ROČNÍK XV.
ČÍSLO 2
20. ÚNORA 2015
Informace ze zasedání rady města
Kompletnízápisy ze zasedánírady města
jsou k dispozici na webových stránkách
města www.dolnikounice.cz s tím, že jsou
zde vypuštěny osobníúdaje ve smyslu zák.
č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění, případně
k nahlédnutí na sekretariátu městského
úřadu
rostku uzavřením smlouvy se společností WEBHOUSE s.r.o.
– s bezplatným umístěním upoutávek na
činnost zájmových útvarů se sídlem
v Dolních Kounicích v městských tiskovinách.
Rada města Dolní Kounice vzala na
vědomí:
– Pravidla města Dolní Kounice k přidělování městských bytů a pověřuje starostku, aby před jejich schválením zajistila stanovisko právního zástupce města
Rada města Dolní Kounice nesouhlasí:
– se snížením nájemného k části po3. schůze Rady města Dolní Kounice – zemku parcela č. 1997/6 o výměře 66 m²
konaná dne 28. 1. 2015
v k.ú. Dolní Kounice
– s účastí zástupců města na prezentaci
Rada města Dolní Kounice schválila:
města Dolní Kounice v Augsburgu
– kupní smlouvu č. 2100150070 s Kámen Zbraslav spol. s r. o., v předloženém Rada města Dolní Kounice pověřuje:
znění.
– starostku podpisem smlouvy s firmou
Stuare s.r.o., jejíž cenová nabídka byla
Rada města Dolní Kounice pověřila:
nejnižší a současně pověřuje starostku
– starostku, aby upozornila provozova- zabezpečením zveřejnění všech podatele Restaurace U Prince na nutnost do- ných cenových nabídek na internetu
držování nočního klidu po 22 hodině.
– Kulturní a organizační komisi zajiště– Kulturní a organizační komisi ve ním cen do tomboly na Městský a hasičspolupráci s TIC uspořádáním schůzky ský ples ve výši 15 000 Kč.
se zájemci o brigádnickou činnost pro
Město Dolní Kounice
5. schůze Rady města Dolní Kounice –
Rada města Dolní Kounice povoluje:
konaná dne 12. 2. 2015
– Konání taneční zábavy v kulturním
domě ve dnech 3. 4. 2015, 5. 6. 2015, Rada města Dolní Kounice schválila:
2. 10. 2015 a 21. 11. 2015 v době od – uzavření dodatku ke smlouvě o spolu20.00–02.00 hodin.
práci při zajištění Antonínské pouti
v Dolních Kounicích – prodloužení na
rok 2016
4. schůze Rady města Dolní Kounice – – změnu nájemce bytu č. 6, U Synagogy
konaná dne 4. 2. 2015
584/17, Dolní Kounice, od měsíce února
2015
Rada města Dolní Kounice schválila:
– jako dodavatele LED svítidel na in– bezplatný pronájem kulturního domu vestiční akci „rekonstrukce VO ulice
místnímu spolku Dolnokounické hody Stráně“, firmu Smart Lumen s.r.o., dle
z. s. ve dnech 25.–27. 9. 2015 za účelem předložené nabídky za 257 166,14 Kč vč.
pořádání Svatováclavských hodů
DPH.
– přílohu č. 1 ke smlouvě č. 17/11 s firmou KTS Ekologie s.r.o., Hutní osa- Rada města Dolní Kounice souhlasí:
da 14, 664 46 Zastávka, v předloženém – s podpisem dohody o vytvoření praznění
covních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příRada města Dolní Kounice souhlasí:
spěvku, spolufinancovaného ze státního
– s navrženou cenovou nabídkou na rozpočtu a Evropského sociálního fondu
webové stránky města a pověřuje sta- na dobu od 1. 3. 2015 do 31. 10. 2015.
Rada města Dolní Kounice jmenuje:
– členy výběrové komise pro obsazení
pracovní pozice – referent TIC: Ing.
