KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 1 z 8
ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU
1.1
Identifikátor produktu:
Obchodný názov: Odvápňovacie tablety (tablety na odstránenie vodného kameňa)
1.2
Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú:
Relevantné identifikované použitia: Tablety na odstraňovanie vodného kameňa pre
plne automatické kávovary.
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Nie sú identifikované.
1.3
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
Dodávateľ:
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Dovozca do SR:
Swiss Coffee s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.: 02/4342 0903
www.swisscoffee.sk
E-mail osoby zodpovednej za KBÚ: [email protected]
1.4
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum
00421-(0)2-547 741 66
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1
Klasifikácia látky alebo zmesi:
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]:
Akútna toxicita, Acute Tox. 4, H302
Žieravosť kože/Dráždivosť kože, Skin Irrit. 2, H315
Respiračná senzibilizácia/Kožná senzibilizácia, Skin Sens. 1, H317
Vážne poškodenie očí/Podráždenie očí, Eye Irrit. 2, H319.
2.1.2 Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES:
Škodlivý, Xn, R22; Dráždivý, Xi, R36/38; R43.
2.1.3 Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie R-viet a výstražných upozornení EÚ: pozri
ODDIEL 16.
2.2
Prvky označovania:
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné piktogramy:
Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia:
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
2.3
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 2 z 8
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou.
P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte
lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Ďalšie prvky označovania:
Obsahuje: kyselina maleínová.
Iná nebezpečnosť: Údaje nie sú k dispozícii.
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1
Látky: Nevzťahuje sa.
3.2
Zmesi: Zmes obsahuje:
Klasifikácia
Názov látky
CLP
EC/CAS
67/548/EHS
kyselina
maleínová
203-742-5 /
110-16-7
Škodlivý,
Xn, R22;
Dráždivý,
Xi, R36/37/38;
R43
kyselina
amidosírová
226-218-8 /
5329-14-6
Dráždivý,
Xi, R36/38;
R52-53
Tr. nebezpeč.
Akútna toxicita,
Vážne poškodenie očí
Podráždenie očí,
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán - jednorazová
expozícia,
Žieravosť /Dráždivosť kože,
Respiračná senzibilizácia
/Kožná senzibilizácia
Vážne poškodenie očí
/Podráždenie očí, Žieravosť
/Dráždivosť kože,
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie
Výstraž.
Kat. nebezpeč.
upozor.
Piktogram
výstraž. sl.
Konc.
%
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H302
H319
H335
H315
H317
GHS07
Wng
> 30
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Aquatic
Chronic 3
H319
H315
H412
GHS07
Wng
< 25
202-394-1 /
Škodlivý,
GHS07
Akútna toxicita
Acute Tox. 4
H302
<5
95-14-7
Xn, R22
Wng
1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008; samoklasifikácia
výrobcom
2 Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí.
Pozn.: Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v ODDIELE 16.
1 benzotriazol
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 3 z 8
ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1
Opis opatrení prvej pomoci:
V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
(ukážte etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov, ak je to možné). Okamžite vymeňte
kontaminované oblečenie.
- po vdýchnutí: Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
- po kontakte s pokožkou: Po kontakte s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom
vody.
- po kontakte s očami: V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite veľkým množstvom
tečúcej vody po dobu 10-15 minút pri otvorených viečkach, vyhľadajte očného lekára.
- po požití: V prípade požitia okamžite vypláchnite ústa a dajte vypiť veľké množstvo
vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- vlastná ochrana poskytovateľa prvej pomoci: Neuvádza sa.
4.2
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Údaje nie sú k dispozícii.
4.3
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:
Postupujte podľa príznakov. Produkt sa správa ako kyselina.
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1
Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je sám o sebe horľavý. Protipožiarne opatrenia
prispôsobte podmienkam okolia požiaru.
Nevhodné hasiace prostriedky: Údaje nie sú k dispozícii.
5.2
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:
Údaje nie sú k dispozícii.
5.3
Rady pre požiarnikov:
V nebezpečnej oblasti noste dýchací prístroj. Používajte vhodný ochranný odev.
ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:
Pre iný ako pohotovostný personál: Zabezpečte primeranú ventiláciu. Používajte osobné
ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.
Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa.
6.2
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte uvoľneniu veľkého množstva
do povrchových vôd alebo kanalizácie.
6.3
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Odstráňte prach alebo tablety
mechanicky, umiestnite vo vhodných nádobách na odstránenie. Zvyšky umyte vodou.
6.4
Odkaz na iné oddiely: Dodržujte ochranné opatrenia podľa oddielov 7 a 8. Ďalšie
informácie o zdravotných rizikách sú uvedené v oddiele 11. Zneškodňujte podľa pokynov
uvedených v oddiele 13.
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 4 z 8
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Používajte osobné ochranné
prostriedky uvedené v oddiele 8. V prípade narábania s veľkými množstvami
rozpusteného produktu: vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.
7.2
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte
v pôvodných obaloch. Uchovávajte nádoby tesne uzavreté. Skladujte v suchých
a chladných podmienkach.
Podmienky skladovania:
Teplota:
Ak je to možné, pod 50 °C
Vzdušná vlhkosť:
Ak je to možné, pod 80 %
7.3
Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od jedla, nápojov a krmív.
Trieda skladovania podľa TRGS 510: 13 (Nehorľavé pevné látky)
Špecifické konečné použitie(-ia): Odstraňuje vápenaté zvyšky v plne automatických
kávovarov (podľa návodu na obsluhu).
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1
Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k
Nariadeniu vlády č. 355/2006 v znení neskorších predpisov neboli stanovené.
Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006
Z.z., v znení neskorších predpisov neboli stanovené.
