Katalog
zboží
L.E.S. CR
III.
spol. s r.o.
Ochrana lesa • Pěstební činnost • Školky • Přibližování a těžba dřeva
• Plantáže vánočních stromků • Údržba cest a komunikací
• Mimoprodukční plochy • Okrasná a veřejná zeleň
• Štěpkování • Traktory a další mechanizace
...když Vám na lese záleží...
náš tým
Ředitel společnosti:
Ing. Viktor Janauer
mobil: 603 434 989
e-mail: [email protected]
Asistentka ředitele:
Vladimíra Sládečková
mobil: 603 474 299
e-mail: [email protected]
Asistentka prodeje:
Hana Smutná
mobil: 603 435 066
e-mail: [email protected]
Produktový manažer:
Ing. Martina Nováková
mobil: 603 100 852
e-mail: [email protected]
Produktový manažer:
stroje, lesní technika
Ing. Milan Blohoň
mobil: 734 316 371
e-mail: [email protected]
Oddělení technické podpory
a služeb:
Ing. Petr Vovesný
mobil: 603 520 666
e-mail: [email protected]
Oddělení informatiky
a rozvoje:
Ing. Roman Krejčíř
mobil: 603 434 959
e-mail: [email protected]
Prodejní poradce:
Romana Pecinová
mobil: 603 100 854
e-mail: [email protected]
Adresa:
L.E.S. CR spol. s r.o.
Držitel certifikátu Areál VÚLHM
ISO 9001: 2008
Jíloviště-Strnady
156 04 Praha 5 Zbraslav
Telefon: +420 603 474 299
Fax: +420 257 920 634
E-mail: [email protected]
E-shop: http://www.e-lescr.cz
Web: http://www.lescr.cz
Skladník:
Petr Karpíšek
Skladník:
Luděk Straka
Technický pracovník:
stroje lesní technika
Jiří Geissler
mobil: 777 722 247
e-mail: [email protected]
2...když
...když
Vám
Vám
na lese
na lese
záleží...
záleží...
Prodejní poradce:
Pavel Primas
mobil: 603 100 850
e-mail: [email protected]
Aplikační technika
a ochranné pomůcky
Mechanická
ochrana rostlin
Vážení zákazníci,
do ruky se Vám dostává nový katalog společnosti L.E.S.CR pro roky 2013 a 2014. Díky úspěšné
spolupráci s našimi zákazníky v oblasti lesnictví, školkařství, zahradní a komunální sféry je náš
katalog opět o něco obsáhlejší. Naše společnost Vám nabízí nejširší ucelený sortiment produktů
pro pěstování a ochranu lesa, pěstování vánočních stromků, plantáží RRD, pro obhospodařování
parků, zahrad, školek a sadů. Firemní obchodní systém dnes již zahrnuje přes 1500 položek zboží,
které Vám nabízíme v rámci přímého prodeje nebo přes náš E‑shop: e-lescr. Naše společnost si
postupně vypracovala postavení největší firmy v tomto oboru na trhu.
L.E.S.CR se i přes nepříznivý vývoj na trhu postupně rozvíjí a své obchodní aktivity již po mno‑
ho let doplňuje poradenským servisem. Naši prodejci jsou zároveň odborníci a například v ob‑
lasti ochrany lesa a používání technologií s ní spojenou si dovolím naši společnost hodnotit jako
bezkonkurenční. Zkušenosti z provozu a naše poznatky při vývoji technologií bezplatně předává‑
me naším zákazníkům. L.E.S.CR to jsou dnes také prostředky a přípravky pro těžbu a přibližování
dřeva, technika a prostředky do mimoprodukční lesní činnosti, zboží pro použití v rozmanitých
činnostech při údržbě zahrad, sadů a do komunální sféry. Součástí naší nabídky jsou také stroje
a zařízení. Své služby se snažíme neustále rozvíjet, a proto jsme se rozhodli investovat do výstav‑
by nového zázemí. Nový sklad společnosti nám od roku 2013 pomůže ke zkvalitnění našich služeb
a tím, jak pevně věřím, k vyšší spokojenosti Vás – všech našich zákazníků.
Přeji Vám mnoho úspěchů, Viktor Janauer, ředitel společnosti
Přípravky a prostředky
na ochranu a pěstování lesa
Úvod
Lesnické nářadí, pomůcky
a vyznačovací barvy
Ocelové
svodnice vody
Pěstování
vánočních stromků
Pozn.1
Veškeré produkty popsané v tomto katalogu Vám dodáme z na‑
šich skladových zásob nebo na základě objednávky od našich
tuzemských i zahraničních dodavatelů.
Stroje
a zařízení
Tento katalog má informativní charakter a obsahově odpoví‑
dá stavu k 30. 11. 2012. Společnost L.E.S. CR si vyhrazuje právo
na změnu sortimentu.
...když Vám na lese záleží... 1
aplikační technika
– VYUŽITÍ V LESNICTVÍ, PARCÍCH A ZAHRADÁCH
V naší nabídce naleznete kompletní sortiment ruční a zádové aplikační techniky (SOLO, Mankar). Nabízíme postřikovače
s velikostí nádrže od 0,5 l do 25 l. Tyto přístroje jsou na ruční pohon, elektrický či spalovací motor. Rovněž v naší
nabídce naleznete knotové hole, hyposekerku, ULV aplikátory, rosiče, rozmetadla aj. Ke všem aplikátorům nabízíme
rozmanité příslušenství a náhradní díly.
Zajišťujeme i strojní mechanizaci pro aplikaci přípravků, prostředků a hnojiv do lesních a okrasných školek, plantáží
vánočních stromků a rychlerostoucích dřevin (Jutek, Dragone, Egedal). K aplikační technice zajišťujeme příslušenství,
náhradní díly, záruční i pozáruční servis.
Rozdělení nabízených trysek
• hydraulické
– disperze je zajištěna tlakem kapaliny přiváděné
k trysce
– vířivé, štěrbinové (standardní), nárazové, deflektorové,
proudnicové…
• pneumatické
– disperze se dosahuje prouděním vzduchu, popř.
jiného plynu např. rosiče SOLO
• mechanické
– disperze se dosahuje mechanickou energií – odstředivou silou
– např. ULV aplikátory Mini Mantra a Mankar
Trysky Polijet AN
Výběr vhodné hydraulické trysky
pro ruční a zádové postřikovače:
Aplikace repelentů zádovým postřikovačem SOLO 475
Co je třeba znát při ruční aplikaci:
• druh a bionomie škodlivého organismu (činitele)
• spektrum a mechanismus účinku použitého pesticidu
• požadované vlastnosti ošetřované rostliny a vnějšího
prostředí
• termín aplikace
• doporučené ředění (je‑li vyžadováno) s vodou, z čehož
plyne:
– výběr vhodné trysky
– výběr vhodného postřikovače
– správná volba tlaku
– volba rychlosti aplikace
– správná koncentrace jíchy
Při volbě vhodné technologie aplikace
a determinaci škodlivého činitele Vám budou
nápomocni naši prodejní poradci!
Při výběru vhodné trysky musíme nejdříve znát přípravek,
který budeme chtít aplikovat. Po prostudování etikety
a zjištění mechanismu účinku se rozhodneme pro druh
postřiku. Máme možnost provést postřik bodový, pásový,
pruhový, plošný či prostorový aj. Jakmile budeme znát
druh postřiku, musíme vzít do úvahy tvar ošetřovaného
Trysky k aplikační technice
Správná volba trysky při aplikaci přípravků a prostředků
na ochranu rostlin má podstatný vliv na úspěšnost
zásahu. V naší nabídce najdete trysky určené pro
pozemní aplikaci ručními a zádovými postřikovači. Pro
jednoduchost jsme ze široké nabídky na trhu vybrali
takové portfolio trysek, kterými lze spolehlivě zabezpečit
úspěšnou aplikaci všech povolených přípravků,
prostředků a hnojiv pro lesní a okrasné dřeviny.
2 ...když Vám na lese záleží...
Příprava ručního ULV postřikovače Mini-Mantra
pro aplikaci herbicidů
aplikační technika
Příprava postřikové jíchy do postřikovače SOLO 433
Meziřádková aplikace herbicidů s použitím ochranného krytu
porostu a rovněž objem požadovaného objemu jíchy.
V úvahu také přichází klimatické podmínky v době
aplikace, vlastnosti samotného aplikátoru a velikost
ošetřované plochy. Na základě těchto předpokladů
vybereme trysky s odpovídajícím výstřikovým
obrazcem, průtočností, tvořící kapky odpovídající
velikosti. V naší nabídce naleznete trysky, které jsou
kompatibilní s většinou nabízených profesionálních
a poloprofesionálních aplikátorů.
Pro aplikaci herbicidů
se nejčastěji hodí trysky
standardní (S‑trysky)
a nárazové (AN‑Polijet).
U trysek standardních je
však velké riziko úletu jíchy
na okolní porosty. U trysek
nárazových – deflekčních –
je výhodou zřetelný okraj
postřikového vějíře.
stromku, mechanické a fyzikální vlastnosti repelentu
a na požadovanou dávku. Výhodné je použití univerzální
SOLO‑nastavitelné kuželové trysky, která se hodí pro
aplikaci všech aktuálně povolených repelentních
přípravků na ochranu lesních dřevin.
Aplikace tekutých hnojiv se nejčastěji provádí v tank‑mixu
s aplikovaným pesticidem, a proto volby vhodné trysky
záleží na použitém pesticidu.
V nabídce máme i sortiment trysek vhodných pro
podmínky se zvýšenou
rychlostí proudění vzduchu.
Jedná se o bezúletové
a nízkoúletové trysky Albuz
AVI a Albuz ADI.
Podmínky
správné aplikace:
Při samotné aplikaci
Fungicidy a insekticidy je
je nutné, s ohledem
možné aplikovat tryskami
na minimalizaci
standardními nárazovými
nežádoucího úletu jíchy,
i kuželovými (FCX – FulcoTIP,
dodržovat tato pravidla:
SOLO nastavitelná, SOLO
• rychlost větru méně než
Univerzální nosič Egedal určený mj. pro aplikaci kontaktních
TeeJet). Rozhodujeme se
5 m/s
herbicidů s ochranným krytem 60-120 cm
s ohledem na vlastnosti
• maximální teplota
pesticidu a tvar
vzduchu 25 °C
ošetřovaného porostu. Jiné trysky volíme pro přípravky
• relativní vlhkost vzduchu větší než 60%
kontaktní, jiné pro pesticidy systémové. Při volbě trysky
• dávka vody 200 l/ha a více
hraje v tomto případě významnou roli i to, zda při aplikaci
• pracovní tlak – nižší
využijeme smáčedla.
• optimální výška rámu nad porostem
• pracovní rychlost 6‑8 km/h (v závislosti na použité
Repelentní přípravky proti škodám zvěří je výhodné
technice)
aplikovat kuželovými tryskami s plným kuželem.
• při použití ruční techniky je pracovní rychlost rovna
Druh volíme s ohledem na tvar ošetřované části
pomalé chůzi (1‑3 km/h)
Třířádkový portálový traktor Jutek, univerzální nosič nářadí
Portálový traktor Egedal X-MAS, nosič nářadí určený do plantáží
vánočních stromků, okrasných a ovocných dřevin
...když Vám na lese záleží... 3
Pěstování vánočních stromků
Převážná část vánočních stromků pro domácí trh i export
se pěstuje na speciálně k tomu určených plantážích.
Velký počet jedinců na poměrně malé ploše pak vyžaduje
intenzivní péči. V plantážích je zapotřebí kompletní
spektrum chemické ochrany zahrnující hnojení, ochranu
proti buřeni, hmyzu, zvěři a houbovým chorobám. Podle
velikosti ošetřované plochy je pak vhodné se vybavit
odpovídající aplikační a mechanizační technikou. Pěstuje
se zejména smrk ztepilý, smrk pichlavý, jedle kavkazská,
borovice lesní a borovice černá. Každá dřevina potřebuje
specifické spektrum pěstování a ochrany, rozdílná je
i doba pěstování (zde hraje roli, kromě dřeviny, i výběr
lokality).
Smrk ztepilý – domácí dřevina, snadno se upravuje
před zdřevnatěním prýtů, snadno se zakracuje i terminál.
Při chybějícím terminálu jej stromek sám nahradí
z bočního výhonu. Odolnost smrku proti mrazu není
velká, jeho regenerace po zmrznutí je však dobrá.
Smrk pichlavý – můžeme jej tvarovat obdobně jako
náš domácí smrk, jen u terminálu je vhodnější zakrácení
před jeho zdřevnatěním. Častým problémem je chybějící
terminální výhon (vymrznutí pupenu, škůdci). Vyvazování
bočních větví je možné a běžně se používá. Odolnost
proti pozdním mrazíkům je mírně vyšší než u smrku
V České republice patří mezi oblíbené dřeviny na plantážích vánočních stromků smrk pichlavý a borovice černá, ve skandinávských
zemích a v západní Evropě jsou to převážně některé druhy jedlí
ztepilého, pokud ale dojde ke škodám, regenerace je
pomalejší.
Borovice lesní – tvarování na zahuštění větví se
provádí zaštipováním výhonů „za měkka“ před vyzráním
letorostů. Ve stejné době je vhodné i zakrácení terminálu.
Vyvazování se u borovice neprovádí. Odolnost proti
mrazu je u naší domácí borovice z pěstovaných dřevin
nejvyšší.
Borovice černá – platí pro ni obdobné pěstební
možnosti s ještě vyšším důrazem na včasné zakrácení
terminálu. Odolnost proti mrazu je obdobná jako
u borovice lesní.
Jedle obrovská – všeobecně se v našich podmínkách
pěstovat nedoporučuje. Má příliš velký přírůst terminálu
a významně trpí chorobou Kabatina abietis, kvůli které
ztratí stromek značnou část jehlic.
Jedle kavkazská – při výběru lokality pro její pěstování
je potřeba dát pozor na možný výskyt pozdních mrazů.
Ideálním místem je například opuštěná lesní školka
s krytem okolního lesního porostu. Četné pozdní mrazy
v letech 2011 a 2012 jsou dostatečným varováním. Jedle
kavkazská se tvaruje velmi dobře, ideálně v době před
vyzráním letorostů. Pokud chybí terminální pupen, je
možné vyvázat boční větev (boční výhony někdy hůře
tvoří vrcholový pupen) nebo odstranit všechny boční
4 ...když Vám na lese záleží...
Plantáž jedle kavkazské
větve a počkat na tvorbu nových pupenů. Jak již bylo
zmíněno, odolnost proti mrazu je ze všech vánočních
dřevin nejhorší. Dochází ke škodám jak vymrzáním
během zimy (holomrazy bez sněhové pokrývky), tak
k významným škodám pozdními mrazy.
Chemická ochrana
Proti škůdcům, plevelům a chorobám se dá zčásti
zasahovat mechanicky (mulčování, prosvětlování
stromků, odstraňování spodních větví, aj.). Mechanické
zásahy však jednoznačně tvoří pouze menší část
komplexu péče o plantáže vánočních stromků. Hlavní
podíl ochrany tvoří používání chemických přípravků.
Kvalitní ochrana proti buřeni je základním předpokladem
omezení výskytu dalších škůdců a chorob. Poměrně
úzké spektrum používaných herbicidů vyžaduje kvalitní
techniku pro bezúletovou aplikaci glyfosátů (Clinic,
Dominátor, Roundup, aj.). S fungicidy je potřeba počítat
zejména při pěstování borovic (ochrana před sypavkami),
částečně ale i u ostatních dřevin. Insekticidy se používají
zejména proti prýtovým škůdcům, obalečům, sviluškám,
někdy bývá významný i výskyt podkorního hmyzu
(lýkožrout lesklý, aj.). Částečně se využívají i rodenticidy
proti myšovitým hlodavcům a repelentní přípravky
na ochranu před zvěří. Protože je většina plantáží
oplocena, uplatňují se zejména pachové repelenty
na posílení ochrany plotu (pěna Duftzaun, Hukinol,
Kornitol ROT, aj.). Oficiální použití regulátorů růstu je
v České republice komplikované, přípravky používané
jinde ve světě u nás registrované nejsou.
Pro provedení kvalitních postřiků nabízíme široké
spektrum aplikační techniky od zádových postřikovačů,
ULV aplikátorů pro aplikaci koncentrátů, motorových
rosičů až po speciální traktorové rosiče a portálové
traktory s adaptéry.
Škody jarními mrazíky na jedli
Pěstování vánočních stromků
Využití pomůcek pro dosažení ideálního tvaru
stromku (hřeben na větve, bambusová tyčka)
Mechanická ochrana
Pěstitelé vánočních stromků používají
při oplocování plantáží zpravidla
kvalitnější pletiva o výšce 200 cm.
Je to dáno potřebou dlouhodobější
trvanlivosti oplocení. Kromě široké
nabídky uzlových a průmyslových
pletiv nabízíme také speciální kovové
sloupky TRIWI pro instalaci pletiv.
Hnojení
Výsadba sazenic: pro výsadbu sazenic se používají
stroje, které zajišťují biologicky a mechanicky odpovídající
uložení sazenic do půdy v daném sponu. Většina strojů
je nesena nebo tažena za UKT. Důležitým kvalitativním
parametrem stroje je jeho robustnost a odpovídající
pracovní hloubka pro sazenice různé velikosti /Egedal
Mskf, Jutek, Damcon/
Kultivace, ochrana plantáží, likvidace plevelů a další
opatření jsou prováděna menší či větší mechanizací
od ruční (např. postřikovače), přes nesené a tažené (např.
mulčovače), postřikovače s ochranným krytem, speciální
rosiče až po samochodné specializované stroje jakými
jsou portálové traktory. V této oblasti se nabízí skutečně
široký sortiment techniky a zařízení od levnějších až
po velmi sofistikované automatické stroje s různými
adaptéry vhodné pro kultivační, výchovná, ochranná
a výživová opatření až po tvarování,
vyvětvování i těžbu stromků. /Mankar,
SOLO, Forigo, Jutek, Dragone, Egedal,
Damcon/.
Těžba, balení a přeprava stromků je
dnes již také plně mechanizovaným
procesem s částečným podílem
ruční práce, nebo téměř zcela
automatizovaným postupem, zejména
balení stromků. Při těžbě a dopravě
stromků je hlavním cílem produktivita
a samozřejmě co nejmenší poškození
stromků /Egedal, Jutek/. Je možné
říci, že rozsah využití mechanizačních
prostředků je dán rozsahem ploch
a podmínkami při pěstování stromků
na plantážích. Využití strojů však
výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu
práce při této činnosti.
Pro úspěch při pěstování vánočních stromků je potřeba
znát množství živin v půdě a také její pH. Pro základní
hnojení stromků v jarním období se pak nejčastěji
používají speciální granulovaná bezchlornatá NPK hnojiva.
Pro doplnění potřebných prvků (Mg, K, Zn, B, aj.) během
sezóny se provádí postřiky kapalnými hnojivy (Lamag,
Fumag, Magnitra L, Optimin, aj.). Zvláštním hnojivem je
Optimin, který se kromě podpory vitality stromků používá
i na ochranu proti pozdním mrazíkům do ‑3°C.
Pro aplikaci hnojiv máme v nabídce ruční rozmetadlo
SOLO, ruční aplikátor hnojiv s regulací dávek a případně
adaptéry pro aplikaci granulovaných hnojiv pro portálové
traktory.
Pomůcky pro pěstování
a sklizeň vánočních stromků
Naše společnost nabízí ve spolupráci s našimi
zahraničními partnery pestrou paletu pomůcek pro
pěstování a sklizeň vánočních stromků. Mezi nejčastěji
používané patří kleště k omezení přírůstu, pomůcky pro
tvarování, vyvazování, terminální spirály, pro expedici pak
baličky a sítě na balení stromků.
Mechanizace a strojní technologie
V současné době je na trhu kompletní sortiment zařízení
pro přípravu půdy, zakládání a obhospodařování plantáží,
těžbu až po balení, paletizaci a dopravu stromků
k zákazníkovi. Všechny tyto dílčí technologie společnosti
L.E.S. CR a Plantax nabízejí ve svém sortimentu.
Příprava ploch: rýčové stroje, pluhy, rotavátory a vratné
frézy nabízíme od několika renomovaných dodavatelů.
Jde o stroje do různě náročných půdních podmínek
a hloubky přípravy půdy /Forigo, Imants/.
