H O P Í K
4
Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine
č í s l o I V. 2 0 0 6 / i s s u e N o . I V. 2 0 0 6
UDÁLOST ROKU 2006
otevření HOPI Strančice
THE EVENT OF THE YEAR 2006
opening of the Strančice warehouse
Gyál - další
etapa výstavby
Gyal – next stage
of the construction
Provoz
HOPI Strančice
HOPI Strrančice
Operation
Představení
managera
Introducing
of manager
Úvodní slovo / Introduction
Čtvrté číslo časopisu Hopík
v minulém čísle jsem se zmínil o hlavních
úkolech roku 2006. Jeden z nich hovoří
o pokračování expanze v poskytování logistických služeb partnerům HOPI. Žádná
expanze však nelze realizovat bez investice.
Investice je jedním z hlavních ukazatelů
rozvoje a růstu firmy. Je to hlavní indikátor její
budoucnosti. Toho jsem si byl vědom již při
založení společnosti. V tomto čísle uvidíte
určitý
průřez
investičním
majetkem,
pořízeným firmou HOPI od svého založení.
Investice je odrazem schopnosti mít vizi,
o perspektivě a dlouhodobém rozvoji
společnosti. Žádná kvalitní logistická služba
nejde dělat bez toho, aby nebyla podpořena
a skloubena s moderními investicemi
a technologiemi. Investovat – znamená
definovat dlouhodobý rozvoj firmy. Firma
HOPI rozdělila investice na 4 základní priority.
1)
2)
3)
4)
Dear colleagues,
František Piškanin - majitel firmy HOPI s.r.o. /
František Piškanin - Owner of company HOPI s.r.o.
Logistické celky – tedy budovy a technologie
Dopravní služby – rozvoj vozového parku
IT – informační technologie
Lidi – investice do lidských zdrojů
V této linii, strategii se odehrává i průběh roku 2006. Jako
příklad uvádím ukončení výstavby obalového skladu Jažlovice,
výstavbu největší mrazírenské kapacity v Prostějově, výstavbu II.
etapy logistického centra Hungaria – suchý sklad, chlazený
a mražený, otevření logistického skladu Strančice, či nákup téměř
stovky nových vozidel, dále pak přípravu na investici do chlazeného
skladu HOPI SK. V neposlední řadě jsou to investice do lidí, školení,
výuka jazyků, mzdová reforma odstartovaná na skladových
procesech.
Investovat – znamená vytvářet majetek. Vlastnit majetek znamená
umět s ním hospodařit, ošetřovat ho a rozvíjet. Umět s ním tedy
správně nakládat. K tomu je třeba od určité velikosti firmy mít
i silný ekonomický útvar, který toto nakládání s majetkem měří,
porovnává s konkurencí, kontroluje a signalizuje potřebné korekce.
Toto číslo je tedy věnováno nejen investicím, ale i představení
ekonomického útvaru.
Dovolte mi závěrem říct jedno obrovské poznání. Žádná
investice, ani ta nejlepší, nepřinese žádnou konkurenční výhodu
firmě, jestliže majetkovou investici nedoprovází investice do
lidských zdrojů. Jeden faktor bez druhého nepřináší kýžený
výsledek, tedy konkurenční výhody. A protože chceme být nejlepší
logistickou firmou, neinvestujeme jen do majetku, ale i do lidí.
S pozdravem
Váš
František Piškanin
1)
2)
3)
4)
In the previous issue I mentioned the 2006
key objectives. One of them is to further
expand the logistics services we provide to
the partners of HOPI. No expansion though
can be done without investments. Investment
is one of the main indicators of a company
growth and advancement. It isThe Indicator
of its future. I was aware of this fact when the
company was established already. In this
issue you will get a brief overview of the fiscal
assets the HOPI company has acquired since
its establishment. Making an investment
reflects the ability of having a vision for the
future prospects and for the longterm development of a company. No quality logistics
sevice can be provided without the support of
and convergence with investment and
modern technologies. To invest means to
define a longterm company development. The
HOPI company invests into 4 priority areas.
Logistics – facilities and technologies
Transport services – fleet upgrade and growth
IT – information technologies
People – investment in human resources
The year 2006 has been in line with our strategy. I will mention
several examples of it as the construction completion of the
Jažlovice packaging warehouse, the construction of the largest
freezer capacity in Prostějov, the stage II construction of the logistics centre Hungaria – dry, cool and freezer warehouses; also the
opening of the logistics warehouse in Strančice, and the purchase
of almost hundred new vehicles, or the preparation of investment
into a coll warehouse of HOPI SK. Last but not least, we invest in
people, their training and language preparation. Also the salary
reform in relation to warehouse processes has started.
To invest is to create assests. To hold assets is to be able to
manage, take care and develop it, that is to handle the asset
correctly. When a company has grown to a certain size, it needs
a strong economic department who measure the asset
management, who benchmark and control, who give a signal to
make necessary corrections. This issue is thus dedicated not only
to invetments but to the introduction of the economic department
as well.
In the end let me share with you a graet piece of realization.
No investment, even the best one possible, shall not earn
a competitive advantage unless such a capital investment goes
with an investment into human resources. One factor without the
other does not earn the desired result of a competitive advantage.
Since we want to be the leading logistics company, we do not make
capital investments only, we invest in people also.
With best regards
Your
František Piškanin
HOPI, 16. 10. 2006
P.S. I nadále je možno v případě potřeby sjednat konzultaci s majitelem společnosti
prostřednictvím jeho asistentky, paní Jitky Kravčišinové - kontakt: [email protected],
Tel.: +420 323 614 346.
2
HOPI, October 16, 2006
The fourth issue of the HOPIK magazine
Vážené kolegyně a kolegové,
vážení spolupracovníci,
Akce / Events
Významné akce v roce 2006
2006 Significant Events
Všechny generace rodiny Piškaninů a Houdků /
All generations of the Piškanin and Houdek family
Ing. David Piškanin, František Piškanin,
Mgr. Martin Piškanin
On May 3, 2006, the General meeting of the HOPI s.r.o. company
took place in the registered office of HOPI HUNGÁRIA Kft., Gyal.
In the presence of the partners, the Piškanin and Houdek families,
the 2005 and early 2006 results were assessed, and the plan for
the future period was introduced.
Dr. Wolfgang Houdek a František Piškanin
Jednání Valné hromady /
General meeting
Robert Houdek, Otto Willert, Rudolf Houdek, sen.,
Ing. David Piškanin, Mgr. Martin Piškanin, František Piškanin
Investice / Investments
Rudolf Houdek, sen., Rudolf Houdek,
Mgr. Martin Piškanin, František Piškanin
Expanze / Expansion
Uprostřed Livia Jeszenszki, jednatelka HOPI Hungária Kft. /
In the middle, L. Jeszenszki, exec. head of HOPI Hungária Kft.
Ohlédnutí / Looking back
3. května 2006 proběhla v sídle firmy HOPI HUNGÁRIA Kft.,
Gyál Valná hromada firmy HOPI s.r.o.
Za účasti společníků: rodiny Piškaninů a rodiny Houdků proběhlo
hodnocení roku 2005, hodnocení počátku roku 2006
a seznámení s plánem pro následující období.
3
Ekonomický útvar
V tomto čísle bychom Vám rádi představili jeden z úseků, který není
často vidět a přesto hraje výraznou roli v životě společnosti. Tato
divize musí zajistit nejen legislativní povinnost vůči státním
orgánům, ale především rozsvěcet červené či zelené semafory,
které ukazují zdali se společnost vydává správným směrem.
V souvislosti s mezinárodní expanzí HOPI, již není zodpovědná
pouze za národní záležitosti, ale centrála zodpovídá za stanovení
metodiky a kontrolu dceřiných společností.
