, czech documentarist david Čálek presents a loosely linked
mosaic of people of different ages and backgrounds who all find pleasure in pain
and do not hide their unusual proclivities. freely joined portraits of Altair, whose
weakness is the world of horses, froném who loves latex above all, lenka who is
always provoking and a government officer terezie is linked with unique music
of the british cabaret group, the tiger lillies. the film takes a non-sensational
look at how such people are perceived and how our society makes a taboo of a
community of people for whom sexual stimulation comes from pain.
dokumentarista david Čálek přináší ve svém nejnovějším snímku natočeném v produkci
hbo filmovou mozaiku čtveřice lidí rozdílného věku, zaměření i povolání, kteří objevili rozkoš
v bolesti a svou neobvyklou vášeň nepotlačují ani neskrývají. volně provázané portréty Altaira,
který svou preferenci zajímavě propojil se světem koní, milovnice latexu fronémy, věčně
provokující lenky či vládní úřednice terezie ve filmu skvěle doplňuje hudba britské skupiny
tiger lillies. snímek se nebulvárním způsobem snaží poukázat na stereotypní představy,
množství nepochopení a tabuizaci, kterými je v naší společnosti obestřena komunita lidí, pro
něž představuje nejlepší sexuální stimulaci bolest.
David Čálek
FIlMOGRAPHY: Barevný národ (2002), Olympiáda über alles
(2007), Berkat and Marsho – Happiness and Freedom (2007)
czech films
/ české filmy
147
in tHe lands oF
silence – nikolai
and ludmila
V KRAJINÁCH TICHA –
NIKOLAJ A LUDMILA
V krajinách ticha – Nikolaj a ludmila / Zdeněk
N. Bričkovský / Czech Republic / 2011 / 65 min. /
Color / MiniDV
PRODUCTION: Zdeněk N. Bričkovský
DÓMfilm
Odranec 34
592 44, Věcov
Czech Republic
+420 604 163 090
brickovsky@seznam.cz
CZeCH FIlMS
while shooting his latest film, which takes place in the siberian taiga region,
fate led documentary-maker Zdeněk n. bričkovský to nikolaj and ludmila. even
though they don't know each other, they have a lot in common. fifty-year-old
ludmila lives alone on the edge of the forgotten siberian village of ordzhonikidze.
she writes poems and paints. she has spent part of her life in an orthodox convent
and she is convinced that a person is nothing without god. the deeply devout
nikolaj is the same age. he lives in a small house on the banks of the Angara
river. his cathedral is the local unspoilt countryside in which he goes hunting and
fishing every day. nikolaj adheres to an old slavonic pagan faith, whose highest
deity is rod, with whom he can communicate via the music of natural sounds. the
specific poetics of this film are imbued with many lyrical passages and enhanced
by an impressive score of background sound, part of which is provided by nikolaj
himself, who sings melancholic songs on his old guitar.
při natáčení svého nejnovějšího filmu, který se odehrává v krajině sibiřské tajgy, zavál osud
dokumentaristu Zdeňka n. bričkovského k nikolajovi a ludmile. i když se vzájemně neznají,
mají mnoho společného. padesátiletá ludmila žije sama na okraji zapomenuté sibiřské
vesnice ordžonikidze. píše básně, maluje, část života strávila v pravoslavném klášteře a je
přesvědčená, že člověk bez boha není ničím. také stejně starý nikolaj je hluboce věřící. žije
v malém domku na břehu řeky Angary a boží chrám pro něj představuje zdejší panenská
příroda, do jejíhož lůna se každodenně vydává na lov zvěře a ryb. nikolaj vyznává staroslovanskou pohanskou víru, jejímž nejvyšším bohem je rod, s nímž lze komunikovat skrze
hudbu přírodních zvuků. specifickou poetikou prodchnutý snímek s řadou lyrických pasáží
umocňuje působivá zvuková kulisa, jejíž část obstarává sám nikolaj, který za doprovodu své
staré kytary zpívá melancholické písně.
Zdeněk N. Bričkovský
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Gobi Rocks (1998), Journey to
Shambala (1998), St. Patrick´s Irish Trall (1998), Svetlojar –
Holy see (2002), A Mythic land Bumba Story (2002), legend
of the Bird's egg (2005), Vorga – A Path of Two Banks (2006),
Them, Us and Skitskoj (A Dialogue in the editing Room)
(2008), Waiting for the Reindeer Yoke (2010)
148
czech films
/ české filmy
katka
KATKA
Katka / Helena Třeštíková / Czech Republic /
2010 / 90 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Kateřina Černá
Negativ, s. r. o.
Ostrovni 30
110 00, Prague 1
Czech Republic
+420 224 933 755
katerina@negativ.cz
following her films marcela and rené, helena třeštíková has made another
documentary shot over a number of years. her central character this time is
a drug addict called katka. the powerful story of katka's 14-year battle with drug
addiction begins in 1996 in the sananim treatment clinic, where she dreams of
one day finding a boyfriend, living a life similar to that of her peers and perhaps
even starting a family. in the years that follow, however, her life revolves around
an endless cycle that involves the constant consumption of various drugs, theft,
prostitution, and increasingly harrowing physical, mental and moral devastation.
After a long hiatus, třeštíková returns to her protagonist and discovers that katka
is still on drugs, that she has a dog, a new boyfriend and, most importantly, is
expecting a child. the focal point of the film therefore becomes her unexpected
pregnancy and the desperate struggle for the child's future. however, it's a battle
katka can't win unless she can first conquer her narcotic demons.
po snímcích marcela a rené natočila helena třeštíková další časosběrný dokument, jehož
ústřední postavou je tentokrát narkomanka katka. sugestivní příběh jejího čtrnáctiletého boje
s drogovou závislostí začíná v roce 1996, kdy v léčebném zařízení sananim sní o tom, že si jednoho dne najde přítele, bude žít podobně jako její vrstevnice a třeba i založí rodinu. následující
roky se však její život točí v bezvýchodném koloběhu neustálé konzumace nejrůznějších drog,
krádeží, prostituce a stále silnější fyzické, psychické i morální devastace. na jaře roku 2007 se
helena třeštíková po delší odmlce ke své hrdince vrací a zjišťuje, že v té době třicetiletá katka je
stále na drogách, má psa, nového přítele a hlavně čeká dítě. středobodem snímku se tak stává
nečekané těhotenství a zoufalý zápas o budoucnost dítěte. ten však může katka vyhrát jen
za předpokladu, že nejdříve porazí svého drogového démona.
Helena Třeštíková
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Marital etudes (1987),Women at the
Turn of the Millennium – Trapped (2001), Women at the Turn
of the Millennium – Nurses (2002), Marital etudes 20 Years
later (2006), Marcela (2007), René (2008)
czech films
/ české filmy
149
saVinG edwards
ZACHRAňTE EDWARDSE
Zachraňte edwardse / Dagmar Smržová / Czech
Republic / 2010 / 72 min. / Color / DigiBeta
SAleS: Martina Šantavá
HBO Česká republika
Jankovcova 1037/49
170 00, Prague 7
Czech Republic
+420 261 094 444
martina.santava@hbo.cz
šárka a marcel sladkowští se po několika letech manželství rozhodli mít dítě. lékaři však v průběhu těhotenství diagnostikovali u plodu edwardsův syndrom a okamžitě šárce doporučili
interrupci. edwardsův syndrom je genetická porucha, která způsobuje fyzické i mentální
postižení. polovina dětí s touto diagnózou zemře ještě před porodem, z narozených dětí se
polovina nedočká více než pár měsíců života. většina rodičů se proto rozhodne těhotenství
přerušit. sladkowští se na svou životní situaci dívají jinak. „Jenom proto, že je nemocné, mu
nepřestaneme zpívat,“ říká marcel. pro tento postoj však nemají pochopení jejich rodiče,
přátelé ani lékaři. když se Juliána narodí, musejí se manželé smířit s tím, že každý den může
být jejím posledním. dokument ukazuje, jakým způsobem se společnost vypořádává s těmi,
kteří se vydají „proti proudu“. věnovat péči dítěti, které je již v prenatálním věku velmi nemocné,
připadá většině lidí zbytečné. proč se tedy marcel a šárka dobrovolně vydávají strmější životní
cestou? Jaké poselství nám přináší jejich rozhodnutí?
CZeCH FIlMS
šárka and marcel sladkowsky have decided after several years of marriage
to have a child. however, during the pregnancy the doctors detect edwards
syndrome and recommend that šárka immediately undergo an abortion.
edwards syndrome is a genetic disorder that causes physical and mental
handicap. half of foetuses diagnosed with the syndrome die before birth, while
half the babies born with it do not live longer than a few months. in most cases
parents decide to abort. šárka and marcel, however, choose to try to have the
child – a decision met with incomprehension by their parents, friends and
doctors. when Juliána is born the couple have to come to terms with the worry
that every day could be her last. this film shows how society reacts to those
who choose to go their own way. most people cannot understand why anybody
would devote themselves to taking care of a child who even in the pre-natal
stage is extremely sick. why have šárka and marcel deliberately chosen such an
arduous path? what can we learn from their decision?
Dagmar Smržová
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: You´ll Understand It, Mum (2000),
War in the Memory of Women (2005), The Hardest Choice
(2010)
S námi jedou filmy express!
TNT Express - partner filmového festivalu JEDEN SVĚT
people in need production
/ člověk v tísni uvádí
151
PeoPle in need Production / čloVěk V tísni uVádí
this yeAr, we Are presenting documentAries produced by the people in need foundAtion in A
sepArAte cAtegory for the first time. the mAkers of these films document the work of people
in need, both in crisis AreAs Around the world, such As ethiopiA And AfghAnistAn, And in
the cZech republic. All the films cAn Also be wAtched viA online streAming At the website
www.ceskAteleviZe.cZ/Jedensvet.
letos poprvé se předstAvuJí v sAmostAtné kAtegorii filmy produkovAné spoleČností Člověk v tísni. tvůrci
těchto snímků dokumentuJí práci orgAniZAce JAk v kriZových oblAstech světA, JAko Je etiopie Či Afghánistán,
tAk v České republice. všechny filmy Jsou tAké Zpřístupněny prostřednictvím streAmování nA stránkách
www.ceskAteleviZe.cZ/Jedensvet.
shitcredit
stories of trAfficked children
three gifts
150
151
152
152
people in need production
/ člověk v tísni uvádí
sHitcredit
ŠITKREDIT
Šitkredit / Martin Řezníček / Czech Republic /
2010 / 31 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Martin Řezníček
DOCUfilm Praha
Malá plynární 3
170 00, Prague 7,
+420 608 874 722
reznam@seznam.cz
PRODUCTION/SAleS: Jan Černý
People in Need
Šafaříkova 24
120 00, Prague 2
Czech Republic
+420 226 200 400
jan.cerny@peopleinneed.cz
“they want 300,000 cZk from me for signing something, even though i didn’t
take any money from them,” says one woman in the documentary shitcredit. like
many others, she was enticed by the possibility of a quick and easy loan. even
though she changed her mind about the whole transaction and withdrew from
the credit contract, the disadvantageous conditions of the agreement enabled
the loan company to seize her home. director martin řezníček finds evidence of
the unethical practices of such companies and the impact those practices have on
specific debtors, the majority of whom come from low-income groups. Against the
backdrop of a poorly regulated loans market, one late payment can mean years
of regular income for creditors – despite the fact those who owe them money
have no property. As well as the central theme of modern-day loan-sharking, this
documentary, produced by people in need, focuses attention on poverty and
social exclusion.
„chtějí po mně 300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala,“
zpovídá se v dokumentu šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala možnost
snadné a rychlé půjčky. i když si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila,
nevýhodné podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit její dům. martin řezníček ve snímku
šitkredit divákům a divačkám přibližuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy
konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy. v prostředí špatně regulovaného trhu
s půjčkami může i jediná zpožděná platba znamenat pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný
příjem – navzdory tomu, že její dlužníci nemají žádný majetek. dokument, produkovaný
společností Člověk v tísni, dává kromě hlavního tématu – novodobé lichvy – nahlédnout
i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení.
Martin Řezníček
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Concrete Waltz (1993), The Mordor
Chorus (1999), loan Shark (2002), Farewell, Sun (2002),
The Glory of the Republic (2004), Jan Krizek Sculptures and
Bees… (2005), life in Feathers (2008), Front Women (2008)
people in need production
/ člověk v tísni uvádí
153
stories oF
traFFicked
cHildren
ADDIS A DANIEL:
ULOUPENé DěTSTVí
Stories of Trafficked Children / Yeneakale
Tamrat / ethiopia, Czech Republic / 2010 /
28 min. / Color / MiniDV
PRODUCTION/SAleS: Tereza Porybná
People in Need
Šafaříkova 24
120 00, Prague 2
Czech Republic
+420 226 200 400
mail@peopleinneed.cz
in ethiopia, slavery was officially abolished in the 1930s. nonetheless, the local
inhabitants still have to contend with it in some form or other to this day. often,
it is the result of extreme poverty, which people try to escape from by moving
to large cities, as well as the demand for cheap labour. both these factors
are exploited by traffickers, who primarily trade in women and children. this
documentary produced by people in need looks at the stories of two victims of
human trafficking. it shows how easy it is in contemporary ethiopia for a young
person to become a modern-day slave. with the silent consent of families who are
accustomed to their hopeless situation, children end up in working in weaving
factories or having to sell their bodies on the streets.
PeOPle IN NeeD
PRODUCTION
v etiopii bylo otroctví oficiálně zrušeno ve 30. letech minulého století. v některých formách
se s ním ale místní obyvatelé setkávají doposud. Často je důsledkem extrémní chudoby, ze
které se snaží lidé uniknout stěhováním do větších měst, a poptávky po levné pracovní síle.
obou faktorů využívají překupníci, kteří obchodují především s ženami a dětmi. dokument,
produkovaný společností Člověk v tísni, přibližuje na dvou příbězích obětí obchodování,
jak snadno se v současné etiopii může stát mladý člověk novodobým otrokem. Za tichého
souhlasu rodiny, která je obvykle v bezvýchodné životní situaci, končí děti v tkalcovských
dílnách či na ulici, kde jsou nuceny prodávat své tělo.
