HLAVNÍ PŘÍČINY SPORŮ
PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V IT
JUDr.. Martin Maisner, PhD., MCIArb.
ROWAN LEGAL
15.5.2014
JAK DEFINOVAT SPOR?
Porucha komunikace mezi smluvními stranami, kterou
nelze vyřešit běžnou provozní komunikací
Způsobeno rozdílnými věcnými či právními stanovisky
smluvních stran na smlouvu či její plnění nebo na existující
skutkový stav
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
SPECIFIKA SPORŮ V IT
Minimální právní úprava a judikatura
Problematická terminologie a neustálené obchodní
zvyklosti
Potřeba dynamického řešení sporů
Nedostatečná kvalifikace rozhodujících osob v klasických
systémech
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
HLAVNÍ PŘÍČINY SPORŮ V IT
Nedostatečná specifikace plnění
Vadné řízení projektu
Nedostatečné či vadné přebírání a verifikace služby
Nedostatečná specifikace vad a způsobu jejich vytýkání a
odstraňování
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
NEDOSTATEČNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Co je a co není součástí služby (produktu)
Vlastnosti plnění
Parametry a průběh změnového řízení
Časový rámec specifikace
– Vyjednávání
– Smlouva
– Upřesňování
– Verifikace a převzetí
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
VADNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU
Časový rámec a vazba na smluvní harmonogram
Personální obsazení a nastavení komunikace, pravomoci
Právní nastavení a dopad na změny smlouvy
Zpětná vazba a kontrolní mechanismy
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
NEDOSTATEČNÉ ČI VADNÉ PŘEBÍRÁNÍ
SLUŽBY
Nastavení s ohledem na časový průběh plnění
Úplnost a kvalita plnění
Metody testování a verifikace
Aplikace zjištění na průběh plnění a náprava nedostatků
Převzetí plnění a NOZ
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
VADY V PLNĚNÍ IT
Co je vlastně vadou?
Nezbytná smluvní úprava vad
Vady faktické a právní
Garance a řešení
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
EFEKTIVITY ŘEŠENÍ SPORU
Kvalita rozhodnutí (odbornost)
Rychlost rozhodnutí
Náklady na vedení sporu
– obligatorní
– vlivnitelné
Vzájemný poměr parametrů efektivity
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ
Řešení sporu státními soudy
Rozhodčí řízení
Alternativní řešení sporů
– Mediace (konciliace)
– Med-arb
– Nezávazné rozhodčí řízení
– Mini trial
– Rozhodnutí znalce
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
ŘEŠENÍ SPORŮ STÁTNÍMI SOUDY
Odborná úroveň a potřebné znalosti soudců
Dokazování
Délka sporu (včetně přezkumného řízení)
Náklady
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Podstata rozhodčího řízení
Stálé rozhodčí soudy
Zahraniční rozhodčí instituce
Rozhodčí řízení ad hoc
Výhody rozhodčího řízení a srovnání jednotlivých druhů
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORU
Mediace (konciliace)
Med-arb
Nezávazné rozhodčí řízení
Mini-trial
Rozhodnutí
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
PRAKTICKÉ RADY
Otázku řešení sporu řešte vždy na samém počátku
smluvního vztahu!
Vždy zvažte, zda jste již ve stádiu sporu, nebo zda se jedná
jen o intenzivní vyjednávání!
Nepředstírejte, že rozumíte všemu! Potenciální spor
konzultujte s odborníkem a zvolte optimální variantu!
Zachování korektních vztahů má cenu, vždy je lepší smír
než vítězství !
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
DĚKUJI ZA POZORNOST
JUDr. Martin MAISNER, PhD., MCIArb.
ROWAN LEGAL
[email protected]
+420 603 532 252
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
Download

HLAVNÍ PŘÍČINY SPORŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V IT