Efektivní systém
hodnocení a financování
výzkumu, vývoje a inovací
(IPN Metodika)
Jitka Moravcová
Zasedání Rady IPN Metodika
20.3.2014
www.metodika.reformy-msmt.cz
Obsah
●
●
●
●
●
●
●
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky
Čerpání finančních prostředků
Spolupráce s RVVI a KHV
Další aktivity
Co nás čeká
Závěr
1
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
● Název: Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování
● Forma: jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)
● Poradenské a mediační služby v procesu JŘSU – VZ malého
rozsahu na právní poradenství a podporu při realizaci JŘSU (mediátor),
smlouva uzavřena dne 10.10.2013 s advokátní kanceláří Havel, Holásek &
Partners s.r.o.
● Předběžné oznámení o vyhlášení veřejné zakázky zveřejněno
7.8.2013 na ISVZ, TED
● Oznámení o zakázce, Výzva k podání žádosti o účast v
zadávacím řízení zveřejněna 18.9.2013 na ISVZ, TED,
eGordion – Zadávací podmínky
2
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
● Otevírání obálek s žádostmi o účast dne 25.10.2013 - 2
žádosti o účast
● Členové hodnotící komise: Jitka Moravcová (Karel Šima), Martin
Lhoták (Martin Svoboda), Daniel Münich (Jitka Malečková), Zdeněk
Strakoš (Jan Hajič), Vojtěch Petráček (Zdeněk Stuchlík), Romana
Strnadová (Jana Hakenová)
● Dohled: Mediátor, právníci MŠMT, zástupci MŠMT
● Jednání komise pro posouzení kvalifikace dne 31.10.2013
● Výzva č. 1 k písemnému objasnění/doplnění předložené
kvalifikační dokumentace
● Jednání komise pro posouzení kvalifikace dne 25.11.2013
3
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
● Výzva č. 2 k písemnému objasnění/doplnění předložené
kvalifikační dokumentace
● Jednání komise pro posouzení kvalifikace dne 6.12.2013
● Rozhodnutí o vyloučení jednoho zájemce
● Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace poslána
kvalifikovanému zájemci dne 10.1.2014
● Otevírání obálek s nabídkou dne 31.1.2014 - 1 nabídka
● Jednání hodnotící komise dne 4.2.2014 - posouzení nabídek
● Přizvané osoby: H. W. Spiess (Max-Planck), S. Looijenga
(QANU), J. Málek (RVVI)
● Výzva k úpravě textu Metodiky postupu
4
Kritéria hodnocení nabídky
● I. Cena nabídky (váha 55 %)
● II. Metodika postupu z pohledu kvality projektového řízení (váha 15 %)
Aktivity přiměřené lidským zdrojům a časovému plánu, logická a časová souslednost
řešení, soulad s cíli IPN Metodika, prostor pro realizace připomínkových řízení,
dostatečná míra součinnosti, způsob projektového řízení, kvalita struktury a
organizace odborného týmu, způsob a rozsah zapojení členů týmu do plnění zakázky
● III. Metodika postupu z pohledu kvality navržených přístupů k plnění
veřejné zakázky (váha 30 %)
Popis současného stavu a potřeb v ČR, respektování mezinárodně uznávaných
standardů, respektování cílů strategických dokumentů, ověřitelnost a měřitelnost cílů
WP, zohlednění světových standardů v hodnocení, specifikace informačních zdrojů,
zásady promítání výkonnostních principů do financování, zajištěné MPH, omezení
finanční náročnosti hodnocení, zásady pro organizaci budoucího hodnocení
● Minimum pro pokračování v jednání bylo 75 % v II a III
● Hodnocení II: 90 %, hodnocení III: 83 % (80 %, kvalita je splněna velmi
dobře; 90 %, kvalita je splněna téměř dokonale)
5
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
● Jednání s uchazečem
● 1. kolo jednání, 1. fáze dne 17.2.2014
● Za uchazeče přítomni: Erik Arnold, Bea Mahieu, Gunnar
Sivertsen, Tomáš Vondrák, Michal Pazour
● Úprava textu Metodiky postupu dle stanoviska hodnotící
komise
● 2. kolo jednání 1. fáze dne 3.3.2014
● Distanční jednání s uchazečem o kvalitativní stránce plnění a
nabídkové ceně
6
Zadávací řízení na veřejnou zakázku
