NÁVOD K OBSLUZE
Bezdrátový měřič spotřeby
HA-104
Obsah balení
1) Hlavní jednotka
2) Bezdrátový vysílač + čidlo
3) USB mini / USB 2.0 kabel
Popis produktu
Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby el. energie. Zobrazuje informace nejen o
okamžité spotřebě a nákladech, ale data zároveň zaznamenává do paměti pro celkový přehled. Měřené
hodnoty je možné přenést do počítače pro jejich analýzu. Měření je prováděno bezkontaktně a není tak
nutný zásah do elektroinstalace.
1) TIME / ALARM – nastavení času a alarmu
2) SEARCH – tlačítko pro vyhledávání bezdrátového signálu čidla
3) UP – tlačítko pro posunutí nahoru
4) DOWN – tlačítko pro posunutí dolu
5) HISTORY – zobrazí data z historie
6) MODE – nastavení režimů a parametrů
7) LIGHT – rozsvítí displej
8) Výklopný stojánek
9) Sdířka pro 5V
10) USB sdířka
1) Režim display – na výběr jsou 3 režimy – Energy / Cost / CO2 emise
2) Ikonka tarifu
3) Indikátor signálu
4) Ikonka varování
5) Teplota / vlhkost
6) Hodiny a kalendář
7) Indikátor slabé baterie
8) Histogram
9) Měna
10) Hodnoty spotřeby
11) Indikátor historických dat
12) Indikátor současných dat
13) Indikátor všech dat (součet)
Ukázka zapojení – ilustrační schéma
Základní technické specifikace
Frekvence bezdrátového - signálu : 433,92MHz
Dosah bezdrátového vysílače – min 30m, max 70m
Rozsah – 10w ~ 17,5KW (na jedné fázi)
Interní zdroj – 3 AA Baterie 1,5V
Externí zdroj – 5V DC pro display
Provozní teplota -10°C ~ 60°C
Teplota pro skladování -20°C ~ 75°C
Použití
Toto zařízení slouží k měření spotřeby například v rodinném dome, či ostrovním systému. Čidlo se
připojuje vždy na fázový vodič například spotřebiče, či přímo v rozvodech.
Při instalaci proto dbejte zvýšené opatrnosti, nebo samotnou instalaci předejte odborné firmě.
Instalace
1) Před instalací senzoru se ujistěte, že jsou vypnuté pojistky daného přívodu 230 V, případně, že není
přívodní šňůra připojena do zásuvky.
Upozornění:
Pouhé vypnutí vypínačem není dostatečnou ochranou proti úrazu elektrickým proudem!
2) Vyhledejte fázový vodič, na kterém chcete měřít spotřebu.
3) Otevřete kryt proudového senzoru, fázový vodič vložte do proudového senzoru a senzor zavřete.
Viz. Obr. níže:
4) Poté propojte proudový senzor s bezdrátovým vysílačem.
Spárování displeje a vysílače
1)
2)
3)
4)
Na displeji podržte tlačítko „SEARCH“ po dobu cca 2 vteřin. (naleznete jej na zadní straně)
Nyní začne blikat na displeji ikonka signálu (viz bod č.2 z detailního plánku displeje)
Na vysílači stiskněte tlačítko „CHECK“
Nyní přestane ikonka signálu blikat a je navázáno spojení mezi displejem a vysílačem
Nastavení data a času
1)
2)
3)
4)
Na displeji podržíte tlačítko „TIME“ po dobu cca 2 vteřin.
Nyní začne blikat nastavení roku.
Nastavení lze provést tlačítky UP a DOWN
Poté stiskneme opět tlačítko „TIME“ pro přepnutí na měsíc, navolíme opět příslušný měsíc a
pokračujeme dalším stiskem tlačítka „TIME“ na nastavení dne. Takto celý proces opakujte,
další položkou je nastavení časového formátu (12h, či 24h) Poté již samotný čas – nejprve
minuty, poté hodiny.
5) Jakmile budete mít všechny údaje nastavené, uložíte je stisknutím tlačítka „ENTER“
Jednotlivé obrazovky
Na displeji měřiče je možné sledovat hned několik hodnot – Spotřebu, cenu a emise.
Pro přepnutí těchto obrazovek slouží tlačítko „MODE“ které v tomto případě stačí pouze krátce
stisknout.
Příklad instalace proudového senzoru a bezdrátového vysílače
Software pro PC
Tento měřič je možné propojit s počítačem a v softwaru Easoft1. 0 je možné vyčítat jednotlivé
hodnoty, vytvářet grafy a celkově sledovat spotřebu a další údaje.
Software stáhnete na stránkách výrobce : www.mieo.com
Instalace softwaru
Nejprve propojíme displej pomocí dodávaného USB kabelu s počítačem a nainstalujeme ovladače
– pro OS Windows 7 a vyšší se stáhnou sami, v případě starší verze je naleznete na CD, které je
součástí balení.
Z instalačního CD, které je součástí balení nainstalujeme tedy software Easoft1.0.
Poté samozřejmě software spustíme – na WINDOWS 7 a vyšších verzích musíme SPUSTIT JAKO
ADMINISTRÁTOR.
Úvodní obrazovka vypadá takto:
Pro nastavení všech funkcí je dostupný originální manuál v anglickém jazyce.
Ke stažení je ZDE v souvisejících dokumentech produktu.
Údržba
Čištění měřiče je možno provádět suchou nebo navlhčenou prachovkou. Při této činnosti je
nutno zařízení odpojit od přívodu el. energie.
Demontáž a likvidace
Nefunkční zařízení musí být zlikvidována podle platných předpisů na ochranu životního prostředí.
Download

Návod k obsluze