Yeneakale Tamrat
documentary debut
154
people in need production
/ člověk v tísni uvádí
tHree GiFts
TŘI DARY
Tři dary / erika Hníková / Czech Republic / 2011 /
26 min. / Color / DVCAM
PRODUCTION/SAleS: Tomáš Kocián
People in Need
Safarikova 24
120 00, Prague 2
Czech Republic
+420 226 200 400
tomas.kocian@peopleinneed.cz
in three gifts, documentary film-maker erika hníková follows the footsteps of
czech humanitarian aid in Afghanistan. this takes her to the north of the country,
where the people in need foundation has already spent many years striving to
improve the living conditions of the local people. they are eking out an existence
on the edge of poverty in villages in the foothills, which have been badly affected
by many years of war. the film consists of the stories of three families, for whom
the people in need foundation is helping to ensure a stable source of income.
together with the filmmaker, viewers find out how a flock of chickens, a weaving
loom or a swarm of bees can influence the life of a family.
dokumentaristka erika hníková se ve svém snímku tři dary vydala po stopách české pomoci
v Afghánistánu. natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řadu let snaží
společnost Člověk v tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, živořících na hranici chudoby
v podhorských vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. dokument je složen ze tří
příběhů rodin, kterým Člověk v tísni pomáhá zajistit stabilní zdroje příjmů. diváci společně
s autorkou zjišťují, jak může ovlivnit život rodiny darované hejno slepic, tkalcovský stav nebo
včelí roje.
Erika Hníková
FIlMOGRAPHY: The Beauty exchange (2004), I Guess We'll
Meet at the eurocamp (2006), landa's elixir of love (2009),
Matchmaking Mayor (2010)
short films
/ krátké filmy
155
sHort Films / krátké Filmy
this cAtegory presents A selection of the best short documentAry films from severAl hundred
thAt Are submitted to the festivAl.
kAtegorie předstAvuJe výběr těch neJlepších krátkých dokumentárních filmů Z několikA stovek přihlášených.
burigAngA
me & my nose
out of round – whAt is behind?
skAteistAn: to live And skAte kAbul
stAlin. why not?
this chAir is not me
154
155
156
157
158
159
156
short films
/ krátké filmy
buriGanGa
BURIGANGA
Buriganga / Michelle Coomber / UK / 2010 /
12 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Michelle Coomber
15B Carlton Square
e1 4eH, london
UK
+44 797 421 238
michelledocs@gmail.com
in the local tongue, the name of bangladesh's buriganga river means "higher life".
since time immemorial, countless bangladeshi's have relied on the river as the
source of their livelihood. but times are changing, as michelle coomber's short
film illustrates. wastewater from many local factories and the detritus that people
leave behind is polluting the river to such an extent that it is threatening the way
of life for those who live on its banks. despite everything, however, there are still
some who feel their fate is tied to the river: "we are here, because the river is here."
Jméno bangladéšské řeky buriganga znamená v místním jazyce „vyšší život“. od nepaměti
spoléhaly tisíce bangladéšanů na řeku jako na zdroj své obživy. Jak ukazuje michelle
coomber ve svém krátkém snímku, časy se změnily. odpadní vody z mnoha místních továren
i nepořádek, kterého se lidé zbavují, znečistily řeku natolik, že ohrožuje jejich samotnou
existenci v blízkosti řeky. navzdory všemu se někteří stále cítí s řekou osudově propojeni:
„my jsme zde, protože je zde i řeka.“
Michelle Coomber
FIlMOGRAPHY: lunik IX (2010), Trial of a Child Denied (2010)
short films
/ krátké filmy
157
me & my nose
JÁ A MůJ NOS
Me & My Nose / Ziska Szemes / Denmark,
Sweden / 2009 / 28 min. / Color and B&W /
DigiBeta
PRODUCTION: lise Saxtrup
Klassefilm
Kronprinsessegade 46d, 4
1306, Copenhagen
Denmark
+45 20 267 440
sax@klassefilm.dk
Ziska szemes was born and raised in sweden. for as long as she can remember,
she has been bothered by the fact that nobody considers her to be a swede
because of her large, hook nose and black hair. consequently, when she is on
the cusp of middle age, she decides to undergo plastic surgery to get a "swedish
nose". setting out on a personal journey that should allow her to fulfil her dream
of "looking like everybody else", she debates the subject with genetic specialists,
who study her hungarian-indian roots, she also talks to experts in ethnicity and
a plastic surgeon. she also discusses the issue with herself. this film, interlaced
with humorous animated scenes, takes an ironic look at how we label people
according to their appearance, and it asks what really determines our identity
when we all actually originate from Africa…
SHORT FIlMS
Ziska szemes se narodila a vyrostla ve švédsku. odjakživa trpěla tím, že ji kvůli jejímu
velkému klenutému nosu a černým vlasům nikdo nepovažoval za švédku, a tak se na prahu
středního věku rozhodla pořídit si díky plastické operaci „švédský nos“. na cestě, která má
vést k vysněnému cíli „vypadat jako všichni ostatní“, vede debatu s odborníky na genetiku,
kteří studují její kořeny po maďarsko-indických rodičích, experty na etnicitu, plastickým
chirurgem i sama se sebou. snímek prokládaný humornými animovanými scénkami ironizuje
nálepkování na základě vzhledu a ptá se, čím je vlastně určena naše identita, když všichni
přece pocházíme z Afriky…
Ziska Szemes
documentary debut
158
short films
/ krátké filmy
out oF round –
wHat is beHind?
Z KOLA VEN – CO ZA TíM JE?
Z kola von – Čo je za tým? / Jaroslav Vojtek /
Slovakia / 2010 / 30 min. / Color / BetaSP
PRODUCTION: Viera Sandtnerova
UGlY AGeNCY & PRODUCTION s.r.o
Dúhová 13
903 01, Senec
Slovakia
+421 903 753 399
sandtnerova@gmx.net
Jožko lives with his family and his dog in a ramshackle house near a busy
motorway in slovakia. he is a recovering junkie who regularly picks up the doses
of methadone that are helping him overcome his addiction. he scavenges in
bins and sells the slovak equivalent of the big issue. Jožko's father is addicted to
gaming machines while his mother provides for the family by selling her body
near the highway. Jaro vojtek's film tells the story of a family that finds itself on the
edge of society. only Jožko reflects on where his life is going and makes an effort
to change. can he escape this vicious cycle and start a new and better life?
Jožko žije se svou rodinou a se psem nemem v polorozpadlém domku o jedné místnosti poblíž
frekventované silnice kdesi na slovensku. Jako bývalý narkoman je na odvykací kúře a chodí
si pravidelně vyzvedávat své dávky metadonu. prohledává popelnice a prodává časopis nota
bene, slovenskou obdobu nového prostoru. rodinu živí matka, která nabízí u silnice sexuální
služby, otec propadl závislosti hracích automatech. režisér Jaro vojtek ukazuje příběh rodiny,
která se ocitla na okraji společnosti. nikdo se navíc nesnaží o změnu, jediný Jožko sebereflexivně vnímá svou životní situaci a snaží z ní uniknout. Je možné dostat se z tohoto kruhu ven
a začít jiný, nový život?
Jaroslav Vojtek
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: Blind Belief (1993), If the Bell's Toll
Were Magic (1994), Hair II (1995), The Tree (1995), She Does
Not Know Me, I Don´t Know Her… (1996), Stone by Stone
(1996), Once upon a Time in the east (2000), Unwanted
Children (2001), Fish Tank (2001), Crazy Man (2003), Here We
Are (2005), Journey into Dreams (2006), Back Passing (2008),
The Border (2009)
short films
/ krátké filmy
159
skateistan:
to liVe and
skate kabul
SKEJTISTÁN
Skateistan: To live and Skate Kabul / Orlando
von einsiedel / UK / 2010 / 9 min. / Color /
HDCAM
PRODUCTION: Orlando von einsiedel
Grain Media
Unit 1, Gladiator Works, Gladiator St
Se23 1NA, london
UK
+44 208 690 1010
info@grainmedia.co.uk
murza, 17, and fazilla, 22, live in the Afghan capital kabul and share a hobby:
skateboarding. A centre called "skateistan" has opened in the city where they can
ride the u-ramp and just hang out. the unique skate park – which is located on
the ruins of buildings destroyed during the war – gives them the chance to forget
about their everyday reality; murza used to wash cars, while fazilla sells chewing
gum. both come from poor families who often lack food to eat. skateistan
helps this pair and other young people to think differently about the world and
themselves. murza, who has terrible memories of the war and the taliban regime,
says that people need to get together and start building a new Afghanistan, and
that somebody who wants to foster peace in the country should be in power. for
him and his friends, skating – and skateistan – offers hope of a new and better life.
SHORT FIlMS
sedmnáctiletý murza a dvanáctiletá fazilla žijí v afghánském kábulu a mají společný
koníček – jízdu na skateboardu. ve městě vzniklo centrum skejtistán, v němž mohou tamější
děti jezdit na u-rampě, setkávat se a povídat si. skejtistán jim dává zapomenout na každodenní
realitu, v níž murza dříve umýval auta a kde fazilla prodává žvýkačky. Jejich rodiny jsou chudé
a často nemají dostatek jídla. proměnit svět válkou zničených budov v jedinečný prostor pro
skejtování pomáhá afghánským dětem začít uvažovat o světě kolem sebe jinak. „Je třeba,
aby se lidé spojili a začali budovat nový Afghánistán. u moci by ovšem měl být někdo, kdo
stojí o zachování míru v zemi,“ říká murza, v jehož paměti stále rezonují děsivé vzpomínky
na válku i na vládu tálibánu. právě jízda na skateboardu je přitom pro něj i pro jeho kamarády
i kamarádky ze skejtistánu nadějí na nový, lepší život.
Orlando von Einsiedel
FIlMOGRAPHY: Hot Chocolate (2009), The Green lake (2009),
The Forced Marriage Unit (2010), Slaves To Football (2010)
160
short films
/ krátké filmy
stalin. wHy not?
STALIN. PROČ NE?
Stalin – Počemu by i nět / Kirill Sakharnov /
Russia / 2010 / 14 min. / Color and B&W /
BetaSP
PRODUCTION: Ksenia Sakharnova
Pervomayskaya str., 66, 111
105043, Moscow
Russia
+7 916 178 1913
sugarfilm@mail.ru
"through storms the sun of freedom has shined upon us, And the great lenin has
lighted the way, stalin has taught us faithfulness to the people, to labour, and
inspired us to great feats!" this excerpt from the soviet national anthem dating
back to 1943 adorns the walls of moscow's kursk metro station. in 2009, this legend
was restored as part of an expensive refurbishment of the station. the makers of
this documentary decided to find out what ordinary muscovites had to say about
it. in a random survey, they asked people for their opinion on stalin as a historical
figure. "we can only blame stalin for one thing: that he didn't leave a successor
behind him," is one of the responses they get. the film reveals that the former
soviet leader, during whose reign millions of innocent people were executed in
political trials, still enjoys a cult of personality to this day.
„kdys volnost jak slunce nám zářila v dáli, k ní veliký lenin nás bouřemi ved; a věrnosti lidu
vždy nás učil stalin, nás učil jít v práci i hrdinství vpřed.“ tento výňatek ze sovětské hymny
z roku 1943 zdobí zdi moskevské stanice metra kurská. v roce 2009 byl nápis obnoven v rámci
nákladné rekonstrukce. Autoři dokumentu se rozhodli zjistit, co o tom míní řadoví moskvané,
a v náhodné anketě se ptali lidí, jaký mají názor na historickou postavu stalina. „stalina můžeme
vinit z jediného, a sice, že po sobě nezanechal nástupce,“ dozvídají se mimo jiné. snímek
prozrazuje, že někdejší sovětský diktátor, za něhož bylo v politických procesech popraveno
na milion nevinných lidí, se v rusku dodnes těší kultu osobnosti.
Kirill Sakharnov
FIlMOGRAPHY: VGSC: Group of Fast Reaction (2003),
Beatles.ru in liverpool (2005), Moscow: liverpool (2009)
short films
/ krátké filmy
161
tHis cHair
is not me
JSEM JAKO VY
This Chair Is Not Me / Andy Taylor Smith / UK /
2010 / 10 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Andy Taylor Smith
Whitecroft, Station Road, elton on the hill
NG13 9lG, Nottingham
UK
+44 790 582 6859
mail@andytaylorsmith.com
Alan martin was born with a severe form of cerebral palsy. since birth he has been
confined to a wheelchair whilst being unable to communicate with those around
him. despite the fact that he has been overlooked and ignored his whole life, he
refuses to simply resign himself to this situation. his life changes when he gets
an artificial voice. this visually impressive film documents a pivotal moment in
one man's life, which acts as a catalyst for change and reshapes his seemingly
preordained future.
SHORT FIlMS
Alan martin se narodil s vážnou formou mozkové obrny, která ho navždy upoutala na invalidní
vozík a znemožnila mu komunikaci s okolím. přestože ho celý život přehlíželi a ignorovali,
nevzdal se. Jeho život se změnil ve chvíli, kdy získal hlasový přístroj. vizuálně působivý snímek
dokumentuje klíčový moment v životě jednoho člověka, působící jako katalyzátor změn
zdánlivě předurčeného osudu.
Andy Taylor Smith
documentary debut
Langhans Galerie Praha
Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
www.langhansgalerie.cz
Úterý—neděle 13—19 hodin
Tuesdays—Sundays 1—7pm
Kromě výstav moderní a současné
fotografie můžete navštívit i naši
odbornou knihovnu.
On-line katalog je dostupný na
http://www.langhansgalerie.cz/cz/
online-knihovna.php
Besides exhibitions of modern and
contemporary photography you can
also visit our library.