Portálové nosiče nářadí jsou určené pro kultivační, těžební,
aplikační adaptéry a dále pro zařízení vhodná pro tvarování korun
pěstovaných dřevin
...když Vám na lese záleží... 5
pěstování RRD
TECHNOLOGIE URČENÉ PRO PĚSTOVÁNÍ
RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVIN
Rychle rostoucí – energetické dřeviny si pomalu ale jistě získávají své místo v systému obnovitelných zdrojů energie.
V podmínkách České republiky se jedná zejména o pěstování topolů a vrb.
Plantáž japonského topolu
Topol: různé klony topolů se pěstují na stanovištích
se širokým spektrem půdních i klimatických podmínek.
Jednotlivé klony topolů odpovídají stanovištním
podmínkám a také cílům a způsobům jejich následného
využití /štěpka nebo štípané palivové dříví/. Pěstování
topolů je v našich podmínkách zatím více rozšířeno.
Vrba: je určena do chladnějších klimatických podmínek
a také do lokalit s vyšší půdní vlhkostí. Je odolnější
některým vnějším vlivům biotického i abiotického
charakteru.
Obě dřeviny vykazují v podmínkách České republiky velmi
dobrou adaptabilitu a výnosnost. Dřeviny jsou šlechtěny
k rychlému dlouživému i tloušťkovému přírůstu
a rychlé produkci biomasy využitelné pro získávání
energie. V posledních letech se věnuje stále větší
pozornost rozvoji technologií pro pěstování RRD, hlavní
technologická opatření a technika v systému jsou:
6 ...když Vám na lese záleží...
• příprava a vývoj kvalitní sadby a reprodukčního
materiálu /řízků/
• stroje a technika na přípravu půdy a zakládání plantáží
• mechanické prostředky na ochranu plantáží proti
nežádoucímu vlivu plevelů a pro zajištění odpovídající
půdní struktury
• hnojiva
• přípravky na ochranu rostlin a hubení plevelů
• stroje na těžbu dřeva
• štěpkovače
• stroje a technologie na dopravu energetické dřevní
hmoty
Průměrná doba obmýtí při produkci štěpky je dva až
tři roky při životnosti plantáže v délce trvání 10 až 15
let. Výtěžnost obmýtí se pohybuje kolem 30 tun štěpky
z hektaru. Z toho vyplývá, že za podpory zatím vcelku
příznivé dotační politiky při využití zemědělské půdy,
pěstování RRD
Automatický sázecí stroj Egedal určený pro výsadbu řízků z topolových a vrbových prutů
se výnosnost dřeviny z hektaru pohybuje na úrovni
200‑250 tis Kč/ha plantáže při průměrné době trvání
životnosti plantáže 12 let. To vše platí při dodržení
odpovídající technologie na standardní technologické
a agrotechnické úrovni. Výživa dřevin je dána vlastnostmi
stanoviště a plánovanou úrovní požadovaných nebo
předpokládaných výnosů. Odpovídající dávka NPK hnojiv
a některých mikroprvků zvyšuje přírůst dřevin. Z hlediska
ochrany před nežádoucími škůdci je důležitá prevence
proti působení houbových chorob a také předcházení
akutnímu napadení listožravými škůdci, kteří způsobí
defoliaci stromů a tím výrazně snižují produkci dřeva. Při
dvouletém obmýtí je roční ztráta přírůstu dřevin vlivem
škůdců velmi významná.
Podobný nežádoucí vliv na produkci dřeva má konkurenční
působení plevelů v prvních dvou letech po výsadbě
řízků. V roce výsadby se dokonce může stát, že vlivem
konkurenčních plevelů dřeviny hynou. Během této
periody je nezbytnou součástí technologie pěstování RRD
použití mechanických i chemických prostředků k hubení
nebo omezování růstu plevelů. Všechny tyto prostředky
nabízíme pěstitelům RRD v našem katalogu. Od chemických
prostředků až po stroje a techniku pro pěstování, těžbu
a zpracování dřevní hmoty pro energetické účely.
Plantáž RRD druhým rokem po výsadbě
...když Vám na lese záleží... 7
LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Obdobně jako se setkáváme při intenzivní monokulturní
zemědělské výrobě se zvýšeným výskytem „škodlivých“
organismů, lze i v lesních a okrasných školkách
pozorovat nárůst koncentrace symptomů chorob
a poškození dřevin způsobených nejrozmanitějším
spektrem organismů. Při výrobě sadebního materiálu
vznikají zcela logicky vhodnější podmínky k hospodářsky
významnějšímu negativnímu působení parazitických, ale
často i saproparazitických a saprofytických organismů.
Houbovým chorobám je vždy výhodnější účinně
předcházet, nežli je následně složitě likvidovat. Zásahy
proti škůdcům mají naopak většinou kurativní charakter.
Díky velké koncentraci pěstovaných rostlin na malé ploše
může mít i vliv abiotických faktorů (horko, mráz, sucho,
přemokření aj.) obrovský hospodářský význam. Proto
i na eliminaci těchto faktorů jsou vyvinuty technologie,
jak jim předcházet, případně snížit jejich dopad
na sadební materiál.
Semenáčky je třeba proti houbovým chorobám ošetřovat preventivně
na pesticidy určené k desinfekci půdy a substrátů. Rovněž
lze s úspěchem využít preparáty, které dokážou zvýšit
absorpci vody a jejich udržení v půdě či substrátu.
Na semenáčky a sazenice mohou být následně aplikovány
preventivně i kurativně fungicidy k potlačení houbových
chorob a insekticidy k hubení škůdců. Zde klademe důraz
na používání moderních preparátů. Tyto působí často
systémově a jsou přijatelnější jednak k obsluhujícímu
personálu i k životnímu prostředí. V posledních letech se
snažíme vyvinout systém integrované ochrany sadebního
materiálu za využití biopreparátů.
Ideální podmínky pro aplikaci preemergentních herbicidů
Chemická ochrana
Nástroje chemické ochrany, které nabízí naše společnost,
směřují na škodlivé vlivy a organismy, které provází
produkci sadebního materiálu od samého počátku až
do finální expedice a často i za ni.
V první řadě jsou to fungicidní, insekticidní a rodenticidní
přípravky pro desinfekci, dezinsekci a deratizaci
skladových prostor, případně jiných hospodářských budov.
V následné péči o osivo lze využít celou řadu fungicidních
přípravků i biopreparátů. Nesmíme zde zapomínat
Padání jehličnatých semenáčků je často doprovázeno i chorobami
nadzemních orgánů
Vyprodukované sazenice mohou být před expedicí
ošetřeny proti vlivům, které na ně čekají na cílových
lokalitách, často pasekách. Např. ošetření proti klikorohu
borovému nebo ošetření kořenů prostokořenných
sazenic proti suchu.
V neposlední řadě nabízíme kompletní spektrum
herbicidů, které lze využít pro boj s buření.
Vzhledem k proměnlivosti Seznamu přípravků
na ochranu rostlin, žádejte přípravky, které
nenaleznete v tomto katalogu u našich
prodejních poradců!
Školkovaný sadební materiál je možné ošetřovat některými
herbicidy bezprostředně po skončení prací
8 ...když Vám na lese záleží...
Pro aplikaci nabízíme široké spektrum aplikační techniky.
LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Mechanická ochrana
Pro trvalé oplocení pozemků lesních školek je možné
využít čtyřhranná průmyslová pletiva, včetně kovových
sloupků, bran, branek a celé škály potřebného
příslušenství. Pro stavbu plotu dodáváme i motorové
vrtáky, případně zatloukače sloupků. V naší nabídce
naleznete např. i ostnatý drát.
Pro krátkodobější oplocení nabízíme kompletní sortiment
lesnických uzlových pletiv, pletiv farmářských atd.
Zajímavou možností ochrany školek proti nevítaným
návštěvám je využití fotopastí. Těmito zařízeními lze
ochránit jak majetek v budovách, stroje, aplikační
techniku, tak i samotný sadební materiál na záhonech.
Hnojení
V intenzivní výrobě sadebního materiálu lze využít široké
spektrum námi nabízených hnojiv.
Po každé produkci je třeba nechat udělat rozbor půdy
a chybějící makroprvky doplnit v požadovaném objemu
a poměru. Rovněž je třeba po „sklizni“ upravit chemismus
půdy s ohledem na následující produkci. Pro základní
hnojení lze využít plná granulovaná NPK hnojiva, dále lze
využít např. dolomitický vápenec na úpravu chemismu půdy.
Během vegetačního období lze přihnojovat sadební
materiál vybraným granulovaným hnojivem, případně
při aplikacích pesticidů doplnit listovými hnojivy
potřebné prvky. Nabízíme kompletní škálu listových
hnojiv využitelných v lesních a okrasných školkách. V naší
nabídce lze nalézt hnojiva jednosložková, vícesložková
i tzv. plná, která obsahují všechny nezbytné makro
i mikroprvky, vitamíny a hormony.
Pro aplikaci hnojiv máme v nabídce ruční rozmetadlo
SOLO, ruční aplikátor hnojiv s regulací dávek a případně
adaptéry pro aplikaci granulátů pro portálové traktory.
Meziřádkový podřezávač Egedal určený pro horizontální
a vertikální podřezání kořenů
Do lesních a okrasných školek nabízí naše společnost
kompletní sortiment strojů značek Egedal
Transplantsystem, Damcon a Pazzaglia. Tato technologie
je určena pro pěstování prostokořenného materiálu,
kompletní řada strojů od přípravy záhonů přes setí,
školkování, kultivaci v meziřádcích, dobývání sazenic, jejich
balení, skladování a transport. Nejvyspělejší technologie
do lesních školek Egedal Maskinfabrik nabízí:
• sázecí a secí stroje
• dobývací stroje
• školkovací stroje
• podřezávače
• kultivační technika
• postřikovače
Pro pěstování kontejnerovaných sazenic ve školkách
Transplantsystem
• Sadbovače
• Kompletní technologie, fóliovníky, závlahy, růstové rámy
• Zalesňování krytokořenými sazenicemi, sázecí tubusy,
prostředky pro transport, skladování sazenic
Stroje na přípravu půdy ve školkách:
• Aktivní podkopy Imants – rýčové stroje zajišťující
dokonalou hlubokou přípravu půdy v jedné operaci.
Prokypření půdy do hloubky až 35 cm, otočení brázdy,
předseťová úprava půdního povrchu
• Rotavátory a rekultivátory Forigo. Určeny pro
finální přípravu půdy před setím nebo školkováním.
Stroje vhodné do školek, vinic, zelinářských provozů.
Rekultivátory Forigo aktivně separují kameny.
• Rotační brány Forigo – povrchová příprava půdy,
úprava půdní struktury, rozdrcení hrud.
Stroje pro okrasné zahradníky
• Kompletní technologie pro pěstování dřevin
v okrasných školkách a zahradách DAMCON. Sázecí stroje,
dobývací stroje, vyvětvovací plošiny, manipulace se
sazenicemi a stromy, pluhy, postřikovače
• Dobývací stroje a manipulační stroje PAZZAGLIA
• Vyvětvovací plošiny PAZZAGLIA
Školkovací stroj Egedal výrazně zvyšuje kvalitu a rychlost prací
Meziřádkové kultivační zásahy pomocí strojů Egedal
Mechanizace a strojní technologie
...když Vám na lese záleží... 9
školky/invazní rostliny
Přípravky vhodné pro použití v lesních a okrasných
školkách ve zvláštním režimu použití
V lesních školkách je možné používat i přípravky povolené do okrasných školek a na okrasné rostliny. „Je‑li přípravek
povolen v jedné oblasti, smí být použit i v oblastech ekvivalentních. V oblasti lesního hospodářství byly jako shodné
ekvivalenty určeny: okrasné dřeviny = okrasné stromy = lesní dřeviny = lesní školky = okrasné školky = lesní kultury = lesní
porosty = lesy. Všechny tyto názvy budou nadále sloučeny pod pojmem „dřeviny“. Přípravek povolený pro jednu
ze zmíněných oblastí může být použit i ve všech ostatních oblastech lesního hospodářství. Dále bylo rozhodnuto, že
dalším ekvivalentem jsou okrasné rostliny = okrasné dřeviny a dřeviny v okrasných a lesních školkách, avšak pouze do výšky
50 cm, pro něž bylo provedeno hodnocení rizik.“ (Zahradník, Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2011)
Vybrané přípravky na okrasné rostliny, které nejsou registrovány na lesní dřeviny:
Fungicidy: Adept, Alliete 80 WG, Contans WG, Delan 700 WDG, Discus, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Mastana SC,
Minos, Mirage 45 ECNA, Mythos 30 SC, Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Rovral Aquaflo, Score 250 EC, Spartakus,
Sportak HF, Talent, Teldor 500 SC, Zato 50 WG
Insekticidy: Bi‑58 nové, Biolit, Calypso 480 SC, Chess 50 WG, Confidor 200 OD, Dursban 480 EC, Floramite 240 SC, Masai,
Mospilan 20 SP, Neudosan, Ninja, Nissorun 10 WP, Perfekthion, Plenum, Raptol, SpinTor, Spruzit, Vertimec 1.8 EC
Pomocné látky: Adaptic (adjutant), Grounded (adjutant), Velocity (adjutant)
Regulátory růstu: Celstar 750 SL, Cyocel 460, Cyocel 750 SL, Retacel Extra R 68, Stabilan 750 SL
Pokusy a pěstování v lesních školkách
V současné době provádí společnost L.E.S. CR spol. s r.o. demonstrační pokusy v lesních školkách s těmito přípravky
a prostředky na ochranu rostlin: Acanto, Butisan Star, Basagran Super, Biplay SX, Click 500 SC, Discus, Forbor, Forvit
PK, Forvit, Goal 2 E, Horizon 250 EW, Kuprikol SC, Lignohumát B, Maister, Mero, Mythos, Ortiva, Outlook, Polyversum,
Previcur Energy, Silwet Star, Stomp 400 EC, Sulikol SC, Spintor, Talent, Vegaflor, Wing‑P, Zato 50 WG a Zeba.
technologie pro hubení invazních rostlin
Křídlatka
Křídlatka (rdesno) zahrnuje velké množství druhů
a poddruhů. Invazně se na našem území vyskytuje
křídlatka japonská, sachalinská a česká. Vyskytuje se
na okrajích toků, luk, polí, komunikací a v navážkách
prakticky kdekoliv. Množí se oddenky, generativně se
na území ČR téměř nerozmnožuje.
Pro eliminaci této invazní rostliny je potřeba vzniklá
ohniska neprodleně likvidovat, nejúčinnější je chemické
ošetření arboricidními přípravky. Základ směsi by
měl tvořit glyfosát (Clinic, Dominator, Roundup, aj.)
s přídavkem účinné látky triclopyr (Garlon 4 a jeho
nástupci) nebo ú.l. fluroxypyr (Starane 250 EC a jeho
nástupci). Optimální doba ošetření je červenec až srpen
v době, kdy mají rostliny plně vyvinutou listovou plochu.
Dávkovní – 1% glyfosát smíchaný s 0,5% Garlon 4 nebo
Starane 250 EC, postřik do úplného smáčení listů –
průměrně 400‑800 litrů jíchy na ha.
Bolševník velkolepý
Výskyt této invazní rostliny je v podstatě obdobný jako
u křídlatek, metodika hubení je ale odlišná. Protože se
bez problémů množí z velmi početné úrody semen,
je potřeba zasahovat dříve. Podle oblasti výskytu je to
od konce května do poloviny června. Použité přípravky
jsou stejné jako u křídlatek. Ošetřuje se opět obdobným
dávkováním až do smáčení celé listové plochy. V případě
opětovného vzcházení ze semen v průběhu sezóny je
vhodné opětovně hubit semenáčky bolševníku. Vítězství
nad křídlatkou a bolševníkem
vyžaduje několikaletý intenzivní
boj s využitím kvalitní a efektivní
aplikační techniky. Osvědčil se nám
motorový postřikovač SOLO 433H
s horizontálním dosahem až 10 m, je
vhodný i do neprostupného terénu.
10 ...když Vám na lese záleží...
Trnovník akát
Rychlerostoucí relativně krátkověký
opadavý strom, který pochází
ze severní Ameriky a Mexika. V ČR
je trnovník akát poměrně hojně
rozšířenou invazní dřevinou. Byl
původně dovezen jako medonosná
dřevina. Občas je využíván i jako
okrasná rostlina, květy se využívají
ve farmacii a léčivé účinky mají
i mladé větve a kůra. Má cenné
dřevo. Je to světlomilný strom
nenáročný na půdu, který se u nás
může vyskytovat prakticky ve všech nadmořských
výškách. Chemickým působením kořenů v půdě úspěšně
potlačuje růst konkurenčních rostlin. Porosty akátů se
vyznačují vysokou schopností přirozené obnovy. Semena
mohou být přeléhavá řadu let.
Boj s nežádoucími porosty akátu začíná již těsně před
nebo po likvidaci vzrostlých jedinců. V prvním kroku je
třeba omezit silnou kořenovou a pařezovou výmladnost.
To provádíme buď mechanicky – kroužkováním
jednotlivých stromů, nebo využitím injektáže herbicidu
do vodivých pletiv např. pomocí hyposekery. Druhou
možností omezení výmladnosti je nátěr čerstvých pařezů
herbicidem. Třetí možností je ponechání tzv. vysokých
pařezů cca 1,3 m a tím omezení kořenové výmladnosti,
následně na pařezích likvidujeme mechanicky nebo
chemicky pařezové výmladky. V následujícím vegetačním
období je třeba u všech tří variant opakovaně likvidovat
výmladky a nové semenáčky. Na redukci porostů
akátu doporučujeme z naší nabídky: herbicidy s ú.l.:
glyfosát, triclopyr a fluroxypyr; hyposekerku, motorový
postřikovač SOLO 433 s nástavcem pro daleký postřik,
zádový postřikovač SOLO 475. Při pohybu v mladém
porostu akátu oceníte i širokou nabídku ochranných
pomůcek (maska na obličej, ochranné návleky nohou,
gumové rukavice aj.).
PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY
NA OCHRANU
A PĚSTOVÁNÍ LESA
...nám na lese záleží...
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
INSEKTICIDY
Calypso 480 SC
Mospilan 20 SP
Popis: kontaktní a požerový systémový
insekticid
Účinná látka: thiacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,025 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Popis: systémově vysoce účinný insekti‑
cid, dlouhodobý reziduální vyrovnaný úči‑
nek proti všem vývojovým stadiím škůdců
Účinná látka: acetamiprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,008%‑0,04%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg
Confidor 200 OD
Popis: systémový přípravek velmi rychle
usmrcující zejména savé a některé žravé škůd‑
ce, jako dotykový, požerový a dýchací jed
Účinná látka: imidacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,6 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Decis Mega
Popis: dotykový a požerový jed s význam‑
ným repelentním účinkem proti celé řadě
škůdců, zejména mšicím, a částečným
ovicidním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz,
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,01%‑0,75%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt
Dimilin 48 SC
Popis: požerový jed, narušuje tvorbu chiti‑
nu a proces svlékání larev, proniká vaječnými
obaly, neproniká do rostlinných pletiv
Účinná látka: diflubenzuron
Škodlivý činitel: vajíčka a housenky
hmyzu
Registrovaná dávka: 0,015%‑0,025%
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Forester
Popis: dotykový, požerový širokospektrální
insekticid
Účinná látka: cypermethrin
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový,
klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1‑2 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Fury 10 EW
Popis: působí jako velmi účinný kontaktní
a požerový jed, emulze typu olej ve vodě
Účinná látka: zeta‑cypermethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz,
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,02%‑0,4%
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Karate Zeon 5 CS
Popis: kontaktní a požerový jed, stabilní
suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená
pro použití pro ředění vodou
Účinná látka: lambda‑cyhalothrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz,
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,015%‑1%
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt
12 ...když Vám na lese záleží...
