diecézní
charita
p l z e ň
výroční zpráva
2013
[obsah]
1
Slovo biskupa
17
Adopce na dálku (AND)
1
Slovo ředitele DCHP
17
Středisko rozvojové spolupráce (SRS)
2
Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň
18
Azylový dům Betlém Cheb
2
Orgány DCHP
18
Nízkoprahové denní centrum Cheb
3
Činnost střediska DCHP
19
Středisko sociální rehabilitace Cheb
3
Dobrovolné Charity
20
Noclehárna Betlém Cheb
4
Adresář Charit DCHP
21
Pracovně poradenské centrum Cheb
5
Mapa míst s charitními službami poskytovanými
v rámci Diecéze plzeňské
22
Krizová pomoc Cheb
22
Dluhová poradna Cheb
6
Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni
23
Tříkrálová sbírka
7
Domov pro seniory Bor
24
Naše pomoc při povodních
8
Středisko sociální rehabilitace (SSR)
25
Fotogalerie
9
Terénní krizová služba (TKS)
26
Přehled pracovníků DCHP
10
Intervenční centrum Plzeňského kraje (IC)
27
Účetní závěrka
10
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí
28
Rozvaha
11
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (PCU)
29
Výkaz zisku a ztráty
12
SOS Domažlice, ambulantní a terénní forma sociální
rehabilitace
30
Dotace
13
Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
31
Účetní závěrka
14
Domov pro matky s dětmi Domažlice
34
Zpráva auditora
15
Azylový dům a sociální ubytovna sv. Alberta
Chmielowskeho
35
Podpora institucí a firem
36
Poděkování
15
Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské
Lázně
16
Volnočasové kluby Duha Domažlice
[slovo biskupa]
Charitativní služba je jeden z rozměrů života a služby církve vedle předávání víry a života z víry, vedle vzdělávání a výchovy, vytváření a rozvíjení kultury
a dalších služeb a činností k prospěchu společnosti.
K dobrovolné charitativní službě církev vždy povzbuzovala všechny své členy a současně vytvářela samostatné odborné instituce zaměřené k této činnosti. Oba směry si jdou naproti, takže dobrovolná aktivita jednotlivců se potkává s odbornou činností charitních zařízení, aby tak byla zajištěna pokud
možno dobrá služba všem potřebným.
V zemích s křesťanskou tradicí a kulturou, tedy i u nás, mají charitní instituce a jejich zařízení své pevné a mnohdy i nezastupitelné místo v celkovém systému sociálních služeb a činností celé společnosti. V celé Evropské unii je navíc činnost charitativních institucí veřejnou službou, a proto je financována
z veřejných zdrojů. Bohužel, ne všichni, kteří u nás ve veřejné správě rozhodují o financování charitních institucí a jejich zařízení, mají vždy objektivní pohled
na spravedlivý finanční podíl, patřící těmto institucím. Jsem proto svědkem každoročního dramatu při shánění potřebných finančních prostředků a velkého
dilematu, zda nebude třeba příslušná charitní zařízení zavřít a rozpustit. Většinou to nakonec dobře dopadne s tím důsledkem, že platy v charitních zařízeních jsou mnohem menší než ve srovnatelných zařízeních státních a městských.
V souvislosti s restitučním procesem církevního majetku se samozřejmě objevuje i potřeba a spravedlivý nárok na podporu charitní činnosti z výnosů těchto restitucí, ovšem zatím jsme na začátku a teprve během několika let se ukáže, jak bude možné z těchto prostředků charitní, ale i školské a kulturní aktivity církve spolufinancovat. Jde
o nově vznikající proces, ve kterém se církev postupně osamostatňuje od dosavadního státního financování, a prostředky, které dostává, musí nejprve dobře investovat, aby z jejich
výnosů mohla financovat svoje aktivity, včetně vlastního provozu.
Výroční zpráva ukazuje bohatou činnost, kterou se v minulém roce podařilo charitním pracovníkům vykonat ku prospěchu všech potřebných lidí tohoto regionu, bez ohledu na to, zda
a v co věřili. Chci jim všem, počínaje ředitelem diecézní charity a jeho spolupracovníky přes ředitele městských a oblastních či farních charit a jejich spolupracovníky až po posledního
řadového pracovníka charity ze srdce poděkovat za jejich nasazení ve službě a za lásku ke všem klientům, tedy za vlastnosti, kterými charita vyniká mezi ostatními institucemi sociálních
služeb i přesto, že její mzdy jsou mnohem menší. Křesťanská víra, jak známo, dává mnohem vyšší motivace, než jsou finanční. Vyprošuji proto od Boha všem charitním pracovníkům
i všem dobrovolníkům hodně pokoje, radosti a štěstí v jejich službě a také hojnost sil duchovních duševních i fyzických. A všem jejich svěřencům vyprošuji, aby byli v charitních službách spokojeni a dobře se jim vedlo
František Radkovský, biskup plzeňský.