On-line catalogue available at
http://www.langhansgalerie.cz/cz/
online-knihovna.php
Annie Steimarová, 1919
© Archiv Langhans
docs for kids
/ jeden svět dětem
163
docs For kids / Jeden sVět dětem
this cAtegory is comprised of short documentAry films thAt Are intended for children Aged
8 to 14 And teenAgers.
krAtší dokumentární filmy urČené dětem od osmi do Čtrnácti let A dospívAJícím.
the gAme must go on
kids' rights – AnnA, AlexAndrA, hAbibolA, AntAnAs, romy
once upon A hill
thAt's the wAy i see it – AmiA
try i will
162
163
164
165
166
164
docs for kids
/ jeden svět dětem
tHe Game
must Go on
KDE SI MÁME HRÁT?
Ta Paidia Den Paizei / Angeli Andrikopoulou,
Argyris Tsepelikas / Greece / 2010 / 22 min. /
Color / DigiBeta
PRODUCTION: Rea Apostolides
Anemon Productions
5 Stisihorou St.
10674, Athens
Greece
+30 210 721 1073
info@anemon.gr
greek schoolchildren Alexandra, vlad and chrysa love football. every day, after
school, they gather in front of their building to play an intense game of ball. but
their neighbours don't like it and regularly drive the kids away. but where else can
they go, if there is no play area anywhere nearby? "every child has the right to play,
and we must assert our rights," they decide. consequently, they go to the town's
mayor and demand that a children's playground be built on an overgrown patch
of waste ground. At the town hall, however, they discover that it is far from easy to
submit such a request. despite this, they don't give up, and they duly take all the
necessary steps to complete the application. After a year of effort, will they finally
manage to achieve their goals?
řečtí školáci Alexandra, vlad a chrysa milují fotbal. každý den po škole svádějí před svým
domem nelítostné souboje s kulatým nesmyslem, což ale nelibě nesou sousedé a pravidelně
je vyhánějí. kam ale mají děti jít, když v blízkém okolí není žádné hřiště? „každé dítě má
právo si hrát, a my se musíme svého práva dovolat,“ rozhodnou se jednoho dne a vypraví se
za starostou města s žádostí o vybudování dětského hřiště na místě zarostlého a nevyužívaného plácku. na radnici ale zjišťují, že podání podobné žádosti není zdaleka tak jednoduché.
přesto se nevzdávají a poctivě absolvují všechny nutné kroky. podaří se jim nakonec po ročním
snažení dosáhnout svého cíle?
Angeli Andrikopoulou, Argyris Tsepelikas
FIlMOGRAPHIeS:
Angeli Andrikopoulou: Tito fiction (2006)
Argyris Tsepelikas: documentary debut
docs for kids
/ jeden svět dětem
165
kids' riGHts
– anna,
alexandra,
Habibola,
antanas, romy
DěTSKÁ PRÁVA – ANNA,
ALExANDRA, HABIBOLA,
ANTANAS, ROMY
Mensjesrechten – Anna, Alexandra, Habibola,
Antanas, Romy / Marjoleine Boonstra, Ayfer
ergun, Dorothee Forma, Christel Voorn,
Wilberry Jakobs / Netherlands / 2010 / 18 min. /
Color / DigiBeta
série pěti krátkých filmů se zabývá jednotlivými články úmluvy osn o právech dítěte. ta kvůli
zvláštní zranitelnosti dítěte stanovuje úřadům povinnost ochraňovat jeho zájmy, zajišťovat
mu co nejlepší podmínky k životu a respektovat názory dětí na věci, které se jich přímo
dotýkají. odsuzuje také jakoukoli diskriminaci. ve filmech se setkáme s dvanáctiletou romy
trpící nadváhou, jež musí léta snášet šikanu od svých spolužáků, či s patnáctiletým habibolou
z Afghánistánu, který žije už rok a půl v utečeneckém táboře v nizozemském městě limburg.
devítiletá Anna zase místo školy tráví každý den v dopravní zácpě, kde myje čekajícím autům
čelní skla. Alexandra žijící v malé vesnici nedaleko bosensko-chorvatské hranice se dodnes
vyrovnává s tragickou smrtí svého bratra, kterého zabil nevybuchlý granát z doby válečného
konfliktu v bývalé Jugoslávii. homosexuálně orientovaný litevec Antanas zas nechápe, proč
zrovna v jeho zemi panuje taková nenávist vůči homosexuálům, a proto ani rodičům raději
neříká pravdu o své orientaci.
Marjoleine Boonstra, Ayfer Ergun,
Dorothee Forma, Christel Voorn, Wilberry
Jakobs
DOCS FOR KIDS
this series of five short films deals with individual articles of the un convention
of the rights of the child. the convention makes reference to the specific
vulnerability of children and it obliges government authorities to protect their
interests, to ensure that they have the best possible living conditions, and to
respect the opinions of children on matters that directly concern them. it also
condemns any form of discrimination. in these films, we encounter 12-yearold romy, who suffers from obesity and has had to endure bullying from her
classmates for years, as well as 15-year-old habibola from Afghanistan, who has
lived for a year and a half in a refugee camp in the dutch town of limburg. we
also meet nine-year-old Anna, who spends her days in traffic jams washing car
windscreens instead of going to school. we are also introduced to Alexandra, who
lives in a small village near the bosnian-croatian border and is still trying to come
to terms with the death of her brother, who died in a grenade explosion during
the conflict in the former yugoslavia. we are also offered a change of perspective
upon meeting Antanas, a homosexually oriented lithuanian who cannot
understand why there is so much hatred towards homosexuals in his country that
even his parents prefer to lie about his sexuality.
PRODUCTION/SAleS: Margie Monfils
IKON HUMAN Amnesty International
Bergweg 16
1217 Se, Hilversum
Netherlands
+31 35 672 7272
margie.monifls@ikon.nl
166
docs for kids
/ jeden svět dětem
once uPon a Hill
BYL JEDNOU JEDEN KOPEC
Det var en gång på riktigt / Charlotta Copcutt,
Anna Weitz, Anna Klara Åhrén / Sweden, Chile /
2010 / 29 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Anna Weitz
RaFIlM
Stora Söderg. 64
22223, lund
Sweden
+46 704 085 931
annaweitz@gmail.com
priscila, esteban, giselle and felipe live on top of one of the hills in the chilean
town of valparaíso. their humble abodes offer a wonderful view of the coast. in
this playful film, we follow the everyday life of four children from a dangerous
slum, where each of them is bothered by something. giselle lives with nobody
but her grandmother, felipe must look after his little brother, priscilla wants to be
a model, and esteban doesn't like going outside because he has no friends. the
children draw comic-book stories about the things that concern them, which they
then publish together in their own magazine.
priscila, esteban, giselle a felipe žijí na vrcholku jednoho z kopců chilského města valparaíso.
Jejich skromné domovy skýtají nádherný výhled na mořské pobřeží. v hravém snímku
sledujeme každodenní život čtyř dětí z nebezpečné chudinské čtvrti, z nichž každé něco trápí.
giselle žije jen s babičkou, felipe se musí starat o mladšího bratra, priscilla touží být modelkou
a esteban nerad chodí ven, protože nemá žádné kamarády. své starosti kreslí děti v podobě
komiksových příběhů do společného časopisu, který vydávají.
Charlotta Copcutt, Anna Weitz, Anna
Klara Åhrén
FIlMOGRAPHY: Anna Klara Åhrén, Anna Weitz,
Charlotta Copcutt: Can't Do it in europe (2005)
docs for kids
/ jeden svět dětem
167
tHat's tHe way
i see it – amia
TAK TO VIDíM JÁ – AMIA
Tak to vidím já – Amia / Břetislav Rychlík /
Czech Republic / 2010 / 15 min. / Color / BetaSP
PRODUCTION/SAleS: Petra Štovíková
Česká televize
Kavčí hory
140 70, Prague 4
Czech Republic
+420 261 137 106
petra.stovikova@ceskatelevize.cz
six-year-old Amia lives with her parents and younger brother schiva on a farm
amidst the solitude of the mountainous šumava region. she is surrounded by
nature and helps her parents look after the farm animals. she would like to be
a mare or a fairy. the purpose in life for the entire family, which farms small fields,
is to live in harmony with nature. Amia is experiencing a wonderful childhood
in the wild šumava landscape. even at her age, she is able to halter a horse and
cultivate a patch of land. thanks to her parents' tolerant way of raising her, Amia
develops a rich imagination as well as an individual personality and temperament.
Břetislav Rychlík
SeleCTeD FIlMOGRAPHY: One Year (1999), Foreigners in the
Czech Republic: like a Russian… (2003), Watchman of the
lost Heron (2005), God's Stone Quarry (One Year In North
Bohemia) (2005), A Scout Has Bare Knees (2006), Shaking the
Bones (2007), Black Hearts (…the earth isn't Round) (2009),
Karel Schwarzenberg: History of Mumbling (2010)
DOCS FOR KIDS
šestiletá Amia bydlí s rodiči a mladším bratrem shivou na statku uprostřed šumavské samoty.
dívka žije obklopena přírodou, rodičům pomáhá s obstaráváním hospodářských zvířat a přála
by si být kobylou nebo vílou. smyslem života celé rodiny, která hospodaří na malých políčkách,
je soulad s přírodou. Amia prožívá v šumavské divočině krásné dětství a ve svém věku dokáže
chytit koně do ohlávky nebo obdělávat záhon. rodičům se v ní díky jejich tolerantní výchově
daří rozvíjet bujnou fantazii, osobitost a temperament.
168
docs for kids
/ jeden svět dětem
try i will
CHCI TO ZKUSIT
Ci Provo / Susana Pilgrim / Italy / 2010 /
62 min. / Color / DigiBeta
PRODUCTION: Susana Pilgrim
Chodowieckistr. 3 II
10405, Berlin
Germany
+49 30 73 965
susanapilgrim@hotmail.com
twenty-three-year-old italian luigi fantinelli studies at a university in bologna
and is applying for a study placement in spain within the framework of the
socrates erasmus programme. of the more than two million students who have
participated in this programme, he is the very first who has down's syndrome.
in 1977, italy abolished special schools for children with this handicap and it
restructured its education system to enable disabled children and children
without disabilities to study together. director susana pilgrim tells luigi's story.
this determined young man's only dream is to obtain a university education.
in bologna, he is not only preparing for a future pedagogical career, he is also
becoming more and more independent. he lives in a rented apartment with
his fellow students and splits chores with them. he finds a girlfriend and later
travels to murcia in spain, where he will study and work in an organisation for
disabled people. the film does not refrain from reflecting on how difficult it is for
someone to assert themselves in a world of people without disabilities, who are
not accustomed to the idea that society is a lot more diverse. luigi and his friends
must follow a path where mutual support is important.
Susana Pilgrim
FIlMOGRAPHY: About Words (2006)
třiadvacetiletý luigi fantinelli z itálie studuje univerzitu v boloni a hlásí se na studijní pobyt
ve španělsku v rámci programu socrates erasmus. Z více než dvou milionů studujících, kteří
se účastní těchto stáží, je vůbec první a zatím jediný s downovým syndromem. itálie zrušila
v roce 1977 speciální školy pro děti s tímto postižením a restrukturalizovala školský systém tak,
aby umožnil zdravým i handicapovaným studovat společně. režisérka susana pilgrim ukazuje
příběh cílevědomého luigiho, jehož jediným snem je získat vysokoškolské vzdělání. v boloni
se nejenom připravuje na budoucí pedagogickou dráhu, stále více se také osamostatňuje.
bydlí v pronajatém bytě se svými spolužáky a dělí se s nimi o práci. najde si přítelkyni a později
odjíždí do španělské murcie, kde ho čeká studium ve španělštině a práce v organizaci pro
handicapované. ve filmu nechybí ani reflexe toho, jak těžké je prosadit se ve světě zdravých lidí,
kteří nejsou zvyklí, že složení společnosti je mnohem rozmanitější. luigi i jeho přátelé tak musí
nastoupit cestu, na níž je důležitá vzájemná podpora.
special programme
/ zvláštní program
one world, mAny wAys
new mediA for sociAl chAnge / nová médiA mění spoleČnost
noncomm – public service Announcements / sociální spoty
169
168
169
170
170
one world, many ways
one world, MAny wAys – new directions in HuMAn riGHts docuMentAries
11–13 march 2011, grand majestic plaza hotel, truhlářská 16, prague 1
In cooperation with the German professional training organisation Documentary
Campus, One World has prepared an industry session (not just) for film
professionals. With the aid of panel discussions, case studies and lectures, this
workshop shall acquaint people with the creation, production and distribution of
human rights documentaries and other output in an environment where TV and
cinema are no longer the only outlets for audiovisual work.
The founder of the DocumentaryTelevision.com blog Peter Hamilton is involved
with the issue of blogs and websites as a place for showing documentaries. During
a panel discussion, he will present his views on the links between human rights
documentaries, television and the Internet.
At a discussion on television stations, mette Hoffman meyer (Commissioning
editor Danish DR TV) and claire Aguilar (vice-president of programming for the
Independent Television Service in San Francisco) will share their experience on
buying human rights documentaries for large television networks.
Keith lawrence will run "Intense Filmmakers’ Boot Camp", in which he will
encourage people to think outsider the box. The goal of the workshop is to teach
participants how to tell a story outside the classic broadcast model and how to tell
a story without the money normally needed.
One World, Many Ways will not only look at new technologies influencing the
production of documentaries, but will also focus on topical events that filmmakers
and journalists respond to. One entire session will be devoted to a guest who is a filmmaker activist from Egypt. He will bring the latest footage directly from the centre
of the unrest in Cairo, and he will talk about his experience shooting this material.
A separate session will be devoted to Wikileaks and its impact on human rights
and journalism per se. vaughan smith from the Frontline Club for journalists
will be talking to mark Davis, an independent journalist who has been closely
following the Wikileaks phenomenon.
