PŘIHLÁŠKA MĚSTA PLZNĚ DO SOUTĚŽE O TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015
Logo kandidatury vzešlo z veřejné soutěže studentů Ústavu
umění a designu Západočeské univerzity, vyhlášené Útvarem
koordinace evropských projektů již v roce 2007. Autorkou loga
je Lucie Kožantová.
Logo má dvě části – typografickou, která komunikuje jméno
města v české i anglické variantě, může se používat s popisem
Kandidát na Evropské hlavním město kultury 2015 nebo i samostatně. Nápis doplňuje piktogram, který znázorňuje v barvách města (šedá je zvolena z grafických důvodů namísto bílé)
jeho unikátní polohu na soutoku čtyř řek a zároveň vystihuje to,
čím chce Plzeň usilovat o získání kandidatury. Chce se představit jako město kreativní, příjemné k žití. Město se silnou kulturní tradici, jež nabízí i nový směr a nové vize jak v oblasti kultury, tak v oblasti nových projektů, které jej zkrášlí a přispějí
k příjemnějšímu životu jeho obyvatel. Rozložení paprsků vycházejících z jednoho bodu – Plzně – připomíná tvar České republiky, kterou chce Plzeň v roce 2015 reprezentovat.
Od července 2008 je kandidátské logo oficiálním logem města
Plzně a provází veškeré jeho marketingové aktivity.
PŘIHLÁŠKA MĚSTA PLZNĚ DO SOUTĚŽE
O TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015
Přihláška dodržuje předepsanou strukturu odpovědí na
otázky formulované podle oficiálního překladu Ministerstva
kultury ČR.
PLZEŇ – MĚSTO TRADICE I VIZÍ
Uplynulých 20 let Plzeň budovala novou infrastrukturu, měnila svou tvář, přivedla nové investory a stala se jedním
z nejrychleji se rozvíjejících měst České republiky po roce 1989. Navázala tak na staletou tradici jednoho z nejvýznamnějších českých měst. Plzeň je dnes moderní metropolí, která se otevřela světu. Dokáže přijímat nejen to dobré, ale také
řešit problémy, které s sebou otevřenost přináší. Zažívá období přerodu z tradičního, konzervativního města na město
dynamické a kosmopolitní.
S vizemi rozvoje města v mnohém souvisí i cíle Evropského hlavního města kultury. Tento unikátní a úspěšný projekt Evropské unie je mimořádnou příležitostí zamyslet se nad představami a inspirací, srovnat si své vize o budoucnosti
města a jeho obyvatel. Formulovat potřeby Plzeňanů tak, aby ve svém městě, vedle jeho základních funkcí, nacházeli
jako samozřejmost i velké zázemí pro rozvoj kulturních tradic a tvůrčího myšlení v historických souvislostech průmyslového města. Soutěž o tento titul v rámci České republiky je pro nás výzvou. Zároveň však víme, že většinu aktivit s projektem spojených realizovat chceme, a to i bez jistoty zisku titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Prostě proto, že
víme, že kultura tvoří jeden z hlavních pilířů lidské komunikace.
Plzeň 2015 – to je vize naší budoucnosti, našeho propojení s Evropou. Podělte se o ni s námi!
Pavel Rödl, primátor města Plzně
ENERGIE, CITY A CITY
Kultura. Jediné slovo, které v sobě skrývá celý svět, lidský život, všechno, co nás denně obklopuje. Životní potřeba
lidstva odnepaměti, ačkoliv ne každý je schopen si to uvědomit. Vnímáme jako samozřejmost existenci všech důsledků
tvořivosti člověka, ale jaký by byl svět bez umění? Šedivá beztvará hmota beze zvuku… Život bez hudby, bez barev, bez
architektury, bez knih, bez tance, bez emocí, bez krásy, bez otázek a odpovědí…
Ani ti, kteří se domnívali, že financování kultury z veřejných prostředků je jakýsi luxus, že živé umění je nutností jen
pro úzkou skupinu lidí, si nedovedou představit svůj život bez designu, bez krásného a pohodlného křesla, bez ladně
tvarované karafy na víno, bez svého oblíbeného cédéčka, či bez architektem navrženého obydlí. Jen si ve chvatu 21.
století neuvědomují, že to všechno jsou produkty oborů kreativních průmyslů, které by bez živého umění vůbec
nevznikly.
Když jsme v roce 2006 objevili rozhodnutí, které titul Evropské hlavní město kultury určilo pro rok 2015 městu
v České republice, cítili jsme, jak se nás to bytostně týká. Že vize a představy, které máme o naší krásné Plzni, mohou
být tímto impulzem splnitelné. Že je to výzva k zapojení veřejnosti a cesta k poznání jejích přání a představ. Že můžeme
přesvědčit všechny ostatní o tom, že kultura není jen pro pár vyvolených, ale je nutnou životní potřebou každého
člověka.
Marcela Krejsová, 1. náměstkyně primátora města Plzně
PLZEŇ – MĚSTO KULTURY 2015
Město Plzeň bylo vždy významnou metropolí s bohatou kulturou. Svědčí o tom jak dávná historie, s počátky kolem
hradu Plzně ve Starém Plzenci, tak i poválečné období. Především však dvacetiletá etapa po sametové revoluci. Kandidatura Plzně je tedy plně na místě a stojí za to usilovat o získání titulu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Město se převléklo takřka kompletně do nového kabátu, takže začouzené a oprýskané staré domy zmizely. Pečuje
se o revitalizaci sídlištních budov nejen kvůli jejich estetizaci, ale i pro úspory tepelné energie. Je pečováno o starobylé
budovy v historickém centru, o církevní památky, plzeňské podzemí, plzeňský pivovar, Divadlo J. K. Tyla aj. Výrazem
kulturnosti i vděku občanů celého Plzeňského kraje je velmi dobrá návštěvnost tohoto divadla, které se jako jedno
z mála může pochlubit „svým“ obecenstvem.
Významným počinem bylo vybudování obchvatu a tím i výrazné zlepšení životního prostředí ve městě, lokalizovaném v dolíku u čtyř řek… Díky výstavbě několika moderních hotelů se Plzeň stala vyhledávaným místem konání mezinárodních konferencí, výstav, koncertů, divadelních festivalů, soutěží atp. Zdařilou rekonstrukcí Měšťanské besedy byl
obnoven kulturní stánek, ve kterém je možno pořádat špičkové kulturní akce s mezinárodní účastí.
Město je sídlem několika vysokých škol, jejichž pověst přitahuje velké množství studentů. Je pečováno o jejich
zázemí jak z pozice Rektorátu Západočeské univerzity, tak i děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni – odnože
pražské Univerzity Karlovy.
Kultura je velmi širokým pojmem. Plzeň, její obyvatelé i celý Plzeňský kraj si plným právem zaslouží, aby titul získali,
neboť o kulturu ducha, těla i celé občanské pospolitosti je tady dobře pečováno. I když – pořád je co zlepšovat… A o to
se budeme všichni permanentně snažit.
Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje
NE
B
A
N
E
D
ZN
L
P
Í
MÁME NA TO!
I.
ZÁKLADNÍ
PRINCIPY
1
PROČ SE MĚSTO, KTERÉ ZASTUPUJETE, CHCE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE
O TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY (DÁLE TAKÉ JEN EHMK)?
CO BY V SOUVISLOSTI S UDĚLENÍM TOHOTO TITULU BYLO HLAVNÍM
ÚKOLEM (NEJVĚTŠÍ VÝZVOU)? JAKÉ CÍLE MÁ MĚSTO PRO DANÝ ROK?
„Plzeň 2015 = culture.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) projevujeme touhu zviditelnit Plzeň na kulturní mapě Evropy.
Zároveň vnímáme kulturu jako motor dlouhodobého rozvoje města zvyšující jeho atraktivitu nejen pro
samotné občany, ale i příchozí a návštěvníky z Čech i zahraničí.
Za dvacet let od „sametové revoluce“ se Plzni podařilo změnit nevábně omšelou vnější podobu města. Zdálo se,
že je hotovo, že teď už stačí pohodlně se vyvalovat u piva v bezpečí nenáročné provincie. V plzeňské kotlině bylo pěkně
teplo, jenomže začal nepříjemně houstnout a zavánět stojatý vzduch. Projekt EHMK znamená razantní a trochu boles-
„Plzeň je tradičně konzervativní město. Dlouho jí trvá, než
vstřebá něco nového. Má to i své světlé stránky: pokud už
něco Plzeňané přijmou za své, je takřka nemožné jim to vzít
(například nepodporovat divadlo = politická sebevražda).
Proto od počátku příprav kandidatury cíleně nasloucháme
tivé dloubnutí: chceme udělat druhý krok, a to mnohem odvážnější a náročnější. Udělat vše pro to, aby se změnila vnitřní
podoba města.
S takovou výzvou jsme se rozhodli důsledně popasovat. Okouzluje a ohromuje nás objevování dosud nevyužitých
možností města, regionu a obyvatel.
a spolupracujeme s veřejností, s konkrétními lidmi. A oni
postupně začínají brát projekt za svůj…“
Petra Kosová, novinářka
Co chceme získat? Chceme přiznat a překročit své stíny, včetně stínu provincionality. Chceme být aktivními patrioty v tom nejlepším smyslu slova a přetvářet místo, kde žijeme, aby bylo stále přitažlivé pro obyvatele Plzně i její hosty.
Umíme víc než jen spokojeně vegetovat pod pokličkou pivní pěny.
Projekt EHMK nám dává i smělejší duchovní cíle. Vzhledem k historické zkušenosti jsou Češi skeptičtí ve vztahu
„V čem je Plzeň jedinečná? Má říz a je jako křen. Zveme
Evropany k nám domů: na ochutnávku, ať se osobně
k ideálům. Víme, že jen z ideálů nelze žít, ale také víme, že bez nich je život nedůstojný. A my chceme žít důstojně. Jako
komunita, která Evropu obohacuje svou jedinečností.
přesvědčí.
Ať přijedou do města, které se po svém a víceméně
Nechceme být „na hranici“ a nechceme jen přežívat. Do budoucna vidíme Plzeň jako živou křižovatku na „zlaté stezce“
pragmaticky probíjí staletími už od roku 1295. A to jako město
mezi severem a jihem, západem a východem Evropy. Získání titulu EHMK nám výrazně pomůže v úsilí naplnit tuto vizi, otevřít
bohaté – také kvalitním kulturním zázemím.
Plzeň a její obyvatele Evropě, a stejně tak otevřít nové cesty vnímání prostředí, ve kterém žijeme.
Přesahem do současnosti je nejblíže 20. století. V jeho půli se
Plzeň stala „městem na hranici“. Poblíž města vedla po druhé
světové válce demarkační linie dělící Východ a Západ.
O několik let později se z Plzně stala „pevná hráz socialismu“,
lidé ohnuli hřbety a éter zamořily zvuky rušiček vysílání rádia
18
Kandidatura Plzně přichází v momentě, kdy město zažívá zásadní proměny, a to jak díky mimořádnému nárůstu počtu
univerzitních studentů, tak díky dalšímu přílivu obyvatel ze zahraničí. Zároveň se proměňuje i ekonomický potenciál města
od tradičního průmyslu k vysoce odborným a kreativním technologiím. Vysokou motivací Plzně je udržet ve městě intelek-
Svobodná Evropa. Organismus města začal chřadnout. S ním
tuální potenciál mladých lidí a vytvořit jim takové podmínky, aby se zde mohli plně realizovat a plnohodnotně žít. Zároveň
i kulturní infrastruktura. A to se dodnes nepodařilo napravit.“
chceme zkvalitnit a zpříjemnit život všem zde žijícím generacím a národnostem. Stejně tak bychom si přáli, aby se návštěv-
Petra Kosová, novinářka
níci v našem městě nejen dobře cítili, ale také se do něj rádi vraceli.
PLZEŇ 2019 – POHLED DO KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE
„Plzeň 2015 = vstřícná, laskavá, krásná, kritická, tvořivá,
komunikativní, západní. Část města je usměvavá, spokojená
Plzeň má svá specifika v přístupu k novinkám. Je třeba, aby Plzeňané překonali nedůvěru a strach z riskantního
i náladová, proměnlivá, tvořivá a tvoření schopná, každá
„stránka“ má svůj cíl a cílenost, je klidná, inspirativní a příjemná.
kroku do neznáma. Aby vnímali projekt EHMK jako svůj – bez toho nelze na titul pomýšlet. Proto přípravu kandidatury
V Plzni je na co se těšit, je sdílná, sdílená, obdivuhodná,
provází od počátku různé způsoby veřejného dialogu. Oslovili jsme obyvatele města, kulturní osobnosti a politické před-
obdivovaná. Jo a vždy a všude reprezentativní… Úsilí je do
stavitele z města a regionu. Z často emotivních debat na první pohled nesourodého složení několika pracovních skupin
čeho dávati… Plzeň JE SVÁ.“
postupně vznikal základ pro tvorbu strategického dokumentu Program rozvoje kultury 2009–2019. Všechny výstu-
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
py diskutérů s různorodými zkušenostmi a zastánců odlišných priorit v kulturní sféře jsme přetavili do níže popsaných
cílů a výzev. Popisují, jak by mělo město Plzeň vypadat, pokud v soutěži o titul zvítězí. Sledují očekávání co možná nejširšího spektra kulturní veřejnosti. Očekávání spojená s titulem EHMK 2015.
MĚSTO JAKO STÁLE SE PROMĚŇUJÍCÍ UMĚLECKÉ DÍLO
V Plzni se napínavě projevuje kontrast někdy konzervativní umělecké tradice a zcela soudobého uměleckého kvasu. Svůj podíl na nových uměleckých inspiracích má rostoucí počet cizinců a návštěvníků. Plzeň je křižovatkou na
cestách umělců, moderních nomádů, kde se studenti místních uměleckých škol, ale i velká jména české a středoevropské umělecké scény, trvale podílejí na utváření veřejného prostoru a nabídce živého umění a performancí. Plzeň je zajímavou zastávkou, která příchozí vždy obohatí. Plzeň je zřídlem nových nápadů.
MÍSTO INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚNÍ I ZÁBAVĚ
Plzeň je místem, které je otevřené všem občanům, investorům, umělcům, školám a univerzitám… Místem, kde je
příjemné studovat, pracovat a žít. V republikovém kontextu je známé svou multikulturní a kreativní atmosférou, kde se
vždy najde příležitost podílet se na rozbíhajícím se projektu nebo zahájit svůj vlastní. Plzeň je městem, které vibruje
kreativitou a technologiemi, ale zároveň nabízí po náročném pracovním dni i pohodu, oddych a zábavu v příjemném
prostředí přátel, sousedů a rodiny.
TURISTICKÁ DESTINACE NABÍZEJÍCÍ VYSOKOU KVALITU SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU,
KULTURNÍCH A ZÁŽITKOVÝCH PRODUKTŮ
Plzeň je místem mnohých kulturních aktivit a festivalů. Ti, kteří Plzeň navštívili během svých služebních cest, se sem
rádi vracejí i ve svém volném čase s celou rodinou, neboť město v každé roční době nabízí koncerty, představení, výstavy,
návštěvu muzeí nebo ZOO. A po návštěvách akcí je možné posedět s místními u světoznámého piva nebo vynikajícího
19
„V Plzni se bude v roce 2015 jistě dobře žít.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
sektu. Radost a odpočinek obyvatelům i návštěvníkům Plzně přináší i příroda a možnost turistického a sportovního vyžití
v nejbližším okolí města. A nejen v okolí: Plzeň má unikátní relaxační zelený okruh přímo ve svém centru!
Titul EHMK je zkrátka jedinečnou příležitostí uvést v pohyb dlouhodobý udržitelný rozvoj, jehož plody občané města i regionu ochutnají nejen v roce 2015 a v letech následujících, ale i v předcházející době zrání. Je velkou výzvou všem
(…) Víte, že Hospodin pro člověka – dosud hříchem
generacím sdílejícím jeho prostor k reálné proměně prostředí, přístupů a kvality života. Zároveň je šancí zvýšit jeho
nezatíženého – vytvořil ráj, zahradu Eden (to slovo znamená
atraktivitu tak, aby bylo inspirací dalším městům, krajům, zemím střední a východní Evropy i četným návštěvníkům
„místo příjemné, libé“). V tomto příjemném místě nemohlo
samozřejmě chybět pivo – nápoj z nejlibějších. Dokládá to
z Čech i celého světa.
biblický verš „Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu.“
(Genesis 2, 10a.) Rozumím tomu tak, že v ráji tryská mocný
pramen, aby napájel… (…)
Kde tedy byl biblický ráj? Klíčem je další věta, která říká, že
ona rajská řeka „odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.“
PRO NAPLNĚNÍ TĚCHTO SMĚLÝCH CÍLŮ CHCEME PLNĚ VYUŽÍT
POTENCIÁLU MĚSTA PLZNĚ
(Genesis 2, 10b.) Mnozí vědci i fantastové hledali podle toho
ráj a marně – nikde na světě neexistuje řeka, která by se dělila
v řeky čtyři. Ale pozor! Text, který zkoumáme, je psán starou
HISTORICKY PROVĚŘENÁ A SILNÁ KULTURNÍ TRADICE
hebrejštinou. Hebrejské myšlení, jak známo, nerozlišuje časy
– minulost, přítomnost a budoucnost splývají; ten, který přišel,
ten přichází i přijíti má. Když má hebrejština problémy
•
1832, proslulý loutkář Josef Skupa, výtvarník a světoznámý tvůrce animovaných filmů Jiří Trnka, Divadlo Alfa;
s plynutím času, co když má stejné problémy i s plynutím
řeky? Co když je to celé obráceně, že řeka z ráje se nedělí ve
•
čtyři řeky, ale ráj je naopak tam, kde se čtyři řeky spojují?
město s celoroční nabídkou kvalitních festivalů různých žánrů – Mezinárodní festival Divadlo, Divadelní léto pod
plzeňským nebem, Tanec Praha a Velká inventura (performing arts), Skupova Plzeň (loutky), Mezinárodní folklorní
Obávám se, že tato převratná teorie lokalizace ráje nikoho
festival CIOFF, Bienále kresby, Finále (film), Smetanovské dny, Bohemia Jazz Fest, Jazz bez hranic, Žebřík (hudba),
přede mnou nenapadla. Hledejme tedy místo, kde se stékají
Cigistock (mladé umění), PilsnerFest a Na ulici (open-air) aj.;
čtyři řeky! Ušetřím vás hledání; takové místo je na světě pouze
jedno jediné – Plzeň!
Město s nejstarší divadelnickou a loutkářskou tradicí v republice – první české kamenné divadlo založeno již v roce
•
město, kde byla vytištěna první česká kniha – Kronika trojánská, a to již v roce 1468 – a kde se cíleně rozvíjí obory
•
město a region s profánními i sakrálními stavbami všech stylů – významná secesní, funkcionalistická a industriální
knižní kultury – ilustrace a knižní vazba Ústavu umění a designu Západočeské univerzity;
Susa, Z.: Pivo na počátku.
architektura ve městě, vysoký počet realizací Alšovských sgrafit na fasádách domů, díla nejvýznamnějších architektů, např. Jan Blažej Santini-Aichel, Adolf Loos, Hanuš Zápal;
•
město, jehož obyvatelé se aktivně účastní kulturního dění – četná kulturní a umělecká sdružení, aktivity, přehlídky, zapojení veřejnosti do vzniku Programu rozvoje kultury 2009–2019, účast v projektu Creative Cities – Future
City Game.
20
MIMOŘÁDNÝ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ NA INDUSTRIÁLNÍ I KULTURNÍ TRADICI MĚSTA
„Aslam (arabský student lékařské fakulty v Plzni) v rozhovoru
vyprávěl, jak za ním byli na návštěvě jeho rodiče, procestovali
•
•
Město, kde je kreativita prostředníkem mezi technologiemi a uměním – Ladislav Sutnar (design), Ústav umění a de-
celou Českou republiku a nakonec mu řekli to, co si sám
myslel, totiž, že Plzeň je nejlepší, protože má ode všeho trochu.
signu Západočeské univerzity, plzeňská společnost Technocrane (Oscar za technický přínos filmu 2005), The Pub
Není ani moc malá, ani moc velká, není pouze průmyslová
(originální pivní „samovýčep“) atd.;
nebo pouze kulturní, je v ní architektura a je v ní také příroda.
město, jež posledních 20 let podporuje dynamický rozvoj škol, průmyslu, kreativních technologií a obchodu – Zá-
Plzeň is the middle…“
padočeská univerzita, podnikatelský inkubátor Bussines Innovation Centre Plzeň, vznik průmyslové a univerzitní
•
zóny Borská pole, Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – univerzitní město;
in Kaiserová, I.: Vařit se ve vlastní šťávě. Studie kulturního
město uměleckého školství – od mimořádně husté sítě základních uměleckých škol až po univerzitní a celoživotní
potenciálu cizineckých komunit v Plzni, Plzeň 2009, s. 22.
vzdělávání;
•
město, kde se narodil držitel Nobelovy ceny za fyziku – Peter Grünberg;
•
město a kraj s dlouhou industriální tradicí a originálními technologiemi čerpajícími z bohatých přírodních zdrojů
– Škoda, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt Starý Plzenec, likérka Stock Plzeň-Božkov atd.;
•
•
město, v němž působil vynálezce obloukové lampy František Křižík;
město, které v roce 1842 dalo světu „nejlepší pivo na světě“ – díky kombinaci místních jedinečných surovin a invenci bavorského sládka Josefa Grolla.
OPTIMÁLNÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA UMOŽŇUJÍCÍ SETKÁVÁNÍ NÁRODŮ A JEJICH KULTUR
•
•
Město inspirované a inspirující unikátním soutokem čtyř řek;
město jako křižovatka významných obchodních cest, jež se v Plzni protínají a jež s sebou přinášely vždy nové
ekonomické i intelektuální impulzy;
•
město, jehož kandidatura na titul EHMK je silně podporována jak politiky, tak veřejností na úrovni města, Plzeňského kraje i příhraničních oblastí Německa;
•
město, které bylo vždy regionálním centrem přirozeného dialogu mezi českou, židovskou i německou kulturou,
židovským a křesťanským vyznáním;
•
město, které od 90. let 20. století zažívá obrovský příliv imigrantů a svou kandidaturou hledá nové cesty k jejich
integraci a zapojení do společensko-kulturního života.
Náš projekt Plzeň 2015 s názvem Pilsen open up! je vřelou pozvánkou pro všechny Evropany, aby se zastavili,
ochutnali Plzeň jako příjemné a zároveň dynamické město, jež dokončí svoji proměnu nastartovanou počátkem 90. let
20. století a opět se stane městem útočícím na všechny smysly. Zároveň je výzvou občanům města a regionu k větší
otevřenosti a komunikativnosti.
21
Cílem města pro rok 2015 je v maximální míře naplnit očekávání aktivních občanů a aktérů na poli kultury. Zároveň
chceme výraznou měrou zviditelnit zdejší potenciál v rámci Evropy tak, aby se Plzeň stala permanentním zdrojem vzájemného obohacování a výměny zkušeností. V neposlední řadě máme zájem pracovat s veřejným prostorem města jako
s uměleckým dílem, které může být příkladem zdravého urbanismu i přes negativní dědictví minulosti. Usilujeme o to,
aby se Plzeň stala atraktivním turistickým cílem a zdrojem inspirace.
22
2
VYSVĚTLETE KONCEPCI PROGRAMU, KTERÝ BY BYL REALIZOVÁN
V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ TITULU EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY.
Pilsen open up! Název projektu kandidatury města Plzně na titul EHMK vystihuje programovou náplň pro rok
2015. Město se potřebuje a chce otevřít. Jedná se o trvalé téma kulturní vize města Plzně od 90. let minulého století. Už
tehdy Plzeň začala usilovat o formulování a naplňování své kulturní vize. Město se během posledních dvaceti let dynamicky proměnilo. A tyto změny je třeba zúročit. To znamená uvolnit cestu všem novým směrům a proudům, kterým už
současná infrastruktura nestačí. Nové kulturní vření má ambici propojit se s radikálním vývojem technologií na celoevropské úrovni. Tato ambice si zaslouží pozornost a podporu.
Koncepce programu vychází z vize, kterou město formuluje ve strategickém dokumentu Program rozvoje kultury
2009–2019 s ústředním mottem: otevřenost, kvalita a inovace – investice do budoucnosti. V neposlední řadě si projekt
hraje s typicky českými prvky improvizace a také kultivace prostřednictvím umění.
Ústřední vizi lze zjednodušeně shrnout slovy: Plzeň jako multikulturní, otevřeně komunikující metropole s vitální a svébytnou uměleckou scénou, s důrazem na živé umění, festivaly, kreativní technologie, design a umění ve veřejném prostoru.
KONCEPT PROGRAMU UVEDENOU VIZI ROZVÍJÍ VE ČTYŘECH
NÁSLEDUJÍCÍCH PROUDECH:
• UMĚNÍ & TECHNOLOGIE/ARTS & TECHNOLOGIES (Tváří v tvář novým technologiím života)
• VZTAHY & CITY/RELATIONS & EMOTIONS (Otevřená komunikace jako základ pevných vztahů)
• TRANZIT & MENŠINY/TRANSIT & MINORITIES (Otevřený prostor pro nové impulzy)
• PŘÍBĚHY & PRAMENY/STORIES & SOURCES (Od kořenů ke světové značce)
Program projektu Plzeň 2015 počítá s přímou účastí tvůrců a zástupců institucí a neziskových organizací při tvorbě
i dotváření konkrétních aktivit. Páteří programové nabídky bude otevřený grantový a projektový systém, který bude výzvou
pro všechny tvůrce bez ohledu na statut a obor umělce či organizace. Níže uvedené nosné kulturní akce dokumentují stávající potenciál a nově vznikající akce s výrazným mezinárodním potenciálem, jež jsou v tuto chvíli připravovány.
Jednotlivé programové proudy budou využívat stávající i budoucí prostory, proto též uvádíme přesahy ke konkrét26
ním plánovaným investičním projektům.
UMĚNÍ & TECHNOLOGIE/ARTS & TECHNOLOGIES
TVÁŘÍ V TVÁŘ NOVÝM TECHNOLOGIÍM ŽIVOTA
Konec hraní na vlastních pískovištích! Jednotlivé obory zatím spolupracují málo nebo vůbec. Je třeba hledat nové
vztahy a možnosti komunikace. Musíme se naučit lépe propojovat nové technologie s uměleckou tvorbou a probouzet
a povzbuzovat kreativitu ve vztahu k městu. Nechceme stavět hrady z písku! Můžeme se opřít o pevnou zem. Vždyť Plzeň
vychází ze silné průmyslové tradice a vždy bohatého kulturního zázemí. Má k dispozici konkrétní příklady propojení umělecké tvorby s technologiemi – design: Ladislav Sutnar, loutkové divadlo: Josef Skupa, animovaný film: Jiří Trnka. Zvláště
silným podnětem je v poslední době rozvoj uměleckého školství na různých úrovních (Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni aj.). Dalším impulzem je založení Techmania
science center v areálu Škoda Plzeň.
Objevme nové technologie života!
Klíčová slova:
•
Umění a věda
•
Průmysl a zábava
•
Design a magie
•
Kreativita a vzdělávání
Nosné mezinárodní kulturní akce:
28
•
Zpívající technologie (hudba a technologie v netradičních prostorách);
•
Zářivé střechy (design veřejných prostor);
•
Skupa International (mezinárodní loutkářský festival);
•
Radosti a bolesti veřejné dopravy v 21. století (estetika veřejné dopravy);
•
V rytmu pístů a ozubených kol (průmysl a hudba);
•
Kresba, kresba, kresba (nové možnosti kresby);
•
Na vodě (ozvěny Pražského Quadriennale);
•
Festival vizuální gastronomie;
•
Mistrovství světa ve stavbě soch z písku aj.
Nosné investiční projekty:
•
Muzeum designu a životního stylu;
•
Techmania science center;
•
Západočeská galerie v Plzni – nové výstavní prostory;
•
4×4 Cultural Factory.
VZTAHY & CITY/RELATIONS & EMOTIONS
OTEVŘENÁ KOMUNIKACE JAKO ZÁKLAD PEVNÝCH VZTAHŮ
„Češi jsou do sebe uzavření!“ stěžují si často cizinci. Plzeňané mají výhodu, u piva se přece jen občas jazyky rozvážou a přátelství se navazují snadněji. Ale přesto. Zvláště u starší generace i dvacet let po sametové revoluci stále přetrvává dříve sebezáchovná nedůvěra k okolí. K úřadům, školám, ale dokonce i k sousedům nebo vlastní rodině… Také
vlivem různorodých životních zkušeností z odlišných režimů se prohlubuje propast a neporozumění mezi rozdílnými
věkovými skupinami. Postupné navazování právě těchto zpřetrhaných vazeb je základem pro zlepšení ovzduší ve společnosti. Osvědčeným prostředníkem je kultura a umění. A osobní setkávání!
Otevřeme prostor pro komunikaci!
Klíčová slova:
•
Komunita a sousedství
•
Periferie a centrum
•
Chůze a komunikace
•
Soukromé pozemky a veřejná prostranství
•
Living Streets 2015 (celoroční program festivalů umění v ulicích);
Nosné mezinárodní kulturní akce:
•
Ostrovy naopak (kultura evropských ostrovů);
•
Jazz bez hranic (festival a mistrovské kurzy);
•
Platform11+/Příběhy ze školního dvora (mezinárodní divadelní projekt zaměřený na dospívající mládež);
•
Přijďte pobejt! (sousedská kultura);
•
Na hrbu velblouda (loutky v ulicích);
29
•
Souznění (pěvecké sbory);
•
Ruku v ruce (community arts projects);
•
Sokolský slet 2015;
•
Vybarvi svůj svět (evropská soutěž dětského výtvarného projevu);
•
Hrajme! Aneb Kdo si hraje, nezlobí (veletrh a mistrovství deskových společenských her) aj.
•
Open-air galerie;
•
Greenways (Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady);
•
Muzeum designu a životního stylu;
•
Knihovna města Plzně;
•
lokální komunitní centra.
Nosné investiční projekty:
TRANZIT & MENŠINY/TRANSIT & MINORITIES
OTEVŘENÝ PROSTOR PRO NOVÉ IMPULZY
Plzeň byla a je městem, které nabízí na západě Čech nejvíc pracovních příležitostí. První zahraniční dělníci přicházeli už v dobách socialismu, v 80. letech minulého století. Vedle dělníků z Vietnamu to byli i dělníci z Kuby. Od osvobození americkou armádou v roce 1945 to byli první cizinci, které Plzeňané po dlouhé době viděli na vlastní oči.
Do Plzně přichází čím dál více pracovníků z mnoha zemí: např. Ukrajiny, Mongolska či Kazachstánu. O jejich zemi
a kultuře toho Plzeňané často moc neví. Nepříjemný pocit z neznámého přerůstá někdy v pocit ohrožení. V době hospodářské krize se tyto tendence ještě násobí. K tomu můžeme připočíst déletrvající napětí mezi českou a romskou populací.
Jak můžeme své nové sousedy nejlépe poznat? Plzeň si musí sjednotit a vyjasnit své plány. Přehodnotit represivní
přístup a posílit prevenci a otevřenou komunikaci. A také najít osobnosti, které i v nepříznivých podmínkách obhájí právo
na důstojný život a kvalifikovanou práci. V Plzni se dají určitě najít. A je třeba je využít jako prostředníky mezi různými národnostmi. Je čas, aby se z Plzně stalo skutečné multikulturní město, jehož jsou cizinci inspirativní a vítanou součástí!
Trvalým dialogem zmírněme narůstající napětí!
Klíčová slova:
30
•
Zastávka a přístav
•
Averze a obohacení
•
Cizinci a nomádi
•
Tranzit a rezidence
•
Zrcadla Evropy (projekt podpory nezávislé tvorby a umělecké spolupráce s bývalými zeměmi Sovětského svazu
Nosné mezinárodní kulturní akce:
– Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Gruzie aj.);
•
Cizinci v Plzni (původní tematické filmy);
•
Využitá příležitost (prezentace kandidátů EHMK);
•
Divoká plavba (site specific);
•
Belgické pralinky (prezentace belgického umění);
•
Na soutoku (scenáristický workshop);
•
Jeden svět (filmový festival s tematikou lidských práv);
•
Folklor žije! aj.
Nosné investiční projekty:
•
Moving Station;
•
4×4 Cultural Factory;
•
Západočeská galerie v Plzni – nové výstavní prostory;
•
Muzeum designu a životního stylu;
•
lokální komunitní centra.
PŘÍBĚHY & PRAMENY/STORIES & SOURCES
OD KOŘENŮ KE SVĚTOVÉ ZNAČCE
„Člověk jde kupředu, když couvá.“ Tak bychom mohli parafrázovat výrok významného českého filozofa Jana Patočky. Člověk může jít skutečně dopředu jen tehdy, když nahlíží své kořeny a prameny – „prazdroje“ – kriticky i s respektem.
Když si neuvědomíme své kořeny a nepoučíme se z minulosti, jak můžeme mluvit o budoucnosti? Navíc o budoucnosti
otevřené!
31
Dále je třeba si přiznat: pro svět Plzeň a pivo jedno jest. A toho můžeme hravě a tvořivě využít! Ostatně pivo zamíchalo nejen pijáckou minulostí města. Například kvalitní sládci odcházeli do světa a vraceli se jako kultivovaní bohatí lidé,
kteří si nechali stavět domy od progresivních architektů.
Zdravá a městu prospěšná konkurence českého, německého a židovského živlu se projevovala v různých oborech.
Zvláště v meziválečném období, v tom tvořivém nádechu svobody, kdy vznikla největší část širšího centra Plzně. Dodnes
zůstávají utajeny mnohé dramatické, tragické, dojemné i veselé příběhy. Některé jsme už objevili, pojďme hledat další!
Objevme, kde pramení plzeňský genius loci!
Klíčová slova:
•
Minulost a přítomnost
•
Tradice a identita
•
Provincionalita a evropanství
•
Nedůvěra a otevřenost
Nosné mezinárodní kulturní akce:
•
Umělec a totalita (evropská literatura);
•
Stopy Evropy (multižánrová animace atypických míst);
•
Mezinárodní festival Divadlo;
•
Měšťák a měšťan – člověk mezi proudy (literární soutěž);
•
Příběhy piva v komiksu (tvůrčí dílny a výstavy);
•
Majáles v Evropě (studentská kultura);
•
Secese sto let poté (evropský výstavní projekt);
•
Cigistock (mladá kultura) aj.
Nosné investiční projekty:
32
•
Nová budova divadla;
•
Moving Station;
•
Západočeská galerie v Plzni – nové výstavní prostory;
•
Muzeum designu a životního stylu;
•
Knihovna města Plzně.
3
DAL BY SE TENTO PROGRAM SHRNOUT DO HESLA (SLOGANU)?
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
V přípravné fázi projektu, která trvala více než dva roky a vzbudila zásadní diskuzi nejen v rámci zpracovatelského
týmu, se prosadil název projektu kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015 Pilsen open up!. Může být doplněn
jedním či více slogany.
O konečném znění sloganu tedy dosud nebylo rozhodnuto. Slogan, který bude vybrán jako výsledek veřejné soutěže, představíme v závěrečné fázi soutěže, do níž bychom se rádi dostali.
37
4
KTEROU GEOGRAFICKOU OBLAST HODLÁ MĚSTO ZAPOJIT DO AKCE
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY? VYSVĚTLETE TUTO VOLBU.
Kromě intenzivního zapojení celého plzeňského regionu, měst a obcí na jeho území hodláme zapojit do projektu
Plzeň 2015 Karlovarský kraj, město Karlovy Vary, město Řezno, kraj Horního Falcka a dále také partnerská města Plzně.
Vycházíme z předpokladu, že Plzeň se stala během své historie největším městem na poměrně rozsáhlém území.
V tomto případě nehovoříme pouze o velikosti města, ale také o významu kulturním a společenském. Plzeň je zcela
„No, zajímavá, zajímavá to je, protože tady je takovej
průmyslovej město, takže to postihne spousta možnost
zaměstnání. To, to vyniká vůči jinýmu českýmu (městu).“
Hien, vietnamský inženýr.
in Kaiserová, I.: Vařit se ve vlastní šťávě. Studie kulturního
potenciálu cizineckých komunit v Plzni, Plzeň 2009, s. 22.
jednoznačně centrem Plzeňského kraje, ještě v nedávné minulosti byla rovněž centrem Karlovarského kraje, kde si vybudovala postavení jistého kulturního a správního centra. Z těchto důvodů jsme se přiklonili k zapojení následujících
geografických oblastí:
•
Karlovarský region je poměrně silně historicky propojen s regionem plzeňským a také s Plzní, např. v souvislosti
s vývojem sudetských měst a populační výměnou s tím spojenou, rozvojem těžkého průmyslu apod. I přesto je tvář
obou regionů v současné době odlišná. Město Karlovy Vary uvažovalo rovněž o kandidatuře na titul EHMK, nakonec se však rozhodlo pro podporu kandidatury města Plzně. Plzeň tak podává svůj projekt za podpory a spolupráce Karlových Varů, nejznámějších českých lázní, které jsou proslavené i Mezinárodním filmovým festivalem
Karlovy Vary.
•
Regionální operační program NUTS II Jihozápad je tvořen dvěma bývalými kraji – Plzeňským a Jihočeským. Nové
vazby mezi těmito kraji jsou určovány především při spolupráci na čerpání peněz z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, jejímž prostřednictvím se rozvíjí i spolupráce v kulturní oblasti.
•
Velký regionální přesah lze zaznamenat také západním směrem do Bavorska, k městu Řezno a oblasti Horního
Falcka. S tímto regionem spolupracuje Plzeň zejména v kulturní oblasti již více než 15 let, a to především prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, projektu Kultur ohne Grenzen/Kultura bez hranic a plzeňského Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
•
Důležitým prvkem většiny připravovaných kandidátských projektů je rozšíření jejich dopadu do všech zmíněných
regionů.
