5EN411 EKONOMIE II.
PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU:
Získání 60 a více bodů ze 100.
Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují
příklady týkající se problémů řešených na předchozích cvičeních.
Z průběžného testu je možné získat max. 30 bodů. Průběžný test se píše na přednášce (v 8.
týdnu výuky) a studenti se na něj nepřihlašují.
Ze závěrečného testu je možné získat max. 50 bodů. Závěrečný test se píše ve zkouškovém
období. Na řádný termín závěrečného testu je student povinen přihlásit se přes systém ISIS.
Známka se uděluje na základě součtu bodů dosažených na cvičení, v průběžném a v
závěrečném testu, klasifikace podle běžné stupnice (do 50b. 4, 51 – 59b. 4+, 60 – 74b. 3, 75
- 89b. 2, 90 – 100b. 1).
Studenti, kteří obdrží známku 4+ a ti, kteří řádně omluví svoji nepřítomnost na řádném
termínu závěrečného testu, na který byli přihlášeni, se budou hlásit (opět přes ISIS) na
náhradní a opravný termín závěrečného testu.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE:
1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných
vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.
2. TEORIE
SPOTŘEBITELE. Preference a indiferenční křivky, spotřebitelská
optima,vnitřní a rohové řešení.
3. TEORIE POPTÁVKY. Substituční a důchodový efekt cenové změny (Hicksův
rozklad), cenová elasticita poptávky. Odvození Engelových křivek a důchodová
elasticita poptávky. Křížová elasticita.
Aplikace: volba mezi spotřebou a volným časem, volba mezi přítomnou a budoucí
spotřebou (časová preference).
4. ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA. Očekávaný výnos a očekávaný
užitek. Averze a preference rizika. Optimum v rozhodování. Možnosti snižování
rizika.
5. TEORIE FIRMY A PRODUKČNÍ FUNKCE. Transakční náklady a firma.
Nákladově optimální velikost firmy. Produkční funkce firmy v krátkém období a
výnosy z variabilního faktoru.
6. PRODUKČNÍ FUNKCE V DLOUHÉM OBDOBÍ, technická substituce a výnosy
z rozsahu. Optimální kombinace vstupů. Nákladové funkce, společenské náklady a
nabídka, odvození křivky nabídky odvětví v dlouhém období (LIS).
7. TEORIE SMĚNY. Hranice produkčních možností a optimální kombinace produkce.
Absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod a Heckscher - Ohlinova teorie.
Stolper - Samuelsonův teorém. Směna a migrace.
8. TEORIE TRŽNÍ ROVNOVÁHY. Přínosy ze směny. Intervence do volné tvorby
cen.
9. NEDOKONALÁ
KONKURENCE. Tvorba ceny.
Monopolistická konkurence a Chamberlinův model.
Cenová
diskriminace.
10. OLIGOPOLY. Strategické chování a modely oligopolu (Cournotův, Bertrandův,
Stackelbergův). Kartel, Nashova rovnováha. MONOPOL A KONKURENCE. Právní
a přirozený monopol. Rovnováha monopolu. Diskriminující monopol. Alokační
efektivnost a regulace monopolu.
11. TRH PRÁCE. Poptávka po práci a nabídka práce. Minimální mzda, odbory,
diskriminace a nezaměstnanost na trhu práce. Kompenzující mzdové rozdíly.
Monopson a bilaterální monopol.
12. KAPITÁL A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Ochota spořit a příležitost
investovat. Rozhodování o investování. Volba mezi investičními příležitostmi.
13. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA A EFEKTIVNOST. Paretovo pojetí efektivnosti.
Podmínky všeobecné rovnováhy.
14. EXTERNALITY a vlastnická práva. Coaseho teorém. Veřejné statky a veřejná volba.
Literatura:
HOLMAN, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002.
ISBN 80-7179-737-5.
VARIAN, H.R.: Intermediate microeconomics: a modern approach. New York : W. W.
Norton, 1990. ISBN 0-393-96025-0.
NICHOLSON, W.: Microeconomic theory – basic principles and extensions. [Cincinnati],
South-Western/Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.
TÉMATA PRO CVIČENÍ Z MIKROEKONOMIE:
1. Kořeny mikroekonomie a makroekonomie ve vývoji ekonomického myšlení.
Derivace, extrémy funkce, inflexní body, Lagrangeova funkce.
Teorie spotřebitele. Spotřebitelská optima.
H: 55/2, 3.
M: 19/1, 22/5, 23/ 7, 8, 23/9.
2. Poptávka. Engelovy křivky. Cenová, důchodová a křížová elasticita.
H: 92/1, 93/2.
M: 36/4, 37/5, 39/8, 39/9, 40/10.
Aplikace: H: 103/2, 3, 115/1.
Rozhodování v podmínkách rizika.
H: 140/1,2,3,4.
M: 46/1, 47/2, 47/3.