Register on the website www.documentary-campus.com or directly at the venue.
The participation fee is €50. The entire programme is in english without translation.
Jeden svět ve spolupráci s německou filmově-vzdělávací organizací Documentary
Campus připravil otevřený workshop nejen pro filmové profesionály.
Workshop pomocí panelových diskuzí, case studies či přednášek přiblíží vznik,
produkci a distribuci nejen lidskoprávních dokumentů v prostředí, kde televize či
kino již neznamenají jediné odbytiště pro audiovizuální tvorbu.
Blogy či webovými stránkami jako místem pro prezentaci dokumentu se zabývá
Peter Hamilton, zakladatel blogu DocumentaryTelevision.com, který během
panelové diskuze představí svůj pohled na propojení dokumentů o lidských
právech, televize a internetu.
Na diskuzi o televizních stanicích navážou mette Hoffman meyer (šéfproducentka dánské DR TV) a claire Aguilar (zástupkyně šéfdramaturga v Independent
Televison Network San Francisco), které se podělí o své zkušenosti s nákupem
lidskoprávních dokumentů pro velké televizní sítě.
Keith lawrence povede „Výcvikový tábor pro filmaře“, jehož mottem je přemýšlet
o dokumentárním filmu v netradičních souvislostech. Cílem akce je naučit se
vyprávět příběh jinak než klasickým zpravodajským způsobem, aby stál pouhý
zlomek nákladů, které by byly za normálních okolností třeba.
One World, Many Ways se nebude zabývat pouze novými technologiemi, které
ovlivňují vznik dokumentů, ale také aktuálními událostmi, na které filmaři a žurnalisté reagují. Celý jeden blok bude věnován zvláštnímu hostu, aktivistickému
filmaři z Egypta, který přiveze nejnovější záběry přímo z centra káhirských
nepokojů a bude hovořit o svých zkušenostech s natáčením.
Samostatný panel bude věnován Wikileaks a jeho dopadu na lidská práva
a žurnalistiku jako takovou. vaughan smith z novinářského klubu Frontline
Club bude hovořit s markem Davisem, nezávislým novinářem, který fenomén
Wikileaks systematicky sleduje.
Registrace je možná na stránkách www.documentary-campus.com nebo přímo
v místě konání, účastnický poplatek je 50 eur. Celý program je v anglickém
jazyce bez tlumočení.
/ nová média mění společnost
171
new MediA For sociAl cHAnGe
nová MédiA Mění společnost
With this new competitive category, One World is presenting projects whose
innovative use of modern communication technologies enables important
information to be shared and facilitates active public involvement in societal
events. Our goal is to draw attention to the significance of the new media,
which has fundamentally changed the way in which people obtain, share and
use information. Today, access to technology opens the way for more effective
reporting of human rights breaches and is, for example, playing an ever greater
role in checking up on national and local politicians or improving awareness of
socially excluded groups. Bloggers’ initiatives often help trigger social changes.
Jeden svět prostřednictvím nové soutěžní kategorie představuje projekty, které
svým inovativním využitím moderních komunikačních technologií umožňují
důležité sdílení informací a aktivní zapojení veřejnosti do společenského dění.
Naším cílem je upozornit na význam nových médií, která zásadně mění způsob,
jakým lidé získávají, sdílejí a používají informace. Přístup k technologiím dnes
otevírá prostor pro účinnější informování o porušování lidských práv a sehrává čím
dál větší roli například při kontrole politiků na celostátní i místní úrovni či zlepšuje
informovanost o sociálně vyloučených skupinách. Iniciativy bloggerů jsou častým
spouštěčem sociálních změn.
An expert jury will select the winning campaigns, which make the best use of the
new media’s potential.
Odborná porota vybere vítězné kampaně, které nejlépe využívají potenciálu
nových médií.
The most interesting campains:
crowdvoice, Bahrain, www.crowdvoice.org
An open source crowdsourcing platform for collating, monitoring and evaluating
information provided directly by citizens from places of protest around the world.
Empowering Women in Haiti, USA, www.digital-democracy.org/category/haiti
Relaying the stories of women in Haiti to the international community, and
using modern technology to prevent gender-based violence.
Help map, Russia, www.russian-fires.ru
Using mapping and communication technology to help link-up community
emergency reporting with community-driven disaster responses.
Out of sight, Serbia, www.outofsight.tv
Relaying stories, monitoring and providing visual representations of the
displacement of Roma communities in Serbia.
Kloop, Kyrgyzstan, www.kloop.kg
A citizen journalism platform for young reporters.
Výběr nejzajímavějších kampaní:
crowdvoice, Bahrajn, www.crowdvoice.org
Opensource platforma pro shromažďování, sledování a vyhodnocování
informací z míst protestů poskytovaných přímo občany.
Podpora žen na Haiti, USA, www.digital-democracy.org/category/haiti
Zprostředkování příběhů haitských žen mezinárodní veřejnosti a využití
moderních technologií k prevenci násilí na ženách.
mapa pomoci, Rusko, www.russian-fires.ru
Mapovací a komunikační technologie, které umožnily občanům propojit
žádosti o pomoc s její nabídkou v době ničivých požárů v Rusku.
Z dohledu, Srbsko, www.outofsight.tv
Zprostředkování příběhů, monitoring a vizualizace odsunu romských komunit
v Srbsku.
Kloop, Kyrgyzstán, www.kloop.kg
Platforma pro občanskou žurnalistiku mladých reportérů v Kyrgyzstánu.
You can find presentations on all the competing campaigns, information on the
category, and accompanying events at www.jedensvet.cz/newmedia and
@OWnewmedia.
Představení všech soutěžních kampaní, informace o kategorii a doprovodných
akcích najdete na www.jedensvet.cz/newmedia a @OWnewmedia.
Czech Television is the media partner for the New Media for Social Change category.
Mediálním partnerem kategorie Nová média
mění společnost je Česká televize.
SPeCIAl
PROGRAM
new media for social change
172
noncomm
noncoMM – puBlic service AnnounceMents
noncoMM – sociální spoty
After a three year break, One World is reviving the NonComm section of public
service announcements (PSAs), which was a big hit with festival audiences. This
category presents nearly 70 short videos made in the years 2007–2010 as part of
awareness campaigns in dozens of countries all over the world.
Jeden svět se po třech letech vrací k divácky oblíbené sekci sociálních spotů
NonComm, v které se představí téměř sedmdesát krátkých videí, jež vznikly
v letech 2007–2010 jako součást kampaní v desítkách zemí celého světa.
In a frequently humorous, occasionally shocking manner, these PSAs draw
attention to serious topics, such as the devastation of the environment, domestic
violence and racism. Other videos are intended to alter our patterns of behaviour
in areas like road safety. In many countries, they have genuinely increased the
level of people’s civic engagement in the fight against social discrimination or in
protecting the rights of animals.
During the festival, a selected series of PSAs will be shown before the main
screenings in all cinemas.
Noncomm Evening
monday, 14 march 2011, 6:30 pm, Archa Theatre
This is an event dedicated to screening all of the PSAs from the NonComm category.
It will be followed by a debate with experts on social advertising. The evening
will culminate in the announcement of the results of an audience poll for the best
NonComm PSA from the series presented on the website of Czech Television.
Noncomm on czech Television’s website
Twenty five of the most surprising, compelling and entertaining PSAs from
around the world can be viewed on line as part of an Internet special –
www.ceskatelevize.cz/jedensvet. Viewers can vote for the PSA that they
think is the best.
Spoty často vtipnou, jindy šokující formou upozorňují na závažná témata, jako jsou
například devastace životního prostředí, domácí násilí či rasismus. Jiné mají za cíl
kultivovat způsoby našeho jednání, například v oblasti bezpečnosti na silnicích,
a v mnoha zemích reálně zvyšují míru občanské angažovanosti lidí v boji proti
sociální diskriminaci či při ochraně práv zvířat.
Vybrané série spotů se během festivalu promítají před hlavními projekcemi
ve všech kinech.
Noncomm večer
Pondělí 14. března 2011, 18.30, Divadlo Archa
Komponovaný večer, během kterého se promítnou všechny sociální spoty
z kategorie NonComm. Následovat bude debata s odborníky na oblast sociální
reklamy. Vyvrcholením večera bude vyhlášení diváckého hlasování o nejlepší
NonComm spot ze série na webu ČT.
Noncomm na webu České televize
Na internetovém speciálu www.ceskatelevize.cz/jedensvet je on-line
ke zhlédnutí dvacet pět nejpřekvapivějších, nejpůsobivějších či nejzábavnějších
spotů z celosvětové tvorby, z nichž mohou diváci a divačky hlasováním vybírat
ten nejlepší.
exhibitions
/ výstavy
exhibitions / výstAvy
173
174
exHiBitions
WHERE GOD GOEs FOR sAlT
Archa Theatre, 9–17 march 2011
The photographs of Jarmila Kovaříková capture a variety of social issues in ethiopia:
the opening of a primary school near the city of Awasa, children walking dozens of
kilometres for water, child prostitution, weavers, the Hamer tribe in the south of
the country, or miners at the el Sod crater in central ethiopia (for which she won a
Czech Press Photo Award).
NAAN / BREAD
Archa Theatre, 9–17 march 2011
Iva Zímová’s photographs depict life in far-flung parts of Afghanistan and the
activities of People in Need in that country.
WRiTTEN OFF?
světozor cinema, 8–17 march 2011
Under the military junta that has ruled Burma since 1962 human rights have been
massively abused and people are sent to jail for their free opinions and activities.
even though the main leader of the democratic opposition, Aung San Suu Kyi, was
released from house arrest last autumn, another 2,100 political prisoners remain
behind bars. Visitors to One World are invited to sign a petition calling for their
release, which will be sent to the United Nations Secretary-General Ban Ki-moon.
BiG AsK iN cOmics
institut Français, 9–17 march 2011
An exhibition of the best entries in Friends of the earth Czech Republic comic strip
competition focused on cleaning up the environment and the economy.
www.velkavyzva.cz.
silENcED vOicEs
Prague municipal library, 9–17 march 2011
When a person protects the weak from the strong, he or she is always taking a risk.
In Russia, human rights activists put their very lives at risk. This People in Need
exhibition focuses on the specific stories of people such as Anna Politkovskaya and
Natalia estemirova, whose work cost them their lives during the past decade. The
Prague office of the Heinrich Böll Foundation is the exhibition’s partner.
exhibitions
/ výstavy
mYTHs OF THE sOciAlisT ERA
Atlas cinema, 9–17 march 2011
This exhibition is one of the accompanying events for the Stories of Injustice
project, which brings documentaries and feature films about Czechoslovak history
to schools. less than a quarter of a century after the fall of communism, people are
already seeing the “normalisation” period of Soviet entrenchment following the
Warsaw Pact invasion through rose-tinted glasses. Many legends have emerged:
everything was cheaper, schools were better, the world envied our health system,
there was greater social justice in society…This exhibition, featuring photographs
by Karel Cudlín, luboš Kotek and Jan Pohribný, shows that the reality of the 1970s
and 1980s was actually completely different.
WAlls BETWEEN PEOPlE
institut Français, 9 march – 10 April 2011
In a two-year journey around the world, which took them from Tijuana to
Jerusalem and from Kashmir to Belfast, Alexandra Novosseloff and Frank Neisse
met people living near a wall that divides them from others. Their photographs
are a mix of the travel journal and geo-political essay styles, and they capture
everyday life in the vicinity of walls that stand between people today.
Debate related to the exhibition: 6 pm, 15 march 2011
Sociologist Mathieu Plésiat from Prague’s CeFReS centre will lead a debate
featuring Alexandra Novosseloff and Czech experts on the subject of social
exclusion.
miRROR OF THE WORlD iN YOuR cOmmuNiTY
Evropský dům (European House), 8–17 march 2011
Young people from five european countries have taken part in this competition
on the theme of today’s interconnected world. The winning videos, photographs,
collages and comic strips show how global problems are reflected in our
environments and everyday lives.
FOlKlORE is AlivE!
czech centre Prague, 4 march – 4 April 2011
An exhibition aimed at showing the influence of traditional folk art elements on
the work of young designers from the Visegrad countries.
/ výstavy
výstAvy
KAm si BŮH cHODÍ PRO sŮl
9.–17. března 2011, Divadlo Archa
Jarmila Kovaříková mapuje svými fotografiemi nejrůznější sociální témata v etiopii –
otvírání základní školy nedaleko města Awasa, děti, které chodí desítky kilometrů pro
vodu, dětskou prostituci, tkalce, kmen Hameru na jihu etiopie nebo těžaře v kráteru el
Sod ve střední etiopii, za jejichž snímky obdržela cenu v soutěži Czech Press Photo.
NÁN / cHlÉB
9.–17. března 2011, Divadlo Archa
Fotografie Ivy Zímové zobrazují život Afghánců v odlehlých oblastech a zdejší
aktivity společnosti Člověk v tísni.
ODEPsANÍ ?
8.–17. března 2011, kino světozor
V Barmě od roku 1962 vládne vojenská junta, pod jejímž vedením se v zemi
masivně porušují lidská práva a lidé jsou vězněni za svobodný názor či aktivitu.