41
Město Plzeň již v současné době realizuje mnohé kulturní a umělecké projekty ve spolupráci se svými partnerskými
městy. Projekt Plzeň 2015 je přirozeným prohloubením vzájemné kulturní výměny a spolupráce mezi Plzní a níže uvedenými městy.
Město
Lutych
(Belgie)
Partnerství
Uskutečněné společné projekty
Připravované společné projekty
První kontakty byly navázány v roce 1947
Spoluúčast na tvorbě programu festivalů francouzské a frankofonní kultury Bonjour Plzeň! a Dny
Bienále rytectví
a pokračovaly až do roku 1965, kdy byla v Plzni
frankofonie (organizovaných Alliance Française de Plzeň)
podepsána smlouva o partnerství mezi oběma
městy.
V roce 2006 mezi sebou uzavřely partnerskou
dohodu farnosti Lutychu a Plzně.
Slavnosti Svobody v Plzni – účast belgických veteránů
Bienále kresby 2008
Cena Jana Palacha
Obnovení spolupráce v roce 2007.
Řezno
Smlouva o partnerství podepsána roku 1993.
(Německo)
Cena Jana Palacha
Historický víkend
Bienále kresby
Festivaly Bonjour Plzeň! a Dny frankofonie
Plzeň 2015
Tandem – koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Měšťanské slavnosti v Řeznu
Oslava 10. výročí podpisu partnerské smlouvy
Projekty Tandem, Regiopol
Regiopol – územní sdružení
Plzeň 2015
Smlouva o spolupráci mezi Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Akademií v Řeznu
Limoges
Smlouva o partnerství podepsána roku 1966.
Technopol E.S.T.E.R., který navázal kontakty s Business Innovation Centre v Plzni
Festivaly Bonjour Plzeň! a Dny frankofonie
(Francie)
Obnovení smlouvy roku 1987.
České dny v Limoges (ve spolupráci s městem Plzeň a Alliance Française de Plzeň)
Plzeň 2015
Dohoda o rozvoji vztahů a vzájemné spolupráci
Plzeňské Divadlo Alfa v Limoges
podepsána roku 1999.
Plzeňské historické trhy v Limoges
Dny českých filmů v Limoges
Bienále kresby
Společné vydání česko-francouzské knihy pohádek Mlhášek/P‘tit Brume
Spoluúčast na tvorbě programu festivalů francouzské a frankofonní kultury Bonjour Plzeň! a Dny
frankofonie (organizovaných Alliance Française de Plzeň)
Přednáška o francouzském předsednictví EU
Společný projekt zaměřený na ekologii a sociální problematiku uskutečněný plzeňským Církevním
42
gymnáziem a Collège Pierre Ronsard v Limoges
Spolupráce mezi Konzervatoří Plzeň a Conservatoire National de la Région de Limoges
Město
Takasaki
(Japonsko)
Partnerství
Uskutečněné společné projekty
Smlouva o partnerství podepsána roku 1990 na
Hexalaterální výměnný program zaměřený na ekologii a kulturu
základě dlouhodobých technicko-hospodářských
styků mezi pivovarem společnosti Kirin Beer
v Takasaki a Plzeňským Prazdrojem v Plzni.
Plzeňské Divadlo Alfa v Takasaki a dalších městech provincie Gunma
Týden japonské kultury v Plzni
Výstava kreseb dětí z Takasaki v Galerii Paletka
Připravované společné projekty
Hexalaterální výměnný program – konference o životním prostředí s doprovodným
programem pro veřejnost
Výstava výtvarných umělců plzeňského
regionu s doprovodným programem
a účastí studentů a pedagogů
Oslavy 20. výročí podepsání smlouvy
o partnerství
Birmingham
Smlouva o partnerství podepsána roku 2005.
(Alabama,
Návštěva členů rotariánské delegace v Rotary klubu Plzeň
Návštěva zástupců Západočeské univerzity v Briminghamu, představení projektu Figurama
USA)
Festival Spotlight Czech Republic v Birminghamu
Ústav umění a designu Západočeské
univerzity
Mezinárodní letní škola umění
Představení Divadla Alfa
Zahájení plzeňské výstavy Bienále kresby
Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 2008
Winterthur
(Švýcarsko)
Smlouva o partnerství podepsána roku 1994.
Spolupráce mezi centry Techmania science center Plzeň a Technorama Winterthur
Hokejové turnaje
Mezinárodní hokejový turnaj mládeže ve Winterthuru
Spolupráce v oblasti projektů Public Private
Mezinárodní Bienále kresby
Partnership a projektů rozvoje města
Hostování Divadla Alfa
Hostování Divadla J. K. Tyla
43
5
MÁTE UŽ PODPORU MÍSTNÍCH NEBO REGIONÁLNÍCH POLITICKÝCH
ORGÁNŮ? NEBO JE HODLÁTE POŽÁDAT O PODPORU POZDĚJI?
VYSVĚTLETE.
Ano, máme podporu místních i regionálních politických orgánů.
„Jsem hluboce přesvědčený o tom, že město Plzeň se svou
tradicí a lidským potenciálem má všechny předpoklady pro to,
aby se úspěšně zhostilo náročné role Evropského hlavního
města kultury 2015. Bylo by to prospěšné pro všechny – jak
PODPORA NA MÍSTNÍ ÚROVNI:
pro Plzeň, která jistě nabídne to nejlepší ze své minulosti
i současnosti, tak pro Evropu, které by se tak naskytla
•
příležitost objevit pro sebe mimořádně zajímavé a půvabné
Program rozvoje města Plzně byl schválen dne 11. 12. 2003 usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 686. (Program navázal na historicky první polistopadový program rozvoje kultury města Plzně z roku 1998.) Tento základní
město s pohostinnými a talentovanými obyvateli.
strategický dokument města předkládá vizi jeho dalšího rozvoje, kterou v rámci naší kandidatury rozvádíme. Pro-
Každoroční prezentace vybraných Evropských hlavních měst
gram rozvoje města Plzně každoročně aktualizuje seznam projektů naplňujících jeho cíle a opatření; od Akčního
kultury je skvělou a hodnotnou formou, jak se lépe poznávat,
vzájemně obohacovat a spoluvytvářet novodobý kontext
plánu pro rok 2007 a následující roky obsahuje mezi klíčovými projekty i kandidaturu na titul EHMK. (Akční plán pro
starobylého kontinentu.
rok 2007 byl schválen Zastupitelstvem města Plzně dne 14. 12. 2006.)
Za kandidaturu města Plzně se velmi přimlouvám, má
•
připravený v případě vítězství západočeské metropole pomoci
•
nejen morálně, ale i při plnění zcela konkrétních úkolů spjatých
Dne 6. 9. 2007 svým usnesením č. 359 schválilo Zastupitelstvo města Plzně záměr města ucházet se o titul
EHMK 2015 a s tím související finanční a organizační otázky.
s projektem pro rok 2015.“
Jiří Šneberger, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně byl na základě předložené důvodové zprávy pověřen přípravou,
koordinací a řízením projektu Plzeň 2015 na základě usnesení Rady města Plzně č. 909 ze dne 24. 8. 2006.
skutečně mnoho co nabídnout, a mohu přislíbit, že jsem
•
Usnesením č. 1398 ze dne 22. 11. 2007 Rada města Plzně vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu ve
věci pověření Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně organizací veřejné studentské soutěže o kandidátské logo projektu Plzeň – EHMK 2015.
„Město Plzeň považuji za jedno z kulturních center České
•
republiky, s kterým jsou spojena jména jako Josef Kajetán Tyl,
Dne 28. 2. 2008 Zastupitelstvo města Plzně na základě usnesení č. 48 schválilo:
1) Přípravu a následné podání žádosti o dotaci na projekt „Komunikační kampaň ke kandidatuře města na titul
Jiří Trnka, Josef Skupa, Miroslav Horníček a mnoho dalších
významných českých umělců. Plzeň je rovněž známa
Evropské hlavní město kultury 2015“.
desítkami hudebních, divadelních či filmových festivalů, které
2) Předfinancování projektu ve výši 10 mil. Kč (tj. 100% celkových nákladů) z rozpočtu města v letech 2008, 2009, 2010.
se konají v průběhu celého roku a které navštěvují tisíce lidí
3) Dofinancování projektu ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu města v letech 2008, 2009, 2010.
nejen z Plzně a přilehlého okolí, ale také ze zahraničí. Jsem
hrdý na to, že žiji v Plzni a věřím, že titul Evropské město
•
kultury získá. Přeji Plzni mnoho štěstí!“
Jiří Bis, senátor
Dne 10. 4. 2008 Zastupitelstvo města Plzně na základě usnesení č. 117 schválilo zahájení zpracování Programu
rozvoje kultury 2009–2019 tak, aby byl připraven jako podklad pro přihlášku města Plzně do soutěže o titul EHMK.
•
Na základě usnesení č. 825 z 3. 7. 2008 Rada města Plzně vzala na vědomí:
1) důvodovou zprávu ve věci návrhu sjednocení marketingových aktivit Odboru prezentace a marketingu s aktivitami na podporu kandidatury na EHMK;
„Velmi rád podporuji město Plzeň v jeho kandidatuře na
Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Oceňuji velkou
podporu kultury, sportu a rozvoj příležitostí pro mládež
2) užívání loga kandidatury na EHMK jako loga města Plzně pro období 2008–2010.
•
a studenty. Plzeň se zvláště v posledních letech stává městem,
kde je zajímavé žít nebo alespoň pobývat.“
Jan Látka, poslanec Parlamentu ČR
46
Rada městského obvodu Plzeň 1 souhlasila dne 8. 7. 2008 na základě usnesení č. 237 s předloženou koncepcí
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015 z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.
•
21. 8. 2008 Rada města Plzně na základě usnesení č. 954 vzala na vědomí informace o postupu prací při přípravě
kandidatury na titul EHMK a návrh marketingové strategie na její podporu, jak byla zpracována společností Ogilvy PR
s. r. o. Dále byl schválen rámec marketingové podpory kandidatury na titul EHMK 2015 dle komunikačního plánu.
•
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015 byl schválen na základě usnesení č. 413 Zastupitelstvem města Plzně dne 4. 9. 2008 a následně předložen jako žádost o financování řídícímu orgánu Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad. Integrovaný plán rozvoje města tvoří investiční páteř kandidatury, u které se předpo-
•
celé České republiky. Plzeň disponuje dostatečným počtem
kulturních akcí pravidelně konanými během celého roku a pro
Zastupitelsto města Plzně schválilo usnesením č. 4 ze dne 22. 1. 2009 uzavření smlouvy o realizaci Integrovaného
všechny věkové kategorie. Každý si může vybrat podle nálady
Jihozápad.
•
město kultury v roce 2015. Podle mého názoru Plzeň
dlouhodobě plní roli kulturního střediska nejen regionu, ale
kládá spolufinancování ze zdrojů evropských strukturálních fondů.
plánu „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“ mezi statutárním městem Plzeň a Regionální radou soudržnosti
•
„Velmi podporuji kandidaturu Plzně na titul Evropské hlavní
a chuti. V Plzni je také velké množství kulturních zařízení, kde
se kulturní a společenské akce konají. Řada produkcí probíhá
také ve venkovních prostorách, na náměstích či na ulicích.
Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 121 ze dne 2. 4. 2009 Roční zprávu o postupu realizace
Plzeň je podle mého názoru Evropským hlavním městem
Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015.
kultury již dnes.“
Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 215 dne 14. 5. 2009 žádost o podporu z Regionálního operač-
Jiří Papež, poslanec Parlamentu ČR
ního programu NUTS II Jihozápad, opatření 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu na projekty: a) Plzeň – festivalová, EHMK 2015, b) Plzeň – výtvarná, EHMK 2015. Tyto projekty jsou
součástí přípravných kroků v rámci kandidatury na titul EHMK. Dále byla schválena realizace projektů v případě
nejlepší kandidát. České divadlo se hraje v Plzni už od roku
poskytnutí dotace, předfinancování projektů ve výši 100%, kofinancování projektů Plzeň – festivalová až do výše
1832. Působil zde hudební skladatel Bedřich Smetana, malíř
3 500 tis. Kč a Plzeň – výtvarná až do výše 2 550 tis. Kč. Oba projekty budou v případě poskytunutí dotace kofi-
a ilustrátor Jiří Trnka, spisovatel a herec Miroslav Horníček
nancovány v letech 2010, 2011, 2012.
•
„Pro výběr Evropského hlavního města kultury 2015 je Plzeň ten
a jiní. Josef Skupa v plzeňské Měšťanské besedě oživil loutky
Spejbla a Hurvínka, které jsou doma v každé české rodině
V usnesení č. 698 ze dne 21. 5. 2009 Rada města Plzně souhlasila se záměrem zapojení projektu Muzeum desig-
a mají čestné místo v pokladnici české kultury. Velká synagoga
nu a životního stylu v Plzni do kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015; Rada také souhlasila se záměrem
v Plzni je třetí největší na světě a jen jednou z dlouhé řady
doplnit projekt Muzeum designu a životního stylu v Plzni do indikativního seznamu projektů v rámci Integrovaného
historických památek. Plzeň a Plzeňský kraj tedy mají bohatou
plánu Plzeň – EHMK 2015, opatření 1.1. Doplnění infrastruktury pro kulturu a volný čas regionálního a nadregionálního významu.
•
Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 544 ze dne 3. 9. 2009 uzavření Deklarace o spolupráci
•
Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 546 ze dne 3. 9. 2009 uzavření Deklarace o spolupráci
kulturní tradici. Radnice města i vedení Plzeňského kraje
pečují o kulturu s velkým zájmem.“
Ivana Levá, poslankyně Parlamentu ČR
a podpoře projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 mezi městy Plzeň a Karlovy Vary.
a podpoře projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 / Erklärung über die Zusammenarbeit und die Unterstützung des Projekts Pilsen – Europäische Hauptstadt der Kultur 2015.
•
•
„Kandidaturu Plzně vítám. Podle mého názoru je příležitostí
pro propagaci nejen metropole Plzeňského kraje, ale i pro
méně známá historická kulturní centra v širším okolí, jako např.
Plasy, Kladruby, Domažlice, Manětín, Klatovy a další. Stranou
Program rozvoje kultury 2009–2019, který byl schválen Zastupitelstvem města Plzně dne 15. 10. 2009, tvoří zá-
by neměla zůstat ani možnost prezentace přírodních krás
kladní koncepční dokument kulturní politiky města, je úzce propojen s připravovanou kandidaturou a zároveň se
našeho kraje.“
hlásí ke koncepci trvale udržitelného rozvoje kultury i v případě neúspěchu kandidatury.
Vladimír Dlouhý, poslanec Parlamentu ČR
Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015 byla schválena Zastupitelstvem města
Plzně dne 15. 10. 2009.
47
„Podporuji kandidaturu Plzně všemi deseti a věřím, že se Plzeň
PODPORA REGIONÁLNÍCH A DALŠÍCH PARTNERŮ:
stane vedle hlavního města piva i Evropským hlavním městem
kultury. Občany plzeňského regionu a nejen jeho už o tom
nejednou přesvědčila zdařilým pořádáním kulturních akcí
•
kraje do projektu statutárního města Plzně EHMK 2015.
celonárodního i mezinárodního významu i každodenní
drobnou prací pro kulturní život obyvatel města a regionu.
•
Jsem přesvědčen o úspěchu kandidatury Plzně a vím, že se
město této role zhostí se ctí.“
•
schválena Radou města Plzně a podepsána 6. 10. 2009.
•
západočeské metropole. Plzeň může navazovat na tradici
minulých staletí spojených s významnými kulturními
osobnostmi. Již dávno není pouze hospodářským centrem České republiky. Mezinárodní prestiž Divadla J. K. Tyla,
Plzeňské filharmonie, muzeí, knihoven, ale i divadelních
a hudebních festivalů je všeobecně uznávána.
Stejně tak památkové dominanty s nepřehlédnutelným
majestátným chrámem sv. Bartoloměje a druhou největší
evropskou synagogou vzbuzují velkou pozornost návštěvníků.
I pivovarnictví v Plzni svým způsobem odpovídá evropské
kultuře v širším pojetí tohoto slova.
Plzeňané žijí kulturou a město se především v posledních dvou
desetiletích stalo velkým kulturním mecenášem. Titul Evropské
hlavní město kultury 2015 je příležitostí nejen pro samotné
město, ale také pro prezentaci evropských kulturních hodnot
a tradic.“
Vladislav Vilímec, poslanec Parlamentu ČR
48
Deklarace o spolupráci a vzájemné podpoře projektu Plzeň – EHMK 2015, uzavřená mezi městem Plzní, městem
Řezno, Plzeňským krajem, zemskými vládami Horního Falcka a Dolního Bavorska a krajem Horního Falcka byla
Parlamentu ČR
v roce 2015 plně odpovídá žánrové bohatosti kulturního života
Dne 10. 9. 2008 bylo podepsáno Prohlášení o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Plzní při přípravě a následné
realizaci projektu Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015.
Václav Votava, zastupitel Plzeňského kraje a poslanec
„Kandidatura města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury
Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 3452/07 ze dne 18. 12. 2007 schválila záměr zapojení Plzeňského
Memorandum o podpoře kandidatury statutárního města Plzeň na EHMK statutárním městem Karlovy Vary bylo
podepsáno 21. 10. 2009.
6
JAKÉ PR AKTIVITY BYLY REALIZOVÁNY NA PODPORU KANDIDATURY
V OBDOBÍ PROCESU VZNIKU TÉTO PŘIHLÁŠKY?
POZNÁMKA: TUTO OTÁZKU VYTVOŘIL PŘÍPRAVNÝ TÝM KANDIDATURY PLZEŇ 2015, PROTOŽE OTÁZKA Č.6 V ORIGINÁLNÍM SEZNAMU OTÁZEK CHYBÍ.
Česká republika získala první zkušenost s projektem EHMK již v roce 2000, kdy držitelem titulu bylo hlavní město
1) REPORT ON EUROPEAN CITIES AND CAPITALS OF
CULTURE PART II, Palmer/Rae Associates, BRUSSELS, 2004,
s. 203–218. (http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc926_en.htm).
Praha. Projekt Prahy ale bohužel nebyl vyhodnocen jako úspěšný 1. Plzeň proto přistupuje k projektu od začátku tak,
aby se vyvarovala chyb, které Praha udělala. Protože projekt Prahy nezanechal v České republice o projektu EHMK de
facto žádné povědomí, Plzeň začala realizovat aktivity spojené s prezentací projektu již v roce 2007. Prvním krokem bylo
představení EHMK jako jednoho z nejúspěšnějších projektů Evropské unie.
V červenci roku 2008 Plzeň oficiálně propojila obecnou komunikační strategii a PR strategii města s prezentací své
kandidatury na EHMK 2015. V roce 2008 se díky dotaci získané z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad podařilo zahájit PR kampaň týkající se jak plzeňské kandidatury, tak projektu EHMK samotného. Plzeň tak informovala o projektu intenzivně již rok před jeho oficiálním vyhlášením Ministerstvem kultury ČR a inspirovala k zájmu o soutěž
i další česká města.
MOBILIZACE NAŠICH SIL
Plzeňská kandidatura na titul EHMK přináší pozitivní efekty již v roce 2009. Obyvatelé města se od roku 2007
zapojují do řady veřejných diskuzí na téma rozvoje kultury v Plzni a plzeňském regionu. Téma kandidatury se objevuje v projektech, které jsou představovány v různých komisích města, jež rozhodují o dotacích na kulturu či prezentaci města.
Projekt přináší první ovoce – podněcuje mezilidskou komunikaci napříč různými skupinami obyvatel, nabízí příležitost k občanské účasti na rozvoji města:
•
Creative Cities – Future City Game. Plzeň se stala prvním městem v ČR (a jedním z prvních v Evropě), jehož
občané se zapojili do projektu Creative Cities – Future City Game, a to na téma Plzeň – EHMK. Celkem se uskutečnilo pět kol hry, organizované místním občanským sdružením Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s British Council a městem Plzeň. Nápady a projekty vzešlé z této kreativní hry projekt Plzeň 2015 buď inspirovaly, nebo
se staly jeho přímou součástí.
•
Program rozvoje kultury 2009–2019. Zpracovatelé si byli vědomi nutnosti participace veřejnosti především při
definování klíčových problémů v oblasti kultury ve městě, při navrhování možných cest rozvoje i konkrétních řešení
směřujících k harmonickému rozvoji kulturního života v Plzni. Občané města a regionu, kteří měli zájem ovlivnit
výslednou podobu tohoto strategického dokumentu, se zapojovali prostřednictvím veřejných setkání a pracovních
skupin. Veřejnost se mohla zapojit pro Plzeň i Českou republiku naprosto netradičním a inovativním způsobem:
prostřednictvím akce nazvané Jeden na jednoho. Jedná se o možnost setkat se s osobností z kulturního života
52
města nebo regionu v příjemném prostředí některé z plzeňských kaváren a diskutovat s ní o stavu a rozvoji plzeňské kultury.
•
Projektový tým Plzeň 2015 v kavárně Inkognito. V září 2009 jsme otevřeli kontaktní místo „meeting point 2015“
v plzeňské kavárně Inkognito, kde se pravidelně setkávají občané Plzně se členy týmu Plzeň 2015. Setkání se
odehrávají nejen během pravidelných pondělních porad týmu, ale probíhají také diskuze s osobnostmi plzeňského
kulturního života i široké veřejnosti.
•
Nový dobrovolnický a podporovatelský program. Na začátku léta 2009 byla vyhlášena výzva k zapojení se
do procesu kandidatury, a to dvojí formou: jako dobrovolník nebo jako podporovatel. Seznam členů této velké
skupiny čítá zatím okolo 300 osob a stále se rozrůstá. Dobrovolnický program umožňuje především pravidelná
setkávání a podílení se na produkci některých aktivit spojených s přípravou projektu Plzeň 2015.
NAŠI SPOJENCI
Plzeň vyzvala kolem 180 organizací a subjektů z regionu k zapojení se do projektu Plzeň 2015. Byla oslovena
města, obce, městská kulturní a informační centra, místní kulturní organizace a spolky apod. Na základě této výzvy se
průběžně registrují jednotliví partneři se svými vlastními kulturními a uměleckými projekty pro rok 2015. K podpoře projektu Plzeň vyzvala i zajímavé osobnosti a celebrity, aby se staly ambasadory plzeňské kandidatury. Jejich příspěvky
jsou k dispozici na adrese www.plzen2015.cz.
53
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SE VZTAHEM K PLZNI
1
Václav Berka, sládek Pilsner Urquell
2
Kateřina Emmons, olympijská vítězka ve střelbě
3
Josef Kajetán Tyl, dramatik, divadelník
4
Michal Kubal, novinář, zpravodaj České televize v USA
5
Horst Burbulla, majitel firmy Technocrane a držitel Oscara za technický přínos filmu
6
Marek Nový, golfista roku 2008
7
Jiří Slíva, grafik, malíř a ilustrátor
8
Eva Urbanová, operní pěvkyně
9
Dagmar Damková, fotbalová rozhodčí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10 Dan Bárta, zpěvák
11 Josef Skupa, loutkář
12 David Křížek, jachtař, mistr světa
13 Jiří Suchý, autor, zpěvák, herec
14 Martin Stránský, herec
15 Tomáš Hanák, herec
16 Jevhen Šokalo, operní pěvec
17 Martin Straka, hokejista
18 Zorka Kostková, herečka
19 Stáňa Fořtová-Topinková, herečka
20 Emil Škoda, továrník
21 Radka Fišarová, zpěvačka
22 Zdeněk Šmíd, spisovatel
23 Jiří Trnka, výtvarník
24 Vladislav Třeška, chirurg
25 Karel Gott, zpěvák
26 Antonín Procházka, dramatik, herec
27 Fero Fenič, filmař
28 Jan Hlaváček, sládek Gambrinus
55
ZAPOJENÍ 7. VELMOCI
Nesporný pozitivní efekt má kandidatura na EHMK i na celkový obraz města v médiích. Kandidatura se stává jedním z hlavních témat zmiňovaných v národních médiích v souvislosti s Plzní.
PŘÍKLADY VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ PŘI PRÁCI S MÉDII V OBDOBÍ 2008–2009
Období
Regionální úroveň
Národní úroveň
Mezinárodní úroveň
2008
Tisková konference v Plzni – vyhlášení
Tisková konference v Senátu
Brusel – prezentace v rámci Open Days
záměru kandidovat na EHMK
Parlamentu ČR – vyhlášení záměru
(říjen 2008)
kandidovat na EHMK
Newsletter Plzeň přímo od zdroje
zaměřený na cestovní ruch – distribuovaný do plzeňských hotelů a prostřednictvím Českých center do zahraničí
2009
Série informačních vstupů ve
Tisková konference v Senátu
spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň
Parlamentu ČR – oficiální vyhlášení
Ústavu umění a designu Západočeské
a rádii FM Plus a Blaník
kandidatury
univerzity v Muzeu komiksu v Bruselu
Brusel – vernisáž výstavy komiksů
Kampaň v Mladé frontě DNES – před-
30. 7. 2009 – tisková konference
Newsletter Do toho! věnovaný přípravě
stavení ambasadorů kandidatury
v Praze – představení umělecké
projektu Plzeň 2015 (tištěná verze
ředitelky projektu Yvony
v českém i anglickém jazyce)
Tiskový servis a konference věnované
aktivitám pro zapojení veřejnosti;
Kreuzmannové
pravidelné ohlasy v regionálních
Srpen a září 2009: rozhovory v České
médiích
televizi a na Frekvenci 1 – Yvona
Kreuzmannová, Dan Bárta
Tisková konference v Bavorsku
Časopis ComeBack – hotelový časopis
pro turisty (představení Plzně, motivace
k prodloužení pobytu, prezentace
kulturních událostí)
56
PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH AKCÍ NA PODPORU KANDIDATURY
Období
Místní a regionální
Národní
2008
Fotografická soutěž Plzeň historická
Plzeňské dny v Senátu Parlamentu ČR
i současná spojená s výstavou
(květen)
Výstavy a veletrhy cestovního ruchu
– Londýn, Brusel, Utrecht, Mnichov,
Budapešť, Praha
v sadovém okruhu
2009
Mezinárodní
Happeningy projektového týmu a jeho
Aktivity pořádané o. s. Johan
Balonkový expres – vypuštění
příznivců – červené ponožky v ulicích
v prostorách Moving Station, mj.:
1 000 balonků se vzkazy o vizi Plzně
Happeningy u majáků kandidatury –
• festival alternativního divadla Velká
hypercuby – výzva pro zapojení místní
alternativní scény, prezentace místních
mladých umělců každou středu na
stejném místě v otevřeném prostoru
U Zvonu
Meeting point v kavárně Inkognito
– možnost pro každého setkat se
s projektovým týmem a diskutovat
inventura;
• mezinárodní workshop tance butó;
• mezinárodní představení festivalu
Tanec Praha (Brazílie, Island, USA)
2015 – dolet až do Německa
Vysílání plzeňských radioamatérů – informace o kandidatuře města Plzně na
titul EHMK
Účast zástupců kandidátského týmu
a prezentace projektu Plzeň 2015 na
Informační stánek kandidatury na
setkání Les Rencontres de Zlín; účast
českých open-air festivalech (promítání,
zástupců kandidátského týmu na
materiály, dobrovolnická služba)
konferenci Les Rencontres d‘Avignon
o kandidatuře
KANDIDATURA V ULICÍCH
•
Tramvaj kandidatury – upraven exteriér i interiér vozu, v provozu od dubna 2008.
•
Hypercuby – 3 „majáky“ kandidatury umístěné na rušných místech Plzně, propagace www.plzen2015.cz a kulturních projektů – festivalů. Duben 2009 – start kampaně.
•
Dotyková obrazovka na výloze informačního centra města s informacemi o kandidatuře.
•
Propojení vizuálů významných kulturních akcí města s logem kandidatury.
57
7
JAK CELÁ AKCE EVROPSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA KULTURY ZAPADÁ DO
DLOUHODOBÉHO ROZVOJE MĚSTA, PŘÍPADNĚ I REGIONU?
DLOUHODOBÝ ROZVOJ MĚSTA
„(…) ale Plzeň (…), každý město má svoji auru, svoji energetiku,
to jak se člověk cítí, až tam přijede (…), z českých měst, co
jsem byl, tak Plzeň asi má takovou nejlepší atmosféru, je to
nejsvětlejší město… nevím, nejpohodlnější a i ty lidi, co sem
Kandidatura města Plzně na získání titulu EHMK je vyvrcholením jeho dlouhodobých snah na poli kulturního
i obecného rozvoje města. Kandidatura na titul EHMK je začleněna do Programu rozvoje města – rámcového strategického dokumentu plánujícího ekonomický a sociální rozvoj (schválen již v roce 2003). Rozvojová vize tohoto programu
jezdí za náma na návštěvy z Ruska, odevšaď z Evropy, tak
mluví o budování města jako uměleckého díla plného harmonie tvarů a barev a také o budování obrazu města jako
říkaj… prostě se jim to město líbí hned…“
kulturní a společenské destinace nadregionálního a evropského významu. Každoročně aktualizovaný soubor strategic-
Alexej, Rus, technický ředitel.
kých cílů, opatření a projektů pak od roku 2006 výslovně zmiňuje projekt Plzeň 2015 jako klíčovou rozvojovou aktivitu
in Kaiserová, I.: Vařit se ve vlastní šťávě. Studie kulturního
města pro příštích sedm až deset let.
potenciálu cizineckých komunit v Plzni, Plzeň 2009, s. 23.
Co se týče samotného strategického plánování kulturního rozvoje města Plzně, v letech 1999–2000 byl historicky
poprvé v ČR zpracován komplexní strategický dokument, který mapoval podrobně tehdejší kulturní život ve městě
a zároveň plánoval kroky k institucionálnímu, uměleckému a ekonomickému rozvoji této oblasti. Do jeho zpracování byla
zapojena nejširší kulturní obec. Na základě tehdejší Zprávy o stavu kultury ve městě Plzni byl následně schválen Základní dokument kulturní politiky města Plzně.
V duchu tradice novátorského plánování a v souvislosti s přípravou na kandidaturu na titul EHMK bylo v létě 2008
zahájeno zpracování nového Programu rozvoje kultury 2009–2019, který je vzhledem k obvyklému kontextu strategického plánování v ČR stejně inovativní, jako byla ve své době Zpráva o stavu kultury. Základní předností je především
velmi intenzivní zapojení místní komunity do zpracování samotného programu a důraz na nezávislý přístup k hodnocení
současného stavu kulturního života. Byl dán prostor k vyjádření i skupinám, které současnou kulturní politiku města
dlouhodobě sledují a kritizují. Bylo zorganizováno více než 20 různých workshopů, veřejných jednání a konferencí, happening Jeden na jednoho, kdy ve stanovený čas na stanoveném místě byli v kavárnách, muzeích a galeriích připraveni
reprezentanti politického a kulturního života k diskuzi s občany ve formátu „tváří v tvář“. Celý proces byl důkladně mapován a zároveň se samotným dokumentem Program rozvoje kultury 2009–2019 byl zveřejněn i cyklus videodokumentů z jeho přípravy. Program rozvoje kultury 2009–2019, který byl schválen Zastupitelstvem města Plzně 15. října 2009,
je jen formálním potvrzením dlouhodobě sledovaného směru v řízení rozvoje města.
Na uvedené obecné strategické dokumenty, které byly schváleny orgány města Plzně, navazují speciální koncepce a strategie, které podrobněji řeší jejich části. Například Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015
plánuje využití zdrojů strukturálních fondů EU pro budování kulturní infrastruktury. Další Integrovaný plán rozvoje města
Plzeň – univerzitní město 2015 plánuje využití evropských strukturálních fondů pro rozvoj infrastruktury výzkumu,
60
vývoje a vysokoškolského vzdělávání. Oba tyto dílčí strategické dokumenty přímo navazují na kandidaturu města na titul EHMK a byly zpracovány na základě celkové strategie stanovené Programem rozvoje města.
Dalšími koncepčními a strategickými dokumenty, které upravují dílčí otázky a lze v nich najít některá opatření, která
tvoří komplex operací naší kandidatury, jsou:
•
Potenciál cestovního ruchu ve městě Plzni do roku 2012 – stanoví ve svých strategických cílech zaměření na kongresovou a business turistiku, což předpokládá rozvoj možností trávení volného času. Bude klást důraz především
na kulturní zařízení, ubytování vyššího standardu a cílený marketing města.
•
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2008–2015 – jako jeden ze svých strategických cílů řeší integraci cizinců
a nástroje, které jsou k tomu potřeba – což je plně v souladu s jedním ze čtyř tematických proudů naší kandidatury.
Tento plán byl zpracován na základě zapojení veřejnosti formou setkání a workshopů.
•
Generel zeleně města Plzně – stanoví tzv. nezastavitelné zelené plochy ve městě – bude podkladem pro další
plánování rozvoje veřejných prostranství, jde o jeden z územně plánovacích podkladů, tedy legislativně závaznou
koncepci, která musí být zohledněna při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
•
Generel dopravy v klidu – stanoví jako dlouhodobou strategii vytlačení automobilové dopravy z centra města Plzně
a stanoví základy systému parkování automobilů ve městě v návaznosti na linky veřejné dopravy.
•
Projekt Bezpečné město – koordinuje jednotlivé složky zajišťující bezpečnost ve městě a vytváří nástroje pro těsnější interakci mezi občany a úřady zabývajícími se bezpečností města.
Konkrétní výsledky, které projekt Plzeň 2015 městu přinese s ohledem na očekávané efekty výše uvedených kon-
cepcí, je možné nalézt v otázce č. 15 první kapitoly této přihlášky.
61
DLOUHODOBÝ ROZVOJ REGIONU
Kandidaturu města na titul EHMK nelze připravovat bez návaznosti na celý plzeňský region. Rozvoj Plzně má přímou souvislost s rozvojem Plzeňského kraje a naopak. Tato návaznost se promítá i do výše uvedeného strategického
dokumentu Program rozvoje kultury 2009–2019 i dalších uvedených dokumentů, na kterých se podíleli i zástupci Plzeňského kraje a jeho krajského úřadu.
Kulturní organizace zřizované Plzeňským krajem, především muzea a galerie, tvoří společně s organizacemi města
podstatnou součást kulturního života v Plzni i jejím okolí.
Podstatná a přínosná pro celý projekt Plzeň 2015 je i dosavadní úspěšná spolupráce Plzeňského kraje se sousedním Německem (především s bavorskými regiony Horní Falcko a Dolní Bavorsko) a s dalšími evropskými zeměmi v rámci přeshraniční kulturní spolupráce.
Zahrnutí celého plzeňského regionu, sousedních příhraničních, ale i dalších vzdálenějších regionů do projektu Plzeň 2015 je pro nás velmi důležité. Doufáme, že tím přispějeme k rozvoji celého regionu, zvýšíme jeho atraktivitu pro
obyvatele, turisty i podnikatele.
Současně očekáváme, že dojde k většímu zájmu o náš region z jiných evropských zemí a v souvislosti s rozvojem
turizmu dojde i k opačnému efektu – tedy, že občané regionu navážou vztahy s obyvateli okolních regionů a potažmo
mohou sami navštívit blízká místa, která doposud nepoznali.
Dále doufáme, že projekt EHMK zvýrazní význam kultury pro kvalitní život člověka a její vliv na celkový rozvoj města
i regionu.
Kandidatura města Plzně na titul EHMK je politickou reprezentací města i Plzeňského kraje vnímána mimo jiné jako
jedinečná příležitost pro těsnější vzájemné vztahy a spolupráci při výkonu veřejné správy, jež má za úkol rozvoj celého
regionu.
Město Plzeň a Plzeňský kraj podepsaly dvoustrannou dohodu o spolupráci na projektu, kterou schválila obě příslušná zastupitelstva.
Kandidátský projekt obsahuje dílčí projekty, jejichž přímým nositelem je Plzeňský kraj nebo jím zřízené a financované instituce (např. Západočeské muzeum v Plzni nebo Západočeská galerie v Plzni). Probíhají jednání se zástupci
dalších měst a obcí o jejich účasti. Plzeňský kraj se významně podílí na regionální a příhraniční spolupráci (Centrum
Bavaria Bohemia v německém Schönsee, společná prezentace města Plzně a Plzeňského kraje v Bruselu v rámci Open
Days, společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu aj.).
62
Při hledání možností spolupráce obě strany vycházejí z následujících strategických dokumentů:
•
„Plzeň 2015 = krásné čisté město se spokojenými lidmi, kteří
Program rozvoje Plzeňského kraje (jehož aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
třídí odpad a užívají promenád a parků.“
č. 833–08 dne 2. 9. 2008);
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
•
Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje aktualizovaný k 31. 12. 2007 (Zastupitelstvo Plzeňského kraje
•
Koncepce památkové péče (usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441–03 ze dne 23. 9. 2003);
•
Koncepce muzeí Plzeňského kraje na období 2004–2009 (26. 6. 2004).
jej schválilo dne 2. 5. 2007 svým usnesením č. 661–07);
63
8
DO JAKÉ MÍRY HODLÁTE UPEVŇOVAT VAZBY S DRUHÝM MĚSTEM, KTERÉ
BUDE TAKÉ JMENOVÁNO HLAVNÍM MĚSTEM KULTURY?
Dalším Evropským hlavním městem kultury 2015 bude jedno město belgické. Proto jsme své aktivity zaměřili zejména na spolupráci s belgickým kandidátem na titul EHMK, městem Mons. Rozvíjíme také společné aktivity s městem
Lutych, dlouholetým partnerským městem Plzně a zároveň jedním z oficiálních podporovatelů kandidatury města Mons.