[slovo ředitele dchp]
Drazí přátelé služby lásky,
jsme zase o jeden rok zralejší a snad i dalšími životními zkušenostmi posunuti na naší cestě. Já přeji všem, kteří se začtou do výroční zprávy, aby pocítili
stejnou vděčnost k Bohu i všem zainteresovaným lidem, jako to prožívám já. Moc si vážím podpory všech donátorů, těch kdo aktivně ve všech službách
realizují svoje poslání pomoci lidem, kteří pomoc potřebují. Děkuji všem dobrovolníkům a věřte, že neopomíjím děkovat všem, kteří stejně jako otec biskup
František se denně za dobré dílo služby modlí a přinášejí oběti svých bolestí k prospěchu naší společné služby.
Diecézní charita se všemi svými složkami je součástí, vnitřním impulsem života Římskokatolické církve v Plzeňské diecézi a je tím také výrazem společné
služby všech, kdo jsou součástí tohoto společenství života člověka s Bohem. Ze srdce všechny povzbuzuji a prosím, tvořme jedno společenství, které za
sebe cítí odpovědnost, které vysílá dobrovolníky povolané ke službě ve svých darech k posílení charitní služby. Charita potřebuje připravené a kompetentní
zaměstnance, které slyší Hlas povolání a jdou za ním. K naší službě je potřeba normálnost, odbornost, vnitřní radost a láska k člověku, ale zároveň i ochota plnit Kodex pracovníka Charity a dávat službě jasný směr, který zřizovatel do základu služby dává a čím se Charita má odlišit od jistě kvalitní nabídky
ostatních nositelů služeb.
Moje poděkování tedy patří všem a věřím, že se z obsahu VZ můžeme společně radovat. Všem děkuji a prosím buďme na cestě za společným cílem i nadále a podporujme se.
Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň
[1
[základní údaje o diecézní charitě plzeň]
Statut:
Zřizovatel: Datum zřízení:
Církevní právnická osoba (CPO)
dle zákona č. 3/2002 Sb.
Plzeňský biskup
církve římskokatolické
Mons. František Radkovský,
Biskupství plzeňské,
nám. Republiky 35,
301 00 Plzeň
1. 11. 1993
Poslání:
Působnost:
Statutární adresa:
Kontaktní adresa:
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
barvy pleti, náboženství či
národnosti
Diecéze plzeňská (zhruba území
Plzeňského a Karlovarského kraje)
Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
Konto DCHP:
Konto Adopce
na dálku:
377 221 540, 377 223 861
(+fax a záznamník)
[email protected]
www.dchp.cz
49774034
ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
UniCredit Bank 75277127/2700
[orgány dchp]
2]
Revizní komise:
Ing. Ludmila Čtvrtníková,
Ing. Věra Flídrová
Marie Kojzarová
Prezident:
Mons. Vladimír Born
Adresa:
Farní úřad, 5. května 31,
348 02 Bor u Tachova, tel.: 374 790 008,
[email protected]
Viceprezident a spirituál:
Bc. Ladislav Lego, [email protected],
mobil +420 731 433 077
Statutární zástupce, ředitel:
Ing. Jiří Lodr, [email protected],
mobil +420 731 433 001
Rada DCHP (poradní orgán ředitele):
předseda:
Ing. Jiří Lodr
členové:
Mons. Vladimír Born
Bc. Ladislav Lego
Mgr. Pavel Janouškovec
Bc. Marie Malkusová
Ing. Alena Drlíková
Ing. Aleš Klůc
Zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu:
Pavel Barták, [email protected],
mobil +420 731 433 021
Vedoucí kanceláře ředitele a sekretářka ředitele,
koordinátorka TS:
Ing. Marie Krondlová, [email protected],
mobil +420 731 433 015
Vedoucí ekonomického oddělení:
Jana Hýblová, [email protected],
mobil +420 731 433 003
Asistent ředitele pro strukturální fondy EU a hledání
ekon. zdrojů, správce sítě:
Ing. Petr Sýkora, [email protected],
od 1. 8. 2013 Mgr. Marie Sýkorová
mobil +420 731 433 000
Asistentka ředitele pro sociální projekty:
Bc. Pavla Erlová, DiS., [email protected],
mobil +420 731 433 002
Public relations:
Mgr. Miroslav Anton, [email protected],
mobil +420 731 433 017
[činnost střediska dchp]
„„ řídící, koordinační a servisní centrum pro Charity
v diecézi při přípravě nových projektů, koordinace
Tříkrálové sbírky, vyhledávání finančních zdrojů a organizace humanitárních sbírek, vztahy s veřejností
a médii, zahraniční kontakty
„„ přímé řízení provozů a projektů: Azylový dům Domažlice, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni,
Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice, Domov
pro seniory Bor, Charitní pečovatelská služba DCHP
Blovice a Spálené Poříčí, Dluhová poradna Cheb,
Krizová pomoc Cheb, Noclehárna Betlém Cheb,
Středisko sociální rehabilitace Cheb, Azylový dům
Betlém Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb,
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, Středisko
sociální rehabilitace Plzeň, Terénní krizová služba,
Intervenční centrum Plzeňského kraje, SOS Domažlice, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Volnočasové kluby Duha, Adopce na dálku, Středisko roz-
vojové spolupráce, Dům pro občany bez vlastního
bytu Mariánské Lázně.
