5EN411 EKONOMIE II.
TÉMATA
PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE:
1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. „Invisible hand“ ve společnosti směnných
vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.
2. Teorie spotřebitele. Kardinalistický a ordinalistický přístup, preference a indiferenční
křivky, spotřebitelská optima, vnitřní a rohové řešení.
3. Teorie poptávky. Substituční a důchodový efekt cenové změny (Hicksův rozklad),
cenová elasticita poptávky. Odvození Engelových křivek a důchodová
elasticita poptávky. Křížová elasticita.
Aplikace: volba mezi spotřebou a volným časem, volba mezi přítomnou a budoucí
spotřebou (časová preference).
4. Rozhodování v podmínkách rizika. Očekávaný výnos a očekávaný užitek. Averze a
preference rizika. Optimum v rozhodování. Možnosti snižování rizika.
Ekonomie zločinu.
5. Produkční funkce a náklady.
Produkční funkce firmy v krátkém období a
výnosy z variabilního faktoru. Produkční funkce firmy v dlouhém období,
technická substituce a výnosy z rozsahu vstupů. Optimální kombinace vstupů.
Dlouhodobé nákladové funkce, obálkové křivky.
6.
Teorie směny. Hranice produkčních možností a optimální
produkce. Absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod.
kombinace
7. Teorie tržní rovnováhy. Tržní příležitosti a přínosy ze směny. Arbitráž a zákon jediné
ceny. Intervence do volné tvorby cen.
8. Nedokonalá konkurence. Územní rozptýlenost trhu a heterogenita produktu. Tvorba
ceny. Cenová diskriminace. Monopolistická konkurence a efektivnost.
9. Olidopoly. Strategické chování a modely oligopolu (Cournot, Bertrand, Stackelberg).
Kartel, Nashova rovnováha. Monopol a konkurence. Právní a přirozený
monopol. Rovnováha monopolu. Diskriminující monopol. Alokační efektivnost a
regulace monopolu.
10. Trh práce. Poptávka po práci a nabídka práce. Minimální mzda, nezaměstnanost na
trhu práce. Monopson na trhu práce.
11. Kapitál a investiční rozhodování. Ochota spořit a příležitost investovat. Rozhodování
o investování. Hodnota kapitálu a volba mezi investičními příležitostmi.
Lidský kapitál.
12. Všeobecná rovnováha a efektivnost. Efektivnost ve výrobě, efektivnost v rozdělování
a Paretovo optimum. Efektivní kombinace statků a podmínky všeobecné
rovnováhy.
13. Externality a vlastnická práva. Společenské a soukromé náklady a výnosy. Daně
a
subvence. Vlastnická práva a Coaseho teorém. Veřejné statky a veřejná volba.
Literatura:
HOLMAN, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002.
ISBN 80-7179-737-5.
VARIAN, H.R.: Intermediate microeconomics: a modern approach. New York : W. W.
Norton, 1990. ISBN 0-393-96025-0.
NICHOLSON, W.: Microeconomic theory – basic principles and extensions. [Cincinnati],
South-Western/Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.
Kapitoly, které kurz 5EN411 nezahrnuje a při studiu je možné je vynechat:
Holman, R., 2002, Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz.
Oddíl A
kap. 1, celá
Oddíl B
kap. 4, Dodatek 1 a Dodatek 2
kap. 6, Aplikace
kap. 7, část 7.5
Oddíl C
kap. 8, celá
kap. 9 , část
9.8. kap. 10,
celá
Oddíl D
kap. 11, části 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11
kap. 12, 12.8, 12.9
kap. 13, 13.4, 13.7., Aplikace
kap. 15, 15.6
kap. 16, 16.5, 16.7
Oddíl E
kap. 17, 17.6, 17.8, Dodatek 1
kap. 18, 18.4, 18.6, Aplikace 3, 18.9
Oddíl F
kap. 19, 19.6
kap. 20, Dodatek
kap. 21 celá
kap. 22, 22.6, Aplikace, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10
kap. 23 celá
TÉMATA PRO CVIČENÍ
Z MIKROEKONOMIE:
1. Kořeny mikroekonomie a makroekonomie ve vývoji ekonomického myšlení.
Derivace, extrémy funkce, inflexní body, Lagrangeova funkce.
Teorie spotřebitele. Spotřebitelská optima.
H: 55/2, 3.
M: 19/1, 22/5, 23/ 7, 8, 23/9.
2. Poptávka. Engelovy křivky. Cenová, důchodová a křížová elasticita.
H: 92/1, 93/2.
M: 36/4, 37/5, 39/8, 39/9, 40/10.
Aplikace: H: 103/2, 3, 115/1.
Rozhodování v podmínkách
rizika. H: 140/1,2,3,4.
M: 46/1, 47/2, 47/3.
3. Produkční funkce. Nákladové optimum.
H: 195/1,195/2.
M: 59/2, 60/3, 62/6, 63/8, 64/9,
Nákladové funkce a optimum dokonale konkurenční firmy.
M: 70/3, 71/4, 71/5, 73/7.
77/2, 85/1.
4. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu.Regulace.
H: 297/ 6,7,8,12.
M: 87/5, 88/7, 89/11.