Nissorun 10 WP
Popis: selektivní kontaktní akaricid, který
se vyznačuje dlouhodobým specifickým
účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek,
na dospělce působí nepřímo, nehubí je,
ale sterilizuje
Účinná látka: hexythiazox
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,05%‑0,07%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg
Nurelle D
Popis: kontaktní, požerový a dýchací in‑
sekticid s výrazným fumigačním efektem,
proniká do rostlinných pletiv, není však
rozváděn cévními svazky
Účinná látka: chlorpyrifos
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý
hmyz, podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,2%‑1%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt
Perfekthion
Popis: systémový insekticid na savé
a žravé škůdce
Účinná látka: dimethoát
Škodlivý činitel: mšice
Registrovaná dávka: 0,1%
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt
Pirimor 50 WG
Popis: selektivní systémový insekticid,
který hubí mšice kontaktně, požerově
a vdechově
Účinná látka: pirimicarb
Škodlivý činitel: mšice
Registrovaná dávka: 0,05%‑0,5%
Balení: 1 kg, 1 karton = 10 kg
Reldan 22 EC
Popis: kontaktní, požerový a dýchací in‑
sekticid s výrazným fumigačním efektem,
proniká do pletiv
Účinná látka: chlorpyrifos
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,13‑0,7 %
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt
[email protected]
E-mail: obch
-lescr.cz
/w
p:/ ww.e
E-shop: htt
r.cz
/www.lesc
Web: http:/
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
INSEKTICIDY
Sanatex VS tank‑mix
TriNet® Next
Popis: kombinovaný insekticid s fungista‑
tickými účinky k ochraně lesních kultur proti
poškození klikorohem borovým s prodlou‑
ženým účinkem
Účinná látka: alfa‑cypermethrin,
vinyl‑acetát
Škodlivý činitel: klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1 lt/1000 sazenic
Balení: 1 lt 1 lt, 1 karton = 12 lt
Popis: nová síť s feromony pro troj‑
nožku TriNet
Účinná látka: alfa‑cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku
a dalších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč.
látky formulované v síti
Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A
StoraNet®
Popis: vysoce účinný světlostabilní
insekticid, určený proti některým
druhům žravého a savého hmyzu, jeho
larvám a vajíčkům, účinkuje jako doty‑
kový a požerový jed
Účinná látka: alfa‑cypermthrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý
hmyz, podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,005%‑2%
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt
Popis: síť určená k ochraně jehličnatého
i listnatého dřeva proti podkornímu a dřevo‑
kaznému hmyzu
Účinná látka: alfa‑cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesaříci
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky
formulované v síti
Balení: síť 8 x 12,5 m
TriNet® Complet
Popis: kompletní trojnožka určená k odchytu
škodlivého hmyzu, zejména kůrovcovitých,
dodává se s feromonovým odparníkem
Účinná látka: alfa‑cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku a dal‑
ších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky
formulované v síti
Balení: 1 x trojnožka, 1 x síť,
2 x Pheroprax A
Vaztak 10 EC
Vaztak Forst
Popis: nová formulace dotykového
a požerového insekticidu s rychlým
účinkem a dlouhou dobou ochrany
Účinná látka: alfa‑cypermethrin
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový,
klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1‑2 %
Balení: 5 lt
FEROMONOVé ODPARNÍKY
FeSex-CHALCO
ID Ecolure
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez
úpravy
Účinná látka: (-)-alpha-pinene, 2-methyl3-butin-2-ol, chalcogran, methyl-(2E,4Z)-
2,4-decadienoat
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus – lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 10 ks
Popis: klasický střihací odparník s možností
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: ipsdienol
Škodlivý činitel: Ips duplicatus – lýko‑
žrout severský
Délka účinnosti: při nastřižení prvního
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhé‑
ho sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů
Balení: 1 ks
FeSex-TYPO
Popis: vysoce účinný agregační feromon k láká‑
ní kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje
se bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, ipsdienol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 10 ks
Chalcoprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez
úpravy
Účinná látka: chalcogran, methyl-(2E,4Z)2,4-decadienoat
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus – lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 1 ks
IT Ecolure Klasik
Popis: klasický střihací odparník s možností
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: při nastřižení prvního
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhého
sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů
Balení: 1 ks
IT Ecolure Mega
Popis: střihací odparník s možností pouze
jednoho nastřižení sáčku s prodlouženou
účinností
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: 18 – 20 týdnů
Balení: 1 ks
...když Vám na lese záleží... 13
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
FEROMONOVé ODPARNÍKY
IT Ecolure Tubus
Pheagr-IDU
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez
úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: min.18 týdnů
Balení: 5 ks
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné membráně, vyvěšuje se
bez úpravy
Účinná látka: E-myrcenol, ipsdienol
Škodlivý činitel: Ips duplicatus – lýko‑
žrout severský
Délka účinnosti: min. 6 týdnů
Balení: 10 ks
LMD Etokap
Pheagr-IT
Popis: sexuální feromon, který láká samce
motýlků, aplikuje se v nonsaturačních pas‑
tech s lepovou vložkou, která se dle potřeby
vyměňuje
Účinná látka: disparlure
Škodlivý činitel: Lymantria monacha, L.
dispar – bekyně mniška, bekyně velkohlavá
Délka účinnosti: 10 – 12 týdnů
Balení: 3 ks
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné membráně, vyvěšuje se
bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: 8 – 10 týdnů
Balení: 10 ks
PC Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus – lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: při nastřižení prvního
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhé‑
ho sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů
Balení: 1 ks
PC Ecolure Tubus
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez
úpravy
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus-lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 18-20 týdnů
Balení: 5 ks
PCIT Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus – lýkožrout lesklý + Ips typographus
- lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: při nastřižení prvního
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhé‑
ho sváru prodloužení účinnosti o 7-10 dnů
Balení: 1 ks
Pheagr-IT Extra
Popis: vysoce účinný agregační feromon
k lákání kůrovce v polopropustné membrá‑
ně, vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: (+/-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks
Pheagr-IT Forte
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné membráně, vyvěšuje se
bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: 8 – 10 týdnů
Balení: 10 ks
Pheroprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez
úpravy
Účinná látka: ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: Ips typographus - lýko‑
žrout smrkový
Délka účinnosti: 10 – 14 týdnů
Balení: 1 ks
XL Ecolure
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: lineatin
Škodlivý činitel: Xyloterus lineatus - dře‑
vokaz čárkovaný
Délka účinnosti: 8 týdnů
Balení: 5 ks
PCIT Ecolure Tubus
Pheagr-PCH
Popis: kombinovaný agregační feromon
k lákání kůrovce v polopropustném tubusu,
vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: Pityogenes chalcogra‑
phus-lýkožrout lesklý + Ips typographus-lý‑
kožrout smrkový
Délka účinnosti: 18-20 týdnů
Balení: 5 ks
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce
v polopropustné membráně, vyvěšuje se
bez úpravy
Účinná látka: chalcogran,
methyl-2,4-dekadienoát
Škodlivý činitel: Pityogenes
chalcographus – lýkožrout lesklý
Registrovaná dávka: 1 ks na 1 lapač/lapák
Balení: 10 ks
14 ...když Vám na lese záleží...
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
HERBICIDY A ARBORICIDY
Afalon 45 SC
Clinic
Popis: selektivní herbicid působící pře‑
devším na jednoleté dvouděložné plevele
a některé trávy, je přijímán listy i kořeny,
reziduální účinnost 3-4 měsíce
Účinná látka: linuron
Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné,
trávy
Registrovaná dávka: 1 lt - 3 lt/ha
Balení: 1l t,5 lt
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hube‑
ní nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvou‑
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt, 640 lt
Agil 100 EC
Popis: selektivní listový herbicid působící
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou‑
děložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,4 lt- 2,5 lt/ha
Balení: 5 lt
Agritox 50 SL
Popis: selektivní listový herbicid působící
na dvouděložnou buřeň
Účinná látka: MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 –3 l/ha
Balení: 10 lt
Basta 15 SL
Popis neselektivní listový herbicid přede‑
vším s kontaktním a částečně systémovým
účinkem
Účinná látka: glufosinate-NH4
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5 lt-5 lt/ha
Balení: 5 lt, 15 lt
Biplay SX
Popis: selektivní směsný herbicid ve formě
extrudovaného mikrogranulátu rozpustné‑
ho ve vodě k hubení odolných dvoudělož‑
ných plevelů
Účinná látka: tribenuron methyl, metsul‑
furon methyl
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 45 g/ha
Balení: 500 g
Bofix
Popis: selektivní listový herbicid působící
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno‑
děložným rostlinám. Je vhodný zejména pro
údržbu trávníku
Účinná látka: fluroxypyr, clopyralid, MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 4 lt - 6 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 6 lt
Butisan 400 SC
Popis: selektivní půdní herbicid působící
na jednoděložnou i dvouděložnou buřeň
Účinná látka: metazachlor
Škodlivý činitel: jednoletá jednoděložná
a dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 2–2,5 lt/ha
Balení: 5 lt
Dicopur M 750
Popis: herbicidní přípravek ve formě
rozpustného koncentrátu proti dvoudě‑
ložným plevelům
Účinná látka: MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,3 – 1,8 lt/ha
Balení: 1 lt, 10 lt
Dominator
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hube‑
ní nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvou‑
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt, 20 lt, 640 lt
Fusilade Forte
Popis: selektivní listový herbicid půso‑
bící na jednoděložnou buřeň, tolerantní
k dvouděložným rostlinám
Účinná látka: fluazifop-p-butyl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt, 20 lt
Galigan 240 EC
Popis: selektivní kontaktní herbicid urče‑
ný k hubení dvouděložných plevelů s čás‑
tečným vedlejším účinkem proti plevelným
travám a s reziduálním účinkem
Účinná látka: oxyfluorfen
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvou‑
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,5 lt-4 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
Garland Forte
Popis: selektivní listový herbicid půso‑
bící na jednoděložnou buřeň, tolerantní
k dvouděložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,4 lt-2,5 lt/ha
Balení: 5 lt
Glean 75 WG
Popis: herbicid se systémovým účinkem
s příjmem listy a kořeny rostlin, určený
k hubení většiny dvouděložných plevelů
a některých trav s reziduálním účinkem
Účinná látka: chlorsulfuron
Škodlivý činitel: jednoděložná a dvou‑
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 7 g-25 g/ha
Balení: 100 g
...když Vám na lese záleží... 15
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
HERBICIDY A ARBORICIDY
Glyphogan 480 SL
Mogeton 25 WP
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 5 lt, 10 lt, 200 lt
Popis: selektivní listový přípravek, určený
na hubení mechů a játrovek v trávnících
Účinná látka: quinoclamin
Škodlivý činitel: mechy, játrovky
Registrovaná dávka: 150 g/100 m2
Balení: 1,5 kg
Goal 2E
Popis: selektivní kontaktní herbicid určený
k hubení dvouděložných plevelů s částeč‑
ným vedlejším účinkem proti plevelným
travám a s reziduálním účinkem
Účinná látka: oxyfluorfen
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,5-4 lt/ha
Balení: 5 lt
Gramin
Popis: selektivní přípravek ve formě
emulgovatelného koncentrátu k postemer‑
gentnímu hubení jednoletých trávovitých
plevelů a pýru plazivého
Účinná látka: quizalofop-P-ethyl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 – 4 lt/ha
Balení: 5 lt
Granstar 75 WG
Popis: selektivní listový herbicid s krátkým
reziduálním účinkem proti dvouděložným
plevelům včetně pcháče osetu
Účinná látka: tribenuron
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 20 g-25 g/ha
Balení: 100 g
Lontrel 300
Popis: selektivní listový herbicid působící
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno‑
děložným rostlinám
Účinná látka: clopyralid
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,15 lt-1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
MaisTer
Popis: selektivní postemergentní systemic‑
ký herbicid ve formě ve vodě dispergovatel‑
ného granulátu k hubení jednoděložných a
dvouděložných plevelů, včetně vytrvalých
Účinná látka: foramsulfuron, iodosulfu‑
ron-methyl Na, isoxadifen-ethyl
Škodlivý činitel: jednoděložná a dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 100 – 150 g/ha
Balení: 600 g
16 ...když Vám na lese záleží...
Pantera QT
Popis: selektivní listový herbicid působící
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou‑
děložným rostlinám
Účinná látka: quizalofop-p-terfuryl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,2 lt-2,5 lt/ha
Balení: 1 lt, 10 lt
Reglone 40
Popis: neselektivní listový herbicid přede‑
vším s kontaktním a částečně systémovým
účinkem
Účinná látka: diquat dibromide
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt-12 lt/ha
Balení: 20 lt
Roundup Biaktiv
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt
Roundup Klasik
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt, 20 lt, 640 lt
Roundup Rapid
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2,5 lt-4 lt/ha
Balení: 20 lt, 640 lt
Starane 250 EC
Popis: selektivní listový herbicid působící
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno‑
děložným rostlinám
Účinná látka: fluroxypyr
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,4 lt-1,5 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
HERBICIDY A ARBORICIDY
Stomp 400 SC
Touchdown Quattro
Popis: herbicid určený k hubení jednodělož‑
ných i dvouděložných plevelů, je přijímán pře‑
devším kořenovým systémem při vzcházení
plevelů, po vzejití je částečně přijímán i listy
Účinná látka: pendimethalin
Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné
a trávy
Registrovaná dávka: 2,5 lt - 5 lt/ha
Balení: 5 lt, 10 lt
Popis: neselektivní kontaktní systemický
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: gylphosate -IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt-5 lt/ha
Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt
Targa Super 5 EC
Popis: selektivní listový herbicid působící
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou‑
děložným rostlinám
Účinná látka: quizalofop-p-ethyl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt-4 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
Venzar 80 WP
Popis: selektivní přípravek hubení jednole‑
tých plevelů, působí jako kořenový herbicid
s dlouhým reziduálním účinkem na klíčící
semena jednoletých plevelů
Účinná látka: lenacil
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 200 g/ha
Balení: 1 kg (5 x 200 g)
Wing-P
Titus 25 WG
Popis: selektivní systémový herbicid proti
vytrvalým a jednoletým travám a dvoudělož‑
ným plevelům s krátkým reziduálním účinkem
Účinná látka: rimsulfuron
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě‑
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 30 g - 60 g/ha
Balení: 100 g
Popis: herbicidní přípravek ve formě
emulgovatelného koncentrátu, určený proti
ježatce kuří noze a jednoletým dvoudělož‑
ným plevelům
Účinná látka: pendimethalin, dimethe‑
namid-P
Škodlivý činitel: ježatka kuří noha, dvou‑
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 4 lt/ha
Balení: 10 lt
FUNGICIDY
Acanto
Basamid Granulát
Popis: systémový a translaminární fungicid
Účinná látka: picoxystrobin
Škodlivý činitel: rzi, skvrnitosti
Registrovaná dávka: 1 l/ha
Balení: 10 l
Popis: granulovaný fungicidní přípravek
používaný v lesních školkách k desinfekci
půdy před výsevem proti patogenním hou‑
bám, především proti padání semenáčků
a kořenovým hnilobám
Účinná látka: dazomet
Škodlivý činitel: půdní choroby, plevele
Registrovaná dávka: 20 g-60 g/1 m2
Balení: 5 kg
Acrobat MZ WG
Popis: kombinovaný fungicid se systémo‑
vým a kontaktním účinkem
Účinná látka: dimethomorph, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1 kg-2,5 kg/ha
Balení: 1 kg, 10 kg
Aliette 80 WG
Popis: je systémově působící přípravek sti‑
mulující obranné mechanismy rostlin, působí
zejména na houby ze skupiny Phycomycetes
Účinná látka: fosetyl-Al
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2 kg-4,5 kg/ha
Balení: 5 kg
Amistar
Popis: má systemické a translaminární vlast‑
nosti, účinek je především protektivní a proto
musí být použit ještě před nebo na počátku
infekce, působí dlouhodobě, může tak zabrá‑
nit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni‑
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt-1 lt/ha
Balení: 20 lt
Baycor 25 WP
Popis: postřikový fungicid ve formě disper‑
govatelného prášku s hloubkovým účinkem
Účinná látka: bitertanol
Škodlivý činitel: padlí, rzi, skvrnitosti
Registrovaná dávka: 1,5 kg – 2 kg/ha
Balení: 5 kg
Curzate M
Popis: směsný přípravek působí lokálně
systémově a zajišťuje rovněž kurativní účinek
krátce po infekci, zároveň působí i kontaktně
Účinná látka: cymoxanil, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2 kg - 2,5 kg/ha
Balení: 5 kg
Delan 700 WDG
Popis: kontaktní organický fungicid ve for‑
mě vodorozpustných disperzních granulí
Účinná látka: dithianon
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi,
pravé plísně (oomycety)
Registrovaná dávka: 0,7 – 1 kg/ha
Balení: 1 kg
...když Vám na lese záleží... 17
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
FUNGICIDY
Discus
Kuprikol 50
Popis: postřikový fungicid ve formě
dispergovatelného granulátu rozváděný
po povrchu ošetřovaných rostlin
Účinná látka: kresoxim–methyl
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,02 %–0,025%
Balení: 1 kg
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním
účinkem, který se používá k preventivní‑
mu ošetření proti původcům houbových
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob
ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos‑
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 3,5 kg-5 kg/ha
Balení: 1 kg, 25 kg
Dithane Neo Tec
Popis: organický kontaktní fungicid se
širokým spektrem účinku proti houbovým
chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitosti,
sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2 kg-4,5 kg/ha
Balení: 10 kg
Falcon 460 EC
Popis: kombinovaný systémový fungicid,
přípravek působí preventivně, kurativně,
eradikativně a má reziduální účinek
Účinná látka: spiroxamine, tebuconazole,
triadimenol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt
Horizon 250 EW
Popis: systémově působící fungicid, vy‑
značuje se preventivní a kurativní účinností
proti širokému spektru houbových chorob
a dlouhou dobou trvání účinku
Účinná látka: tebuconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi,
padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt
Kocide 2000
Popis: kontaktní měďnatý fungicid a bak‑
tericid, na rostlině vytváří viditelný, jemný,
modrozelený, rovnoměrně rozprostřený
pokryv, který je odolný smyvu deštěm
Účinná látka: hydroxid měďnatý
Škodlivý činitel: plísně, bakterie
Registrovaná dávka: 3 kg/ha
Balení: 5 kg
Merpan 80 WG
Popis: kontaktní fungicid proti houbovým
chorobám lesních dřevin, který se používá
k ochraně osiva před výsevem a půdy pre‑
ventivně před výsevem nebo těsně po něm
proti padání semenáčků a kořenovým hnilo‑
bám, dále k desinfekci skladištních prostor
Účinná látka: captan
Škodlivý činitel: choroby osiva, padání
semenáčků, listové skvrnitosti
Registrovaná dávka: 3 kg-120 kg/ha
Balení: 5 kg
Mythos 30 EC
Popis: kontaktní fungicid s translami‑
nárním a fumigačním účinkem, působí
preventivně, v závislosti na dávce, po dobu
2‑3 dní i kurativně
Účinná látka: pyrimethanil
Škodlivý činitel: plíseň šedá, skvrnitosti
listů
Registrovaná dávka: 1,5 – 2,5 lt/ha
Balení: 1lt, 5 lt
Novozir MN 80 NEW
Popis: organický kontaktní fungicid se
širokým spektrem účinku proti houbovým
chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos‑
ti, sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2 kg-4,5 kg/ha
Balení: 25 kg
Kumulus WG
Ortiva
Popis: kontaktní postřikový fungicid ve for‑
mě rozpustného mikrogranulátu
Účinná látka: síra
Škodlivý činitel: padlí, roztoči
Registrovaná dávka: 0,3% – 0,5 %
Balení: 1 kg, 15 kg
Popis: má systemické a translaminární vlast‑
nosti, účinek je především protektivní a proto
musí být použit ještě před nebo na počátku
infekce, působí dlouhodobě, může tak zabrá‑
nit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni‑
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt-1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
Kuprikol 250 SC
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním
účinkem, který se používá k preventivní‑
mu ošetření proti původcům houbových
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob
ve formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos‑
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1 lt-10 lt/ha
Balení: 10 lt
18 ...když Vám na lese záleží...