S belgickým kandidátem jsme již navázali kontakt v přípravném období a tuto spolupráci plánujeme rozvíjet i v případě získání titulu EHMK 2015, a to v následujících oblastech:
•
příprava a realizace kulturních akcí;
•
prezentace projektu EHMK 2015.
PŘÍPRAVA A REALIZACE KULTURNÍCH AKCÍ
Aktivity realizované v přípravném období:
První schůzka na téma budoucí spolupráce se uskutečnila již v říjnu roku 2008, kdy město Plzeň navštívili zástupci
kandidátského týmu Mons 2015 – Yves Vasseur a Marie Noble.
Z této schůzky mj. vyplynulo, že:
• obě města se budou vzájemně podporovat při přípravě kandidatury na titul EHMK 2015;
• do této spolupráce bude úzce zapojeno město Lutych – partnerské město Plzně.
Město Plzeň od roku 1990 úzce spolupracuje s místní pobočkou Alliance Fraçaise. V roce 2008 byla tato instituce
zapojena do příprav kandidatury na titul EHMK 2015. Kromě podpory programové složky festivalů Bonjour Plzeň! a Dny
frankofonie jsme se domluvili na realizaci kandidátských projektů EHMK, a to za účasti následujících partnerů:
•
Alliance Française de Plzeň;
•
město Lutych (Belgie);
•
město Limoges (Francie);
•
region Franche-Conté (Francie).
Konkrétně s belgickým městem Lutych a Alliance Française de Plzeň jsme již realizovali následující kulturní aktivity
podporující kandidaturu města Plzně na titul EHMK 2015:
66
•
hudební vystoupení Erno, Eté 67, Quentin Léonard;
•
výstavy Historie Lutychu, Mosanské umění: mistrovská díla středověku, Lutych v komiksu;
•
přednáška Mosanské relikviáře;
•
ochutnávka produktů z Lutychu.
Aktivity plánované pro následující roky (2010–2017):
S belgickým kandidátem, městem Mons plánujeme:
•
partnerství a spolupráci mezi centry nových technologií Virtualis a Numediart (Mons) a Techmania science center
(Plzeň):
• možnost stáží pro plzeňské studenty v Monsu a Lutychu;
• workshopy na téma nové technologie organizované v Plzni;
•
realizaci následujících společných projektů:
• Ensemble Musiques Nouvelles (Mons) – představení mladých českých skladatelů;
• vystoupení Divadla Alfa (Plzeň) v Mons.
Společně s městem Mons a naším partnerským městem Lutych (za podpory Alliance Française de Plzeň) dále
plánujeme uskutečnění následujících projektů:
•
Duchovní cesta – výstava mosanského a plzeňského religiózního umění – ve spolupráci se zámkem v Bečově
a kláštery v Plasích a Kladrubech;
•
realizace plzeňsko-lutyšského filmu na téma Tranzit & Menšiny;
•
uspořádání mezinárodní konference čtenářů detektivek Maigret Session (Maigret a Plzeň) za podpory syna
G. Simenona;
•
uspořádání výstavy belgického a plzeňského komiksu – s využitím nových či revitalizovaných prostor (Štruncovy
sady, 4×4 Cultural Factory, open-air galerie aj.);
•
Belgické pralinky – celoroční festival belgické kultury a gastronomie.
Jak je uvedeno výše, našimi hlavními partnery v Belgii, druhé zemi EHMK 2015, budou města Mons a Lutych. Na-
ším cílem je prostřednictvím této spolupráce realizovat „belgickou sezónu“ – celoroční aktivity prezentující belgickou
kulturu v celé její šíři a rozmanitosti.
67
PREZENTACE PROJEKTU EHMK 2015
Aktivity realizované v přípravném období:
Město Mons se podílelo na přípravě a realizaci putovní open-air výstavy Plzeň v kontextu Evropských hlavních
měst kultury. Tato výstava představující minulá, současná i kandidátská EHMK se představí v Plzni, v Ostravě či ve
městě Mons.
Aktivity plánované pro následující roky (2010–2017):
V případě, že se Plzeň stane nositelem titulu EHMK, plánujeme mj. následující aktivity v oblasti PR:
• společný newsletter EHMK 2015;
• propojení webových prezentací;
• vzájemné živé on-line a TV přenosy kulturních akcí EHMK;
• společný pas EHMK 2015 zajišťující slevu na vybrané kulturní akce v Plzni i v belgickém EHMK.
68
9
VYSVĚTLETE, JAK CELÁ AKCE MŮŽE SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA.
SVOU ODPOVĚĎ ZDŮVODNĚTE. POKUD JDE O „EVROPSKOU DIMENZI“,
UVEĎTE, JAK MĚSTO HODLÁ PŘISPĚT K PLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH CÍLŮ:
POSÍLIT SPOLUPRÁCI VE VŠECH OBLASTECH KULTURY MEZI
PROVOZOVATELI (ORGANIZÁTORY) KULTURY, UMĚLCI A MĚSTY VE VAŠÍ
ZEMI A V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH; ZDŮRAZNIT BOHATOU
KULTURNÍ ROZMANITOST V EVROPĚ; UVÉST DO POPŘEDÍ ZÁJMU
SPOLEČNÉ ASPEKTY EVROPSKÝCH KULTUR.
SPECIFIKUJTE, JAK BY AKCE EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY MOHLA
POMOCI POSÍLIT VAZBY VAŠEHO MĚSTA S OSTATNÍ EVROPOU.
(NA TUTO OTÁZKU JE TŘEBA VE FÁZI KONEČNÉHO VÝBĚRU ODPOVĚDĚT PODROBNĚJI.)
Město Plzeň, máme-li možnost nahlížet staré mapy či současné letecké nebo družicové snímky, má ve vínku mocnou metaforu – ojedinělý soutok čtyř řek, živel vody stékající se ve čtyřech občerstvujících proudech. Čtyřnásobný
soutok tak nabízí motiv pro mezioborová, mezižánrová, mezikulturní i mezigenerační setkávání, která tak jako čerstvá
voda z hor přicházející ze čtyř stran, mohou občerstvovat tradiční druhy a žánry umělecké tvorby. Plzeňský soutok
přináší i nosné téma naší kandidatury – setkávání často velmi odlišných přístupů k tvorbě, prezentaci uměleckých počinů a kulturně-sociálních projektů.
Město Plzeň leží také na dávné křižovatce transevropských cest, proto je mezinárodní spolupráce pro město
a městské kulturní organizace důležitou součástí každodenní práce. Širokou evropskou spolupráci dokumentují četné
plzeňské festivaly (Smetanovské dny, Finále, Skupova Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo, Mezinárodní folklorní festival,
Bienále kresby, Žebřík, Cigistock, Jazz bez hranic, Pilsner Fest, Na ulici, plzeňské součásti celorepublikových festivalů
Tanec Praha a Velká inventura aj.)
Plzeňští tvůrci jsou také partnery mezinárodních projektů, hostují v řadě zemí (Divadlo Alfa, Plzeňská filharmonie,
opera Divadla J. K. Tyla, projekty Galerie města Plzně či o. s. Johan, česko-bavorské výstavy Unie výtvarných umělců,
autoři Západočeského střediska spisovatelů aj.).
Od počátku je projekt plzeňské kandidatury stavěný jako projekt propojující město a plzeňský a karlovarský region
s příhraničními oblastmi Bavorska, Falcka a celou Evropou. Už během přípravné fáze se do projektu zapojují nejen plzeňské instituce a neziskové organizace, ale i instituce, promotéři a organizátoři Plzeňského kraje a také ty s celorepublikovou působností (Západočeská galerie v Plzni, galerie Klatovy-Klenová, Galerie Karlovy Vary, Národní památkový ústav
s projektem revitalizace kláštera Kladruby pro živé umění, nové využití národní kulturní památky – kláštera v Plasích
apod.). Již při přípravě projektu vznikly pracovní týmy propojující kulturní organizátory a tvůrce. Podobné komunikační
týmy hodláme trvale iniciovat jako diskuzní prostor pro inovace, ale také evaluaci kulturních a sociálních projektů.
Tato myšlenka je navíc podpořena jednoduchým nástrojem, tzv. Databází projektů, který umožňuje mezioborové
propojení a výměnu zkušeností. Tento projekt, který je jakýmsi předstupňem a zároveň pomůckou pro další fungování
otevřeného nezávislého grantového systému, je blíže popsán v otázce I/13 této přihlášky jako nástroj pro získávání nových kulturních projektů, nových promotérů a umělců.
Projekt Plzeň 2015 vychází z jedinečného potenciálu Plzně, jejího genia loci, v němž se řeky z různých koutů regionu propojují v nový silný proud, stejně jako se v Plzni odnepaměti propojuje svět umění se světem technologií. Proto je
zájem našeho kandidátského projektu cíleně upřen na spolupráci kreativních oborů, a to i mimo úzce pojímané umění
a kulturu. Propojení průmyslových odvětví, technologií, architektury, urbanistiky, IT technologií a uměleckých aktivit
bude v centru zájmu programové náplně projektu.
Jako nejdůležitější krok k vytvoření otevřeného prostoru pro spolupráci různých skupin kulturních promotérů se
ukazuje evaluace grantového systému více postaveného na expertním posouzení. Počítáme s tím, že postupné ladění
72
tohoto systému zajistí také dlouhodobou udržitelnost efektů, které projekt do města může přinést. Projekt Plzeň 2015
připraví a podpoří prostřednictvím systémového grantového schématu takové umělecké aktivity, které budou vázány na:
•
synergii promotérů ve městě (propojení různých disciplín a vzájemná koordinace a spolupráce);
•
významný nadregionální a optimálně i mezinárodní charakter aktivit (budou v ČR jedinečné a respektova-
•
zapojení aktivit a promotérů do mezinárodních sítí a projektů; v rámci svých uměleckých a vzdělávacích
né a pro Evropu atraktivní);
mezinárodních aktivit se plzeňští tvůrci, promotéři a plzeňské kulturní organizace, instituce a školy účastní práce
v mezinárodních sítích: ITI (International Theatre Institute); OISTAT (International Organization of Scenographers,
Theatre Architects and Technicians); Soul for Europe; IETM (Informal European Theatre Meeting); EFAH (European
Forum for the Arts and Heritage); IDEA (International Drama/Theatre and Education Association); INSEA (International Society for Education through Art); UNIMA (Union Internationale de la Marionette); TEH (Trans Europe Halles);
AITA/IATA (International Amateur Theatre Association); C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de festivals de folklore et d‘arts traditionnels); ISME (International Society for Music Education); Pépinières Européennes
pour jeunes artistes aj.;
•
účast významných a respektovaných tvůrců a umělců z ČR i zahraničí spolupracujících s místními umělci
(mezinárodní sympozia a výroční zasedání mezinárodních organizací a projekty typu Stopy Evropy, zapojení do
Pépinières Européennes pour jeunes artistes, rezidenční programy atd.);
•
partnerství v kulturních projektech podporovaných evropskými fondy (Culture, Evropský sociální fond,
Evropský regionální rozvojový fond, Evropská územní spolupráce, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013, Mládež /YOUTH) a dalšími mezinárodními fondy a nadacemi (Mezinárodní visegrádský fond, Českoněmecký fond budoucnosti, Evropská kulturní nadace aj.).
Připravovaný podpůrný grantový systém projektu Plzeň 2015 bude zaměřen i na dlouho podceňované vzdělávání
v oblasti kulturního managementu, vzdělávání pořadatelů, promotérů, ale také na vytváření systémů kulturního dialogu,
komunitních projektů či podpory budování sítí kulturních organizací, promotérů apod.
Naplnění cíle:
•
posílit spolupráci ve všech oblastech kultury mezi provozovateli (organizátory) kultury, umělci a městy ve vaší zemi a v ostatních členských státech.
Významným přínosem bude rozvoj rezidenčních programů pro mezinárodní výměny umělců a tvůrčích skupin
a k tomu potřebné infrastruktury (ateliéry, studia, ubytovací a seminární kapacity: nová galerie, 4×4 Cultural Factory
73
a Moving Station – multifunkční prostory pro současné umění; nová divadelní budova s kvalitním studiem pro experimentální tvorbu i zázemím pro filharmonii a její koncertní činnost), která by umožnila rozvoj mezinárodních a mezioborových aktivit.
Nedílnou součástí projektové struktury Plzeň 2015 je těsná spolupráce s univerzitním prostředím. Studentské
projekty, akce spojené s hostujícími profesory a učiteli s významným evropským renomé budou podporovány a začleněny do struktury programu. Vedle existujících aktivit, jako např. studentský festival Cigistock počítáme s celou programovou sekcí Generace 2015, u níž jako samozřejmost považujeme interkulturní složení a interdisciplinární zaměření.
Významnou součástí propojování místních kulturních projektů bude spolupráce (společné projekty s institucemi,
promotéry a umělci) s partnerskými městy Plzně (Řezno, Lutych, Winterthur, Limoges, Žilina) a také s městy, která
kandidovala nebo budou kandidovat na titul EHMK.
Naplnění cíle:
•
zdůraznit bohatou kulturní rozmanitost v Evropě.
Projekt Plzeň 2015 je orientován v řadě připravovaných aktivit na různorodé zachycení a ztvárnění témat prostřed-
nictvím mezinárodních sympozií, kongresů a uměleckých projektů. Příkladem je připravovaná světová konference spisovatelů a nakladatelů detektivních románů (Setkání s Maigretem), mezinárodní scenáristický workshop, tematické
výstavy.
Tuto dimenzi posilují i festivaly, o jejichž tradici se projekt opírá (Mezinárodní festival Divadlo, Bienále kresby, Mezinárodní folklorní festival, filmový festival Finále). Významným prvkem v této oblasti je také chystaný projekt Ostrovy naruby – představení reprezentativní tvorby z ostrovních zemí Evropy (Island, Grónsko, Kypr, Malta, Faerské ostrovy atd.).
Významným příspěvkem k tématu rozmanitosti je projekt Zrcadla Evropy plánovaný s podporou Mezinárodního
visegrádského fondu. Jedná se o česko-maďarsko-slovensko-polský projekt zaměřený na podporu otevřených tvůrčích příležitostí tvůrců v Bělorusku, na Ukrajině a v Moldavsku. Jeho cílem je podpořit rozvoj evropských témat v postsovětských zemích a vytvářet příležitosti pro společnou tvorbu umělců.
Specifickou součástí projektu Plzeň 2015 je podpora Evropou putující originální prezentace plzeňské kulturní expedice Karavana Plzeň, která bude s projektem seznamovat nejrůznější evropská města. Projekt bude prezentován
cirkusovým způsobem – kemp zastaví na několik dnů na jednom místě a kolem něj se budou konat různé aktivity, koncerty, výstavy a informační akce v úzké spolupráci s Divadlem bratří Formanů a Správou českých center při Ministerstvu
zahraničních věcí ČR.
Evropskou kulturní rozmanitost bude samozřejmě reprezentovat přítomnost špičkových evropských umělců a souborů ze všech oblastí živého umění v přímé interakci s obyvateli města a regionu. Podstatnou součástí je oslovení ev74
ropských tvůrců pro dlouhodobou a společnou práci s konkrétními místními tématy a místními tvůrci. Pohled zvenčí
umožní otevřít témata z jiných hledisek a nacházet dosud málo obvyklé postupy a prostředky. Zapojí se např. do projektu Stopy Evropy, umělecky animujícího místa v regionu Plzeňska, který byl v minulosti dotčen zahraničními osobnostmi různých oborů a žánrů.
Stejně tak bychom rádi prostřednictvím konkrétních projektů (pracovní název Ruku v ruce – v dílčích oblastech:
Umělec v kuchyni, Umělec ve třídě, Umělec na dvorku) otevřeli prostor pro setkávání dětí, mládeže a také seniorů s významnými současnými tvůrci. Jednalo by se o společné projekty vedené významnými osobnostmi z jednotlivých uměleckých oborů, které by byly postaveny na přímé spolupráci s konkrétními obyvateli města a konkrétními místy (community arts projects). Příkladem může být projekt PLATFORM 11+, v němž je zapojeno spolu s dvanácti evropskými divadly
plzeňské Divadlo Alfa. Do tohoto projektu se vedle divadel aktivně zapojují také žáci a studenti.
Naplnění cíle:
•
uvést do popředí zájmu společné aspekty evropských kultur. Laskavě specifikujte, jak by akce Evropské hlavní město kultury mohla pomoci posílit vazby vašeho města s ostatní Evropou.
Klíčem je vytvoření dostupných příležitostí pro společnou tvorbu a prožitky. Projekt Plzeň 2015 vytvoří zázemí pro
trvalé propojování místních umělců i občanů s evropským kulturním prostorem systémem stipendií, rezidenčních pobytů, společných projektů a škálou kvalitních festivalů, jejichž dosah v konkrétní oblasti bude patrný v širším evropském
povědomí.
Vznik nových institucí (organizace Plzeň 2015, Fond na podporu kultury a umění) a prostor (nové výstavní prostory
Západočeské galerie v Plzni, nová budova divadla, Muzeum designu a životního stylu, 4×4 Cultural Factory), umožní
hostování, společnou tvorbu a účast v mezinárodních projektech.
Příprava a realizace projektu otevře cestu k pravidelné spolupráci se zahraničními osobnostmi v rolích uměleckých
ředitelů, leaderů, mentorů, kurátorů a promotérů. Budou probíhat nadnárodní výběrová řízení na umělecké a uměleckomanažerské pozice, stejně tak prostřednictvím projektu Plzeň 2015 bude možné nabídnout nový způsob projektového
řízení kulturních projektů (především mezioborových a přesahujících tradiční role a druhy umění).
75
10
VYSVĚTLETE, JAK CELÁ AKCE MŮŽE PLNIT NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA.
K ODPOVĚDI U KAŽDÉHO KRITÉRIA LASKAVĚ UVEĎTE ZDŮVODNĚNÍ.
POKUD JDE O „MĚSTO A OBČANY“, UVEĎTE, JAK MĚSTO HODLÁ ZAJISTIT,
ABY PROGRAM PRO EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY VZBUDIL ZÁJEM
OBYVATEL NA CELOEVROPSKÉ ÚROVNI; PODNÍTIL ÚČAST UMĚLCŮ,
ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH NA KULTURNĚSPOLEČENSKÉ SCÉNĚ, JAKOŽ I VŠECH OBYVATEL MĚSTA I OKOLNÍHO
REGIONU, PODÍLEJÍCÍHO SE NA PROGRAMU, BYL TRVALEJŠÍHO RÁZU
A STAL SE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DLOUHODOBÉHO KULTURNÍHO
A SPOLEČENSKÉHO ROZVOJE MĚSTA.
(NA TUTO OTÁZKU JE TŘEBA VE FÁZI KONEČNÉHO VÝBĚRU ODPOVĚDĚT PODROBNĚJI.)
Naplnění cíle, aby projekt
„Plzeň je moc pěkné město, které se za posledních 19 let, co
ho znám, hodně vylepšilo. Byly upraveny fasády domů, vznikla
•
vzbudil zájem obyvatel na celoevropské úrovni.
spousta nových restaurací a kaváren. Jezdím velice ráda do
plzeňských divadel, na výstavy, do kostelů, nebo jen na
procházky spojené s posezením v sadech či na kávě.“
Pery Schöner, Mähring, Bavorsko
Klíčovým tématem je otevřenost. Projekt Plzeň 2015 je od počátku koncipován s partnerskou účastí obyvatel
i návštěvníků z nejrůznějších cílových skupin. Proběhla společenská debata o roli kultury při přípravě Programu rozvoje
kultury 2009–2019. Plzeň jako první v České republice aplikovala herní metodologii veřejného dialogu Future City Game.
Spoluúčast nejrůznějších skupin, sdružení a společenství se stane základem pro programovou náplň projektu Plzeň
2015. Bude pokračovat otevřený systém výzev tvůrcům z Evropy i z dalších zemí k účasti v programu EHMK se svými
projekty. Probíhají neobvyklá a jedinečná setkání významných tvůrců z různých uměleckých oblastí. Významným momentem v tomto ohledu jsou společné projekty, a to jak ty, které budou mít domovské působiště přímo v Plzni a budou
výzvou k návštěvě města, tak také ty projekty, které v Plzni vzniknou v mezinárodních týmech a vyrazí za svým publikem
po Evropě.
Druhým klíčovým bodem projektu je inovativnost a inspirace. Z naší pozice se jedná o důsledné mapování
doteků umění a kulturních aktivit s technologiemi a průmyslovou výrobou. Ze setkání a vzájemného ovlivňování obou
těchto často neslučitelných oborů vyplývá zdroj inovativnosti (např. Světlo nad střechami – propojení uměleckých konceptů s nejnovějšími světelnými technologiemi – light design). Různé umělecké disciplíny se mohou setkávat ve společných projektech, na společných tématech. Nejde jen o pouhou prezentaci významných jmen, s nimiž rovněž počítáme,
ale jde nám i o neotřelé a hledačské aktivity, které vycházejí z přesahů mezi obory umění i mezi druhy lidských činností
(např. Festival vizuální gastronomie).
Chceme rozvinout tvůrčí diskuzi o tradičních a dobou prověřených hodnotách evropské kultury, se kterými jsme
se leckdy bohužel začali setkávat až po pádu „železné opony“. Právě ve volbě projektových témat a motivů Plzeň 2015
hodlá aktivně monitorovat palčivé evropské otázky (historie rozděleného kontinentu a jeho opětovné propojování, imigrace, genderová témata, vztah města a venkova aj.), ale také fenomény evropského soužití (sousedství, jinakost, vztah
vědy, technologie, umění a životního prostředí, přírody). Mluvíme tedy o kontinuálním procesu kultivace společnosti
prostřednictvím kultury. V tomto ohledu se nám ukazuje jako důležité a pro Evropu bezesporu zajímavé české a potažmo plzeňské prolínání kvality (technologií, postupů, materiálů) s improvizací, v českém prostředí tolik adorovanou a zároveň často vysmívanou (například domácí kutilství).
Třetím podstatným charakterem projektu by měla být atraktivita (přesahy, programová náplň, která osloví široké
evropské i domácí publikum). Proto jsou připravována sympozia a festivaly, na nichž budou hostovat významní tvůrci
a experti. Chceme připravovat projekty společně s domácími tvůrci a autory ze zahraničí (Na hrbu velblouda, Dancing
Rivers, Hrajme! Aneb Kdo si hraje, nezlobí, Mezinárodní sokolský slet 2015).
Čtvrtým momentem je široká propagační a marketingová kampaň s využitím neotřelých způsobů komunikace.
78
Velmi důležitá a efektivní je propagace prostřednictvím plzeňských tvůrců na evropských festivalech a turné. Od počát-
ku projektu je budována a úspěšně využívána síť „ambasadorů Plzeň 2015“, kterou tvoří významné osobnosti vědy,
kultury a společenského života s výrazným vztahem k Plzni.
„Plzeň v roce 2015 = město, ve kterém se může každý
jednoduše zapojit do kulturního dění a kulturní program bude
interaktivně volen pomocí diváků.“
Naplnění cíle, aby projekt
•
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
podnítil účast umělců, zainteresovaných subjektů působících na kulturně-společenské scéně, jakož
i všech obyvatel města i okolního regionu, podílejícího se na programu.
Projekt Plzeň 2015 otevírá od počátku možnost zapojení široké veřejnosti. Příkladem je již zmiňovaný způsob ře-
šení strategického dokumentu Program rozvoje kultury 2009–2019 a také aplikace metodologie Future City Game. Již
v přípravné fázi dochází ke společným projektovým záměrům a k nastavení nových komunikačních kanálů. Postupně je
vytvářena platforma pro kontinuální dialog o kultuře ve městě, o roli umění a umělců při řešení otázek života v Plzni.
V průběhu dalších fází projektu počítáme s rozvíjením různých forem vzájemného dialogu i s poskytovateli služeb v cestovním ruchu (hoteliéři, taxikáři, prodavači, policisté apod.).
Významné je zapojení institucí a tvůrčích neziskových organizací celého regionu do projektu (Západočeská galerie
v Plzni, Unie výtvarných umělců, Středisko západočeských spisovatelů, Národní památkový ústav, Galerie Klatovy-Klenová, regionální muzea, festivaly, kulturní slavnosti, ochotnické soubory atd.).
Projekt Plzeň 2015 počítá s přímou účastí tvůrců a zástupců institucí a neziskových organizací při tvorbě, dokončování projektů i následné evaluaci. Páteří programové nabídky je otevřený grantový a projektový systém, který bude
výzvou pro všechny tvůrce bez ohledu na zemi původu, statut či umělecký obor umělce nebo organizace.
Naplnění cíle, aby projekt
•
byl trvalejšího rázu a stal se nedílnou součástí dlouhodobého kulturního a společenského rozvoje
města.
Již od prvních diskuzí o možnosti kandidovat na Evropské hlavní město kultury se uvnitř přípravného týmu i v násled-
ných veřejných diskuzích a odborných workshopech objevovala otázka udržitelnosti a kontinuity. Město vnímá, že investice do kultury se v sociálním i ekonomickém aspektu dlouhodobě zhodnocují. Proto také nedílnou součástí kandidátského
procesu byla práce na strategickém dokumentu Program rozvoje kultury 2009–2019, který je přílohou této přihlášky.
Toto téma je pro nás klíčové a určující. Projekt se proto orientuje na jedné straně na novou kvalitu a evropskou
dimenzi, kterou jsou revitalizovány a obohacovány stávající kulturní aktivity (především plzeňské festivaly), na straně
druhé projekt počítá s vytvořením nových kapacit a zázemí (cíleně připravené doplnění kulturní infrastruktury: nová
divadelní budova se zázemím pro orchestr; nové výstavní prostory Západočeské galerie v Plzni; experimentální a rezi-
79
denční okrsek Světovar v prostorách bývalého pivovaru, který sloužil od 50. let jako kasárna – v něm vznikne Muzeum
designu a životního stylu, centrum kultury a mezioborových projektů 4×4 Cultural Factory; dále otevřený komunikační
prostor Moving Station na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí) a také rozvoj místních komunitních kulturních a sociálních center. Je tak zaručeno dlouhodobé pokračování projektů připravovaných v rámci EHMK 2015. Důležitou roli
bude hrát vzájemné síťování všech aktivit i zájmových uskupení (síť profesních organizací, občanských sdružení, městských a regionálních institucí).
Jednou z klíčových oblastí je také vytvoření dlouhodobého systému podpory vzdělávání a všeobecné rozvíjení
uměleckých a tvůrčích kompetencí. Projekt EHMK také počítá s přípravou a podporou mezinárodních projektů (stipendijní programy, rezidenční programy, program pro podporu mezinárodní spolupráce nejen v oblasti umění, ale i managementu, technických služeb apod.). Počítáme s vytvořením grantové i logistické základny pro zapojení do mezinárodních sítí a vytvoření fondu mezinárodní mobility v kultuře a umění.
Nově formulovaným úkolem je rozvoj komunitních vazeb v jednotlivých částech města, vytvoření prostředků a systémových podmínek pro trvalé zapojení občanů do rozvoje kulturního života (místní kulturní nadace a spolky, místní
kulturně-sociální centra). Jedná se o budování trvalé aktivní občanské odpovědnosti a rozhodování o kulturním životě.
To vytváří živnou půdu pro průběžné inovace a permanentní kultivaci. Dobrým východiskem se ukázaly již aplikované
postupy komunitního plánování (sociální služby), komunitní diskuze (Plzeňská kuchařka – různé formy veřejných diskuzí
k Programu rozvoje kultury 2009–2019) i diskuzní a projektové herní technologie (Future City Game).
Od počátku je projekt Plzeň 2015 koncipován jako příležitost otevřít prostor ve městě trvalému propojení umění
a kultury s ekonomikou města, s občanskou společností a s vazbami na evropský prostor.
80
81
8
1
11
JAK MĚSTO PLÁNUJE ZAČLENĚNÍ DO KULTURNÍCH AKTIVIT
PODPOROVANÝCH EVROPSKÝMI INSTITUCEMI, PŘÍPADNĚ JAK HODLÁ
ZAJISTIT SYNERGICKÉ PŮSOBENÍ S TĚMITO AKTIVITAMI?
2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855–2006ES ze dne 12. prosince 2006 (ÚV L 372, 27. 12. 2006).
Současný evropský program Kultura (2007–2013) 2 bude představovat další fázi prohlubování vzájemného porozumění, stimulování tvořivosti a přispívání k vzájemnému obohacování kultur.
V praxi to znamená, že členské státy a jejich regiony budou dále rozvíjet své politiky v daných oblastech, provázané
se společnými cíly. Budou se snažit směrovat společné aktivity mimo jiné také prostřednictvím koordinace s využitím
možností financování ze zdrojů EU.
V rámci kandidatury Plzně jsme se obeznámili s Evropským programem pro kulturu a studií Ekonomika kultury
a vytyčili jsme si následující cíle a nástroje pro realizaci těsné spolupráce s evropskými partnery:
Cíl
Forma
Příklady projektů v rámci připravovaného programu, které naplňují daný cíl
Propagace kulturní
Podpora mobility umělců a profesionálů v oblasti kultury; cirkulace všech forem
Mezinárodní festival Divadlo
rozmanitosti
uměleckého vyjádření za hranice národních států s cílem:
a dialogu mezi
kulturami
1. mobilizovat veřejné a soukromé zdroje ve prospěch mobility umělců a pracovníků
v sektoru kultury v rámci EU;
2. propagovat mobilitu uměleckých děl a jiných forem uměleckého vyjádření;
3. zlepšit evropskou koordinaci aspektů ovlivňujících mobilitu pracovníků v kultuře v rámci
EU, aby byly zohledněny potřeby plynoucí z krátkodobé a časté mobility mezi členskými
státy.
Skupa International – mezinárodní loutkářský festival, zaměření na technologie, workshopy
V rytmu pístů a ozubených kol – mezinárodní kompoziční soutěž spolu s nastudováním díla
– hudební divadlo
Johan o. s. – činnost centra v oblasti mezinárodních výměn, členství v Trans Europe Halles:
síť alternativních center v neobvyklých budovách (překládací nádraží Plzeň)
Maigret session – mezinárodní literární sympozium k detektivce
Festival komiksů – komiksy o pivních příbězích z Plzně
Platform11+ / Příběhy ze školního dvora – evropský projekt divadel hrajících pro děti
a mládež
Souznění – mezinárodní festival pěveckých sborů
Propagace a posílení interkulturních kompetencí a dialogu, zejména posilováním
kulturního povědomí a vyjádření, společenských a občanských kompetencí a komunikace
v cizích jazycích. To jsou jedny z klíčových kompetencí pro oblast celoživotního vzdělávání,
které Evropský parlament a Rada identifikovaly v roce 2006.
Festival vizuální gastronomie
Ostrovy naopak – prezentace kultur evropských ostrovů ve střední Evropě
Folklor žije! – festival domácího, menšinového i zahraničního folkloru
Využitá příležitost – prezentace kandidátských měst na EHMK, která v soutěži těsně
nezvítězila
Divoká plavba – originální site specific divadelní projekt na plzeňských řekách (účast
zahraničních režisérů s plzeňskými a dalšími českými soubory)
84
Cíl
Forma
Příklady projektů v rámci připravovaného programu, které naplňují daný cíl
Propagace kultury
Propagace tvořivosti ve vzdělání formou zapojení kulturního sektoru do snah navázat na
Techmania – první science center v ČR, které atraktivními a interaktivními cestami zpřístupňu-
jako katalyzátoru pro
potenciál kultury. Využití kultury jako specifického zdroje – nástroje pro celoživotní
je technologie a vědu; podílí se na pořadatelství kulturních akcí
tvořivost v rámci
vzdělávání. Propagace kultury a umění v neformálním a formálním vzdělávání (včetně
Lisabonské strategie
výuky jazyků).
Věda a technika v ulicích – tradiční pouliční festival představující vědu a techniku
pro růst
Přijďte pobejt! – kontinuální program drobnějších komunitních projektů v jednotlivých čtvrtích
a zaměstnanost
města
Hrajme! Aneb Kdo si hraje nezlobí – mezinárodní festival společenských deskových her
Propagace budování kapacit v sektoru kultury formou podpory vzdělávání v oblasti
Zrcadla Evropy – projekt podporující kulturní management a demokratickou kulturní politiku
manažerských kompetencí, podnikatelských dovedností, evropské dimenze – trhu. Rozvoj
v postsovětských zemích
inovativních zdrojů financování, včetně sponzoringu; lepší přístup k těmto formám
financování.
Management a marketing v kultuře – cílený cyklus workshopů a školení k posilování
kompetencí pro řízení kulturních projektů
Budování kreativních partnerských vztahů mezi sektorem kultury a ostatními sektory
Zářivé střechy – světlo a zvuk pro architektonické dominanty Plzně, propojování špičkových
(informační a komunikační technologie, věda, cestovní ruch, sociální partneři apod.)
technologií, designu a umění ve veřejném prostoru
s cílem posílit sociální a ekonomický dopad investic do kultury a kreativity. Tyto aktivity
jsou vyvíjeny zejména s ohledem na propagaci růstu a zaměstnanosti a na budování
atraktivity regionů a měst.
Zpívající technologie – cyklus špičkových koncertů s výrazným propojením současné hudby
a moderních technologií
Pilsen na Google mapách/ Rajče.net – komunitní projekt fotografování Plzně jejími obyvateli
a zveřejňování fotografií na internetu (Plzeň jako nejfotografovanější město světa)
Propagace kultury
Rozvoj politického dialogu se všemi zeměmi a regiony na poli kultury, propagace
Zrcadla Evropy – projekt podporující kulturní management a demokratickou kulturní politiku
jako nezbytné
kulturních výměn mezi EU a třetími zeměmi a regiony.
v postsovětských zemích
součásti mezinárodních vztahů EU
Ostrovy naopak – prezentace kultury a umění evropských ostrovních států a regionů
Další dílčí projekty s partnerskými a spolupracujícími městy Limoges, Lutych, Řezno, Hof,
popřípadě s Japonskem, Tuniskem
(např. Belgické pralinky – projekt belgická kultura v Plzni – celoročně)
Stopy Evropy – společná mezinárodní kulturní animace míst spojených s evropskými
osobnostmi v Plzni a regionu
Jsou tu s námi – projektová linie o minulosti a přítomnosti židovské kultury v Plzni a v celé
střední Evropě – cyklus projektů mapujících osudy plzeňských Židů za 2. světové války,
historie jednotlivce v dobách krize; propojení se školami, interaktivní projekty se studenty
(Pokoj 124)
85
Cíl
Forma
Příklady projektů v rámci připravovaného programu, které naplňují daný cíl
Propagace kultury
Otevírání přístupu na evropský i světový trh – pro kulturní zboží a služby z rozvojových
Otroctví na dotek – česko-belgický celovečerní film, postavený na průzkumu situace
jako nezbytné
zemí prostřednictvím cílených akcí i formou preferenčních dohod či opatření na podporu
zahraničních dělníků a přistěhovalců pracujících v průmyslových zónách Plzně
součásti mezinárod-
zahraničního obchodu.
ních vztahů EU
Cizinci v Plzni – série filmů produkovaných dětmi
Propagace kulturní rozmanitosti formou finanční a technické podpory ochrany kulturního
4×4 Cultural Factory – vznik experimentálního centra kultury, rezidenční pobyty umělců
dědictví. Přístup ke kulturnímu dědictví a také aktivní podpora a propagace kulturních
v Plzni, kulturní výměna
aktivit po celém světě.
Secese 100 let poté – výstava Fin de siècle – mezinárodní výstava umělců počátku 20. století
(Klimt, Kokoschka, Schiele, Kupka, Mucha, Špillar)
Zajistit, aby veškeré programy a projekty spolupráce plně ve své formě i realizaci
zohlednily místní kultury a přispívaly k lepšímu přístupu obyvatel ke kultuře a k prostředkům kulturního vyjádření, včetně osobních kontaktů. Zvlášť důležité je vzdělávání,
integrace kultury do vzdělávacích osnov na všech úrovních.
Nová divadelní budova se zázemím pro orchestr
Muzeum designu a životního stylu – vznik nové instituce národního významu
Západočeská galerie v Plzni – zpřístupnění sbírek Západočeské galerie v Plzni moderní
formou a na mezinárodní úrovni v nových výstavních prostorách
4×4 Cultural Factory a Moving Station – vznik studijních a rezidenčních tvůrčích prostor
v bývalých industriálních objektech
Galerie pod širým nebem – soutok Radbuzy a Mže, náměstí Emila Škody – park se sochami
a výtvarnými díly v sousedství autobusového nádraží (happeningy), vznik kulturní a relaxační
zóny v blízkosti centra města
Greenways – sportovně-rekreační trasy v údolích řek
Spolupráce se Západočeskou univerzitou na rozšíření vzdělávání pedagogů o obory z oblasti
kultury a umění
Propagace aktivního zapojení EU do práce mezinárodních organizací působících v kultuře
Umělec a totalita – výstava a vzdělávací projekt o roli umělce v totalitních režimech,
a v procesu OSN Aliance civilizací.
kolaboranti a disidenti (2. sv. válka, komunismus)
Festival Jeden svět v Plzni – speciální ročník, přehled toho nejlepšího
Demokratická kulturní politika – cyklus seminářů a workshopů zaměřených na komunitní
plánování v kultuře – využití plzeňských zkušeností s tímto procesem; zaměřeno na města
v postsovětských zemích, zemích Středomoří a Balkánu
86
12
JSOU NĚKTERÉ ČÁSTI PROGRAMU ZAMĚŘENY NA URČITÉ CÍLOVÉ SKUPINY
(MLÁDEŽ, MENŠINY ATD.)?
SPECIFIKUJTE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROGRAMU PLÁNOVANÉHO PRO AKCI
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY.
