Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Kód předmětu:
Název v jazyce
výuky:
Název česky:
Název anglicky:
Způsob
ukončení
a počet kreditů:
Forma výuky:
5IE362
Economics and Psychology I
Ekonomie a psychologie I
Economics and Psychology I
zkouška ECTS (4 kredity)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Prezenční studium: 2/0
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
angličtina
Jazyk výuky:
Doporučený typ
bakalářský: 2; magisterský: 2; magisterský navazující: 1
a ročník studia:
Zaměření
předmětu:
Výstupy
předmětu:
Obsah
předmětu:
Předmět je úvodem do psychologie ekonomického rozhodování a jednání; pomocí
experimentálních a reálných dat bude ukázáno, jak psychologické fenomény
mohou ovlivňovat chování jednotlivců a dynamiku celých ekonomik.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
A. identifikovat konkrétní psychologické zákonitosti lidské omezené racionality, síly
vůle a vlastního zájmu.
B. Budou umět poznatky využít v analýze, vysvětlení nebo v predikci i/racionálního
chování člověka ve specifických situacích (hledání štěstí, spoření, spotřeba, trh
práce, společenský statut, investování, politika).
C. Naučí se odvodit příčiny některých ekonomických jevů z individuální psychologie
člověka, přičemž zároveň rozeznají odlišnost psychologických a ekonomických
zákonitostí (problém agregace chování heterogenních agentů). Studenti by se měli
rovněž naučit, že při řešení problémů je důležitější myšlení, nikoliv paměť.
1. Úvod - ekonomie a psychologie coby různé pohledy na stejný problém? (průniky,
rozdíly a metodologie společenských věd, experimenty).
2. Pozitivní psychologie - ne/dosažitelné cíle lidského snažení (hledání štěstí); proč
litujeme minulosti a mýlíme se o budoucnosti. Normativní ekonomie - existuje
řešení, a kdy jej můžeme zvolit?
3. - 4. Závislost na okolí (prospektová teorie I. - averze ke ztrátě, majetnický sklon,
chyba statutu quo, rámování a ukotvení situace).
5. - 6. Potěšení ze sázky (prospektová teorie II. - averze k riziku a k nejistotě, efekt
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
jistoty, nadměrný optimismus, nelineární hodnocení pravděpodobností).
7. - 8. Neodolatelná přitažlivost zítřka (mezičasové volby, problém omezené
sebekontroly, přeceňování přítomnosti, chyby v hodnocení budoucnosti
a pamatování minulosti).
9. - 10. Lidé kolem nás (sobeckost, altruismus, reciprocita, sociální status).
11. Průběžný test + úvod do behaviorální teorie her.
12. Hromadné psychologické jevy = ekonomie? Stádní chování, bubliny na trzích,
behaviorální finance.
13. Aplikace a diskuze - marketing, reklama, politika, sdělovací prostředky, ad.
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Prezenční
studium
Účast na přednáškách
26 h
Příprava na přednášky
13 h
Příprava semestrální práce
39 h
Příprava na průběžný test (testy)
13 h
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
13 h
Celkem
104 h
Druh
Požadavky na ukončení (váha):
Prezenční
studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
5%
Vypracování semestrální práce
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
35 %
Celkem
100 %
Druh
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
Při hodnocení 4+ bude student psát doplňkový test v rozsahu průběžného testu. Téma semestrální
práce musí být studenty zvoleno ne později než při termínu průběžného testu. Je doporučeno
vypracovat semestrální práci v týmu 2 až 3 studentů. Závěrečná zkouška bude zaměřena zejména na
obsah a téma semestrální práce.
Literatura:
Typ Autor
Z
Název
Animal spirits : how human psychology
AKERLOF, G. A. -- SHILLER,
drives the economy, and why it matters
R. J.
for global capitalism
Místo
vydání
Nakladatel
Princeton
Princeton
978-0-6912009
University Press
14233-3
Rok ISBN
Z ARIELY, D.
Jak drahé je zdarma : proč chytří lidé
přijímají špatná rozhodnutí : iracionální
faktory v ekonomice i v životě
Praha
Práh
2009
978-807252-239-2
Z GILBERT, D. T.
Škobrtnout o štěstí : jak se chytá zlatá
muška
Praha
Dokořán
2007
978-807363-127-7
New York
Russell Sage
Foundation
2004
0-69111682-2
CAMERER, C. -D LOEWENSTEIN, G. -- RABIN, Advances in behavioral economics
M.
D SMITH, V. L.
Rationality in economics : constructivist
and ecological forms
Cambridge
Cambridge
978-0-5212008
University Press
87135-8
D THALER, R. H.
The winner's curse : paradoxes and
anomalies of economic life
New York
Free Press
D
Houdek, P., Koblovský, P. (2010), Horizonty omezených: Úvod do behaviorální ekonomie,
skriptum VŠE (v přípravě)
Z
základní
literatura
D
doporučená
literatura
1992
0-02932465-3
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Download

5IE362