Ačkoli hlavní vůdkyně demokratické opozice, Aun Schan Su Ťij, byla na podzim
2010 propuštěna z domácího vězení, dalších 2100 politických vězňů a vězeňkyň
nadále trpí v tamních věznicích. Návštěvníci a návštěvnice festivalu budou moci
symbolicky propustit vězně svým podpisem pod petici, která bude zaslána
generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki Munovi.
vElKÁ vÝZvA v KOmiKsEcH
9.–17. března 2011, Francouzský institut
Výstava deseti nejzajímavějších komiksů ze soutěže Hnutí DUHA přináší malé
i velké výzvy pro čistou ekonomiku a životní prostředí. Více na www.velkavyzva.cz.
umlČENÉ HlAsY
9.–17. března 2011, městská knihovna
Když člověk brání slabé proti zvůli mocných, vždycky něco riskuje. V Rusku obránci
a obránkyně lidských práv riskují mnoho: vlastní život. Výstava pořádaná Člověkem
v tísni přináší konkrétní příběhy lidí jako Anna Politkovská či Natálie Jestěmirovová,
kteří v posledním desetiletí za svou práci zaplatili životem. Partnerem výstavy je
Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
175
mÝTY O sOciAlisTicKÝcH ČAsEcH
9.–17. března 2011, kino Atlas
Výstava je jednou z doprovodných akcí projektu Příběhy bezpráví, který přináší
do škol dokumentární a hrané filmy o československých dějinách. Autory fotografií
jsou Karel Cudlín, luboš Kotek a Jan Pohribný. Od roku 1989 ještě neuplynulo
ani čtvrt století a období tzv. normalizace se mnoha lidem začíná jevit takřka
v růžových barvách. Zrodila se spousta legend – všechno bylo levnější, školství
bylo kvalitnější, zdravotnictví nám záviděl celý svět, společnost byla sociálně
spravedlivější… Výstava ukazuje, že realita 70. a 80. let vypadala zcela jinak.
ZDi mEZi liDmi
9. března – 10. dubna 2011, Francouzský institut
Během dvouleté cesty kolem světa, od Tijuany přes Jeruzalém a Kašmír až
po Belfast, se Alexandra Novosseloff a Frank Neisse setkávali s lidmi žijícími
v blízkosti zdí, které je oddělují. Reportáž, v níž se mísí odlehčený styl cestovního
deníku s geopolitickou esejí, je doprovázena fotografiemi zachycujících každodenní
události odehrávající se v blízkosti těchto zdí, jež i dnes stojí mezi lidmi.
15. března 2011, 18.00, debata k výstavě
Debatu povede sociolog Mathieu Plésiat z CeFReS Praha za účasti spoluautorky
výstavy Alexandry Novosseloff a českých odborníků na problematiku sociálního
vyloučení.
ZRcADlO svĚTA u NÁs DOmA
8.–17. března 2011, Evropský dům
V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí evropy vyjadřují k aktuálním tématům
současného propojeného světa. Vítězné spoty, fotografie, obrázky, koláže
a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich
každodenních životech.
FOlKlORE is AlivE !
4. března – 4. dubna 2011, České centrum Praha
Výstava, která si klade za cíl ukázat vliv tradičních folklórních prvků na práci
a směřování mladých designerů v zemích Visegrádu.
SPeCIAl
PROGRAM
exhibitions
one world outreach
/ doprovodné akce
one world Around the world / Jeden svět ve světě
humAn rights film network / AsociAce lidskoprávních festivAlů
one world in the regions / Jeden svět v regionech
one world in schools / Jeden svět nA školách
177
176
177
178
180
178
one world Brussels 2011
Organised under the auspices of the President of the European Parliament Jerzy Buzek
and Václav Havel
One World, Watch Docs and the movies that matter Film Festivals, in
cooperation with the Permanent Representation of the Czech Republic to the eU,
the Human Rights and Democracy Network, the Bozar Centre for Fine Arts, the
Goethe Institute and Festival des libertés will be hosting the fifth annual One
World in Brussels from 17–26 may 2011.
Great documentary films from One World will be screened over eight days in a
number of venues for the general public, policy makers and invited guests. The
program will include award winning documentaries dealing with some of the
most pressing political and human rights issues from around the globe. The films
deal with a range of human rights concerns in China, Russia, Burma and Iran, as
well as complex issues connected to globalization, immigration and women’s
rights. each screening will be followed by either Q&As with directors or panel
discussions led by experts on the issues in each film.
Ten of the twenty films will be judged by a prestigious jury made up of veronica
scognamiglio from Amnesty International, Pierre De Hanscutter from Service
Volontaire International, Eric Juzen from Protection International, catherine
Woollard from european Peacebuilding liaison Office and Amal iman from
Human Rights Without Frontiers. The winner of the Best Film Award will receive
ongoing support from the Human Rights and Democracy Network in Brussels, who
will dedicate extra resources to raise awareness of the issues raised by the film.
One World in Brussels provides an important opportunity for documentary films to
be seen by a number of policy makers and power brokers that are in a position to
help bring about change. It is also a chance for film lovers, students and engaged
citizens to be inspired by the powerful stories of individuals and societies fighting
for a more just world.
one world around the world
/ jeden svět ve světě
sesterské FestivAly JednoHo světA
Jeden svět aktivně pomáhá vzniku lidsko-právních festivalů v zahraničí, zejména
v zemích východní evropy a střední Asie. Zároveň Jeden svět poskytuje začínajícím
lidskoprávním festivalům zejména rady týkající se filmového programu, mediální
a fundraisingové strategie. Pořádá také pravidelné semináře a setkání, kde si mohou
organizátoři lidskoprávních festivalů vyměnit praktické zkušenosti. „Máme radost,
že myšlenka festivalu zaujala aktivní lidi v různých koutech světa. Jejich úspěch
dokazuje, že veřejnost má zájem o politických a společenských otázkách přemýšlet
v širších souvislostech, než jaké nabízí běžné zpravodajství. Zvlášť v případech, kdy je
zmanipulované,“ říká Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět v Česku.
sister FestivAls oF one world
One World has been actively helping to establish similar festivals abroad,
particularly in eastern europe and Central Asia. At the same time, One World
has also been providing nascent human rights festivals with advice on film
programmes as well as on media and fundraising strategies. It also holds regular
seminars where organisers of human rights festivals can exchange practical
experiences. “I am delighted that the idea of a festival has been attracting
energetic people in various corners of the world,” says Hana Kulhánková, the
director of the One World Festival in the Czech Republic. “Their success shows that
the public are interested in thinking about political and social issues in contexts
that are broader than those provided by ordinary news reports, especially in cases
where this information has been manipulated.”
Austria, Vienna: This Human World
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: Pravo ljudski
Germany, Berlin: One World Berlin
Hungary, Budapest: Verzio International Human Rights Documentary FF
Ireland, Donegal: Guth Gafa Documentary Festival
Jordan, Amman: Karama Human Rights Film Festival
Kyrgyzstan: One World Kyrgyzstan
Poland, Warsaw: Watch Docs. Human Rights in Film IFF
Romania, Bucharest: One World Romania
Slovakia, Bratislava: Jeden svet (One World)
South Caucasus Documentary Film Festival of Peace and Human Rights – “Nationality: Human”
/ asociace lidskoprávních festivalů
HuMAn riGHts FilM network
One World Festival is one of the founders of the HumAN RiGHTs Film NETWORK
(HRFN), a network of human rights film festivals around the world.
Films and videos are now an integral part, a crucial feature even, of activism,
education, political appeals and the sharing of similar personal experiences from
regions that would otherwise be very far away. The success of a number of feature
films and documentaries with human rights themes is also evidence of the need
among the general public to find out about social and political issues outside of a
simple news-reporting context.
Consequently, new human rights festivals are being established every year and
there is a growing number of thematic categories and special awards devoted to
human rights at important international film festivals. Human Rights Film Network aims to assist the activities of individual festivals and
to create new platforms for common projects. Besides promoting the distribution
of films with human rights themes at festivals as well as their distribution to
television stations and educational institutions, HRFN strives to help nascent
festivals and to create a supportive environment for filmmakers, particularly those
who are risking their lives to make their movies or who are stifled by censorship.
More info at www.humanrightsfilmnetwork.org.
cuRRENT mEmBERs:
ARGENTiNA, Buenos Aires: Festival Internacional de Cine de Derecho Humanos
(DerHumAlC)
AusTRAliA, travelling: The Human Rights Arts and Film Festival
AusTRiA, Vienna: This Human World
BAHRAiN, Manama: Bahrain Human Rights International Film Festival
BElGium, Brussels: Festival des libertés
BOliviA, Sucre: Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos "Bolivia,
el Séptimo Ojo es Tuyo"
BOsNiA AND HERZEGOviNA, Sarajevo: Pravo ljudski
BuRKiNA FAsO, Ouagadougou: Festival Ciné droit libre
179
cANADA, Montreal: Montreal Human Rights Film Festival (MHRFF)
cANADA, travelling: Amnesty International Travelling Film Festival
cZEcH REPuBlic, Prague: One World
ETHiOPiA, Addis Ababa: Addis International Film Festival
FRANcE, Paris: Festival du Film des Droits de l'homme
GERmANY, Nuremberg: Perspektive: International Human Rights Film Festival
Nuremberg
HuNGARY, Budapest: Verzio Documentary Film Festival
iNDiA, New Delhi: Persistance Resistance
iTAlY, Bologna: Human Rights Nights
iTAlY, Naples: Cinema e Diritti
JAPAN, Tokyo: Refugee Film Festival
liTHuANiA, Vilnius: Ad Hoc: Inconvenient Films
THE NETHERlANDs, The Hague: Movies that Matter Festival
NEW ZEAlAND, travelling: Human Rights Film Festival
POlAND, Warsaw: Watch Docs. Human Rights in Film IFF
scOTlAND, Glasgow: Document – International Human Rights Documentary
Film Festival
sERBiA, Belgrade: Free Zone, Belgrade Human Rights Film Festival
sOuTH AFRicA, Johannesburg; Argentina, Buenos Aires; India, Bombay: Tri
Continental Film Festival
sOuTH KOREA, Seoul: Seoul Human Rights Film Festival
sPAiN, San Sebastian: Festival de cine y derechos humanos
sWiTZERlAND, Geneva: Festival International du Film et Forum sur les Droits
Humains
uKRAiNE, Kiev: Docudays: Human Rights Documentary Days Film Festival
usA & uK, New York/london: Human Rights Watch International Film Festival
usA, Burlington: Vermont International Film Festival
ONe WORlD
OUTReACH
human rights film network
180
one world in the regions
/ jeden svět v regionech
one world in tHe reGions
reGionAl pArtners / reGionální pArtneři
In 2011, the One World Festival will be travelling to 33 Bohemian and Moravian
towns and cities. One World’s regional showcases are based on the active civic
engagement of our local partners, who are not indifferent to the events happening
around them and who have enough energy and desire to introduce topical subjects
to the towns where they live and which they know well. The unique qualities
of our partners make the festival an original event and ensure that the entire
proceedings are colourful and varied. Thanks to the regional scope of the festival,
tens of thousands of our fellow citizens from several regions of the Czech Republic
come together and discuss important topical subjects; an activity which helps
refine and educate our society.
Jeden svět v regionech pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci se svými partnery.
Jeden svět v reGionecH
Festival Jeden svět zamíří v roce 2011 do třiceti tří českých a moravských měst.
Regionální přehlídky festivalu Jeden svět by nemohly existovat bez aktivního
občanského postoje našich místních partnerů, kteří nejsou lhostejní k dění kolem
sebe a mají dostatek energie i chuti přinášet prostřednictvím festivalu aktuální
témata do měst, kde žijí a která znají. Různorodost našich partnerů vtiskuje
festivalu originalitu a vytváří z něj pestrý a jedinečný celek. Díky regionálnímu
dosahu festivalu se významná témata současné doby dostanou k desítkám tisíc
lidí po celé České republice. Ti dostanou unikátní příležitost o nich diskutovat
a přispívat tak ke kultivaci a vzdělávání naší společnosti.
BENEŠOV
Datum konání: 20.–22. 3. 2011
Partneři: Muzeum umění a designu Benešov a Gymnázium Benešov
Promítací místo: Muzeum umění a designu Benešov
BíLINA
Datum konání: 28. 3. – 2. 4. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Bílina
Promítací místo: Městské divadlo a Kulturní dům Fontána
BRNO
Datum konání: 22.–29. 3. 2011
Partneři: Středisko volného času – lužánky, Brněnské kulturní centrum, kavárna Tro3jka,
Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Moravská galerie
Promítací místo: kino Art, sál Břetislava Bakaly, kavárna Tro3jka, Divadlo Husa na provázku,
HaDivadlo a Moravská galerie
ČESKé BUDěJOVICE
Datum konání: 14.–16. 3. 2011
Partneři: kino Kotva
Promítací místo: kino Kotva
ČESKý KRUMLOV
Datum konání: 16.–18. 3. 2011 Partneři: Centrum pro pomoc dětem a mládeži a Gymnázium Český Krumlov
Promítací místo: Městské divadlo Český Krumlov a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda
DěČíN
Datum konání: 24.–26. 3. 2011
Partneři: Zelená pro planetu, o. s.
Promítací místo: Husův sbor Děčín
HRADEC KRÁLOVé
Datum konání: 4.–8. 4. 2011
Partneři: Pro-Centrál, o. s.
Promítací místo: Artkino CeNTRÁl
/ jeden svět v regionech
HRÁDEK NAD NISOU
Datum konání: 28. 3. – 2. 4. 2011
Partneři: Brána Trojzemí, o. p. s., a ZŠ lidická v Hrádku nad Nisou
Promítací místo: Multifunkční centrum Trojzemí
CHRUDIM
Datum konání: 18.–20. 3. 2011
Partneři: Šance pro Tebe, o. s.
Promítací místo: Dům Agora
JABLONEC NAD NISOU
Datum konání: 14.–18. 3. 2011
Partneři: Jablonecká kulturní obec, o. s.
Promítací místo: klub Na Rampě
KLADNO
Datum konání: 31. 3. – 2. 4. 2011
Partner: Člověk v tísni – pobočka Kladno
Promítací místo: Psychedelické pohostinství Pod Vobrazem – nekuřácký salónek
KLATOVY
Datum konání: 24.–25. 3. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Plzeň a Na Hromádce, o. s.