Zato, že do společnosti nevstoupí jediná neoprávněná faktura a že
je provedená řádná kontrola její výše, je zodpovědný invoice
manažer Jolana Hošková (Obr. 3).
Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a bohužel i mi
občas něco rozbijeme je společnost pojištěna proti všem
myslitelným, i když někdy nepředstavitelným (zemětřesení či
lavina) rizikům. Komunikaci s bankami a pojišťovacími makléři
zajišťuje Martina Lněníčková (Obr. 3).
Divize je již od roku 1994 stále ve stejné administrativní budově
v Klášterci nad Ohří a to i přesto, že se většina operativní činnosti
již dávno odehrává na jiných místech. Důvodem není jen jistá
nezávislost tohoto provozu, ale především vysoce kvalitní tým
zkušených a pečlivých účetních z této lokality.
Asi každý z nás si při slově revizor představí svírající pocit
v žaludku, když jel metrem či autobusem a neměl vše v pořádku.
I Revizor HOPI pan Libor Správka (Obr. 4) má pravomoci a autoritu
ke kontrole všech činností společnosti HOPI. Přejme si,
aby i v budoucnu byla tato činnost tak úspěšná, jako když jsme
dosáhli minimalizace ztrát zboží a inventur a zvýšili tak naší
reputaci u parterů díky kvalitní službě.
Stavebními kameny této divize jsou:
Finanční ředitel
Hlavní účetní
Manažer kontrolingu
Manažerka pojištění
Invoice manažer
Vedoucí revizního odd.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing..
Ing.
Ing.
Petr Novák
Radek Nárožný
Lukáš Nečas
Martina Lněníčková
Jolana Hošková
Libor Správka
Společnost je velice složitý organizmus, organizmus kterému
dodává život obrovské množství informací. Tyto informace musí být
zpracovány včas a bezchybně. Zato, že je v systému řádně
zaznamenán každý zmanipulovaný karton, každý litr nafty či že se
neztratí žádný doklad a to i po 10 či 20 letech zodpovídá hlavní
účetní Radek Nárožný (Obr. 1) s týmem 13 účetních. Dále je
zodpovědný za nastavení účetního systému SAP, a to nejen
v české, ale i slovenské a maďarské republice.
Tento tým koučuje finanční ředitel Petr Novák (Obr. 5), který ví, že
bez schopných, oddaných lidí nikdy nevybudujeme efektivní
ziskovou společnost a vedoucí nebude úspěšný vedoucí.
Společnost HOPI je společnost nesmírně dynamická a náročná.
Expanze, kterou realizujeme během několika let, byla pro mnohé
nadnárodní společnosti velkou výzvou na několik desetiletí.
Tento rozvoj není možný bez týmové práce. „Děkuji tedy svým
spolupracovníkům za pozitivní přístup, upřímnost a obětavost.“
(Obr. 1) Radek Nárožný (od roku 2000) a jeho tým /
Radek Nárožný (since 2000) with his team
Firma bez čísel, firma bez kontrolingu je jako bychom se pokoušeli
řídit auto se zavázanýma očima. Proto na základě zaznamenaných
dat z účetního oddělení sestavuje manažer kontrolingu Lukáš
Nečas (Obr. 2) měsíční reporty, ze kterých podává přesné informace o tom jak který povoz hospodaří s poskytnutými prostředky.
Víme jak náročné je vykomisovat 1 kg uzenin, či rozvézt jeden
karton zboží. Při nastavování kontrolingu v dceřiných
společnostech bylo dosaženo jednotné metodiky a tak jsme
schopni mezi sebou porovnat i náklady v jednotlivých zemích. Další
rolí tohoto manažera je, že takzvaně „sedí na prameni“. Byla mu
svěřena důvěra a se svým kolektivem hospodaří s finančními
prostředky společnosti.
(Obr. 2) Lukáš Nečas (od roku 2000) a jeho tým /
Lukáš Nečas (since 2000) with his team
Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people
Hádka se nevyplácí: nevrátíš se domů spokojen.
(naučení)
Fight does not pay off: You will not return home satisfied.
(A moral)
4
Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej)
Představujeme
Představujeme divizi „ Ekonomicko správní“
Economic Division
Introducing the Econnomic and administration division
The division has been located in the same office building
in Klášterec nad Ohří since 1994 despite the fact that most
operational activities have long taken place in other locations. The
reason behind it is a certain independence of the division,
but mainly that the experienced and attentive accountants of this
quality team come from the same area.
The building blocks of the division:
Finance Director
Senior Accountant
Controlling Manager
Insurance Manager
Invoice Manager
Audit department Manager
Ing.
Ing.
Ing.
Ingg.
Ing.
Ing.
Petr Novák
Radek Nárožný
Lukáš Nečas
Martina Lněníčková
Jolana Hošková
Libor Správka
(Obr. 3) Martina Lněníčková (od roku 2001), Jolana Hošková
(od roku 2004) / M. Lněníčková (since 2001), J. Hošková (since 2004)
A company is a very complex organism that lives on huge amounts
of information. The information must be processed accurately and
in time. The Senior Accountant Radek Nárožný (Pic. 1) with his
team of 13 accountants are responsible that every pack handled,
every litre of fuel consumed is properly recorded in the system;
that no document disappears even within 10 or 20 years. He is
also responsible for the SAP accounting system set-up, not only in
the Czech republic but also in Slovakia and Hungary.
A company without figures and controlling would be like trying to
drive a car with our eyes covered. To avoid such a situation, the
Controlling Manager Lukáš Nečas (Pic. 2) creates monthly reports
out of the data collected by the accounting team to provide
accurate information on how the operations handle the allocated
funds. We know how demanding it is to dispatch 1 kilo of smoked
meat or deliver a pack of goods. When setting up the controlling
mechanism in subsidiaries we managed to unite the
methodologies so that we can compare the costs between the
coutries.The Controlling Manager has another role to play, i.e. „to
guard the sources“. He was entrusted to manage together with his
team the company funds.
The Invoice Manager Jolana Hošková (Pic. 3) is responsible for
proper examination of the invoiced amounts so that no unjustified
invoice is accepted.
Since bad luck happens to people, and unfortunately we happen to
break something ourselves sometimes, the company is covered by
insurance against all possible, and sometimes hard to imagine
(eartquake, avalanche) risks. For the communication with the
banks and insurance companies is responsible Ms. Martina
Lněníčková (Pic. 3).
Introducing
In this issue we would like to introduce a division that cannot be
seen frequently but still plays a vital role in a company life. This
division takes care not only of the legislative duties towards the
government but primarily of operating the red and green traffic
lights to show whether the company is heading the correct
direction. With regard to the international expansion of HOPI, the
division is not responsible only for the national issues but as
a centre they are responsible for creating the methodology for the
subsidiaries, and for the supervision over them.
Probably everybody can remeber what it felt like when travelling on
a bus or tube, the inspector came and they had forgotten to buy
a ticket. Also the HOPI Inspector Mr. Libor Správka (Pic. 4) has the
right and authority to inspect on all activities of the HOPI
company. Let us wish the activity in the future is as successful as
when we managed to minimize the loss of goods, and increase our
reputation with our partners due to a quality service.
The Finance Director Pettr Novák (Pic. 5) coaches the whole team;
and he knows that without skillful and loyal people we can never
build an effective and profitable company, and that without such
people a manager can never become a successful manager. The
HOPI is a dynamic and ambitious company. The scope of expansion
we have realized over the few years, would be difficult even for
some multinationals to achive within decades. Such a growth
would be imposible without teamwork. „I thank my colleagues for
their positive approach, frankness and dedication.“
Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people
Buď šťastný, abys dlouho žil. Starosti ti přivodí nemoc.
(Obr. 4) Ing. Libor Správka
Vedoucí revizního odd.