KANDIDATURA MĚSTA PLZNĚ NA EHMK 2015 — PŘÍKLADY ZAINTERESOVANÝCH A ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ
AKADEMICKÁ OBEC,
UČITELÉ
A INTELIGENCE
NEVLÁDNÍ
ORGANIZACE
MEZINÁRODNÍ
UMĚLCI
PLZEŇSKÉ
FIRMY
SENIOŘI
TURISTÉ
Z ČR A DALŠÍCH
ZEMÍ
MATKY
A OTCOVÉ
MENŠINY
PRIMÁRNÍ,
SEKUNDÁRNÍ,
TERCIÁRNÍ
A VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
STUDENTI
MLÁDEŽ
EVROPSKÁ
KOMISE
POSKYTOVATELÉ
VEŘEJNÝCH
SLUŽEB
DOBROVOLNÍCI
POLITICI
A ÚŘADY
BELGICKÉ EHMK
+ ÚSPĚŠNÁ EHMK
OBČANÉ MĚSTA
PLZNĚ
PŘÍPRAVNÝ TÝM
KULTURNÍ AKTÉŘI
PEPA A MÁŇA
NOVÁKOVI
MÍSTNÍ
TISK
OBČANÉ SE ZÁJMEM
O KULTURU
MIGRANTI
V PLZNI
OSOBNOSTI
A PROPAGÁTOŘI
MEZINÁRODNÍ
TISK
REGIONÁLNÍ
PODNIKATELÉ,
OBČANÉ
A POLITICI
UMĚLCI
V PLZNI
PLZEŇANÉ
V BRUSELU
Určité části programu jsou věnovány specifickým skupinám: dětem, mládeži, studentům, menšinám, seniorům,
„Doporučuji více prodejen s hračkami a více ohleduplnosti.“
osobám zajišťujícím veřejné služby nebo amatérským umělcům.
Program byl sestaven na základě analýzy zainteresovaných stran. V procesu výběru byly zohledněny rozdíly mezi
cílovými skupinami – věk, pohlaví, sociální příslušnost, národnost, jazyk či ekonomická situace.
V následující tabulce uvádíme specifikaci příslušných součástí programu pro konkrétní cílové skupiny, které byly
vybrány jako hodné zvláštního zřetele.
„Plzeň 2015 – změnit program plzeňských festivalů a zařadit
hudbu také pro straší generaci, dechovku, dixieland a další
poslouchatelné žánry a ne jen tvrdou muziku. Myslete také na
starší a nejen na ty, kteří dělají konzumaci a více vypijí.“
Odpovědi na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
91
Cílová skupina
Relevantní část programu/projekt
Specifikace
Děti
Před & Poté
Regionální projekt o záhadách kláštera Plasy. Komplex národního dědictví postaven úmyslně na soutoku řek. Formou hry se děti učí o složitostech rekonstrukce
historických hodnot.
Mládež a studenti
Vybarvi svůj svět
Plzeň má dlouhou tradici v pořádání výstav dětského umění. Projekt EHKM by byl využit pro založení nové tradice evropské umělecké soutěže dětí.
Techmania science center
Interaktivní výstava umožňující dětem ve věku od 5 let zažít v praxi technologii a vědu.
Na hrbu velblouda
Festival pod širým nebem kombinující loutkové divadlo, digitální svět a mechanické divadlo v ulicích. Workshopy na téma jak mládež může oživit plzeňské
legendy prostřednictvím internetu.
Rodiny
Belgické pralinky
Festival připomínající historické vazby mezi západními Čechami a Belgií s kulturními projekty pro mládež.
Platform11+/Příběhy ze školního dvora
Mezinárodní projekt evropských divadel využívající loutkové divadlo v rozmanitých jazycích jako metodu pro posílení tvořivosti ve školních osnovách.
Majáles v Evropě
Studentské umění, studentská slavnost, volba evropského krále majálesu.
Příběhy piva v komiksu
Kampaň propagující komiksy, jejichž děj vychází z legendárních příběhů města Plzně.
Hrajme! Aneb kdo si hraje, nezlobí
Mezinárodní soutěž ve stolních hrách s účastí 150 týmů zastupujících jednotlivá města ve dvanácti disciplínách a šesti věkových kategoriích.
Divoká plavba
Site specific divadelní projekt Divadlo na řece, které uvádí hry o emigraci, přistěhovalectví a přesunech, účast mezinárodních režisérů pracujících s plzeňskými
a dalšími českými herci.
92
Cílová skupina
Relevantní část programu/projekt
Specifikace
Menšiny
Jeden svět
Největší evropský festival filmů a dokumentů o lidských právech a imigraci.
Cizinci v Plzni
Kampaň vyjadřující pohled dětí na menšiny. Filmy na téma cizinci vytvořené dětmi pro děti.
Otroctví na dotek
Původní česko-belgický celovečerní film – příběh přistěhovalců pracujících v průmyslové zóně v Plzni.
Folklor žije!
Celoroční cyklus prezentace kultury domácí, menšinové i zahraniční.
Ruku v ruce
Podpora a logistika pro komunitní kulturně-sociální projekty vycházející z potřeb místní komunity.
Osoby zajišťující
veřejné služby
Přijďte pobejt!
Projekty spolupráce zájmových skupin – společná setkání, spolupráce, stáže (policie, hasiči, učitelé, sociální pracovníci, ale také živnostníci, místní politici
a úředníci).
Senioři
Radosti a strasti veřejné dopravy v 21. století
Mezinárodní výstava, sympozium a kulturní aktivity s tématem veřejné hromadné dopravy.
Umělec a totalita
Sympozia, veřejná čtení, konference a veřejné dialogy o roli umění v podmínkách totality.
Folklor žije!
Celoroční cyklus prezentace kultury domácí, menšinové, zahraniční.
Jazz bez hranic
Festival jazzové hudby v sálech i na ulicích.
Living Streets 2015
Umělecké aktivity v ulicích, tvůrčí dílny, mezioborová a mezigenerační setkávání.
Ruku v ruce
Umělecké projekty a tvůrčí dílny s umělci a místními obyvateli – zaměřeno na mezigenerační dialog (Umělec na dvorku).
93
13
JAKÉ KONTAKTY MĚSTO (NEBO ORGÁN ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍPRAVU AKCE)
NAVÁZALO NEBO HODLÁ NAVÁZAT:
• S PROVOZOVATELI KULTURY VE MĚSTĚ?
• S PROVOZOVATELI KULTURY SÍDLÍCÍMI MIMO MĚSTO?
• S PROVOZOVATELI KULTURY SÍDLÍCÍMI V ZAHRANIČÍ?
VYJMENUJTE NĚKTERÉ PROVOZOVATELE, U NICHŽ PŘEDPOKLÁDÁTE, ŽE S NIMI
BUDETE SPOLUPRACOVAT A SPECIFIKUJTE PŘÍSLUŠNÉ DRUHY VÝMĚN.
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
Již do přípravy kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015 se významně zapojili zástupci klíčových kulturních
„Není žádoucí řešit na tomto místě problém staleté historie
soužití Čechů a Němců na českém území. Může být však
poučné uvědomit si, že kvalitu vzájemných vztahů mezi
majoritou a menšinami zakládají menší i větší události
institucí města i regionu, a to jako členové pracovní skupiny Kultura. Tito představitelé se podíleli a podílejí na tvorbě
programové struktury tohoto dokumentu.
Kromě nich jsme v úzkém kontaktu se zástupci Alliance Française, British Council, zástupci kulturních institucí
v minulosti. To, jak se město Plzeň a potažmo česká
společnost bude chovat v současné době ke svým novým
z Německa (Řezno, Schönsee aj.), Belgie (Lutych, Mons) a také s představiteli kandidátských projektů na EHMK (Linec,
menšinám, se podepíše na jejich vzájemných vztazích
Essen, Gdaňsk, Košice aj.)
i v budoucnosti.“
Heidi, česká Němka žijící v Plzni 50 let
in Kaiserová, I.: Vařit se ve vlastní šťávě. Studie kulturního
potenciálu cizineckých komunit v Plzni, Plzeň 2009, s. 24.
Dále bychom rádi zmínili způsob, jakým se nám daří navazovat kontakty s různými subjekty města i regionu a také
nástroje pro vytváření otevřeného prostoru pro interdisciplinární a interinstitucionální spolupráci. Tato platforma je reprezentována především tzv. Databází projektů, která se rozvíjí na www.plzen2015.cz (viz níže).
V neposlední řadě se do aktivit spojených s projektem Plzeň 2015 aktivně zapojila plzeňská veřejnost, a to zejména následujícími způsoby:
•
Future City Game – Plzeň si jako první v ČR vyzkoušela zahrát hru na téma Plzeň – EHMK 2015.
•
Příprava Programu rozvoje kultury 2009–2019, na kterém se veřejnost podílela formou setkání, akce Jeden na
jednoho, neboli setkání veřejnosti s osobnostmi kulturního života a pravidelného setkávání pracovních skupin složených ze zástupců veřejnosti.
•
Databáze projektů je aplikace fungující na www.plzen2015.cz, která slouží především pro mezioborovou spolupráci. Tato aplikace je přístupná široké veřejnosti k registraci vlastních projektových záměrů a pro vyhledávání partnerů. Součástí tohoto nástroje je také databáze dobrovolníků a do budoucna také kulturních promotérů, produkčních,
kurátorů a manažerů, sponzorů a grantových možností. Databáze vytváří pracovní prostředí pro tvorbu a realizaci
projektů pro Plzeň 2015. Tento princip by měl pomoci vytvářet společenské a pracovní kontakty mezi uměním,
humanitními vědami, technickými obory a podnikatelskou sférou. Důležitá jsou také pravidelná setkávání účastníků
této databáze a výměna zkušeností mezi jednotlivými obory.
96
ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA PLZEŇ – EVROPSKÉ
HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015
Pavel Rödl (primátor – statutární město Plzeň); Marcela Krejsová (1. náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu – statutární město Plzeň); Petr Rund (náměstek primátora pro oblast technickou – statutární město Plzeň);
Vladimír Duchek (náměstek primátora pro ekonomiku – statutární město Plzeň); Roman Černík (nezávislý odborník –
Johan o. s. Západočeská univerzita); Jindřiška Eliášková (Plzeňský Prazdroj a. s.); Ivo Grüner (náměstek hejtmana – Plzeňský kraj); František Herajt (předseda – Plzeňská sportovní unie); Jan Husák (místostarosta – městský obvod Plzeň 1);
David Jirka (Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad); Václav Koubík (radní – Plzeňský kraj); Jiří Strobach (starosta – městský obvod Plzeň 3); Josef Hógel (předseda – Komise pro sport a mládež Rady města Plzně); Jan Voves (předseda – Komise kultury Rady města Plzně); Jakub Zindulka (předseda – Plzeňská neprofesionální scéna); Petr Žitek
(manažer – FC Viktoria Plzeň).
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY KULTURA
Marcela Krejsová (1. náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu – statutární město Plzeň); Irena
Bukačová (ředitelka – Muzeum a galerie Mariánská Týnice); Jan Burian (ředitel – Divadlo J. K. Tyla); Roman Černík (nezávislý odborník – Johan o. s., Západočeská univerzita); Tomáš Froyda (ředitel – Divadlo Alfa); František Frýda (ředitel
– Západočeské muzeum v Plzni); Ivan Jáchim (ředitel – Dominik centrum s. r. o.); Helena Knížová (vedoucí Odboru kultury – Magistrát města Plzně); Jana Komišová (vedoucí Odboru prezentace a marketingu – Magistrát města Plzně);
Vladimír Líbal (vedoucí Oddělení kultury – Krajský úřad Plzeňského kraje); Václav Malina (ředitel – Galerie města Plzně);
Josef Mištera (ředitel – Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Roman Musil (ředitel – Západočeská galerie
v Plzni); Dagmar Svatková (ředitelka – Knihovna města Plzně); Petr Šimon (projektový manažer Plzeň 2015 – Útvar koordinace evropských projektů města Plzně); Vlastimil Volák (ředitel – Techmania science center); Jan Voves (předseda
– Komise kultury Rady města Plzně).
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PROGRAM 2015
Roman Černík (nezávislý odborník – Johan o. s., Západočeská univerzita); Šárka Havlíčková (programová ředitelka
– divadlo Alfréd ve dvoře); Petr Kofroň (skladatel, dirigent, spisovatel – Agon Orchestra); Jiří Macek (kreativní ředitel – Profil Media s. r. o., DesignBlok Praha); Josef Mištera (ředitel – Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Roman
Musil (ředitel – Západočeská galerie v Plzni); Jan Stehlík (scenárista, režisér, programový ředitel – Fresh Film Fest Karlovy Vary); Dušan Záhoranský (zástupce ředitele pro strategii a rozvoj – Ústav umění a designu Západočeské univerzity);
Jana Zielinski (jednatelka – Profil Media s. r. o., DesignBlok Praha).
97
ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN, KTERÉ VZNIKLY BĚHEM PŘÍPRAVY PROGRAMU ROZVOJE
KULTURY 2009–2019
Štěpánka Bláhovcová (grafička, výtvarnice); Bohdan Bláhovec (filmař, jeden z předních představitelů slam poetry
– student Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění); Tomáš Froyda (ředitel – Divadlo Alfa); František Frýda
(ředitel – Západočeské muzeum v Plzni); František Hykeš (ZOO Plzeň); Boris Jirků (profesor – Ústav umění a designu
Západočeské univerzity); Věra Karajosová (tajemnice Komise kultury Rady města Plzně, Odbor kultury Magistrátu města Plzně); Jan Kastner (pedagog, předseda – Filmový klub Plzeň, spolupracovník – filmový festival Finále, Český rozhlas
Plzeň, filmový publicista – Katedra filozofie Západočeské univerzity); Daniela Klimešová (scénografka); Jáchym Klimko
(průvodce turistů – Plzeňský Prazdroj, Mezinárodní festival Divadlo, student Západočeské univerzity); Věra Knetlová
(tajemnice – Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti); Jana Komišová (vedoucí Odboru prezentace a marketingu – Magistrát města Plzně); Jan Kocman (odborný asistent – Západočeská univerzita); Petra Kosová (novinářka, redaktorka –
Český rozhlas Plzeň, stanice Vltava a Mladá fronta DNES, přispěvatelka – kulturní revue A2, členka – amatérské Naivně
poetické divadlo, loutkové divadlo Střípek); Jitka Kotalová (univerzitní lektorka – Katedra kulturní antropologie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity); Jakub Kovář (student Filozofické fakulty Západočeské univerzity a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, evaluátor Centra protidrogové prevence a terapie o. p. s.); Ladislav Krajdl
(předseda – Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, o. s.); Eva Krajdlová (spolupracovnice – dobrovolnice – projektová manažerka – Tanec Praha, Vize tance o. s.); Marcela Krejsová (1. náměstkyně primátora pro
oblast kultury a cestovního ruchu – statutární město Plzeň); Veronika Kreysová (produkční – festival Smetanovské dny);
Jakub Kydlíček (dirigent, flétnista, pedagog – Pražská konzervatoř, student orientalistiky – Západočeská univerzita);
Marie Lachmanová (předsedkyně – Mateřské centrum Plzeňské panenky o. s., pastorační asistentka – Centrum pro
laiky Plzeňského biskupství, autorka projektu Čtyřicítka, no a co?); Svatava Luhanová-Jiroušková (umělkyně – koncertní
pěvkyně, pedagožka – sólový zpěv, problematika interpretace písňové literatury – Katedra hudební kultury Západočeské univerzity); Jindřich Lukavský (asistent – Katedra výtvarné kultury, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity);
Josef Machalíček (předseda – Občanská poradna Plzeň o. s.); Marcela Mašínová (předsedkyně – Rada o. s., produkční,
vedoucí projektu – Divadelní léto pod plzeňským nebem, spoluzakladatelka – PaNaMo o. s., producentka); Květa Monhartová (předsedkyně – Plzeňská skupina P89, výtvarnice, kurátorka, básnířka, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti); Jan Morávek (odborný asistent v Ateliéru sochařství – Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Karel
Vratislav Novák (vedoucí Ateliéru design kovu a šperku – Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Michal Pěchouček (odborný asistent, nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého (r. 2003), multimedialista – Ústav umění a designu
Západočeské univerzity); Lenka Pekařová-Meteláková (speciální pedagožka – Dětský diagnostický ústav v Plzni, Člověk
v tísni); Monika Podolská (předsedkyně – Informační a vzdělávací centrum Plzeň o. s.); Stanislav Polauf (předseda – Fil98
mový klub Esprit); Irena Pulicarová-Hamzová (dramaturgyně – Divadlo J. K. Tyla, pastorační asistentka – farnost Plzeň-
Slovany, spolupořadatelka – cyklus přednášek Ženy v dějinách křesťanství, divadelně-hudební festival Prusinské kulturní léto – PRKULE); Lilka Rybářová-Ročáková (profesorka operního herectví – Konzervatoř Plzeň); Ivan Slabý (producent
festivalu a předseda sdružení – Jazz bez hranic); Marta Smolíková (ředitelka – ProCulture, Otevřená společnost o. p. s.;
Dagmar Svatková (ředitelka – Knihovna města Plzně); Zděněk Světlík (grafik, předseda výstavní rady – Unie výtvarných
umělců Plzeň, Akademie výtvarných umění Plzeň); Karel Syka (malíř, grafik, designer – Syka Design, člen – Unie výtvarných umělců, IC Design centra ČR, Rada Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Ochranná organizace autorská ČR);
Lenka Sýkorová (grafička, výtvarnice); Ilja Šedo (vedoucí knihovny – Západočeské muzeum v Plzni); Helena Šlesingerová (vedoucí – Ústřední knihovna pro děti a mládež, předsedkyně – Ason-klub o. s., členka – Středisko západočeských
spisovatelů); Barbora Šťastná (studentka – Západočeská univerzita); Kristina Štěpánová (referentka – Odbor prezentace
a marketingu Magistrátu města Plzně); Dagmar Štrosová (výtvarnice); Lenka Thomayer Opatrná (asistentka ředitele
– Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Marek Velebný (tiskový mluvčí – Středisko západočeských spisovatelů, dokumentátor – Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany); Daniela Vítová (reportérka, moderátorka TV Nova, žurnalistka
– Public Eye s. r. o.); Miloš Vršecký (ředitel – Základní škola Martina Luthera s. r. o.); Martina Voráčková (pedagožka
– VV ZUŠ Sokolovská, terapeutka – Ledovec o. s., organizátorka projektu Animánie); Dušan Záhoranský (vedoucí ateliéru, zástupce ředitele pro strategii a rozvoj – Ústav umění a designu Západočeské univerzity).
ÚČASTNÍCI HRY FUTURE CITY GAME
Bohdan Bláhovec (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění); David Brabec (Dominik centrum s. r. o.);
Dana Brychová (Knihovna města Plzně); Adéla Černá (Černý foto); Kateřina Černá (studentka Západočeské univerzity);
Roman Černík (Západočeská univerzita, Johan o. s.); Pavel Černý (Černý foto); Ivana Čonková (nezávislá umělkyně);
Anna Doláková (Svaz důchodců); Anna Doerrová (Úřad městského obvodu Plzeň 4); Jan Dolejš (Unie výtvarných umělců); Zdeněk Eberle (Evangelická církev metodistická); Jiří Egermaier (Svaz důchodců ČR); Tereza Fikarová (Ekonomická
fakulta Západočeské univerzity); Jaroslava Hanzlíková (Studio 22); Jindřiška Hrádková (Studijní a vědecká knihovna –
Anglická knihovna); Věra Hylmarová (Domov pro seniory sv. Jiří); Stanislav Jančík (student, Gymnázium Františka Křižíka); Jaromír Jirka (Domov pro seniory sv. Jiří); Kristina Jirkovská (Ponton o. s.); Simona Kaftanová (zastupitelka městského obvodu Plzeň 2); Lenka Kantárová (Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); Lukáš Klíma (Ekonomická
fakulta Západočeské univerzity); Jan Kocman (Ústav umění a designu Západočeské univerzity); Jan Kotrč (ZUŠ Bedřicha Smetany); Lenka Kotroušová (Knihovna města Plzně); Monika Kovandová (Techmania science center); Eva Kraftová
(Canticorum); Marie Krausová (Svaz důchodců); Linda Krejčíková (studentka, Gymnázium Františka Křižíka); Marcela
Krejsová (1. náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu – statutární město Plzeň); Zuzana Kubecová
(Pedagogická fakulta Západočeské univerzity); Zuzana Kubíková (Občanské sdružení KoŠ); Lucie Kuldová (Katedra
100
marketingu Západočeské univerzity); Josef Kumpa (Lidé lidem); Milan Kutil (Svaz důchodců); Alena Lehmannová (Cen-
trum pro komunitní práci); Lukáš Lev (Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); Zdeněk Lomička (Goada o. s.); Oldřich Lukáš (Lidé lidem); Alois Mach (Lidé lidem); Josef Machalíček (Občanská poradna Plzeň o. s.); Kristýna Machová
(Informační a vzdělávací centrum Plzeň o. s.); Bohumila Mejcharová (Balet o. s.); Kateřina Melicharová (Plzeňská filharmonie); Alena Milevová (Divadlo J. K. Tyla); Tomáš Moravec (Katedra antropologických a historických věd Západočeské
univerzity); Jaromír Nedorost (Unie výtvarných umělců ); Michaela Němcová (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity); Marie Němejcová (Unie výtvarných umělců); Jitka Niedermeierová (INWEST-K a. s.); Jiří Novák (Plzeňský krajský
parlament dětí a mládež); Magdalena Novotná (Lidé lidem); Petr Nový (Plzeňsko na kole o. s.); Jan Otýs (student, Gymnázium Františka Křižíka); Karel Palát (Plzeňská filharmonie); Hana Pánková (Občanské sdružení KoŠ); Libuše Papežová
(Svaz důchodců); Ondřej Pavelek (Ponton o. s.); Dagmar Pávová (Svaz důchodců); Michaela Petrlíková (Techmania
science center); Jaroslava Pěchoučková (Svaz důchodců); Radka Prokopová (Mateřské centrum – Plzeňské panenky);
Tomáš Prudil (student, Gymnázium Františka Křižíka); Martina Průchová (ředitelka 27. mateřské školy Plzeň); Olga Puflerová (důchodkyně); Milena Ratajová (Svaz důchodců); Jan Rezek (ZUŠ Bedřicha Smetany); Petr Rys (Canticorum);
Václav Simbartl (Svaz důchodců ČR); Kateřina Smílková (Knihovna města Plzně); Jaroslav Sobota (Plzeňsko na kole
o. s.); Barbora Soukupová (Mateřské centrum – Plzeňské panenky); Jana Sotonová (Černý foto); Petra Stanková (Canticorum); Anna Stejskalová (Svaz důchodců); Eva Strohschneiderová (Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); Jakub Svoboda (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity); Ludmila Ševčíková (Svaz důchodců ČR); Barbora Šimková (studentka, Gymnázium Františka Křižíka); Petr Šmíd (student, Gymnázium Františka Křižíka); Lucie Staňková
(Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); Veronika Šedivcová (Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); Marie
Šolcová (Obec baráčníků); Renata Šolcová (Obec baráčníků); Barbora Šťastná (Pedagogická fakulta Západočeské
univerzity); Marcela Štýbrová (Západočeská galerie v Plzni); Anna Švarcová (Městská charita Plzeň); Jana Terčová (Útvar
koordinace evropských projektů města Plzně); Jakub Tolar (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže); Monika Urbánková
(PaNaMo o. s.); Vlastimil Vajdzionský (Svaz důchodců); Radim Vališ (student, Gymnázium Františka Křižíka); Zdeněk
Vápeník (projektant); Hana Viktorová (Ponton o. s.); Miloslav Vonášek (Svaz důchodců); Martin Walter (Ekonomická fakulta Západočeské univerzity); František Weingart (Svaz důchodců); Pavel Wittner (Evangelická církev metodistická);
Zdeněk Zajíček (Muzeum strašidel, RLA Stallion s. r. o.); Lenka Zemanová (ProCulture); Radka Žáková (Plzeňsko na kole
o. s.); Monika Ženíšková (Centrum pro komunitní práci).
ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI KULTURY, SOCIÁLNÍCH
A KOMUNITNÍCH SLUŽEB, KULTURNÍ CENTRA, PRODUKČNÍ AGENTURY
Cigistock o. s.; Česká píseň Plzeň o. s.; Dívčí akademický sbor; INWEST-K a. s.; Plzeňská filharmonie; Plzenští
heligonkáři; Sdružení přátel Junior orchestru Základní umělecké školy Bedřicha Smetany; Západočeské hudební centrum; Bílý kruh bezpečí o. s.; Canticorum; Cinema City; Československý Fandom; Divadlo Alfa; Divadlo J. K. Tyla; Dětský
101
folklorní soubor Mladinka; Dominik centrum s. r. o.; Esprit – plzeňský kulturní servis; Fenomeno o. s.; Filmový klub Esprit; Filmový klub Plzeň o. s.; Galerie města Plzně; GEMINI 99 s. r. o.; Jaromír Tichý; Jazz bez hranic o. s.; Jiří Škopek;
Johan o. s.; Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO; Knihovna města Plzně; Kino Beseda; Klub SMYČKA; Kruh
přátel knižní kultury; kulturní asociace Nová Akropolis; Marie Kadlecová, agentura K; CineStar Plzeň; Nová Česká píseň;
Občanské sdružení Domaslav; Občanské sdružení Galerie Petrohrad; Občanské sdružení Pro Photo; Občanské sdružení Studnice; Obec Slovákov – region Plzeň; OS TOTEM – regionální dobrovolnické centrum; Plzeňská folklorní scéna
o. s.; Plzeňská krajská rada dětí a mládeže; Plzeňské orchestrální sdružení; Plzeňský lidový soubor Mladina; Plzeňský
smyčcový orchestr o. s.; Pro libris; Propaganda s. r. o.; Přemysl Kubišta – ORFEUS umělecká agentura; Report media
s. r. o.; Sdružení Lochotínský pavilon; SMOG; Středisko západočeských spisovatelů; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje; Synagoga Concets s. r. o.; Teen Challenge Plzeň; Unie výtvarných umělců; základní a střední školy v Plzni
a regionu; Západočeská galerie v Plzni; Západočeské muzeum v Plzni; Židovská obec Plzeň.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Centrum dětí a rodičů; Centrum pro rodinu Vinice; Centrum protidrogové prevence a terapie o. p. s.; Centrum SOS
Archa, středisko v Plzni; Český červený kříž – oblastní spolek Plzeň; Český klub nedoslýchavých HELP; Člověk v tísni
(ČvT); Denní pobytové rodinné a mateřské centrum JABLÍČKO; Dětský nadační fond Plzeň; Diakonie Českobratrské
církve evangelické; Diecézní charita Plzeň; Domov sv. Františka; Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni; Drogové
poradenství ve věznici; Dům vzdělání – Studnice; Jekhetano Drom – Kajdžas Romale; Fakultní nemocnice Plzeň, Sociální poradenství Fakultní nemocnice Plzeň; Fond ohrožených dětí – terénní služba Plzeň; Hospic sv. Lazara; Chráněné
bydlení – Následná péče; kancelář Organizace pro pomoc uprchlíkům – Poradna pro cizince; Kariérní a pracovní poradenství (ČvT); Klub Balón; Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň; Kontaktní centrum (K-centrum); Kontaktní centrum pro cizince v Plzni; Krizové a sociální centrum Vochov; Krizové lůžko pro dítě a matku v tísni; MIDOP – agentura
domácí péče; Mulačova nemocnice Plzeň, Dětské klimatické pobyty; Naděje; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR; Nemocnice u Sv. Jiří; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Bludiště; Nízkoprahový klub pro děti a mládež OÁZA; Náruč; Občanská poradna Plzeň; Občanské sdružení BRÁNA; Občanské sdružení EPOCHÉ; Občanské
sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky; Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka; Občanské
sdružení Ty a Já; Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU); P-centrum – středisko primární prevence; PK-07 – Dům na
půl cesty; Plzeňská unie neslyšících; Pobytové a resocializační centrum MáTa; Ponton o. s.; Poradna náhradní rodinné
péče; Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň; Pracovní a sociální agentura SKP Plzeň; Prateta o. s.; Probační a mediační
služba ČR – středisko Plzeň; Program následné péče (PNP); Proma; RC Vlnka – MOTÝL; Regionální společnost pro
péči o duševní zdraví; Salesiánské středisko mládeže – DDM Plzeň; Sdružení poškozených justicí ČR; Sdružení Romů
a národnostních menšin Plzeňského kraje; SNN v ČR – Spolek neslyšících Plzeň; Sociální ubytovna, Městská charita
103
Plzeň; Společnost TADY A TEĎ o. p. s.; Středisko křesťanské pomoci – Duha; Středisko sociální rehabilitace; Středisko
výchovné péče Plzeň; Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace – Vozíčkáři Plzeňska; Terapeutická komunita
Vršíček;
Terénní
program
na
klubové
scéně
DANCE-8
–
Bezpečný
klub;
Terénní
sociální
práce
– Ulice; TyfloCentrum Plzeň; VIDA o. s.
MÍSTNÍ KLUBY A KAVÁRNY (KTERÉ SE VEŘEJNĚ PŘIHLÁSILY K PROJEKTU A MOHLY TAKÉ
POSKYTNOUT PROSTOR PRO KONÁNÍ NĚKTERÝCH KANDIDÁTSKÝCH AKCÍ A NEBO JE PŘÍMO
PRODUKOVAT)
Anděl Music Cafe; Buena Vista Club; CrossCafe; Divadlo pod lampou; Jazz Rock Café; kavárna Inkognito (která se
stala zároveň meeting pointem plzeňské kandidatury); kavárna Kačaba; klub House of Blues; restaurace El Cid; Měšťanská beseda; Zach´s Pub.
DALŠÍ SUBJEKTY, KTERÉ SE VEŘEJNĚ PŘIHLÁSILY K PROJEKTU
PAMÁTKOVÉ OBJEKTY REGIONU
Hrad Loket; hrad Rabí; hrad Velhartice; klášter Kladruby; klášter Plasy; zámek Horšovský Týn; zámek Kozel; zámek
Manětín; hrad Švihov; zámek Červené Poříčí; zámek Nebílovy.
MĚSTA PLZEŇSKÉHO I KARLOVARSKÉHO KRAJE
Město Bor; město Domažlice; město Holešov; město Horažďovice; město Horšovský Týn; město Kašperské Hory;
město Kladruby; město Kralovice; město Manětín; město Nepomuk; město Nýřany; město Planá; město Plasy; město
Přeštice; město Radnice; město Rokycany; město Spálené Poříčí; město Starý Plzenec; město Stod; město Stříbro;
město Sušice; město Tachov; Město Touškov; město Třemošná; obec Dýšina; obec Dolní Lukavice; obec Horní Lukavice; obec Chotěšov; obec Chválenice; obec Kyšice; obec Letkov; obec Lhůta; obec Losiná; obec Nebílovy; obec Nezbavětice; obec Nezvěstice; obec Šťáhlavy; obec Štěnovický Borek; obec Volduchy.
104
MIKROREGIONY A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
Běleč z. s. p. o.; Borsko; DSO Ostružná; DSO Hracholusky; Horní Berounka; Lučina – sdružení obcí; mikroregion Borovsko; mikroregion Hracholusky; mikroregion Karlovicko; mikroregion Konstantinolázeňsko; mikroregion Nepomucko; mikroregion Nýřansko; mikroregion Přešticko; mikroregion Radyně; Bělská skupina; mikroregion Radbuza – DSO; mikroregion Radnicko; mikroregion SVO Dolní Střela; mikroregion Touškovsko; mikroregion Úslava; mikroregion Zbirožsko; Pohoří
z. s. p. o.; Povodí Klabavy – DSO; Rozvojová zóna západního Plzeňska; Sdružení na povodí Hradišťského potoka; Sdružení
obcí Kdyňska; Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství; Sdružení obcí pro vybudování a provozování
skládky Černošín; Sdružení obcí Střední Pošumaví; Sdružení pro odpadové hospodářství Plzeňského kraje; Sedmihoří –
Valcha; Stříbrský region DSO; Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru – Domažlicko; Svazek obcí Pošumaví; Svazek obcí Chodská liga; Svazek obcí Měčínsko; Svazek obcí Radina; Svazek obcí Slavkovský les pro
obnovu venkova; Šumava-západ; Polygon z. s. p. o.; Plánicko z. s. p. o.; Prácheňsko z. s. p. o.; Slavník z. s. p. o.
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY – NÁŠ REGION
Aktivios; Centrální Šumava; Český les; Český západ – místní partnerství; Ekoregion Úhlava; Pošumaví; Světovina;
Vladař; Zlatá cesta.
REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ORGANIZACE (MĚSTSKÉ KNIHOVNY, MUZEA V REGIONU AJ.)
Galerie Klatovy; Hvězdárna v Rokycanech; Muzeum Českého lesa v Tachově; Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech; Muzeum Chodska v Domažlicích; Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích; Muzeum Šumavy, Stálá divadelní scéna Klatovy; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni; program Kultura bez hranic; Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.
MEZINÁRODNÍ KULTURNÍ ORGANIZACE
Alliance Française; British Council; Centrum Bavaria Bohemia ve Schönsee; IDEA (International Drama/Theatre and
Education Association); INSEA (International Society for Education through Art); ITI (International Theatre Institute); UNIMA
(Union Internationale de la Marionette); TEH (Trans Europe Halles); AITA/IATA (International Amateur Theatre Association);
C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de festivals de folklore et d‘arts traditionnels); ISME (International Society
for Music Education); Pépinières européennes pour jeunes artistes, EFAH (European Forum for the Arts and Heritage),
Soul for Europe, Liverpool 08, Linz 09, Vilnius 2009, Ruhr 2010, Pécs 2010, Mons 2015.
105
14
V ČEM JE NAVRHOVANÝ PROJEKT NOVÁTORSKÝ?
„Plzeň 2015 – poetické město.“
NAVRHOVANÝ PROJEKT JE INOVATIVNÍ ZE DVOU ÚHLŮ POHLEDU:
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
EVROPSKÁ DIMENZE A DIMENZE MĚSTA, KRAJE A JEHO
OBYVATEL
INOVACE Z HLEDISKA EVROPSKÉ DIMENZE
•
Inovativním aspektem je princip kultury v pohybu. Tato otevřená koncepce kulturního programu, která probouzí
přirozený zájem o město a kraj, je postavena na myšlence „dovnitř a ven“. Každý programový proud v sobě zahrnuje vlajkové projekty, jejichž cílem je přitáhnout pozornost lidí k Plzni. Projekty, které z Plzně vycházejí ven jsou
přenášeny prostřednictvím nových technologií či vyrážejí na cestu tradičními uměleckými prostředky (cirkusová
karavana, putovní výstavy, hostování umělců a souborů). Město tímto způsobem zároveň oznamuje, že vytváří
podmínky pro uplatnění invence nejrůznějších zájemců z celé Evropy. Ty naopak láká směrem dovnitř k práci
přímo v Plzni a s místními umělci.
•
Inovativní aspekt projektu Plzeň 2015 spočívá také v přirozeném spojení umění a technologií a další kultivaci
těchto vazeb. Za dobu své historie Plzeň dala světu několik převratných vynálezů v oblasti strojírenství, fyziky, potravinářství, tiskařství a filmového průmyslu. Projekt Plzeň 2015 propojuje obory, které se za jiných okolností obvykle nesetkávají. Technicky zaměření experti vnášejí do kultury praktickou přidanou hodnotu a naopak lidé z kulturní
sféry obohacují technické obory, které reagují na potřeby průmyslu a designu. Projekt Plzeň 2015 je připraven
podělit se o toto své know-how s celou Evropou.
•
Projekty kandidatury města Plzně navíc řeší jeden z nejrozšířenějších problémů EU, kterým je mezilidská komunikace. I pivo může být prostředkem, který navzájem propojuje evropské občany a usnadňuje komunikaci napříč
společenskými vrstvami. Lehkost komunikace v rodinné atmosféře menšího města umožňuje navázání hlubších
vztahů a vazeb nejen ve městě a regionu, ale napříč Evropou.
INOVACE Z HLEDISKA DIMENZE MĚSTA, REGIONU A JEHO OBYVATEL
•
Inovativní je také využití kultury jako nástroje na podporu sociální soudržnosti. Projekt Plzeň 2015 nechává velký
prostor pro experimentování, klade důraz na mobilitu a dobrovolnictví. V českém i plzeňském měřítku je využití
lokálních i mezinárodních kulturně-sociálních sítí či zapojování minorit do podobného projektu poměrně nové.
108
Propojování komunit či kulturně-sociálních sítí často přináší určité napětí, tyto interakce však zcela nepochybně
napomáhají k otevřenosti a přijímání „odlišného“.
•
Novátorství je také v kulturní gramotnosti v urbanistickém plánování a rozvoji, napojeném na dlouhodobé
evropské cíle. Tvorba strategických rozvojových kulturních a urbanistických dokumentů participativním způsobem je v kontextu České republiky zcela ojedinělá. Projekt Plzeň 2015 je s těmito kritérii plně v souladu, vychází
z nich a dále je rozvíjí. Dlouhodobá strategie a plánování kulturního rozvoje v Plzni ovlivňují rozvoj města a vyvažují
poměr mezi tradičními a moderními proudy kultury. Angažovanost v životě místních komunit, objevování současných kulturních hodnot ve světle historie města plodí nové poznání.
•
Nové rozměry přináší plzeňským umělcům zapojení se do mezinárodních sítí, v nichž během přípravy a realizace projektu Plzeň 2015, ale i po jeho dokončení, mají šanci získávat cenné zkušenosti a impulzy pro další směřování současné tvorby.
109
15
BUDE-LI MĚSTU UDĚLEN TITUL HLAVNÍ MĚSTO KULTURY, JAKÉ
STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ DOPADY BUDE ZÍSKÁNÍ TITULU MÍT
Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO, KULTURNÍHO A URBANISTICKÉHO?