Radka Formánková, Lumír Konečný,
Mgr. Lenka Žikešová, Mgr. Radek Podveský
Rada města Dolní Kounice pověřuje:
– pí. Dagmar Schweizer organizováním
brigádnické činnosti na úseku kultury
a TIC.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Městský úřad Dolní Kounice – odbor finanční upozorňuje občany,
že od 2. března 2015 začne vybírat
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
a místní poplatek ze psů.
Oba poplatky jsou splatné do
31. 5. 2015 . Podrobnější informace vám poskytnou pracovnice finančního odboru. Výše poplatků je
stejná jako v roce 2014.
E-mail: [email protected],
tel. 513 030 418
Ing. Iva Oulehlová
TIC města Dolní Kounice
pořádá
v sobotu 25. 4. 2015
zájezd na výstavu
květin FLORA
OLOMOUC
Zájemci se mohou hlásit
v TIC. Cena zájezdu 200 Kč.
2
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
2/2015
Aktuality z městského úřadu
Vážení spoluobčané,
Celková cena vč. DHP vychází na
měsíc uplynul velice rychle a opět je mým 1 520 953 Kč. (předpokládaná cena staúkolem seznámit vás s novými událost- novená projektantem byla 1 751 785 Kč).
mi.
Ulice Na Písku – dle informací od zhoRozpracované investiční akce a opravy tovitele (firma Haut), bude rekonstrukUlice Jiráskova a Polní – dne 19. 2. ce ulice zahájena začátkem března –
2015 se v kulturním domě uskutečnilo termín dokončení 30. 4. 2015.
setkání obyvatel obou ulic s projektantem. Ze schůzky nevyplynul jedno- Zateplení Základní školy – Omlouvám
značný závěr, zda má být ulice Jiráskova se, v minulém článku jsem uvedla neprojektována jako jednosměrná, nebo přesnou informaci o vracení dotace. Neobousměrná. Část obyvatel chce za- budeme vracet celou částku, která odchovat „kočičí hlavy“ a část je pro asfal- povídá smluvní pokutě 797 tis. Kč, ale
tový povrch. Jediné, na čem se většina pouze část, která odpovídá podílu dotaúčastníků shodla, je dokončení splaškové ce na celkových nákladech tzn. cca
kanalizace i v úseku, kde je stará kana- 400 tis. Kč. Přesnou částku nám sdělí
lizace v havarijním stavu. Vyřešit ná- SFŽP ČR.
sledné napojení co největšího počtu do- Ukončení smlouvy o dílo s původní domů.
davatelskou firmou (WELLCO Brno
V průběhu března bude na internetových a.s.) se protahuje, hledá se stavební
stránkách města odkaz, který bude ob- deník č. 4.
sahovat informace k navrženým varian- Státní fond životního prostředí ČR do
tám včetně komentářů od projektanta dnešního dne nereagoval na naši žádosti
o počtu parkovacích míst atd.
o prodloužení termínu realizace stavby.
Dále bude umožněno obyvatelům obou
ulic a majitelům nemovitostí vyjádřit svůj Zateplení městského úřadu – v sounázor, ke kterému bude přihlédnuto při časné době probíhají průzkumné práce
rozhodnutí o konečné variantě projektu. v oblasti soklu (výkopy kolem budovy
Forma tohoto „referenda“ se ještě upřes- úřadu), tak abychom se včas vyhnuli
ní.
problémům, které nastaly u zateplení základní školy.
Veřejné osvětlení ulice Stráně – stavba
je prováděna současně s realizací stavby Důležité! Ve sdělovacích prostředcích
E.on Distribuce, a.s – „Dolní Kounice, (např. ČT 24) se objevila zpráva, že
Stráně, obnova NN“, kdy dochází k od- jednatel firmy Trenon, s. r. o. (která vystranění stávajícího vedení NN. Jako do- hrála výběrové řízení na zateplení úřadu)
davatel výkopových prací byla oslovena byl 19. 2. 2015 podmínečně odsouzen za
firma SEKV, spol. s r. o., která prováděla machinace při zadávání veřejných zatyto práce pro E.on. Práce na výkopech kázek v r. 2013.