(od roku 2005) /
Audit department
(since 2005)
(Obr. 5) Ing. Petr Novák
Finanční ředitel
(od roku 2000) /
Finance Director
(since 2000)
(naučení)
Be happy to live long. Worries bring on an illness.
(A moral)
5
Vizitka
Představení jednoho z manažerů:
Jaroslav Voráček
Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám
pana Voráčka, který je zodpovědný za útvar investic a majetku.
HOPÍK: Jak dlouho jste u firmy HOPI s.r.o. zaměstnán?
Pan Voráček: Pracovní poměr jsem uzavřel dne 1. 9. 1992
tehdy ještě se společností Houdek ČSFR, se společností HOPI
následně dne 1. 2. 1993 na pozici obchodně provozního náměstka.
Na tehdejší dobu vzpomínám jako na velmi složitou legislativní
fázi, kdy většina firem profitovala na obchodních transakcích,
které byly velmi výhodné, morálně problémové, právně složitě
postižitelné. Již v této době si společnost dala za cíl působit
a vstoupit do povědomí s kreditem jasně čitelného partnera
respektujícího právní prostředí nové společnosti.
HOPÍK
K : Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Pan Voráček: Osobně považuji za úspěch, že při vzniku
společnosti HOPI v roce 1992 jsem odpovídal za vytvoření
obchodní sítě samoobslužných velkoobchodů. V tehdejší době
byl tento koncept ojedinělý, velmi blízký současnému systému
Makro. Dosahovaný obrat a způsob realizace v samoobslužných jednotkách nám zajišťoval významné postavení
u výrobců, popř. dodavatelů a řadu let jsme patřili v hodnocení
TOP firem na přední místo.
Za jednoznačně největší úspěch a štěstí považuji to, že jsem
dostal důvěru a pověření majitele HOPI organizovat a realizovat
veškerou investiční činnost. V nákladech to znamená, že mi
byly svěřeny finanční prostředky na stavební investice ve výši
cca 2,2 mld. Kč. V následujícím období bude důležitým úkolem
veškeré investice chránit výchovou zaměstnanců směřovanou
k povinnosti respektovat firemní kulturu, tj. školeními při
nástupu, dále důslednou každodenní kontrolou pracovišť.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
HOPÍK: Co obnáší Vaše současná pozice?
Víme, kdo nás řídí?
HOPÍK: Co považujete ve své práci za nejobtížnější?
Pan Voráček: Velmi obtížné, mnohdy komplikované je najít
vyváženost kvality a ceny. Toto se netýká pouze oblasti stavebních investic, ale obecně. Nejvyšší úroveň kvality je zároveň
i cílem. Každá další nová stavba, stejně tak i stroj či služba,
musí být na vyšším stupni při stejné cenové úrovni. Například
u staveb to v praxi znamená aktivně působit na veškeré kroky
práce projektantů tak, aby jednotlivé části v přípravné fázi byly
jednoduše realizovatelné. Vlastní stavbu musí důsledně
kontrolovat kvalitní technický dozor a provozně důležité detaily
kontroluji osobně.
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Znamení:
Jaroslav Voráček
manažer divize
investic a majetku
55 let
ženatý
Váhy
HOPÍK: Na čem v současné době pracujete?
Pan Voráček: V roce 2006, kromě již zprovozněného areálu
v Strančicích, jsou termínované další dvě investiční akce.
Časově první je mrazírna v Prostějově s plánovaným termínem
zahájení na konci 11. měsíce. Tuto stavbu poprvé zajišťujeme
z pozice nejen investora, ale také generálního dodavatele.
Rozhodujícími par tner y jsou společnosti ZIPP, Strabag,
Frigomont, Elektromont, Linde. Druhou akcí je dostavba II. a III.
etapy logistického areálu v Maďarsku. Stavbu ve výběrovém
řízení opakovaně získala společnost Gropius, s termínem
předání v závěru roku 2006. Obě tyto akce významně zkvalitní
současné distribuční plochy.
Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people
Špatné myšlenky jsou jako bodání nožem do představy o někom.
On nevidí, co mu děláš, ale ty to víš. Zabít někoho v myšlenkách
umožní zlému duchu vstoupit do tebe.
(matčina rada)
Bad thinking is like stabbing somebody’s image with a knife. He
cannot see what you are doing to him, but you know. Killing
somebody just in your imagination allows evil spirits to come
inside you.
(Mother’s advice)
6
Základní údaje:
Introducing one of the managers:
Jaroslav Voráček
We decided to introduce to you another colleague, Mr. Jaroslav Voráček,
the manager who is responsible for the Asset and Investment.
HOPÍK: How long have you worked for HOPI?
Mr. Voráček: I signed the contract on September 1, 1992 with
then the Houdek ČSFR company. And then with HOPI on
February 2, 1993 for the position of a business operation
deputy manager.
I remeber those times as a difficult period from the legislation
point of view. Most companies were making profit on
transactions that were highly profitable but problematic from
the moral standpoint, and insuf ficiently covered by the
legislation. Already then our company’s objective was to
achieve a credit of being a transparent business partner
respecting law.
HOPÍK: What is your current position?
Mr. Voráček: Curently I am responsible for investments
namely. Practically, both short-term and long-term company
development objectives have to be backed by technology,
by purchase of machiner y, or ser vices, or by building
new facilities.
Do we know who leads us?
Pan Voráček: V současné době odpovídám zejména za oblast
investic. V praxi to znamená, že krátkodobé i dlouhodobé cíle
rozvoje naší společnosti se neobejdou bez jejich technického
zabezpečení, tj. nákupu strojních celků, služeb a výstavby
nových objektů.
HOPÍK: What do you think to be most difficult about your job?
Mr. Voráček: Very difficult and complicated can be to find the
balance between the quality and price. That applies generally,
not only to the investmnet into construction. The best quality
level is the goal in itself. Every new structure, piece of
equipment or a service has to be on a higher quality level but
at the same price. With construction it means to influence the
work of the designers in such a way that preparatory steps can
be done easily. The construction works have to be supervised
thoroughly by quality site supervisors,and I inspect the mission
critical items myself.
HOPÍK: What are you working on at the
e moment?
Mr. Voráček: In 2006 we already put the Strančice facility into
operation, and we have scheduled two more investments.
The first on schedule is the construction of the freezer facility
in Prostějov that commences in the end of month 11. When
it comes to this construction, for the first time we assumed
both roles, of the investor and of the general contractor as
well. Our key partners are the following companies: ZIPP,
Strabag, Frigomont, Elektromont, and Linde.
Second investment is in the completion of the stages II and III
of the logistics centre in Hungary. The Gropius company bid for
the construction works was repeatedly the winning one.
The facility completion deadline is in the end of 2006.
Both constructions will improve the quality of the distribution
area significantly.
Sportovní události / Sports Events
Fotbalový turnaj SCANIA CUP
V sobotu, dne 17. 6. 2006 se uskutečnil fotbalový turnaj SCANIA
CUP v Rajhradě. Firmu HOPI reprezentovali na turnaji pracovníci
dopravy a provozů. Mužstvo se umístilo na čestném, předposledním místě.
HOPI CUP 2006
V příštím čísle bude zveřejněna reportáž z HOPI CUPU 2006, který
se konal v sobotu 9. 9. 2006.
Fotbal a zábava s firmou HOPI
V sobotu, 7. 10. 2006, se v Jažlovicích uskutečnilo mezinárodní
fotbalové utkání FC HOPI – FC HOUDEK, za hojné účasti fandících
zaměstnanců a rodinných příslušníků.
Výsledek utkání FC HOPI – FC HOUDEK : 4:3.