Previcur Energy
Popis: systémový fungicid s účinkem
proti půdním a listovým chorobám řádu
Oomycetes
Účinná látka: propamocarb, fosetyl‑Al Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2,5 l/ha
Balení: 1 l, 1 karton = 12 lt
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
FUNGICIDY
Ridomil Gold Combi Pepite
Talent
Popis: kombinovaný fungicid na plísně,
působí systemicky i kontaktně
Účinná látka: metalaxyl, folpet
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2 kg/ha
Balení: 5 kg
Popis: lokálně systemický fungicid proti
padlí, skvrnitosti listů a moniliové spále,
účinkuje jako preventivní, kurativní a čás‑
tečně i eradikativní fungicid, účinná látka
přípravku proniká rychle do rostlinných
pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo
plné deštivzdornosti
Účinná látka: myclobutanil
Škodlivý činitel: padlí, listové
skvrnitosti, rzi
Registrovaná dávka: 0,12 lt-0,7 lt/ha
Balení: 1 lt
Rovral Aquaflo
Popis: kontaktní fungicid inhibující klíčení
spor a blokující růst mycelia houbových
patogenů
Účinná látka: iprodione
Škodlivý činitel: plíseň šedá, hlízenka,
padání semenáčků
Registrovaná dávka: 1,5 – 2 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
Score 250 EC
Popis: systemický přípravek proniká
do rostliny prostřednictvím listu v průběhu
24 hodin po aplikaci (pak již nehrozí smyv
deštěm), transport účinné látky v rostlině
probíhá akropetálně směrem k novým
přírůstkům, přípravek má preventivní i kura‑
tivní účinnost
Účinná látka: difenoconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,2 lt/ha
Balení: 1 lt
Sportak HF
Popis: přípravek s lokálně systemickým
účinkem
Účinná látka: prochloraz
Škodlivý činitel: padání semenáčků
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt
Zato 50 WG
Popis: fungicid zabraňuje klíčení spor
a růstu mycelia hub na povrchu rostlin,
inhibuje také vývoj patogenů v povrchových
vrstvách rostlinných tkání
Účinná látka: trifloxystrobin
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi,
padlí
Registrovaná dávka: 0,15 kg/ha
Balení: 1 kg
[email protected]
E-mail: obcho
r.cz
/www.e-lesc
:/
p
tt
h
:
p
o
h
E-s
ww.lescr.cz
Web: http://w
REPELENTY
Aversol bílý
Aversol 5:1 bílý
Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi
trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům,
muže být použit jak k zimní, tak i k letní
ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé
nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 3 kg-5 kg/1000 sazenic
Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)
2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)
10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)
Popis: obsahuje repelentní látku,
je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům
i listnáčům, slouží k zimní ochraně sazenic
postřikem
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg-9 kg/1000
sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)
Cervacol Extra
Aversol 2:1 bílý
Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi
trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům,
slouží k letní ochraně sazenic postřikem,
nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg-9 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)
Popis: repelent na ochranu listnatých
i jehličnatých sazenic před okusem zvěří
ve formě modré pastovité disperze charak‑
teristického zápachu na bázi kopolymeru
styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerál‑
ními plnidly
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: od 2 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 720 kg (48 kartonů)
...když Vám na lese záleží... 19
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
REPELENTY
Certosan rozprašovač
Kornitol Rot
Popis: k ošetření rostlin proti poškození
spárkatou zvěří, zajíci, králíky a drobnými
hlodavci, je určen na jehličnaté a listnaté
stromy, na okrasné keře a stromy, na okras‑
né i užitkové rostliny, na ovocné plodiny
Účinná látka: směs bílkovin, tuků a soli
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, zajíc,
hlodavci
Dávkování: 100 bodů/rozprašovač
Balení: nádoba s účinnou látkou k doplně‑
ní vodou (400 ml)
Popis: repelentní přípravek na odpuzování
spárkaté a černé zvěře, dále zajíců, králíků,
psů a koček ze zemědělské půdy, nanáší se
na proužky látky cca 80 cm dlouhé připevně‑
né ke kůlům, aplikace se opakuje každé 2‑4
týdny podle tlaku zvěře, POZOR – kapalinu
se nedoporučuje aplikovat přímo na zelené
části rostlin
Účinná látka: oleje a pachové látky na pří‑
rodní bázi
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, zajíc, psi
a kočky
Dávkování: 1 odparné zařízení na každé
3 metry
Balení: 1 lt
Duftzaun pěna
– pachový plot
Popis: pěna (nosný materiál) s obsahem
přirozeného pachového koncentrátu k od‑
puzování zvěře, účinnost po aplikaci 6 – 8
týdnů, aplikovaný pěnový zásobník vydrží
cca 3 – 5 let, optimálního dlouhodobého
účinku dosáhneme pravidelnou opětovnou
aplikací koncentrátu každých 4 – 6 měsíců
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: divoká zvěř
Dávkování: pěnu nanášíme v útvarech
velikosti tenisových míčků nebo v deseti
centimetrových pruzích širokých asi 2 – 3
prsty na vidlice větví, kůru stromů, pařezy,
kolíky nebo svodidla, aplikace ve výšce pasu,
vzdálenost mezi jednotlivými místy cca 5 m
Balení: nádoba 750 ml = 45 lit pachové
pěny = 200 pěnových koulí = cca 500 m pa‑
chového plotu po jedné straně silnice
Duftzaun koncentrát – pachový plot
Kornitol Marder Weg
Popis: repelentní přípravek na odpuzování
kun z motorových vozidel a z venkovního
prostředí, nanáší se na plstěné pásky, které
se zavěsí v prostoru motoru, aplikace se
opakuje každé 2‑3 týdny, přípravek není
určen pro použití v interiérech
Účinná látka: tuky a oleje na přírodní bázi
Škodlivý činitel: kuna
Dávkování: 1‑2 plstěné pásky do motoro‑
vého prostoru
Balení: 0,5 lt, 6 plstěných ústřižků, gumové
rukavice
Morsuvin
Popis: přirozená účinná látka k odpuzování
zvěře, která se dávkuje a aplikuje pomocí
pistole na pachové ploty (pachovou pě‑
nou = nosný materiál s funkcí zásobníku)
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: divoká zvěř
Dávkování: 2x zapíchnout pistoli do pěno‑
vé koule, aplikace cca 2 sek.
Balení: nádoba 500 ml = stačí k obnovení
cca 500 m pachového plotu
Popis: přípravek k ochraně lesních kultur
proti okusu zvěří v době vegetačního klidu
Účinná látka: křemenný písek, olej tálový,
rezidua destilace tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg-6 kg/1000 sazenic
Balení: 14 kg, 1 paleta = 364 kg (26 kbelíků)
Hukinol
Popis: přípravek k ochraně jehličnanů a list‑
náčů proti okusu zvěří v době vegetačního kli‑
du, vytváří na sazenicích hrubozrnnou vrstvu
Účinná látka: mletý vápenec
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 10 kg-12 kg/1000
sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 390 kg (26 kbelíků)
Popis: odpuzuje všechny druhy divoké zvě‑
ře, zejména zvěř černou, pomocí koncentro‑
vaného pachu podobnému lidskému potu
Účinná látka: 3-metyl kyseliny máselné
Škodlivý činitel: zvěř
Registrovaná dávka: 250 ml/ha/sezónu
Balení: 0,5 lt
Neoponit L
A k t u á l n í n a b í d k y,
n o v i n k y a c e n í k n a
E-mail: [email protected]
E-shop: http://www.e-lescr.cz
Web: http://www.lescr.cz
20 ...když Vám na lese záleží...
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
REPELENTY
Nivus
Stop Z
Popis: přípravek k ochraně lesních kultur
proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetač‑
ního klidu, proti letnímu loupání a zimnímu
ohryzu zvěří, jde o stříkatelnou pastovitou
směs
Účinná látka: olej tálový
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg-12 kg/1000
sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)
Popis: suspenzní koncentrát s pachovým
repelentním účinkem proti zimnímu a letní‑
mu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1 lt-4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kanystrů)
Pellacol
Popis: suspenzní koncentrát s chuťovým
repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří, proti
okusu lesních výsadeb hlodavci a k ošetření
poraněných kmenů lesních dřevin
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci,
dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 2 lt-20 lt/1000 sazenic
Balení: 5 lt, 1 paleta = 360 lt (72 kbelíků)
Porocol – SET
Popis: celoplošná dezorientace zvěře
(v lesních kulturách nebo před sečením luk)
nebo v liniích (podél silnic a zemědělských
pozemků)
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: spárkatá a černá zvěř
Dávkování: 4‑5 odparných zařízení na ha
nebo v linii po 40‑60 m, na odpuzování
černé zvěře 1 ks na každých 40 m po obvodu
pozemku
Balení: 10 ks kompletních odparných
zařízení včetně náplně
Porocol – náplň
Popis: celoplošná dezorientace zvěře
(v lesních kulturách nebo před sečením luk)
nebo v liniích (podél silnic a zemědělských
pozemků)
Účinná látka: směs pachových látek
škodlivý činitel:spárkatá a černá zvěř
Dávkování: 4‑5 odparných zařízení na ha
nebo v linii po 40‑60 m, na odpuzování
černé zvěře 1 ks na každých 40 m po obvodu
pozemku
Balení: 10 ks lahviček s knotem
Recervin SR-7
Popis: postřikový přípravek k ošetření jeh‑
ličnanů a listnáčů proti letnímu loupání
a zimnímu ohryzu zvěří
Účinná látka: směs repelentních látek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 110 kg-130 kg/100
stromů
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)
Stopkus
Popis obsahuje repelentní látku, je velmi
trvanlivý, neškodný jehličnanům
i listnáčům, muže být použit jak k zimní, tak
i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani
mladé nevyzrálé letorosty, modré barvy
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 2 kg-7,5 kg/1000
sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)
Trico
Popis: vodou ředitelný postřikový repelent
na ochranu lesních a polních kultur
Účinná látka: ovčí tuk
Škodlivý činitel: srnčí a jelení zvěř
Registrovaná dávka: 10 – 20 lt /ha
Balení: 5 lt, 10 lt
Wildschwein‑Stopp
Popis: repelentní přípravek na odpuzování
černé zvěře v oblastech pěstování kukuřice,
vína, chmelu a brambor, a také na zahradách
a loukách, zhotovené pachové zásobníky
(2 pruhy staniolu s plstí) se instalují tak,
aby mohly vznikat zvuky působením větru,
hliníkové pásky se zavěšují do výše pasu dle
možností na ploty, stromy, keře, sloupky,
kůly, aj.
Účinná látka: 2undekan‑nonanová
kyselina
Škodlivý činitel: černá zvěř
Dávkování: vzdálenost hliníkových pásků
8‑15 metrů, v balení je cca 300 aplikačních
dávek
Balení: sprej 500 ml
Wöbra
Popis: mechanický přípravek určený
k ochraně kůry stromů proti ohryzu zvěří
proti ohryzu zvěří, aplikace nátěrem v neře‑
děné formě, délka účinku je až 15 let
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: ohryz zvěří (bobr,
daněk, jelen)
Registrovaná dávka: 250 – 400 g/strom
Balení: 5 kg, 10 kg
[email protected]
h
c
b
o
:
il
a
E-m
scr.cz
/www.e-le
:/
p
t
t
h
:
p
o
E-sh
r.cz
/www.lesc
Web: http:/
...když Vám na lese záleží... 21
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
RODENTICIDY
Lanirat Micro
Storm Secure
Popis: granulovaná růžově zbarvená
požerová nástraha určená k hubení hraboše
polního a ostatních myšovitých v lesních
porostech a školkách
Účinná látka: bromadiolone
Škodlivý činitel: hlodavci
Registrovaná dávka: 5 kg - 10 kg/ha
Balení: 5 kg, 25 kg
Popis: vysoce účinná požerová nástraha
ve formě voskových bloků k hubení škodli‑
vých hlodavců, aplikace bez dalších úprav
Účinná látka: flocoumafen
Škodlivý činitel: drobní hlodavci
Registrovaná dávka: 0,8 – 1,6 kg/ha
Balení: 10 kg
Storm WBB
Popis: požerová nástraha ve formě
voskových bloků k hubení škodlivých hlo‑
davců
Účinná látka: flocoumafen
Škodlivý činitel: hlodavci
Registrovaná dávka: 0,8 kg/ ha
Balení: 10 kg
Stutox–I
Popis: granulovaný nástrahový přípravek
Účinná látka: fosfid zinečnatý
Škodlivý činitel: hraboš polní
Registrovaná dávka: 5–10 kg/ha
Balení: 5 kg
MOLUSKOCIDY
Mesurol Schneckenkorn
Vanish Slug Pelets
Popis: přípravek s vynikajícími návnado‑
vými vlastnostmi a rychlým, na teplotě ne‑
závislým, působením, maximálně 2 aplikace
za sezónu
Účinná látka: methiocarb
Škodlivý činitel: slimáci a plzáci
Registrovaná dávka: 5 kg/ha
Balení: 5 kg, 25 kg
Popis: přípravek ve formě tmavomodrých
mini‑granulí určený k hubení slimáků, plzá‑
ků a hlemýžďů
Účinná látka: metaldehyde
Škodlivý činitel: slimáci, plzáci, hlemýždi
Registrovaná dávka: 15 – 30 kg/ha
Balení: 25 kg
BIOPREPARÁTY
Polyversum
SpinTor
Popis: mikrobiální fungicidní přípravek
na ochranu rostlin ve formě smáčitelného
prášku určený k moření osiva, máčení koře‑
nů, postřiku či zálivce
Účinná látka: pythium oligandrum
Škodlivý činitel: houbové choroby
Registrovaná dávka: 0,1 – 0,25 kg/ha
Balení: 0,1 kg, 0,5 kg
Popis: přírodní postřikový insekticid ve for‑
mě suzpenzního koncentrátu pro ředění
vodou, určený k ochraně proti škůdcům,
vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou
vůči člověku a teplokrevným živočichům, je
tedy šetrný k životnímu prostředí, působí
jako požerový a kontaktní insekticid
Účinná látka: spinosad
Škodlivý činitel: žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,15 – 0,6 lt/ha
Balení: 1 lt
Aktuální
n a b í d k y,
novinky
a c e n í k
22 ...když Vám na lese záleží...
E-mail:
[email protected]
E-shop:
http://www.e-lescr.cz
Web:
http://www.lescr.cz
1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
POMOCNÉ LÁTKY
Agrisorb Micro
Silwet STAR
Popis: jemný krystalický přípravek, který
mnohonásobně zvyšuje jímavost půdy pro
vodu, je určený pro přípravu obohacených
půdních substrátů a k ochraně trávníků
proti suchu
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg
Popis: organosilikonové supersmáčedlo
pro fungicidy a insekticidy ve všech plo‑
dinách a totální herbicidy v období mimo
vegetaci kultury
Účinná látka: polyalkyleneoxid heptame‑
thyl trisiloxane 80 %, allyloxypolyethyleneg‑
lycol 20 %
Škodlivý činitel: zlepšení smáčivosti
Registrovaná dávka: 0,01 % - 0,15 %
Balení: 1 lt
Agrisorb Pro gel
Popis: práškový koncentrát určený na pří‑
pravu ochranného kořenového hydrogelu,
který chrání kořeny rostlin před zaschnutím
při přesazování, přepravě a skladování
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg
Scolycid C
Popis: barvivo do insekticidních postřiků
proti kůrovcům a klikorohu borovému
Účinná látka: barvivo
Škodlivý činitel: hmyzí škůdci
Registrovaná dávka: 1 % koncentrace
Balení: 5 lt
Trend 90
Agrovital
Popis: multifunkční smáčedlo, které
podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů
a chrání je proti odparu i před smyvem
deštěm, též snižuje úlet při aplikaci
Účinná látka: pinolen
Škodlivý činitel: smyv pesticidu, nežá‑
doucí úlet
Registrovaná dávka: 0,03 – 0,14 %
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt
Chemstop
Popis: lep na přípravu feromonových,
vizuálních a bariérových lapačů hmyzu,
na natírání pásů a fólií na imobilizaci house‑
nek, larev a dospělých stádií hmyzu
Účinná látka: polyolefiny
Škodlivý činitel: listožravý hmyz
Registrovaná dávka: dle potřeby
Balení: 0,5 kg
Sanatex VS bílý
Popis: prostředek bílé barvy s fungistatic‑
kými účinky k ochraně lesních kultur po vy‑
tloukání a k asanaci poraněných stromů
Účinná látka: vinyl-acetát
Škodlivý činitel: dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 0,5 lt - 1 lt/1 m2
Balení: 10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)
Popis: tekutý smáčivý přípravek ve formě
emulgovatelného koncentrátu pro použití
v ochraně rostlin, zlepšuje smáčivost postři‑
kové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi
a penetraci použitých přípravků na ochranu
rostlin
Účinná látka: isodecylalkohol ethoxylat
Škodlivý činitel: odpar, smyv pesticidu
Registrovaná dávka: 0,1 %
Balení: 1 lt
Unicum
Popis: kapalný přípravek na posilování
vitality rostlin, zvyšuje odolnost proti abio‑
tickým stresovým faktorům, jako jsou sucho
nebo zaplavení, nízké nebo vysoké teploty,
chemický stres a další
Účinná látka: emulze Abiesetinů®
Škodlivý činitel: stres
Registrovaná dávka: 60‑200 ml/ha
Balení: 1 lt, 5 lt
Zeba
Popis: půdní pomocná látka schopná zadr‑
žet až 400x více vody, než je její hmotnost
Účinná látka: kukuřičný škrob
Škodlivý činitel: sucho
Registrovaná dávka: 2 g-5 g/lt
Balení: 18,1 kg
OSTATNÍ
Sanatex VS hnědý
Popis: prostředek hnědé barvy s fungis‑
tatickými účinky k ochraně lesních kultur
po vytloukání a k asanaci poraněných
stromů
Účinná látka: vinyl-acetát
Škodlivý činitel: dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 0,5 lt - 1 lt/1 m2
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt (12 dóz)
2,5 lt, 1 karton = 10 lt (4 dózy)
10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)
Stabilan 750 SL
Popis: je přijímán listovou plochou,
v případě aplikace zálivkou i kořeny, má sys‑
témový účinek, ovlivňuje prodlužovací růst,
podporuje růst kořenového systému
Účinná látka: chlormequat-chloride
Škodlivý činitel: nadměrný prodlužovací růst
Registrovaná dávka: 0,15 – 0,4 %
Balení: 20 lt
...když Vám na lese záleží... 23
2. HNOJIVA
Agrosil LR
Entec 26
Popis: granulovaný půdní kondicionér ke zlepše‑
ní půdních podmínek při ozeleňování všech typů
stanovišť, prokazatelně podporuje růst kořenů
do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobto‑
vitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost,
vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin
Obsah živin: 1-10-0-45SiO2, silikátové koloi‑
dy, fosforečnany a sírany jako elektrolyt
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Popis: granulované dusíkaté jednoslož‑
kové hnojivo s vyšším podílem amonného
N stabilizovaného inhibitorem nitrifikace,
doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou
fosforu, draslíku a hořčíku. Univerzální hno‑
jivo pro trávníky, zahradnictví a zemědělství.
Vyznačuje se vyšší účinností využití dodaného
dusíku a současně omezuje zatížení životního
prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů.
Tím je umožněn časnější termín hnojení při
vyšší jednorázové, ale nižší celkové aplikační
dávce
Obsah živin: 26N-13S
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)
Basacote Plus 3 M
Basacote Plus 6 M
Basacote Plus 9 M
Basacote Plus 12 M
Popis: dlouhodobé obalované NPK
hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými
prvky pro předzásobní hnojení substrá‑
tů a zahradnických kultur, prostřednic‑
tvím principu obalování granulí je při
přimíchání tohoto hnojiva do substrátu
zajištěno optimální zásobení rostlin
živinami po dobu 3 (3M), 6 (6M), 9 (9M)
nebo 12 (12M) měsíců
Obsah živin: 16-8-12-2-5S+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Carbon Fe+Mn, Mn, Mo,
NPK, Zn
Popis: listová hnojiva s obsahem uhlíku
a vybraného prvku
Obsah živin: Carbon Fe+Mn 5Fe‑4Mn‑2C;
Carbon Mn 16,5Mn‑7,5S‑6C;
Carbon Mo 5Mo‑4C;
Carbon NPK 3N‑9P‑6K2O‑4C;
Carbon Zn 10Zn‑5C
Balení: 10 l, NPK 20 kg Entec Perfect
Popis: speciální hnojivo se stabilizova‑
ným amonným dusíkem prostřednictvím
inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny
amonného dusíku na nitrátový dusík 4-10
týdnů, delší ochrana proti vyplavení). Hnoji‑
vo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plo‑
din a současně omezuje zatížení životního
prostředí snížením rizika vyplavování.
Obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)
Fumag 6NK‑Cu, 6NK‑SB,
6NK –Zn
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků
s vedlejším fungicidním účinkem
Obsah živin: 12Mg‑6N‑6K
(1Cu, 20S‑0,5B, 10Zn)
Balení: 10 kg
Carbonbor
Fumag LAN, NK‑Ca, NK‑Mo
Popis: listové suspenzní hnojivo s vysokým
obsahem bóru a uhlíku
Obsah živin: 18,5B‑9C
Balení: 20 l
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků
s vedlejším fungicidním účinkem
Obsah živin: 12 Mg‑12N‑6K (1,5Ca‑0,2B,
5Ca, 1Mo)
Balení: 10 kg
Carbonbor Q, Zn, K
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem
bóru a uhlíku
Obsah živin: Carbonbor Q 10B‑6C,
Carbonbor Zn 10B‑2,5Zn‑6C,
Carbonbor K 1B‑6C‑2,5K2O
Balení: 10 l
Cererit
Popis: bezchloridové granulované hnojivo
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele
a okrasných rostlin, používá se k základnímu
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
Obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Cupristim CS
Popis: listové kapalné hnojivo s vysokým
obsahem mědi, uhlíku a síry
Obsah živin: 12,5Cu‑10C‑7S
Balení: 10 l 24 ...když Vám na lese záleží...
Aktuální nabídky,
novinky a ceník
E-mail:
[email protected]
E-shop:
http://www.e-lescr.cz
Web:
http://www.lescr.cz
2. HNOJIVA
YaraMila Complex
Ledek vápenatý
Popis: univerzální kombinované bezchlo‑
ridové hnojivo s mikroprvky, určené pro
základní hnojení všechn druhů pěstovaných
zahradních rostlin, okrasných a lesních
dřevin. Zajišťuje dobrou kondici a zdravý
vzhled rostlin
Obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)
Popis: typické hnojivo “na list” s rychlým
účinkem, velmi příznivě působí na kyselejších
půdách, kde vápník zmírňuje účinek půdní
kyselosti. Doporučuje se především k regene‑
račnímu hnojení, k přihnojení
i k operativnímu odstranění nedostatku váp‑
níku ve výživě rostlin
Obsah živin: 15N
Balení: 50 kg, 1 paleta=1 000 kg (20 pytlů)
YaraLiva Calcinit
Popis: stoprocentně vodorozpustné hno‑
jivo pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj
vápníku, pro svůj obsah dusičnanového du‑
síku je optimálním hnojivem pro intenzivní
hnojivé postupy
Obsah živin: 15N-26,5CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)
Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě
pro závlahové systémy a aplikaci na list
Obsah živin: 7N-10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)
Kamasol grün
Močovina technická
Popis: vícesložkové kapalné hnojivo se
zvýšeným podílem dusíku a mikroprvků
pro hnojivou zálivku a listovou výživu všech
plodin ve stavu vegetace, je velmi vhodné
i pro aplikaci na kůrové substráty
Obsah živin: 10-4-7
Balení: 20 lt, 1 paleta = 780 lt (39 kanystrů)
Popis: granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně
působící formou dusíku k základnímu hnojení
i k přihnojení v době vegetace na list. Je to
neutrální organická sloučenina s vysokým obsa‑
hem dusíku v amidické formě, lehce rozpustná
ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti
Obsah živin: 46N
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Kristalon modrý
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno‑
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových
systémech, kapkové závlaze, hydroponii
a aplikaci na list ve vegetativním období
Obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)
Kristalon speciál
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno‑
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových
systémech, kapkové závlaze, hydroponii
a aplikaci na list v období růstové fáze
Obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)
Lamag – B, BS, Ca, Mo, N
Popis: listová suspenzní hnojiva s kurativ‑
ním účinkem, odstraňující latentní i zjevný
nedostatek hořčíku a dalšího obsaženého
prvku (B, S, Ca, Mo, N). Opakovaná aplikace
zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám.
Hnojivo je možno použít pro všechny druhy
pěstovaných jednoletých a víceletých rostlin.
Obsah živin: 16MgO-(1B, 15S, 5CaO, 1Mo,
16N)+Mn+Cu
Balení: 10 kg
Ledek amonný s vápencem
Popis: granulovaná směs dusičnanu amon‑
ného s jemně mletým vápencem vhodná pro
základní hnojení před setím a výsadbou i pro
přihnojování v době vegetace, hnojivo lze
použít ke všem rostlinám i do všech půd
Obsah živin: 27N-20Ca
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Nitrophoska spezial
Popis: univerzální vícesložkové minerální
hnojivo s obsahem hořčíku, síry a stopových
prvků s využitím v zahradnictví, zemědělství
a při pěstování speciálních kultur, vhodné
pro stanoviště s nízkou zásobou fosforu
Obsah živin: 12-12-17-2-8S+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)
NPK 15-15-15
Popis: kombinované granulované hnojivo
především k základnímu hnojení (na jaře před
setím nebo výsadbou, resp. před zahájením
vegetace) a případně i k přihnojování během
vegetace, vhodné pro plodiny a kultury s vy‑
sokým požadavkem na dusík a fosfor
Obsah živin: 15-15-15
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)
Patentkali
Popis: hořečnato-draselné granulované
hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
Obsah živin: 28,5K2O-9MgO
Balení: 50 kg
Silvagen 80 TE
Popis: pomalu rozpustné minerální hnojivo
s vysokým obsahem živin a s obsahem stopo‑
vých prvků s pozvolným a dlouhodobým uvol‑
ňováním po dobu minimálně 2 let, vhodné pro
jehličnany, živé ploty, pokojové rostliny okrasné
listem. Vyrábějí se v tabletách a ve formě drti
Obsah živin: 24-5-10-3,5
Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)
...když Vám na lese záleží... 25
2. HNOJIVA
Silvamix C, MG, Forte 60
Vegaflor
Popis: pomalu rozpustná minerální hnojiva
s vysokým obsahem živin s pozvolným a dlou‑
hodobým uvolňováním po dobu minimálně 2
let. Použití je v zásadě univerzální, ideálně jsou
však tato hnojiva vhodná především pro hnojení
a dohnojování mladých výsadeb a sazenic dlou‑
hodobě rostoucích rostlin. Vyrábějí se v tabletách
a ve formě drti. Tablety jsou výhodné především
pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných
stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé
způsoby hnojení. Aplikace je jednoduchá a loka‑
lizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině
a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo
dosah kořenového systému
Obsah živin: Silvamix C: 11-17-8-7,
Silvamix MG: 10-13-6,5-16,
Silvamix Forte 60: 17,5-17,5-10-9
Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)
Popis: plnosložkové kapalné hnojivo, pro mi‑
mokořenovou výživu, podporuje a urychluje růst
všech kulturních rostlin, zejména v období ranné
vegetace, rychle odstraňuje nedostatek stopových
prvků, nárazově dodává živiny v určitých vývojo‑
vých stádiích rostliny během celého vegetačního
období a urychluje tvorbu chlorofylu, zvyšuje
asimilaci a odolnost proti chorobám, škůdcům
a jiným škodlivým činitelům, obsahuje stimulátory
růstu. Použití v lesních školkách, vinicích, chmelni‑
cích, sadech, při pěstování zeleniny a jahod
Obsah živin: 6-5,7-6
Balení: 1 lt, 25 lt, 200 lt
Vápenec dolomitický
Popis: speciální přírodní hnojivo s vysokým
obsahem vápníku, hořčíku a stopových
prvků pro podzimní a jarní základní hnojení,
nevhodné pro kyselomilné rostliny. Dodává
do půdy hořčík a vápník, pozvolna upravuje
půdní kyselost (neutralizační materiál proti
účinkům kyselých průmyslových exhalátů)
Obsah živin: 80CaCO3 -5MgCO3
Balení: 40 kg, 1 paleta = 1 000 kg (25 pytlů)
Sulfika SB‑C, SNP
Popis: kapalná suspenzní listová hnojiva
s vysokým obsahem síry a boru (fosforu)
s vedlejším fungicidním účinkem
Obsah živin: Sulfika SB‑C S35‑B5‑C2,5,
Sulfika SNP S25‑P15‑N5
Balení: 10 kg, 20 kg, 50 kg
cz
[email protected]
E-mail: obc
-lescr.cz
p://www.e
tt
h
:
p
o
h
-s
E
r.cz
/www.lesc
:/
p
tt
h
:
b
e
W
3. LAPAČE A PASTI
Lapač bariérový štěrbinový
Stojan k lapači hvězdicový
Popis: lapač na monitorování a odchyt
podkorního hmyzu, složený ze základního
korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se
sítky pro odtok vody a víčka proti zpětnému
úniku brouků
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks
Popis: stojan umožňuje sestavení tří lapačů
do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu
při použití
Materiál: ocel
Balení: 1 ks
Miska lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks
Víčko lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks
Štítek kontrolní
Štítek evidenční
Popis: samolepící štítky pro evidenci
a kontrolu odchytových zařízení
Materiál: papír
Balení: 100 ks
Stojan k lapači jednoduchý
Stanička jedová
Popis: stojan pro zavěšení bariérového
lapače
Materiál: ocel
Balení: 1 ks
Popis: skládací krabička z tvrdého kartonu
pro bezpečnou aplikaci rodenticidních
přípravků na volných plochách
Materiál: papír
Balení: 50 ks
Multiwit
Popis: nová generace lapače na monitoro‑
vání a odchyt podkorního hmyzu, složený ze
základního korpusu se štěrbinami, hluboké
misky, se systémem sítek a ventilů, umožňu‑
jící mokrý i suchý odchyt brouků s prodlou‑
žením intervalu kontrol
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks
26 ...když Vám na lese záleží...
Stanička jedová na hryzce
Popis: stanička pro umístění otrávené
návnady na hryzce s dosahem do hloubky
až 25 cm, doplnění nástrah horním plnícím
otvorem s víčkem
Materiál: plast s UV stabilizátorem
Balení: 1 ks
APLIKAČNÍ TECHNIKA
A OCHRANNÉ POMŮCKY
...nám na lese záleží...
1. APLIKÁTORY
Duftzaun aplikační pistole
Popis: dávkovací pistole pro aplikaci pachového plotu Duftzaun
Balení: 1 ks
Mankar‑P 50
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici,
šířka záběru 50 cm, přísun koncentrátu
zajišťuje speciální pumpa, která je závislá
na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až
16 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 12 kg
Mankar‑GP 70‑110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice,
šířka záběru je variabilní (70‑110 cm), přísun
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která
je závislá na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 19,5 kg
Postřikovač SOLO 425
Postřikovač SOLO 435
Popis: zádový postřikovač s pístovým
čerpadlem, vhodný pro aplikaci prostředků na
ochranu rostlin a různých čistících a dezinfekčních prostředků, tlakovací páku lze nainstalovat
vpravo i vlevo – dle potřeby obsluhy, ergonomický tvar nádrže, široké polstrované popruhy
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska
pro plošný a pro kruhový postřik
Postřikovač SOLO 475
Postřikovač SOLO 485
Popis: zádový postřikovač s membránovým čerpadlem, vhodný pro aplikaci
prostředků na ochranu rostlin (postřikových
repelentů) a různých čistících
a dezinfekčních prostředků, tlakovací páku
lze nainstalovat vpravo i vlevo – dle potřeby
obsluhy, ergonomický tvar nádrže, široké
polstrované popruhy
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska
pro plošný a pro kruhový postřik
Mini‑Mantra MC 20
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV
hlavici, šířka záběru je variabilní (10‑30 cm
podle natočení ochranného krytu), aku
baterie zabezpečuje až 16 hodin
práce na jedno nabití, postřikovač
je vhodný i do lesních školek
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 2,9 kg
Mini‑Mantra MC 30
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV
hlavici, šířka záběru je variabilní (15‑45 cm
podle natočení ochranného krytu), aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno
nabití, postřikovač je vhodný do lesních
kultur a plantáží
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 2,9 kg
Postřikovač SOLO 401
Postřikovač SOLO 402
Popis: malý ruční postřikovač s pístovým
čerpadlem, vhodný pro ošetření rostlin
a různé domácí či dezinfekční práce, možnost změny směru stříkaného paprsku
Postřikovač SOLO 416
Popis: akumulátorový postřikovač vhodný do
exteriéru
i uzavřených prostor,
velmi
Model
456
457 tiché čer425
padlo
tlak 1,4 nebo
Objempoháněné
v litrech elektromotorem,
5
7.5
15
2,8
baru
se volí
kolébkovým
na 6
Tlak
postřiku
max.
bar
3 přepínačem
3
boku
postřikovače,
nádržne
vybavenanevypouštěcí
Regulace
tlaku
ano
hadičkou,
nabíjení
cca2.65 hod 4.3
Vlastní hmotnost
kgakumulátoru
2.5
Součástí dodávky: plastová trubka postřiku 50 cm, manometr, bederní pás, nabíječka
Popis: ruční postřikovač s pístovým čerpadlem, vhodný pro ošetření rostlin a různé
dezinfekční práce, široký nalévací otvor pro
snadné nalévání postřiku i následné čištění
Součástí dodávky: popruh, nástavec 50 cm,
tryska pro plošný a pro kruhový postřik
28 ...když Vám na lese záleží...
475
485
20
15
20
6
4
4
ano
ano
ano
4.9
4.6
5.2
Model
416
433 H
450
Objem v litrech
20
20
12
12
Motor
elektrom.
4 takt
2 takt
2 takt
Výkon
423
3.0 kW
12 V / 5.2 Ah
0.61 kW
2.4 kW
Regulace tlaku v bar
1.4 / 2.8
1.0 / 30
-
-
Vlastní hmotnost kg
6.4
8.3
11.5
11
Postřikovač SOLO 433 H
Popis: motorový postřikovač osazený 4-taktním motorem Honda s regulací tlaku postřiku od
1 do 30 barů, vysoké natlakování kapaliny umožňuje vytvoření velmi jemných kapek postřiku
s možností aplikace i na velkou vzdálenost,
nádrž vybavena vypouštěcím hrdlem
Součástí dodávky: trubka postřiku 60 cm
z ušlechtilé oceli, manometr, bederní pás
Proužky ALU
Postřikovač SOLO 456
Postřikovač SOLO 457
435
Popis: dva hliníkové pásky s plstí pro aplikaci repelentního přípravku Wildschwein‑Stopp, instalují se tak, aby působením větru
mohly vznikat zvuky, zavěšuji se do výše
pasu např. na ploty, stromy, keře, sloupky,
kůly
Balení: 10 ks
1. APLIKÁTORY
Rosič SOLO 450
Aplikátor granulátů
Popis: motorový rosič vhodný k ošetřování
zalesněných ploch, sadů, vinohradů, parků i
zahrad, použití rovněž k dezinfekci a likvidaci
škůdců ve skladech či stájích, výkonný motor pohání ventilátor vyvíjející stlačený vzduch, proud
vzduchu se ovládá páčkami na rukojeti, dávkování postřiku se upravuje přepínáním u trysky,
možnost používat vyšší koncentrace postřiku
Součástí dodávky: speciální rosící tryska
se 4-stupňovým dávkováním, tryska s velkým
dosahem, mřížka pro široký rozstřik, vratná
mřížka, dvojmřížka
Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnojiva k jednotlivým stromkům
Součástí dodávky: redukční váleček
na dávku 25 g (možno objednat na dávky 18,
40 a 70 g)
Obsah: 12 kg
Rosič SOLO 423
Popis: motorový rosič s vylepšenou technologií motoru vhodný k ošetřování zalesněných ploch, sadů, vinohradů, parků i zahrad,
použití rovněž k dezinfekci a likvidaci škůdců
ve skladech či stájích, výkonný motor pohání
ventilátor vyvíjející stlačený vzduch, proud
vzduchu se ovládá páčkami na rukojeti, dávkování postřiku se upravuje přepínáním u trysky,
možnost používat vyšší koncentrace postřiku
Součástí dodávky: speciální rosící tryska
se 4-stupňovým dávkováním, tryska s velkým
dosahem, mřížka pro široký rozstřik, vratná
mřížka, dvojmřížka
Rozmetadlo SOLO 421
Popis: přenosné rozmetadlo pro aplikaci
sypkých materiálů, např. chemických přípravků, hnojiv, semen, posypové soli, krmiv,
písku, absorbentů olejů, atd, stroj se nosí na
hrudi zavěšený na popruhu přes krk.
Obsah: až 9 kg sypké náplně
Knotová hůl KL-17
Knotová hůl KL-22
Knotová hůl KL-35
Popis: zařízení pro cílenou aplikaci kontaktních herbicidů s účinnou látkou glyfosát,
roztok je z duté násady nasáván knotem
a aplikován přesnou, bezúletovou technologií na nežádoucí vegetaci, nasákavost knotu
se reguluje objímkami
Obsah: 0,6 litr
Hypo-sekerka
Popis: aplikační zařízení pro efektivní redukci
přemnožených náletů a výmladků zejména listnatých dřevin nastojato, při záseku do kmínku
dojde k pohybu pístu uvnitř sekerky, tím se
aplikuje přípravek do vodivých pletiv dřeviny,
a zároveň dojde k nasátí nového roztoku
Dávkování: u odolnějších listnáčů (tvrdých
dřevin) 1 zásek na každých 8-10 cm obvodu
kmene, u citlivějších dřevin (měkké listnáče)
1 zásek na cca 20 cm obvodu kmene, doporučená koncentrace roztoku glyfosátu je 15%
Obsah: 3 litrový kanystr
Kontaktujte prodejního poradce
ve vašem regionu
...když Vám na lese záleží... 29
2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICE
SOLO akumulátor 7,2 Ah
SOLO nosník 4 trysek
Popis: výkonná baterie 12 V pro postřikovač SOLO 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah
Balení: 1 ks
Popis: hliníkový, 120 cm dlouhý nosník 4
trysek pro nesené postřikovače
Balení: 1 ks
SOLO čistič postřikovačů
SOLO ruční ventil
Popis: spolehlivě odstraňuje zbytky postřiků a jiných nečistot z nádob a z přístrojů.
Výrobek je vhodný k použití do vysokotlakých čističů
Balení: 500 ml
Popis: profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr, dětskou pojistkou
a aretací trvalého postřiku
Balení: 1 ks
SOLO hadice vysokotlaká
Popis: hadice umožňuje vzdálit se při práci
od přístroje, určena pro postřikovač SOLO
433 H, délka 10 m
Balení: 1 ks
SOLO kabel pro dobíjení
SOLO sada těsnění
456/457
SOLO sada těsnění
425/435
SOLO sada těsnění
475/485
Popis: sada obsahuje všechna náhradní
těsnění pro daný typ postřikovače
Balení: 1 sada
Popis: kabel pro externí dobíjení akumulátoru
Balení: 1 ks
SOLO trubka 75 cm
Popis: mosazná postřiková trubka 75 cm
Balení: 1 ks
SOLO kryt postřiku malý
Popis: kryt vhodný např. na bodovou aplikaci či hnojení
Balení: 1 ks
SOLO kryt postřiku
Popis: kryt pro ochranu pěstovaných kultur a vodních nádrží před úletem jemných
kapek, vymezuje rozsah postřiku, včetně
trysky F02-80 pro plošný postřik
Balení: 1 ks
SOLO manometr
Popis: měřič tlaku do 10 barů s přípojkami,
pro přesnou aplikaci postřiku požadovaným
tlakem
Balení: 1 ks
SOLO nosník 2 trysek
Popis: dvouramenný ohebný nosník trysek
pro ošetření obvodu kmínku nebo 2 řádků
současně
Balení: 1 ks
30 ...když Vám na lese záleží...