Směna. Hranice PPF a výhody ze směny.
H: 259/1, 259/2, 260/4.
5. Nedokonalá konkurence. Monopol a cenová diskriminace.
H: 329/1,2
M: 100/1, 2, 101/3, 103/6, 104/9, 105/10
Monopolistická konkurence a
oligopol. H: 364/1, 398/2
M: 123/1, 124/ 2, 126/5, 127/6,7.
6. Poptávka na trhu VF. Trh práce. Optimum firmy při nájmu výrobního faktoru.
M: 138/2, 139/3, 140/4
Poptávka po práci. Optimum firmy při nájmu práce. Odbory a bilaterální monopol
na
trhu práce.
H: 440/1,2
M: 152/1, 154/4, 156/7,8, 162/2,164/4.
7. Trh kapitálu. Volba mezi investičními variantami.
H: 475/2,3,4,5,8
M: 171/1,2
Směna. Všeobecná rovnováha.Externality a veřejné statky.
H: 496/3, 4, 5, 510/2,3, 552/1,2.
M: 182/1,2
Literatura:
HOLMAN, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002,
ISBN 80-7179-737-5.
MACÁKOVÁ a kol. Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Melandrium 2008,
ISBN 978-80-86175-63-8.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MAKROEKONOMIE
1. Makroekonomické agregáty a jejich měření. Makroekonomické identity.
2. Trh zboží a služeb: spotřební funkce ( keynesiánská spotřební funkce, model
mezičasové volby, hypotéza životního cyklu, hypotéza permanentního důchodu).
Investice a čistý vývoz. Investiční funkce (model mezního výnosu investic,
Tobinovo q). Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
3. Trh peněz a inflace. Funkce poptávky po penězích, Fisherova, cambridgeská,
keynesiánská a Friedmanova poptávka po penězích, peněžní nabídka a tvorba
peněz, rovnováha na trhu peněz a transmisní mechanismus, základy teorie inflace.
Kvantitativní teorie peněz. Inflace a inflační očekávání.
4. Platební bilance a vnější rovnováha. Vyrovnávací procesy v platební bilanci v
režimu fixního kurzu a flexibilního kurzu. Čistý vývoz a reálný měnový kurz.
Teorie parity kupní síly.
5. Trh práce a nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti a vyčišťování trhu.
6. Hospodářský růst. Neoklasický model růstu, stálý stav. Cobb-Douglasova produkční
funkce.
7. Agregátní poptávka v uzavřené ekonomice – keynesiánský kříž a křivka IS,
rovnováha na trhu peněz a křivka LM, model IS-LM. Rozpočtová (multiplikační
efekt a efekt vytěsňování) a měnová stimulace agregátní poptávky.
8. Mundell- Flemingův model. Stimulace poptávky v režimu volně pohyblivého a
v režimu stabilního měnového kurzu.
9. Model AD – AS. Klasická agregátní nabídka. AS za předpokladu fixní nominální
mzdy, Friedmanův model mylného vnímání cenové hladiny, Lucasův model
neúplné informovanosti o cenách, model AD-AS a změny AD a změny AS.
10. Phillipsova křivka - vztah mezi inflací (inflace poptávková, setrvačná, nákladová )
a
nezaměstnaností. Okunův zákon. Poptávková a nákladová inflace. Inflační
očekávání.
11. Hospodářské cykly. Monetární a reálný cyklus, noví klasikové a noví keynesiánci).
12. Měnová politika (pojem CB, funkce CB, cíle a nástroje CB, nezávislost CB,
volnost rozhodování versus pravidla). Aktivistická politika, inflační cílování.
Racionální očekávání. Dezinflační politika.
13. Fiskální politika, rozpočtové schodky. Ricardova-Barroova teorie. Daně. Veřejné
dluhy.
Literatura
Holman, R., Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2004.
ISBN 80-7179-764-2.
Mankiw, G., Macroeconomics.7th edition. Worth Publishers 2010, ISBN 978-1-42921887-0.
Kapitoly, které kurz 5EN411 nezahrnuje a při studiu je možné je vynechat:
Holman, R., 2004, Makroekonomie. Středně pokročilý kurz.
Oddíl A
kap. 1, celá
kap. 2, Aplikace
Oddíl B
kap. 4, Dodatek 1, Dodatek 2
kap. 5, Dodatek
kap. 6, 6.5, 6.7, Dodatek1, Dodatek 2
kap. 8, celá
Oddíl C
kap. 9, 9.4., 9.5, 9.6, Dodatek
Oddíl D
kap. 10, 10.7, 10.8
kap. 11, 11.5
kap. 12, Aplikace
kap. 15, Dodatek
Oddíl E
kap. 16, 16.7,16.8
TÉMATA PRO CVIČENÍ Z MAKROEKONOMIE
1. Národohospodářské agregáty.
2. Trh zboží a služeb: Spotřeba a investice.
3. Trh peněz a platební bilance.
4. Trh práce a hospodářský růst.
5. Model IS-LM, Mundell-Flemingův model.
6. Model AS-AD, Phillipsova křivka.
7. Měnová politika, veřejné rozpočty.
Download

5EN411 EKONOMIE II.