Pořádané akce
Business card
Mr. Voráček: Personally a success was that when HOPI
was established in 1992 I was responsible for establishing
a network of self-service wholesale outlets. In that period it
was a rare concept, similar to the current system of Makro. The
sales we achieved through the network earned us an important
position at the manufacturers or suppliers, and for many years
we have ranked high among the TOP companies. Bur definitely
the best achievement and stroke of luck was that I was
entrusted and authorized by the owner of the company to
organize and implement all investments. Money -wise,
I was entrusted with 2.2 billion of CZK to be invested into
construction. In the future period it will be an important task to
protect these investments through employee education
focused on the obligation to respect the company culture, that
is through training immediately after recruitment and through
everyday inspection at work on the premises.
SCANIA CUP
HOPÍK: „Thank you for the interview.“
On Saturday, June 17, 2006, the SCANIA CUP football tournament
took place in Rajhrad. The HOPI company was represented on the
cup by our transport and other operations employees. The team
was placed the last but one.
HOPI CUP 2006
Basic data:
Name:
Position:
Age:
Status:
Zodiac:
Jaroslav Voráček
Investment and Assets
Division Manager
55 let
married
sign
Our next issue will cover the HOPI CUP 2006 that takes place on
Saturday, September 9, 2006.
Football match between the HOPI and
HOUDEK, an informal party October 7, 2006
On Saturday, October 7, 2006, took place international soccer
match FC HOPI versus FC HOUDEK. The result of the match was
FC HOPI – FC HOUDEK: 4:3.
Events held
Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej)
HOPÍK: What has been your best professional achievement
so far?
7
Investiční výstavba
Investiční výstavba
Capital construction
Investiční výstavba je v současné době považována za
jeden z prvků umožňujících dosahování strategických cílů
společnosti HOPI. Rozvoj logistiky neustále vyžaduje
vyšší kvalitativní nároky na profesionalitu veškerých fází
toku hmoty.
1993 až 1998
The HOPI sees the Capital construction as one of the
ways of meeting the company strategic objectives.
As the logistics sector develops, grow also the quality
requirements on the professionality of the material flow in
all its phases.
Jaroslav Voráček,
Prokurista firmy /
Jaroslav Voráček,
Authorized agent
pořízení centrálního skladu v Klášterci nad Ohří
výstavba nové mrazírny v Klášterci nad Ohří
pořízení prodejního centra Karlovy Vary - Růžový Vrch
pořízení skladu v Chomutově
1993 till 1998
acquisition of the central warehouse in Klášterec nad Ohří
new freezing facility construction
acquisition of the vending centre in Karlovy Vary - Růžový Vrch
acquisition of the warehouse in Chomutov
V této době se společnost HOPI zaměřovala především na svou
vlastní obchodní činnost. Ve stejné době začala vznikat velmi úzká
spolupráce s nadnárodní společností Tengelmann expandujícím na
českém trhu s diskontním řetězcem PLUS, pro který HOPI
zajišťovala importní služby dle české legislativy. Zároveň se začal
vytvářet koncept skladování a distribuce chlazeného a mraženého
zboží. Tento koncept se stal později základem pro rozšiřování logistických služeb partnerům.
Významnou složkou zvládnuté logistiky je investiční výstavba.
Do dlouhodobé strategie firmy patřila také investiční výstavba
prodejních jednotek. Několik takových společnost HOPI postavila
a pronajala svému partnerovi – diskontnímu řetězci Plus
ČR (Klášterec nad Ohří, Litvínov, Ostrov, Mariánské Lázně,
Karlovy Vary).
During this time period the HOPI company focused primarily on their
own commercial activities. At the same time, the HOPI started to
develop a close cooperation with the Tengelmann multinational
company that were expanding the PLUS chain on the Czech market;
and the HOPI were providing the import services for the PLUS, in
compliance with the Czech legislation. In paralel we started to
develop a concept of warehousing and distributing chilled and frozen
goods. The concept became later on the basis of the expansion of
the logistics services provided to our partners. An important
componet of professional level logistics is the capital construction.
To construct retail stores was also a part of our long term strategy.
The HOPI built several of these outlets and leased them to the discount chain PLUS CR (in Klášterec nad Ohří, Litvínov, Ostrov,
Mariánské Lázně, and Karlovy Vary).
1998 až 2006
1998 till 2006
Společnost HOPI se začala více soustředit na poskytování logistických služeb rozličným partnerům. Také se zúčastnila výběrového
řízení na poskytovatele logistických služeb pro vstupující nadnárodní společnost Makro. Tento tendr společnost HOPI vyhrála a to bylo
mj. jedním z impulsů pro stavbu nového logistického centra. Jako
vhodná lokalita z hlediska umístění a perspektivy růstu byla zvolena poloha u dálnice D1 v Jažlovicích u Prahy. Z tohoto centra již
bylo možné poskytovat komplexní škálu logistických služeb od
suché přes chlazenou až po mraženou logistiku.
The HOPI company focused more on the logistics services provisioning to various partners. Our company also took part in a tender for
the logistics services provider to the Makro multinational company.,
who then started to penetrate the Czech market. The HOPI were
awarded and it was one of the stimuli to build a new logistics centre.
A suitable location with prospects for expansion was found at the D1
highway in Jažlovice u Prahy. Out of this centre we were then able to
provide a complete set of logistics services ranging from dry to
chilled and frozen goods logistics.
HOPI - Jažlovice
V průběhu roku 2005 provedla společnost PLUS Discount
remodeling prodejen. Nová vizáž významně zvýšila zájem
zákazníků. / The PLUS Discount company have
remodelled their outlets during 2005. The new face
has increased the interest of the customers significantly.
8
Sklad Klášterec nad Ohří /
Warehouse in Klášterec nad Ohří
Sklad Klášterec nad Ohří /
Warehouse in Klášterec nad Ohří
Sklad Klášterec nad Ohří /
Warehouse in Klášterec nad Ohří
Nová tvář filiálky PLUS - Mariánské Lázně /
New front – PLUS outlet - Mariánské Lázně
Nová tvář filiálky PLUS - Karlovy Vary /
New front – PLUS outlet - Karlovy Vary
Nová tvář filiálky PLUS - Litvínov /
New front – PLUS outlet - Litvínov
Nová tvář filiálky PLUS - Ostrov /
New front – PLUS outlet - Ostrov
Nová tvář filiálky PLUS - Klášterec nad Ohří /
New front – PLUS outlet - Klášterec nad Ohří
Investiční výstavba / Capital construction
Capital construction
9
Investiční výstavba
Jažlovice
Po téměř ročním vyhledávání se podařilo zajistit na dálnici D1
Praha – Brno, EXIT 11, místo, které z hlediska budoucích cílů
splňovalo veškeré požadavky.
V katastru obcí Jažlovice a Modletice, na přímém výjezdu z dálnice,
byly postupně pořízeny pozemky o celkové velikosti 150 000 m2,
což HOPI umožnilo vybudovat logistické sklady H1, H2 a H3
v průběhu let 1999 až 2003 v součtu 35 000 m2 skladovacích
ploch. Mezi hlavní klienty v této lokalitě patří společnosti Unilever,
Bohemia Sekt, Billa, PLUS Discount, Zimbo, Makro, Ahold a další.
Zbylá část pozemků v sousedství stávajícího areálu byla využita pro
stavby firem, které poskytují bezprostřední servis, a to opravna
vozidel SCANIA, čerpací stanice pohonných hmot a odstavné
plochy pro kamiony. Na tomto území byla dále ponechána plocha
pro stavbu bloku H4 – mrazírna a ubytovna.
Investiční náklad komplexu dosahuje částky okolo 1 mld. Kč.
10
Jažlovice
After we have searched for almost a year, we found a site located
at the D1, Prague - Brno highway, exit 11, that suits the
future objectives.
In the municipalities of Jažlovice a Modletice close to the highway
exit, we have purchased 150 000 m 2 of land. HOPI then, over the
period of 1999 till 2003, built logistics warehouses H1, H2,
and H3, of the total storage area of 35 000 m2.