8.2
Kontroly expozície:
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia.
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:
Kvalita osobného ochranného vybavenia sa musí voliť v závislosti na konkrétnej
koncentrácii a množstve nebezpečných látok na pracovisku.
8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Za normálnych podmienok použitia nie je potrebná. V
prípade manipulácie s rozpusteným produktom vo veľkom množstve použite
uzavreté ochranné okuliare.
8.2.2.2 Ochrana kože: Používajte vhodný ochranný odev.
Ochrana rúk: Používajte vhodné ochranné rukavice podľa EN 374.
Vhodný materiál: Nitril
Hrúbka: 0,11 mm. Doba prieniku: > 480 minút. Berte do úvahy údaje výrobcu
týkajúce sa priepustnosti a času prieniku rukavíc.
Iné: Neuvádza sa.
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Za normálnych podmienok použitia nie je
osobná ochrana dýchacích ciest nevyhnutná.
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa.
8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Zabráňte uvoľneniu veľkého množstva do
povrchových vôd alebo kanalizácie.
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 5 z 8
ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Vzhľad: pevné tablety bielej farby, štvorcového tvaru
Zápach: Charakteristický.
Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii.
pH: 1,5 (10 % roztok, 20 °C)
Teplota topenia/tuhnutia: Údaj nepoužiteľný.
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: Údaj nepoužiteľný.
Teplota vzplanutia: Údaje nie sú k dispozícii.
Rýchlosť odparovania: Údaj nepoužiteľný.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): Údaje nie sú k dispozícii.
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Údaje nie sú k dispozícii.
Tlak pár: Údaj nepoužiteľný.
Hustota pár: Údaj nepoužiteľný.
Relatívna hustota: 1,04 g/cm3 (10 % roztok, 20 °C)
Rozpustnosť (rozpustnosti): Ľahko rozpustná vo vode,
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nie sú k dispozícii.
Teplota samovznietenia: Údaje nie sú k dispozícii.
Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.
Viskozita: Údaj nepoužiteľný.
Výbušné vlastnosti: Žiadne.
Oxidačné vlastnosti: Žiadne.
9.2
Iné informácie: Údaje nie sú k dispozícii.
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe pri odporučenom použití.
10.2 Chemická stabilita: Za normálnych teplotných podmienok a odporučenom používaní je
zmes stabilná.
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Údaje nie sú k dispozícii.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Reakcia so zásadami je exotermická.
10.5 Nekompatibilné materiály: Zásady a silné oxidačné činidlá.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:
Látky:
kyselina maleínová
a) akútna toxicita:
LD50, orálne, potkan: 708 mg/kg (IUCLID)
benzotriazol
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 6 z 8
a) akútna toxicita:
LD50, orálne, potkan: 560 mg/kg (IUCLID)
Zmesi:
Pre zmes nie sú dostupné žiadne toxikologické údaje.
a) akútna toxicita: Škodlivý po požití. Vypočítaná predpokladaná hodnota akútnej orálnej
toxicity, ATEmix: 1 270 mg/kg.
b) poleptanie kože/podráždenie kože: Dráždi kožu.
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá
klasifikácie splnené.
f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie
splnené.
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe
dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe
dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
i) aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie
splnené.
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Pre zmes nie sú dostupné žiadne ekotoxikologické údaje.
12.1 Toxicita:
Údaj pre:
kyselinu maleínovú
LC50, 96h, ryby: 5 mg/l Pimephales promelas (IUCLID)
EC50, 48h, vodné bezstavovce: 316 mg/l Daphnia magna (IUCLID)
kyselinu amidosírovú
LC50, 96h, ryby: 70,3 mg/l Pimephales promelas (IUCLID)
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Perzistencia a degradovateľnosť: Údaje nie sú k dispozícii.
Bioakumulačný potenciál: Údaje nie sú k dispozícii.
Mobilita v pôde: Údaje nie sú k dispozícii.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Produkt nespĺňa kritériá pre hodnotenie ako PBT /
vPvB.
Iné nepriaznivé účinky: Zabráňte uvoľneniu veľkého množstva do povrchových vôd
alebo kanalizácie.
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 7 z 8
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Kód odpadu:
Produkt: 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
Obal: 15 01 06 zmiešané obaly O
Nekontaminované a vyčistené obaly môžu byť recyklované.
Odporúčaný čistiaci prostriedok: voda.
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE
14.1 Číslo OSN: Nevzťahuje sa. Zmes nepodlieha medzinárodným predpisom na prepravu
nebezpečných vecí a tovaru (IMDG, IATA, ADR/RID).
14.2 Správne expedičné označenie OSN: Nevzťahuje sa.
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nevzťahuje sa.
14.4 Obalová skupina: Nevzťahuje sa.
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevzťahuje sa.
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Nevzťahuje sa.
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC: Nevzťahuje sa.
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia:
Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa
nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa
hlavy VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo
vykonané.
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE
Úplný text viet označených písmenom R a H, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 a 3:
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
R22 Škodlivý po požití.
R36/38 Dráždi oči a pokožku.
R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Odvápňovacie tablety (tablety na
odstránenie vodného kameňa)
Dátum vydania: 20.10.2014
Dátum revízie: Strana 8 z 8
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádza sa.
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia
látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby
prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam.
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku
a s ochranou životného prostredia.
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Na
odvodenie klasifikácie zmesi bola použitá metóda výpočtu. Karta bezpečnostných údajov bola
vypracovaná na základe informácií o zmesi poskytnutých spoločnosťou Swiss Coffee s.r.o.
Zmeny pri revízii: -
Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP).
Download

Odvápňovacie tablety