Antropologický terénny výskum /vizuálne výskumné metódy/
LS 2011/2012
Garant kurzu: PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D
Vedenie prednáškovo-seminárneho kurzu: Mgr. Milan Durňak
SYNOPSIA:
Cieľom kurzu (cvičenia) je predostrieť študentom portfólio možností vizuálnych výskumných
metód, ktoré v rámci výskumných projektov kultúrnej antropológie zohrávajú dôležitú úlohu
v rámci dokumentácie i projekčnej interpretácie zažitej antropologickej skúsenosti. Študenti
počas priebehu kurzu získavajú informácie o praktickej i aplikačnej platforme vizuálnej
antropológie s dôrazom a poukazaním na metodológiu výrazových prostriedkov, na základe
ktorých budú schopní záverom kurzu realizovať vlastný /individuálny -skupinový/ audiovizuálny projekt (fotografická séria, krátkometrážné video). Výstupný zápočet z kurzu bude
udelený osobám aktívne participujúcim na seminárnom module kurzu a aktívne riešiacim
audio-vizuálny výstup z prednášky.
Pozn.
K absolvovaniu nie je nevyhnutné vlastné technické zázemie.
Zápis kurzu
Vzhledem k omezené kapacitě učebny i specializovanému obsahu kurzu je zápis možný pro
absolventy kurzu Základy obecné antropologie nebo po dohodě s garantem kurzu.
Ukončení kurzu
Atestace k ukončení kurzu bude na základě požadavků Mgr. Durňaka navržena jím, já pak
provedu zápis do indexu a do SISu.
PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
KONCEPCIA KURZU
1. VSTUPNÉ INFORMÁCIE A VIZUÁLNA ANTROPOLÓGIA (ETNOGRAFIA)
/štruktúra a tématická koncepcia prednáškovo-seminárneho cvičenia; požiadavky a atestačné
predpoklady; úvod do vizuálnej antropológie; objekt štúdia; realizačná platforma, milníky a
inštitucionalizácia subdisciplíny; objekt vs subjekt; vizuálna realita vs fikcia/
Literatúra:
BAGDASAROVA, J. (2008): O antropologické zkušenosti a filmové skutečnosti. DOK.REVUE, (19-20): 6;
«http://www.dokument-festival.cz/files/zk_news_102_2370_8b54c1ef.pdf»
SOUKUP, M. (2011): Vizuální antropologie: vznik, vývoj a milníky. In: D. Čeňek / T. Porybná (eds.): Vizuální
antropologie - kultura žitá a viděná. Praha: Pavel Mervart. Str. 15-24
2. VIZUÁLNA KULTÚRA - VIZUALITA AKO ANTROPOLOGICKÁ JEDNOTKA
/audio-vizuálne média; nové média; home video; interaktívna komunikácia/
Projekcia:
Seeing Anthropology /K.Heider, P. Blakely, T. Blakely, 2007/
Literatúra:
CARTWRIGHT, L. / STURKEN, M. (2009): Studia vizuální kultury. Praha: Portál
RUSSEL, C. (2003): Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video. Durham: Duke University
Press
3. VIZUÁLNE REPREZENTÁCIE - OBJEKT: TELO, PRIESTOR, ČAS
/obraz; časozberná metóda; interpretačné limity; kultúrne stereotypizácie/
Projekcia:
Hranica /Jaroslav Vojtek, 2009/
Literatúra:
AUMONT, J. (2010): Obraz. Praha: AMU
GRIMSHAW, A. / RAVETZ, A. eds. (2005): Visualizing Anthropology. Bristol: Intellect Books
4. VIZUÁLNE INTERPRETÁCIE I. - FOTOGRAFIA
/vizuálno-sociologické aspekty fotografie, estetické dispozície, kompozícia, obrazová sémiotika, znaksymbol; etnometodológia, vizuálna sociológia/
Fotografické ukážky vybraných autorov
/E. Curtis, B. Malinowski, M. Mead, K. Plicka, J. Schecter a iní/
Literatúra:
JACKNIS, I.. (1988): Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their use of photography and film. Cultural
Anthropology, 3, (2): 160-177 «http://www.jstor.org/stable/656349»
SZTOMPKA, P. (2007): Vizuální sociológie: fotografie jako výskumní metóda. Praha: Slon
5. DISKUSIA
/seminárna diskusia s hosťom, ktorý sa zaoberá fotografiou z antropologického hľadiska/
6. VIZUÁLNE INTERPRETÁCIE II. - FILM
/etnografický a antropologický film, dokumentaristická filmová škola, audiovizuálna experimentalita,
záber; konštrukcia, filmová sekvencia ako výsek reality/
Projekcie/úryvky/:
Zem spieva /Karel Plicka, 1932/
The Hunters /J. Marschall, 1975/
Eux et moi /S. Breton, 2005/
Literatúra:
NICHOLS, B. (2010): Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU a JSAF
PETRÁŇ, T. (2011): Ecce Homo: Esej o vizuální antropologii. Pardubice: Univerzita Pardubice
RUBY, J. (1975): Is an ethnographic film a filmic ethnography ?, Studies in the anthropology of Visual
Communication, Vol.2, (2): 104-111 «http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/is.html»
7. DISKUSIA
/seminárna diskusia s hosťom, ktorý reprezentuje antropologickú filmovú tvorbu/
8. PERCEPCIA A REFLEXIA
/narativita a jazyk filmového diela, kognitívne aspekty média, autoreflexia, spätná reakcia-percepcia,
postmodernistický diskurz vo vizuálnej antropológii/
Projekcia:
The Ax fight /T. Asch, 1975/
Literatúra:
MIŠÍKOVÁ, K. (2009): Mysl a příběh ve filmové fikci. Praha: AMU
RUBY, J. (1980): Exposing yourself: reflexivity, anthropology and film. Semiotica, 3, (1-2): 153-179
«http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/exposing.html»
WEINBERGER, E. (2011): Lidé od kamery. In: D. Čeňek / T. Porybná (eds.): Vizuální antropologie - kultura žitá a
viděná. Praha: Pavel Mervart. Str. 219-252
9. MONTÁŽ ANTROPOLOGICKÉHO FILMU
/technické aspekty, scénar, strihové skladby; základy práce s audiovizuálnym záznamom/
Projekcia:
Voda a práca /M. Slivka, 1968/
Literatúra:
LOTMAN, J. M. (2008): Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Bratislava: Slovenský filmový ústav
BARBASH, I. / TAYLOR, L. (1997): Crosscultural filmaking: A handbook for making documentary and
ethnographic films and videos. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press
10. Seminár k realizácií zápočtových projektov
11. Seminár k realizácií zápočtových projektov
12. Seminár k realizácií zápočtových projektov
Download

Antropologický terénny výskum /vizuálne výskumné metódy/