From this locality we serve our major clients like Unilever, Bohemia
Sekt, Billa, PLUS Discount, Zimbo, Makro, Ahold and others.
The remaining land adjacent to the existing centre was utilized to
construct facilities of the companies that provide us with direct
service, that is the SCANIA garage, a fuel station, or a truck parking lot. We have kept still enough land to build the block H4 –
a freezer and a boarding-house.
The investment volume is about 1 billion CZK.
Capital construction
Růst společnosti a snaha o zvyšování kvality poskytovaných služeb
si vyžádal další velkou investici do vlastních skladových areálů.
Navyklost ve využívání existujícího pronajatého skladu v Prostějově
pak v tomto kontextu rozhodla o stavbě nové logistické platformy
v průmyslové zóně právě v tomto městě dokončené v roce 2004
s nákladem téměř 250 mil. Kč.
Stávající centrální sklad zajišťující skladování a distribuci společné
skupiny zboží pro Českou a Slovenskou republiku ukazuje na
možnost využití stejného efektu u další společné skupiny zboží –
mražených výrobků. Novou investicí v roce 2006 je stavba plošně
a kapacitně největší jednokomorové distribuční mrazírny,
nákladem téměř 150 mil. Kč. Zastavěná plocha 5 000 m 2 umožní
denní pohyb 3000 palet.
Keltské žárové ohniště, 6 tis. let př. n.l. /
Celtic fireplace, 6 thousand years BC
Prostějov
The growth of our company and the effort to increase the quality
of services we provide required another big investment into the
company’s warehouses. Because we were used to a leased
warehouse in Prostějov, the decision was taken to build our new
logistics platform in the city industrial zone; the construction was
finished in 2004, the investmnet volume was close to
250 million CZK.
We have been using an existing central warehouse to store
and distribute the same category of goods both for the Czech and
Slovak republics. The same principle can be applied to another
common goods category, that is frozen goods. Our new 2006
investment of almost 150 million CZK thus goes into the construction of the largest single-chamber distribution freezer, wth the
built-up area of 5 000 m2 enabling us to handle 3000 pallets daily.
Investiční výstavba / Capital construction
Prostějov
11
Investiční výstavba
Slovensko – logistický sklad Madunice
Logistický sklad Madunice /
Madunice logistics warehouse
Požadavky partnerů na zajišťování služeb ve Slovenské republice
vyvolal potřebu okamžitého řešení. V květnu roku 2000 jsme
získali vhodný objekt. Po jednoduché přestavbě vznikla kapacita
5000 palet. Ve stejném roce byla postavena nová chladírna
a mrazírna se skladovou plochou 4500 m2.
Slovakia – Madunice logistics warehouse
When our business partners asked us to provide services in the
Slovak republic, it invited immediate action. In May 2000 we
acquired a suitable facility. After minor reconstruction we arrived
to a capacity of 5000 pallets. In the same year we built a new cold
warehouse and a freezer, with total storage area of 4500m2.
Logistický sklad Gyál / Gyál logistics warehouse
Maďarsko – logistický sklad Gyál
Vzhledem k tomu, že po dokončení I. etapy skladu v roce 2005 byla
okamžitě vyčerpána kapacita skladu, rozhodlo vedení HOPI
o přípravě II. a III. etapy.
Z dlouhodobého pohledu bylo potřebné rozhodnout o plošném
členění mrazírny, chladírny a centrálního skladu.
Schválením konceptu a podpisem smlouvy s jednatelem
a generálním ředitelem společnosti Gropius Gyulou Csaktornyaiem
a majitelem a jednatelem HOPI Františkem Piškaninem a Davidem
Piškaninem dne 3. 8. 2006 byla stavba zahájena.
Hungary - Gyál logistics warehouse
The whole capacity was used up immediately after the completion
of the stage I of the warehouse construction in 2005. Due to that,
the HOPI board decided on preparation of the stages II and III.
Froom the long-term perspective it was necessary to make
appropriate decisions about the layout of the cooling and freezing
areas and of the central warehouse.
The concept was agreed and the contract signed by the
Gropius company CEO, Mr. Gyula Csaktornyai, and by the owners
and executives of the HOPI company, Mr. František Piškanin
and David Piškanin, on August 3, 2006 The construction was
thus commenced.
Parametry skladu / The warehouse parameters:
celková plocha / total area .................... 21000 m 2
centrální sklad / central warehouse ...... 20000 pal.
chladírna / cooling area ........................... 3000 m2
mrazírna / freezer .................................... 3500 m2
Gyula Csaktornyai,
František Piškanin,
Jaroslav Voráček
a Ing. David Piškanin
12
Nový sklad obalů / The new warehouse for packaging
Capital construction
Velkou událostí roku 2006 bylo dne 23. srpna slavnostní otevření
nového logistického skladu ve Strančicích, za účasti firmy HOPI
a jejího partnera, firmy Procter and Gamble.
Procter and Gamble – Strančice
A great ceremonious event of 2006 took place on August 23, when
the HOPI and their business partner, Procter and Gamble, opened
the new logistics centre in Strančice.
Slavnostní přípitek : Joss Vanbiesebroeck, ředitel P&G pro CEEMEA, František Piškanin, Ing. David Piškanin /
Toast : Joss Vanbiesebroeck, P&G, CEEMEA Director, František Piškanin, Ing. David Piškanin
Investiční výstavba / Capital construction
Procter and Gamble – Strančice
13
Investiční výstavba
Strančice
Rozhodnutí pro výběr lokality Strančice bylo ovlivněno dvěma
základními faktory.
Prvním byl úspěch ve výběrovém řízení na poskytovatele logistických
služeb pro společnost PG, jejíž rozsah si vyžádal zcela nový kapacitně
dostačující objekt vyhovující přísným kvalitativním požadavkům.
Druhým faktorem byl fakt, že prostorové možnosti existujícího
logistického centra v Jažlovicích byly a jsou téměř vyčerpány
a Strančice mají vzhledem ke své blízkosti k Jažlovicím optimální polohu.
There were two factors that influenced the decision to select
Strančice.
The first one was that we succeeded in the PG tender for the logistics services provider. The scope of the service required a new
facility of sufficient capacity meeting strict quality requirements.
The other influencing factor was that the existing capacity of our
logistics centre in Jažlovice has been almost used. Since Strančice
is close to Jažlovice, the location is optimal.
Realizace přípravy skladu byla velice intenzivní. Po rozhodnutí
vstoupit do Strančic, které padlo v polovině listopadu minulého
roku, byla příprava ukončena v lednu uzavřením smlouvy
a za dalších přibližně 6 měsíců se podařilo sklad dokončit do
dnešní podoby.
The warehouse construction preparations were quite intense.
The decision on Strančice was taken in mid November last year;
the preparatory work was finished off by signing the contract
in January, and within the next 6 months the warehouse
was completed.
Pro zabezpečení provozu je používána manipulační technika
společností BT a Jungheinrich, především pak pohyb zboží je řízen
sofistikovanou informační technologií pracující na bázi čárových kódů.
Inside the operation we use the handling equipment made by
the BT and Jungheinrich companies. The movement of goods is
controlled by sifisticated bar code information technology.
Z největšího skladovacího a distribučního centra, které v této chvíli
společnost HOPI má ve Strančicích, o velikosti 45 000 m 2 skladové
plochy s kapacitou až 55 000 palet, budou zajišťovány služby i pro
další významné partnery jako:
The HOPI company now have their largest warehousing and
distribution centre in Strančice, of the total storage area of
45 000 m2 and capacity of 55 000 pallets. From this location we
will serve other important partners as:
EMCO
Bohemia Sekt
atd.
14
Strančice
EMCO
Bohemia Sekt
etc.