DCHP zastřešila v roce 2013 provoz 52 registrovaných
sociálních služeb, 24 neregistrovaných služeb, 2 humanitární projekty a 7 charitních šatníků. Na těchto projektech se podílelo 456 profesionálních zaměstnanců.
Dále bylo zapojeno 248 dobrovolníků, v době Tříkrálové
sbírky cca 3 500 dobrovolníků.
[dobrovolné charity]
[3
Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu,
solidaritu, vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze
svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Na práci
dobrovolných pracovníků – pomáhajících podle svých
možností a znalostí místních potřeb – je založena činnost
charity jako organizace. Působení dobrovolníků, kteří
jsou zapojeni prakticky do všech charitních společenství
a provozů DCHP, je nezbytnou součástí charitní služby.
Za to patří všem veliký obdiv a dík.
NA ÚZEMÍ DIECÉZE PLZEŇSKÉ PRACUJÍ TYTO
CHARITY VEDENÉ DOBROVOLNÍKY:
FCH Blovice, OCH Bor, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský
Týn, FCH Cheb, FCH Chlum sv. Maří, FCH Chodov, FCH
Kraslice, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Stráž u Tachova,
FCH Zbiroh a 7 plzeňských farních charit – u sv. Bartoloměje, Plzeň-Lobzy, Plzeň-Slovany, Plzeň-Severní předměstí, Plzeň-Litice, Plzeň-Bory, Plzeň-Západ. V těchto
dobrovolných charitách se angažuje cca 230 dobrovolníků.
PŘÍKLADY DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT:
Kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poradenství, provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do
humanitárních skladů, návštěvní služba a drobná pečovatelská služba u nemocných, postižených a osamělých,
občanská výpomoc (např. odvoz autem, drobné opravy
apod.), gratulace a drobné dárky jubilantům, organizování
klubů pro seniory, sbírkové akce finanční a materiálové
pomoci pro lidi postižené válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky, podpora vzdělávání
dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu adopce na dálku, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí především pro seniory a děti, podpora misií,
benefiční akce, asistence u zdravotně postižených, půjčování kompenzačních pomůcek nebo invalidních vozíků, zajištění pohřbu osamělým a pomoc s vyklízením
bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v
cizině, poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopisování si s vězni, na doporučení
sociálního pracovníka zasílání základních hygienických
potřeb a civilního oblečení vězňům atd.
[adresář charit dchp]
Diecézní charita Plzeň sdružuje 22 Charit:
Název, adresa, PSČ,
telefon, e-mail, ředitel, hlavní činnost, počet dobrovolníků (D),
počet zaměstnanců (Z)
12 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor,
FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro.
FCH Aš, Klicperova 4, 352 01
Tel. 354 528 808, 773 697 010, [email protected],
www. farcaritas.cz, Ing. Aleš Klůc, Domov pro matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 4 Z.
4]
OCH Bor u Tachova, 5. května 31, 348 02
Tel. 731 433 005, [email protected], Marie Macošková,
kulturní akce, humanitární pomoc, dítě v adopci na dálku,
5D
FCH Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02
Tel. 354 422 458, 731 619 729, [email protected],
charita.farnostcheb.cz, Ing. Eva Kolafová, Dobrovolnické
centrum, Kontaktní místo Charity, dluhové poradenství,
svépomocná skupina pro rodiče dětí s postižením, návštěvní služba, spolupráce s Hospicem Sv. Jiří o.p.s., 48 D
FCH Chodov, Staroměstská 38, 357 35,
Tel. 731 619 721, [email protected], ředitel Ing. Jiří Lodr,
místní koordinátor Jiří Lášek, šatník,senioři, humanitární
sbírky a pomoc. 4 D
FCH Karlovy Vary, Svobodova 743/ 12, 360 17
Tel. 353 434 211, fax 353 434 213, 731 433 033, ales.
[email protected], [email protected], www.charitakv.cz,
Ing. Aleš Klůc, Týdenní stacionář – certifikované pracoviště
pro osoby s Alzheimerovou nemocí, Poradna s kontaktním
místem České alzheimerovské společnosti, Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Odlehčovací
služba při denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany, Denní stacionář pro mentálně postižené, So-
ciálně terapeutické dílny, Domov pro matky s dětmi v tísni,
Dům na půl cesty, 1 D, 31 Z.
