Informace o 2. PTO Poutníci (pečlivě uschovejte)
 2. PTO Poutníci je pionýrský tábornický oddíl dětí, mládeže a dospělých
fungující v Brně – Slatině se širokým zaměřením ( turistika, příroda, sport,
kultura… ).
 Děti se scházejí pod vedením kvalifikovaných vedoucích. Oddíl je založen
na dobrovolnictví (všichni vedoucí a instruktoři pracují bez nároku na
finanční odměnu ).
 Klubovna oddílu se nachází v prostorách CVČ Fantazie, Tilhonova 49,
Brno. V případě hezkého počasí probíhají schůzky v blízkém parku, mezi
ulicemi Vlnitá a Tilhonova.
Přihláška do oddílu Poutníci na rok 2014/2015
Jméno a příjmení:..…..………………….…………......................................
Adresa trvalého bydliště: ..………………………………...………………..
Datum narození:……………………........ Číslo OP:………………………..
Zdravotní pojišťovna: ...………………….…………………………………
Škola:…………………………………………………Třída……….………..
Rodiče:
..………………..……….....
..…………..…………..……
 Schůzky oddílu: nejmladší ( 1.- 3. třída ) – pondělí 16:00-17:30
mladší ( 4. - 5. třída ) – pondělí 17:30-19:00
starší ( 6. – 7. třída ) – čtvrtek 16:00-17:30
nejstarší (od 8. třídy ) – čtvrtek 17:30 – 19:00
Tel., mobil:
..………………..……….....
..…………..…………..……
E-mail, ICQ,..: ..………………..……….....
..…………..…………..……
 Výpravy a výlety oddílu se konají 1-2x do měsíce, jejich plán se dozvíte
na schůzkách nebo na webových stránkách oddílu.
………………………………………………………………………………………
 Užitečné kontakty:
 Michal Smažil (Smáža)
tel: 775 313 247
 Markéta Součková (Maky)
tel: 776 198 934
 Klára Konečná
tel: 728 564 170
 Helena Richterová
tel: 774 965 626
 Anna Mazánková (Annie)
tel: 776 821 066
 Více informací o nás najdete na našich webových stránkách
www.poutnici.org
e-mail: [email protected]
 Příspěvek na činnost: 500 Kč/rok
 Vzhledem k umístění klubovny na CVČ Fantázie je třeba spolu s touto
přihláškou odevzdat také přihlášku do ZÚ pro DDM Junior.
U svého dítěte upozorňuji na (alergie, pravidelné používání léků, hyperaktivita…):
………………………………………………………………………………………
Potvrzení a souhlas člena s registrací a uložení osobních údajů
Potvrzuji správnost uvedených údajů v registračním listě a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby sdružení Pionýr správnost údajů doložit. Dávám tímto
výslovně souhlas s tím, aby sdružení Pionýr se sídlem Senovážné nám. 977/24,
Praha 1 jako správce, prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mé osobní údaje
uvedené v registračním listu. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje
prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený
zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může
používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Statutem sdružení Pionýr a
dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do
odvolání tohoto souhlasu, případně do doby jednoho roku po ukončení mé registrace u sdružení Pionýr. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv
odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice sdružení Pionýr.
V Brně dne:………………
……..……………………
Podpis zákonného zástupce
Download

Přihláška do oddílu