5EN202 Mikroekonomie I.
Povinnosti k absolvování kurzu:
Na cvičení se píší dva malé testy: 2 x 10 bodů, maximálně možno získat 20 bodů. Zahrnují
příklady týkající se problémů řešených na předchozích cvičeních.
Průběžný test je na 30 bodů. Jeho obsahem jsou zejména problémy řešené na přednáškách.
Píše v 8. týdnu výuky na přednášce, studenti se na něj nehlásí.
Závěrečný test se píše ve zkouškovém období. Maximální počet bodů je 50. Obsahuje
aplikační příklady, aplikační úlohy a vysvětlovací otázky zaměřené na teoretické problémy.
Na řádný termín závěrečného testu je student povinen se přihlásit přes systém ISIS, začátek
přihlašování je obvykle od 10. týdne výuky.
Známka se uděluje na základě součtu bodů dosažených na cvičení, v průběžném a v
závěrečném testu, klasifikace podle běžné stupnice (do 50b. 4, 51 – 59b. 4+, 60 – 74b. 3, 75
- 89b. 2, 90 – 100b. 1).
Studenti, kteří obdrží známku 4+ a ti, kteří řádně omluví svoji nepřítomnost na řádném
termínu závěrečného testu, na který byli přihlášeni, se budou hlásit (opět přes ISIS) na
náhradní a opravný termín závěrečného testu.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných
vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.
2. TEORIE SPOTŘEBITELE. Preference a indiferenční křivky, spotřebitelská optima,
rohové řešení.
3. TEORIE POPTÁVKY. Substituční a důchodový efekt cenové změny (Hicksův
rozklad), cenová elasticita poptávky. Odvození Engelových křivek a důchodová
elasticita poptávky. Křížová elasticita.
Aplikace: volba mezi spotřebou a volným časem, volba mezi přítomnou a budoucí
spotřebou (časová preference).
4. ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA. Očekávaný výnos a očekávaný
užitek. Averze a preference rizika. Optimum v rozhodování. Možnosti snižování
rizika.
5. TEORIE FIRMY A PRODUKČNÍ FUNKCE. Transakční náklady a firma.
Nákladově optimální velikost firmy. Produkční funkce firmy v krátkém období a
výnosy z variabilního faktoru.
6. PRODUKČNÍ FUNKCE V DLOUHÉM OBDOBÍ, technická substituce a výnosy
z rozsahu. Optimální kombinace vstupů. Nákladové funkce, společenské náklady a
nabídka, odvození křivky nabídky odvětví v dlouhém období (LIS).
7. TEORIE SMĚNY. Hranice produkčních možností a optimální kombinace produkce.
Absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod a Heckscher – Ohlinova
teorie. Směna a migrace.
8. TEORIE TRŽNÍ ROVNOVÁHY. Přínosy ze směny. Intervence do volné tvorby
cen.
9. NEDOKONALÁ
KONKURENCE. Tvorba ceny.
Monopolistická konkurence a Chamberlinův model.
Cenová
diskriminace.
10. OLIGOPOLY. Strategické chování a modely oligopolu. Kartel, Nashova rovnováha.
MONOPOL A KONKURENCE. Právní a přirozený monopol. Rovnováha
monopolu. Diskriminující monopol. Alokační efektivnost a regulace monopolu.
11. TRH PRÁCE. Poptávka po práci a nabídka práce. Minimální mzda, odbory,
diskriminace a nezaměstnanost na trhu práce. Kompenzující mzdové rozdíly.
Monopson a bilaterální monopol.
12. KAPITÁL A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Ochota spořit a příležitost
investovat. Rozhodování o investování. Volba mezi investičními příležitostmi.
13. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA A EFEKTIVNOST. Paretovo pojetí efektivnosti.
Podmínky všeobecné rovnováhy.
Literatura:
Z Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002.
ISBN 80-7179-737-5.
Z Varian, H. R.: Mikroekonomie: moderní přístup. 1. vydání, Victoria Publishing, 1995.
ISBN 80-85865-25-4.
Z Nicholson, W.: Microeconomic theory – basic principles and extensions. [Cincinnati],
South-Western/Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.
TÉMATA PRO CVIČENÍ:
1. Kořeny mikroekonomie ve vývoji ekonomického myšlení.
Derivace, extrémy funkce, inflexní body, Lagrangeova funkce.
2. Teorie spotřebitele. Spotřebitelská optima.
H: 55/2, 55/3.
M: 19/1, 22/5, 23/ 7, 23/8, 23/9, 23/10.
3. Poptávka. Engelovy křivky. Cenová, důchodová a křížová elasticita.
H: 92/1, 93/2.
M: 36/4, 37/5, 39/8, 39/9, 40/10.
4. Aplikace: H: 103/2, 3, 115/1
Rozhodování v podmínkách rizika.
H: 140/1,2,3 .
M: 46/1, 47/2,3, 49/8.
5. Produkční funkce. Nákladové optimum.
H: 195/1,2.
M: 59/2, 60/3, 62/6, 63/8, 64/9.
6. Nákladové funkce a optimum firmy:
M: 70/3, 71/4, 5, 73/7.
77/2, 85/1.
7. Směna. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu.Regulace.
H: 259/2, 297/ 6,7,8,12.
M: 87/5, 88/8, 89/10, 89/11.
8. Nedokonalá konkurence. Monopol a cenová diskriminace.
H: 329/1,2.
M: 100/1, 2, 101/3, 103/6, 104/9, 105/10.
9. Monopolistická konkurence a oligopol.
H: 364/1, 398/2.
M: 123/1, 124/ 2, 126/5.
10. Poptávka na trhu VF. Trh práce. Optimum firmy při nájmu výrobního faktoru.
M: 138/2, 139/3, 140/4.
11. Poptávka po práci. Optimum firmy při nájmu práce. Odbory a bilaterální monopol na
trhu práce.
H: 440/1,2.
M: 152/1, 154/4, 156/7,8, 162/2, 164/4.
12. Trh kapitálu. Volba mezi investičními variantami.
H: 475/2,3,4,5,6,8.
M: 171/1,2.
13. Směna. Všeobecná rovnováha.
H: 496/3, 4, 5
M: 182/1,2
Literatura:
Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002,
ISBN 80-7179-737-5.
Macáková a kol. Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Melandrium 2008,
ISBN 978-80-86175-63-8.
Download

5EN202 Mikroekonomie I