pořádá
LETNÍ VĚDECKOU ŠKOLU
v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Poznej tajemství vědy
Co je to?
Příměstský tábor s badatelskou tématikou
Pro koho?
pro všechny prima kluky a holky, kterým je 8 - 14 let a mají zájem
o přírodu a technické vědy
Kdy?
7.7. – 11.7. 2014
11.8. – 15.8. 2014
každý den od 8,00 do 17,00
Kde?
Ostrava a okolí
Za kolik?
Zdarma pro mladé zájemce o vědu a výzkum:-)
Náklady jsou hrazeny z projektu (tzn. program, oběd, svačina a pitný režim, doprava a výlety)
Co vás čeká a nemine:
 badatelské aktivity na vybraných pracovištích a v laboratořích výzkumných
ústavů, pokusy a měření v terénu,
 celotáborová hra,
 výpravy do „známa i neznáma“,
 hry a soutěže pro tělo i pro hlavu,
 prima parta kamarádů a vedoucích.
Jak se přihlásit:
vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:
Gymnázium, ZŠ a MŠ HELLO
Čs. Exilu 423/19, 708 00 Ostrava-Poruba
Do 31. 5. obdržíte potvrzení o přijetí na uvedený email. Příjem přihlášek může být ukončen i dříve,
pokud se naplní kapacita 30 účastníků na jeden termín.
Podrobné informace o programu a o tom, co s sebou, obdržíte nejpozději do 15. 6. 2014.
Více informací:
tel.: 731 655 899 – Monika Konetzná
Závazná přihláška
Přihlašuji svého syna-dceru _____________________________________________________________________
na „Letní vědeckou školou“ pořádanou v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0019
TERMÍN (zakroužkujte):
7.7. – 11.7. 2014
nebo
11.8. – 15.8. 2014
Adresa: __________________________________________________________________________________________
Rodné č.: __________________________________ Zdravotní pojišťovna: ________________________________
Kontakt na rodiče / zákonné zástupce:
Email: _______________________________________________________ Telefon: _____________________________
Škola, kterou dítě navštěvuje: __________________________________________________________________________
Důležité informace o dítěti (alergie, léky atd.):
_________________________________________________________________________________________________
Zájemci o vědu a výzkum jsou, pro potřeby projektu, definováni jako děti, které lze zařadit do některé z následujících skupin:
- dítě navštěvující kroužek zaměřený na rozvoj přírodních a technických oborů (např. modelářský, rukodělný, přírodovědný,
technický, apod.)
- dítě navštěvující volitelný předmět zaměřený na přírodní a technické vědy
- účastníka soutěží, olympiád nebo dalších aktivit zaměřených na přírodní a technické vědy (např. matematická či přír. soutěž)
- účastníka dětských táborů zaměřených na přírodovědnou nebo technickou oblast
- dítě navštěvující základní školu s přírodovědným nebo technickým zaměřením
- čtenář knih zaměřených na přírodní a technické vědy (např. encyklopedie, zeměpisná témata, mapy atd.)
- divák publicistických pořadů zaměřených na přírodní a technické vědy
Podpisem potvrzuji, že výše přihlášené dítě lze zařadit do alespoň jedné z těchto skupin.
Průběh tábora bude dokumentován (fotografie, video). Z tohoto důvodu Vás žádáme o souhlas s pořizováním fotografií
a zvukových a obrazových záznamů Vašich dětí při táborových aktivitách.
Souhlasím s pořizováním a zpracováním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů mého dítěte (viz výše)
v rámci „Letní vědecké školy“ pořádané v rámci projektu Poznej tajemství vědy. Tento souhlas uděluji Gymnáziu, ZŠ a MŠ Hello.
Zákonní zástupci - jméno a příjmení: __________________________________________________________________
Zákonní zástupci – bydliště: __________________________________________________________________________
V ________________ dne _____________
podpis zákonného zástupce: ________________________________
Download

Letní škola - poznej tajemství vědy