Financová
Financování povodň
povodňové
ové ochrany z OPŽ
OPŽP
Podoblast podpory 1.3.1
FUNKCE VODOHOSPODÁ
VODOHOSPODÁŘSKÉ
SKÉHO DISPEČ
DISPEČINKU POVODÍ
POVODÍ
VLTAVY V SYSTÉ
SYSTÉMU POVODŇ
POVODŇOVÉ
OVÉ SLUŽ
SLUŽBY
Ing. Petr Hovorka
Oblastní
Oblastní vodohospodá
vodohospodářský dispeč
dispečink Povodí
Povodí Vltavy, stá
státní
tní podnik
České
eské Budě
Budějovice
Lokální výstražné a varovné systémy – Č. Budějovice 22.6., Brno 23.6. 2011
Povodí
Povodí Vltavy, stá
státní
tní podnik
• plocha povodí
povodí 28.708 km2
• 4632 km vodní
vodních toků
toků
• 16000 km drobných vodní
vodních toků
toků
• 18 významných přehrad
• 45 pohyblivých jezů
jezů
• 298 pevných jezů
jezů
• 13 malých vodní
vodních elektrá
elektráren
• provoz vltavské
vltavské vodní
vodní cesty
Organizač
Organizační členě
lenění Povodí
Povodí Vltavy, stá
státní
tní podnik
závod
Dolní Vltava
závod
Berounka
závod
Horní Vltava
1
Vodohospodá
Vodohospodářský dispeč
dispečink
Úkoly VHD na úseku povodň
povodňové
ové služ
služby:
- monitorová
monitorování hydrologické
hydrologické situace ve své
své územní
zemní působnosti
(sbě
(sběr operativní
operativních dat) – monitorovací
monitorovací síť
- vyhodnocová
vyhodnocování operativní
operativních dat
- spoluprá
spolupráce s poboč
pobočkou ČHMÚ
HMÚ při
prognó
prognózová
zování vývoje povodň
povodňových prů
průtoků
toků
- řízení
zení manipulací
manipulací na jednotlivých vodní
vodních
dílech
- souč
součinnost s povodň
povodňovými orgá
orgány a
ostatní
ostatními slož
složkami činnými v ochraně
ochraně před
povodně
povodně mi
Limnigrafická
Limnigrafická síť ČHMÚ
HMÚ a Povodí
Povodí Vltavy
Limnigraf - vodomě
vodoměrná
rná stanice
vodoč
vodočetná
etná lať
lať
napá
á
jení
í
(el.
sí
nap jen
síť, akumulá
akumulátor)
- telemetrická
telemetrická stanice – přenos dat př
přes GSM/GPRS (10 min.)
- čidlo – tlakové
tlakové, ultrazvukové
ultrazvukové
- teplotní
teplotní čidlo (voda, vzduch)
- srá
srážkomě
koměr
-
Limnigrafická
Limnigrafická síť ČHMÚ
HMÚ a Povodí
Povodí Vltavy
Hlá
Hlásné
sné a př
předpově
edpovědní
dní profily
- kategorie A – národní
rodní úroveň
roveň
- kategorie B – krajská
krajská úroveň
roveň
- kategorie C – obecní
obecní úroveň
roveň
Hlá
Hlásný profil
kategorie A
Hlá
Hlásný profil
kategorie B
Předpově
edpovědní
dní
profil
ČHMÚ
HMÚ
31
12
13 / 27 / 2
Povodí
Povodí
1
17 + 5
-
Rozesí
Rozesílání SMS zprá
zpráv o dosaž
dosažení
ení SPA
-KÚ, ORP, OÚ
OÚ (MěÚ), HZS, PV, ČHMU
2
Srá
Srážkomě
koměrná
rná síť ČHMÚ
HMÚ a Povodí
Povodí Vltavy
Srá
Srážkomě
koměry
- napá
napájení
jení ( el. sí
síť, akumulá
akumulátor)
- telemetrická
telemetrická stanice, př
přenos dat př
přes GSM/GPRS (10 min)
- srá
srážkomě
koměrná
rná nádoba – záchytná
chytná plocha 200 nebo 500 cm2
- měřen
ěřeníí pomocí
pomocí překlá
eklápěného člunku 0,1 nebo 0,2 mm
Srá
Srážkomě
koměry - vyhř
vyhřívané
vané
- nevyhř
nevyhřívané
vané
poč
počet
ČHMÚ
HMÚ
47
Povodí
Povodí
11
Vodní
Vodní díla Povodí
Povodí Vltavy
8 ná
nádrž
drží s rozsá
rozsáhlým monitoringem
- Hladina
- Přítok
- Odtok
- Teploty – vzduch, voda
- Srá
Srážky
- Vodní
Vodní hodnota sně
sněhu
1 ná
nádrž
drž s částeč
stečným monitoringem
- Hladina
- Přítok
- TeplotyTeploty- vzduch
- Srá
Srážky
Informač
Informační zázemí
zemí VH dispeč
dispečinku
3
Informace pro veř
veřejnost
www.pvl
www.pvl..cz/
cz/portal/
portal/sap/
sap/cz
www.hydro.chmi
www.hydro.chmi..cz/
cz/hpps/
hpps/
www.voda.gov
www.voda.gov..cz/
cz/portal/
portal/cz
www.hladiny.cz
Informace pro veř
veřejnost
suma srážek za 24h – radarový odhad kombinovaný se srážkoměry
Rozesí
Rozesílání informač
informačních a výstraž
výstražných zprá
zpráv
Informač
Informační zprá
zpráva z vodohospodá
vodohospodářské
ského dispeč
dispečinku
Vydává se pouze v době, kdy hrozí povodeň nebo v průběhu povodně.
Zprávy se vydávají dle potřeby 1 – 4 x den.
Zpráva obsahuje:
datum a čas vydání zprávy,
textovou informaci o hydrologické situaci, stavu a předpovědi počasí s
důrazem na srážky, předpokládaný vývoj situace na řekách,
přehled vodoměrných profilů s překročenými SPA ,
aktuální stav na vodních nádržích,
informace o manipulacích na vodních dílech,
tabulková příloha – všechny měrné profily včetně stavů, průtoků, SPA a
trendů
4
Budová
Budování limnigrafů
limnigrafů a srá
srážkomě
koměrů
v rá
rámci výstraž
výstražných systé
systémů
ZÁSADY :
- Strategicky výhodná
výhodná pozice
- Provozní
Provozní spolehlivost
- Věrohodné
rohodné údaje (ucpané
(ucpané šachty, zanesené
zanesené –
zamrzlé
zamrzlé srá
srážkomě
koměry)
- Efektivita ( př
přínosné
nosné informace / cena = poř
pořízení
zení,
provoz )
- Údrž
držba (servis, čištění, výmě
výměna AKU)
5
6
Srá
Srážkomě
koměry
7
8
Děkuji za pozornost.
Ing.Petr Hovorka
Oblastní
Oblastní vodohospodá
vodohospodářský dispeč
dispečink
Povodí
Povodí Vltavy, stá
státní
tní podnik
Litví
Litvínovická
novická 5
České
eské Budě
Budějovice
tel: 387 203 609
e-mail: petr.hovorka
@pvl.
petr.hovorka@
pvl.cz
9
Download

Funkce vodohospodářského dispečinku povodí Vltavy