HODLAJÍ MĚSTSKÉ ORGÁNY VEŘEJNĚ VYHLÁSIT SVOJE ZÁMĚRY
NA OBDOBÍ PO ROCE, K NĚMUŽ SE VÁŽE ZÍSKANÝ TITUL?
„V roce 2015 si představuji, že Plzeň ožívá v každé roční době,
představuji si také centrum bez aut.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Střednědobé a dlouhodobé efekty jsou uvedeny v tabulce níže. Jsou rozloženy podle konkrétních oblastí podpory
– sociální, kulturní, urbanistické. Kandidatura na titul EHMK 2015 představuje přirozené vyústění implementovaných
opatření, vycházejících z již realizovaných strategií města Plzně. Úsilí o titul EHMK představuje impulz, který odstartuje
nutné změny v ekonomice Plzně, její kultuře a společenském životě.
Samotná kandidatura se stala jednou z klíčových rozvojových strategií města a prostředkem dlouhodobé udržitelnosti jeho ekonomického, společenského, kulturního a environmentálního rozvoje. Efekty, o něž usilujeme prostřednictvím kandidatury na EHMK, se dají shrnout do několika slov: atraktivita pro obyvatele, investory a návštěvníky.
Všechny výše uvedené strategie již byly schváleny Zastupitelstvem města Plzně a jsou tudíž právně závazné pro
městskou veřejnou správu.
Samotná přihláška byla před předložením Ministerstvu kultury České republiky schválena Zastupitelstvem města Plzně.
Indikátory střednědobých efektů
Sociální
hledisko
Lepší interakce mezi lidmi z různých věkových
skupin a sociální příslušnosti (prostřednictvím
kultury)
Indikátory dlouhodobých efektů
Příklady cílů z výše uvedených
strategických dokumentů, které jsou
provázána s indikátory EHMK
provázány s indikátory EHMK
Program rozvoje města Plzně:
Opatření 3.2.1 Koncepční rozvoj funkcí
města a městských částí
Zvýšení kulturní gramotnosti – méně
nedorozumění mezi různými kulturami žijícími
v Plzni – rozšíření obzorů a šíření názorové
plurality
Opatření 3.2.4 Vytváření veřejných prostor
v nových rezidenčních oblastech
Pozitivní impulz pro mezikulturní výměnu – vedoucí k šíření inovace, osvojování nových
kompetencí lidmi
Opatření 5.1.1 Propagace rozvoje slibného
výzkumu s potenciálem pro komerční
využití
Zvyšování jazykových dovedností – vytváření
příležitostí pro užití cizích jazyků
112
Příklady opatření z výše uvedených
strategických dokumentů, která jsou
Opatření 6.1.4 Propagace Plzně jako
univerzitního města
Komunitní plán sociálních služeb:
Kapitola XI.7:
Opatření 3.1 Vytvoření komunitního centra
pro aktivity seniorů
Tolerance rozdílů – integrace menšin
Plzeň – atraktivní a autentické místo pro život
– soudržnost komunity v sociálních sítích
a sociálního kapitálu
Vedoucí postavení města na poli
interkulturnosti
Otevřené město:
Institucionální rámec – například přístup
k občanství, nabídka jazykových kurzů, kulturní
akce (v různých jazycích), vzdělávání ve
veřejných institucích pro větší kulturní
povědomí apod.
Podnikatelské prostředí – pracovní příležitosti
bez ohledu na kulturní příslušnost, flexibilní
pracovní síla, podíl pracovních míst vyžadujících menšinové jazyky, interkulturní mediátoři
Program rozvoje města Plzně:
Cíl 5.2 Přilákat společnosti (projekty),
které zajišťují zaměstnanost pracovních
sil s vysokou přidanou hodnotou
(kvalifikovanějších pracovních sil)
Cíl 5.3 Podporovat zakládání a rozvoj
inovativních malých a středních podniků
Cíl 5.4 Podporovat vyšší standardy ve
vzdělávání
Cíl 6.3 Představit Plzeň jako progresivní
město s vysoce rozvinutým občanským
a duchovním životem
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň
– EHMK 2015
Globální cíl: Zvýšit atraktivitu města pro
život, návštěvníky a podnikání
Indikátory střednědobých efektů
Sociální
Příklady opatření z výše uvedených
Příklady cílů z výše uvedených
strategických dokumentů, které jsou
provázána s indikátory EHMK
provázány s indikátory EHMK
Opatření 1.10 Dobrovolníci pro zajišťování
služeb pro seniory
hledisko
Indikátory dlouhodobých efektů
strategických dokumentů, která jsou
Opatření 1.11 Další služby pro seniory (např.
self-help, kultura, komunita, rehabilitace
apod.)
Opatření 2.2 Zvyšování povědomí
veřejnosti o stárnutí
2.2.1 Cena pro školy a mateřské školy za
nejlepší spolupráci se seniory
Kapitola XII.7:
Opatření 2.1 Poradenské středisko pro
cizince
Opatření 2.3 Vzdělávací středisko pro
cizince
Občanská společnost – diverzita v zastoupení
v orgánech ve zdravotnictví, sociálních
službách a vzdělání nebo ve fórech o managementu a v komunitních fórech
Město vzdělání – nový univerzitní kampus
zaměřený na výzkum a vývoj, nová umělecká
fakulta (nově vzniklá jako samostatná fakulta
Západočeské univerzity), evropské centrum IT
služeb a vývoje
Nové dovednosti pro lidi – například učení jak
se učit, zpracovávání informací, rozhodovací
dovednosti, dovednosti na poli komunikace
a cizích jazyků, dovednosti v oblasti kreativního
myšlení a řešení problémů, self-managementu,
osobního rozvoje, flexibility
Globální cíl je rozpracován do dvou
specifických cílů:
č. 1: Posílení pozice města jako centra
kulturního a společenského života
č. 2: Odstranění nedostatků v kulturní,
sportovní a volnočasové nabídce
Program rozvoje kultury 2009–2019:
7.4.1 Rozšíření zájmu na straně
konzumentů kultury
7.2.1 Univerzitní podhoubí
7.1.5 Zapojení veřejnosti do naplňování
Programu
6.2.5 Plzeň – město kongresů
a konferencí
6.1.4 Zapojení veřejnosti do plánování
veřejných prostranství
Program rozvoje kultury 2009–2019
6.1.2 Open-air galerie
4.4.2 Kultura menšin, menšiny v kultuře
Kulturní
hledisko
Lepší a smysluplnější interakce mezi
kulturními aktéry a kulturními institucemi na
místní i evropské úrovni
Atraktivita Plzně pro klíčové aktéry a provozovatele na poli kultury v Evropě a ve zbytku
světa
Základna tvořivé ekonomiky v České
republice; místo plné života, kde se potkávají
rozdíly
Program rozvoje města Plzně:
Opatření 3.4.1 Propagace kvality
v architektuře a urbanistickém plánování
Opatření 3.2.2 Rozvoj kulturní infrastruktury města
Opatření 5.4.2 Propagace volnočasových
a mimoškolních aktivit zaměřených na
rozvoj tvořivosti a pozitivního postoje
k vědě a technologii
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK
2015:
Specifický cíl č. 1: Posílení pozice města
jako centra kulturního a společenského
života v republikovém a evropském
kontextu, např. experimentální prostor 4×4
Cultural Factory– projekt věnovaný
mezinárodní výměně a rezidenčním
programům
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – univerzitní město 2015:
Několik opatření, například opatření 2.1
Zvyšování duality a diverzifikace vzdělávání
a kurzů na univerzitách v Plzni s cílem
naplnit výzvy znalostní ekonomiky
prostřednictvím zvyšování úrovně
univerzitních učitelů
Cluster tvořivého lidského kapitálu v Plzni –
s cílem podpořit dlouhodobý ekonomický
rozvoj
Program rozvoje kultury 2009–2019:
7.4.1 Rozšíření zájmu na straně
konzumentů kultury
Rozšíření možností kulturního vyžití – vyšší
kvalita akcí, větší mezinárodní rozměr, oblíbené
destinace pro rezidenční pobyty, které obohatí
lokální scénu
7.2.1 Univerzitní podhoubí
Nové sítě a kontakty s aktéry a provozovateli
evropské kultury
3.1.2 Kvalita festivalů
7.2.3 Umění ve škole
3.1.1 Špičková produkce v Plzni
3.1.3 Multikulturní a alternativní projekty
3.1.4 Rezidenční pobyty
3.1.5 Městem zřizované a založené
organizace
3.1.7 Reflexe a diskuze
4.1.2 Grantový program na podporu
inovativních projektů
4.4.1 Kulturní výměna s partnerskými
městy
4.2 Podporovat inovativní podnikatelské
a kulturně-developerské záměry
v oblasti kultury a umění a propojovat
zájmy kulturního a podnikatelského
sektoru při zhodnocování kulturního
kapitálu města
4.3 Podporovat vzdělávání a rozvoj
kompetencí pro spolupráci mezi
uměním, humanitními, ekonomickými,
technickými, i přírodovědnými obory
113
Indikátory střednědobých efektů
Urbanistické
hledisko
Lepší infrastruktura cestovního ruchu – z důvodu očekávaného přílivu návštěvníků bude
větší prioritou vnitřní i vnější infrastruktura
města
Soukromý sektor bude jevit větší zájem
o investice do zařízení cestovního ruchu
v Plzni a Plzeňském kraji – hotely, restaurace,
zábavní parky apod.
Soukromý sektor bude jevit větší zájem
o investice do strategických a technologických služeb v Plzni díky lepšímu mezinárodnímu profilu města
Informační služby – kiosky – interaktivní
platforma, kde návštěvníci města získají
potřebné informace
Galerie pod širým nebem – soutok Radbuzy
a Mže, náměstí Emila Škody – unikátní
program práce s veřejným prostorem ve
městě – bude mu dána funkce galerie, v níž
bude prezentováno soudobé umění,
v návaznosti na historii a současnost města;
duše města v kameni, železu a světle;
vzdělávací aspekt pro místní obyvatele
Greenways – unikátní soubor opatření na
podporu pěší chůze ve městě, cyklo/pěší/
in-line dálnice v údolích řek napříč městem
Kulturní gramotnost v urbanistickém
plánování a rozvoji – kulturní filtry – kulturní
optika – interakce s komunitou, objevování
historie, kulturních institucí a současných
kulturních hodnot (znovuobjevování příběhů,
původu věcí, hodnot, paměti, historie apod.)
Vytváření veřejných prostor, které plní
konkrétní funkci v komunitě – místo pro
setkávání lidí
Vytváření fyzických, společenských
a ekonomických podmínek, které jsou
nastaveny na hlubší kulturní významy
114
Příklady opatření z výše uvedených
Indikátory dlouhodobých efektů
Příklady cílů z výše uvedených
strategických dokumentů, která jsou
strategických dokumentů, které jsou
provázána s indikátory EHMK
provázány s indikátory EHMK
Program rozvoje města Plzně:
Citace z Vize města, 3. pilíře:
Území města a jeho nejbližší okolí bude
vnímáno jako umělecké dílo, v němž se
klade důraz na vyvážení jednotlivých jeho
složek, na propojení centra s jeho okolím,
propojení urbanistických celků, na barvy
a jejich vliv na obyvatele města, na čistotu
a harmonii veřejných prostor, důsledné
užívání technologií šetrných k životnímu
prostředí a na zachovávání principu trvale
udržitelného rozvoje při další výstavbě
a řízení rozvoje města.
Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu
Počet nocí strávených návštěvníky v roce 2015
se ve srovnání s rokem 2009 zvýšil o 30 %
Počet lůžek v **** hotelech se od roku 2009
zvýšil o 20 %
Celkový počet obyvatel Plzně roste každoročně
o 1,5 %
Projekty jsou otevřené hlubším kulturním
významům
Program rozvoje města Plzně:
Citace z Vize města, 1. pilíře:
Rozvoj vzdělání a růst vzdělanostní
úrovně chápeme jako klíčový faktor
konkurenceschopnosti, zajištění vysoké
zaměstnanosti a nezbytný předpoklad
rozvoje ekonomické základny města.
Bude směřovat k unikátní skladbě
nabízeného vzdělávání.
Citace z Vize města, 2. pilíře:
Příklady konkrétních opatření:
Každoročně roste podíl podnikatelské činnosti
založené na znalostech a regionální ekonomické činnosti
Město Plzeň bude rozvíjet svůj význam
kulturního a společenského centra, a to
nejen v rámci regionu, ale i v širším
rozsahu.
Opatření 3.3.4 Revitalizace důležitých
dopravních tepen města
Každoročně vzroste počet pracovních sil
zaměstnaných ve strategických službách o 5 %
Vytvořit město jako umělecké dílo
V oblasti kreativních odvětví každý rok roste
počet malých a středních podniků (SME)
Cíl 4.2 Zajistit bezpečné, pohodlné
a atraktivní stezky pro pěší a cyklisty
Plzeň je druhým nejatraktivnějším městem v ČR
pro nové podnikání založené na tvořivosti
Cíl 5.1 Zlepšit spolupráci mezi
organizacemi výzkumu a vývoje
a podnikatelskou sférou
Opatření 3.4.3 Zapojení památek do
městského života
Opatření 3.5.3 Dokončení úprav veřejných
zahrad v centru města
Opatření 4.2.1 Vytvoření integrovaných,
bezpečných a bezbariérových stezek pro
pěší
Opatření 4.2.1.6 Zelené cesty – sportovněrekreační stezky v nivách řek
Opatření 4.2.3.2 Standardizace zastávek
veřejné dopravy
Opatření 4.3.1.3 Snížení počtu parkovacích
míst v centru města (začleněno do 3.5.1.3)
Opatření 6.1.1 Využití celosvětové známosti
názvu města (spojení Plzeňské – Plzeň)
Opatření 6.1.2 Propagace gastronomické
kultury v souvislosti s místní tradicí
pivovarnictví, lihovarnictví a vinařství
Opatření 6.3.3 Podpora hnutí Plzeň – město kultury
Příklady konkrétních dílů:
Střednědobé a dlouhodobé dopady jsou zmiňovány ve strategických dokumentech města:
„Líbí se mi, jaké akce pořádá Plzeň letos v souvislosti
s kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury, kulturní
akce jsou zajímavé a oživují plzeňské letní dny. Představuji si,
•
rozvoje města Plzně, ústřední strategický dokument, který stanoví obecné cíle a opatření v dlouhodobém časovém
že by se v tomto modelu mělo pokračovat. Nicméně mi
horizontu; přijat v květnu 2003
k dokonalému obrazu chybí renovace původních lázní a domu
č. 13 v Resslově ulici.“
Plán rozvoje města Plzně 2003–2018 – obecná strategie sociálního, ekonomického, územního a kulturního
•
Program rozvoje kultury 2009–2019 – strategie orientovaná na oblast kultury a kreativních odvětví, nová kulturní politika města Plzně, součást úsilí o získání titulu Evropské hlavní město kultury; rozsáhlé zapojení veřejnosti
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
•
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015 – strategie vytvořená specificky pro programovací období financování ze strukturálních fondů EU pro období 2008–2015, zaměřená na vylepšení kvality života a zvýšení
atraktivity Plzně na mezinárodním poli prostřednictvím kultury a společenského rozvoje; schválen v září 2008
•
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – univerzitní město 2015 – strategie vytvořená specificky pro programovací období financování ze strukturálních fondů EU pro období 2008–2015, zaměřená na zlepšení možností pro
vědu a výzkum, kvalitu univerzitního vzdělání, technologická centra a centra informačních technologií, s cílem posílit pozici Plzně jako střediska výzkumu a znalostí; schválen v září 2008
•
Potenciál rozvoje města z hlediska cestovního ruchu do roku 2012 – hloubková analýza potenciálu cestovního ruchu a návazných opatření na posílení pozice města Plzně; schválen v říjnu 2007
•
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2008–2015 – plánuje rozvoj sociálních služeb ve městě Plzni
•
Generel zeleně města Plzně – součást územně-plánovací dokumentace Plzně, do jisté míry je dokument i právně závazný; vymezuje zeleň ve městě, určuje, která zelená prostranství nesmí být zastavěna
•
Generel parkovacích zón – součást územně-plánovací dokumentace Plzně, do jisté míry je dokument i právně
závazný; vymezuje možná místa pro parkovací domy a další parkovací zařízení včetně bezautomobilových zón;
stanoví opatření pro rozvoj tohoto systému
•
Generel pěších cest a stezek – součást územně-plánovací dokumentace Plzně, vymezuje hlavní pěší cesty
městem a stanoví prioritní kroky pro rozvoj systému; strategický dokument, který zahájil například iniciativu tzv. zelených cest v nivách řek
•
Projekt Bezpečné město – koordinace činnosti správy města a městské a státní policie; webový portál s on-line
poradenstvím a příjmem stížností
Hodlají městské orgány veřejně vyhlásit svoje záměry na období po roce, k němuž se váže získaný
titul?
Ano, v případě úspěchu v soutěži o titul je městská reprezentace napříč politickými stranami připravena deklarovat
zájem všech zúčastněných na projektu Plzeň 2015 a na způsobu jeho pokračování. Ale i v případě, že by plzeňská
kandidatura nebyla úspěšná, bude město podporovat kulturu dle čerstvě přijatého Programu rozvoje kultury
116
2009–2019.
16
JAK BYLA TATO PŘIHLÁŠKA NAVRŽENA A ZPRACOVÁNA?
PŘIHLÁŠKA VZNIKALA S PODPOROU A PŘÍSPĚVKY PLZEŇANŮ
Přihláška byla připravena na základě mnoha veřejných diskuzí s místními a mezinárodními provozovateli v oblasti
kultury a s experty zapojenými do urbanistického plánování a regionálního rozvoje města. Je logickým výstupem dvaceti let snah o obnovení ekonomiky města, jeho sociální struktury a životního prostředí.
Velmi cenným materiálem byly především diskuze s veřejností během přípravy Programu rozvoje kultury 2009–2019
nebo s účastníky Future City Game. Odpovědi na dotazy v přihlášce byly vypracovány týmem Plzeň 2015, v němž působí
národní i mezinárodní experti na kulturu, otázky politiky EU, regionální rozvoj, financování, komunikaci a vztahy s médii.
Základní tým je tvořen lidmi, kteří v Plzni žijí a jsou součástí zdejšího kulturního života. Tento tým, který má vlastní,
osobní zájem na rozvoji města, ve kterém žije a jehož obyvatele v přípravě přihlášky zastupuje, spolupracuje s externími
konzultanty, kteří se orientují v kulturní problematice, otázkách EU a mají i osobní zkušenosti s přípravou projektů EHMK
pro jiná města Evropy.
V červnu 2009 tým významně posílila Yvona Kreuzmannová, mezinárodně uznávaná kulturní expertka.
Kandidátskou přihlášku do prvního kola tedy odevzdává tým složený z následujících členů:
120
•
Marcela Krejsová – 1. náměstkyně primátora pro kulturu a cestovní ruch
•
Erich Beneš – řízení projektu Plzeň 2015, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně
•
Yvona Kreuzmannová – umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015
•
Hana Kuglerová – finanční řízení projektu Plzeň 2015, ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně
•
Petr Šimon – manažer projektu Plzeň 2015, Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
•
Roman Černík – umělecký manažer projektu Plzeň 2015
•
Jana Komišová – PR manažerka projektu Plzeň 2015, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně
•
Eva Jindrová – manažerka Integrovaného plánu rozvoje města, Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
•
Martin Klír – manažer investičních projektů, Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
•
Jana Terčová – manažerka investičních projektů, Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
•
Stanislava Brejchová – produkční, vnější vztahy
•
Helena Šimicová – produkční
•
Petr Pelcl – analytik
•
Mattijs Maussen – odborný konzultant, Nizozemsko
•
Anna Podlesná – odborná konzultantka, Slovensko
•
Helena Knížová – vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně
•
Vladimír Líbal – vedoucí Oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje
Proces přípravy přihlášky probíhal v dlouhých diskuzích o vizích a hlavních ideách projektu. Klíčovými tématy
těchto diskuzí se staly otázky č. 1 a 2 první kapitoly této přihlášky, během nichž se přirozeně vycizelovaly a ujednotily
názory celého týmu na hlavní vizi projektu a z ní vyplývající hlavní proudy kandidatury. Další otázky byly rozpracovány
jednotlivými členy týmu s přispěním odborných konzultantů.
Některé otázky byly zpracovány za přispění odborníků z kulturní oblasti a také běžné plzeňské veřejnosti, která
měla především nastavit zrcadlo srozumitelnosti sdělení.
VÝZVA VEŘEJNOSTI A ZÍSKÁVÁNÍ PROJEKTŮ
Velmi důležité a podnětné pro tvorbu přihlášky byly také akce a nejrůznější výzvy, které jsme začali postupně organizovat a které s sebou nesly nové nápady, podněty, ideje, ale i kritiky a reflexe členů týmu.
PLZEŇ 2015 – NAŠE MILNÍKY:
Rok 2006
Tehdejší vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně, vysokoškolský pedagog a umělec, současný umělecký
manažer plzeňské kandidatury na titul EHMK, Roman Černík, objevuje informace o projektu Evropské hlavní město kultury.
Předkládá je náměstkyni primátora pro kulturu Marcele Krejsové. Společně projekt studují a jejich zájem roste. Dospívají
k názoru, že Plzeň je tím pravým městem, které by v Česku mělo získat titul EHMK 2015!
Rok 2007
Vzniká pracovní tým, který začíná projekt připravovat. Tímto úkolem je pověřen Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.
květen 2007: Usnesením č. 451 ze dne 3. května 2007 ustanovila Rada města Plzně pracovní skupinu Kultura, která
zahájila přípravu programového a investičního rámce kandidatury na titul EHMK
září 2007: záměr kandidovat na titul EHMK je schválen Zastupitelstvem města Plzně spolu se základním rámcem programových východisek
září 2007: zahájena příprava Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015, analytické práce, předběžná
studie proveditelnosti – zpracovatel DHV CR s. r. o.
121
září 2007: zahájena příprava souboru projektů Kulturní a volnočasová zóna na soutoku Radbuzy a Mže, Greenways –
sportovně-rekreační trasy
srpen–prosinec 2007: dva podrobné průzkumy veřejného mínění: a) kvalita kultury v Plzni – průzkum, strukturované
rozhovory s kulturními osobnostmi, b) kvalita a využití veřejných prostranství – průzkum, závěrečný workshop – zpracovatel Centrum pro komunitní práci západní Čechy
prosinec 2007: návštěva zástupce města Mechelen v Plzni
Rok 2008
leden–únor 2008: studijní cesta projektového týmu (Graz, Linec, Pécs)
únor 2008: spuštěny stránky www.plzen2015.cz
březen 2008: vybráno logo kandidatury na základě studentské soutěže (vyhlášena v prosinci 2007)
březen 2008: ustavena pracovní skupina Program 2015 – skupina spolupracovníků na národní úrovni – špičky svého
oboru, slouží jako zrcadlo kandidátskému týmu
duben 2008: Zastupitelstvo města Plzně schválilo analytickou část Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK
2015, vizi rozvoje a soubor projektů pro financování z evropských strukturálních fondů – zpracovatel projektový tým
EHMK v rámci Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně
duben 2008: vyhlášena mezinárodní ideová architektonická soutěž na novou budovu divadla se zázemím pro orchestr
květen 2008: zahájeny práce na Programu rozvoje kultury 2009–2019
červen 2008: město křižuje tramvaj v barvách kandidatury s upoutávkou na webové stránky projektu a výzvou k zapojení veřejnosti
červen 2008: Zastupitelstvo města Plzně schválilo úplné znění návrhu Integrovaného plánu rozvoje města a uložilo jeho
dopracování do podoby žádosti
červen 2008: Future City Game – pilotní test metody v ČR na téma Plzeň – EHMK 2015
červen 2008: schválena podpora projektu Plzeň – EHMK 2015 – komunikační a marketingová podpora projektu ze
zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
červenec 2008: Rada města Plzně schválila změnu vizuálního stylu názvu města – logo kandidatury je oficiální značkou veškeré prezentace města
srpen 2008: dokončena komunikační strategie na podporu kandidatury – zpracovatel Ogilvy PR
září 2008: podpis dohody o spolupráci na projektu s Plzeňským krajem
září 2008: Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015 byl po sériích konzultací předložen jako žádost o financování řídícímu orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
září–prosinec 2008: série workshopů, veřejných jednání, konferencí a happeningů spojených s přípravou Programu
122
rozvoje kultury 2009–2019 (celkem asi 600 účastníků)
říjen 2008: prezentace kandidatury v Českém centru Bruselu během Open Days
listopad 2008: účast projektového týmu na konferenci EHMK v Liverpoolu
listopad 2008: vítězství portugalského týmu v ideové architektonické soutěži na novou budovu divadla
listopad 2008: dokončení studie Muzeum designu a životního stylu v Plzni, která definuje libreto stálé expozice, funkční
a věcné organizace a parametry nové budovy
prosinec 2008: projektový tým doplněn o mezinárodní konzultanty (Mattijs Maussen – EU specialista, Anna Podlesná
– PR manažerka kandidatury města Prešov na titul EHMK 2013)
Rok 2009
leden 2009: projektový tým zahájil práce na textu přihlášky do soutěže o titul EHMK
leden 2009: Future City Game na téma Plzeň – kandidát na titul EHMK 2015 – realizováno v městském obvodu Plzeň 2
únor 2009: účast zástupců projektového týmu na informačním dni EHMK 2015 v sídle Ministerstva kultury ČR
únor 2009: Plzeň 2015 na Facebooku – zapojení facebookové komunity na podporu kandidatury Plzně na titul EHMK
únor 2009: regionální i celoplošná média začínají pravidelně informovat o aktivitách Plzně ve spojení s kandidaturou
únor–duben 2009: facebooková komunita vyhlašuje happeningy v ulicích na podporu zapojení plzeňské veřejnosti
březen 2009: začíná vycházet hlavní periodikum kandidatury Do toho!, informační newsletter v nákladu 5 000 kusů
v tisku, newsletter je také zveřejněn na internetu
březen 2009: zapojení významných osobností nejen z Plzně a plzeňského regionu – skupina ambasadorů z řad umělců atd.
– oslovení dopisem primátora, získáváme jejich prohlášení na podporu kandidatury a PR podporu v rámci jejich aktivit
březen 2009: Future City Game na téma Plzeň – kandidát na titul EHMK 2015 – realizováno v městských obvodech
Plzeň 1 a Plzeň 3
březen 2009: účast projektového týmu na vernisáži výstavy podporující kandidaturu Plzně na titul EHMK 2015, výstavu
s názvem CZECHRICULUM VITAE pořádalo bruselské Centre Belge de la Bande Dessinée
březen 2009: druhá studijní cesta projektového týmu do Lince – EHMK 2009 spolu se zástupci z řad českých novinářů,
kteří se takto mohli seznámit s projektem
březen 2009: vzniká databáze nových jednotlivců i organizací, kteří jsou postupně informováni a zapojováni do procesu – tzv. Databáze regionálních podporovatelů
duben–prosinec 2009: kampaň v regionálním tisku a v rádiích – propagace webové adresy a podpory ze strany
ambasadorů
květen 2009: účast zástupců projektového týmu na informačním dni EHMK v Bruselu
květen 2009: Future City Game na téma Plzeň – kandidát na titul EHMK 2015 – realizováno v městském obvodu Plzeň 4
květen–červenec 2009: Pressure Cooker Room – pravidelná setkání týmu v budově kláštera v Plasích nad tématem
kandidatury Plzně na titul EHMK
123
červen 2009: zapojení týmu do pracovní skupiny Kultura – přeshraniční spolupráce společně s Plzeňským krajem
červen 2009: vyhlášena výzva k účasti plzeňských umělců k prezentaci své produkce v prostoru U Zvonu
červen 2009: prezentace projektu Plzeň – kandidát na titul EHMK 2015 na konferenci Les Rencotres ve Zlíně
červen 2009: Plzeňské dny v Senátu – setkání v Senátu Parlamentu ČR, dvoudenní prezentační akce v zahradách
Senátu, v souvislosti s akcí probíhá v Praze outdoorová a rádiová kampaň na podporu kandidatury města Plzně
červen 2009: projektový tým posílen o uměleckou ředitelku – Yvonu Kreuzmannovou, která je představena na pražské
tiskové konferenci 30. 7. 2009
červen 2009: v Plzni se objevují na nejrušnějších místech tři hypercuby s informacemi o projektech v rámci kandidatury
na EHMK 2015, v lokalitě U Zvonu vzniká meeting point kandidatury
červen 2009: podání žádosti o financování do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pro projekty
Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady – pivovar – Roudná; Plzeň festivalová a Plzeň výtvarná
červen 2009: vyhlášena výzva a ustanoven dobrovolnický program a program pro podporovatele kandidatury
červen 2009: spuštěna Databáze projektů pro sběr projektových záměrů pro rok 2015
červenec 2009: účast zástupců projektového týmu na konferenci Les Rencontres v Avignonu
červenec 2009: zahájení provozu otevřeného prostoru U Zvonu jako místa nezávislých produkcí podporujících kandidaturu, pravidelně každou středu v 18 hodin
červenec 2009: Plzeň 2015 se prezentuje na festivalu Hrady.cz
září 2009: premiéra hitu jednoho z nejlepších českých zpěváků původem z plzeňského regionu Dana Bárty, kterou
napsal pro Plzeň a její kandidaturu na EHMK 2015 a nasazení písně do rádií v ČR
září 2009: otevřen meeting point plzeňské kandidatury v kavárně Inkognito
září 2009: otevření Muzea loutek – jediná interaktivní expozice loutkové tradice v České republice
září 2009: vernisáž venkovní putovní výstavy Plzeň v kontextu Evropských hlavních měst kultury, výstava bude dále
prezentována mj. v Schönsee, Monsu, Essenu, Ostravě a městech Plzeňského kraje přibližně do dubna 2010
září 2009: workshopy pro veřejnost na téma jak se zapojit do projektu Plzeň 2015
říjen 2009: Zastupitelstvo města Plzně schválilo strategický dokument Program rozvoje kultury 2009–2019 definující
kulturní politiku města na příštích deset let
říjen 2009: Zastupitelstvo města Plzně schválilo přihlášku města Plzně do soutěže o titul EHMK 2015
říjen 2009: odevzdání přihlášky na Ministerstvo kultury ČR
124
II.
STRUKTURA
PROGRAMU PRO AKCI
EVROPSKÉ HLAVNÍ
MĚSTO KULTURY
1
JAKOU STRUKTURU HODLÁ MĚSTO DÁT PROGRAMU NA PŘÍSLUŠNÝ ROK,
BUDE-LI JMENOVÁNO EVROPSKÝM HLAVNÍM MĚSTEM KULTURY (SMĚRNÁ
VODÍTKA, CELKOVÉ, OBECNÉ TÉMA AKCE)?
JAK DLOUHO MÁ PROGRAM TRVAT?
(NA TUTO OTÁZKU JE TŘEBA VE FÁZI KONEČNÉHO VÝBĚRU ODPOVĚDĚT PODROBNĚJI.)
„Plzeň 2015 – především čistější město – častější vyvážení
odpadků a košů! Eskalátory na nádraží – urychleně! Místo
ohňostrojů a jiných zbytečností.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Program Plzeň 2015 charakterizují čtyři základní témata – programové proudy:
– Umění & Technologie
– Vztahy & City
– Tranzit & Menšiny
– Příběhy & Prameny
Plzeň jako Evropské hlavní město kultury nabídne otevření se Evropě, osvěžení a inspiraci. Vycházíme z unikátní
polohy na soutoku čtyř řek s odkazem na nejznámější místní produkt plzeňské pivo i na fenomén zdejšího strojírenství
a technologického umu. Máme na mysli osvěžení ve smyslu rozčeření, oživení, obohacení, inspirování. Chceme, aby
se Plzeň stala EHMK skrze dynamický vztah mezi osvědčenou a zažitou kvalitou a hledačskou improvizací. Rádi
bychom v novém světle rehabilitovali improvizaci vycházející z dokonalého zvládnutí techniky a technologie. Improvizaci
chápeme jako výraz svobody a samostatnosti v umělecké tvorbě. Měla by však být provázena kvalitní technologií, logistikou, marketingem a dobrou organizací. Ono rozčeření, prokysličení by mělo přinést promyšlenou konfrontaci s evropskou a světovou kvalitou umělecké tvorby a inspirativními kulturně-sociálními projekty.
Základní osnovou projektu Plzeň 2015 je neklidný a inspirativně napínavý vztah mezi improvizací (svobodou, neotřelostí, citlivou a inovativní reakcí, propojováním zdánlivě nepropojitelného) a kvalitou (jistotou, ověřenou a dobře
zvládnutou technologií, kvalitním řemeslem), mezi svobodnou experimentující tvorbou a exaktností. Plzeň se může
prezentovat škodováckými stroji, dopravními prostředky a transportními systémy či světově proslulými pivovarskými
výrobními technologiemi, obchodem a propagací.
Prostřednictvím projektu EHMK by mohla Plzeň navázat na bohatou tradici divadla, loutkářství, knižní a výtvarné
kultury. V současné době by mohla být vnímána jako festivalová metropole, město s bouřlivě se rozvíjejícím uměleckým
školstvím i bohatou spolkovou základnou.
Předkládaná programová vize se pro nás stává zdrojem proměny města v živou kontaktní a komunikující kulturní
evropskou metropoli. Plzeň se může opřít o jedinečný genius loci, unikátní geografickou polohu na kulturní hranici mezi
západní a východní Evropou.
Projekt koncipujeme na cíleném a kontinuálním rozvoji intenzivního kulturního a komunitního života občanů města
a celého regionu prostřednictvím umění, vzdělávání, vědecké práce a mezioborových aplikačních postupů. EHMK se
stává důležitým milníkem, impulzem a podnětem na cestě města Plzně.
Projekt je charakterizován kvalitou improvizace ve čtyřech základních tematických proudech – Umění & Technologie, Vztahy & City, Tranzit & Menšiny, Příběhy & Prameny. Svorníkem je proplétání, míšení a vzájemné okouzlení zdánlivě nesourodých fenoménů, jejichž vzájemné doteky, čeření a obohacování nabízí v nových oblastech. Zdro-
130
jem k tomuto propojení byla metafora soutoku čtyř řek, který Plzeň charakterizuje geograficky. Osvěžení, okysličení
a pestrost, kterou přinášejí plzeňské soutoky, ve kterých se jednotlivé proudy mísí a proměňují v nový silný proud, to
je symbolický obraz celého projektu. Voda tak přináší i klíčový motiv setkávání, osvěžení. Se spojením nečekaného
se setkáváme i u nejznámějších plzeňských produktů, které jsou vždy postaveny na lidském umu, původních přirozených materiálech a zdrojích a oduševnělé technologii. Příkladem může být světoznámé plzeňské pivo (jedinečná voda
„Myslím si, že naše město jde správným směrem: zeleň do
centra, zvelebení nábřeží, výstavby cyklostezek, výborná věc
je Plzeňská karta.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
a původní technologický postup), turbíny, motory, lokomotivy, trolejbusy a tramvaje z plzeňské Škodovky, jedinečná
loutkářská tradice (Skupa, Trnka), a oscarové produkty filmařského vybavení Technocrane.
Město přichází do soutěže o titul EHMK s hlubokou kulturní tradicí a vysokou technologickou úrovní tradičních
plzeňských průmyslových oborů. Tradice kultury v životě města je rozvíjena v současné době řadou uznávaných a bohatě reflektovaných kulturních festivalů (Mezinárodní festival Divadlo, festival loutkářského umění Skupova Plzeň, Smetanovské dny, Mezinárodní folklorní festival, Bienále kresby, filmový festival Finále, Jazz bez hranic, ale také oblíbené
letní pouliční festivaly Na ulici, Pilsner Fest atd.).
Struktura plánovaných aktivit a událostí v roce 2015 výrazně posiluje a prohlubuje přesahy a koexistence uměleckých oborů. Mimo tradiční plzeňské kulturní akce programový záměr podporuje kreativitu a inovaci. Důraz klademe na otevřenost a širokou veřejnou spoluúčast.
DESET LET ZAOSTŘENO NA KULTURU
Celý projekt od počátku chápeme a budujeme jako dlouhodobě udržitelný, v žádném případě ne jako záležitost
jediného roku. Celý proces redefinování kultury a umění je proto připravován jako desetiletý – pětileté období před klíčovým rokem a minimálně čtyřleté období zakládající trvalou udržitelnost nově vznikajících projektů. Toto desetileté
období umožňuje dlouhodobě plánovat, přijmout nové podněty do kulturní politiky města a provázat s titulem EHMK
přípravu a realizaci širších investic do kulturní infrastruktury. Všechny tyto změny v souladu s kandidátským projektem
i jeho následnou realizací chceme cíleně prezentovat a propagovat. Výsledkem by měl být samostatný udržitelný rozvoj
kulturního života města Plzně.
Projekt EHMK 2015 chápeme především jako prostředek proměny města, jako nastartování dalšího prolínání umění s technologiemi a vzděláváním. Celý plán projektu Plzeň 2015 je postaven jako systematický desetiletý
proces umožňující nově vymezit místo kultury a umění v moderním městském životě. Plzeňský projekt EHMK 2015 bude
realizován ve čtyřech fázích, v postupných cyklech, se specifickými tématy a dílčími projekty.
První fází rozumíme procesy, které vedly a vedou k samotné přípravě města a jeho obyvatel na celkovou atmosféru projektu EHMK. Byly to postupně realizované kroky v období 2007–2009, které vedly k vytvoření přípravného
131
týmu, postupnému budování struktury projektu, vytváření sítí spolupracovníků a postupnému aktivizování veřejnosti.
