PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU
JUDr. Martin Maisner, PhD. , ROWAN LEGAL
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
POJEM OUTSOURCINGU
Sémantický výklad
Funkční výklad
Právní výklad
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
ÚČEL OUTSOURCINGU
Ekonomické důvody
Odborné důvody
Výhody
Rizika
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
FÁZE OUTSOURCINGU
Vytvoření podmínek pro outsourcing
Provozování outsourcingu
Likvidace či převod outsourcingu
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
PRÁVNÍ RÁMEC OUTSOURCINGU
Obecná připravenost legislativy
Konkrétní právní úprava
Typová (vzorová) smlouva
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
FORMA SMLOUVY
Písemná forma (nikoli obligatorní, ale doporučená)
Jedna či více smluv
Název a typ smlouvy
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
TYPY POUŽÍVANÝCH SMLUV
POJMENOVANÝCH
Smlouva o dílo
Nájemní smlouva
Mandátní smlouva
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY
Soustavy smluv
Společné podniky a akvizice
Transformace
Rizika
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OBSAH SMLOUVY
Předmět
Povinnosti smluvních stran
Přechod zaměstnanců v rámci outsourcingu
Cena
Smluvní ošetření rizik
Trvání a ukončení smlouvy
Řešení sporů
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
PŘEDMĚT SMLOUVY
Přesná formulace
Popis jednotlivých činností, výstupů a výkonu
Použití metrik
Vymezení povinností a odpovědnosti poskytovatele
outsourcingu
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
POVINNOSTI SMLUVNÍCH
STRAN
Přesné vymezení odpovědnosti
Možnosti úpravy
Návaznost na sankce a odpovědnost za škodu
Stanovení priorit
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
PŘECHOD ZAMĚSTNANCŮ V
RÁMCI OUTSOURCINGU
Povinnost projednat přechod se zástupci odborů
Přechod by měl proběhnout za stávajících
podmínek
Přechod práv plynoucích z kolektivních smluv
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
CENA
Musí odpovídat popisu plnění
Daňové souvislosti
Inflační a měnová ochrana
Benchmarking
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
SMLUVNÍ OŠETŘENÍ RIZIK
Ochrana proti neplnění a výpadku
Ochrana při ukončení vztahu
Ochrana dat a informací
Odpovědnost za vady a škodu
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OCHRANA PROTI NEPLNĚNÍ A
VÝPADKU
Systémová kontrola plnění
Sankce
Kauce za plnění
Záložní řešení
Opatření pro návrat v původní stav
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OCHRANA PŘI UKONČENÍ
VZTAHU
Jednoznačné stanovení způsobů ukončení vztahu
Pravidla vzájemného vypořádání při ukončení
Opatření pro návrat v původní stav (obnovení
funkce)
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OCHRANA DAT
Ochrana osobnosti
Ochrana utajovaných informací
Obchodní tajemství
Ochrana osobních údajů
Smluvní ochrana informací
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OCHRANA OSOBNOSTI
Generální klauzule osobnostních práv:
(§ 11 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.)
Fyzická osoba má právo na ochranu své
osobnosti zejména života a zdraví, občanské cti a
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména
a projevů osobní povahy.
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
UTAJOVANÉ INFORMACE
Nová právní úprava – zák. č. 412/2005 Sb. o
ochraně utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti
Umožňuje zvýšenou ochranu státních zájmů,
přičemž ustupuje od přenesení odpovědnosti za
ochranu na ostatní subjekty a soustředí se na
celkovou změnu prostředí
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
musí souviset s podnikem
musí mít skutečnou nebo alespoň potenciální či
nemateriální hodnotu
musí nebýt běžně dostupné v obchodních kruzích
musí být podle vůle podnikatele utajeny
musí být jejich utajení podnikatelem
odpovídajícím způsobem zajištěno
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OSOBNÍ ÚDAJ
= jakákoliv informace, týkající se určeného nebo
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze
subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména
na základě čísla, kódu, nebo jednoho či více
prvků, specifických pro jeho fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
CITLIVÝ OSOBNÍ ÚDAJ
= osobní údaj vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických
postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení,
odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv
biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
= jakákoliv operace nebo soustava operací, které
správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s
osobními údaji a to automatizovaně nebo jinými
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí
zejména shromažďování, ukládání na nosiče
informací, zpřístupňování, úprava nebo
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávaní, výměna, třídění
nebo kombinování, blokování a likvidace
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ
autorskoprávní ochrana
ochranné známky
patenty
průmyslové vzory
doménová jména
zvláštnosti autorskoprávní ochrany na
Internetu
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA
Počítačový program jako autorské dílo
Co není autorským dílem
Zabezpečení vlastních autorských práv
Zaměstnanecké dílo
Dílo na objednávku
Osobní (nepřevoditelná) práva autora
Majetková práva
Licenční smlouva
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
ODPOVĚDNOST ZA VADY A
ŠKODY
Definice vad
Záruka za jakost
Problematika příčinné souvislosti
Omezení náhrady škody
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
Doba trvání smlouvy
Výpověď
Odstoupení
Důsledky výpovědi a odstoupení
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
ŘEŠENÍ SPORŮ
Mediace
Soud
Rozhodčí řízení
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
DĚKUJI ZA POZORNOST
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Martin Maisner, PhD.
[email protected]
+420 603 532 252
19. Symposium EDI, hotel Olympik,Praha, 16.5.2013
Download

Problematika právních aspektů souvisejících s outsourcingem