Capital construction
Investiční výstavba / Capital construction
Sklad Strančice /
Strančice logistics warehouse
15
Personalistika
Nové tváře ve firmě HOPI
Novinky / News
Livia Jeszenszki - jednatelka společnosti HOPI Hungária Kft.
Vzdělání: Hospodářská univerzita, Budapešť
obor Finance a účetnictví (1989 – 1994)
V posledních letech studia na univerzitě a po dokončení diplomové
práce pracovala jako vedoucí financí a účetnictví v největším
pivovaru DREHER. Od roku 1997 byla zaměstnána u společnosti
PLUS, nejprve jako hlavní vedoucí oddělení financí a účetnictví,
později jako finanční ředitelka, od ledna roku 2000 do 30. 6. 2006
jako jednatelka správy a logistiky. Sedm let byla u společnosti PLUS
zodpovědná za logistiku - zásobování 150 filiálek z centrálního skladu.
Od 1. 8. 2006 nastoupila do pozice jednatelky společnosti HOPI Hungária Kft.
16
New People
Livia Jeszenszki - Executive Officer of HOPI Hungaria Kft.
Education: economic university of Budapest,
Finance and accounting (1989 – 1994)
At the end of her study at the university and after the finalization of the
graduation theses she worked as a chief of the financial department in
the biggest brewery – Dreher. Since 1997 she worked at the company –
PLUS, at the beginning as a chief of the financial department and later
as a financial director and from January 2000 till June 2006 as an
administrative and logistic executive head. She was responsible for the logistics in
the company for 7 years - supplying of 150 outlets from the central warehouse.
Since August 1, 2006 she has been working in the HOPI Hungaria Kft. as a chief
executive officer.
Vladimír Junák
V rámci expanze dopravy HOPI byla zřízena pozice
vedoucího dopravy - Prostějov. Jmenovaný má bohaté
zkušenosti s dopravou z předchozí praxe. V Prostějově
zastřešuje operativní dispečink, techniku, kolektiv řidičů.
Vladimír Junák
Due to HOPI expansion, we established a position of the
Prostějov-transport manager. Mr. Junák has got previous
experience with transport operations. In Prostějov,
he is charge of the operation dispatching, equipment
and drivers.
Ing. Jan Švejnoha
Přijat na pozici logistický manažer. Má zkušenosti
s logistikou i řízením týmu spolupracovníků
z minulého pracoviště. V současné době přebírá
projekt Unilever.
Ing. Jan Švejnoha
He started as a logistics manager. He has got logistics and
team management experience from his previous position.
Currenty he is assuming the Unilever project.
Mgr. Lucie Ž
ž ivická
Úspěšně absolvovala výběrové řízení na pozici
junior konzultant SAP pro úsek SAP podpora. Nastoupila
do společnosti HOPI 3.4.2006. Hlavní předností jsou
zkušenosti se systémem SAP z minulého zaměstnání
a její dobré komunikativní schopnosti, které již dokázala
využít při řešení problematiky SAP v Maďarsku.
Mgr. Lucie Ž
ž ivická
She successfully passed the selection procedure for the
position of a SAP junior consultant that was open in the
SAP Support Dpt. Her main qualities are the SAP
experience from her last job, and her communication
skills that she already has proved when dealing with SAP
in Hungary.
Ing. Jan Pokorný
Od 20. 2. 2006 pracuje na pozici junior konzultant SAP.
Jeho předností jsou technické dovednosti a znalosti,
které využívá především v komunikaci se čtečkovými
systémy. Tyto schopnosti již aktivně prokazuje na
projektech ve Stránčicích. Organizačně spadá do nově
vytvořeného úseku SAP podpora.
Ing. Jan Pokorný
Since February 20, 2006 he has assumed the position
of a SAP junior consultant. His main qualities are the
technical skills and knowledge, that he applies
especially in relation to the reader-systems. He has been
proving his abilities during the Strančice project. He is
a part of the new SAP Support Department.
Nová personální a mzdová politika společnosti
New HR and wage policies of the company
S cílem stabilizovat a motivovat kvalitní zaměstnance bylo vedením
společnosti rozhodnuto od 1. 6. 2006 zásadně změnit mzdovou
a personální politiku. Po rozpracování provozním a personálním
manažerem bylo majiteli předloženo a schváleno navýšení mzdy na
všech stupních skladových procesů. Cílem opatření je motivovat
kvalitní pracovníky. Společnost HOPI tímto vyslala signál pro další
kvalitní pracovníky, kterým za dobrou práci nabízí velmi dobré
finanční ohodnocení. Nadále preferujeme nábor zaměstnanců,
ke kterým máme pozitivní reference od našich zaměstnanců.
Tyto změny přispěly k tomu, že o zájemce nemáme nouzi.
Proto je hlavním úkolem naplnění požadavků výběrem kvalitních
a pracovitých uchazečů.
To anchor and motivate quality employees, the management decided to
introduce significant changes to the HR and wage policy as of June 1,
2006. The HR and Operations Managers drafted the instrument,
presented it to the owner who accepted the rise of wages at all levels
of the warehouse processes. The objective of the measure is to give
inducement to the top employees. The HOPI company sends this way
a signal to other first-rate staff that we are offering very good financial
remuneration for quality performance. We continue to prefer recruiting
people that have positive references from our own employees. The
policy changes result in a fact that we do not lack new job applicants.
To meet the company requirements we have to select quality and
hardworking applicants.
Human Resources
Nová organizační struktura
New organization structure
Na základě rozhodnutt í majitele byly provedeny změny
v organizační struktuře řízení společnosti HOPI s.r.o.
u cture changes
The HOPI organization management stru
have been made according to the owner’s decision.
Představenstvo HOPI s.r.o.
HOPI s.r.o. Board Members
František Piškanin
Ing. David Piškanin
Ing. Petr Novák
Ing. Marek Zapadlo
Ing. Jan Macala
František Piškanin
Ing. David Piškanin
Ing. Petr Novák
Ing. Marek Zapadlo
Ing. Jan Macala
jednatel, majitel
prokurista, první zástupce jednatele
finanční manažer
manažer pro strategický rozvoj
manažer provozní sekce
Executive Head, Owner
Authorized agent, First deputy to the Executive Head
Finance Director
Development Strategy Manager
Operations Manager
Vedení společnosti
Management
Jaroslav Voráček
ředitel divize investic a majetku, prokurista
Mgr. Martin Piškanin, LL.M právní oddělení
Ing . Miroslav Javorek jednatel HOPI SR
Ing. Jan Volný
obchodní manažer
Karel Sekula
manažer zákaznického servisu
Ing. Eduard Šneidar
manažer dopravy
Ing. Ladislav Kožíšek
personální manažer
Ing. Libor Správka
revizní manažer
Ing. Ivan Mokříš
vedoucí oddělení IT
Jaroslav Voráček
Investment and Assets Division Director, Authorized agent
Mgr. Martin Piškanin, LL.M Legal Department Manager
Ing . Miroslav Javorek Executive Head, HOPI SR
Ing. Jan Volný
Business Manager
Karel Sekula
Customer Service Manager
Ing. Eduard Šneidarr
Transport Manager
Ing. Ladislav Kožíšek
HR Manager
Ing. Libor Správka
Audit Dpt. Manager
Ing. Ivan Mokříš
IT Manager
Dotazy našich zaměstnanců
Employee Queries
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager
Mohu jako zaměstnanec HOPI požádat o zařazení do
výběrového řízení a tím o převedení na nový provoz
Strančice?
Being already an employee of HOPI, can I apply for the open
positions in Strančice and thus for a transfer there?
Ano. Každý zaměstnanec má právo požádat
o přeřazení na nový nebo jiný provoz. Žádost je možné podat na
personálním oddělení. Je nutno počítat s tím, že personální
oddělení si musí vyžádat stanovisko vedoucího (logistického
manažera) stávajícího a potencionálního provozu, ke kterému se
hlásí. Při posuzování se vychází z kvalifikačních předpokladů.