SOLO trubka teleskopická
karbonová
Popis: postřiková trubka z ultralehkého
uhlíkového vlákna pro práci ve výškách bez
únavy, nastavitelná délka 120 – 230 cm
Balení: 1 ks
SOLO trubka ke 433
Popis: postřikovací trubka 120 cm s výměnnými tryskami (Ø 2,2 mm a Ø 2,7 mm) pro
vysokotlaký postřikovač SOLO 433 H
Balení: 1 ks
SOLO trubka ke 433
teleskopická
Popis:teleskopická prodlužovací trubka pro
vysokotlaký postřikovač SOLO 433 H, nastavitelná délka 120 – 230 cm
Balení: 1 ks
2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICE
SOLO trubka teleskopická
Kryt Mini‑Mantra 20 cm
Popis: mosazná postřiková trubka s univerzálním použitím díky možnosti nastavení
délky 57–100 cm
Balení: 1 ks
Popis: černý kruhový výměnný kryt na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný na pomístnou
aplikaci poblíž cílových dřevin (rostlin),
průměr kruhu je 20 cm
Balení: 1 ks
SOLO trubka 120 cm
se 2 tryskami
Popis: postřikovací trubka, 120 cm, s výměnnou tryskou, pro vysokotlaký postřikovač SOLO 433 H
Balení: 1 ks
Knot k holi KL-17
Knot k holi KL-22
Knot k holi KL-35
Popis: náhradní knot k herbicidní holi KL-17
(délka knotu 17 cm), KL-22 (délka knotu
22 cm) a KL-35 (délka knotu 35 cm)
Balení: 1 ks, včetně 2 objímek
Kryt Mini‑Mantra 30 cm
Popis: černý obdélníkový výměnný kryt
na ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, vhodný do lesních
kultur, plantáží a zejména lesních školek,
rozměr krytu je 11x30 cm, kryt lze pootočit
o 90°
Balení: 1 ks
Kryt Mini‑Mantra 45 cm
Popis: zelený výměnný kryt na ruční ULV
postřikovač pro aplikaci koncentrovaných
glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plantáží,
aj., rozměr krytu je 15x45 cm, kryt lze pootočit o 90°
Balení: 1 ks
APLIKAČNÍ TRYSKY
Tryska Lurmark AN 0,6 žlutá
Tryska Lurmark AN 1,2 zelená
Tryska Lurmark AN 1,8 modrá
Tryska Lurmark AN 2,4 červená
Popis: deflekční trysky Lurmark PoliJet AN
speciálně pro zádové postřikovače, vhodné pro
aplikaci herbicidů v lesnictví, sadech, vinicích,
barevný kód udává úhel rozstřiku, šířku záběru
a průtočné množství
Balení: 1 ks
Tryska Lurmark FCX02 žlutá
Tryska Lurmark FCX03 modrá
Tryska Lurmark FCX04 červená
Popis: trysky Lurmark FCX s plným kuželem
postřiku, vhodné pro prostorovou aplikaci
např. fungicidů a insekticidů, vhodné pro bodové aplikace např. repelentů, velmi jemné
spektrum kapiček (vynikající pro rosiče), úhel
výstřiku 80o
Balení: 1 ks
Tryska Albuz ADI zelená
Tryska Albuz ADI 02 žlutá
Popis: tryska se sníženým rizikem úletu
pro všechny typy ošetření – aplikace herbicidů, fungicidů, insekticidů, zelená menší
otvor, žlutá větší otvor
Balení: 1 ks
Tryska SOLO nastavitelná
Tryska Albuz AVI 03 modrá
Tryska Albuz AVI 05 hnědá
Popis: mosazná tryska s nastavitelným
tvarem postřiku od jemného rozprašování
až po soustředný paprsek, např. k cílenému
ošetření na velkou vzdálenost
Balení: 1 ks
Popis: bublinkové trysky z keramického materiálu, odolávající únosu větrem,
vhodné pro všechny typy přípravků, modrá
menší otvor, hnědá větší otvor
Balení: 1 ks
...když Vám na lese záleží... 31
3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY
Rukavice antivibrační
PROFESIONAL
Popis: komfortní celokožené rukavice
zakončené pružným nápletem s antivibrační
gelovou vložkou uvnitř
Velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet
Balení: 1 pár
Rukavice antivibrační
Popis: celokožené rukavice s antivibrační
výztuží, zakončené pružným nápletem
Velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet
Balení: 1 pár
Rukavice REDSTART
Popis: šitý bavlněný úplet máčený v PVC,
délka rukavic 35cm
Velikost: 10
Materiál: bavlna, PVC
Balení: 12 párů
Rukavice DIPPER
Popis: bezešvý úplet s pružným zápěstím, polomáčený v přírodním latexu, protiskluzná úprava
povrchu dlaně a prstů, velmi odolné proti oděru
Velikost: 8
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů
Rukavice HARRIER
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený
v modrém nitrilu (2x), pružný náplet na
zápěstí
Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů
Rukavice KITTIWAKE
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený
v silné vrstvě modrého nitrilu (3x), pružný
náplet na zápěstí
barva modrá
Velikost: 10
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů
Rukavice REDWING
Popis: silný hrubý úplet napuštěný latexem, silná vrstva latexu na dlani a prstech
Velikost: 10
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů
OCHRANNÉ POMŮCKY
Brýle E.A.R.
Kombinéza Tyvek Protech
Popis: ochranné brýle vhodné i přes dioptrické brýle, čirý zorník
Materiál: polykarbonát
Balení: 1 ks
Popis: ochranný antistatický oblek s
kapucí, bez silikonů, materiál oděvu odolává
vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu, barva bílá, výrobce DuPont
Materiál: netkaný polyetylén
Balení: 1 ks
Brýle BB 19
Popis: ochranné uzavřené brýle s přímou
ventilací, ochrana proti hrubému prachu
nebo pomalu letícím částicím, čirý rozník
Materiál: polykarbonát
Balení: 1 ks
Polomaska filtrační 3M 6000
Montérky laclové
Flexorian
Popis: polomaska pro vícenásobné použití,
která po osazení příslušnými filtry chrání
dýchací orgány uživatele proti pevným částicím, plynům a výparům, bajonetový systém
pro připevnění filtrů 3M
Materiál: lehký antialergický elastomer
Balení: 1 ks
Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elastické, 100% nepromokavé, lehký materiál
propustný pro vodní páry, olivová barva,
velikost XL
Materiál: 100 % polyester, pogumováno
100% polyuretanem
Balení: 1 ks
Polomaska filtrační 3M 7500
Popis: polomaska s dlouhou životností,
po osazení příslušnými filtry chrání dýchací
orgány uživatele proti pevným částicím,
plynům a výparům, bajonetový systém pro
připevnění filtrů 3M
Materiál: měkký eudermický silikon
Balení: 1 ks
Filtr 6057 ABE1
Popis: filtr k polomasce 6000 a 7500, ochrana proti organickým výparům, anorganickým a kyselým plynům
Balení: 2 ks
32 ...když Vám na lese záleží...
Návleky na nohy
Popis: dlouhé návleky na nohy s druky na
upnutí k opasku
Materiál: PVC
Balení: 1 pár
[email protected]
E-mail: obch
-lescr.cz
p://www.e
E-shop: htt
r.cz
/www.lesc
Web: http:/
MECHANICKÁ
OCHRANA LESA
...nám na lese záleží...
1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LESNICKÁ PLETIVA
Pletivo uzlové lehké
Popis: lehké provedení pletiv s běžnou kvalitou drátů, vhodné pro základní ochranu vysazených
kultur, především proti srnčí zvěři
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2
Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 1,6 mm
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: 150, 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)
lehké
lehké
lehké
lehké
lehké
lehké
lehké
lehké
lehké
lehkélehké lehké
lehkélehké lehké
lehkélehké lehké
150 150
/ 13150
// 13
15// 13
15 / 15
150 150
/ 20150
// 20
15// 20
15 / 15
160 160
/ 15160
// 15
15// 15
15 / 15
160 /160
20 / 15
20
160
/ 15
/ 20 / 15
160 /160
23 / 15
23
160
/ 15
/ 23 / 15
200 /200
22 / 15
22
200
/ 15
/ 22 / 15
Pletiva lehká
15
15
15
15
15
15
15
15
15 15 15
10 x 5
rozkres
10 x 5
rozkres
10 x 5
10 x 5
10 x 5
10 x 5
4 x 10
4 x 10
4 x 10
rozkres
4x5
4x5
rozkres
4x5
12 x 5
3 x 10
3x5
12 x 5
3 x 10
3x5
12 x 5
3 x 10
3x5
rozkres
150 / 13 / 15
150 / 20 /15
160 / 15 /15
160 / 20 /15
160 / 23 /15
200 / 22 /15
150 cm
150 cm
160 cm
160 cm
160 cm
200 cm
13
20
15
20
23
22
3 x 20
15/ 15
1503/x13
3 x 10
3 x cm
5
150
1 x 20
15/15
1502/x20
4 x 10
12
5
150x cm
2 x 20
15/15
1604/x15
4 x 10
4 x cm
5
160
11 x 20
15/15
1602/x20
6 x 10
10
55
10 xxcm
160
20
11xx20
15
15
16022/xx
23
/15
10
33xx10
16
x
5
16
x
5
160 cm
20
33xx20
x15
15
2002/2x22
/15
10
66xx10
10
x
5
10
x
5
200 cm
13
15
20
15
15
15
20
15
23
15
22
15
3 x 20
1 x 20
2 x 20
3 x 15
2 x 15
4 x 15
3 x 10
4 x 10
4 x 10
Pletivo uzlové standard
3x5
12 x 5
4x5
Popis: středně těžké pletivo s běžnou kvalitou drátů, vhodné na ochranu
Vzdálenosti
kultur
proti všemmezi
druhům volně žijící zvěře v ČR (především však proti srnčí)
15
15
15
svisl˝mi ocelový
dráty drát, vrstva zinku 60 g/m2
Materiál:
Pletivadrátů:
standard
Průměr
okrajové 2,2 mm, vodorovné a svislé 1,8 mm
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 150, 160, 200 cm
rozkres
rozkres
rozkres
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)
1 x 20
2 x 15
6 x 10
10 x 5
standard
standard
standard
standard
standard
standard
150
150/ /14
150
14/ /15
15
14 / 15
160
160/ /15
160
15/ /15
15 / 15
1 x 20
2 x 15
3 x 10
16 x 5
15
rozkres
rozkres
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
200 /200
22 / 15
22 / 15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
20
20
150 / 14 / 15
15
15
15
15
15
15
160 / 15 /15
15
15
15
15
15
15
rozkres
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
rozkres
160 / 20 /15
200 / 17 /15
200 / 22 /15
160 cm
160 cm
200 cm
200 cm
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15
6 x 10
20
20
20
20
rozkres
20
20
6 x 10
20
20
20
20
6 x 10
6 x 10
rozkres
20
15
200 /200
17 / 15
17 / 15
rozkres
20
20
3 x 20
2 x 15
6 x 10
10 x 5
15
160
160/160
/20
160
20//160
/20
15
15
20/ /15
15/ 15
20
Pletiva standard
15
2 x 20
4 x 15
4 x 10
4x5
15
11xx20
20
22xx15
15
66xx10
10
10
10xx55
15
44
1xx20
20
33
x
2 x15
15
66xx10
10
33xx55
10
15
33xx20
20
22xx15
15
66xx10
10
10
10 xx 55
15
15
15
15
15
3x5
10 x 5
3x5
4x5
4x5
4x5
4x5
4x5
4x5
34 ...když Vám na lese záleží...
22
10 x 5
15
3 x 20
2 x 15
4 x 10
4x5
17
10 x 5
20/15
2003/x22
2 x 15
6 x cm
10
200
10 x 5
22
6 x 10
20/15
2004/x17
3 x 15
6 x cm
10
200
3x5
17
6 x 10
20/15
1601/x20
2 x 15
6 x cm
10
160
10 x 5
20
10 x 5
10 x 5
20/15
1602/x15
4 x 15
4 x cm
10
160
4x5
15
4 x 10
20/ 15
1503/x14
2 x 15
4 x cm
10
150
4x5
14
4 x 10
4 x 10
Typ pletiva
Vzdálenosti mezi
vodorovn˝mi dráty
V˝öka
PoËet vodorovn˝ch
drát˘
Vzdálenosti mezi
svisl˝mi dráty
Vzdálenosti mezi
vodorovn˝mi dráty
14
4 x 10
150 cm
4 x 10
4 x 10
V˝öka
PoËet vodorovn˝ch
drát˘
Vzdálenosti mezi
svisl˝mi dráty
6 x 10
20
15
6 x 10
15
rozkres
15
6 x 10
15 15 15
Vzdálenosti mezi
vodorovn˝mi dráty
Typ pletiva
15
6 x 10
Vzdálenosti
Typ
pletiva mezi
vodorovn˝mi dráty
V˝öka
PoËet
vodorovn˝ch
Vzdálenosti
mezi
drát˘
svisl˝mi dráty
15
20
15 15 15
rozkres
V˝öka
PoËet vodorovn˝ch
drát˘
15
3 x 10
4 x 10
4 x 10
4 x 10
15 15 15
Typ pletiva
15
15 15 15
15 15 15
Pletiva lehká
15
20
20
20
3 x 10
20 20 20
15 15 15
15
20
20
20
16 x 5
15 15 15
15
rozkres
20
3 x 10
15 15 15
20 20 20
20
16 x 5
rozkres
20 20 20
20
16 x 5
rozkres
20
6 x 10
20 20 20
20
6 x 10
rozkres
20 20 20
20
6 x 10
rozkres
20 20 20
20
1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LESNICKÁ PLETIVA
Pletivo uzlové těžké
Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov)
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2
Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm
Životnost: 12‑15 let
Dodávané výšky: 125, 150, 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
těžké
125
125
125
/ 13
/ 13
/ /13
15
/ 15
/ 15
150
150
150
/ 13
/ 13
/ /13
15
/ 15
/ 15
160
160
160
/ 15
/ 15
/ /15
15
/ 15
/ 15
160
160//23
23//15
15
200
200//19
19//15
15
Pletiva těžká
20
20
20
20
Pletiva tÏûká
rozkres
rozkres
2020
20
2020
20
rozkres
20
20
2020
20
2020
20
2020
20
rozkres
rozkres
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
2020
20
1515
15
10
33 xx 10
2020
20
1515
15
1515
15
1515
15
1515
15
10
99 xx 10
1515
15
Typ pletiva
V˝öka
16 xx 55
16
5 x 10
5 x 10
5 x 10
44 xx 55
4x5
4x5
4x5
3x5
3x5
3x5
3x5
3x5
3x5
3 x 10
3 x 10
3 x 10
6 x 10
6 x 10
6 x 10
1515
15
125 / 13 / 15
150 / 13 / 15
160 / 15 / 15
160 / 23 /15
200 / 19 / 15
125 cm
150 cm
160 cm
160 cm
200 cm
PoËet vodorovn˝ch
drát˘
13
13
20
15
23
17
19
Vzdálenosti mezi
vodorovn˝mi dráty
1 x 20
2 x 15
6 x 10
3x5
3 x 20
3 x 15
3 x 10
3x5
3 x 20
2 x 15
5 x 10
4x5
20
11xx20
15
22xx15
10
33xx10
16 xx 55
16
20
33 xx 20
15
22 xx 15
10
99 xx 10
44xx55
15
15
15
15
15
Vzdálenosti mezi
svisl˝mi dráty
PRŮMYSLOVÁ PLETIVA
Pletivo 4hranné ZN BND
Pletivo 4hranné PVC BND
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo
bez zapleteného napínacího drátu (BND) na
obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm,
pletivo je vhodné pro další povrchovou úpravu
natíráním
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným
povrchem, průměr 2,2 mm
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo bez
zapleteného napínacího drátu (BND), velikost
ok 50 x 50 mm, dlouholetá bezúdržbová
funkčnost
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným
a poplastovaným povrchem, průměr 2,5 mm
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
Pletivo 4hranné ZN SND
Pletivo 4hranné PVC SND
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo se
zapleteným napínacím drátem (SND) na obou
koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo
je vhodné pro další povrchovou úpravu natírá‑
ním, středový napínací drát by se měl přidávat
od výšky 1,5 m včetně, tento drát není techno‑
logicky možné zaplétat již při výrobě a musí se
napínat zvlášť (není součástí balení)
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povr‑
chem, průměr 2,2 mm (3,1 mm napínací drát)
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo
se zapleteným napínacím drátem (SND) na
obou koncích pletiva, velikost ok 50 x 50 mm,
dlouholetá bezúdržbová funkčnost, středo‑
vý napínací drát by se měl přidávat od výšky
1,5 m včetně, tento drát není technologicky
možné zaplétat již při výrobě a musí se napí‑
nat zvlášť (není součástí balení)
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a
poplastovaným povrchem, průměr 2,6 mm
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
...když Vám na lese záleží... 35
1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PRŮMYSLOVÝCH PLETIV
Sloupek TRIWI profilovaný
Vzpěra ZN+PVC
Popis: kovový sloupek pro všechny druhy
pletiv vyrobený z U‑profilu, k upevnění ple‑
tiva slouží háčky umístěné po každých 10 cm
délky sloupku
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 220, 260 cm
Balení: 5 ks
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky
o průměru 38 mm, která je následně povrchově
upravena žárovým pozinkováním a poplasto‑
vána polyesterem vně i zevnitř (barva zelená
RAL 6005), součástí je černá plastová koncovka
a kompletní montážní materiál pro přichycení
ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku,
používají se zejména na rohy a konce oplocení.
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová
trubka s poplastovaným povrchem, tloušťka
materiálu 1,25 mm
Životnost: 10 let
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks
Sloupek ZN
Popis: sloupek je vyroben z ocelové trubky
o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) která
je následně povrchově upravena žárovým pozin‑
kováním, sloupek nevyžaduje další údržbu, jedna
strana sloupku je vybavena černou převlečnou
čepičkou, proti vniku vody do sloupku a jednou
horní zatloukací příchytkou napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka,
tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks
Sloupek ZN+PVC
Popis: sloupek o průměru 48 mm (38 mm
u výšky 175 cm) je tvořen ocelovým jádrem,
které je následně žárově pozinkováno
a poplastováno polyesterem vně i zevnitř
(barva zelená RAL 6005), součástí je plastová
čepička a jedna koncovka napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná a poplastova‑
ná ocelová trubka, tloušťka materiálu
1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks
Vzpěra ZN
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky
o průměru 38 mm, která je následně povrchově
upravena žárovým pozinkováním, součástí je
černá plastová koncovka a kompletní montážní
materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry
zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména
na rohy a konce oplocení
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trub‑
ka, tloušťka materiálu 1,25 mm
Životnost: 10 let
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks
Aktuální
n a b í d k y,
novinky
a c e n í k
36 ...když Vám na lese záleží...
Drát napínací PVC
Popis: drát o průměru 3,5 mm, pro vypnutí
čtyřhranného pletiva
Materiál: ocelový drát poplastovaný po‑
lyesterem
Balení: 52 m, 78 m
Drát ostnatý MOTTO ZN
Drát ostnatý MOTTO PVC
Popis: ostnatý drát zhotovený ze dvou
ocelových drátů o průměru 1,7 mm, slouží
k zajištění všech druhů plotů
Materiál: pozinkovaný ocelový drát, u vari‑
anty PVC navíc poplastováno polyesterem
Balení: 100 m
Drát napínací ZN
Drát napínací PVC
Popis: drát pro vypnutí čtyřhranného pleti‑
va, průměr 3,0 mm (ZN) a 3,4 mm (PVC)
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari‑
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 52 m, 78 m
Drát vázací ZN
Drát vázací PVC
Popis: drát pro přivázání čtyřhranného
pletiva ke sloupkům a napínacímu drátu,
průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari‑
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 50 m
Napínák pletiv ZN
Napínák pletiv PVC
Popis: napínák pro důkladné vypnutí pletiv
Materiál: pozinkovaná ocel, u varianty PVC
navíc poplastováno polyesterem
Balení: 1 ks
E-mail:[email protected]
E-shop:http://www.e-lescr.cz
Web:http://www.lescr.cz
Katalogová čísla všech produktů jsou uvedena v platném ceníku zboží
2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY
TUBUSY
Chránič VYVA
Tubus L.E.S.