Promítací místo: kino Šumava
KRALUPY NAD VLTAVOU
Datum konání: 23.–25. 3. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Kladno a Neratovice a kino Vltava
Promítací místo: Divadelní klub
LIBEREC
Datum konání: 14.–20. 3. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka liberec
Promítací místo: čajovna 82 vůní, experimentální studio, kino lípa, klub Vlak, Komunitní
středisko KONTAKT, Krajská vědecká knihovna liberec, V-klub, Maják, o. s. Zakopanej
pes a Casta Club
LOUNY
Datum konání: 4.–7. 4. 2011
Partneři: Kateřina Suchá, Hana Vorlová, Jitka Boudová, Tereza Vágnerová
Promítací místo: Městská knihovna louny, kino Svět, Gymnázium Václava Hlavatého a Déjà
vu café bar
181
OLOMOUC
Datum konání: 28. 3. – 6. 4. 2011
Partneři: kino Metropol – Olomoucká kina s. r. o., Divadlo hudby Olomouc a Univerzita
Palackého v Olomouci
Promítací místa: kino Metropol a Divadlo hudby Olomouc
OPAVA
Datum konání: 21.–25. 3. 2011
Partneři: Opavská kulturní organizace OKO, příspěvková organizace
Promítací místo: Obecní dům v Opavě – klub ART
OSTRAVA
Datum konání: 21.–27. 3. 2011
Partneři: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
Promítací místo: Minikino Kavárna, kino ART, Klub Atlantik a Antikvariát a klub Fiducia
PARDUBICE
Datum konání: 28. 3. – 2. 4. 2011
Partneři: Terra Madoda, o. s., Divadlo 29 a o. s. Centrum Don Bosco SKM
Promítací místo: Divadlo 29 a Centrum Don Bosco – Salesiánský klub mládeže
(multimediální prostor)
PLZEň
Datum konání: 20.–26. 3. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Plzeň a o. s. Na Hromádce
Promítací místo: Měšťanská beseda (Divadélko JoNáš a Kinosál) a Divadlo pod lampou
POLIČKA
Datum konání: 7.–8. 4. 2011
Partneři: Petra Jílková, lenka Navrátilová a o. s. Pontopolis
Promítací místo: Divadelní klub Polička a Centrum Bohuslava Martinů
ROŽNOV POD RADHOŠTěM
Datum konání: 4.–6. 4. 2011
Partneři: T klub – kulturní agentura (TKA)
Promítací místo: kino Panorama
TÁBOR
Datum konání: 7.–11. 4. 2011
Partneři: Cheiron T, o. p. s.
Promítací místo: Základní škola Bernarda Bolzana, o. p. s., a Komunitní centrum pro děti
a mládež Cheiron T
MěLNíK
Datum konání: 24.–26. 3. 2011
Partneři: Ondřej Tichota, linda Tichotová Fryčová, Tereza Hausmanová, Jitka Těhlová a lucie
Fryčová
Promítací místo: kino Sokol
TANVALD
Datum konání: 23.–24. 3. 2011
Partneři: Studentský klub při Obchodní akademii Tanvald
Promítací místo: Městské kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
MIKULOV
Datum konání: 7.–10. 4. 2011
Partneři: město Mikulov a Mikulovská rozvojová, s. r. o.
Promítací místo: Městské kino a Kinoklub
TEPLICE
Datum konání: 14.–17. 3. 2011
Partneři: POHIP.COM, o. s.
Promítací místo: Jazz Club Teplice
MLADÁ BOLESLAV
Datum konání: 21.−25. 3. 2011
Partneři: Téma dne, o. s.
Promítací místo: Kulturní středisko Svět, ekocentrum Zahrada a kavárna literární
TŘINEC
Datum konání: 18.–24. 3. 2011
Partneři: Ubot Gallery, o. s.
Promítací místo: kino Kosmos, čajovna V Pohodě a M klub Městské knihovny Třinec
NERATOVICE
Datum konání: 30. 3. – 1. 4. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Neratovice, Gymnázium Františka Palackého a město
Neratovice
Promítací místo: Gymnázium Františka Palackého – studentský klub
úSTí NAD LABEM
Datum konání: 14.–19. 3. 2011
Partneři: Člověk v tísni – pobočka Ústí nad labem, experimentální prostor MUMIe a studenti
Univerzity Jana evangelisty Purkyně, Gymnázium Jateční a Základní škola Karla IV. Střekov
Promítací místo: experimentální prostor MUMIe
NOVý BOR
Datum konání: 25.–27. 3. 2011
Partneři: Městský úřad Nový Bor – odbor školství, kultury a sportu – a Kultura Nový Bor, s. r. o.
Promítací místo: Městské kino Nový Bor
úSTí NAD ORLICí
Datum konání: 13.–17. 4. 2011
Partneři: SPOUSTI, o. s., Spolek pro organické Ústí
Promítací místo: Malá scéna Ústí nad Orlicí
ONe WORlD
OUTReACH
one world in the regions
182
one world in schools
/ jeden svět na školách
one world in scHools
The education programme One World in schools is celebrating the first
decade of its existence this year.
In the course of the One World Festival, we organise film screenings for primary
and secondary schools every year. These are held in all the towns and cities
where the festival takes place. This year, the films for schools have also been
selected with respect to various age brackets. Shorter films from the One World
for Kids category are intended for younger audiences. This year, these films will
deal with topics such as child labour, the environment, poverty, and living with
disability. The One World for students category is intended for older pupils and
secondary school students. In this festival sidebar, we regularly present films on
topical subjects. This year, for example, we cover non-democratic regimes, sport
as an alternative leisure activity for teenagers, the environment, and HIV/AIDS. For
the fifth year, films from this category will be judged by a student jury. last year,
the festival’s school screenings were attended by 48,000 viewers.
One World in Schools, however, does not come to an end with the festival’s
closing ceremony. We provide primary schools, secondary schools and faculties
of education with documentary films throughout the year. Our materials are
currently being used by teachers at more than 2,800 schools, i.e. more than
half of all schools in the Czech Republic. These materials primarily comprise sets
of documentary films or other audiovisual resources and accompanying
materials, which teachers most frequently use in civics, basic social science and
history lessons, as well as for so-called interdisciplinary subjects. Our experiences
have shown that documentary films and other audiovisual materials are
extraordinarily suitable for initiating debate, and they help people form their
own attitudes and opinions. They teach young people to think critically and to seek
the proper contexts for information.
Besides these materials, we regularly prepare a number of events for teachers and
pupils during the school year. This includes seminars at which teachers learn how
to work with audiovisual materials in lessons. Over 10 years, we have organised
69 seminars, which have been attended by more than 1,400 teachers. Specialist
conferences are another example of our activity. One of the accompanying
events of this year’s festival is a two-day conference focusing on the use of
documentary films in global-development education and lessons on communist
totalitarianism in europe.
With the stories of injustice project, we have been devoted to the subject of
modern history for a long time. Now in its seventh year, we pursue this endeavour
to try and acquaint pupils and students with our country’s post-war era, using film
screenings followed by talks with people who have lived through the events in
question or historians. The screenings and accompanying discussions are always
held directly in schools during the month of November. last year, screenings were
held in more than 700 schools, and were attended by almost 20,000 pupils.
ever since the inception of One World in Schools, we have also worked directly with
young people. Secondary school pupils establish One World in schools student
Film clubs on their own initiative. At present, there are 55 active clubs in the
Czech Republic. More than a hundred students are involved in the organisation of
these clubs, and we have arranged a meeting for them during this year’s festival.
This is now a traditional part of the event. Besides sharing their experiences, we
have also prepared a programme for them, including workshops, screenings of
documentary films and discussions with interesting guests.
www.oneworldinschools.cz
one world in schools
/ jeden svět na školách
183
Jeden svět nA školácH
V průběhu festivalu Jeden svět každoročně pořádáme projekce filmů pro
základní a střední školy, které se konají ve všech festivalových městech. Filmy
pro školy byly i tento rok vybrány s ohledem na různé věkové kategorie. Mladším
divákům jsou určeny kratší filmy z kategorie Jeden svět dětem, které se letos
dotýkají témat, jako jsou dětská práva, životní prostředí, chudoba či život s handicapem. Pro starší žáky a studenty středních škol je určena kategorie Jeden svět
pro studenty. V té pravidelně uvádíme snímky zaměřené na aktuální témata.
letos to jsou například nedemokratické režimy, sport jako alternativa trávení
volného času teenagerů, životní prostředí nebo HIV/AIDS. Filmy z této kategorie
bude již pátým rokem hodnotit studentská porota. V loňském roce navštívilo školní
projekce festivalu 48 000 diváků.
Slavnostním zakončením festivalu ale aktivity Jednoho světa na školách nekončí,
dokumentární filmy poskytujeme základním a středním školám i pedagogickým
fakultám během celého roku. V současné době naše materiály využívají učitelé
na více než 2800 školách, tedy na více než polovině všech škol v ČR. Jedná se především o sady složené z dokumentárních filmů nebo jiných audiovizuálních
prostředků a doprovodných materiálů, které pedagogové využívají nejčastěji
v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd, historie a k výuce tzv.
průřezových témat. Naše zkušenosti potvrzují, že filmy jsou mimořádně vhodné
pro iniciování debaty. Pomáhají žákům formovat vlastní postoje a názory, učí je
kriticky myslet a hledat souvislosti.
Kromě materiálů pravidelně připravujeme pro učitele i žáky během školního
roku řadu akcí. Jednou z nich jsou semináře, na kterých se pedagogové školí,
jak s audiovizuálními materiály ve výuce pracovat. Během uplynulých deseti let
jsme tak uspořádali 69 seminářů, kterými prošlo více než 1400 učitelů. Dalším
příkladem jsou odborné konference. Jednou z doprovodných akcí letošního
festivalu je dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na využití
dokumentárních filmů v rámci globálního rozvojového vzdělávání a výuky
o komunistické totalitě v evropě.
Tématu novodobé historie se dlouhodobě věnujeme v projektu Příběhy bezpráví,
v němž se již sedmým rokem snažíme přiblížit žákům a studentům právě prostřednictvím projekcí filmů a následných besed s pamětníky či historiky poválečné
období našeho státu. Tyto projekce s besedami probíhají vždy v listopadu, a to
přímo na školách. V loňském roce se konaly na více než 700 školách a zúčastnilo se
jich téměř 20 000 žáků.
Od počátku realizace Jednoho světa na školách se věnujeme také přímé práci
s mladými lidmi. Na základě vlastní iniciativy zakládají žáci středních škol
studentské filmové kluby Jeden svět na školách. V současné době je v České
republice aktivních 55 klubů. Do jejich organizace je zapojena více než stovka
studentů, pro které jsme v rámci letošního ročníku festivalu připravili již tradiční
setkání. Kromě sdílení zkušeností jsme připravili program zahrnující workshopy,
projekce dokumentárních filmů a diskuse se zajímavými hosty.
www.jedensvetnaskolach.cz
ONe WORlD
OUTReACH
Vzdělávací program Jeden svět na školách, usilující o začlenění dokumentárního
filmu do výuky, letos slaví desátý rok své existence.
184
one world in schools
/ jeden svět na školách
one world in scHools ABroAd
Jeden svět nA školácH v zAHrAničí
For several years now, the One World in Schools programme has been expanding
abroad. Together with foreign non-profit organisations from Estonia, Poland and
slovakia, it established the successfully completed Watch and change project,
which engaged global development in education by using documentary films.
Již několik let se vzdělávací program Jeden svět na školách rozšiřuje do zahraničí.
Společně s neziskovými organizacemi z Estonska, Polska a slovenska vznikl
úspěšně zakončený tříletý projekt Watch and change, který se zabýval
globálním rozvojovým vzděláváním za využití dokumentárních filmů.
In the past two years, the ranks of our foreign partners were expanded to include
non-profit organisations from lebanon, Kosovo, Bosnia and Georgia, who are
involved in educating young people and the general public about human rights.
Během posledních dvou let se dalšími zahraničními partnery staly neziskové
organizace z libanonu, Kosova, Bosny a Gruzie, zabývající se vzděláváním
mládeže i širší veřejnosti v oblasti lidských práv.
The One World in Schools programme’s cooperation with partner organisations
is primarily based on imparting expertise in the use of documentary films
for lessons on development topics and human rights. each foreign partner
organisation creates its own teaching materials in which it takes into account
specific local issues.
Spolupráce programu Jeden svět na školách s partnerskými organizacemi
je založena především na předávání know-how ve využití dokumentárního
filmu ve výuce rozvojových témat a lidských práv. Každá zahraniční partnerská
organizace vytváří vlastní výukové materiály, ve kterých zohledňuje specifické
místní problémy.
The network of One World in school student Film clubs is also expanding
abroad through long-term cooperation with partner organisations in slovakia,
Romania, Poland and Estonia. The fourth annual One World International
School of Documentary Film was held in the summer of 2010. On the one hand,
this event offers space for club organisers to exchange experiences, but above all it
is also a place for their own film production.
Síť studentských filmových klubů Jeden svět na školách v zahraničí
funguje prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s partnerskými organizacemi
na slovensku, v Rumunsku, Polsku a Estonsku. V létě 2010 se konal již čtvrtý
ročník Mezinárodní školy dokumentárního filmu Jeden svět. Škola poskytuje
prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností organizátorů klubů a zejména pro
vlastní filmovou tvorbu.
stories of injustice is another project that also expanded beyond the borders of
the Czech Republic last year. It is focused on teaching modern Czechoslovak history.
A set of materials looking at the era of communist injustice was distributed via
partners in Slovakia, Poland, Sweden, and Bulgaria.
Za hranice České republiky se minulý rok rozšířil i projekt Příběhy bezpráví,
zaměřený na výuku moderních československých dějin. Partnerům na Slovensku,
v Polsku, Švédsku a Bulharsku byla poskytnuta sada materiálů zaměřená na období
komunistického bezpráví.
In 2009, the One World in Schools programme received a World Aware
Education Award from the Council of europe for its innovative approach to
providing education on global development themes, as well as for successfully
sharing know-how with foreign partners.
