T.e. . . ......
MUS VALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
SaYI : 17480297/60211298500
05/02/2015
Konu: Elektrik Tasarrufu
........................................ MUDURLUGUNE 03.02.2015 tarihinde Mudurlugurnuz tarafmdan gece yapIlan denetirn ve kontrollerde,
bazl okullann elektrik larnbalannm gi'lvcnJik all1a~II a~lk blrakdanlann dl~Inda a~lk oldugu
bu durumun sabaha kadar devarn ettigi g()rillrnil~tilr.Karnu kaynaklaflnt etkin ve verirnli
kullanmak her kamu gorevlisinin en ornenli gorevlerindendir. Kamu kaynaklarmm israf
edilmemesi i9in ozellikle gece larnbalarmm titizlikle kontrol edilerek kapatllmaSI
gerekmektedir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Metin AKSU
YaH a.
Milli Egitim Mudur Y.
DAGITIM: Tum Okul MudurlUklerine Bu evrak guvenh elektromk
ImZ8
lie irnzalanrnl~tlr http;ievraksorgu.rneb gov.tr adresmden d3 I0-8d9c-3e31-a8e2-2b3c kodu ile leyit edilebilir.
Download

Elektrik Tasarrufu