Popis: samonosný kruhový plastový chrá‑
nič kmenů listnatých dřevin
Materiál: HDPE stabilizovaný proti UV
záření, zelené nebo bílé barvy
Růstový prostor: 8,5 cm (při sepnutí 2
chráničů dohromady 17 cm)
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 78, 98, 103, 120 cm
Balení: 100 ks
Popis: čtyřhranný plastový chránič listna‑
tých dřevin s příznivým klimatem uvnitř tu‑
busu a UV ochranou proti popálení sazenic,
instalace ke kůlu
Růstový prostor: 12 x 12 cm úhlopříčně
Materiál: speciální dvojitá fólie s UV filt‑
rem a stabilizátorem barvy
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 120 cm (zvěř srnčí),
150 cm (zvěř dančí), 170 cm (zvěř vysoká)
Balení: 50 ks, včetně pozinkovaných úponů
OSTATNÍ PLASTOVÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Arborgard
Popis: plastová ochrana spodních částí
kmínků a kmenů proti poškození strunou
křovinořezu při vyžínání buřeně a trávy
poblíž dřevin, zároveň účinná ochrana proti
škodám hlodavci
Růstový prostor: pro kmínky do průměru
10 cm (ochrany lze spojovat)
Materiál: polyetylen s UV stabilizátorem,
tloušťka 1,52 mm
Životnost: 8 let
Balení: 1 ks
Klimawit 220, Klimawit 280
Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých
dřevin s optimální světelnou propustností pro
dosažení přímé formy kmene, instalace ke kůlu
Růstový prostor:
13,5 cm / šíře rukávu 22 cm (Klimawit 220)
19,0 cm / šíře rukávu 28 cm (Klimawit 280)
Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním
z tenčího materiálu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři‑
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m
Klimawit 300
Klimawit 500
Popis: kruhový plastový chránič listnatých
dřevin, instalace ke kůlu
Růstový prostor:
20 cm / šíře rukávu 30 cm (Klimawit 300)
30 cm / šíře rukávu 50 cm (Klimawit 500)
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným
pruhem pro větší stabilitu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři‑
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m
Klimawit 750
Popis: kruhový plastový chránič jedle,
instalace ke kůlu
Růstový prostor:
47 cm / šíře rukávu 75 cm
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným
pruhem pro větší stabilitu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři‑
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m
Pletivo PE 280 – 80 cm
Pletivo PE 300 – 105 cm
Pletivo PE 401 – 125 cm
Pletivo PE 285 – 150 cm
Popis: plastová plotovina k ochraně listna‑
tých dřevin a vinné révy, instalace ke kůlu,
u vzrostlejších stromků samonosná
Růstový
prostor:
určuje zákazník odstřižením z role
Materiál: vytlačovaná síťovina z polyety‑
lenu
Životnost: 4 roky
Balení: role 50 m
Dodávané výšky: 80 cm (oko 10 x 10 mm),
105 cm (oko 15 x 15 cm), 125 cm (oko 20 x
20 cm), 150 cm (oko 27 x 27 cm)
Polytex 15, Polytex 20
Popis: kruhový plastový chránič listnatých
dřevin, instalace ke kůlu, u vzrostlejších
stromků samonosný
Růstový prostor:
15 cm / šíře rukávu 20 cm / oko 13 x 13 mm
(Polytex 15),
20 cm / šíře rukávu 30 cm / oko 20 x 20 mm
(Polytex 20)
Materiál: vytlačovaná síťovina
z polyetylenu
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři‑
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m
Spirála PVC
Popis: plastová ochrana kmínků a kme‑
nů proti poškození ohryzem, drobnými
hlodavci a zajícem, rovněž chrání kmen
před spárkatou zvěří i proti vytloukání, je
samonosná
Materiál: 100% PVC průměr 0,45 mm
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 60, 75, 90, 120 cm
Balení: 100 ks
...když Vám na lese záleží... 37
2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY
DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Pletivo Benita 150/14/6
Pletivo šestihranné
Popis: svařované pletivo pro individuální
ochranu vybraných jedinců v porostu (nejčastě‑
ji jedle), rozměry ok optimalizovány pro zajiš‑
tění ochrany proti okusu zvěří, instalace ke kůlu
Materiál: pozinkovaný drát, okrajových drátů
2,0 mm, vodorovných a svislých drátů 1,8 mm
Růstový prostor: určuje zákazník odstři‑
žením z role
Životnost: 7 – 8 let
Dodávané výšky: 150 cm
Balení: role 50 m
Popis: vázané drátěné pletivo vhodné
k ochraně kmínků listnatých dřevin a vybra‑
ných jedinců v porostu (nejčastěji jedle), ve‑
likost oka 25 nebo 50 mm, instalace ke kůlu
Materiál: drát ZN průměr 1 mm
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 100 cm
Balení: 50 m
PŘÍSUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM
Drát vázací ZN
Kleště spojovací
Popis: drát pro přivázání individuální ochra‑
ny ke kůlu, průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát
Balení: 50 m
Popis: kleště pro spojování drátěných
individuálních ochran pomocí
speciálních svorek
Balení: 1 ks
Kůl dub/jasan
Kůl smrk/modřín
Popis: čtyřhranný kůl o rozměrech
3,0 x 5,5 mm se špicí, vhodný pro
instalaci individuálních ochran
Životnost: 7‑8 let (dub/jasan), 3‑5 let
(smrk/modřín)
Dodávané výšky: 150, 180, 200 cm
Balení: 500 ks
Svorky
do spojovacích kleští
Popis: svorky pro spojování drátěných
individuálních ochran pomocí
spojovacích kleští
Balení: 150 ks
Kontaktujte prodejního poradce
ve vašem regionu
38 ...když Vám na lese záleží...
LESNICKÉ NÁŘADÍ,
POMŮCKY
a vyznačovací Barvy
...nám na lese záleží...
1. LESNICKÉ NÁŘADÍ a pomůcky
SPECIÁLNÍ LESNICKÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Číslovačka jednookruhová
Motykosekera
Popis: jednookruhová číslovačka k běžnému značení dřeva čísly 0–9, výška čísel 25 mm
Materiál: zakalená ocel
Balení: 1 ks, bez násady
Popis: oboustranné nářadí s kovaným
ostřím pro přípravu půdy před výsadbou,
hmotnost 1,95 kg, natřeno základovou
barvou
Materiál: zakalená ocel
Balení: 1 ks, bez násady
Násada číslovačky
Popis: broušená násada v délce 42 cm
ke speciálnímu lesnickému nářadí
Materiál: jasanové dřevo
Balení: 1 ks
Násada motykosekery
Číselník dlouhého
a rovnaného dříví
Dodací a výkupní lístek
Výrobně mzdový lístek
Sazák lesnický
Popis: speciální tiskopisy pro lesnickou
evidenci
Materiál: papír
Balení: číselník – 1 blok A5, 2x 35 listů,
v balíku 40 bloků
lístky – 1 blok A4, 70 listů, v balíku 20 bloků
Hák Bahco
Popis: zvedací hák na ruční manipulaci klád,
délka 240 mm, hmotnost 400 g
Materiál: speciální ocel + plastová rukojeť
Balení: 1 ks
Popis: broušené násady v délce 120 cm
ke speciálnímu lesnickému nářadí
Materiál: bukové dřevo
Balení: 1 ks
Popis: speciální nářadí s kovaným ostřím
pro zalesňování v těžkých a kamenitých
půdách, hmotnost 2,6 kg, natřeno
základovou barvou, délka sazáku
1 m (délka pracovní části 27 cm)
Materiál: zakalená ocel
Balení: 1 ks
Taška na sazenice dvojitá
Popis: ergonomicky tvarovaná dvojitá taška
pro transport sazenic, tašky jsou neseny
na dvou širokých, dobře polstrovaných
ramenních popruzích, jištěných silným
bederním pásem
Materiál: taška z pevného plastu, nylonové
popruhy
Balení: 1 ks
Kartáč na sazenice rovný
Vak pro transport rostlin
Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: fíbr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks
Popis: vak vyrobený ze silné fólie (uvnitř
černý, vně stříbrný), brání osychání kořenů
rostlin během transportu nebo uskladnění,
neporušené vaky lze použít opakovaně,
rozměr 120 x 80 cm
Materiál: PE fólie
Balení: 50 ks
Kartáč na sazenice točený
Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fíbr + silon + žíně, násada
z bukového dřeva
Balení: 1 ks
Kleště zvedací Bahco
Popis: ruční dřevorubecké kleště s max.
rozevřením čelistí 200 mm, délkou 290 mm
a hmotností 430 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová
pryžová rukojeť
Balení: 1 ks
Kleště vynášecí Bahco
Popis: ruční kleště pro vynášení klád s max.
rozevřením čelistí 285 mm, délkou 685 mm
a hmotností 1200 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová
pryžová rukojeť
Balení: 1 ks
Lopatka s hákem BAHCO
Popis: dřevorubecká lopatka pro těžkou
práci s nastavitelným hákem pro snadnější
otočení klády, délka 80 cm
Materiál: kovaná profilová ocel + termoplastová pryžová rukojeť
Balení: 1 ks
40 ...když Vám na lese záleží...
Vrták půdní Borfuchs BF 30
Vrták půdní Borfuchs BF 36
Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný
půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné
vrtání i ve špatně přístupných místech nebo
v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt
kolotoče při zachycení pevné překážky, bezpečná práce na svazích a v těžkém terénu
Typ
Borfuchs 30
Borfuchs 36
Obsah
55 cm3
55 cm3
Max. Ø otvoru
300 mm
350 mm
Hmotnost
13,5 kg
22,8 kg
Vrták půdní
Planzfuchs PF 360
Vrták
půdníObsah Max. Ø otvoru
Typ
Planzfuchs PF 400
3
Hmotnost
300 mm
13,5 kg
Borfuchs 30 55 cm
Popis: jednomužný
půdní
vrták o výkonu
Typ
Obsah
Max. Ø otvoru Hmotnost
3
350
mm
22,8 kg
Borfuchs
36
55
cm
3
2,1Planzfuchs
kW vhodný pro
stavbu
výsadbu
40-350 mm
33,0 kg
360
55oplocení,
cm
3atd., vylouvětších
rostlin,
instalaci
značek,
40-350 mm
38,7 kg
Planzfuchs 400 55 cm
čen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, obsluha jedním pracovníkem,
snadná přeprava složeného stroje i v osobním automobilu
Typ
Planzfuchs 360
Planzfuchs 400
Obsah
55 cm3
55 cm3
Max. Ø otvoru
40-350 mm
40-350 mm
Hmotnost
33,0 kg
38,7 kg
1. LESNICKÉ NÁŘADÍ a pomůcky
OPTICKÉ A MĚŘÍCÍ POMŮCKY
Fotopast
Dörr SnapShot Mini 5,0 MP
Dálkoměr
Walter Laser LRF 400
Popis: malá, ale výkonná fotopast s 1,5
palcovým barevným monitorem a klávesnicí, s možností prohlížení snímků přímo
na monitoru (po otevření fotopasti), snadné
nastavení
Parametry: dosah až 12 m, napájení 8 AA
baterií
Rozměry: 128 x 82 mm (400 g)
Balení: 1 ks
Popis: dálkoměr s digitální technologií
pro jednoduché a přesné měření při lovu
Parametry: rozsah měření 15 až 400 m
(s přesností na ± 1 m), monokulár se
zvětšením 6x
Rozměry: 115 x 75 x 48 mm (210 g)
Balení: 1 ks
Dálkoměr
Nikon Forestry Pro
Metr teleskopický
Popis: vysoce výkonný laserový dálkoměr pro měření vzdáleností do 500 metrů
v lesnictví, vybaven vestavěným skonoměrem, použití např. pro měření vertikálního
odstupu (rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdálenosti či aktuální vzdálenosti
(přímočaré)
Parametry: rozsah měření 10 až 500 m
(s přesností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 6x
Rozměry: 130 x 69 x 45 mm (210 g)
Balení: 1 ks
Dálkoměr
Bushnell SCOUT 1000
Popis: dálkoměr se snadným a pohodlným
použitím pro rychlé měření vzdáleností,
menších cílů s prioritou v popředí i k měření
objektů na pozadí (přes keře a větve)
Parametry: rozsah měření 5 až 915 m
(s přesností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 5x
Rozměry: 108 x 71 x 41 mm (190 g)
Balení: 1 ks
Dálkoměr
Bushnell LEGEND 1200 ARC
Popis: vodotěsný laserový dálkoměr pro
snadné použití k rychlému měření vzdáleností, menších cílů s prioritou v popředí,
k měření objektů na pozadí (přes keře
a větve) a měření skutečných vzdušných
vzdáleností (9 až 90 m)
Parametry: rozsah měření 5 až 1100 m
(s přesností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 6x
Rozměry: 109 x 74 x 43 mm (210 g)
Balení: 1 ks
Dálkoměr Leica DISTO D2
Popis: laserový dálkoměr pro rychlé a přesné měření vzdálenosti, plochy a kubatury
Parametry: přesnost 1,5 mm na 30 m,
rozsah měření od 5 cm do 60 m, výpočetní
funkce – kalkulačka, objem, plocha
Rozměry: 111 x 42 x 23 mm (90 g)
Balení: 1 ks
Popis: pevný, výsuvný metr s aretační
koncovkou, vhodný pro měření hrání
dřeva, délka 5 m
Materiál: hliník
Balení: 1 ks
Taška
pro teleskopický metr
Popis: taška pro uskladnění a převoz
teleskopického metru
Materiál: nylon
Balení: 1 ks
Pásmo SPENCER
Popis: ocelové měřící pásmo v kovovém
pouzdru, s pružinou zaručující bezproblémový a automatický návrat háčku, oboustranné odečítání, hmotnost 470 g
Dodávané délky: 15, 20, 25 m
Balení: 1 ks
Počítadlo kusů
Popis: mechanické ruční počítadlo se
čtyřmístným displejem pro počítání kusového zboží, metrů, pohybů, atd.
Materiál: pochromované kovové pouzdro
Balení: 1 ks
Průměrka lesnická
Popis: velmi lehká průměrka značky
KINEX, stupnice v cm, dělení po 5 mm
Dodávané délky: 500, 800, 1000 mm
Materiál: hliník, plast
Balení: 1 ks
[email protected]
E-mail: obch
-lescr.cz
p://www.e
tt
h
:
p
o
h
-s
E
r.cz
/www.lesc
Web: http:/
...když Vám na lese záleží... 41
2. VYZNAČOVACÍ A SIGNOVACÍ BARVY
vyznačovací a signovací barvy
FLUO Marker
Barva reflexní
Popis: fluorescenční barvy s ergonomickým krytem pro krátkodobé značení
v lesním hospodářství – vyznačení probírek,
prořezávek a těžby, v pilařských provozech
na značení dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová,
růžová, červená, zelená, modrá
Balení: 500 ml (karton 12 ks)
Popis: reflexní sprej pro zviditelnění překážek provozu za tmy, bezbarvý nástřik, který
za tmy, při ozáření reflektorem, výrazně svítí
Trvanlivost nástřiku: 6 – 12 měsíců
Balení: 500 ml (karton 12 ks)
FOREST Profi Long life
Popis: vyznačovací barva pro dlouhodobé
značení v lesním hospodářství, dřevařském
i stavebním průmyslu, vhodné např. pro
značení hranic porostů, porostních skupin,
uznaných stromů, sprej je opatřen ergonomickým krytem, který brání znečištění
obsluhy i ztrátě trysky, aplikace ve všech
směrech natočení nádobky 3600, bez nutnosti čistit trysku po aplikaci
Trvanlivost nástřiku: cca 10 let
Barevná škála: bílá, žlutá
Balení: 500 ml (karton 12 ks)
Barva signovací
Popis: barva do číslovaček pro evidenci
a kubírování dřeva
Barevná škála: černá, červená
Balení: 1 kg
Pistole aplikační
Popis: kovová pistole pro aplikaci sprejů
FOREST Profi, pro komfortní aplikaci
v rukavicích v zimním období,
pryžová rukojeť
Balení: 1ks
Kontaktujte prodejního poradce
ve vašem regionu
Aktuální
n a b í d k y,
novinky
a c e n í k
42 ...když Vám na lese záleží...
E-mail:[email protected]
E-shop:http://www.e-lescr.cz
Web:http://www.lescr.cz
Katalogová čísla všech produktů jsou uvedena v platném ceníku zboží
OCELOVÉ
SVODNICE VODY
...nám na lese záleží...
OCELOVÉ SVODNICE VODY
SVODNICE VIAQUA forest
Ocelové svodnice vody VIAQUA FOREST jsou určeny pro příčné odvodňo‑
vání dopravních staveb, především pak komunikací nižších tříd, místních
komunikací, polních a zejména lesních cest. Při správné instalaci mají
výraznou samočistící schopnost.
Svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních pro‑
středků. Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábku nevyžaduje
svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem přenese‑
ní vertikálních a horizontálních zatížení během provozu.
Svodnice se vyrábí v několika
variantách pro různé konstrukční
situace a požadavky zákazníků.
Standardně se svodnice dodávají
bez povrchové úpravy. Lze je však
dodat i s povrchovou úpravou
žárovým (ponorným) pozinková‑
ním. Na přání je možné dodat také
svodnice s duplexní povrchovou
úpravou tj. žárově zinkované a ná‑
sledně lakované odolnými barvami
v odstínech RAL.
Svodnice je svařena z dílčích seg‑
mentů, proto je možné objedná‑
vat různé délky v rozmezí 2 – 6 m, zaokrouhlené na 0,5 m. Svodnice delší
než 6 m je dělená a spojená spojkou. Spojovací sváry jsou provedeny
v plném průvaru (průřezu profilu), z vnitřní strany neomezují průtok.
Způsob provedení, použitá technologie a jakost svarů profilu a patek
nijak neomezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice.
Projektové zásady
• Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace,
s ohledem na spád komunikace, četnost a intenzitu srážek a hydrau‑
lické parametry vozovky a odvodnění.
• Svodnice instalujeme přibližně 20‑30 stupňů proti ose vozovky.
Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice. Obecně lze pro
stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířka vozovky + cca 1,5
‑2 metry na šikmé uložení ve vozovce a odvod vody přes krajnice.
• Vzdálenost jednotlivých svodnic je závislá na podélném sklonu
cesty a je upravena normou ČSN 73 6109.
VIAQUA FOREST 120
Popis: tato svodnice má velký průtočný
profil, nájezdová hrana žlabového profilu je
zesílena šikmým ohybem
Parametry: masivní 5 mm silný žlabo‑
vý profil vyrobený z oceli v kombinaci se
stabilizačními patkami s rezervou splňuje
únosnost 40 kN (40 t), zátěžová třída D 400
(dle normy ČSN EN 1433 – tedy pro vozovky
pozemních komunikací, zpevněné krajnice
a parkovací plochy, které jsou přípustné pro
všechny druhy silničních vozidel)
Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška
110 mm
VIAQUA FOREST 100
Popis: svodnice je vhodná pro instalaci
v místech s nižší intenzitou zatížení, plní
pojistnou funkci v protierozní ochraně, nej‑
častější využití je na cyklostezky, turistické
cesty či do parků, kde je větší pohyb pěších
osob, kol a kočárků
Parametry: žlabový profil je vyrobený
ze 4 mm silné oceli, v kombinaci se stabi‑
lizačnímu patkami splňuje únosnost 25 t,
zátěžová třída C250 (dle normy ČSN EN 143).
Rozměry: světlá šířka 100 mm, světlá výška
90 mm
44 ...když Vám na lese záleží...
• Pro asfaltové cesty, kde je třeba svodnici zabetonovat, se používá
varianta VIAQUA FOREST 120 B nebo VIAQUA FOREST 100 B (s patkami
do betonu).
• U širokých cest je možné instalovat svodnice šípově, tedy
od středu vozovky ke krajnici, v úhlu cca 70o na osu cesty (VIAQUA
FOREST 120 S nebo VIAQUA FOREST 100 S).
• S ohledem na bezpečnost zejména jednostopých vozidel a cyklistů
se svodnice neinstalují do zatáček. Je‑li nezbytně nutné zachovat
kontinuitu povrchu vozovky, je vhodné použít svodnici s roštem
(VIAQUA FOREST 120 P nebo VIAQUA FOREST 100 P).
VIAQUA FOREST 120 B
VIAQUA FOREST 100 B
Popis: s patkami do betonu, vhodné do as‑
faltových cest
VIAQUA FOREST 120 S
VIAQUA FOREST 100 S
Popis: žlab uzavřený z jedné strany, vhodný
pro šípové kladení svodnic od středu cesty,
optimální do širších cest a všude tam, kde je
třeba odvést větší objem vody
VIAQUA FOREST 120 P
VIAQUA FOREST 100 P
Popis: s pororoštem, do všech cest, kde je
třeba zachovat kontinuitu povrchu
VIAQUA FOREST 120 BP
VIAQUA FOREST 100 BP
Popis: s patkami do betonu, s pororoštem
VIAQUA FOREST 120 BS
VIAQUA FOREST 100 BS
Popis: s patkami do betonu, pro šípové
kladení
pěstování
vánočních stromků
...nám na lese záleží...
vánoční stromky
Hnojiva
Cererit
Optimin
Popis: bezchloridové granulované hnojivo
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele
a okrasných rostlin, používá se k základnímu
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
Obsah živin: 8‑13‑11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)
Popis: tekuté hnojivo pro zlepšení vitality,
barvy, má vliv na množství jehlic a odolnost
výhonů proti pozdním mrazům. Obsahuje
11 prvků sestavených pro optimální výživu
Abies nordmanniana a Abies nobilis. Aplikuje
se společně s dusíkatým hnojivem Nitro–30.