Projekt byl poprvé veřejně prezentován.
•
V této fázi šlo především o přípravu aplikačních dokumentů – přihlášky do soutěže o EHMK, poznání charakteru tohoto projektu. Učinili jsme první kroky k vytvoření kulturní infrastruktury k projektu (divadlo, galerie, centrum designu,
rezidenční prostory apod.). Připravili jsme speciální grantové programy, např. návrh Nadačního fondu Plzeň 2015.
Druhou fází je pětileté přípravné období, ve kterém budou strukturovány klíčové programové oblasti. V této fázi
proběhnou i podpůrné projekty, které prověří připravenost infrastruktury, lidské zdroje a především budou systematicky prohlubovat identifikaci obyvatel města s myšlenkami projektu EHMK. Podpůrné projekty zároveň zviditelní doma
i v zahraničí město Plzeň v souvislosti s kandidaturou na EHMK. V této fázi bude vytvořena široká síť vzájemně kooperujících jedinců, institucí a neziskových organizací různých oborů, a to na lokální i mezinárodní úrovni.
•
Hlavním bodem přípravné fáze bude spuštění otevřeného systému veřejných výzev, který umožní zapojení široké-
•
V této fázi se také nastartují dlouhodobé projekty, které zajistí udržitelnost pozitivních dopadů na urbanistiku i spo-
•
2011 Cultura nuova – určení základních směrů v kultuře Plzně. Proběhnou výběrová řízení a architektonické
ho spektra domácích i zahraničních tvůrců a aktérů jak z umělecké, tak z kulturně-sociální a komunitní oblasti.
lečenské prostředí města.
soutěže na nové stavby, budou zahájeny realizace nových staveb. Budou konkretizovány programové řady roku
2015.
•
2012 Prameny a zdroje – podpora estetické výchovy a vzdělávání – umělecké školství, zájmově umělecké činnosti dětí a mládeže; cílem je širší vnímání kulturních kořenů a rozvoj kreativity dětí.
•
2013 Industriální kultura – rok ve znamení projektů zaměřených na prolínání technologií s kulturou, se specifickým důrazem na technologické proměny krajiny i stylu života.
•
2014 Napříč generacemi – projekty rušící tradiční generační bariéry a otevírající nový prostor dialogu seniorů
a mladých lidí, klasiků a inovátorů. Setkávání konzervativního publika s inovacemi, stejně jako mladých lidí s klasikou a tradicí.
Třetí fází rozumíme samotnou realizaci EHMK 2015 v Plzni. V průběhu dvanácti měsíců se uskuteční minimálně
dvě stě kulturních, ale také kulturně-sociálních projektů, kterých se zúčastní velká část obyvatel města a podstatnou
měrou budou osloveni i obyvatelé regionů a jejich evropští i mimoevropští návštěvníci.
Program klíčového roku je strukturován do čtyř tematických linií, jejichž ústředním motivem bude otevřenost, oživení, osvěžení:
132
1. Umění & Technologie
Tento programový proud je vymezen pro projekty, jež propojují nové umělecké technologie s médii. Tyto projekty
přinesou nové formy a druhy umělecké tvorby.
2. Vztahy & City
Projekty tohoto proudu se pohybují na poli vzájemných přesahů umění, komunitních a edukativních činností. Připravované a očekávané projekty jsou směřovány také do městských částí (sousedské komunity). Důraz je kladen na aktivity rodinného charakteru. Mezinárodní dimenzi pak zajišťují společné tvůrčí týmy a mezinárodní projekty.
3. Tranzit & Menšiny
Projekty tohoto proudu budou orientovány do tří základních rovin. První jsou projekty vycházející z potřeby integrace imigrantů a etnických menšin, dále budou zaměřeny na menšinovou kulturu. Druhou rovinu tvoří projekty orientované na výměnné pobyty tvůrčích kolektivů mezinárodního složení. Třetí rovina nabízí kulturní festivaly a aktivity, jež mohou být nejen platformou pro prezentaci zajímavých zahraničních projektů, ale také v sobě nesou potenciál zahraničních návštěvníků.
4. Příběhy & Prameny
Tento programový proud otevírá prostor projektům postaveným na konkrétních lidských příbězích a osudech i na
zajímavých formách sdílení a předávání příběhů odkazujících k lokální tradici. Budou realizovány projekty podporující
budování veřejného komunikačního prostoru, projekty otevírající cesty interkulturnímu dialogu, projekty tvořivě pracující
s odkazy na historii i současnost konkrétního místa v evropském kontextu.
Ve čtvrté fázi po roce 2015 je naším cílem pokračovat v realizaci klíčových projektů nastartovaných a spuštěných
díky EHMK 2015. Tyto aktivity budou garantovat udržitelnost a rozvoj nového kreativního potenciálu aktivovaného
realizací EHMK projektu v Plzni a zároveň se bude využívat nové infrastruktury a systémů podpory k dalšímu udržitelnému rozvoji. Výraznou veřejnou evaluací projde uplatňování Programu rozvoje kultury 2009–2019.
•
2016 První tempa, čerstvé kroky – projekty otevřené začínajícím tvůrcům, objevným technologiím i postupům;
•
2017 Šifry a signály odjinud – projekty obohacené o mezinárodní dimenzi, multikulturní projekty, projekty ak-
rozvoj zavedených rezidenčních programů a tvůrčích stipendií.
centující multikulturní soužití v Evropě. Cílené rozvíjení EHMK projektů zaměřených na mezinárodní výměnu a na
umělecké aktivity s komunitními a multikulturními akcenty.
133
•
2018 Za břehy Evropy – projekty budou charakteristické setkáváním v globálním světě. Česko-evropsko-japonské projekty (s partnerským městem Takasaki), projekty představující africkou kulturu a hledající společné
souvislosti evropského umění s Afrikou a v neposlední řadě projekty zaměřené na asijskou kulturu a její místo
v kontextu uměleckých aktivit vietnamské menšiny v Čechách. Tento rok by také měl být ve znamení plzeňských
(pravděpodobně v kooperaci se slovenskými městy Žilina, Košice, Prešov) projektů putujících mimo Evropu
a zhodnocujících celý proces EHMK ve světovém kontextu a zároveň připomínající 100 let existence samostatného
Československa.
•
2019 Umění všedního dne – rok 2019 završí celou dekádu, bude zaměřený na vyhodnocování a zhodnocování
plzeňského procesu Deset let zaostřeno na kulturu (v kontextu vrcholícího projektu EHMK podle stávajících pravidel). Klíčové budou projekty zaměřené na evaluaci a animaci kulturních benefitů pro život města. Projekty výrazně zapojí obyvatele měst a budou se týkat městské každodennosti (umění ve veřejném prostoru, umělecké animace problémů).
Celých deset let projektu EHMK by mělo dotvářet nový vztah ke kulturním a uměleckým aktivitám v Plzni. Projekt
by měl přispět ke kvalitnějšímu životu v moderním evropském městě 21. století.
134
2
JAKÝMI HLAVNÍMI UDÁLOSTMI BUDE ROK CHARAKTERIZOVÁN?
KE KAŽDÉ Z NICH LASKAVĚ UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:
POPIS AKCE/DATUM A MÍSTO KONÁNÍ/PARTNEŘI ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU/
FINANCOVÁNÍ.
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
„Plzeň 2015 – více zeleně, stále více příjemných lidí, i když vím,
že v Plzni jsou i teď.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Čtyřnásobný plzeňský soutok je symbolickým obrazem celého projektu.
Voda přináší základní motiv setkávání. V řádu této metafory struktura plánovaných akcí a událostí výrazně posiluje
a prohlubuje přesahy a koexistence uměleckých oborů. Projekt Plzeň 2015 je definuje v následujících programových
proudech.
1. UMĚNÍ & TECHNOLOGIE
Od počátků industrializace, tedy od počátků moderní plzeňské historie, jsou umění a tvorba stavěny do soupeřivých protikladů s průmyslovou výrobou a technologiemi. Hřmotné, chladné, odhumanizované stroje a ducha ubíjející
technologie tovární výroby a proti tomu barevný svět nedělních premiér, výstavních vernisáží, šarmantních úsměvů baletek. To jsou zdroje častých obrazů nekulturních, černých, industriálních míst oproti přeestetizovaným zámeckým
parkům. Často také vítězí teze o umění jako pouhé nadstavbě, třešničce na dortu. Z toho důvodu chceme připomenout,
že právě Plzeň v období největšího rozvoje industrializace na konci 19. století stavěla zároveň s obytnými domy, nádražími a továrnami také kvalitní a ve své době moderní kulturní stánky. Tlak širokého spolkového hnutí podnítil již před sto
lety velké investice do kultury (historická budova Divadla J. K. Tyla, muzeum, Měšťanská beseda, Sokolovna). Ekonomický profit byl provázen rozvojem uměleckého a kulturního života.
V Plzni totiž můžeme sledovaný vztah mezi technologií a uměním nahlížet jinou optikou, optikou vzájemného ovlivňování a inspirování, rozvojem jedinečných produktů a postupů. Na jedné straně stojí strojírenství plzeňské Škody, na
druhé straně tradice loutkového divadla. Průmyslové technologie z Plzně se vyznačovaly od počátku výrazným a svébytným designem. Koneckonců otec moderního designu Ladislav Sutnar je plzeňským rodákem. A Oscar udělený za
technologický přínos také získala firma sídlící v Plzni (kamerové jeřáby od firmy Technocrane).
Kandidátský projekt Plzeň 2015 proto cíleně otevírá cestu k setkávání málo komunikujících technických a uměleckých oborů. Inspirující by mohla být kreativita jako prostředek dialogu mezi dosud odlišně a odděleně vnímanými obory.
Příběh designu a kreativních technologií je příběhem Plzně, který může být posílen o nové vnímání umělecké tvorby ve
veřejném životě i v běžném každodenním rytmu.
Klíčové prostory pro realizaci záměrů tohoto proudu
Divadla
Západočeská univerzita
Experimentální prostory (4×4 Cultural Factory, Moving Station)
138
Komunitní centra (městské obvody i místa v regionu)
Veřejná prostranství, parky, zahrady
Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady a Greenways: sportovně-rekreační trasy v nivách řek
Techmania science center
Klíčové inspirativní projekty k dílčímu tématu
Zářivé střechy – světlo a zvuk pro architektonické dominanty Plzně; propojování špičkových technologií, designu
a umění ve veřejném prostoru.
Nositelé projektu: Ústav umění a designu Západočeské univerzity ve spolupráci s mezinárodními partnery.
V rytmu pístů a ozubených kol – mezinárodní kompoziční soutěž pro hudební divadla – zadání pro skladatele do
30 let ze všech evropských zemí: multimediální dílo zkoumající vztah industriálních prvků a hudby; vyhodnocení mezinárodní porotou; uvedení vítězného díla v Divadle J. K. Tyla (trvání projektu 2011–2015).
Nositelé projektu: Divadlo J. K. Tyla, Mezinárodní festival Divadlo.
Radosti a bolesti veřejné dopravy v 21. století – výstava a sympozium o estetice veřejné dopravy – design, urbanistika a ekologie.
Nositelé projektu: Uměleckoprůmyslové muzeum prostřednictvím Muzea designu a životního stylu, Dopravní podniky
města Plzně.
Zpívající technologie – hudba pro 21. století. Cyklus koncertů významných představitelů současné hudby napříč
žánry s výrazným technologickým zázemím; konání v otevřených prostorech, ve strojírenských areálech apod.
Nositelé projektu: Plzeň 2015 a nezávislé produkce.
Skupa International – speciální mezinárodní edice festivalu Skupova Plzeň se zvláštním zřetelem k moderním loutkářským technologiím v interakci s tradičními; scénografický a technologický workshop, setkání studentů – loutkářských
scénografů.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, Divadlo Alfa, UNIMA, Muzeum loutek.
Další navrhované projekty do tematické oblasti
Kresba, kresba, kresba – proměny kresebných technik, nová kresba, veřejné kreslení apod.; celoroční cyklus akcí
rozvíjející tradici Bienále (výstava laureátů, workshopy, speciální výstavy, pedagogika kresby, kreslení na ulicích apod.).
Nositelé projektu: Bienále, Galerie města Plzně, Západočeská univerzita (Ústav umění a designu, Katedra výtvarné
kultury Pedagogické fakulty), Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, Západočeská galerie v Plzni,
základní umělecké školy, Unie výtvarných umělců, nezávislé skupiny výtvarných umělců.
139
Na vodě – mezinárodní vodní ozvěny Pražského Quadriennale 2015 – specifický oddíl – voda ve scénografických
konceptech.
Nositelé projektu: Pražské Quadriennale 2015, Plzeň 2015, OISTAT.
Festival vizuální gastronomie – mezinárodní akce propojující gastronomii a gastronomické technologie s výtvarným
uměním a designem.
Nositelé projektu: Ústav umění a designu Západočeské univerzity, plzeňské hotely a restaurace, Plzeňský Prazdroj.
Mistrovství světa ve stavění soch z písku
Nositelé projektu: Unie výtvarných umělců, asociace Momentary Art.
2. VZTAHY & CITY
Další motiv kandidátského projektu města Plzně „otevřenost k setkávání“ se přímo odráží v potřebě nově definovat roli města v 21. století. Anonymita, urbanizace a útěk z měst na venkov, sestěhování lidí do satelitních sídlišť, tato
permanentní proměna obyvatelstva vede k narušování základních kvalit lidského soužití.
Proto je jedním z proudů našeho projektu hledání nových rolí kultury, která by se podílela na budování a rozvíjení
sociálního života ve městě. Cílem je rozšiřování spoluúčasti a spoluodpovědnosti veřejnosti za společný veřejný prostor
prostřednictvím umělecké tvorby. Umělecké a kulturní aktivity ve veřejném prostoru, umění jako prostředek prohlubující
se identifikace s místem, ale také jako výraz tužeb a idejí z místa vzešlých – to jsou důležité aspekty projektů v tomto
programovém proudu.
Program města Plzně pro rok 2015 posiluje možnosti městského prostředí pro rodinný život a rozvíjí město jako
společenství přátelských skupin, jež se s městem identifikují. Přátelské vztahy jsou navazovány a udržovány i v regionální, přeshraniční a celoevropské rovině. Festivaly, tvůrčí projekty, sympozia a kongresy umožňují vznik nových mezilidských vazeb. Město se tak stává prostorem, jež přímo evokuje potřebu vzájemné inspirace.
Klíčové prostory pro realizaci záměrů tohoto proudu
Divadla a kluby
Západočeská univerzita
Experimentální prostory (4× 4 Cultural Factory, Moving Station)
Komunitní centra (městské obvody i místa v regionu)
140
Veřejná prostranství, parky, zahrady
Klíčové inspirativní projekty k dílčímu tématu
Living Streets 2015 – umělecká vystoupení v ulicích – otevřený projekt propojující místní a profesionální umělecké
aktivity, jeho součástí budou i drobné komunitní aktivity v obvodech, místních klubech i veřejných prostorách; projekt je
postaven na dílčích oborových a tematických festivalech, které propojují otevřený prostor.
Dancing Rivers – festival různých druhů tance na všech možných místech města, velká taneční akce, víkend tance
v různých prostorách města, taneční maraton, taneční vystoupení, Ples města Plzně (projekt vzešlý ze soutěže Future
City Game).
Na Ulici – hudební festival – několikadenní svátek hudby a divadla v plzeňských ulicích.
Noví Evropané (městští nomádi) – festival menšinové kultury a kultury imigrantů.
Pilsner Jazz Year – jazzové hraní v ulicích.
Veletrh regionů – festival kultury a umění z partnerských regionů Plzně, Plzeňského kraje a příhraničních oblastí.
Nositelé výše uvedených projektů: nezávislé produkční a umělecké či občanské aktivity dle zaměření jednotlivých akcí,
Plzeň 2015.
Ostrovy naopak – festival ostrovních evropských kultur uprostřed suchozemské střední Evropy (Island, Malta, Kypr,
Kanárské ostrovy, Faerské ostrovy, Grónsko, apod.).
Nositel projektu: Plzeň 2015.
Platform11+/Příběhy ze školního dvora – mezinárodní projekt v síti Magic Net – European Theatre Network (do
projektu jsou zapojena divadla zaměřená na děti a mládež – Kulturinsel Halle, Německo; Theatre Kolibri, Budapešť,
Maďarsko; Dundee Rep Theatre, Dundee, Velká Británie; Oulun Kaupungin Teatteri, Oulu, Finsko; Teatro O Bando, Pamela, Portugalsko; Theater De Citadel,Groningen, Nizozemí a další). Od 2009 do 2015 budou realizovány workshopy,
společné inscenace a původní velká divadelní inscenace s mezinárodním obsazením a režií, která bude produkována
jako jedna ze součástí putovního evropského festivalu. Mezinárodní koprodukční projekt loutkového divadla bude zaměřený na cílovou skupinu teenagerů. Vzniknou původní divadelní hry, součástí projektu je systémová spolupráce mezi
divadly a školami.
142
Nositelé projektu: Divadlo Alfa, Magic Net (podpořeno z grantu Culture).
Přijďte pobejt! – kontinuální projekt programů v Plzni a přilehlých obcích (spolupráce s partnerskými městy a celým
plzeňským regionem), sousedská kultura – zvyky, tradice, kuchyně, komunitní plánování, rodáci apod. (projekt vychází
z výsledků Future City Game 2008–2009).
Nositelé projektu: Plzeň 2015 (koordinátor), místní občanské aktivity.
Ruku v ruce (v konkrétních dílčích oblastech: Umělec v kuchyni, Umělec ve třídě, Umělec na dvorku) – cyklus projektů
nabízejících prostor pro setkávání dětí a mládeže, ale také seniorů s významnými současnými tvůrci. Společné projekty
vedené významnými osobnostmi z jednotlivých uměleckých oborů budou postaveny na přímé spolupráci s konkrétními
obyvateli města a konkrétními místy (community arts projects).
Nositelé projektu: Plzeň 2015 (koordinátor), umělecké organizace, školy, lokální komunitní centra.
Další navrhované projekty do tematické oblasti
Na hrbu velblouda – velké pouliční představení s účastí místních tvůrců i laiků pod vedením významných umělců, inspirováno plzeňskými legendami a historií.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, Divadlo Alfa, nezávislé skupiny.
Souznění – mezinárodní setkání pěveckých sborů, společné zkoušení, vystoupení v různých plzeňských chrámech,
kostelech, synagogách apod.
Nositelé projektu: plzeňské pěvecké sbory, Západočeská univerzita – Katedra hudební kultury, Konzervatoř Plzeň,
církve.
Mezinárodní sokolský slet 2015 – předpokládáme 10 000 účastníků.
Nositelé projektu: Obec sokolská, krajanské spolky.
Vybarvi svůj svět – vybudování tradice velké evropské soutěže dětského výtvarného projevu.
Nositelé projektu: Galerie Paletka, Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Soukromá
střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, základní umělecké školy.
Hrajme! Aneb Kdo si hraje, nezlobí – veletrh deskových společenských her, mezinárodní mistrovství v deskových
společenských hrách (Carcassone, Scrable apod.).
Nositelé projektu: Plzeň 2015, GOADA o. s.
143
3. TRANZIT & MENŠINY
Plzeň je tradiční křižovatkou na cestě z Čech do Bavorska a Saska. Soužití české, německé a židovské kultury
patří k historickému, byť narušenému vědomí města a jeho obyvatel. V Plzni se potkávají národy, jazyky i vyznání.
Průmyslový rozvoj města v 19. a 20. století doplnil mezinárodní dimenzi města o export špičkových výrobků plzeňského průmyslu do celého světa. To posiluje druhý výrazný fenomén města – postavení Plzně jako zastávky na cestě.
V současné době je Plzeň výrazně zasažena migrací lidí z různých kulturních oblastí (Asie, Balkán, země bývalého
Sovětského svazu). Proto je třeba budovat takové prostředí, které umožní přirozené setkávání a vzájemné poznávání
stylů života, tradic a zvyků. Minoritu v kontextu našeho projektu ovšem nechápeme jen v úzkém slova smyslu jako minoritu etnickou, sociální, ale také jako menšinové a experimentující druhy a žánry umělecké tvorby, stejně jako tranzitem
v oblasti kultury rozumíme interdisciplinární projekty.
Umění a kulturní projekty mají výrazný potenciál v překonávání stereotypů a předsudků. Umělecká tvorba je ze své
podstaty interkulturně komunikujícím prostředím. Umění má schopnost sdílet zkušenosti a prezentovat je v mezinárodním měřítku.
Klíčové prostory pro realizaci záměrů tohoto proudu
Divadla
Západočeská univerzita
Experimentální prostory (4×4 Cultural Factory, Moving Station)
Komunitní centra (městské obvody i místa v regionu)
Veřejná prostranství, parky, zahrady
Divadlo pod lampou a kluby
Klíčové inspirativní projekty k dílčímu tématu
Cizinci v Plzni – cyklus filmů s tematikou cizincem ve svém městě:
a) podpora vzniku hraných i dokumentárních filmů o cizincích žijících a pracujících v Plzni, kteří se snaží zapojit do projektu Evropského hlavního města kultury;
b) cyklus filmů vytvořených dětmi, Evropský filmový festival dětských tvůrců.
Nositelé projektu: Plzeň 2015 a nezávislá produkce, Animánia o. s.
Zrcadla Evropy – (mezinárodní „visegrádský“ projekt podpory nezávislé tvorby a umělecké spolupráce s bývalými zeměmi Sovětského svazu – Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Gruzie aj.). Projekt bude zahrnovat nejen prezen144
taci umělecké tvorby, rezidenční pobyty umělců ze jmenovaných zemí v Plzni a plzeňských tvůrců v těchto zemích, ale
14
1
145
45
především práci v oblasti kulturní politiky a kulturního managementu, jež umožní předat plzeňské zkušenosti s formulováním programů na podporu kultury.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, statutární město Plzeň, Česká centra, krajanské spolky, Člověk v tísni o. p. s., plzeňské
kulturní instituce, Mezinárodní visegrádský fond.
Využitá příležitost – víceletý projekt představující projekty měst, která se nestala EHMK. Výstavy, divadelní a výtvarné
produkce apod. Konference o kandidatuře, o smyslu celého projektu v době celosvětové ekonomické krize.
Nositelé projektu: Plzeň 2015 a partnerská města z bývalých kandidátských měst, která v soutěži nezvítězila.
Další navrhované projekty do tematické oblasti
Divoká plavba – původní site specific projekt – na plzeňských nábřežích a řekách – jedinečný projekt turistické sezóny,
mezinárodní špičkový tým (režisér, scénograf), téma poutě, invaze, emigrace, imigrace.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, Divadlo Alfa.
Belgické pralinky – festival belgického umění a kultury.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, Alliance Française de Plzeň.
Na soutoku – mezinárodní scenáristický workshop – rezidenční pobyt s prací na scénářích s tématy souvisejícími
s Plzní – prezentace ve sborníku a veřejném čtení. Spolupráce s producentskými domy a televizí – možnost realizace,
možnost posílení společného projektu města Plzně a Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Nositelé projektu: Finále, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Západočeská univerzita, Středisko západočeských
spisovatelů, Pen klub.
Folklor žije! – lidové umění, lidová architektura, lidové texty, hudba, tanec, řemesla, masopust – celoroční projekt
mezinárodního setkávání se zvyky a tradicemi (svátky, různé pojetí masopustu, Velikonoc apod.). Vrcholem je Mezinárodní folklorní festival všech členských zemí EU.
Nositelé projektu: Plzeňská folklorní scéna o. s., zájmová občanská sdružení, folklorní soubory.
Jeden svět – festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv, slavnostní zahájení a předávání cen v Plzni, tematické zaměření na migraci a integraci.
Nositelé projektu: Plzeň 2015, Člověk v tísni o. p. s., Amnesty International.
146
4. PŘÍBĚHY & PRAMENY
Zdvižená sklenice s pivem je v celé Evropě symbolem zastavení se po náročném dni a každodenním shonu, možností setkání, rozhovoru z očí do očí.
S vyslovením názvu města Plzně zároveň lidem po celém světě vytane na mysli specifický chutný mok, který se v Plzni
zrodil již v roce 1842. Také dnes, jako každý den, usedají po celém světě lidé, kolegové, souputníci k jednomu stolu (často
právě se sklenicí plzeňského), aby v klidu spočinuli a naslouchali příběhům jiných. Posezení u jednoho stolu otevírá studnici
příběhů. Sdílení příběhů lidí vytváří zvláštní otisk vzdálených či naopak blízkých sousedských vztahů.
Plzeň není jen městem piva, ale též místem česko-německého setkávání, rezervoárem příběhů křižovatky evropských cest, evropských idejí, dějinných mezníků. Samotný fenomén piva je velkým evropským příběhem, který v sobě
nese lokální i evropskou dimenzi.
Klíčové prostory pro realizaci záměrů tohoto proudu
Knihovna města Plzně
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Západočeská univerzita
Muzeum designu a životního stylu
Západočeská galerie v Plzni
Techmania science center
Ústav umění a designu Západočeské univerzity
Veřejná prostranství
Klíčové inspirativní projekty k dílčímu tématu
Umělec a totalita – sympozium s účastí světových literárních veličin. Mezinárodní setkání spisovatelů a filozofů, přednášky, veřejná čtení za účasti významných postav současné evropské i světové literatury.
Nositelé projektu: Západočeská univerzita, Středisko západočeských spisovatelů, Pen klub, Amnesty International,
Člověk v tísni o. p. s.
Měšťák a měšťan – Člověk mezi proudy – mezinárodní literární soutěž – divadelní hra a povídka spojená s udělením
literární ceny a následným tiskem oceněných prací. Téma bude měšťanství a měšťáctví, městský způsob života ve
21. století a jeho proměny. Nejúspěšnější divadelní hra bude nastudována k slavnostnímu otevření nového divadla. Nejúspěšnější práce budou vytištěny jako bibliofilie ve všech evropských jazycích. Hodnocení mezinárodní porotou.
147
Nositelé projektu: Pen klub, Divadlo J. K. Tyla, Knihovna města Plzně, Západočeské muzeum v Plzni, Západočeská
univerzita, Středisko západočeských spisovatelů.
Mezinárodní festival Divadlo 2015 – mezinárodní divadelní festival s významně rozšířenou open-air sekcí; hostování
špičkové osobnosti, případně nastudování původní inscenace tematicky se vztahující k Plzni; živé a akční pouliční divadlo, které dokáže zaujmout velkými dramaticko-výtvarnými a hudebními obrazy a umí komunikovat beze slov; výtvarné
instalace, taneční a fyzické divadlo, hudba a světelné technologie.
Nositelé projektu: Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Mezinárodní festival Divadlo, divadelní obec.
Stopy Evropy – multižánrová animace atypických míst. Projekt animace takových míst, která v Plzni a na Plzeňsku
významně ovlivnily zahraniční osobnosti. Výzva místním i zahraničním umělcům k tvorbě multižánrových animací s autentickými prvky jednotlivých evropských zemí.
Nositelé projektu: Johan o. s., Motus o. s., Tanec Praha o. s., s využitím sítí IETM, Pépinières européennes pour jeunes
artistes.
Secese sto let poté – rozsáhlý výstavní projekt postavený na střetu technických a technologických vynálezů s novými
postupy v umění, v uměleckém řemesle a v užitém umění – architektura, urbanistika, design, výtvarné umění (Klimt,
Kokoschka, Schiele, Mucha, Špillar).
Nositelé projektu: Západočeská galerie ve spolupráci s dalšími českými a středoevropskými galeriemi.
Maigret Session – evropský festival detektivní literatury, sympozium, veřejná čtení, workshopy.
Nositelé projektu: Knihovna města Plzně, Středisko západočeských spisovatelů, Pen klub, belgičtí partneři (spolupráci
potvrdil syn Georgese Simenona).
Další navrhované projekty do tematické oblasti
Příběhy piva v komiksu – pivo a fenomén komiksu, setkání autorů komiksu – vydání patnácti komiksů na téma plzeňské historie, současnosti a budoucnosti.
Nositelé projektu: Plzeňský Prazdroj, Ústav umění a designu Západočeské univerzity, Unie výtvarných umělců, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, základní umělecké školy.
Majáles v Evropě – mezinárodní studentská oslava, volba evropského krále majálesu, festival studentů a studentské kultury.
Nositelé projektu: Západočeská univerzita, Unie studentů, mezinárodní studentské organizace.
148
149
1
14
49
Připravované projekty prostupující napříč proudy
Opening – úvodní slavnost, velká show s účastí předchozího města kultury, zástupců EU, vystoupení evropské celebrity (předseda Evropské komise, prezident ČR, velké evropské umělecké osobnosti).
Nositel projektu: Plzeň 2015.
Filmové mosty – společné projekty festivalu Finále a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Sekce: evropský
film a jeho ohlasy v českém filmu, belgický film, v přípravných letech vždy pozvánka na sekci s filmy EHMK zemí.
Nositelé projektu: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Finále, Dominik centrum s. r. o.
Ochutnávka – kontinuální program představující úspěšné kulturních metropole minulosti.
Nositel projektu: Plzeň 2015.
Vypouštění páry – týdenní předsilvestrovská rekapitulace toho nejlepšího, závěrečný ceremoniál – velký celoevropský
Silvestr v plzeňských ulicích.
Nositel projektu: Plzeň 2015.
Karavana Plzeň 2015 – Plzeňská kulturní expedice, která bude vybraná evropská města seznamovat s projektem
Plzeň 2015, v cirkusovém stanu: performance, koncerty, výstavy.
Nositelé projektu: Plzeň 2015 v úzké spolupráci s Divadlem bratří Formanů a Správou českých center při Ministerstvu
zahraničních věcí ČR.
150
151
15
1
51
2015
3
JAKÝM ZPŮSOBEM CHCE MĚSTO VYBÍRAT PROJEKTY / UDÁLOSTI, KTERÉ
MAJÍ TVOŘIT PROGRAM PŘÍSLUŠNÉHO ROKU?
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
Hlavním záměrem projektu Plzeň 2015 je nabízet široce diverzifikovaný program, jehož cílem je podporovat
a obohacovat domácí tvorbu o evropskou dimenzi. Naším cílem je zavést systém podpory uměleckých projektů
a jejich zapojení do programu Plzeň 2015. Za nezbytné považujeme projekty významných evropských tvůrců, kteří svou
prací mohou vydat zajímavá svědectví o životě v Plzni, a to i mezinárodnímu publiku.
Prvním kritériem výběru bude evropský rozměr jak v otázce kvality a úrovně, tak v otázce obsahové. Podporovány by tak měly být primárně projekty vzešlé ze spolupráce evropských tvůrců a také projekty, které otevírají evropská témata. Evropskou dimenzi by měla zajistit mezinárodní porota, účast zahraničních tvůrců, systém podpory rezidencí a mezinárodních stipendií,
Druhým kritériem je participace občanů na projektu. Pro největší část projektu by měl být využit „linecký systém“ otevřené výzvy a koučování projektu. Dalším způsobem je veřejné hlasování pro část projektů. Další připravovaný projekt podpory především místních kulturních aktivit je systém burzy projektů pro možné privátní firemní
partnery (partneři si sami vyberou projekt hodný jejich podpory a výši této podpory, a to za podmínek, jež si spolu
vyjednají).
Prostředkem takto připravené podpory budou grantové systémy a jejich rozšíření i proměna směrem k potřebám
EHMK 2015. Budeme využívat a zdokonalovat v Plzni již fungující grantové systémy. Jejich doplňkem bude nezávislý
fond pro podporu EHMK 2015.
PŘIPRAVOVANÝ SYSTÉM VÝBĚRU PROJEKTŮ PRO EHMK 2015
Projekty 2015 — všechny projekty budou koncipovány v mezinárodním kontextu, otevřeny pro tvůrce a organizátory bez rozdílu státní příslušnosti při dodržení klíčových zásad a témat projektu. Základním komunikačním médiem
budou webové stránky v pěti jazycích (česká, anglická, německá, francouzská a španělská verze).
OTEVŘENÁ SOUTĚŽ HLAVNÍCH PROJEKTŮ
Soutěž probíhá ve třech kolech, z každého kola jsou porotou vybrány postupující projekty. Výběrovou komisi sestaví umělecké vedení projektu, komise je složena z odborníků s mezinárodním renomé. Probíhá také veřejné hlasování
o části projektů. V každém kole budou projekty rozděleny na přijaté (zařazeny k přímé realizaci), koučované (dopracované pod supervizí Plzeň 2015) a nezařazené.
•
červen 2011
– veřejné vyhlášení soutěže (zveřejněna pravidla a způsoby hodnocení). První projekty – víceleté, kontinuální s dlou-
154
hodobou přípravou (minimálně tři roky)
•
prosinec 2011
– uzávěrka prvních předprojektů: popis projektu, synopse, technické nároky projektu, návrh rozpočtu, partnerů,
účastníků apod.; záruky naplnění inovativnosti a evropské dimenze, participace
•
červen 2012
– zveřejnění výsledků (přijaté, koučované), odborné a veřejné hlasování
– veřejné vyhlášení soutěže (zveřejněna pravidla a způsoby hodnocení): druhé projekty (roční a velké výjimečné)
•
prosinec 2012
– uzávěrka „předprojektů druhých projektů“: popis projektu, synopse, technické nároky projektu, návrh rozpočtu,
partnerů, účastníků apod.; záruky naplnění inovativnosti a evropské dimenze, participace a naplnění témat
EHMK 2015
•
červen 2013
– zveřejnění výsledků druhých projektů hlasování (přijaté, koučované), odborné a veřejné hlasování
– veřejné vyhlášení soutěže (zveřejněna pravidla a způsoby hodnocení): třetí projekty (roční a menší komunitně
orientované)
– zveřejnění výsledků koučovaných prvních projektů (výběr do realizovaných)
•
prosinec 2013
– uzávěrka „předprojektů třetích projektů“: popis projektu, synopse, technické nároky projektu, návrh rozpočtu,
partnerů, účastníků apod; záruky naplnění inovativnosti a evropské dimenze, participace a naplnění témat EHMK
2015
– zveřejnění výsledků koučovaných druhých projektů (výběr do realizovaných)
•
březen 2014
– zveřejnění výsledků koučovaných třetích projektů (výběr do realizovaných)
•
červen 2014
– definitivní zveřejnění projektů z otevřené soutěže zařazených do programu EHMK 2015
BURZA PROJEKTŮ NA PARTICIPACI
•
Vždy v květnu v letech 2012, 2013 a 2014 bude v garanci projektu Plzeň 2015 otevřena burza projektů k nabídce
přímé podpory z privátních zdrojů. Promotéři a tvůrci budou mít prostor pro prezentaci svých záměrů (v návrhu je
využití Pecha Kucha principů). Jako donátoři budou na burzu zvány významné firmy a fondy, které si mohou samy
vybrat projekt. Výsledky budou zveřejněny v září každého z jmenovaných roků.
•
Celý tento proces bude probíhat veřejně a s výrazným podílem médií (především mediálních partnerů EHMK 2015).
155
III.
ORGANIZACE
A FINANCOVÁNÍ AKCE
1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
3) Tato struktura má především zajišťovat organizační spojení
1.1 Jaký typ struktury 3 má mít organizace odpovídající za realizaci projektu? Jaký typ vztahu bude mít
s Evropskou komisí (především v průběhu fáze monitorování)
s orgány města?
v případě, že město získá titul Evropské hlavní město kultury.
(Na tuto otázku je třeba ve fázi konečného výběru odpovědět podrobněji – musí se přiložit především stanovy organizace, jména členů jejího vedení, životopisy hlavních odpovědných osob, informace o finančních a manažerských kapacitách této organizace a dále grafické znázornění organizační struktury s poznámkami o odpovědnosti na jednotlivých úrovních.)
Organizace nazvaná Plzeň 2015 (dále jen také organizace) bude založena na počátku roku 2011 v případě, že Plzeň
získá titul EHMK 2015. Struktura organizace bude vytvořena na základě organizační struktury týmu připravujícího kandidaturu, jehož základy byly položeny již v roce 2007 a který tvoří zástupci města Plzně, Plzeňského kraje, externí spolupracovníci či členové pracovních skupin – umělci a kulturní veřejnost.
Organizace Plzeň 2015 bude samostatným právním subjektem založeným na dobu určitou, její existence bude vymezena roky 2011–2016. Kroky vedoucí k založení této organizace probíhají již nyní – zcela v souladu s přípravou kandidatury. Plzeň 2015 bude koordinovat, organizovat a řídit veškeré aktivity spojené s projektem Plzeň – EHMK 2015. Zároveň bude tato organizace mít za úkol koordinovat přípravu, realizaci a evaluaci celého projektu Plzeň – EHMK 2015,
a to v následujících oblastech:
•
kulturní program a akce související s projektem;
•
finanční zabezpečení projektu;
•
PR a propagace celého projektu a s ním souvisejících akcí.
Investiční projekty uvedené v kapitole II tohoto dokumentu budou realizovány ve spolupráci s příslušnými útvary
a odbory Magistrátu města Plzně a Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Organizace Plzeň 2015 bude založena městem Plzeň (případně za účasti dalších partnerů, kteří projeví zájem se
na založení společnosti podílet). Detailní harmonogram a právní forma společnosti není v této fázi přípravy projektu definitivně stanovena, nicméně nabízejí se následující varianty:
a) Společnost bude založena podle obchodního zákoníku jako akciová společnost bez veřejné nabídky akcií se
základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Jediným zakladatelem bude město Plzeň, které postupně nabídne k prodeji
(a tím i k účasti a řízení projektu) balík 49 % akcií ostatním klíčovým partnerům projektu (např. Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, generální sponzor aj.).