●
●
●
●
●
●
Protokol o konečném výsledku 10.3.2014
Oznámení o rozhodnutí o výběru uchazeče (březen 2014)
Podpis smlouvy s Technopolisem (březen 2014)
Kick off meeting s Technopolisem dne 27.3.2014
Doba plnění veřejné zakázky: 1 rok
Cena zakázky: 39 611 065 Kč vč. DPH
7
Předmět zakázky
● Zpracování podrobných a strukturovaných návrhů oborových metodik
hodnocení hodnocených jednotek v rámci výzkumných organizací s prvky
mezinárodního oborového informovaného peer-review
● Využití relevantních bibliografických, citačních a dalších databází
vědeckých výsledků a jejich analytických nástrojů k zajištění zadání
včetně přípravy specialistů
● Vypracování podrobného návrhu procesních pravidel hodnocení
● Návrh systému institucionálního financování VaV (rozpočet podle
předpisu a výkonnostní kontrakt) a jeho vazeb na výsledky hodnocení
● Malé pilotní ověření nového systému hodnocení VO
● Analýza účelového financování ve vztahu a v interakci k financování
institucionálnímu
● Doporučení pro vznik a fungování instituce organizující hodnocení
8
Řešení zakázky
● WP#1: Určení struktur hodnocení hodnocených jednotek (HJ) a struktury
oborů
● WP#2: Oborové metodiky hodnocení HJ (OMH)
● WP#3: Procesní pravidla hodnocení HJ
● WP#4: Informační podpora hodnocení
● WP#5: Vymezení pojmu „institucionální financování“
● WP#6: Podrobná SWOT analýza institucionální základny VaV v ČR a
srovnání s dobrou praxí zemí EU
● WP#7: Návrh modelů financování typu formula-funding (FF) a
performance-based-contract (PBC)
● WP#8: Modelové ověřování dopadů nového systému inst. financování
● WP#9: Příprava a realizace malého pilotní hodnocení (MPH)
9
Čerpání rozpočtu projektu Metodika
● Odevzdáno 8 monitorovacích zpráv
● Celkový rozpočet IPN Metodika je 111 980 333,00 Kč
● Vyčerpáno je 8 093 199 Kč, tj. 7,2 %
MZ číslo
Datum
odevzdání
Datum
schválení
Výše čerpání
(Kč)
1.
25.5.2012
26.7.2012
280 615
2.
23.8.2012
19.10.2012
1 056 595
3.
28.11.2012
22.1.2013
1 034 841
4.
21.2.2013
18.3.2013
731 607
5.
27.5.2013
29.7.2013
436 208
6.
28.8.2013
31.10.2013
1 215 192
7.
21.11.2013
5.12.2013
1 441 821
8.
25.2.2014
1 876 316
10
Spolupráce s RVVI a KHV
● 9.12.2013 – účast NM Tomáše Hrudy a Jitky Moravcové na zasedání
KHV
● Pravidelný kontakt s předsedou KHV Jiřím Málkem (přizvaná osoba k
hodnocení nabídky)
● Pracovní schůzka se Stanislavou Hronovou a Zdeňkem Havlasem, členy
RVVI, 6.3.2014
● Oslovení 1. místopředsedkyně RVVI s nabídkou vystoupení na RVVI +
zaslání krátké situační zprávy, 10.3.2014
11
Další aktivity
● Přednášky na konferenci VšeVěd 2014 (11. tradiční setkání správců
OBD), 26. 2. - 28. 2.2014, Dříteč
Poznámky k hodnocení a financování vědy (Jiří Rákosník)
Hodnotíme VaV na vysokých školách? (Jitka Moravcová)
Nároky na data pro hodnocení programů účelové podpory ve
výzkumu, vývoji a inovacích (Martin Srholec)
● Spolupráce na Návrhu metodiky hodnocení výzkumných infrastruktur
na vyžádání NM Hrudy
● Nový garant KA4 (Velké pilotní ověření), Dalibor Štys
● Změna garanta KA1 (Informační podpora), Petr Ráb zůstává jako
expert KA1
● Pracovní schůzka týmu 10.3.2014 (revitalizace KA, čerpání v KA)
12
Co nás čeká
● Kick off meeting s dodavatelem, 27.3.2014
● Jednání na Expertní skupině dne 21.3.2014
● Mezinárodní konference na Slovensku Informačné systémy o vede:
integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom, 2.4.2014,
přednáška Viery Hudečkové
● Práce
13
● Podpis smlouvy s Technopolisem
● Velmi dobrá spolupráce s MŠMT
● Dobrá spolupráce s KHV
● Malá ale pozitivní změna
společenského povědomí o
významu hodnocení
● Řešení projektu se musí rozhýbat
www.metodika.reformy-msmt.cz
Download

prezentace v PDF - mšmt / ipn metodika