Za inovativní přístup k výuce o globálních rozvojových tématech a také za úspěšné
sdílení know-how se zahraničními partnery obdržel v roce 2009 program Jeden
svět na školách cenu World Aware Education Award Rady evropy.
186
one world team
/ festivalový tým
one world team
/ festivalový tým
FestivAlový týM
Hana Kulhánková – Director / ředitelka festivalu
Marek Vozka – executive Director / výkonný ředitel
Lenka Lovicarová – Director of One World in the Regions / ředitelka festivalů v regionech
Luboš Meloun – Financial Manager / finanční manažer
Kateřina Bartošová – Programme Director / programová ředitelka
Scott Hudson – Programmer / dramaturg programu
Iva Bartošová – Production and Accompanying events / hlavní produkční
Filip Šebek – PR and Spokesperson / tiskový mluvčí
Zuzana Raušová – PR / PR oddělení
Zdeněk Polišenský – Technical Production / hlavní technický produkční
Martina Novotná – One World in the Regions Assistant / asistentka festivalů v regionech
Andreea Dragan – eVS Volunteer, shipping / dobrovolnice eDS
Anna Purkrábková – Coordinator of Industry Session One World, Many Ways / koordinátorka
semináře One World, Many Ways
Jaroslav Valůch – New Media for Social Change Coordinator / koordinátor kategorie Nová
média mění společnost
Jiří Seidl – NonComm Coordinator / NonComm
187
Support Team of the School Screenings / Podpůrný tým festivalových projekcí pro školy
Alena Břízová, Zdeněk Chaloupka, lucie Ditrichová, Tereza Dumská, Vendula Filipová, Anna
Hubáčková, linda Krejčová, Jan Kryštůfek, lucie Marquezová, Ondřej Novák, Iva Pohanková,
Kateřina Šnajdrová, Veronika Šulcová, Alexandra Vondráčková, Jan Zavřel
cataloGue / kataloG
Michal Kryl – editor / editor
Iva Baslarová, Zuzana Raušová, Filip Šebek, Karel Vrána – Synopsis / synopse
Coilin O’Connor, Ian Willoughby – Translations / překlady
Andrea Bláhová, Katie Perkins – Proofreading / jazyková redakce
Ondřej Matyáš – design
Zoran Bonuš – DTP translators / Překlady
Agentura Easytalk
web and dtP / web a dtP Práce
Programme Selection / Výběr filmů
Hana Kulhánková, Kateřina Bartošová, Scott Hudson
Hana Valentová – editor / editorka
David Šimon – Graphic Design, Programmer / grafický design, programátor
Alena Havelková – One World in Regions / festival v regionech
Lucie Nakládalová – Website Translation / překlad
Pre-selection Committee / Předvýběr filmů
Iva Bartošová, Iva Baslarová, Dagmar Červenková, Ken Ganfield, Anna Hrabáčková,
Radka Kaclerová, lenka lovicarová, Michal Pátek, Zuzana Raušová, Filip Šebek,
Karla Štěpánková, lenka Tyrpáková
media suPPort / mediální PodPora
suPPort team / PodPůrný tým
Diana Olčáková – Guest Service / guest servis
Tereza Jiravová – Panel Debate Coordinator / panelové diskuse
Diana Tabakov – Q&As Coordinator / debaty
Veronika Dvořáčková – Production Assistant / asistentka produkce
Tomáš Johanovský – Technical Production / technický produkční
Anna Tučková – Volunteers' Coordinator / koordinátorka dobrovolníků
Kristýna Chalupová, Alžběta Šerclová, Wotienke Vermeer – Guest Service Assistants /
asistentky guest servisu
Barbora Vlasová, Lída Vacková – Jury Coordinators / doprovody porot
Eva Skálová, Monika Pohořelá, Markéta Šíbová – Technical Production Assistant / kontrola
filmových kopií
Kamila Hlochová – Videotheque / videotéka
Tomáš Potočný – editor / střih
Halka Kuščynská, Tomáš Čoudil – langhans Gallery / langhans Galerie
Štěpánka Prokopcová – Production Assistant / asistentka produkce
Jarda Moravec – Technical Production Assistant / asistent technické produkce
Martin Knotek, Jan Lejsek – Festival Messengers / rychlé spojky
František Dlabač, Utrum Design – DTP
Jan Bartoš, Josef Rabara, Veronika Daňhelová – Photographers / fotografové
Dan Petrucha – History, Film and Human Rights Project / projekt Dějiny, film a lidská práva
one world in scHools / Jeden sVět
na školácH
Karel Strachota – Director / ředitel
Coordinators / Koordinátorky a koordinátoři – ludmila Součková, Kateřina Suchá, Kateřina
Saparová, Markéta Břešťanová, Jana Toužimská, lukáš Gajdoš, Tereza Kučerová, eva
Šťásková, Radka Vokounová, Vladimír Kučera
Kamila Blažková – Head of the Office / vedoucí kanceláře
Markéta Ševčíková – Media Support / média, PR
Linda Šiligerová – Production / produkční
Kateřina Žáčková, Tereza Kadlecová, Kamila Svobodová – Finance Managers / ekonomky
Monika Kolomazníková, Martina Sosnová – Assistants / asistentky
Collaborators / Spolupracovníci – Naďa Aliová, Ondřej Cerha, Tereza Dufková, Pavla Kučerová,
eliška lapková, Diana Olčáková, Adéla Pospíchalová, Zuzana Raušová, Michaela Rybičková,
Filip Šebek, Hana Valentová, Vlasta Vyčichlová
School Screenings / Festivalové projekce pro školy – Anna Dosoudilová, Jan Křivonožka,
Alžběta Strachotová, Žofie Strachotová, Tomáš Tětiva
Karel Vrána, Tomáš Urban – Special Festival Supplements for Newspapers and Magazines /
festivalové přílohy
Martin Dušek, Ondřej Provazník – Festival Diary on Czech TV / festivalové Střípky
Coilin O’Connor – Special Programme on Radio 1 / speciál na Rádiu 1
Martina Mašková – Special Programme on Radio Česko / speciál na Rádiu Česko
František Fialka, Zdeněk Lanc, Martin Stružný – On-line Special for Czech TV / on-line
speciál na ČT
database manaGment / databáze
Pavel Kalenda – Datakal
screeninG coordinators / koordinátoři
a koordinátorky ProJekcí V kinecH
Ondřej Cerha, Adéla Denková, Michal Hartl, Barbora Hřebáčková, lenka Janováčová, Zuzana
Ježková, Ondřej Kamenický, eliška lapková, Simona Nováčková, Ivana Rumanová, eliška
Šupová, Anna Švehelková, Jan Trnka
do it yourselF teams / do it yourselF týmy
Andrea Chudobová, Anna Dosoudilová, Barbora Biňovcová, eva Zlatušková, Hanka
Matoušová, Helena lukášová, Ivana Kronďáková, Jitka Šolínová, Klára Fiedlerová, lucka
Strolená, Martin Šimůnek, Martina Podolská, Matěj Beran, Michaela Peštová, Ondřej
Hrubeš, Petr Koppel, Radka Szabová, Sandra Holcapfelová, Tereza Pellešová, Tereza
Kotásková, Vendula Burdová, Veronika Čípová
inFormation Point / inFormační stánek
Sylva Hampalová, Kateřina Struhová
Volunteers / dobroVolnice
a dobroVolníci
One World wishes to thank its 80 volunteers! / Jeden svět děkuje osmi desítkám svých
dobrovolnic a dobrovolníků!
PeoPle in need / čloVěk V tísni
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, tel.: +420 226 200 400, e-mail: mail@oneworld.cz
IFP 1 + 2 2011_jeden svet velky 25.1.11 21:11 Stránka 1
www.
ifp.cz
KINO35
15. Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava
25.—30. října 2011
www.dokument-festival.cz
Thank you for the successful festival 2011.
See you again in January 2012!
CVO_FJS11_inz_160x115.indd 1
1/27/11 10:19 AM
indexes
/ rejstříky
205
index oF oriGinal titles / reJstřík oriGinálnícH názVů
8: The Mormon Proposition
Agnus Dei: Cordero de Dios
Auf Wiedersehen Finnland
Bagdad Filmschool
Bastøy
Blod i mobilen
Blood Calls You
Budrus
Buriganga
Cameroun, sortir du nkuta
Camp Victory Afghanistan
Ci Provo
Congo en Quatre Acts
Cuchillo de Palo
The Dancing Boys of Afghanistan
De Regenmakers
Det var en gång på riktigt
Die 4. Revolution – energy Autonomy
Die Haushaltshilfe
Dish: Women, Waitressing & The Art of Service
Draquila – l’Italia che trema
Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace
edie & Thea: A Very long engagement
el Sicario – Room 164
evoluce 4 z revoluce – Jan Ruml
evoluce 4 z revoluce – Martin Mejstřík
ex-moeder
Familia
Freedom Riders
Future of Hope
Ganavim Ba Hok
Good Morning Africa
Granito
The Green Wave
Heim ist nicht Daheim
Herbstgold
Hip-hop, le monde est à vous!
I Won't Go
In the Name of the Family
Inside Disaster
Into the Current: Burma's Political Prisoners
Jag köpte en regnskog
Jag var värd 50 lamm
Justice for Sergei
Kapitalism – rețeta noastră secretă
Karla's Arrival
Katka
Kein Ort
Khodorkovsky
los Nietos de la Revolución Cubana
love During Wartime
lubite menia, pojaluista
lumea văzută de Ion B.
The Market
Män som simmar
122
58
43
59, 90
91
60
112
123
154
92
93
166
94
42
61
108
164
104
86
113
75
74, 136
84
45
141
142
114
124
126
105
79
115
46
47, 97
85
40, 82
95
87
64
127
65
106
63
76
77
48
146
129
49
96
98
66
131
67
128
Me & My Nose
Medvědí ostrovy
Mensjesrechten – Anna, Alexandra, Habibola, Antanas, Romy
Mes deux seins, journal d’une guérison
Micky bader
My Barefoot Friend – The Story of Shallim and His Old Rickshaw
My Kidnapper
My Reincarnation
Nargis – When Time Stopped Breathing
Nebe, peklo
Niguri
Oči tygra
The Other Chelsea – eine Geschichte aus Donezk
Pink Saris
The Pipe
Po dlouhé noci den
Poster Girl
Pozemšťané, koho budete volit?
Prosecutor
Revolution
Salam Rugby
Scena del Crimine
Şcoala Noastră
Selo bez žena
Shout
Skateistan: To live and Skate Kabul
Skvělá příležitost
Solartaxi – Around the World with the Sun
Staging a Revolution
Stalin – Počemu by i nět
Stand van de sterren
Stikat Haarchiyon
Stories of Trafficked Children
Šitkredit
Ta Paidia Den Paizei
Tak to vidím já – Amia
Takie życie
Thembi
This Chair Is Not Me
Tři dary
V krajinách ticha – Nikolaj a ludmila
Vodkafabriken
Vše pro dobro světa a Nošovic
Waste land
Yingji Binan Changsuo
You Don't like the Truth – 4 Days inside Guantanamo
Z kola von – Čo je za tým?
Zachraňte edwardse
Ženy SHR
155
135
163
44
83
50
51
52
99
144
100
140
53, 78
116
107
138
117
139
69
70
118
55
68
130
71
157
143
109
101
158
54
125
151
150
162
165
88
119
159
152
145
56
134
110
62
72
41
147
137
206
indexes
/ rejstříky
index oF enGlisH titles / reJstřík anGlickýcH názVů
108
The 4th Revolution – energy Autonomy
8: The Mormon Proposition
Agnus Dei: lamb of God
All for the Good of the World and Nosovice
Auf Wiedersehen Finnland
Autumn Gold
Baghdad Film School
Bastoy
Bathing Micky
Bear Islands
Blood Calls You
Blood in the Mobile
Budrus
Buriganga
Cameroon, Coming Out of the Nkuta
Camp Victory Afghanistan
Catenaccio a la Drnovice Or Journey to the Beginning of Time
of economic Transformation
Coal in the Soul
Congo in Four Acts
The Dancing Boys of Afghanistan
Day after the long Night
A Diary of Healing
Dish: Women, Waitressing & The Art of Service
Draquila – Italy Trembles
earthlings, Who Are You Voting For?
edie & Thea: A Very long engagement
el Sicario – Room 164
emergency Shelter
ex-mother
eyes of a Tiger
Familia
A Film Unfinished
Four Velvet Men Then and Now – Jan Ruml
Four Velvet Men Then and Now – Martin Mejstřík
Freedom Riders
The Furious Force of Rhymes
Future of Hope
The Game Must Go On
Good Morning Africa
The Grandchildren of the Cuban Revolution
Granito
Great Opportunity
The Green Wave
Heaven, Hell
Home is not Home
The Housemaid
I Bought a Rainforest
I Was Worth 50 Sheep
I Won't Go
In the lands of Silence – Nikolai and ludmila
In the Name of the Family
Inside Disaster
Into the Current: Burma's Political Prisoners
42
104
122
58
134
43
40, 82
59, 90
91
83
135
112
60
123
154
92
93
74, 136
137
94
61
138
44
113
75
139
84
45
62
114
140
124
125
141
142
126
95
105
162
115
96
46
143
47, 97
144
85
86
106
63
87
145
64
127
65
Justice for Sergei
Kapitalism – Our Improved Formula
Karla's Arrival
Katka
Khodorkovsky
Kids' rights – Anna, Alexandra, Habibola, Antanas, Romy
love During Wartime
love Me, Please
The Market
Me & My Nose
Men Who Swim
My Barefoot Friend – The Story of Shallim and His Old Rickshaw
My Kidnapper
My Reincarnation
Nargis – When Time Stopped Breathing
Nigger
Nowhere in europe
Once Upon a Hill
The Other Chelsea – A Story from Donetsk
Our School
Out of Round – What is behind?
