ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ
JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU
PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH
Tim Šlapák
Jak na to půjdeme
Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů
Specifika koučinku a mentoringu v této oblasti
Principy rozvoje PLM
Nejčastější výzvy
Jak uplatňovat mentoring a koučink
Interní a externí koučink
Konkrétní nasměrování pro rozvoj PLM
Shrnutí
Diskuse
www.mass.cz
Kdo má prst na pulsu v organizacích
Prvolinioví manažeři mají přímý kontakt
s největším počtem lidí a nejvíce ovlivňují
výkony a kvalitu konečných výstupů
v mnohých odvětvích průmyslu a jinde.
www.mass.cz
Schéma činností manažera
www.mass.cz
Specifika u PLM
Prvolinioví manažeři (PLM) nejsou dostatečně
rozvíjeni v leadershipu
Někdy ani jejich nadřízení ve středním
managementu (SM) s nimi neumí pracovat
Mnozí PLM i SM uplatňují většinou jen
direktivní styl řízení
Po tréninku není následnost, „vyšumí to“
www.mass.cz
Specifika u PLM
SM neumí aplikovat mentoring a koučink pro
tuto důležitou složku vedení
Často v organizaci neexistují další podpůrné
procesy, potřebné pro efektivní řízení, rozvoj
PLM
Když jsou PLM školeni v leadershipu,
leadershipu, často
nevidí u svých nadřízených, že by oni sami
aplikovali tyto dovednosti a přístupy
www.mass.cz
Kritické faktory,
které je třeba dále rozvíjet u PLM
Nedostatečné zaostření na koncepční
činnosti
Informování namísto koučování
Posilování emoční inteligence
www.mass.cz
Potřeba dále rozvíjet
Koncepční
činnost
www.mass.cz
Potřeba dále rozvíjet
Mentorování
a
koučování
namísto
informování
www.mass.cz
Potřeba dále rozvíjet
Posilování
emoční
inteligence
při vedení lidí
www.mass.cz
Co s tím?
Je nutné více se zaměřit na rozvoj PLM
www.mass.cz
Principy rozvojového programu
pro prvoliniové vedoucí
Souhlas, zapojení a odhodlání od TOPu
Existence nebo zavedení propro-aktivní firemní kultury
s řízením změn
Zavedení komplexního přístupu rozvoje včetně
mentoringu a koučinku na všech úrovních organizace
Postup shora dolů
Zapojení externích profesionálů
do poradenství, nikoli do provádění
www.mass.cz
Principy rozvojového programu
pro prvoliniové vedoucí
HR působit coby interní poradci, rozvoj provádějí SM
Naučit PLM principy leadershipu,
leadershipu, základy intrinsitní
motivace
Naučit PLM principům mentorování a koučování,
přesvědčit je o jejich užitku a proškolit je jak toto
provádět
Zavést a rozvíjet interní mentoring a koučink
TOP musí udržovat a ukazovat odhodlání
a zájem
www.mass.cz
Diagram složitosti rozvoje znalostí,
dovedností, postoje, chování
ZN znalosti
DO dovednosti
PO postoje
CHJ chování jednotlivce
CHS chování skupiny
www.mass.cz
Jak na to?
Tréninkem?
Koučováním?
www.mass.cz
Ledovec
výkonového potenciálu
To, co předkládá
Dovednosti,
znalosti,
postoje
Další dovednosti, nápady,
postoje, které je možno
rozvinout tréninkem
Prostor pro
koučování
www.mass.cz
Skryté úrovně poznatků,
dovedností a postojů, které je
možno uvolnit koučováním
Koučink
Koučováním se uvolňují skryté úrovně
dovedností a postojů
www.mass.cz
Nejčastější výzvy pro PLM
ze strany podřízených a co s tím?
Řadový zaměstnanec dělá jenom pro
peníze
Řešení: zavést vnitřní motivaci
motivovat nepeněžně
www.mass.cz
Nejčastější výzvy pro PLM
ze strany podřízených a co s tím?
Řadový zaměstnanec se nechce
rozvíjet. Proč, na co? Ledaže by za to
dostal zaplaceno navíc…
Řešení: uplatňovat vnitřní motivaci,
sledovat rozvojové úrovně, provádět
rozvojové hodnotící rozhovory, rozvíjet
zaměstnance, aplikovat správné styly
vedení
www.mass.cz
Nejčastější výzvy pro PLM
ze strany podřízených a co s tím?
Řadový zaměstnanec na začátku svého
hodnocení svým vedoucím řekne, že
„…se nebude hodnotit, je tu nad ním
vedoucí, tak ať ho on hodnotí…“
Řešení: zavést efektivní systém
rozvojového hodnocení, vysvětlit užitek
z hodnocení, uplatňovat
empowerment/zmocnění
empowerment
/zmocnění
www.mass.cz
Nejčastější výzvy pro PLM
ze strany podřízených a co s tím?
Řadový zaměstnanec je zvyklý jen na
direktivní přístup řízení
Řešení: Ukázat na potřebu a výhody
dalších stylů vedení, zavést procesní
řízení, rozvíjet zaměstnance ke
spoluzodpovědnosti a
spolurozhodování, příjemce úkolu se
stává jeho vlastníkem
www.mass.cz
Jak koučovat?
Externím koučem?
Interním koučem?
Manažerem v roli kouče?
www.mass.cz
Příklad zapojení mentoringu a koučinku
do rozvojového programu PLM
Zapojení externí společnosti v roli poradce.
TOP je plně zapojen do programu, postup je shora dolů.
Proškolení všech úrovní řízení na konkrétně „na míru ušité“
znalosti leadershipu,
leadershipu, interní a externí motivace, vedení
rozvojových pohovorů a koučování v roli manažera.
Relevantní manažeři sledují rozvoj svých členů týmu.
Celý program je řízen pravidly projektového řízení.
HR ředitelka získala certifikaci interního kouče (18ti měsíční
program). Koučuje SM a PLM.
Externí vzdělávací společnost nadhlíží nad průběhem programu
rozvoje.
www.mass.cz
REKAPITULACE
STĚŽEJNÍCH BODŮ
www.mass.cz
DISKUSE
www.mass.cz
Děkuji vám za pozornost
Tim Šlapák
[email protected]
[email protected]
Proces koučování
1. Zjistit současné
schopnosti
5. Rekapitulace
a shrnutí
4. Zpětná vazba
www.mass.cz
2. Shodnout se na
cílech
3. Poskytnout příležitost
vyzkoušet si nově nabyté
dovednosti
Cyklus koučování
Analýza potřeb, předpokladů kouče a koučovaného
Výběr předmětu koučování a stanovení cíle
Zpracování plánu koučování, motivace koučovaného,
specifikace role kouče a koučovaného
Dohoda o první etapě koučování, stanovení postupu,
metod a forem, předání nejnutnějších informací
www.mass.cz
Cyklus koučování
Poskytnutí příležitosti k vyzkoušení dané činnosti,
monitorování (pozorování) průběhu
a výsledků
Zpětná vazba; Analyzování a vyhodnocení postupu
a výsledků, komparace stavu před a po koučování
Rekapitulace a shrnutí; Stanovení dalších kroků
a potřeb koučování
www.mass.cz
Download

Rozvoj koučinkových dovedností jako nástroje leadershipu