byly zahájeny již první týden v prosinci Výběrové řízení na dodavatele orga2014. Smluvní cena na provedené práce nizovala pro město společnost RPA Tena dodávky byla stanovena na der, s. r. o. na základě Příkazní smlouvy
1 083 260 Kč vč. DPH. Následně bylo ze dne 28. 7. 2014. Jedním z úkolů bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele zpracování podkladů pro hodnoticí kostožárů (vybraný dodavatel firma Josef misi, na základě kterých byl vybrán vítězHromek cena 105 893 Kč vč. DPH) a ný uchazeč.
u dodavatele svítidel se výběrové řízení Rozhodující je, zda tato nová skutečnost
protáhlo – nakonec se ukázalo, že pouze (která nastala po podpisu smlouvy o dílo)
jediný z dodavatelů splňuje požadované nemůže ohrozit získání dotace.
technické požadavky, stanovené pro svítidla v zadávací dokumentaci (kterou Dle vyjádření právního oddělení spojsem převzala 11. 11. 2014). Dodavate- lečnosti RPA Tender, s.r.o. proběhlo výlem LED svítidel bude firma Smart Lu- běrové řízení v pořádku.
men s. r. o. cena 257 166 Kč vč. DPH. Společnost Trenon, s. r. o. splňovala záOsazení sloupů a svítidel a demontáž kladní kvalifikační předpoklady pro plněstávajícího osvětlení provede firma Ivo ní veřejné zakázky dle §53 odst. 1 zákona
Rygel na základě cenové nabídky ve výši č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
74 634 Kč, která bude snížena podle roz- Její jednatel nebyl, dle přiloženého čestsahu prací, které budou prováděny pra- ného prohlášení pravomocně odsouzen.
covníky města.
K odsouzení došlo dle zpráv z médií, až
po skončení výběrového řízení a po podepsání smlouvy o dílo.
Toto rozhodnutí rovněž ještě nemusí být
pravomocné.
I v případě, že by rozhodnutí pravomocné
bylo, nemá vliv na výběrové řízení ani na
realizaci veřejné zakázky.
Společnost se v souvislosti s odsouzením
nedostala na seznam osob se zákazem
plnění veřejných zakázek, který je veřejně
přístupný na adrese http://www.isvz.cz/
ISVZ/VZ/VestnikZakazPlneniVZ.aspx
Odsouzení jednatele není ani skutečností, kterou by měl Zhotovitel (Trenon,
s. r. o.) dle uzavřené smlouvy (čl. IX
odst. 2) oznamovat Objednateli (Město
Dolní Kounice).
Tato nově zjištěná skutečnost tedy nebude mít vliv na udělení dotace.
Další informace
Ke dni 28. 2. 2015 odchází do důchodu
dlouholetá pracovnice městského úřadu
paní Antonie Šťastná. Chtěla bych jí
i touto cestou poděkovat za její práci,
kterou řadu let pro město vykonávala
a popřát jí do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti.
Ke dni 31. 3. 2015 odchází i pracovnice
TIC Ing. Bc. Jana Jurková, která pro
město pracovala od r. 2011 a před tím
řadu let jako brigádnice.
Také jí chci za její práci pro město poděkovat. Do budoucna ji přeji vše nejlepší
a rovněž hodně příležitostí k dalšímu
profesnímu růstu.
Dne 18. 2. 2015 byla s Úřadem práce ČR
podepsaná Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Jedná se o příspěvek na vytvoření
13 pracovních míst, které jsou dotovány
částkou 14 tis. Kč/osoba/měsíc. Pracovní místa mohou být vytvořena v období 1. 3. 2015–31. 10. 2015.
Dne 9. 3. 2015
se v kulturním domě uskuteční
zasedání Zastupitelstva města Dolní
Kounice.
Součástí programu bude mimo jiné
schválení rozpočtu na r. 2015 a schválení změn Územního plánu.
Moc děkuji za důvěru a podporu.