Pink Saris
The Pipe
Position Among the Stars
Poster Girl
Prosecutor
Rainmakers
Revolution
Salam Rugby
Saving edwards
Scena del Crimine
Shitcredit
Shout
Skateistan: To live and Skate Kabul
Solartaxi – Around the World with the Sun
Staging a Revolution
Stalin. Why not?
Stories of Trafficked Children
That's life
That's the Way I See It – Amia
Thembi
Thieves by law
This Chair Is Not Me
Three Gifts
Try I Will
Village without Women
Vodka Factory
Waste land
The World According to Ion B.
You Don't like the Truth – 4 Days inside Guantanamo
76
77
48
146
49
163
98
66
67
155
128
50
51
52
99
100
129
164
53, 78
68
41
116
107
54
117
69
108
70
118
147
55
150
71
157
109
101
158
151
88
165
119
79
159
152
166
130
56
110
131
72
indexes
/ rejstříky
207
index oF czecH titles / reJstřík českýcH názVů
8: mormonský návrh
Addis a Daniel: uloupené dětství
Afghánští tanečníci
Agnus Dei – beránek Boží
Auf Wiedersehen, Finsko
Bagdádská filmová škola
Bastoy
Bez místa
Budrus
Buriganga
Byl jednou jeden kopec
Camp Victory Afghánistán
Čtvrtá revoluce – energetická soběstačnost
Dětská práva – Anna, Alexandra, Habibola, Antanas, Romy
Dobré ráno, Afriko
Draquila – Itálie se třese
Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace
edie & Thea
el Sicario – pokoj 164
evoluce 4 z revoluce – Jan Ruml
evoluce 4 z revoluce – Martin Mejstřík
exmatka
Familia
Freedom Riders
Granito
Guantánamo – pravda bolí
Haiti – zemětřesení zblízka
Hiphopová revoluce
Holka z plakátu
Chci to zkusit
Chodorkovskij
Já a můj nos
Jsem jako vy
Kamerunský coming out
Kapitalismus – naše tajná receptura
Karla z krabice
Katka
Kde si máme hrát?
Kongo ve čtyřech dějstvích
Koupil jsem deštný prales
Krev v mobilech
láska ve špatných časech
léčba den za dnem
Máme se na co těšit
Manželka za padesát ovcí
Medvědí ostrovy
Mějte mě rádi, prosím
Micky se koupe
Moje reinkarnace
Můj přítel rikša
Můj únosce
Na stupních vítězů
Nargis – když se čas zastavil
Naše škola
Nebe, peklo
122
151
61
58
43
59, 90
91
129
123
154
164
93
104
163
115
75
74, 136
84
45
141
142
114
124
126
46
72
127
70
117
166
49
155
159
92
77
48
146
162
94
106
60
98
44
105
63
135
66
83
52
50
51
40, 82
99
68
144
Nedokončený film
Nechte mě žít
Není doma jako doma
Nové tváře Itálie
Obchod s orgány
Oči tygra
Pečovatelka
Plavou v tom
Po dlouhé noci den
Poloha hvězd
Poručíme větru, dešti
Poslední útočiště
Pozemšťané, koho budete volit?
Prokurátor
Proti proudu – barmští političtí vězni
Rodinné prokletí
Roura
Růžová sárí
Salam Rugby
Scena del Crimine
Servírky
Skejtistán
Skvělá příležitost
Solartaxi
Spravedlnost pro Sergeje
Stalin. Proč ne?
Sto osm
Svět podle Iona B.
Svobodné jeviště
Šitkredit
Tak to vidím já – Amia
Thembi
To je život
Tři dary
Ukrajinská Chelsea
Umění odpadu
V krajinách ticha – Nikolaj a ludmila
Ve jménu rodiny
Vesnice bez žen
Věznice Írán
Vnoučata kubánské revoluce
Vodka Factory
Volání
Vše pro dobro světa a Nošovic
Z kola ven – Co za tím je?
Zachraňte edwardse
Zločinci podle zákona
Zuřivá síla veršů
Ženy SHR
125
87
85
100
67
140
86
128
138
54
108
62
139
69
65
112
107
116
118
55
113
157
143
109
76
158
42
131
101
150
165
119
88
152
53, 78
110
145
64
130
47, 97
96
56
71
134
41
147
79
95
137
208
indexes
/ rejstříky
index oF directors / reJstřík režisérů
Ahadi, Ali Samadi
Åhrén, Anna Klara
Andrén, Jacob
Andrikopoulou, Angeli
Aung, Maung Myint
Bacha, Julia
Bakker, Sabine lubbe
Balayan, Valery
Bateman, Henry
Beheshti, Faramarz
Bier, Gabriella
Boonstra, Marjoleine
Bričkovský, Zdeněk N.
Coca-Cozma, Miruna
Coomber, Michelle
Copcutt, Charlotta
Costa, Renate
Côté, luc
Cowan, Reed
Čálek, David
Doran, Jamie
Dušek, Martin
Dysinger, Carol
ergun, Ayfer
Fechner, Carl-A.
Forma, Dorothee
Fox, Jennifer
Gallus, Maya
Gentelev, Alexander
Gould, ester
Guzzanti, Sabina
Hallacy, Jeanne
Hamadi, Dieudo
He, Yang
Helmrich, leonard Retel
Henderson, Mark
Henriquez, Patricio
Hermans, Hans
Herskovits, Alberto
Hersonski, Yael
Hníková, erika
Hoffmann, Anna
Horne, Kate
Hurcombe, Georgina
Charles, Mathew
Jablonská, linda
Jakobs, Wilberry
Janeček, Vít
Kapteijns, Michel
Kempff, Frida
Klusák, Vít
Koutecký, Pavel
Kovalyova, Albina
Kudrna, Tomáš
Kuipers, Nadine
47, 97
164
106
162
99
123
71
66
105
118
98
163
145
68
154
164
42
72
122
144
61
137
93
163
104
163
52
113
79
71
75
65
94
62
54
51
72
76
124
125
152
86
51
87
101
139
163
143
91
83
134
141, 142
101
138
114
laggner, Julia
lee, Seong-Gyou
litle, Joshua Atesh
longinotto, Kim
lusala, Divita Wa
Maat, Martin
Mandy, Marie
Mariol, Mayckell Pedrero
Martino, Antonio
Menell, Jo
Metzger, Céline
Montaner, Carlos
Muska, Susan
Nanau, Alexander
Nelson, Stanley
Nesson, Sara
Nickig, Kerstin
Nicoara, Mona
Nygren, Helena
O'Domhnaill, Risteard
Olafsdóttir, Gréta
Oo, Kyaw Kyaw
Pequeneza, Nadine
Pilgrim, Susana
Počtová, Jana
Poulsen, Frank Piasecki
Preuss, Jakob
Procházka, Radim
Provazník, Ondřej
Rau, Rama
Rosi, Gianfranco
Rychlík, Břetislav
Ryšavý, Martin
Řezníček, Martin
Sakharnov, Kirill
Sambuchi, Chiara
Sánchez, Alejandra
Sarenac, Srdjan
Sarvestani, Nima
Saywell, Shelley
Schmitt, erik
Siku, Kiripi Katembo
Sladkowski, Jerzy
Smith, Andy Taylor
Smržová, Dagmar
Solomon, Alexandru
Stevens, Barry
Stokman, Walter
Suidgeest, Koen
Suutari, Virpi
Szemes, Ziska
Šikl, Jan
Tamrat, Yeneakale
Tan, Shuchen
Tenhaven, Jan
85
50
95
116
94
76
44
70
100
119
92
96
84
131
126
117
129
68
106
107
84
99
127
166
140
60
53, 78
74, 136
137
67
45
165
135
150
158
115
58
130
63
64
109
94
56
159
147
77
69
55
48
43
155
141, 142
151
59, 90
40, 82
Thorgren, linda
Třeštíková, Helena
Tsepelikas, Argyris
Tuschi, Cyril
van luyn, Floris-Jan
Vojtek, Jaroslav
von einsiedel, Orlando
Voorn, Christel
Walker, lucy
Weitz, Anna
Williams, Dylan
Wiström, Mikael
Yates, Pamela
Zieliński, Daniel
112
146
162
49
108
41
157
163
110
164
128
124
46
88
indexes
/ rejstříky
209
index oF countries / reJstřík zemí PůVodu
AustriA
Autumn Gold
40, 82
Home is not Home
85
BelGiuM
A Diary of Healing
44
Karla's Arrival
48
BrAzil
Waste land
110
BurMA
Into the Current: Burma's Political
Prisoners
65
Nargis – When Time Stopped
Breathing
99
cAnAdA
Dish: Women, Waitressing
& The Art of Service
113
In the Name of the Family
64
Inside Disaster
127
The Market
67
Prosecutor
69
You Don't like the Truth – 4 Days
inside Guantanamo
72
croAtiA
Village without Women
130
czecH repuBlic
All for the Good of the World and
Nosovice
134
Bear Islands
135
Catenaccio a la Drnovice Or Journey to
the Beginning of Time of economic
Transformation
74, 136
Coal in the Soul
137
Day after the long Night
138
earthlings, Who Are You
Voting For?
139
eyes of a Tiger
140
Four Velvet Men Then and Now –
Jan Ruml
141
Four Velvet Men Then and Now –
Martin Mejstřík
142
Great Opportunity
143
Heaven, Hell
144
In the lands of Silence – Nikolai
and ludmila
145
Katka
146
Saving edwards
147
Shitcredit
150
Stories of Trafficked Children
151
That's the Way I See It – Amia
165
Three Gifts
152
deMocrAtic repuBlic
oF conGo
Congo in Four Acts
94
denMArk
Blood in the Mobile
60
love During Wartime
98
Me & My Nose
155
etHiopiA
Stories of Trafficked Children
151
FinlAnd
Auf Wiedersehen Finnland
43
Blood Calls You
112
FrAnce
Agnus Dei: lamb of God
58
Cameroon, Coming Out of the Nkuta 92
A Diary of Healing
44
el Sicario – Room 164
45
The Furious Force of Rhymes
95
Kapitalism – Our Improved Formula 77
Village without Women
130
GerMAny
The 4th Revolution – energy
Autonomy 104
Autumn Gold
40, 82
Blood in the Mobile
60
Day after the long Night
138
Good Morning Africa
115
The Green Wave
47, 97
The Housemaid
86
Khodorkovsky
49
My Reincarnation
52
Nargis – When Time Stopped
Breathing 99
Nowhere in europe
129
The Other Chelsea – A Story from
Donetsk
53, 78
Solartaxi – Around the World
with the Sun
109
Thieves by law
79
Greece
The Game Must Go On
162
cHile
Once Upon a Hill
164
cHinA
emergency Shelter
62
icelAnd
Future of Hope
105
indiA
Pink Saris
116
irAn
The Green Wave
47, 97
Salam Rugby
118
irelAnd
The Pipe
107
isrAel
Budrus
123
A Film Unfinished
125
Thieves by law
79
itAly
Draquila – Italy Trembles
75
el Sicario – Room 164
45
My Reincarnation
52
Nigger
100
Try I Will
166
lesotHo
Good Morning Africa
115
Mexico
Agnus Dei: lamb of God
58
MozAMBique
Good Morning Africa
115
netHerlAnds
Baghdad Film School
59, 90
Bastoy
91
ex-mother
114
Justice for Sergei
76
Kids' rights – Anna, Alexandra,
Habibola, Antanas, Romy
163
My Reincarnation
52
Position Among the Stars
54
Rainmakers
108
Scena del Crimine
55
Shout
71
new zeAlAnd
Salam Rugby
118
norwAy
Blood Calls You
112
Revolution
70
pAlestine
Budrus
123
polAnd
Nowhere in europe
129
That's life
88
roMAniA
Kapitalism – Our Improved
Formula
77
The World According to Ion B.
131
russiA
love Me, Please
66
Stalin. Why not?
158
seneGAl
Good Morning Africa
115
serBiA
Village without Women
130
slovAkiA
Out of Round – What is behind?
41
soutH AFricA
Congo in Four Acts
94
Thembi
119
soutH koreA
My Barefoot Friend – The Story of
Shallim and His Old Rickshaw 50
spAin
108
42
Karla's Arrival
48
Thieves by law
79
sweden
Bathing Micky
83
Blood Calls You
112
Familia
124
I Bought a Rainforest
106
I Was Worth 50 Sheep
63
love During Wartime
98
Me & My Nose
155
Men Who Swim
128
Once Upon a Hill
164
Vodka Factory
56
switzerlAnd
My Reincarnation
52
Our School
68
tHAilAnd
Into the Current: Burma's Political
Prisoners
65
uGAndA
Good Morning Africa
115
uk
Buriganga
154
The Dancing Boys of Afghanistan 61
Future of Hope
105
I Won't Go
87
Men Who Swim
128
My Kidnapper
51
Pink Saris
116
Skateistan: To live and Skate Kabul 157
Staging a Revolution
101
This Chair Is Not Me
159
Waste land
110
usA
8: The Mormon Proposition
122
Budrus
123
Camp Victory Afghanistan
93
edie & Thea: A Very long
engagement
84
Freedom Riders
126
The Grandchildren of the Cuban
Revolution
96
Granito
46
Karla's Arrival
48
My Reincarnation
52
Our School
68
Poster Girl
117
one world 2011
13th internAtionAl humAn rights
documentAry film festivAl
held under the Auspices of václAv hAvel, deputy prime minister And minister
of foreign AffAirs of the cZech republic kArel schwArZenberg, minister of culture
of the cZech republic Jiří besser And mAyor of prAgue bohuslAv svobodA.
people in need
šAfAříkovA 24, 120 00 prAgue 2
cZech republic
tel.: +420 226 200 400
e-mAil: mAil@oneworld.cZ
www.oneworld.cZ
www.fAcebook.com/Jedensvet
www.peopleinneed.cZ
GENERÁLNÍ PARTNER
SPOLUPOŘADATEL
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
PARTNEŘI
TECHNICKÝ PARTNER PROJEKCÍ
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PODPOŘILI
PODPOŘILI
KINA
Download

O NE w O RLD O NE