Kromě popsaných prvků obsahuje 2% ligni‑
sulfátu pro lepší příjem hnojiva jehlicemi
Obsah živin: 3,6–0,04–7,2–0,5Mg–1Fe–
2,5Mn–0,1Cu–0,37Zn–0,1Ca–0,13B
Balení: 10 lt
Entec 26
Popis: granulované dusíkaté jednosložkové
hnojivo s vyšším podílem amonného N,
stabilizovaného inhibitorem nitrifikace,
doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou
fosforu, draslíku a hořčíku. Vyznačuje se vyšší
účinností využití dodaného dusíku a sou‑
časně omezuje zatížení životního prostředí
snížením rizika vyplavování nitrátů. Tím je
umožněn časnější termín hnojení při vyšší
jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce
Obsah živin: 26N–13S
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)
Patentkali
Popis: hořečnato–draselné granulované hno‑
jivo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
Obsah živin: 28,5K2O–9MgO
Balení: 50 kg
Lamag Bór
YaraMila Complex
Popis: listové suspenzní hnojivo s kurativ‑
ním účinkem, odstraňující latentní i zjevný ne‑
dostatek hořčíku a boru. Opakovaná aplikace
zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám.
Hnojivo je možno použít pro všechny druhy
pěstovaných jednoletých i víceletých rostlin
Obsah živin: 16–MgO–1B+Mn+Cu
Balení: 10 kg
Popis: univerzální kombinované bezchlo‑
ridové hnojivo s mikroprvky, určené pro
základní hnojení všechn druhů pěstovaných
zahradních rostlin, okrasných a lesních
dřevin. Zajišťuje dobrou kondici a zdravý
vzhled rostlin
Obsah živin: 12‑11‑18‑3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)
Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě
pro závlahové systémy a aplikaci na list
Obsah živin: 7N–10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)
Nitro–30
Popis: dusíkaté kapalné hnojivo určené pro
aplikace se specielním hnojivem Optimin.
85% obsahu dusíku je pozvolně rozpustného
Obsah živin: 30N (30–0–0)
Balení: 10 lt
Aktuální
n a b í d k y,
novinky
a c e n í k
46 ...když Vám na lese záleží...
YaraVitaTM Bor
Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro
odstranění nedostatku bóru listovou apli‑
kací, vhodný pro široké spektrum polních
a speciálních kultur
Obsah živin: 150 g B / lit
Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)
YaraVitaTM Zintrac 700
Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro
odstranění nedostatku zinku listovou apli‑
kací, vhodný pro široké spektrum polních
a speciálních kultur
Obsah živin: 700 g Zn / lit
Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)
E-mail:[email protected]
E-shop:http://www.e-lescr.cz
Web:http://www.lescr.cz
Katalogová čísla všech produktů jsou uvedena v platném ceníku zboží
vánoční stromky
Aplikační technika
Easy roller
Mini‑Mantra MC 30
Popis: aplikační zařízení pro nanášení regu‑
látorů růstu na terminál vánočních stromků
až do výšky 1,8 m, optimální období aplikace
je při délce terminálu 14–18 cm
Součástí dodávky: kanystr na 5 litrů
s pumpou, popruh, vidlice s válečky
Obsah: 5 litrů
Aplikátor granulátů
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV
hlavici, šířka záběru je variabilní (15‑45 cm
podle natočení ochranného krytu), aku ba‑
terie zabezpečuje až 16 hodin práce na jed‑
no nabití, postřikovač je vhodný do lesních
kultur a plantáží
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 2,9 kg
Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnoji‑
va k jednotlivým stromkům
Součástí dodávky: redukční váleček
na dávku 25 g (možno objednat redukce
na dávky 18, 40 a 70 g)
Obsah: 12 kg
Kryt Mini‑Mantra 20 cm
Mankar–P 50
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen‑
trovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici,
šířka záběru je 50 cm, přísun koncentrátu
zajišťuje speciální pumpa, která je závislá
na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až
16 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka k přístroji
Váha: 12 kg
Mankar–GP 70–110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen‑
trovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice,
šířka záběru je variabilní, 70–110 cm, přísun
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která
je závislá na otočení kola, aku baterie zabez‑
pečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka k přístroji
Váha: 19,5 kg
Mini–Mantra MC 20
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV
hlavici, šířka záběru je variabilní, 10–30 cm
podle natočení ochranného krytu, váha
2,9 kg, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin
práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný
i do lesních školek
Součástí dodávky: nabíječka k přístroji
Váha: 2,9 kg
Popis: černý kruhový výměnný kryt na ruč‑
ní ULV postřikovač pro aplikaci koncentro‑
vaných glyfosátů, vhodný na pomístnou
aplikaci poblíž cílových dřevin (rostlin),
průměr kruhu je 20 cm
Balení: 1 ks
Kryt Mini‑Mantra 30 cm
Popis: černý obdélníkový výměnný kryt
na ruční ULV postřikovač pro aplikaci kon‑
centrovaných glyfosátů, vhodný do lesních
kultur, plantáží a zejména lesních školek,
rozměr krytu je 11x30 cm, kryt lze pootočit
o 90°
Balení: 1 ks
Kryt Mini‑Mantra 45 cm
Popis: zelený výměnný kryt na ruční ULV
postřikovač pro aplikaci koncentrovaných
glyfosátů, vhodný do lesních kultur, plan‑
táží, aj., rozměr krytu je 15x45 cm, kryt lze
pootočit o 90°
Balení: 1 ks
Vana na hnojivo
Popis: nádoba o objemu 20 litrů
s popruhem přes rameno
Balení: 1 ks
Kontaktujte
prodejního poradce
ve vašem regionu
...když Vám na lese záleží... 47
vánoční stromky
Pomůcky pro pěstování a sklizeň
Balička
vánočních stromků
Popis: velmi kvalitní balička s masivním
laminátovým kornoutem ve kterém nedo‑
chází při balení stromků k poškozování větví,
snadno odnímatelné nohy, součástí dodávky
brzdící guma pro rovnoměrný odpor sítě
při balení
Materiál: laminát, pozinkovaná ocelová
konstrukce
Balení: 1 ks
Hřeben na větve
Popis: speciální hřeben na přiblížení
2 vzdálených větví během růstu
Materiál: plast
Balení: 100 ks
Kleště k omezení
přírůstu terminálu
vánočních stromků
Popis: speciální kleště na mechanické
omezování přírůstu terminálního výho‑
nu u Abies nordmanniana a Abies nobilis,
pomocí 5 ostrých nožů dojde ke zranění
kůry na terminálu předchozího roku a tím
k dočasnému přerušení toku mízy v novém
terminálním výhonu, omezení délkového
přírůstu až o 30%
Období použití: květen – červen, při délce
nového přírůstu 3–8 cm
Materiál: vysoce kvalitní nástrojářská ocel
Kleště vyvazovací
Popis: speciální kleště na rychlé upevnění
tyčky k výhonu (pro napřímení terminálu)
Materiál: kov, plastové pouzdro na pásku
Balení: 1 ks
Síťovina na balení
Popis: síťovina na balení vánočních strom‑
ků, průměr 34 nebo 45 cm
Materiál: HDPE
Balení: 400 m v návinu, vakuovaný balík
4 000 m (10 návinů)
Spirála terminální
Popis: upravená drátěná spirála sloužící
k narovnání růstu terminálního výhonu
Materiál: pozinkovaný drát
Balení: 100 ks
Sponky HT–B
Popis: sponky k upínání pásky vyvazovacími
kleštěmi
Materiál: kov
Balení: 4800 ks v balení
Stojan kovový do stánku
Popis: křížový stojan pro umístění 4 vánoč‑
ních stromků, sestavení z 5 kovových dílů
Materiál: pozinkovaný plech
Balení: 1 ks
Svazkovač klestu
Popis: vhodný nástroj k rychlému a pev‑
nému svázání ozdobného klestu, popřípadě
jiných vázaných dekorací
Materiál: ocel, poplastovaná rukojeť
Balení: 1 ks
Drátky ke svazkovači
klestu – 22 cm
Popis: drátky s oky slouží ke svazkování
klestu, popř. dalších vázaných dekorací
Balení: 1000 ks
Mačeta 40 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov,
dřevěná rukojeť
Míry: celková délka 55 cm,
délka čepele 40 cm,
váha 165 g
Balení: 1 ks
Tyčky 75 cm
Popis: tyčky na narovnání terminálního
výhonu pomocí vyvazovacích kleští
Materiál: bambus
Balení: 1000 ks
Pásky vyvazovací
Popis: páska do vyvazovacích kleští, zelená,
modrá a stříbrná o tloušťce 0,15 mm (určena
k vyvazování), červená a bílá o tloušťce
0,10 mm (určena ke krátkodobému vyvázání
a zejména vyznačování)
Materiál: plast, šířka pásky 11 mm
Balení: 10 rolí v balení
48 ...když Vám na lese záleží...
[email protected]
o
h
c
b
o
:
il
a
E-m
-lescr.cz
.e
w
w
w
/
:/
p
E-shop: htt
w.lescr.cz
w
w
/
:/
p
t
t
h
Web:
vánoční stromky
křovinořezy
Motorový vyžínač SOLO 137 SB
Motorový vyžínač SOLO 142 SB
Popis: motorové vyžínače s výkonným dvoutaktním motorem pro
náročné soukromé uživatele, vhodné k sečení menších luk, k vyžíná‑
ní tenčích křovin a hustého roští, jedná se o velmi výkonné nástroje
k práci v zemědělství
Parametry
SOLO 137 SB
SOLO 142 SB
SOLO 142
SOLO 154
hmotnost
7,7 kg
7,7 kg
8,3 kg
8,3 kg
výkon
1,5 kW
1,7 kW
1,9 kW
2,3 kW
zdvih
36,5 ccm
40,7 ccm
40,7 ccm
54,2 ccm
0,7 l
0,7 l
0,7 l
0,7 l
objem nádrže
Křovinořez SOLO 142
Křovinořez SOLO 154
Popis: profesionální křovinořezy pro firmy zabývající se správou
lesního hospodářství, údržbou zeleně a správou silnic, silný dvou‑
taktní motor a robustní konstrukce umožňují práci s žacím nástro‑
jem od strunové hlavy až po kovový pilový kotouč, stroj se ovládá
z rukojeti obloukového držadla, jehož polohu lze díky rychloupínání
snadno přizpůsobit tělesné výšce uživatele a charakteru terénu,
konstrukce umožňuje snadnou a rychlou výměnu žacího nástroje,
stroj se dodává s trojzubým mačetovým nožem o průměru 30 cm
Malé nosiče nářadí
Nosič nářadí Egedal E2H je významným pomocníkem pro pěstování
vánočních stromků na menších plantážích. Jednoduše vyměnitelné
adaptéry pro: postřiky v meziřádku s nastavitelnou šířkou 90-130 cm
a s krytem, aplikaci granulátů do řádků, mulčování se šířkou záběru
60 cm a kácecí kleště pro těžbu stromků do průměru 16 cm. Nosič
nářadí je možné doplnit přídavnými koly se sedátkem (sulky) a pro
zvýšení stability stroje v těžších podmínkách lze instalovat další pár
kol („dvoumontáž“).
...když Vám na lese záleží... 49
vánoční stromky
Speciální zařízení do plantáží vánočních stromků
Portálové traktory:
Portálové traktory se staly neodmyslitelnou součástí kulti‑
vačních a těžebních prací, zejména na plantážích vánočních
stromků, ale i ve školkách při pěstování poloodrostků
a odrostků. Námi dodávané portálové traktory mají jak na‑
stavitelnou šířku meziřádků, tak dostatečnou světlou výšku.
Speciální traktory dánských výrobců
nabízejí širokou škálu adaptérů:
meziřádkový postřikovač s ochranným krytem
aplikátor granulátů
kácecí hlavice
vyvětvovací hlavice
mulčovací adaptér
tvarovač koruny stromů
Aplikační technika – rosiče:
Speciálně upravený rosič Dragone (objem nádr‑
že 1000 lt) s dosahem vertikálně do výšky 35 m
a horizontálním záběrem až do 60 m. Naklánění
hlavice rosiče ve směru vpřed – vzad, nahoru
– dolů je ovládáno hydraulicky, je jej možno
měnit i během jízdy traktoru. Vysoká variabilita
trysek (2–3 okruhy), odpovídající tlak rosiče
a daleký dosah postřiku činí stroj nepostrada‑
telný na plantážích a v alejích stromů.
Sázecí stroje:
Sázecí stroj Egedal typ K, jedno, dvou nebo
třířádkový sázecí stroj do náročných půdních
podmínek.
Vzdálenost stromů v řádcích 60–160 cm,
meziřádková vzdálenost 90 –165 cm,
možnost ochranné střechy.
Hloubka brázdy do 30 cm.
50 ...když Vám na lese záleží...
stroje a zařízení
...nám na lese záleží...
STROJE a zařízení
Štěpkovače TP LINDDANA
Vysoká kvalita za přiměřenou cenu
Dánská společnost Linddana vyrábí štěpkovače TP na dřevní hmotu již
od roku 1980.
Při výrobě těchto strojů nejvyšší kvality klade dánský výrobce velký
důraz na neustálý vývoj a zdokonalení technologie.
Díky vysoké kvalitě a velmi dobré funkčnosti štěpkovačů, spolu s jejich
robustní konstrukcí, získala značka TP velkou oblibu v mnoha zemích
světa a společnost Linddana se stala předním evropským výrobcem
štěpkovačů.
Společnost L.E.S. CR je výhradním dovozcem štěpkovačů TP Linddana
do České Republiky.
Štěpka vyprodukovaná těmito stroji je velmi
homogenní a stává se stále vyhledávanějším produktem, který se využívá na topení,
mulčování, ale i k vrstvení na cesty, na kterých
není velký provoz. Štepkovače zpracovávají
větve nebo celé stromy pomocí nožů, které
jsou umístěné na rotujícím disku. Velikost
štěpky činí 5 – 50 mm v závislosti na typu
štěpkovače.
Zpracovávat je možné pouze dřevní hmotu
bez příměsí kamenů, hlíny nebo železa.
Štěpkovače TP se vyrábějí ve 3 výkonnostních řadách:
Garden – zpracovává dřevní hmotu do průměru 10 cm, velikost
štěpky 5–50 mm
Park – zpracovává dřevní hmotu do průměru 25 cm (do 13 – 25cm),
dle typu stroje, velikost štěpky 4–13 mm.
52 ...když Vám na lese záleží...
Les – zpracovává dřevní hmotu do průměru 40 cm (do 23–40 cm),
dle typu stroje, velikost štěpky 12 – 40 mm.
STROJE a zařízení
Společnosti L.E.S. CR a sesterská firma Plantax spol. s r.o. mají
své zaměření v oboru lesnictví, pěstování alejových a okrasných stromů a keřů, vánočních stromků, RRD a dále služeb v oblasti zajištění
různého materiálu pro pěstování a ochranu komunální zeleně. Obě
firmy mají aktivity rozdělené.
Společnost Plantax spol. s r.o. nabízí na trhu již po mnoho
let strojní technologie vhodné pro použití ve výše uvedených oblastech. Jde o techniku nejvyšší kvality mnohokráte prověřenou lesníky,
školkaři a zahradníky nejen v podmínkách České Republiky. Naše zaměření je úzce specializované na technologie, které se váží k pěstování a produkci dřevin a proto máme dnes na trhu nejucelenější nabídku
specializovaných strojů a zařízení.
Egedal Maskinfabrik:
komplexní technologie do lesních školek
technologie pro pěstování vánočních stromků
a rychlerostoucích dřevin
Damcon:
kompletní technologie strojů
pro pěstování okrasných rostlin a alejových stromů
...když Vám na lese záleží... 53
STROJE a zařízení
Pazzaglia:
technologie pro pěstování okrasných a alejových stromů
Forigo:
kompletní technika pro přípravu půdy
ve školkách, plantážích při zakládání ploch
Imants:
specializované stroje pro přípravu půdy
Jutek:
Specializované stroje pro pěstitele vánočních stromků
54 ...když Vám na lese záleží...
objednávka
číslo
Dodavatel: L.E.S. CR spol. s r.o.
Areál VÚLHM, Jíloviště-Strnady
156 04 Praha 5 – Zbraslav
IČO: 25657411
DIČ: CZ25657411
fax.: 257 920 634
tel.: 603 474 299
e-mail: [email protected]
http://www.lescr.cz
Datum: Způsob dodávky:
Vystavil: Termín dodávky:
Objednáváme toto zboží:
Katalogové číslo
je uvedeno v ceníku
Název zboží
AVÍZO: ano
Velikost
balení
Počet
balení
Množství
celkem
ne
Cena za 1 ks (l, kg) Kč bez DPH
CELKEM
Cena Vaší objednávky (bez DPH) je:
* Katalogové číslo zboží naleznete v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR
Objednatel – fakturační adresa:
Objednatel – dodací adresa:
Název firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice (obec), č. p.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice (obec), č.p.: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Město: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Město: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt. osoba :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. č.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razítko a podpis zákazníka*:
Navrhovaná splatnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí
platnými všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami
dodavatele uvedenými na zadní straně objednávky.
Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58701
...když Vám na lese záleží... 55
Objednávka
Všeobecné dodací a obchodní podmínky
L.E.S. CR spol. s r.o.
1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném
ceníku pro daný rok. Platí ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené na potvrzené objednávce
kupujícího. Cena se sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo v případě většího odběru zboží na základě individuální slevy z platného ceníku
společnosti L.E.S. CR spol. s r.o., jakožto prodávajícího. Rozumí se ceny zboží při jeho dodání do skladu
kupujícího.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen
a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti tohoto katalogu a platných ceníků.
3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo po vyskladnění zboží v souladu s fakturou vystavené
prodávajícím.
4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány
prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího
uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně
dohodnuto jinak.
5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je
ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně
sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením celkového objemu zboží.
6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží,
pokud kupující neuhradí předchozí dodávku ve lhůtě splatnosti.
7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě
do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí
vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej
dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu
po jeho zpracování v jim prováděném díle nebo
zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující
nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající
oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu
souhlas se vstupem do takových míst.
9) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne
objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného
zboží za každý den prodlení.
10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho
dopravy a případných nákladů na právní zastoupení vynaložených k uplatnění práva prodávajícího,
pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující
splatnost fakturované kupní ceny.
11) Bude-li kupující v prodlení se splněním
peněžitého závazku nebo jeho části, je podle
§ 369 odst. 1 obch. zák. povinen platit z nezaplacené částky od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě splatnosti úroky z prodlení ve výši
12 % p.a.
12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní
termín pro plnění jeho požadavku v případě, že
by nemohl písemné objednávce kupujícího v tam
obsaženém termínu plnění vyhovět.
13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží
v odpovídající kvalitě.
14) Prodávající je oprávněn od vzájemného
­obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:
• Kupující bude v prodlení s placením předchozích
faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání
prohlášení o odstoupení trvat.
• Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání
způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé
nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo
dobré jméno prodávajícího.
15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních
poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční
poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena
v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.
Ing. Viktor Janauer
cz
[email protected]
E-mail: obc
scr.cz
/www.e-le
:/
p
tt
h
:
p
o
E-sh
r.cz
/www.lesc
Web: http:/
56 ...když Vám na lese záleží...
L.E.S. CR spol. s r.o.,
jednatel společnosti
Ve Strnadech,
dne 1. 1. 2013
obchodní partneři
...když Vám na lese
...když
záleží...
Vám na lese záleží...3
Ochrana lesa
Pěstební činnost
Přibližování a těžba dřeva
Školky
Plantáže vánočních stromků
Údržba cest a komunikací
Mimoprodukční plochy
Okrasná a veřejná zeleň
Štěpkování
Traktory a další mechanizace
...nám na lese záleží...
Download

když Vám na lese záleží