OCH Klatovy, Měchurova 317, 339 01, kontaktní adresa:
Klatovy, Václavská 12
Tel. 376 709 312, 731 433 080, [email protected],
www.charitakt.cz , Bc. Marie Malkusová, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni Klatovy, Domov, pokojného stáří Naší Paní
Klatovy, Pečovatelská služba Plánicko, Švihovsko, Chudenicko, Měčínsko a Janovicko, Sociální poradna, Osobní
asistence těžce tělesně postižených, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klub Chapadlo a Budík, 18 D, 56 Z
FCH Kraslice, kap. Jaroše 321/2, 358 01
Tel. 377 440 862, Mgr. Pavel Janouškovec, reditelstvi@
mchp.cz, rekreační centrum Stříbrná, http://www.mchp.cz/
fara-stribrna, humanitární sbírky, šatník, v adopci na dálku
5 dětí, drobná pečovatelská pomoc, kulturní a společenské
akce, 5 D
MCH Plzeň, Francouzská 40A, 326 00 Plzeň
Tel. 377 448 133, 377 455 043 (osobní odd. + mzdová účetní), 377 455 109 (ekonomka), 377 310 415 (fax), e-mail: [email protected] (ředitelství), [email protected] (vedoucí
středisek), [email protected] (všechny schránky MCHP), www.
mchp.cz, Mgr. Pavel Janouškovec, Charitní ošetřovatelská
služba (Plzeň, Stříbro, Bor u Tachova, Tachov), Charitní
pečovatelská služba (Plzeň, Dýšina, Třemošná), Domov
sv. Aloise: domov se zvláštním režimem (Plzeň), Domov
sv. Františka: azylový dům, nízkoprahové denní centrum
a noclehárny (Plzeň); Osobní asistence Plzeň, Domov sv.
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice),
Tísňová péče (Plzeň), Domov pro seniory sv. Jiří (Plzeň),
Chráněné bydlení (Plzeň), poradna Čs. alzheimerovské
společnosti, práce s dobrovolníky, kulturní a společenské
akce, sociální pomoc lidem ve výkonu trestu, 150 Z, 91 D.
FCH Plzeň-západ, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 862, Mgr. Pavel Janouškovec, reditelstvi@
mchp.cz, Krizové a sociální centrum Vochov, tel. 377
488 993
OCH Ostrov, Lidická 1036, PS 89, 363 01
Tel. 353 821 821, 777 767 050, [email protected]
cz, www.ostrov.charita.cz, Mgr. Tomáš Fexa, Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově, rozsáhlá Dobrovolnická služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní
místo sv. Vojtěcha, Humanitární sklad použitého nábytku,
20 D, 28 Z
OCH Rokycany, Kozlerova 791/II, 337 01
Tel. 371 726 129, 734 435 091, [email protected],
Ing. Alena Drlíková, Byt sv. Lukáše pro muže bez domova (noclehárna), Krizové zařízení pro ženy (oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni), Osobní asistence pro lidi
s mentálním a kombinovaných postižením, Domov pro
seniory sv. Pavla (tel. 371 594 641,731 646 981), Sociálně
terapeutické dílny a stacionář Pohodička (tel. 371 594 970,
731 646 980), 33 Z
FCH Stráž u Tachova, čp. 100, 348 05
Tel. 374 780 831 (byt řed.), Ludmila Váchalová, velký šatník,
zasílání humanitární pomoci, návštěvní služba, podpora
projektu v Boru, dítě v adopci na dálku, 4 D
FCH Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, 349 01
Tel. 374 622 229, 777 767 070, [email protected],
[email protected], Ing. Teresa Kupcová, Domov
pro seniory bl. Jana Pavla II., kulturní akce, šatník, půjčování inv. vozíků a zdravotní pomůcek, podpora Papežského
misijního díla, 10 D , 10 Z
10 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní
Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH
Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Zbiroh.
FCH Blovice, Americká 53, 336 01, kontaktní adresa: Husova 273, 336 01 Blovice
Tel. 731 433 029, [email protected], Irena Velhartická,
akce pro seniory, drobná návštěvní služba, dítě v adopci na
dálku – Indie, 6 D
[mapa míst s charitními službami poskytovanými
v rámci diecéze plzeňské]
FCH Dolní Bělá, čp. 41, 331 52
Tel. 377 955 017 (byt řed.), Halina Vetenglová, drobná péče
a návštěvy osamělých a nemocných lidí, dětí z dětských
domovů, 4 D
Most
Chomutov
Kraslice
DCH Litoměřice
Ostrov nad Ohří
Aš
Chodov
FCH Horšovský Týn, Nám. Republiky 3, 346 01,
Tel. 776 688 835, [email protected], s.rabasova@
centrum.cz, Svatava Rabasová, Tříkrálová sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti, 20 D
Chlum sv. Máří
Žatec
Karlovy Vary
Sokolov
Cheb
DCH Plzeň
Rakovník
FCH Chlum Sv. Maří, nám. J. W. Goetha 1, 357 09
Tel. 352 682 891 (FÚ), 731 433 148, farnostchlumsvmari@
seznam.cz, Marie Josefová, drobná pečovatelská a návštěvní služba, adopce na dálku, provoz šatníku, 2 D
Mariánské Lázně
Dolní Bělá
ACH Praha
Plasy
Beroun
Zbiroh
Bor u Tachova
FCH Mariánské Lázně, Nehrova 26, 353 01
Tel. 731 433 070, [email protected], Ing. Rita Urbanová,
velké humanitární sbírky, Klub seniorů, šatník, spolupráce
s humanitární organizací AWO Bad-Doberan, drobná pečovatelská služba, dítě v adopci na dálku, kulturní a společenské akce, 29 D
FCH Sokolov, J. K. Tyla 4, 356 01