Ing. Radka Formánková, starostka
2/2015
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
3
Vyjádření zastupitelů za ODS a KDU-ČSL
Přednaším článkem otištěném v minulém
čtvrtletníku byla vsunuta v šedém rámečku zastupiteli za Kounice pro všechny
a Můj domov prachsprostá lež. Zde je vysvětlení, jak je to s publikováním názorů
opozice v městském periodiku.
informacemi. Než něco napíšete, dvakrát
si to rozmyslete. Skutečnost, že může
publikovat opozice, tedy ODS a KDUČSL do Městského zpravodaje nebo Našeho města není důkazem jedné z mnoha
změn, které v našem městě nastaly po
uplynulých volbách, jak jste si drze
dovolili tvrdit v minulém čtvrtletníku!
Publikovat názory opozice má povinnost
vydavatel obecních tiskovin, tedy město
Dolní Kounice již více jak rok. Toto mu
stanovuje novela tiskového zákona,
platná od 1. 1. 2014, kterou využívala
v minulých číslech i opozice za Věci veřejné dnes Kounice pro všechny. Tímto
neomaleným tvrzením jste si přivlastnili
zákon, což může naznačovat, že jste
schopni dělat ještě horší věci. A zneužívat při tom posvátné slovo svoboda je
opravdu nechutné pokrytectví. Za takovéto situace mohou mít občané strach
jenom z vás a těžko se jim bude sedat
s vámi k jednomu stolu.
Karel Zalaba, zastupitel města
proudu v mrazech. Nejpravděpodobnější příčina poruchy byl zkrat na
dvou deskách plošných spojů zdrojů
přístroje, který mohl být způsoben
tímto výpadkem a následnou kondenzací vlhkosti z důvodu velkého
teplotního výkyvu (toto se nemusí
projevit okamžitě). Výrobce nám doporučil několik způsobů, jak lokalizovat příčinu nefunkčnosti a poslal
nějakou dokumentaci, která nám měla
v tomto pomoct. Na to jsme nějakou
dobu čekali – trvalo to bohužel cca
14 dní. Při druhé návštěvě jsme zjistili,
že rady výrobce problém nevyřeší.
Rozhodli jsme se proto hlavní jednotku odvézt a zkoumat u nás v kanceláři, kde jsou proto vhodnější podmínky. Na základě našeho nového
popisu problému se výrobci podařilo
lokalizovat problém a zjistit, že je
v „druhém“ zdroji, který standardně
nemáme na skladě. Výrobce ho obra-
tem poslal. Bylo nutné vyměnit oba
zdroje a zařízení funguje. K zpětné instalaci a zprovoznění kiosku došlo za
týden od odvezení hlavní jednotky. Je
zřejmé, že k prodlevě v opravě došlo
v momentě, kdy výrobce prováděl
testy a snažil se na základě našeho
popisu lokalizovat příčinu problému.
Ještě jsme se s tímto typem poruchy,
resp. způsobem, kterým se projevovala, nesetkali ani my ani výrobce.“
Z výše uvedené zprávy vyplývá, že
i odborníky může někdy zaskočit neočekávaná situace.
Ještě jedna důležitá informace, která
se týká info panelu. Začátkem měsíce
března by měly začít práce na zateplování budovy MÚ. V průběhu této
akce bude muset být panel opět odstaven z provozu a zabezpečen proti
poškození.
klasickou taneční hudbu, po půlnoci bude pokračovat hudbou moderní.
Tradiční společenský ples se stejně
Jelikož losování tomboly vždy zajako v minulých letech ponese na bralo velkou část večera a na plese se
vlnách dobré nálady, hudby a občer- má hlavně tančit a ne losovat, rozdělistvení od hasičů. Ani tombola vás li jsme tombolu na dvě části. První bunemine. Jako vždy bude sestavena de provedena způsobem, jaký dělají
z darů města a štědrých sponzorů. např. hasiči na tradičním karnevalu.
Abyste se na plese cítili ještě lépe, Návštěvníci si budou moci zakoupit
máme pro vás několik novinek, kte- lístky do tomboly, kde ihned zjistí, zda
ré, jak věříme, budou velkým příno- vyhráli nebo ne a cenu si hned vysem.
zvednout. Druhá část tomboly složená
Začátek plesu ve 20.00 ozdobí z hlavních cen se bude losovat
úvodní taneční vystoupení. Další o půlnoci na pódiu, a to přímo ze slozpestří ples přibližně ve 22.00. Do sovatelných vstupenek na ples. Pokud
půlnoci bude kapela Fantazie hrát se některé ceny z první části nevy-
zvednou, budou zařazeny do části
druhé. Přejeme hodně štěstí.