Mám přátele, kteří žijí na Slovensku a měli by zájem pracovat ve
firmě HOPI v Jažlovicích
h. Jak je to s ubytováním pracovníků ze
Slovenska?
Společnost HOPI má zájem o všechny kvalitní zaměstnance
a zejména pokud na ně dá náš pracovník reference. Je to využívaný
způsob náboru. Náklady na ubytování mimopražských uchazečů
společnost dotuje. Máme zájem zkvalitnit úroveň ubytování. Vedení
připravuje opatření, které zlepší ubytovací podmínky zejména pro
zaměstnance ubytované v Jesenici.
Proč musí předkládat zaměstnanec při absolvováníí lékařské
preventivní prohlídky výpis ze své zdravotní dokumentace?
Preventivní péči pro zaměstnance HOPI zabezpečuje zaměstnavatel.
Každý zaměstnanec je povinen prohlídku absolvovat v následujícím režimu:
pracovník, který pracuje na noční směny – 1x za rok
ostatní pracovnici – 1 x za 3 roky
Závodní lékař musí být seznámen se zdravotním stavem zaměstnance,
proto je nutné přinést sebou na preventivní prohlídku výpis ze své
zdravotní karty. Každý obvodní lékař přesně ví co takový výpis obsahuje.
Yes. Every employee has the right to apply to be transfered to another
operation. Such applications are to be submitted to the HR department.
You have to take into account that the HR manager has to ask opinions
of the chiefs (logistics managers) of your current and applied for
operations. The application assessment is based on the employee
qualifications.
I have friends from Slovakia who are interested in a job in HOPI
Jažlovice. Is it possible to accommodate employees from Slovakia?
The HOPI company are interested in all first-rate employees, especially
when our staff can give references. It is a way of recruitment we use.
The company subsidize the cost of lodging of the applicants who are
not from Prague. We are interested in improving the lodging quality. The
management are preparing measures to improve the lodging conditions
especially for employees accommodated in Jesenice.
Why do the employees have to provide their medical record statement
at the preventive medical examination?
The preventive care of the HOPI employees is provided by the employer.
Every employee is subject to the preventive medical examination
as follows:
Employee working night shifts – once a year
Others – ince in 3 years
The company doctor has to be familiar with the health state of an
employee. Due to that it is necessary to submit the medical record
statement at the preventive medical examination. Every general
practitioner knows exactly what such a statement should contain.
17
Útvar provozní sekce / Operations Division
Interní bezpečnostní služba
Internal Security Service
IBS
Od počátku vzniku firmy se proto postupně zvyšovali požadavky na
bezpečnostní agentury zabezpečující ostrahu jednotlivých objektů
firmy. Precizovali se objektové směrnice pro ostrahu objektů dle
skutečných specifik objektů a na základě analýz se přijímali
a přijímají nová a nová opatření v uvedené oblasti.
Dalším významným prvkem pro zvýšení bezpečnosti zboží, majetku
a vybavení firmy bylo rozhodnutí majitele společnosti pana Františka
Piškanina v srpnu roku 2003 vytvořit interní bezpečnostní službu
(dále jen IBS).
Pro interní bezpečnostní službu byly nadefinovány úkoly v oblasti
kontroly expedice zboží, kontroly vozidel se zbožím a jiným majetkem
firmy v rámci areálu i mimo něj, kontrola zaměstnanců a ostatních
osob na pracovištích a v areálu firmy se zaměřením na bezpečnost
práce a prevenci v odcizování a poškozování majetku a zboží firmy.
Dalším předmětem činnosti je kontrola výkonu služby bezpečnostní
agentury a její operativní řízení na základě aktuálních potřeb
a dalších zjištění. IBS kontroluje dodržování nařízení vrcholového
managementu firmy HOPI a je využívaná při řešení různých
krizových situací. Všechno se dá shrnout do jedné věty, minimalizovat
ztráty společnosti HOPI jakýmkoliv zákonným způsobem.
Prvním pracovníkem IBS byl pan Štefan Farkaš. Jeho zjevné
schopnosti, vědomosti a vysoké pracovní nasazení byly
využity na zavedení IBS v HOPI SK a HOPI Hungaria, kde
v současné době stále pracuje. Od počátku roku 2005
rozšířil řady IBS pan Miroslav Semerák, který pracoval na
vedoucí funkci u bezpečnostní agentury.V současné době
využíváme jeho zkušeností a znalostí v logistickém areálu
v Jažlovicích. Pro svou práci využívají příslušníci IBS
zejména kamerové systémy, jejich záznamy a jinou moderní
audiovizuální techniku.
On one hand, the growth of a company brings positive economic
indicators as an increase of revenue and profit, an increase of staff
levels, advancement of the existing and adoption of new programmes,
and strengthening of the company position against competition.
Those are the positive factors that characterize the company growth
and its positioning, and that mean assurance for the employees that
their future with the company is safe. On the other hand, the company
growth brings also higher requirements on the protection of company
property. This is even more true in case of a logistics company since
with the increased volumes of goods stored and dispatched also the
risk of goods loss or damage grows. The same risk concerns the
handling, transportation, and other company equipment.
Since our company was established, the requirements placed on the
security agencies protecting the individual facilities have been
steadily growing. The facility security guards guidelines were elaborated in line with accurate facility specifications; security measures
have been and still are adopted on the basis of thorough analyses.
Another important step to increase the protection of goods,
equipment and property of the company was made in August, 2003
when the company owner, Mr. František Piškanin, decided to
establish the internal security service (ISS).
The ISS duties were defined in the following areas: goods dispatch
inspection, vehicle inspection (of the vehicles transporting the goods
or other company property, on and outside the company premises),
inspection of employees and other persons present on the company
premises with the focuse on work safety and prevention of damage
or theft.
Another task is to carry out the inspection of the performance of the
(outsourced) security agency duties, and its operational management based on current needs and findings. The ISS checks the
compliance with HOPI top management orders, and plays a role in
possible situations of crisis. It can be summerized as minimizing the loss to the HOPI company by any legal means.
Štefan Farkaš
Za necelé 3 roky činnosti IBS odhalila řadu nekalých
činností souvisejících s rozkrádáním EUR palet, zboží
a majetku nejen společnosti HOPI. Uvedené případy byly
zdokumentovány a takzvaně hotové podklady předány
obvodnímu oddělení Policie ČR nebo kriminální policie.
Uvedené složky oceňují vysokou profesionální úroveň podkladů a postupu při zjišťování důkazů u jednotlivých případů.
Miroslav Semerák
Pracovníkům IBS patří naše společné poděkování za jejich
náročnou práci na úseku ochrany majetku společnosti. Do
budoucnosti jím přejeme aby ve spolupráci s bezpečnostními
agenturami řešili co nejméně případů porušení pracovní kázně
a pokusů o krádeže majetku. K tomu mohou přispět všichni
zaměstnanci a proto pracovníci IBS uvítají spolupráci s každým
zaměstnancem společnosti HOPI, kterému není lhostejné nakládaní
s majetkem a zbožím firmy.
18
The first ISS staff member was Mr. Štefan Farkaš. His
apparent skills, knowledge and hard work were utilized in
introducing the ISS into HOPI SK and HOPI Hungaria, where
he still works. Mr. Miroslav Semerák, who previously held
a senior position in security agency, joined our ISS in the
beginning of 2005. He is currently using his experience and
expertise in the Jažlovice logistics centre.The ISS people
use in their work mainly camera recording systems,
and other state of the art audiovisual techologies.
Over the period of almost three years, the ISS have detected
a number of unfair activities related to the theft of EUR pallets,
of goods and other property belonging not only to HOPI. The
cases were documented and the ready documentation was
submitted either to the local department of the Police of the
Czech republic or to the Crime investigation police unit. The
police officials appreciated the professional quality of the
documentation, and of the evidence collecting procedures.