Tel. 737 527 189, [email protected], Jitka Odehnalová,
sběr šatstva, adopce na dálku 2 studentů z Bolívie, návštěvní služba seniorů a nemocných v LDN a DPS, finanční
a věcné dary pro Azyl a Nízkoprahové centrum pro bezdomovce Sokolov, Domov pro matky a děti Karlovy Vary,
příspěvky na sbírky vyhlášené charit. organizacemi při živelných a válečných pohromách, podpora nemajetných
dětí příspěvky na dětské akce a tábory, 11 D
Plzeň
Rokycany
Stráž u Tachova
Příbram
Horšovský Týn
FCH Plasy, Žebnická 559, 331 01
[email protected] , Bc. Ladislav Lego, společně s farností návštěvy nemocných, organizace Tříkrálové sbírky, 6 D
FCH Přeštice, Hlávkova 30, 334 01
Tel. 731 433 146, Ludmila Sekerková, drobná pečovatelská
a návštěvní služba u nemocných, humanitární sbírky, dítě
v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a společenské
akce, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, 15 D
Stříbro
Staňkov
Přeštice
Blovice
Klatovy
Horažďovice
diecézní Charita (DCH)
oblastní Charita (OCH)
městská Charita (MCH)
farní Charita (FCH)
FCH Staňkov, B. Němcové 3/2, 345 61
Tel. 379 492 919 (byt řed.), 731 433 147, Ludmila Petrašovská, šatník, drobná návštěvní služba, dvě děti v adopci
na dálku, kulturně-společenské akce, podpora dětí ZŠ ze
sociálně slabých rodin, 8 D
FCH Zbiroh, Zbiroh 133, 338 08
Tel. 371 794 559 (byt řed.), Ing. Hana Skalková, adopce na
dálku, dobročinné akce, 2 D
Sušice
DCH České Budějovice
[5
[domov pokojného stáří sv. alžběty v plzni]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Provoz: Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
379 209 311, 731 433 004
[email protected]
Eliška Fundová
nepřetržitý
Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Služba je podporována městem
Plzeň.
Posláním zařízení je poskytování podpory, pomoci a laskavé
péče seniorům nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami,
včetně komplexní ošetřovatelské a pečovatelské péče.
6]
DOMOV SV. ALŽBĚTY POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:
„„ ubytování včetně úklidu a praní prádla
„„ celodenní stravování
„„ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
„„ pomoc při osobní hygieně
„„ na doporučení lékaře poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči
CÍLEM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JE:
„„ Co nejdéle podporovat klienty v jejich přirozené aktivitě dle jejich přání a potřeb. „„ Poskytnout klientům dostatek soukromí v prostředí,
které připomíná domov. „„ Umožnit klientům důstojný, kvalitní a plnohodnotný
způsob života. „„ Nabídnout možnost duchovního doprovázení. „„ Aktivní spolupráce s rodinou včetně neomezených
návštěv.
Klienti mohou využívat nabídky různých aktivit, např. společného cvičení, trénování paměti, canisterapie, pečení,
muzikoterapie, promítání filmů apod. Je možné také využít služeb pedikérky, kadeřnice i masérky.
Pro věřící klienty je sloužena jednou týdně mše svatá a je
zajištěno duchovní doprovázení. Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku je k dispozici společenská místnost a přilehlý dvorek s pergolou a venkovním grilem. Za finančního přispění Magistrátu města
Plzně bylo nově upraveno a rozšířeno venkovní posezení. K vycházkám je možno využít i zahradu v nedalekém
klášteře. Nově byl pro klienty vybudován retro obývací
pokoj, kde se mohou scházet se svými návštěvami.
Celková kapacita dvou budov je 30 lůžek, z toho kapacita sociální služby dle zákona 108/2066 Sb. je 26 míst,
4 lůžka jsou určena pro osoby zasažené povodní v r.
2002. Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové
a dvoulůžkové garsoniéry.
V roce 2013 využilo našich služeb 31 klientů, přičemž věkový průměr klientů byl 87 let. Domov vede pořadník
zájemců o pobyt, který v současné době čítá kolem 90
žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese
Domova nebo na webových stránkách www.dchp.cz.
[domov pro seniory bor]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Provoz: Přimdská 501, 348 02 Bor
374 789 128, 731 433 005
[email protected]
Marie Macošková
nepřetržitý
Služba je registrovaná podle § 49 zákona o sociálních
službách č. 108 / 2006 Sb. jako domov pro seniory.
Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany
ve věku od 65 let věku, kteří jsou z důvodu snížené
soběstačnosti, zejména z důvodu věku a zdravotního
stavu, odkázáni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí za pomoci
rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb.
Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního
a plnohodnotného života seniorů při zachování samostatnosti a běžných společenských aktivit. Senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým stylem podle
svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při
zachování lidských práv a svobod.
CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
„„ vytvoření bezpečného a příjemného domácího prostředí poskytnutím ubytování a ošetřovatelské, pečovatelské, sociální péče
„„ zaměření na zlepšení podpory soběstačnosti klientů
prostřednictvím individuálního plánování služeb
„„ respektování vůle, důstojnosti, soukromí a všech
práv klientů
„„ zajištění kvalitního a aktivního života klientů, včetně
jejich důstojného závěru života
„„ spolupráce s rodinou
Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na
udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta,
jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.
Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných
sociálních služeb.
V prostorách Domova je dvakrát měsíčně sloužena Mše
svatá, kterou klienti navštěvují podle své svobodné vůle.
Na přání klientů dochází duchovní i k jejich lůžku.
SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
„„ ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně
„„ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
„„ pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
„„ základní ošetřovatelské úkony, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v sedmi jednolůžkových a čtyřech dvoulůžkových
pokojích, se společným sociálním zařízením. Společně
mohou být ubytovány manželské páry nebo rodinní
příslušníci. Přímo ke klientům do Domova docházejí
kadeřnice a pedikérka.
Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb
a přiděleného klíčového pracovníka. Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně
trávit svůj volný čas. Podle svých možností využívají
nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného
cvičení, trénování paměti.
Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi. Pravidelně
jsou pořádány akce s dětmi ze ZŠ a MŠ Bor a s dobrovolnickým sdružením Totem.
V roce 2013 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 19
klientů. Věkový průměr klientů v tomto roce činil 80,4
let.
Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné
době čítá 17 žádostí. Žádost o umístění je možné získat
na adrese Domova nebo na www.dchp.cz.
[7
[středisko sociální rehabilitace (ssr)]
Adresa:
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
377 320 621, 731 433 018
Telefon:
E-mail:
[email protected]
Vedoucí projektu: Josef Pechmann
Provozní doba SSR:
7.15 – 14.45
Pondělí: Úterý: 7.15 – 17.45
Středa: 7.15 – 14.45
Čtvrtek: 7.15 – 17.45
Pátek: 7.15 – 13.45
Polední pauza 12.00 – 13.00
8]
Otevírací doba šatníku:
Pondělí: 9.00 – 14.30
Úterý: 9.00 – 17.00
9.00 – 14.30
Středa: Čtvrtek: 9.00 – 17.00
Pátek: 9.00 – 12.00
Polední pauza: 12.00 – 13.00
Sociální výdej:
osoby s dětmi
Úterý: Středa: jednotlivci
Doba výdeje: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 14.00
Služba je registrována podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Služba je podporována městem
Plzeň.
V projektu sociální rehabilitace se pracuje s osobami z cílové skupiny tak, aby mohlo dojít k jejich zapojení na trh
práce. Tímto usilujeme o minimalizaci rizik sociálního
vyloučení. Tyto aktivity jsou zprostředkovány přímým
zaměstnáváním v pracovních programech projektu
a dále prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při
uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování
kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby do běžného života
díky schopnosti zajištění legálního příjmu. Cílovou skupinu tvoří osoby z etnických menšin, osoby z odlišného sociokulturního prostředí a osoby bez přístřeší. Dále
pak osoby v krizi, tj. osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální
situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením, případně
jsou sociálně vyloučené. Věková kategorie je vymezena
hranicí dospělosti a individuálním splněním podmínek
pro přijetí uživatele do projektu SSR (od 18 let věku do
přiznání starobního důchodu). Uživatelé služby vykonávají práci v souladu se smlouvou o poskytnutí služby
a pracovní smlouvou a zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem a pracovními terapeuty naplňují cíle
stanovené ve svém individuálním plánu.
Z PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ JSOU VYKONÁVÁNY
NÁSLEDUJÍCÍ:
„„ příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí v provozu Humanitárního skladu (kde je od dárců shromažďováno použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost)
„„ v provozu Dílny zpracování textilního odpadu (kde
jsou z dále nepoužitelného šatstva vyráběny čistící
hadry) provádějí výběr šatstva, řezání a balení hadrů
„„ úklid na zastávkách a tratích tramvajové dopravy
v Plzni
„„ doprovod zdravotné znevýhodněných osob v bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň
„„ práce v šatníku Humanitárního skladu, který je otevřen nejen pro sociálně potřebné, ale i pro širokou
veřejnost
Od ledna do prosince 2013 se zapojilo do projektu celkem
24 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 15 uživatelů nových
a 9 pokračovalo na smlouvu z roku 2012. Z celkového
počtu byly 3 neúspěšní a 21 úspěšných. Úspěšnost
uživatelů SSR tak dosáhla 87,5%. Za rok 2013 se
v projektu vystřídalo 8 žen a 16 mužů.
SSR spolupracuje s Azylovým domem sv. Františka pro lidi
v nouzi, zařízením Městské charity. V období leden až
prosinec 2013 byli v projektu 2 uživatelé z tohoto zařízení.
Návaznou službu tzv. sociálního bydlení představuje Dům
sv. Vincence v Plzni-Koterově. Osobám v nouzi je zde
k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2
byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří především uživatelé SSR a dále osoby, které potřebují přechodné bydlení pro překlenutí tíživé situace. V průběhu roku 2013
se zde vystřídali 4 uživatelé SSR. Současně zde bylo
ubytováno 8 osob přicházejících mimo SSR.
Od ledna do prosince 2013 bylo v šatníku Humanitárního
skladu bezplatně vydáno 355 osobám v nouzi a jedné
organizaci celkem 7 018 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž
bez tohoto doporučení.
Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány
široké veřejnosti.
[terénní krizová služba (tks)]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Provoz: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004 (pohotovost)
731 433 013 (vedoucí)
[email protected]
Mgr. Jan Jung
nonstop – pohotovost na telefonu
Služba je podporována městem
Plzeň.
Terénní krizová služba poskytuje terénní krizovou pomoc
lidem v obtížné životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout
vlastními silami. Dále také psychosociální pomoc osobám
zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím.
Tým Terénní krizové služby poskytuje lidem psychickou
pomoc a krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, dále pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává
důležité informace, kontakty nebo následnou pomoc
dle potřeby. V nutných případech, zejména v souvislosti
s mimořádnými událostmi, zajišťuje rovněž nezbytnou
materiální pomoc (potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubytování, pomůcky na
likvidaci škod, pracovní, ochranné a čisticí prostředky,
kamna, vysoušeče apod.). Terénní krizová služba poskytuje podporu při řešení osobních problémů ve vztazích,
v bytových otázkách, při krizových situacích v souvislosti s dluhovou problematikou. Podporujeme pozůstalé po
úmrtí příbuzných a v dalších těžkých životních situacích,
které člověk nechce a nezvládá řešit sám.
TKS poskytla v roce 2013 podporu a poradenství celkem
183 osobám. V rámci pomoci klientům poskytla 160
intervencí (nad 30 min) a 640 dalších kontaktů, v jejichž
souvislosti bylo poskytnuto 714 výkonů sociální práce.
Nejčastěji řešila TKS osobní krizové situace, a to zejména vztahové problémy, problémy s bydlením, sebevražedné myšlenky. Dále zajišťovala duchovní pomoc nemocným a umírajícím a podporu FN Plzeň a Cizinecké
PČR v oblasti akutní humanitární pomoci. Z mimořádných událostí řešila TKS nejvíce tragická úmrtí a povod-
ně v červnu 2013. TKS se také podílela, spolu s ostatními složkami IZS a městem Plzní, na pomoci při řešení
následku nehody francouzského autobusu se studenty.
STRUKTURA PŘÍPADŮ TERÉNNÍ KRIZOVÉ SLUŽBY
DCHP V ROCE 2013
Osobní krize
Mimořádné
události
Humanitární
servis
Duchovní
služba
Transport
OK – vztahové problémy
OK – suicidum
OK – práce s pozůstalými
OK – finance
OK – bydlení
OK – jiné
MU – požár
TKS 2013
15
10
6
12
15
22
2
MU – povodně
MU – trag. úmrtí
Mu – havárie
Mu – dopravní nehoda
Mu – jiné
HS – CPČR
5
1
1
2
1
13
HS – FN
HS – Ost
Duch. sl.
29
12
35
Transport
2
CELKEM
183
MUŽI
89
ŽENY
94
Pozn.
OK – jiné – Zdravotní a psychické problémy, problémy
s návykovými látkami, sociální fobie, sociální izolace,
právní dotazy.
Mu – jiné – Evakuace domova pro seniory
HS – jiné – Individuální žádosti o potravinovou pomoc, či
ošacení
Kromě přímé práce s klienty TKS DCHP spolupracuje
s ostatními krizovými službami na území města Plzně.
V oblasti mimořádných událostí je stěžejním partnerem
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS PK).
Přibývá také případů, kdy se na TKS obrací Policie ČR,
zejména v případech náhlých úmrtí a následné podpory
pozůstalým. Ve spolupráci s Cizineckou PČR zajišťujeme humanitární pomoc pro zadržené cizince.
TKS je zároveň po dohodě z HZS PK koordinačním subjektem poskytování psychosociální krizové pomoci při
mimořádných událostech většího rozsahu.
TKS se podílí na pořádání vzpomínkového aktu ke Světovému dni obětí dopravních nehod.
Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou
ke stažení informační materiály pro různé krizové životní
situace.
[9
[intervenční centrum plzeňského kraje (ic)]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Provoz:
ambulance
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004 (pohotovost),
731 433 013 (vedoucí)
[email protected]
Mgr. Jan Jung
Po – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Terénní služba
Pondělí
8.00 – 12.00, 13.30 – 17.30
Úterý
8.00 – 12.00, 13.30 – 17.30
8.00 – 12.00, 13.30 – 17.30
Středa
Čtvrtek:
8.00 – 16.00
Pátek:
8.00 – 16.00
Dále je možné službu sjednat na nonstop tel. 777 167 004
Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám
ohroženým domácím násilím. Stejnou službu poskytuje
i jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím.