Vstupenky na ples se budou prodávat až do ukončení plesu. Doufáme,
že tím přispějeme k udržení kvality
plesu až do konce a nebudete rušeni
návštěvníky, kteří na ples původně
vůbec neměli v plánu přijít.
Výtěžek z prodeje občerstvení, které
vždy výborně zajišťují naši hasiči, je
přínosem do jejich pokladny. Děkujeme, že zakoupením občerstvení jejich
činnost podpoříte.
Za Kulturní a organizační komisi bych
vám chtěla popřát hodně zábavy
a pěkný kulturní zážitek.
Dagmar Schweizer
Ano, bez strachu se projevit, promluvit, ale nesedat ke stolu s kýmkoliv
a s některými zvláště nikoliv.
Zastupitelé za Kounice pro všechny a
Můj domov, nebalamuťte občany dez-
I NFORMAČNÍ PANEL
Začátkem letošního roku došlo k výpadku informačního panelu před
městským úřadem. Mnozí z vás by
chtěli vědět proč k tomu došlo a proč
zprovoznění trvalo tak dlouho. Proto
jsem si nechal od firmy POS Digital,
která má na starosti opravy, poslat
popis problému. Zde je tedy doslovné
vysvětlení od firmy: „Kolem 7. 1. jsme
se slečnou Jurkovou řešili nefunkčnost panelu a došli jsme k tomu, že to
vzdáleně nepůjde. Kolega do 4 pracovních dnů vyrazil na místo. Na
místě zjistil nestandardní chování přístroje, se kterým jsme se ještě nesetkali a ani výměna náhradních dílů,
které máme standardně na skladě,
nepomohla. S problémem jsme
kontaktovali výrobce. Mezitím jsem
zjistil od paní Jurkové, že přístroj byl
kvůli problémům s elektřinou bez
JAK BUDE VYPADAT
LETOŠNÍ PLES MĚSTA
Lumír Konečný, místostarosta
4
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
INFORMACE O KOMISÍCH A VÝBORECH
V současné době má město Dolní Kounice
dvě komise, které podléhají Radě města. Je
to Kulturní a organizační komise
(13 členů) a Komise pro spolupráci se zájmovými útvary (prozatím 3 členové). Komise se sc.hází dle potřeby, v současnosti
1– 2× za měsíc. Členové komisí nepobírají
za svou funkci žádnou odměnu!
Město Dolní Kounice má dva výbory, odpo-
vědné Zastupitelstvu města Dolní Kounice.
Je to Finanční výbor (3 členové) a Kontrolní výbor (5 členů). Povinnost zřídit tyto
výbory vyplývá ze Zákona o obcích. Předsedové výborů musí být zastupitelé a měsíční odměna za tuto funkci činí 1300 Kč
hrubého. Finanční odměna členů výborů je
1060 Kč hrubého.
Při mém zvolení za člena Kontrolního výboru dne 10. 11. 2014 jsem oznámila, že
tuto funkci hodlám vykonávat maximálně
2/2015
půl roku. Svoji rezignaci k datu 9. 3. 2015
jsem předala vedení města k postoupení
zastupitelstvu. Mnou uvolněnou funkci
může zastávat kterýkoliv občan, pokud
bude zvolen zastupitelstvem. Zde se tedy
nyní naskýtá možnost i pro zájemce ze
současné opozice, jejímž úkolem by měla
být do budoucna především kontrola současného vedení města.