160
b) Město Plzeň se svými partnery založí neziskovou organizaci, kde v zakládací listině upraví účast jednotlivých
partnerů na řízení a financování organizace. Jako právní forma se nabízí obecně prospěšná společnost nebo nadační
fond podle příslušného zvláštního zákona.
c) Město Plzeň transformuje do podoby samostatné účelově založené kulturní organizace některou z jím již zřízených nebo založených organizací (příspěvková organizace, nadace, nadační fond), jejíž účel a dobu fungování stanoví
„Myslím si, že by Západočeská univerzita měla otevírat více
oborů, je škoda, když mladí lidé musí odcházet do Prahy
a Plzeň tak přichází o mladé, často velmi nadané, lidi, kteří
nemají možnost se v Plzni uplatnit a projevit své nadání.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
úpravou zakládací listiny a stanov stávající organizace.
PŘEDPOKLÁDANÁ ŘÍDÍCÍ STRUKTURA
Navržená struktura je platná pro každou z výše zmíněných variant, použité termíny se vážou k právní formě akciové
společnosti.
Valnou hromadu tvoří zástupci partnerů projektu – především města Plzně, Plzeňského kraje, Západočeské
univerzity a zástupci dalších institucí a partnerů, kteří o účast projeví zájem.
Dozorčí radu organizace tvoří primátor města Plzně, ekonomický náměstek primátora, hejtman Plzeňského kraje,
1. náměstek hejtmana, dva zástupci státu, dva zástupci občanských aktivit, zástupce Ministerstva kultury ČR, rektor
Západočeské univerzity, zástupce evropské umělecké sféry, české umělecké sféry, vítězného EHMK 2014 a belgického
EHMK 2015.
Dozorčí rada má kromě obvyklých pravomocí daných obchodním zákoníkem i poradní roli při schvalování projektu a při jmenování generálního ředitele a uměleckého ředitele.
Představenstvo organizace tvoří náměstek pro kulturu a cestovní ruch města Plzně, generální ředitel projektu
a zástupce generálního sponzora EHMK 2015.
Představenstvo má následující pravomoci dané obchodním zákoníkem, zejména:
•
projednání obsahového a finančního rámce projektu;
•
jmenování ředitelů organizace.
Partnerem Řídícího výboru je poradní sbor Program 2015, složený ze zástupců plzeňských, regionálních, celo-
státních i mezinárodních institucí:
•
UNIMA (Union Internationale de la Marionette); TEH (TransEuropeHalles); IETM (Informal European Theatre Meeting); EFAH (European Forum for the Arts and Heritage); INSEA (International Society for Education through Art);
161
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČELOVĚ ZALOŽENÉ
KULTURNÍ ORGANIZACE PLZEŇ 2015
VALNÁ
HROMADA
DOZORČÍ RADA
PROGRAM 2015
PŘEDSTAVENSTVO
(ŘÍDÍCÍ VÝBOR
PLZEŇ 2015)
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
UMĚLECKÝ
ŘEDITEL
EKONOMICKÝ
ŘEDITEL
UMĚLECKÝ
MANAŽER
STAGE MANAŽER
ŘEDITEL
KOMUNIKACE
HLAVNÍ ÚČETNÍ
MANAŽER
SPONZORŮ
A FUNDRAISINGU
162
MANAŽER
PRODUKCE
PR MANAŽER – ČR
PR MANAŽER – EU
•
Divadelní ústav – Institut umění; Česká centra; Česká televize; Český rozhlas; Akademie múzických umění; Divadlo J. K. Tyla; Galerie města Plzně; Knihovna města Plzně; Divadlo Alfa; Západočeské muzeum v Plzni; Muzeum
a galerie Mariánská Týnice; Ústav umění a designu Západočeské univerzity; Západočeská galerie v Plzni; Johan o. s.; Centrum pro kulturní a sociální projekty; Plzeňská neprofesionální scéna o. s.; Regionální technické
muzeum o. p. s.; Odbor kultury Magistrátu města Plzně; Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně;
Komise kultury Rady města Plzně; Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Generální ředitel
V čele organizace bude stát generální ředitel, který bude odpovědný za realizaci projektu Plzeň 2015 a bude tuto organizaci zastupovat při jednání s klíčovými partnery: městem Plzeň, Plzeňským krajem a dalšími institucemi.
V letech 2010–2013 bude funkci generálního ředitele vykonávat ředitel umělecký.
Umělecký ředitel
Role uměleckého ředitele bude spočívat v koordinaci a realizaci programové a umělecké části projektu Plzeň – EHMK
2015. Zároveň bude koordinovat práci uměleckých manažerů a externích spolupracovníků, umělců a kulturních promotérů. Umělecký ředitel bude „tváří“ projektu Plzeň – EHMK 2015 i garantem celého uměleckého programu. Bude zastupovat projekt na veřejnosti, mít rozhodující slovo v otázkách programu a spolupráce s dalšími subjekty a partnery. Ve
spolupráci s představenstvem rozhoduje o výběru ekonomického ředitele a ředitele komunikace. Bude rozhodovat
o obsazení dílčích komisí pro výběr projektů a jejich koordinaci v rámci celkového programu.
Ekonomický ředitel
Ekonomický ředitel bude zodpovědný za rozpočet a hospodaření organizace. Zároveň bude koordinovat činnost manažera pro fundraising a sponzory, činnost hlavního účetního a účetního oddělení. Bude odpovědný za věcný a finanční
reporting a controlling. Bude zodpovědný za vytváření vlastních příjmů organizace.
Ředitel komunikace
Ředitel komunikace bude zodpovídat za celkovou propagaci projektu Plzeň – EHMK 2015 směrem k médiím i veřejnosti na
lokální, národní i mezinárodní úrovni. Bude spolupracovat s ostatními členy týmu, především s uměleckým ředitelem a externími partnery. Bude odpovědný za realizaci komunikační strategie projektu Plzeň – EHMK 2015 a sledování jejích dopadů.
163
1.2 Jestliže je do akce Evropského hlavního města kultury zapojena také oblast kolem města, jak se bude
organizačně zajišťovat koordinace mezi příslušnými městskými a regionálními orgány?
Koordinace mezi příslušnými městskými a krajskými orgány bude jedním z úkolů organizace Plzeň 2015. Delegáti všech
partnerů budou zastoupeni v řídící struktuře organizace:
•
Valná hromada
•
Představenstvo
•
Dozorčí rada
•
Poradní sbory
Za koordinaci mezi těmito orgány a partnery bude odpovídat generální ředitel organizace.
1.3 Podle jakých kritérií a podle jakých ujednání byl vybrán nebo se bude vybírat umělecký ředitel celé
akce? Jaký je nebo bude jeho profil? Kdy se ujme funkce? Čím se bude především zabývat? (Na tuto otázku
je třeba ve fázi konečného výběru odpovědět podrobněji).
Kritéria pro výběr uměleckého ředitele:
•
mít zkušenosti s řízením nejméně jednoho mezinárodního uměleckého projektu;
•
být schopen veřejně reprezentovat Plzeň – EHMK 2015 na české i mezinárodní umělecké scéně, být zapojen do
mezinárodních kulturních a uměleckých sítí;
•
mít dostatečné zkušenosti k tomu být garantem kvalitního programu Plzeň 2015 a tento program – vycházející
z plzeňské kandidátské přihlášky na titul EHMK – být schopen ve spolupráci s uměleckými manažery a externími
partnery uskutečňovat;
164
•
spolupráce na přípravě či realizaci nejméně jednoho EHMK projektu;
•
VŠ vzdělání druhého stupně;
•
znalost anglického a francouzského jazyka;
•
trestní bezúhonnost, bezdlužnost, lustrační osvědčení.
2
FINANCOVÁNÍ AKCE
2.1 Jak bude organizován rozpočet akce?
Jaká celková částka je určena na organizování roku Evropského hlavního města kultury?
Město Plzeň již v roce 2009 vytváří závazné finanční mechanismy a účelovou rezervu určenou na financování projektu ve zvláštním účelovém fondu.
Detailní informace o struktuře rozpočtu a způsobu financování celé akce jsou stanoveny v tabulkách níže. Náklady lze rozdělit do několika skupin:
•
investiční náklady, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a které jsou připraveny k financování ze
zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dalších strukturálních fondů EU;
•
investiční náklady, které nejsou zahrnuty v Integrovaném plánu rozvoje města a které budou financovány především z národních zdrojů – rozpočtu města Plzně, rozpočtu Plzeňského kraje a státního rozpočtu ČR;
•
neinvestiční náklady (vlastní náklady na přípravu a organizaci roku 2015) v případě úspěchu v soutěži o titul EHMK.
Tyto náklady budou financovány za přispění širokého spektra různých zdrojů:
•
veřejné rozpočty (město, kraj, stát);
•
strukturální fondy EU a komunitární programy EU (Culture, Europe for Europe for Citizens, Life-long learning Programme, Youth in Action);
•
Norský finanční mechanismus a Evropská agentura pro životní prostředí;
•
partneři a sponzoři;
•
příjmy z prodeje vstupenek a co-brandingu;
•
práce dobrovolníků.
Významnou skutečností je, že město Plzeň má schválený rámec čerpání s Evropskou investiční bankou na čerpání
finančních prostředků do výše 2 mld. Kč. Tyto zdroje lze použít na některé předem definované projekty. Jedním z předběžně schválených projektů je i EHMK 2015. Finanční smlouva mezi městem Plzeň a Evropskou investiční bankou by
měla být podepsána na podzim 2009.
Předpokládáme, že větší část investic bude realizována bez ohledu na to, zda město uspěje v soutěži o titul EHMK.
Jedná se především o část financovanou v Integrovaném plánu rozvoje města, kde je nositelem drtivé většiny investic
město Plzeň, které bude také vlastníkem a provozovatelem vybudované kulturní a společenské infrastruktury. Soubor
investic zahrnutých v rámci Integrovaného plánu rozvoje města je výsledkem dlouhodobé strategické diskuze o dalším
rozvoji města s tím, že Integrovaný plán rozvoje města byl městským zastupitelstvem schválen jako soubor připravovaný
pro financování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dalších navazujících programů strukturálních
168
fondů EU.
Soubor investic souvisejících s kandidaturou města na titul EHMK, které nejsou zahrnuty v Integrovaném plánu rozvoje
města, bude více závislý na skutečném získání titulu EHMK. Díky tomu budou jednotliví partneři kandidatury (včetně samotného města Plzeň) více motivováni stanovit odpovídající investiční priority ve svých rozpočtech, a to i přes předpokládané
disproporce ve veřejných rozpočtech díky světové finanční a ekonomické krizi. Jde o různorodé spektrum investic:
•
investice do založení nových kulturních institucí (celostátního významu) a vzniku nebo rekonstrukcí kulturních zařízení (především v jednotlivých obvodech města Plzně);
•
investice do veřejného dopravního systému – zvýšení kvality veřejné dopravy uvnitř města, zlepšení dostupnosti nově
zakládaných institucí a rozšíření dopravních vazeb na region (Integrovaná doprava Plzeňska), na Prahu a letiště;
•
investice do úprav některých veřejných prostranství (umění v ulicích, ulice a náměstí jako prostor pro život místní
komunity).
Drobnější nebo nedostatečně připravené stavby a jejich úpravy nejsou zahrnuty do této přihlášky, přestože jejich
realizace bude přímo souviset s úspěchem nebo neúspěchem plzeňské kandidatury.
U investičních projektů se vždy řídíme pravidlem, že investor je zároveň vlastníkem vybudované infrastruktury a je
odpovědný i za její provoz, ať už jej zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím třetí strany. Pouze v tomto případě lze
garantovat odpovídající zájem investora na kvalitě realizované investice.
Výdaje na samotný kulturní program – neinvestiční výdaje – budou řízeny prostřednictvím samostatné účelově
založené kulturní organizace Plzeň 2015, která bude příjemcem prostředků od svých zakladatelů a dalších subjektů.
Prostředky bude vynakládat na jednotlivé akce a projekty uvedené v této přihlášce. Zároveň bude poskytovatelem
grantů na produkci uměleckých projektů, které nebude sama realizovat a které budou výsledkem otevřeného grantového systému spojeného s akcí Plzeň – EHMK 2015.
S ohledem na výše uvedené kategorie jsou celkové výdaje související s touto přihláškou stanoveny v následující výši:
•
investiční výdaje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015, kde je investorem statutární
město Plzeň – 1 497 mil. Kč (59,88 M€);
•
investiční výdaje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015, kde jsou investory ostatní subjekty
(Plzeňský kraj a jím zřizované instituce, státní instituce, NNO a další subjekty) – 925 mil. Kč (37 M€);
•
investiční výdaje nezahrnuté do Integrovaného plánu rozvoje města (odhad – cca 50 % nákladů zahrnutých v Integrovaném plánu rozvoje města) bez ohledu na investora – 1 211 mil. Kč (48,44 M€);
•
neinvestiční výdaje města Plzně a organizace Plzeň – EHMK 2015 a. s. na programovou náplň včetně provozních
výdajů organizace Plzeň 2015 – 739,4 mil. Kč (29,59 M€).
Celkové výdaje, které jsou součástí projektu Plzeň 2015 nebo s ním přímo souvisejí, jsou odhadovány na
4 372,70 mil. Kč (174,91 M€).
169
2.2 Jaké jsou zdroje financování a nakolik významný je každý z těchto zdrojů z hlediska jeho podílu na celkové částce? (Na tuto otázku je třeba ve fázi konečného výběru odpovědět podrobněji).
Zdroje pro financování investičních i neinvestičních výdajů budou následující:
•
rozpočet města Plzně (konkrétně rozpočtové příjmy daného roku, ve kterém je výdaj realizován, a zároveň kumulované částky ze zlepšených příjmů předchozích období, které byly pro účely financování akce EHMK soustředěny
ve zvláštním fondu);
•
rozpočet Plzeňského kraje (konkrétně příspěvky Plzeňského kraje na provoz kulturní společnosti Plzeň 2015 a. s.
a výdaje realizované přímo z rozpočtu Plzeňského kraje na investiční projekty realizované Plzeňským krajem a jím
zřizovanými organizacemi);
•
Regionální operační program NUTS II Jihozápad (investice v rámci Integrovaného plánu rozvoje města);
•
strukturální fondy EU (Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Životní prostředí, Integrovaný operační program a další);
•
Komunitární programy EU (Culture, Europe for Citizens, Life-long learning Programme, Youth in Action, MEDIA atd.);
•
Norský finanční mechanismus, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Švýcarský finanční mechanismus;
•
Ministerstvo kultury ČR;
•
Evropská komise – Cena Meliny Mercouri (pokud bude udělena);
•
sponzoři;
•
privátní investoři (investice privátních partnerů Integrovaného plánu rozvoje města);
•
obce Plzeňského kraje spolupracující na programové náplni;
•
marketingové příjmy (prodej vstupenek, franchising, co-branding);
•
dobrovolníci.
Podrobnosti ohledně účasti jednotlivých subjektů na financování projektů akce Plzeň – EHMK 2015 jsou stanove-
ny níže při rozboru financování konkrétních proudů programu.
170
2.3 Už finanční orgány města hlasovaly o vyčlenění příslušných částek, nebo závazně přislíbily jejich poskytnutí? Pokud ne, kdy tak učiní?
Město Plzeň se usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 359 ze dne 6. 9. 2007 rozhodlo kandidovat na titul EHMK
2015. Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 413 ze
dne 4. 9. 2008. Za závazný lze proto považovat investiční plán v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, kde je investorem město, které by mělo do projektu investovat v období 2008–2015 1 497 mil. Kč (59,88 M€). Usnesení Zastupitelstva města Plzně jako nejvyššího rozhodovacího orgánu jsou pro město závazná. Usnesení o schválení Integrovaného
plánu rozvoje města bylo přijato jednohlasně.
Město přijalo již k datu prvního kola přihlášky do soutěže o EHMK 2015 následující finanční opatření:
•
byl zřízen samostatný účelový fond na kofinancování evropských projektů města, ve kterém dosud město kumu-
•
byl schválen záměr vytvořit zvláštní účelovou rezervu ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně, která bude zajišťovat
lovalo téměř 450 mil. Kč (cca 17,3 M€);
financování přípravy kandidatury (neinvestičních výdajů) a bude každoročně plněna současně se schvalováním
rozpočtu na daný kalendářní rok dle možností města a potřeb kandidatury;
•
byl schválen závazek města finančně zajistit činnosti kulturní společnosti Plzeň 2015 z rozpočtu města po celou
dobu existence společnosti (předpoklad 2011–2016);
•
pravidla financování činností spojených s kandidaturou budou od roku 2010 pravidelně schvalována jako součást
dokumentu Zásady sestavení rozpočtu pro následující kalendářní rok a pro stanovení rozpočtového výhledu pro
další tři roky (zásady jsou závazným podkladem schvalovaným Zastupitelstvem města Plzně pro tvorbu rozpočtu
na daný kalendářní rok).
Do přípravy kandidatury na titul EHMK, souvisejících propagačních marketingových aktivit a přípravy investičních
projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města investovalo město Plzeň ke dni podání této přihlášky celkem
20,6 mil Kč (0,824 M€).
171
2.4 Jaké celkové výdaje se plánují výhradně pro akci Evropské hlavní město kultury?
Za výdaje spojené výhradně s akcí EHMK budeme pro účely tohoto textu považovat pouze neinvestiční výdaje,
které jsou spojeny s provozem organizace Plzeň 2015 a výdaji na umělecké projekty a programovou náplň v letech
2011–2016.
U investičních výdajů je velice obtížné posoudit, zda jsou plánovány výhradně pro akci EHMK. Buď jsou zahrnuty
v Integrovaném plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015, byly schváleny k realizaci Zastupitelstvem města Plzně a jsou
součástí dlouhodobé strategie ekonomického a sociálního rozvoje města (viz výše otázka č. I/7 a otázka č. I/15), nebo
nejsou zahrnuty v Integrovaném plánu rozvoje města. Jejich přesný rozsah lze v okamžiku, kdy není kandidatura schválena, jen obtížně předpovědět.
Předběžný rozpočet podle kategorií a zdrojů (v mil. Kč):
Celkové náklady
172
Město
1. Umění & Technologie
81
Stálá výstava – umění na ulici (film, video)
30
Výstavy
20
Konference
13
Film
4
3
Hudba
14
5
2. Vztahy & City
111
Stálá výstava – umění na ulici (sochy pro Plzeň)
30
27
Film
20
4
Hudba
20
Divadlo
6
6
Komunitní projekty
31
24
Speciální akce
4
Region
Stát
ROP – granty EU
25
15
Sponzoři
Ostatní – in-kind
3
2
5
13
1
9
1
15
15
2
1
1
3
4
3
4
Celkové
Město
Region
Stát
náklady
ROP – granty
Sponzoři
Ostatní – in-kind
EU
3. Tranzit & Menšiny
173
Film
63
5
5
5
8
Speciální akce a festivaly
89
27
5
2
27
5
22
Výstavy
4
0,5
1
1
1
0,5
Divadlo
17
9
8
4. Příběhy & Prameny
207
Stálé výstavy – umění na ulici
21
18
3
Výstavy
50
10
25
3
2
5
Divadlo
53
27
13
5
Literatura
20
5,5
Film
50
18
Speciální akce
3
Hudba
10
Propagace
63
Mezisoučet – program, akce, propagace (Kč)
635
221
89
44
83,5
39
93,5
Mezisoučet (€)
25,4
8,84
3,56
1,76
3,34
1,56
3,74
Provozní náklady společnosti (Kč)
104,7
73,29
15,705
Provozní náklady společnosti (€)
4,19
2,93
0,63
0
0,21
0
0,42
Celkem (Kč)
739,70
294,29
104,71
44,00
88,74
39,00
103,97
Celkem (€)
29,59
11,77
4,19
1,76
3,55
1,56
4,16
5
40
8
7,5
11
10
7
11
3
7
3
5,235
10,47
173
2.5 Jak velké výdaje se plánují na infrastrukturu
(infrastruktura kultury a cestovního ruchu, včetně renovace existující infrastruktury)?
Jak již bylo uvedeno, investice do kulturní infrastruktury jsou zahrnuty v Integrovaném plánu rozvoje města Plzeň
– EHMK 2015. Na rozvoj kulturní infrastruktury bylo celkem vyčleněno 2 422 mil. Kč (96,88 M€).
Seznam projektů dle schváleného Integrovaného plánu rozvoje města je následující:
Nová stavba
Rekonstrukce
Přibližné náklady (v mil. Kč)
Přibližné náklady (v mil. €)
600
24
500
20
×
330
13,2
×
125
5
Infrastruktura celostátního významu
Divadlo se zázemím pro orchestr
×
Muzeum designu a životního stylu (revitalizace ploch, nová instituce)
Nové výstavní prostory pro Západočeskou galerii v Plzni
×
Infrastruktura regionálního a místního významu
Knihovna města Plzně
4×4 Cultural Factory (revitalizace ploch, pobytové programy, studia)
×
80
3,2
Moving Station (revitalizace ploch, bývalá železniční zastávka – soukromý projekt)
×
55
2,2
Revitalizace bývalého františkánského kláštera – episkopální muzeum (projekt katolické církve v Plzni)
×
40
1,6
Relaxační a kulturní zóna pod širým nebem na soutoku řek Radbuzy a Mže
×
385
15,4
150
6
157
6,28
Investice města
1 497
59,88
Partnerské investice
925
37
Celkem
2 422
96,88
Greenways – síť stezek pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře v údolních nivách řek
Náměstí a parky (sochy a umění na veřejných prostranstvích)
Kurzívou jsou označeny projekty, u nichž není investorem město Plzeň
174
×
×
2.6 Jaký je plán pro zainteresování sponzorů na celé akci? V jaké výši se odhaduje finanční účast
sponzorů?
S ohledem na výše uvedený předpokládaný rozpočet pro samotnou akci EHMK 2015 tvoří příspěvek sponzorů cca
6 % celkových výdajů na programovou náplň, umělecké projekty a propagaci akce.
„Plzeň 2015 – snoubení historie a businessu v jednom místě –
sláva z dob spojení Plzně a Norimberku. To je Plzeň.“
Ze zkušeností jiných měst, které realizovaly projekt EHMK, vyplývá, že vklad sponzorů netvoří významnou část
„Já si představuji Plzeň v roce 2015 jako centrum obchodů, kin,
celkových výdajů a obvykle se pohybuje na výše uvedené úrovni. Strategie pro zapojení sponzorů se bude orientovat
mrakodrapů, kostelů, vysokých škol, muzeí, divadel a dopravy.“
především na vyhledávání partnerů jednotlivých projektů tak, aby se každý z partnerů mohl identifikovat s danou aktivi-
„Plzeň 2015 jako moderní kulturní město s novým divadlem
tou. V týmu ekonomického ředitele bude jeden pracovník přímo odpovědný za vyhledávání a komunikaci s privátními
a koncertním sálem, který stále ještě není.“
partnery projektů. Zároveň se předpokládá, že bude vybrán jeden generální sponzor celého projektu, který bude spo-
Odpovědi na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
lečně s městem Plzeň na projektu participovat a který se bude podílet nejen na získávání finančních prostředků, ale i na
manažerském řízení celého projektu.
Strategie k získání sponzorů se bude orientovat především na:
•
nejvýznamnější průmyslové a finanční podniky, které mají sídlo v Plzni a Plzeňském kraji. Cílem bude intenzivně
propojit marketingové aktivity tak, aby naplňovaly společnou strategii;
•
vyhledávání národních a nadnárodních ekonomických gigantů, kteří mají tradici ve financování kulturních aktivit,
a proto by mohly mít zájem podílet se i na projektu Plzeň – EHMK 2015 (banky, energetické společnosti, telekomunikační společnosti);
•
získání místních podniků, které mohou poskytnout v rámci co-brandingu nefinanční podporu (ubytování, logistika,
•
získání odpovídajícího portfolia mediálních partnerů (evropská, národní i regionální úroveň).
komunikace, doprava, služby);
Jednání se sponzory bude probíhat v úzké koordinaci s politickým vedením města – primátorem, ekonomickým
náměstkem a náměstkem pro kulturu a cestovní ruch.
175
2.7 Podle jakého rozvrhu se tyto výdaje budou realizovat v případě, že město získá titul Evropské hlavní
město kultury? (Odpověď na tuto otázku je v předvýběrové fázi nepovinná).
„Plzeň 2015 = multikulturní komunikující metropole s důrazem
Předpokládaný harmonogram je stanoven následujícím způsobem:
na živé umění ve veřejném prostoru. Je potřeba vytvořit
centrum kultury – Plzeň Světovar. Plzeň si zaslouží nové
divadlo.“
Neinvestiční výdaje – výdaje na umělecký program a kulturně-sociální projekty
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5,52 %
5,52 %
8,36 %
10,11 %
15,48 %
55,01 %
Neinvestiční výdaje – provoz účelově založené kulturní organizace Plzeň 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8,53 %
12,65 %
13,61 %
13,10 %
20,54 %
22,98 %
8,59 %
Investiční výdaje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň – EHMK 2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10,11 %
12,24 %
16,06 %
14,80 %
18,99 %
13,73 %
14,08 %
Pro investiční výdaje, které nejsou přímou součástí Integrovaného plánu rozvoje města, nelze v tuto chvíli stanovit harmonogram pro jednotlivé roky.
176
IV.
INFRASTRUKTURA
MĚSTA
1
JAKÝMI INFRASTRUKTURNÍMI PROSTŘEDKY PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI
MĚSTO DISPONUJE (REGIONÁLNÍ, CELOSTÁTNÍ, MEZINÁRODNÍ DOPRAVA)?
PLZEŇ NA KŘIŽOVATCE OBCHODNÍCH CEST
„Plzeň v roce 2015 = hlavní město Prahy.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Město Plzeň bylo cíleně a promyšleně založeno ve středu plzeňské kotliny v místě dávné křižovatky obchodních
cest na přirozené spojnici střední a západní Evropy. Tudy se vracel z Německa do Prahy svatý Vojtěch, první Čech
s širokým evropským pohledem, tudy vedly nejvýznamnější středověké cesty – řezenská a norimberská, zvaná též Zlatá
stezka neboli Via Carolina.
PLZEŇ – KŘIŽOVATKA STŘEDNÍ EVROPY
Plzeň má vynikající napojení na silniční síť, neboť leží na dálnici D5, která spojuje hlavní město České republiky Prahu s Německem. Tato dálnice vede od českých hranic přes celé Německo až do Francie.
Plzeň je křižovatkou i dalších významných dopravních tepen evropské dopravní sítě:
– E49 Německo – Vojtanov – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Rakousko
– E50 Německo – Rozvadov – Plzeň – Praha – Slovensko
– E53 Německo – Cínovec – Praha – Plzeň – Železná Ruda – Německo
Město je v dobré dopravní dosažitelnosti z Prahy (88 km), Šumavy (70 km), atraktivních lázeňských měst Karlových
Varů (79 km) a Mariánských Lázní (74 km). Západní hranice země je vzdálena jen 75 km.
182
BERGEN
TURKU
HELSINKI
1389 km
STOCKHOLM
TALLIN
1143 km
1312 km
1405 km
STAVANGER
1129 km
1313 km
GLASGOW
1202 km
DUBLIN/
BAILE ÁTHA
LIVERPOOL
CLIATH
1464 km
COPENHAGEN
727 km
VILNIUS
1189 km
985 km
CORK/
CORCAIGH
AMSTERDAM
1530 km
800 km
ROTTERDAM
817 km
BERLIN
ESSEN
378 km
ANTWERPEN 602 km
BRUXELLES
BRUGGE 718 km
874 km LILLE MONS LIEGE WEIMAR
785 km
889 km 750 km
669 km
KRAKÓW
254 km
PRAGUE
LUXEMBURG
PARIS
562 km
95 km
625 km
KOŠICE
913 km
718 km
LINZ
218 km
GRAZ
436 km
MARIBOR
AVIGNON
PORTO GUIMARÃES
2130 km
2110 km
SALAMANCA
SIBIU
677 km
1098 km
499 km
SANTIAGO DE COMPOSTELA
2113 km
PECS
1136 km
MARSEILLE
1202 km
BOLOGNA
784 km
FLORENCE
877 km
2075 km
MADRID
LISBOA
2243 km
ISTANBUL
1702 km
1839 km
THESSALONIKI
1201 km
PATRA
1315 km
ATHÉNA
1605 km
LODZ
570 km
LEIPZIG
347 km
PL
D
DRESDEN
180 km
POZNAŃ
WROCLAW
470 km
364 km
LIBEREC
197 km
HRADEC KRÁLOVÉ
KARLOVY VARY
189 km
79 km
KRAKÓW
562 km
PRAHA
88 km
OSTRAVA
431 km
NÜRNBERG
198 km
KLATOVY
JIHLAVA
42 km
ŽILINA
190 km
477 km
BRNO
REGENSBURG
273 km
148 km
ČESKÉ BUDĚJOVICE
137 km
SK
MÜNCHEN
262 km
WIEN
BRATISLAVA
325 km
389 km
LINZ
218 km
A
SALZBURG
280 km
BUDAPEŠŤ
GRAZ
440 km
H
570 km
JAK Z EVROPY DO PLZNĚ, Z PLZNĚ DO EVROPY
Letecká doprava
Plzni nejbližší mezinárodní letiště se nachází v Praze-Ruzyni, asi 55 minut cesty po dálnici D5 (85 km). Z tohoto
„Plzeň 2015 = úžasná, báječná, skvělá! Doufám, že u toho
letiště zajišťují civilní dopravu do celého světa kromě dalších leteckých společností i České aerolinie, které nabízí spojení
budu.“
z Prahy do více než 50 destinací v Evropě, Severní Americe, Asii, severní Africe a na Středním východě.
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
Letecká doprava v Plzni: Letiště Plzeň-Líně získalo 1. 7. 2001 statut „mezinárodního neveřejho letiště pro lety VFR“,
tj. za podmínek viditelnosti ve dne. Provozovatelem letiště je firma PlaneStation Pilsen s. r. o.
Autobusová doprava
Přes Centrální autobusové nádraží vedou mezinárodní linky do těchto států: Anglie, Německo, Francie, Belgie,
Holandsko, Ukrajina, Španělsko, Švýcarsko, Lucembursko. Autobusy z Plzně zajišťují pravidelná spojení s mnoha evropskými městy, např. Paříž, Londýn, Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Mnichov, Amsterdam, Brusel,
Madrid, Lucemburk, Bern, Curych, Barcelona, Ženeva, Bonn atd.
Železniční doprava
Plzeň tvoří významný železniční uzel, ve kterém se sbíhají trati ze šesti hlavních směrů: Prahy, Chebu, Českých Budějovic, Domažlic, Železné Rudy a Žatce. Plzeňské hlavní nádraží se nachází téměř ve středu města a devět menších
stanic je na okraji. Frekvence výchozích, končících a tranzitních vlaků v průběhu 24 hodin činí přibližně 230 vlaků. Dopravu zajišťují České dráhy a. s. Přes Plzeň jezdí mezinárodní rychlíky, které umožňují přímé spojení s Frankfurtem nad
Mohanem, Mnichovem, Norimberkem a Stuttgartem. Dva přímé páry mezinárodních rychlíků spojují Plzeň se slovenskými městy Žilinou, Popradem a Košicemi.
Plzeň je propojena s mnoha významnými hospodářskými centry České republiky: Ostrava, Bohumín, Brno, České
Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Labem, s hlavním městem Prahou a v neposlední řadě i s lázeňskými a turistickými místy Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Železná Ruda.
Automobilová doprava
Plzeň je velmi dobře dostupná ze střední i západní Evropy zejména díky dálnici D5, která je již na území České
republiky zcela dokončená. Na bývalém hraničním přechodu Rozvadov-Waidhaus navazuje na německou dálnici A6.
V opačném směru je možné z Plzně přes Prahu pokračovat po dálnici D1 do Brna a dále pak přes Vyškov do Olomouce, nebo pokračovat po dálnici D2 přes Břeclav na Slovensko. Lze také využít dálnici D8, která spojuje Prahu s Lovosicemi a Ústím nad Labem a pokračuje do Německa. Z Prahy se můžete vydat dálnicí D11 přes Poděbrady, Hradec
Králové do Polska.
185
„Plzeň je lepší pro studium, všechno je blízko.“
Rašíd, arabský student lékařské fakulty v Plzni.
Vazbu města na dálnici D5 zajišťují čtyři dálniční přivaděče, z velké části již dokončené. Do roku 2015 by se měly
realizovat zbývající úseky bezprostředně navazující na zastavěné části města.
in Kaiserová, I.: Vařit se ve vlastní šťávě. Studie kulturního
potenciálu cizineckých komunit v Plzni, Plzeň 2009, s. 22.
Na kole
Město zajišťuje realizaci sportovně-rekreačních tras v údolích řek, které rovněž slouží k převedení dálkových tras
městem. Plzní vedou dvě mezinárodní cyklotrasy – panevropská cyklotrasa Paříž–Praha (č. 37) a mezinárodní cyklotrasa Řezno–Plzeň–Praha (č. 3).
Pěšky
Navigace na Plzeň je velmi dobře řešena ze všech směrů díky značení Klubu českých turistů, člena mezinárodní
organizace pěší turistiky EWV – Europäische Wandervereinigung, IVV – Internationaler Volkssportverband a IML
– International Marching League.
Integrovaná doprava Plzeňska
Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) zajišťuje dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí od roku 2002. IDP je možné
cestovat na jednotný jízdní doklad – na předplatné nabité na Plzeňské kartě. Pro návštěvníky Plzně je určena Plzeňská
jízdenka, která je obdobou Plzeňské karty (je přenosná, možnost použití elektronické peněženky, nikoli předplatného).
Městská hromadná doprava Plzeň
Plzeň má široký systém městské hromadné dopravy. Doprava obyvatelstva je zajišťována tramvajemi, trolejbusy
a autobusy. Všechny tři trakce tvoří jeden ucelený systém, který zajišťuje přepravu cestujících na celém území města
a v jeho blízkém okolí.
Plzeňská karta
Město Plzeň využívá nový odbavovací systém, který je založený na samoobslužných terminálech Cardman. Odbavovací systém v současné době umožňuje nákup předplatného v systému IDP až v šesti různých kombinacích. Díky
elektronické peněžence, využitelné pro zákazníky Plzeňských městských dopravních podniků, lze nakoupit jízdenky přímo ve vozech plzeňské MHD. Rezervační systém s napojením na server Plzeňská vstupenka nabízí možnost pohodlné
rezervace a nákupu předplatného do vybraných kulturních zařízení města Plzně.
186
2
JAKOU MÁ MĚSTO ABSORPČNÍ KAPACITU Z HLEDISKA UBYTOVÁNÍ TURISTŮ?
1 500 nových lůžek za poslední 3 roky
V několika posledních letech zažívá město Plzeň skutečně dynamický rozvoj cestovního ruchu. Prvním impulzem
k němu byl Program rozvoje města schválený Zastupitelstvem města Plzně v roce 2004, který jej definoval jako jednu
ze tří priorit rozvoje města. Jednoznačná vůle města podporovat cestovní ruch byla signálem pro investory, kteří reagovali na zvýšenou poptávku po ubytovacích kapacitách. Během několika let, od roku 2005 do roku 2009, město Plzeň
zdvojnásobilo svou dosavadní lůžkovou kapacitu v hotelích a penzionech.
V současné době disponuje Plzeň 2 887 lůžky ve *** a **** hotelech a 4 022 lůžky v privátech, kempech a ubytovnách. V Plzni působí čtyři mezinárodní hotelové řetězce – Marriott, Angelo (Vienna International), Ibis (Accor) a Best
Western. Díky jejich aktivitám získává Plzeň novou mezinárodní klientelu. Kvalitní ubytovací kapacity se nacházejí i v dalších částech regionu Plzeňsko.
Plzeň – nová česká kongresová destinace
S nárůstem počtu nových kvalitních hotelů se výrazně navýšil i počet konferenčních sálů ve městě. Hotelové konferenční kapacity (např. Parkhotel s kapacitou 1 000 míst) doplňují atraktivní stylové prostory secesní Měšťanské besedy, Divadla J. K. Tyla, Západočeského muzea a pivovaru Plzeňský Prazdroj. Ke společenským akcím a výstavám slouží též Dům kultury INWEST v centru města. Plzeň je připravena přivítat i prestižní mezinárodní akce. Např. v říjnu 2009
zde proběhlo finále mezinárodní soutěže o udržitelném rozvoji měst LivCom.
Počet ubytovaných turistů každoročně vzrůstá, v roce 2008 činil počet realizovaných přenocování v Plzni 933 358
(rok 2005 – 683 110; 2006 – 772 214; 2007 – 846 163).
190
VÝVOJ POČTU UBYTOVANÝCH TURISTŮ V PLZNI
933 358
846 163
772 214
683 110
2005
2006
2007
2008
3
JAKÉ PROJEKTY (V OBLASTI MĚSTSKÉ A TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY,
VČETNĚ OBNOVY STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY) SE MAJÍ REALIZOVAT
V DOBĚ ODE DNEŠKA DO ROKU, PRO KTERÝ SE MĚSTO HLÁSÍ O TITUL
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY?
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
DOPRAVA
Automobilová doprava
Vazbu města na dálnici D5 zajišťují čtyři dálniční přivaděče, z velké části již dokončené. Do roku 2015 by se měly
realizovat zbývající úseky bezprostředně navazující na zastavěné části města.
Železniční doprava
Probíhá výstavba III. tranzitního koridoru, který od západu k východu přetíná Českou republiku a propojuje tak navazující úseky v Německu a Polsku. V oblasti Plzně byla realizována část Plzeň–Stříbro, do roku 2015 by měla proběhnout výstavba úseku Rokycany–Plzeň, jehož značná část bude vedena tunelem.
Cyklistika
Město zajišťuje realizaci Greenways – sportovně-rekreačních tras v údolích řek, které budou rovněž sloužit jako
bezpečné a atraktivní „dálnice“ pro cyklisty, pěší a in-line bruslaře napříč celým městem. Tyto trasy budou součástí
mezinárodních a dálkových cyklotras včetně směru Paříž–Praha a Řezno–Plzeň–Praha. V současné době probíhá příprava realizace nových úseků na trasách podél řek Mže, Radbuzy, Úhlavy i Úslavy.