3. Produkční funkce. Nákladové optimum.
H: 195/1,195/2.
M: 59/2, 60/3, 62/6, 63/8, 64/9,
Nákladové funkce a optimum dokonale konkurenční firmy.
M: 70/3, 71/4, 71/5, 73/7.
77/2, 85/1.
4. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu.Regulace.
H: 297/ 6,7,8,12.
M: 87/5, 88/7, 89/11.
Směna. Hranice PPF a výhody ze směny.
H: 259/1, 259/2, 260/4.
5. Nedokonalá konkurence. Monopol a cenová diskriminace.
H: 329/1,2
M: 100/1, 2, 101/3, 103/6, 104/9, 105/10
Monopolistická konkurence a oligopol.
H: 364/1, 398/2
M: 123/1, 124/ 2, 126/5, 127/6,7.
6. Poptávka na trhu VF. Trh práce. Optimum firmy při nájmu výrobního faktoru.
M: 138/2, 139/3, 140/4
Poptávka po práci. Optimum firmy při nájmu práce. Odbory a bilaterální monopol na
trhu práce.
H: 440/1,2
M: 152/1, 154/4, 156/7,8, 162/2,164/4.
7. Trh kapitálu. Volba mezi investičními variantami.
H: 475/2,3,4,5,8
M: 171/1,2
Směna. Všeobecná rovnováha.Externality a veřejné statky.
H: 496/3, 4, 5, 510/2,3, 552/1,2.
M: 182/1,2
Literatura:
HOLMAN, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002,
ISBN 80-7179-737-5.
MACÁKOVÁ a kol. Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Melandrium 2008,
ISBN 978-80-86175-63-8.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MAKROEKONOMIE
1. Makroekonomické agregáty a jejich měření. Makroekonomické identity.
2. Trh zboží a služeb: spotřební funkce ( keynesiánská spotřební funkce, model
mezičasové volby, hypotéza životního cyklu, hypotéza permanentního důchodu).
Investice a čistý vývoz. Investiční funkce (model mezního výnosu investic, Tobinovo
q). Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
3. Trh peněz a inflace. Funkce poptávky po penězích, Fisherova, cambridgeská,
keynesiánská a Friedmanova poptávka po penězích, peněžní nabídka a tvorba peněz,
rovnováha na trhu peněz a transmisní mechanismus, základy teorie inflace. BaumolTobinův model transakční poptávky po penězích. Kvantitativní teorie peněz. Inflace a
inflační očekávání.
4. Platební bilance a vnější rovnováha (vyrovnávací procesy v platební bilanci v režimu
fixního kurzu a flexibilního kurzu). Čistý vývoz a reálný měnový kurz. Teorie parity
kupní síly.
5. Trh práce a nezaměstnanost (přirozená míra nezaměstnanosti a vyčišťování trhu).
6. Hospodářský růst (neoklasický model růstu, včetně zlatého pravidla úrovně kapitálu,
endogenní růst), růstové účetnictví a Cobb-Douglasova produkční funkce.
7. Agregátní poptávka, odvození agregátní poptávky v uzavřené ekonomice –
keynesiánský kříž a křivka IS, rovnováha na trhu peněz a křivka LM, model IS-LM.
Rozpočtová (multiplikační efekt a efekt vytěsňování) a měnová stimulace agregátní
poptávky
8. Odvození agregátní poptávky v otevřené ekonomice. Mundell- Flemingův model.
9. Agregátní nabídka, klasická AS , AS za předpokladu fixní nominální mzdy,
Friedmanův model mylného vnímání cenové hladiny, Lucasův model neúplné
informovanosti, model AS-AD.
10. Phillipsova křivka - vztah mezi inflací (inflace poptávková, setrvačná, nákladová ) a
nezaměstnaností. Okunův zákon. Poptávková a nákladová inflace.
11. Hospodářské cykly (monetární, reálný cyklus, noví keynesiánci).
12. Měnová politika (pojem CB, funkce CB, cíle a nástroje CB, nezávislost CB, volnost
rozhodování versus pravidla, inflační cílování). Dezinflační politika.
13. Fiskální politika, rozpočtové schodky. Ricardova-Barroova teorie. Daně. Veřejné
dluhy.
Literatura
Holman, R., Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2004.
ISBN 80-7179-764-2.
Mankiw, G., Macroeconomics.7th edition. Worth Publishers 2010, ISBN 978-1-42921887-0.
TÉMATA PRO CVIČENÍ Z MAKROEKONOMIE
1. Národohospodářské agregáty
2. Trh zboží a služeb: Spotřeba a investice
3. Trh peněz a platební bilance
4. Trh práce a hospodářský růst
5. Model IS-LM, Mundell-Flemingův model
6. Model AS- AD, Phillipsova křivka
7. Měnová politika, veřejné rozpočty
Download

5EN202 Mikroekonomie I