Dagmar Schweizer
PODĚKOVÁNÍ
A. T. G. Centrum
Autoservis Partl
Autoservis Vacík
Autoškola Chromek
Bohumír Haut
Castor
Cykloservis Střecha
Dama systém
Drogerie Světlík
Elektro Bovist
Elektromontáže
Hrbáček David
Halouzka Radek
Jindřich Ryšavý
Kadeřnické služby Chrástová
Kadeřnictví Zalabová
Kámen Zbraslav
Konzervárna Tomek
Květiny Nela
Ladislav Sattler-Class
Megatronic Ivančice
Obuv Čipera a syn
Optika Němec
Optika Osička
Ovoce a zelenina Michálková
Papírnictví Dvořáková
Pizzerie Veronika
Potraviny Horňáková
Restaurace Princ
Restaurace u Gottwaldů
Restaurace U Šedého vlka
Řeznictví Janíček a Čupa
Schůzka 7.13
Stavební firma Machala
Stavebniny Trade
Truhlářství Novotný
Vinařství Otta
Víno Macík
Víno Nešpůrek
Víno Osička
SPORTOVNÍ KLUB
DOLNÍ KOUNI CE DĚKUJE
VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ
PŘI SPĚLI DO TOMBOLY
7. SPORTOVNÍHO BÁLU:
Filová Marcela
Fišer Martin
Hlavoňová Anna
Hotel Princ
Hotel Vinum Coeli
Chovatelské potřeby Dvořák
Chovatelské potřeby Němčičky
Janíček & Čupa
Jan Vévoda
John – Radek Dostál
Kadeřnictví Style Zalabová
Kolesová Eva
Konzervárna Tomek
Květiny Badinová
Květiny Nela
Matuška David
Matuška Jiří
Matuška Petr
Město Dolní Kounice
Nezval Miloš
Obuv Čipera a syn
Optik Osička
Phar Lap, s.r.o.
Pila Soukup a Votava
Pojihlavan, družstvo
Potraviny Horňáková
R. Formánková & H. Pyszkova
Restaurace U Gottwaldů
Restaurace U Šedého vlka
Schůzka 7.13
Sportovní hala Žabčice
Staňa Tomáš
Stavebniny Trade
Stolařství Novotný
Štěrkopísek Bratčice
Šustr Vratislav
Večerka Vy Nguyen Xuan
Vinařství Jaroslav Macík
Vinařství Korber
Vinné sklepy Slunský
Zámečnictví Bartl Martin
Zelená Vlasta
Zelenina Kovář
Zelenina Michálková
V sobotu 17. ledna 2015 se
konal v Kulturním domě
v Dolních Kounicích VI. ročník
Maškarního plesu pro dospělé.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří přispěli
svými dary do tomboly. Velmi si
Vaší spolupráce ceníme a pevně
věříme, že bude pokračovat
i v dalších letech. Děkujeme také
všem těm, kteří se podíleli na
přípravách a zajištění plesu.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Autoservis Dušan Partl
Autoservis Ivo Vacík
Benzinka Dolní Kounice
Castor – Domácí potřeby
Class
Coufal Marek
Cykloservis Čudis
DKM Moravia a.s.
Drogerie Světlík
Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o.s. pořádá
VÝSTAVU VÍN
na zámku v Dolních Kounicích.
Sobota 21. 3. 2015 od 14 hod.
Tato výstava je realizována s podporou
Vinařského fondu.
TIC města Dolní Kounice Vás zve na
TANEČNÍ ZÁBAVU S DOLŇÁKY,
která se koná
v sobotu 28. 3. 2015 od 19 hod.
v kulturním domě.
Občerstvení a tombola zajištěno.
Vstupné 60 Kč.
Měsíční zpravodaj – vydává 12× ročně Městský úřad Dolní Kounice. Ev. č. MK ČR E11171. Kontakt: J. Jurková, tel.: 513 030 427.
E-mail: [email protected] Tisk: Město Dolní Kounice. Náklad 900 ks. Zdarma pro občany Dolních Kounic.
LUSKOUN o.s. pro děti
a mládež pořádá
BURZU
DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
KDY: sobota 14. března od
8.30 do 11.30 hod.
KDE: Kulturní dům
Dolní Kounice
Veškeré informace na tel.:
601 570 240, e‑mail:
[email protected],
www.luskoun.cz
Download

2/2015 - Dolní Kounice