Do roku 2015 by měly být realizovány všechny podstatné části tohoto systému. Jde o jeden z klíčových projektů
kandidatury na titul EHMK 2015 ve spojení s investicemi do výtvarné a pobytové kvality navazujících veřejných prostranství – parků a náměstí, především ve spojení s kulturně-relaxační zónou a open-air galerií (na soutoku Radbuzy a Mže
v těsné blízkosti historického jádra města). Další velká open-air galerie by měla vzniknout na náměstí Emila Škody v blízkosti Centrálního autobusového nádraží.
V souvislosti s kandidaturou byl rovněž zahájen program doplnění ryze kulturní infrastruktury, která je v nevyhovujícím stavu nebo obdobné zařízení v Plzni zcela chybí. Do roku 2015 budou proto i za přispění evropských strukturálních fondů realizovány následující projekty:
194
KULTURNÍ INFRASTRUKTURA
Nová divadelní budova
Bude postavena nová divadelní budova, jejíž velký sál bude mít diváckou kapacitu 550 míst a bude použitelný i jako
koncertní sál. Součástí budovy budou variabilní studio black box s diváckou kapacitou 200 míst, foyer k užití i jako auditorium a site specific scéna, zkušebny a zázemí pro herce, tanečníky a orchestry, bar, restaurace, administrativní zázemí pro vedení divadla.
4×4 Cultural Factory
Proběhne rekonstrukce brownfieldu – bývalého pivovaru a kasáren v Plzni-Světovaru. Jedná se o komplexní projekt revitalizace daného území. V jednotlivých objektech budou sídlit různé kulturní a společenské organizace. Nová
umělecká rezidenční čtvrť 4×4 Cultural Factory bude centrem různých žánrů orientovaných na živé umění – především
tanec, performance a výtvarné umění. Bude prostorem s ateliéry, variabilními sály pro divadlo, koncerty, konference,
workshopy, se zkušebnami, možností ubytování (rezidence), kavárnou a doplňujícím zázemím. Své místo zde bude mít
i bohatá spolková činnost.
Muzeum designu a životního stylu
Vznik tohoto muzea je součástí záměru revitalizovat objekt bývalého pivovaru a kasáren Světovar. Měla by vzniknout instituce celostátního významu – ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.
Nové výstavní prostory Západočeské galerie nebo Knihovna města Plzeň představují další investiční projekty
v úzké spolupráci s krajem.
195
V.
KOMUNIKAČNÍ
STRATEGIE
1
JAKOU MĚSTO CHYSTÁ KOMUNIKAČNÍ STRATEGII PRO AKCI EVROPSKÉ
HLAVNÍ MĚSTO KULTURY?
(NA TUTO OTÁZKU JE TŘEBA VE FÁZI KONEČNÉHO VÝBĚRU ODPOVĚDĚT PODROBNĚJI – PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O MEDIÁLNÍ STRATEGII
A O MOBILIZACI VEŘEJNOSTI A OBYVATEL MĚSTA. VE FÁZI KONEČNÉHO VÝBĚRU JE TŘEBA PŘIHLÉDNOUT PŘEDEVŠÍM K PLÁNOVANÝM NEBO JIŽ
NAVÁZANÝM PARTNERSTVÍM S TISKEM A AUDIOVIZUÁLNÍM SEKTOREM S CÍLEM ZAJISTIT MEDIÁLNÍ POKRYTÍ AKCÍ, JAKOŽ I PLÁNŮ SPOJENÝCH
S TOUTO STRATEGIÍ.)
Co hodláme sdělit?
Cílem projektu Plzeň 2015 je v maximální míře naplnit očekávání aktivních občanů a aktérů na poli kultury. Chceme výraznou měrou zviditelnit zdejší potenciál v rámci Evropy tak, aby se Plzeň stala permanentním zdrojem vzájemného obohacování a výměny zkušeností. Současně by měla být atraktivním turistickým cílem a zdrojem inspirace a motivace pro vstřebávání nových impulzů.
Plzeň by měla být v roce 2015 známa jako místo výjimečných uměleckých počinů, ale i město angažovaných obyvatel. Místo mezioborového a mezikulturního dialogu. Místo, kde prostřednictvím rozvoje své vlastní kreativity nacházejí
lidé prostor pro kultivaci sebe sama.
Jak toho chceme dosáhnout?
Komunikační strategie úzce souvisí s realizací a propagací vlajkových projektů roku 2015. Podle potenciálu jednotlivých projektů bude mít komunikace národní či evropskou dimenzi.
ETAPY
V období 2008–2009 jsme i díky financím získaným z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dokázali, že jsme schopni představit projekt EHMK v České republice. Realizované aktivity nám pomohly získat řadu
podporovatelů a zapojit obyvatele Plzně.
V období 2010–2015 již bude komunikační strategie zaměřená především na budování zájmu cílových skupin
o projekty, které pro ně budou připravované:
2010
Průběžné posilování povědomí o projektu EHMK a konkrétním projektu Plzeň 2015
2011
200
2012
Komunikace jednotlivých projektů Plzeň 2015 s evropskou dimenzí a výrazným lokálním dopadem – prezentace vývoje
2013
projektu a prvních úspěšných milníků
2014
Intenzivní propagace chystaných akcí a dokončovaných investičních projektů
2015
Komunikace přizpůsobena dramaturgii kulturního programu Plzeň 2015
2016
Prezentace výsledků a dopadů EHMK na Plzeň a její obyvatele, účast na konferencích o EHMK
201
2
20
01
CÍLOVÉ SKUPINY
Cílové skupiny jsou úzce spojeny s jednotlivými projekty a akcemi. Zaměříme se na lokální i evropské úrovni na tyto
„Plzeň 2015 = město žijící po celý den, smějící se, bavící se.
Zkrátka kvalitní kulturní stánek, ale mohl by být čistější.“
skupiny:
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
•
publikum z Plzně, okolního regionu a celé ČR;
•
publikum z Evropy a dalších zemí;
•
profesionálové z oblasti kultury a kulturní sítě v Evropě;
•
sponzoři a podnikatelé z České republiky a Evropy;
•
poskytovatelé služeb v Plzni a České republice.
V rámci výše uvedených cílových skupin hodláme věnovat zvláštní pozornost rodičům, pedagogům i producentům
a realizátorům uměleckých projektů:
•
Rodiče a pedagogové mají nejsilnější vliv na novou generaci. Cílem projektu je nejen přinést kvalitní a mezinárodně zajímavý program pro rok 2015, ale i posílit vnímání kultury jako hybné síly rozvoje lidské společnosti, prostředku pro mezilidskou komunikaci a interkulturní dialog;
•
Za důležité nositele poselství o EHMK považujeme realizátory a umělce zapojené do příprav programové části
projektu. Budeme hledat i komunikační synergie s Evropskými hlavními městy kultury, městy EHMK po roce 2015
4) blíže viz otázka I/8 této přihlášky
a samozřejmě s vítězným městem EHMK 2015 v Belgii.4
KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
S cílovými skupinami budeme komunikovat „jejich řečí“
Během realizace projektu budeme sledovat vývoj technologií a hledat i používat nové, atraktivní způsoby komunikace pro jednotlivé skupiny. Naším cílem je hledat cesty, které usnadní komunikaci napříč Evropou.
Virální marketing a „šeptanda“
Využijeme potenciálu samovolného šíření zábavných informací mezi lidmi. Chceme podpořit nástroje mezilidské
komunikace a pracovat se sděleními ve formě vtipů, mailů apod., které samy o sobě budou tak atraktivní, že je lidé
a komunity začnou sami dobrovolně šířit. Hodláme vytvořit informační „nákazu“ kulturou a projektem Plzeň 2015 a šířit
ji napříč Evropou prostřednictvím komunitních serverů a dalšího internetového a digitálního prostředí.
202
Internetová EHMK i-TV
Internetová televize ecocitv2015.eu (i pod doménou www.ehmkitv.eu) poslouží nejen jako prostředí pro informace
a reportáže k programové nabídce roku 2015 v obou EHMK, ale i jako prostředí, kam diváci i aktéři budou moci vkládat
svá videa. Vznikne nový interaktivní server pro fanoušky EHMK, který pomůže v realizaci projektu EHMK dalším městům a bude propagovat myšlenku EHMK.
PR aktivity se zaměří na celou Evropu se zvláštním důrazem na propagaci akcí v zemích sousedících s Českou
republikou, odkud předpokládáme nejvyšší počet zahraničních „kulturních“ turistů. Předpokládáme vytvoření sítě PR
pracovníků v okolních zemích, kteří v nich budou propagovat projekt Plzeň 2015. Do týmu externích pracovníků PR
Plzeň 2015 bychom rádi zapojili zpravodaje a fotografy evropských tiskových agentur, kteří by v kontextu své práce pro
agenturu pracovali i pro tým Plzeň 2015.
Využijeme i tradiční nástroje komunikace:
•
Média – deníky, týdeníky, měsíčníky, speciální kulturní média, rádia, televize
•
Tiskoviny – newslettery, letáky
•
On-line komunikace – www.plzen2015.cz, blogy, kulturní portály, Facebook, YouTube, MySpace, Twitter
•
Outdoor a indoor média – citylighty, bilboardy, mobilní objekty, hypercuby, letištní sítě, palubní časopisy
•
Informační kanály pro cestovní ruch – městská informační centra, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Česká centra v zahraničí
203
Využití komunikačních nástrojů v jednotlivých etapách projektu
Přípravná fáze – rok 2105 – dozvuky a vyhodnocení po roce 2015
2010
Účast na konferencích v ostatních EHMK
2011
2012
2013
2014
2015
2016
•
•
•
•
•
•
Newsletter – dvouměsíčně pro ČR, v Aj a Nj
•
•
•
•
•
•
Tiskové konference a press tripy – PR na národní i mezinárodní úrovni
•
•
•
•
•
•
•
On-line komunikace
•
•
•
•
•
•
•
Web, blogy, komunitní sítě
•
•
•
•
•
•
•
Virální marketing
•
•
•
•
•
•
Call centrum a Městské informační centrum
•
•
•
•
•
•
Propagace v plzeňských restauracích a klubech či kavárnách
•
•
•
•
•
•
Spolupráce s rajce.net a s idnes.cz na národní úrovni – PR projektu, interaktivní
•
•
•
•
•
•
Tisková, televizní a rádiová reklama
•
•
EHMK i-TV
•
•
•
Provázání s komunikačními strategiemi EHMK 2014 a 2016
•
•
•
Outdoor a indoor média
•
•
•
vkládání fotografií z Plzně
204
205
2
20
05
OBDOBÍ 2014–2015 – PŘÍKLADY PLÁNOVANÝCH KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ Z HLEDISKA JEDNOTLIVÝCH PROUDŮ PŘIHLÁŠKY
Komunikační nástroje – podle proudů této
Regionální úroveň
Národní úroveň
Mezinárodní úroveň
Google mapy
Google mapy
Kulturní média – web a časopisy
Kulturní média – web a časopisy
přihlášky
Umění & Technologie
Virální marketing
EHMK i-TV
Vztahy & City
rajce.net – fotografický portál, vkládání fotografií
rajce.net – fotografický portál, vkládání fotografií
z akcí v Plzni
z akcí v Plzni
spoluzaci.cz – spolupráce s portálem fungujícím
spoluzaci.cz – spolupráce s portálem fungujícím
na bázi komunikace mezi spolužáky
na bázi komunikace mezi spolužáky
www.plzen2015.cz
www.plzen2015.cz
Blogy, Facebook, Twiter, My Space – podpora
Blogy
komunikace EHMK v rámci sítí
Píseň pro Plzeň – její šíření v českých rádiích
Propagace v kavárnách, restauracích, mateřských
EHMK i-TV
Blogy
plzenaci.eu – založení portálu, který vytvoří
platformu komunikace mezi Plzeňáky ve světě
www.plzen.2015
Facebook, Twiter, My Space – podpora komunikace EHMK v rámci sítí
Lifestylový tisk
centrech apod.
Virální marketing
Tranzit & Menšiny
Propagace v komunitních centrech, prostřednictvím organizací pečujících o minority v ČR
Národní dopravní sítě – České dráhy, ČSAD
Kampaň na venkovních nosičích na hlavních
silničních tazích v ČR
Neziskové organizace zabývající se komunitami
a jejich sítě
Mezinárodní dopravci – Student Agency, Eurolines,
spedice
Road show – prezentační kamion Plzeň – EHMK
2015 putující po Evropě
Palubní časopisy
Navigace do aut – upozornění na Plzeň, zviditelnění
turistického cíle
Příběhy & Prameny
Propagace v místních restauracích, hotelích,
Co-branding s Plzeňským Prazdrojem a ostatními
Co-branding s Plzeňským Prazdrojem a ostatními
u provozovatelů služeb (taxi, dopravci apod.)
silnými podporovateli
silnými podporovateli
Propagace v originálních restauracích Pilsner
Palubní časopisy a magazíny cestovního ruchu
Urquell v ČR a Evropě
206
AMBASADOŘI PROJEKTU Z ŘAD VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SE VZTAHEM K PLZNI
Sport
Kateřina Emmons, Petr Čech, Martin Straka, David Křížek, Kateřina Wiesnerová, Dagmar
Damková, Milan Spěšný, Jan Řehula, Martin Fillo, Marek Nový
Divadlo
Dalibor Tolaš, Jiřina Jirásková, Jiří Suchý, Blanka Bohdanová, Jana Hlaváčová, Pavel
Šmok, Petr Kostka, Bára Munzarová, Pavel Pavlovský, Jiří Langmajer, Zorka Kostková,
Stáňa Fořtová-Topinková, Ivona Jeličová, Jevhen Šokalo, Martin Stránský, Antonín
Procházka, Jakub Zindulka, Andrea Černá, Jaroslav Kepka, Ladislav Smoček
Hudba
Eva Urbanová, Lubomír Brabec, Petr Vronský, Karel Gott, Dan Bárta, Roman Holý, Taras
Band, Yahozna, Burma Jones, Bohouš Josef, Muertamente
Výtvarné umění
Helena Königsmarková, Roman Musil, Petr Jindra, Dušan Záhoranský, Michal Pěchouček,
František Bálek, Milan Knížák, Vhrsti
Lékařství
Vladislav Třeška
Modeling
Helena Houdová
Cestování
Miroslav Zikmund
Literatura
Jakuba Katalpa
Horolezectví
Čestmír Lukeš
Držitel Nobelovy ceny za fyziku (2007)
Petr Grünberg
Oscar za fi lmovou techniku
Horst Burbulla – sídlo firmy v Plzni
Pivovarnictví
Václav Berka, Jan Hlaváček
Laureáti Ceny 1. června
1994 Fero Fenič, 1995 Jacques Rupnik, 1996 Roger Scruton, 1997 Jefim Fištejn,
1998 Adam Michnik, 1999 Vilém Prečan, 2000 Oto Ulč, 2001 Petra Procházková,
2002 Jan Šibík, 2003 Jaromír Štětina, 2004 Michal Kubal, 2005 Ivan Medek,
2006 Petruška Šustrová, 2007 Jiří Stránský, 2008 Sabina Slonková, 2009 Václav Havel
207
MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ PARTNEŘI
Již v přípravné fázi projektu jsme získali řadu podporovatelů z řad regionálních médií i významných osobností kulturního života spjatých s Plzní. Pomohli nám mobilizovat zájem o projekt EHMK.
Pro případ získání titulu EHMK 2015 jsme oslovili s nabídkou spolupráce a žádostí o podporu zástupce dalších
českých významných médií i mezinárodních tiskových agentur.
PR tým pro rok 2015 hodláme obohatit o osobnosti, které se věnují kulturním rubrikám ve významných evropských médiích.
Mediální partnery budeme vyhledávat i pro jednotlivé cílové skupiny.
V první etapě jsme pro spolupráci do roku 2016 oslovili tyto zástupce médií a různých společností a jejich národních
i evropských sítí:
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Regionální
Plzeňský deník, Mladá fronta DNES, Český rozhlas Plzeň, Rádio Samson, Rádio Blaník, Rock Rádio, Rádio FM
Plus
Národní
Deníky Bohemia, Český rozhlas, JCDecaux Group, Music magazine Report, C. O. T. magazine, TTG, TV R1,
TIM – touristic magazine, TV Óčko, A2, aktualne.cz, ihned.cz, idnes.cz, novinky.cz, ekultura.cz, Asociace biz,
Syndikát novinářů
Mezinárodní
YouTube, Reuters, JCDecaux Group, Bloomberg, APF, European Broadcasting Union, Public Broadcasting
Union, Bavaria Press
PARTNEŘI Z DOPRAVY ČI OBLASTI INFORMOVÁNÍ TURISTŮ
Regionální
kulturní centra, informační centra
Národní
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, ČSAD, Student Agency, České dráhy, spediční firmy, vozový
park Plzeňského Prazdroje
Mezinárodní
Student Agency, Eurolines, České dráhy, spediční firmy, vozový park Plzeňského Prazdroje, Česká centrála
cestovního ruchu – CzechTourism, Česká centra, informační centra v partnerských městech, Centrum Bavaria
Bohemia ve Schönsee
208
Hodláme spolupracovat s dalšími partnery ze seznamu členů skupiny Culture Action Europe a následujícího seznamu:
•
Asociace evropských konzervatoří, hudebních akademií a vysokých hudebních škol – evropská kulturní a vzdělávací síť založená v roce 1953;
•
EFAH – European Forum for the Arts and Heritage – platforma pro rozvoj kulturní politiky v Evropě, koordinuje
spolupráci kulturních operátorů v Evropě;
•
Eunetstar – European Network Street Arts – produkce a propagace street artu a open-air akcí;
•
EMO – European Music Office – mezinárodní nezisková asociace, která sdružuje zástupce profesionálních organizací a institucí z oblasti hudby, autory, interprety atd.;
•
FITES – Český filmový a televizní svaz – občanské sdružení českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků, které
podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl;
•
INCD – International Network for Cultural Diversity – celosvětová síť umělců a kulturních skupin bojující proti dopadům globalizace v kultuře;
•
ITI – České centrum – International Theatre Institut – mezinárodní nevládní divadelní organizace, jejímž cílem je
podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností v divadelním umění, a to
organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a sympozií;
•
IETM – Informal European Theatre Meeting – nejširší evropská síť zaměřená na oblast performing arts, členská
organizace se sídlem v Bruselu.
MONITORING DOPADŮ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
•
Jedním z cílů komunikační strategie je kromě propagace Plzně a programu roku 2015 podpora kultury jako komunikačního nástroje společnosti.
•
Dopady aktivit souvisejících s titulem EHMK 2015 jsou pro město velmi významné i z hlediska dalšího budování
skutečné kulturní metropole po roce 2015.
•
Při realizaci projektu budeme sledovat aktivity ostatních EHMK v letech 2010–2015 a získávat cenné zkušenosti
•
Výsledky vlastní komunikační strategie budou pravidelně vyhodnocovány formou každoročních analýz z hlediska
•
V roce 2016 předpokládáme komplexní vyhodnocení dopadu komunikačních aktivit na image města Plzně v ev-
pro PR projektu Plzeň 2015.
národního i mezinárodního.
ropském měřítku.
209
2
JAKÝ PODÍL ROZPOČTU JE VYČLENĚN NA KOMUNIKACI?
Na neinvestiční výdaje, účelové finance pro organizaci Plzeň 2015 a na programovou náplň včetně provozních výdajů
kulturní společnosti Plzeň 2015 bude vyčleněno 739,7 mil. Kč (29,59 M€).
Rozpočet pro propagaci projektu v letech 2010–2016 činí 147, 9 mil. Kč (5,12 M€), tj. 20% celkového rozpočtu.
Rozpočet vychází z plánovaných aktivit na jednotlivé roky v období 2010–2016:
212
2010
15 mil. Kč (519 031,14 €)
2011
15 mil. Kč (622 837,27 €)
2012
18 mil. Kč (622 837,27 €)
2013
20 mil. Kč (692 041,52 €)
2014
30 mil. Kč (1 038 062,2 €)
2015
40 mil. Kč (1 384 083 €)
2016
9,9 mil. Kč (342 560,55 €)
3
JAKÉ JSOU PLÁNY MĚSTA NA PROPAGACI UDĚLENÍ CENY MELINA
MERCOURI, JESTLIŽE MĚSTO TUTO CENU ZÍSKÁ?
(INFORMACE O TÉTO CENĚ JSOU V ODSTAVCI VI PŘÍRUČKY PRO MĚSTA ŽÁDAJÍCÍ O TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY.)
(ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU JE V PŘEDVÝBĚROVÉ FÁZI NEPOVINNÁ.)
POZNÁMKA: NA OTÁZKU ZAMÝŠLÍME ODPOVĚDĚT VE 2.KOLE, DOSTANEME-LI TU MOŽNOST.
VI.
HODNOCENÍ
A MONITOROVÁNÍ
AKCE
1
HODLÁ MĚSTO ZAVÉST SPECIÁLNÍ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ:
• PRO DOPAD PROGRAMU A PRO JEHO VEDLEJŠÍ A NEPŘÍMÉ DŮSLEDKY?
• PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ?
DOPADY PROGRAMU
Ano, město Plzeň bude mít systém hodnocení a monitoringu dopadů programu a jeho návazných efektů po udělení titulu EHMK. Níže popisujeme jeho rozsah, partnery a celkovou filozofii.
ROZSAH
Hodnocení a monitoring bude sledovat jednotlivá opatření. To znamená, že vstupní informace se budou zkoumat
nejen z hlediska, jaké přínosy bude mít projekt pro cílové příjemce, ale zejména z hlediska, jaké přínosy za sebou zanechá, až skončí.
Rozsah hodnocení a monitoringu se tedy zaměří na výstupy a přenosnost a každá úroveň bude mít vlastní metodiku a podpůrné nástroje.
Výstupy z projektu EHMK budou posuzovány každý jednotlivě z následujících hledisek:
•
samostatně každý nosný projekt a klíčový podpůrný projekt (identifikované již před začátkem monitoringu ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)
•
dopad titulu EHMK 2015 a jeho důsledky jako celku pro město Plzeň a Plzeňský kraj
•
finanční řízení
Skutečnost, zda dopady odpovídají úrovním kritérií „město a občané“ a „evropská dimenze“, se bude posuzovat na
základě:
•
naplnění vytyčených cílů
•
dodržení časového harmonogramu projektu
•
realizace konkrétních činností
•
dodržení rozpočtu projektu
•
klíčových faktorů úspěchu a souvisejících rizik
Pro monitoring postupu projektu EHMK bude použita metoda „balanced score card“ s využitím Common Assesment
Framework (CAF) a zaměřením na následující aspekty:
•
přístup ke zdrojům kultury
•
produkce kulturních akcí a zájem o ně (kulturní instituce, umělecké agentury, kulturní technologie, vzdělávání v oblasti kultury)
220
•
rozvoj infrastruktury
•
využití informačních a komunikačních technologií v kulturních institucích a médiích
•
investice do kulturního kapitálu ve vztahu k různým kulturním akcím
•
rozvoj oblasti služeb – především cestovního ruchu
PARTNEŘI
•
koordinační výbor
•
organizace Plzeň 2015
•
monitorovací a hodnotící tým a partneři
Koordinační výbor je tvořen ze zástupců organizace Plzeň 2015 a monitorovacího a hodnotícího týmu.
V oblasti hodnocení a monitoringu projektu Plzeň EHMK 2015 jsme v průběhu příprav této přihlášky oslovili odborníky
ze Západočeské univerzity; dopady programu EHMK 2015 jsou již dnes zajímavým tématem studentských diplomových
prací a postgraduálního výzkumu na této instituci.
FILOZOFIE, HARMONOGRAM A MANAGEMENT
MĚSTO A JEHO
OBYVATELÉ
SMS ANKETA
POHOVORY VEDENÉ
VYŠKOLENÝMI
DOBROVOLNÍKY
ČTVRTLETNÍ
ZPRÁVY
ANALÝZA
ELEKTRONICKÉ
DOTAZNÍKY
OSOBNÍ A TELEFONICKÉ
POHOVORY
EVROPSKÁ
DIMENZE
221
V širším smyslu budou pro monitoring a hodnocení programu Plzeň EHMK použity následující metodiky:
Rok
Fáze a obsah
2010
2011
Předběžná realizace předpokladů
x
x
2012
2013
2014
2015
2016
a nastavení indikátorů
Přípravná fáze: předrealizační image
x
x
města a vyhodnocení dopadů projektu
Cílová populace
Klíčové výstupy
Vnitřní prostředí: decision makers,
Průzkum názorů zaměřený na vnímání města
vzorek obyvatel Plzně
jeho obyvateli
Vnitřní a vnější prostředí: viz výše,
Průzkum vnímání města Plzně obsahující:
tým Plzeň 2015
základní identifikační symboly, indikátory
EHMK na vnímání Plzně těmi, kteří bydlí
životního stylu a analýzu vnímání vybraných
v její blízkosti
segmentů města z hlediska jeho marketingu
Realizační fáze: dopady programu EHMK
x
x
Viz výše, návštěvníci a potenciální
2015 a jeho návazné efekty
návštěvníci
Hloubková analýza přenosnosti a výstupů:
hodnotitel je zapojen do managementu
a poskytuje vyžádanou i nevyžádanou
zpětnou vazbu k efektivitě programu
Postrealizační fáze: postrealizační image
x
x
Vzorek obyvatel Plzně
Střednědobá implementační zpráva
Plzně v roce 2015 – srovnávací průzkum
v polovině časové osy 2015 a konečné
po dokončení projektu – porovnání
vyhodnocení dopadů projektu EHMK na
s výsledky předchozích průzkumů
město Plzeň v 2. pololetí 2016
Město hodlá učinit z hodnocení a monitoringu transparentní proces, který nesmí být vnímán jako zátěž. Naopak tento
proces bude pro ty, kteří v něm budou zapojeni, příležitostí se něco naučit a pobavit se.
V případě získání titulu EHMK bude mít město Plzeň zaveden systém hodnocení a monitoringu i pro účely finančního řízení. Tento systém bude vyhovovat nárokům Evropské komise.
Řízením projektu Plzeň 2015 bude pověřena nově zřízená samostatná organizace (viz kapitola č. III této přihlášky),
která bude mít svého generálního ředitele. Tato organizace bude zodpovědná i za finanční řízení, jež bude spadat do kompetence ekonomického ředitele. Systém finančního řízení bude v souladu s českými i evropskými normami a se standardy pro finanční a procesní audit. Bude založen na současných vnitřních mechanismech Útvaru koordinace evropských
projektů města Plzně, který je odpovědný za řízení evropských dotací, a proto má nastaveny vnitřní mechanismy tak, aby
odpovídaly požadavkům na audit ze strany EU.
222
Následující obecný harmonogram bude platit pro vývoj, implementaci a aplikaci systému pro monitoring a hodnocení:
Opatření
Přístup
Zaměření na střednědobé
Je dobrou praxí, že střednědobé hodnocení má bezprostřední dopad na rozhodovací proces.
vyhodnocení
Vyhodnocení v polovině časové osy realizace programu bude mít stěžejní hodnotu pro reporting
a ovlivní i proces managementu.
Nástroje zajišťující transparentnost
Na třech hlavních ulicích vedoucích na plzeňské náměstí Republiky bude nainstalována tabule
s balanced score card, která bude informovat Plzeňany, decision makery, Evropskou komisi, národní
vládu i monitorovací a hodnotící tým. Každé dva týdny budou informace aktualizovány. Score card
bude nainstalována 1. července 2014 a bude obsahovat minimálně informace o počtu návštěvníků,
jejich národnosti, vytíženosti hotelů a penzionů, indexu spokojenosti a informaci o možnosti
poskytnout zpětnou vazbu nebo podat stížnost formou SMS na centrální číslo.
Role hodnotitele
Také hodnocení není týmem Plzeň – EHMK 2015 vnímáno jako zátěž – naopak, je to možnost, jak
vnést získané poznatky do celého procesu realizace. Hodnotitel bude tudíž zapojen do všech
schůzek managementu, kde se bude o projektu jednat. Hodnotitel bude mít rozsáhlé zkušenosti,
bude zapojen do evropských hodnotitelských sítí a mít profesionální znalosti, které budou
představovat pro proces rozhodování přidanou hodnotu. Hodnotiteli bude pomáhat větší tým
analytiků, studentů-dobrovolníků, kteří budou proškoleni v metodice vedení pohovorů a sběru
informací v terénu.
Srovnávání
Srovnávání bude prováděno prostřednictvím Statistického úřadu ČR, konkrétně jeho krajské
pobočky v Plzni (cestovní ruch, příjmy z poskytování služeb, poskytovatelé ubytování, HDP) a ve
spolupráci s Krajským poradenským a informačním střediskem v Plzni (vytváření nových pracovních
míst, malé a střední podniky, příliv investic, počet proškolených osob). V rámci průzkumů bude
udržován aktivní kontakt se sítí Urban Audit GŘ Regio a EUROSTATem s cílem využít indikátory
používané na této úrovni.
2014
Výsledky předběžné fáze budou na konci roku 2014 zveřejněny formou monografie. Mohou z ní
vyplynout různé zajímavé poznatky – např. jak je město Plzeň nejčastěji vnímáno svými občany.
Využití finančních nástrojů EU
Pro financování akce Plzeň 2015 bude město kromě svých vlastních zdrojů a těch částí v rozpočtech
projektů financovaných z EU, které jsou zaměřeny na hodnocení a monitoring, využívat také
zvláštních grantů Evropské komise, například z GŘ Zaměstnanost.5
5) http:--ec.europa.eu-social-main.
jsp?catId=631&langId=en&callId=141&furtherCalls=yes.
223
VII.
DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE
1
JAKÉ MÁ PŘIHLÁŠKA VAŠEHO MĚSTA SILNÉ STRÁNKY A JAKÉ MÁ
ROZHODUJÍCÍ PARAMETRY PRO ÚSPĚŠNÉ ZÍSKÁNÍ TITULU EVROPSKÉ
HLAVNÍ MĚSTO KULTURY? JAKÉ JSOU NA DRUHÉ STRANĚ JEJÍ SLABINY?
PŘIHLÁŠKA MĚSTA – SILNÉ STRÁNKY
•
Inovativní stránka – silné průmyslové zázemí města kombinované s jeho všestranným kulturním životem vytváří
podmínky pro novou interakci mezi technologiemi a uměním.
•
Dopravní infrastruktura – dobrá dostupnost města – blízkost hlavnímu městu Praze (88 km), rozvinutá síť dálnic
a železničních tras do Německa a Rakouska, mezinárodní letiště Praha nabízí přímé pravidelné linky do 127 destinací v 52 zemích.
•
Finance – město Plzeň má pro projekt EHMK 2015 dostatečné finanční zdroje a stabilní základnu příznivě nakloně-
•
Jsou zavedeny a účinně vyvíjeny další nástroje dlouhodobé a koordinované podpory kulturních akcí. Každý rok
ných subjektů z podnikatelské sféry.
Plzeň vypisuje výběrová řízení na projekty v oblasti kultury, a to zejména dlouhodobého charakteru. Podobný proces probíhá i na krajské úrovni.
•
Proces zdola nahoru – přihláška je v synergii s Programem rozvoje kultury 2009–2019 – dokumentem, který byl
vypracován po velmi intenzivní komunikaci s veřejností během série veřejných setkání.
228
PŘIHLÁŠKA MĚSTA – SLABÉ STRÁNKY
•
Nízká účast v sítích evropských provozovatelů a aktérů na poli kultury, menší sebevědomí místních kulturních institucí a umělců.
•
•
Nízká míra místní spolupráce a vytváření kontaktů mezi kulturními institucemi, podnikateli, školami a jednotlivci.
„Plzeň v roce 2015 potřebuje spolupráci všech lidí aktivních
v kultuře, dobrou propagaci a koordinaci kulturních akcí
a projektů, zájem a ochotu ke spolupráci ze strany škol
a vzdělávacích institucí, dostatek veřejných investičních
Není využíván potenciál synergií mezi výše uvedenými institucemi a ostatními oblastmi občanského života.
prostředků na řešení deficitu v infrastruktuře, soukromé
Chybějící kulturní infrastruktura:
sponzorské aktivity… A hlavně partu nadšenců-profesionálů,
1. chybí vzdělávání v umění – např. dramatické umění, tanec, kulturní management a animace kultury (sekundární
a terciární vzdělávání);
2. divadla fungují v zastaralých prostorách, které nevyhovují moderním požadavkům;
3. Plzeňská filharmonie nemá vlastní koncertní síň 6;
kteří na sebe budou nabalovat spoustu dalších nadšencůdobrovolníků, bez kterých se žádná kulturní kuchařka
nenapíše a žádná kulturní laboratoř nedá do chodu.“
Odpověď na anketní otázku: Jaká bude Plzeň v roce 2015?
4. literatura – chybí prostory pro interakci s čtenáři 7;
5. nová média – chybí filmové studio, místní televize a zastoupení velkých komerčních televizí;
6. tanec – neexistují prostory pro současný tanec 8.
6) Přihláška obsahuje také projekt investic do nového divadla
včetně zázemí pro Plzeňskou filharmonii.
7) Projekt EHMK počítá také s vytvořením moderních prostor
pro veřejnou knihovnu.
8) Plánovaná investice do projektu 4×4 Cultural Factory
v areálu bývalého pivovaru Světovar vytvoří dostatečný
prostor a zázemí i pro současný tanec.
229
PARAMETRY PRO ÚSPĚŠNÉ ZÍSKÁNÍ TITULU EVROPSKÉ HLAVNÍ
MĚSTO KULTURY
•
Vedení města, které respektuje interkulturní prostředí – otevřené město, podnikatelské prostředí, občanská spo-
•
Využití kreativního lidského potenciálu na podporu dlouhodobého ekonomického růstu;
•
Nová partnerství a sítě s aktéry a provozovateli kultury v Evropě, trvale udržitelné interkulturní výměny a lepší jazy-
lečnost a otevřené veřejné prostory;
kové schopnosti místních obyvatel;
•
Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a investiční projekty vnímající hlubší kulturní význam (kulturní gramotnost
v urbanistickém plánování).
230
231
2
23
31
2
HODLÁ MĚSTO PRO NADCHÁZEJÍCÍ LÉTA ROZPRACOVAT KONKRÉTNÍ
KULTURNÍ PROJEKTY BEZ OHLEDU NA VÝSLEDEK PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE
O TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY? LASKAVĚ PŘIPOJTE
KOMENTÁŘ.
Ano, město má v úmyslu realizovat klíčové kulturní a investiční projekty i bez ohledu na výsledek soutěže, a to na
základě dokumentů schválených Zastupitelstvem města Plzně:
•
Program rozvoje kultury 2009–2019;
•
Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 2015.
Město podpoří zvýšení mezinárodního významu festivalů (Mezinárodní festival Divadlo, Skupova Plzeň, Bienále
kresby aj.). Nejen pro tyto festivaly je město rozhodnuto vystavět novou divadelní budovu se zázemím pro orchestr. Pro
různorodé kulturní aktivity město podpoří vznik umělecké rezidenční čtvrti – Světovar (4×4 Cultural Factory), bude pokračovat ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem na vybudování Muzea designu a životního stylu či s Plzeňským krajem na vzniku nových výstavních prostor Západočeské galerie v Plzni. V souvislosti s oběma schválenými
dokumenty město podpoří rozvoj kulturně-sociálních komunitních center.
Z kulturních projektů uvedených v této přihlášce budou realizovány projekty s partnerskými městy (např. Belgické
pralinky či Využitá příležitost). Dále počítáme s výraznou grantovou podporou projektů s evropským rozměrem (rezidenční pobyty, hostování zahraničních umělců, zapojení do mezinárodních sítí aj.).
Stejně tak bude město pokračovat v již probíhajícím dialogu s veřejností, který se týká kulturního i urbanistického
plánování.
234
3
DÁLE LASKAVĚ UVEĎTE DALŠÍ PŘIPOMÍNKY A KOMENTÁŘE, KTERÉ NA
TÉMA PŘIHLÁŠKY POVAŽUJETE ZA NUTNÉ.
Kandidatura na titul EHMK 2015 se stala svorníkem zastřešujícím kulturní kvas ve městě i regionu. Bez silného zájmu, podpory a zapojení širokého spektra občanů by tato přihláška nikdy nevznikla. Děkujeme všem, kteří se podílí na
zviditelnění města Plzně na kulturní mapě Evropy!
238
Plzeň 2015
Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015
Vydalo Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Autorský tým: Erich Beneš, Stanislava Brejchová, Roman Černík, Jana Komišová, Marcela Krejsová, Yvona Kreuzmannová, Hana Kuglerová, Mattijs
Maussen, Petr Pelcl, Anna Podlesná, Petr Šimon, Kristina Štěpánová
Editor: Petr Šimon
Jazyková úprava: Kamila Vašíčková, David Charvát
Grafická úprava: Kolář & Kutálek, Pavel Svoboda
Autoři fotografií a ilustrací: Pavel Černý, Jiří Dvorský, Václav Hynčík, Miroslav Chaloupka, Pavel Janouškovec, Jiří Káš, Jiří Málek, Jan Pirgl, Václav
Samek, Pabylets Siarhei, Pavel Svoboda, Alexandr Vacek, Natalia Vasquez, Tomáš Železný, Archiv MMP, archiv Dominik centrum, archiv Johan, archiv
Techmania science center
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o. Plzeň
Náklad: 200 ks
Počet stran: 240
ISBN: 978-80-254-5634-7
Plzeň 2009
Download

PŘIHLÁŠKA MĚSTA PLZNĚ DO SOUTĚŽE O TITUL