We would like to thank the ISS personnel for their hard work in the area
of protection of the company property. We wish them that in the future
they, in cooperation with the security agencies, deal with as few of the
discipline breaches and theft attempts as possible. All employees can
contribute in this respect, and the ISS staff welcome cooperation with
any HOPI employee who is not unconcerned about how the company
goods and property are handled.
Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej)
Rozvoj každé firmy sebou přináší na jedné straně pozitivní ekonomické ukazatele jako je navýšení obratu, zisku, počtu zaměstnanců,
dále rozvoj stávajících a získávání nových programů a upevňování
pozice v rámci konkurence. To jsou pozitiva které charakterizují růst
firmy, její postavení a jsou zárukou pro zaměstnance, že ve firmě
mají zabezpečenou budoucnost. Na druhé straně rozvoj firmy přináší
sebou i větší nároky na ochranu majetku firmy. V případě
logistické firmy to platí dvojnásobně, protože se zvyšováním objemů
skladovaného a expedovaného zboží se navyšuje riziko možnosti
ztrát a poškozování zboží, manipulační techniky, dopravní techniky
a dalšího vybavení a zařízení firmy.
Tip na výlet / Sight-seeing tips
Region of Lada
Nabízíme Vám tipy, jak aktivně strávit volný čas v Ladově kraji.
Trasy vedou po turistických stezkách kopcovitým terénem a jsou
určeny pro pěší rodinnou turistiku. Můžete je také absolvovat na
kole, případně na běžkách.
We would like to offer you a few tips for your leisure time spent in
the region of Lada (Czech painter). The hilly routes are signed and
fit for a family hike. You can also go on a bicycle, or on ski in
the winter.
Za Mikešem do Hrusic
Visiting Mikeš in Hrusice
Mirošovice ČD 0 km /žlutá/ - Hubačov - Hrusice - rozcestí
Na Šmejkalce - /červená/ Hrušov - Senohraby ČD ... 7 km.
Doprava: vlakem z Prahy hlavního nádraží směr
Benešov u Prahy - vystoupit v zastávce Mirošovice.
Tento krásný výlet nabízí romantické výhledy do
zvlněné středočeské krajiny, dobře známé
z Ladových obrázků. V Hubačovském rybníce se
můžete vykoupat. Trasa je dlouhá asi 7 km,
lehká, vhodná pro rodiny s dětmi.
Mirošovice ČD (railway station) 0 km /Yellow sign/ - Hubačov
- Hrusice – road fork Na Šmejkalce - /red sign/ Hrušov
- Senohraby ČD ... 7 km.
Transportation: By train from Prague, main railway
station to Mirošovice, direction Benešov u Prahy.
During this trip you can enjoy the beautiful
landscape of central Bohemia known so well from
the paintings of Josef Lada. You can take a swim
in the Hubačov pool. The hike is a light one, about
7 km long and suitable for families with children.
Ondřejovská hvězdárna
Ondřejov observatory
Mnichovice ČD 0 km - /žlutá/ Myšlín, Žižkův dub - Ondřejovská
hvězdárna - Ondřejov - /modrá/ vpravo, pak /zelená/ - Senohraby
ČD ............ 14 km.
Doprava: vlakem z Prahy hlavního nádraží směr Benešov
u Prahy - vystoupit v zastávce Mnichovice. Cesta začíná
v Mnichovicích. V Myšlíně se připomíná starobylý dub, pod kterým
údajně odpočíval Jan Žižka při vojenském tažení.
Ondřejovskou hvězdárnu na vrchu Manda si o
víkendu prohlédnete s průvodcem. Můžete se
rovněž projít po stylovém parku, kde rostou
některé vzácné dřeviny a kde je pomník z r. 1843
postavený dobrovolníkům akademického pluku,
který r . 1800 bojoval proti Napoleonovi. Od jara
do podzimu je možné také noční pozorování
oblohy po předchozí domluvě. Nezapomeňte si
prohlédnout malebné městečko Ondřejov, vzniklo ve 13. století
a od konce minulého století je vyhledávaným letoviskem.
Mnichovice ČD 0 km - /Yellow/ Myšlín, the oak tree of Žižka
- Ondřejov observatory - Ondřejov - /blue sign/, to the right, then
follow /green/ - Senohraby ČD ............ 14 km.
Transportation: By train from Prague, main railway station to
Mnichovice, direction Benešov u Prahy. The route starts in
Mnichovice. In Myšlín, there is a time-honoured oak tree under
which Jan Žižka rested during a medieval military
campaign. There are weekend guided tours in the
Ondřejov observatory located on a hill called
Manda, and from spring to autumn you can
prearrange observation sessions also during the
night. Once you are there you can enjoy the
stylish park with precious timber species.
There is a memorial in the park, built in 1843 in
commemoration of the batallion of volunteer
academicians who fought Napoleon in 1800. And do not forget to
walk through the picturesque town of Ondřejov; it was established
in the 13 th century and since the last century the town has been
a sought-after resort.
A v případě, že vám při toulkách Ladovým krajem vyhládne, dáme vám
tip na dobrou restauraci, která je mezi gurmány proslulá
díky špičkové kuchyni rodiny Sapíků i útulnému prostředí.
Restaurant se jmenuje U koně a najdete jej v Klokočné 8, Mnichovice
(poblíž Říčan).
And in case you become hungry after the walk through the Lada land
we advise you to visit a good restaurant that is known by people due to
its cuisine and comfort. It is called U koně, and you will find it at
Klokočná 8, Mnichovice (near Říčany).
Tip na výlet / Sight-seeing tips
Ladovým krajem
Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people
Neboj se plakat. Pláč osvobodí tvou duši od smutných myšlenek.
(Don Talayesva)
Be not afraid to cry. Weeping liberates your soul from sorowful
thoughts.
(Don Talayesva)
19
Don´t worry, be HOPI
Perličky z historie / Interesting particles of history
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
Firemní porady / Company meetings
Jako perličky z historie společnosti jsme vybrali fotografie z firemních
porad z roku 1996 a 2002. /From the history we have chosen some pictures
from the company meetings in the years 1996 and 2002.
Hotel S.E.N.,
Senohraby,
6/2002
Grand Hotel Pupp,
Karlovy Vary,
12/1996
Křížovka
Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku
z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla:
"EXPANZE
DO
JIŽNÍ
EVROPY".
Výherkyní
se
stala paní Veronika Vašáková z úseku Doprava –
administrativa – gratulujeme!!!
Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku:
"V které evropské zemi rozvinula firma HOPI své aktivity?”
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 12. 2006 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste
z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem „HOPÍK“ na
recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte e-mailovou
adresu: [email protected] Ve zprávě uvádějte vždy jméno,
příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste k zastižení.
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu
jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si
v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento
zaslali na e-mailovou adresu [email protected] . Budeme jen rádi!
Crossword puzzle
Thank all who puzzled out the crossword of the HOPIK
previous issue, and sent in their answers. The correct
answer was: “EXPANSION TO SOUTHERN EUROPE”. The
winner was Ms Veronika Vašáková of HOPI Transport –
Administration. Congratulations!!!
The new crossword is hiding an answer to the following
question: In what European country have the HOPI company rolled out their activities?
You can send your answers by December 12, 2006, at the
address:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, sign "HOPÍK".
You can also use the internal mail or, if you are located in
Jažlovice, you can leave your answers at the H2 reception
desk in envelopes signed HOPIK.
Or you can also e-mail us at: [email protected] Your mail
should contain your name, the operation, your phone
number or address where you can be reached.
The winner drawn will be awarded
1000 CZK.
Only the current HOPI employees can participate.
20
Download

UDÁLOST ROKU 2006 UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE