MĚSTSKÝ ÚŘAD VELTRUSY
odbor výstavby a územního plánování
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
VÚP/01346/12/P
01345/13/SÚ
Prchalová
315 781 177
315 781 003
[email protected]
DATUM:
2.5.2013
DLE ROZDĚLOVNÍKU
Pokračování řízení
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
AGEKO, spol. s r.o., IČO 42740339, Dušníky nad Vltavou 10, Všestudy, 277 44 Vojkovice,
JVV, spol. s r.o., IČO 45144893, Strachov č.p. 16, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
(dále jen "žadatel") podal dne 10.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy - Komunikace a inženýrské sítě
Veltrusy
obsahující
SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 200 - Vodovod včetně 11 vodovodních přípojek
SO 300 - Likvidaci splaškových vod (z komerčních areálů)
SO 400 - Dešťová kanalizace (stoka "A" a "B")
SO 500 - STL plynovod včetně 11 STL plynovodních přípojek
SO 600 - Veřejné osvětlení
na pozemku parc. č. 279/49, 279/50, 279/52, 279/53, 279/54, 279/61, 279/62, 279/63, 279/64, 279/65,
279/66, 279/67, 279/68, 279/69, 279/70, 279/71, 279/75, 348/1, 348/4, 348/16, 348/17, 1065/1, 1092/1 v
katastrálním území Veltrusy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
11.6.2013 (úterý) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Veltrusy, I.patro, dveře č. 5.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí
a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě).
Č.j. 01345/13/SÚ
str. 2
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena informace na
místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Nevyvěšení
informace o záměru je přestupek proti stavebnímu zákonu, výše pokuty do 200 000,- Kč.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jaroslava Prchalová
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
AGEKO, spol. s r.o., IDDS: pfmjkgy
JVV, spol. s r.o., IDDS: crtemxt
Město Veltrusy, IDDS: yn2bwnn
Č.j. 01345/13/SÚ
str. 3
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Vlasta Bakalová, Palackého č.p. 107, 277 46 Veltrusy
František Frančík, Ciolkovského č.p. 845/16, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
František Hofman, Masarykova č.p. 615, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Jiřina Hofmanová, Masarykova č.p. 615, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Janka Morávková, Pod Horami č.p. 600, 277 46 Veltrusy
Jana Pettinger, Pod Horami č.p. 600, 277 46 Veltrusy
Marián Pettinger, Pod Horami č.p. 600, 277 46 Veltrusy
Josef Richter, Na padesátém č.p. 1055/35, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jana Špínová, Ciolkovského č.p. 845/16, Ruzyně, 161 00 Praha 614
Václav Šťastný, Seifertova č.p. 481, 277 46 Veltrusy
Jiří Zach, U Cukrovaru č.p. 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Atletický fotbalový klub Veltrusy, Palackého č.p. 532, 277 46 Veltrusy
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
RoBiN OIL s.r.o., IDDS: zd7xwy4
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Služby, stavby, montáže, spol. s r.o., IDDS: en32w4t
Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
dotčené správní úřady
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, IDDS: 8zzbfvq
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, IDDS: 8zzbfvq
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, IDDS: 8zzbfvq
Download

Informace zde