Pomoc intervenčního centra je také poskytována v souvislosti s institutem vykázání Policie České Republiky.
Intervenční centrum pomáhá lidem ohroženým domácím
násilím s orientací v situaci, informuje o možnostech
jejího dalšího řešení, nabízí základní sociálně právní
poradenství, zprostředkování návazné odborné služby.
Např. psychologické, právní, lékařské. V případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo doprovod při jednáních s úřady. Nedílnou součástí práce IC je psychická
podpora a krizová intervence, která směřuje k posílení
ohrožených osob, aby byly schopné situaci řešit.
10 ]
[charitní pečovatelská služba blovice, spálené poříčí]
Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Kancelář CHPS na adrese: Americká 38, Blovice
Telefon: 731 433 025
317 522 156
Fax: E-mail: [email protected]
Vedoucí: Markéta Kaslová
Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.
Pečovatelská služba je poskytována ve dvou domech
s pečovatelskou službou v Blovicích a ve Vlčicích,
v terénu pro občany města Blovic a okolních obcí a pro
občany Spáleného Poříčí a okolních obcí.
Zajišťujeme základní úkony péče, rozvoz obědů a některé
doplňkové činnosti, jako například praní a žehlení prádla
a půjčování kompenzačních pomůcek.
Naší snahou je, aby senioři v našich zařízeních žili co
možná nejdéle plnohodnotný život ve svém domácím
prostředí, a aby byli co nejvíce aktivní. Každý týden se
pravidelně setkávají v Klubu seniorů v DPS v Blovicích.
S touto činností pomáhají žáci a učitelé základní školy
a máme velkou podporu samosprávy města Blovice.
V roce 2013 jsme se starali o 118 klientů, z toho 81 žen
a 37 mužů. Sociální poradenství využilo kolem 30 osob.
Klienti služby jsou ve věkovém rozmezí od 24 do 95 let.
Intervenční centrum spolupracuje zejména s Policií ČR.
Vedoucí IC je zároveň proškolen a jako jediný v kraji
je oprávněn školit policisty v oblasti domácího násilí.
Dalším partnerem jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a neziskové organizace (krizová centra, azylové domy) nebo instituce (Probační a mediační
služba). Neméně důležitá je spolupráce a koordinace
činnosti IC s ostatními intervenční mi centry v České
republice.
V období 1. 8. 2010 – 31. 7. 2013 byla služba financována
z Individuálního projektu Plzeňského kraje.
V roce 2013 poskytlo IC v Plzeňském kraji podporu a pomoc 93 lidem ( 86 žen a 7 mužů ). Z toho se ve 40 případech jednalo o vykázání násilné osoby ze společného
obydlí.
[poradna pro cizince a uprchlíky plzeň (pcu)]
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 441 736, 731 433 096
E-mail: [email protected]
Mgr. Helena Duchková,
Vedoucí:
od 1.12.2013 Mgr. Klára Zachová
Konzultační hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 19.00
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
pátek: Služba je registrována podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Služba je podporována městem
Plzeň.
Hlavním předmětem činnosti Poradny pro cizince a uprchlíky (PCU) je poskytování základního a odborného sociálního poradenství uživatelům, kteří se ocitli v takové osobní
situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních
zdrojů. Poradenství je poskytováno cílové skupině PCU,
tj. cizincům, jejich rodinným příslušníkům a občanům
České republiky s vazbou na cizince. Cílem pracovníků
poradny je umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit jejich samostatné schopnosti, informovanost a orientaci v českém sociálním a institucionálním
prostředí. Rovněž jim pomáháme sociálně se začlenit do
většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě,
služby a žít běžným životem. Služba je poskytována formou ambulantní, terénní, písemnou, telefonickou i e-mailovou. Uživatelům služby jsou předávány informace, poskytovány rady a doprovody na úřady a jiné instituce.
Dále je zajišťována odborná jazyková asistence, nebo
specializované právní poradenství zaměřené zejména na
pracovněprávní vztahy a na právní normy související s životem cizince v ČR. V odůvodněných případech je poskytována materiální pomoc, nejčastěji v podobě základních potravin, hygienických potřeb a oblečení. Pracovníci
poradny se také snaží přispět ke zvýšení informovanosti
většinové společnosti, napomáhat rovnému přístupu při
řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince.
V roce 2013 bylo poskytnuto 2189 intervencí a 138 kontaktů.
Nejpočetnějšími skupinami uživatelů služeb se stali cizinci
z Bulharska, Slovenska, Mongolska, Rumunska a Ukrajiny.
Také v tomto roce PCU realizovala besedy se studenty
plzeňských středních a vyšších odborných škol. Tyto
besedy jsou zaměřené na problematiku migrace, uprchlictví a života cizinců v České republice. Cílem besed je
zvýšit informovanost studentů v této oblasti a podnítit
v nich promýšlení svých postojů k lidem, kteří se něčím
odlišují a popřípadě nastartovat změnu jejich postojů k pozitivnímu chápání různorodosti ve společnosti,
k překonání předsudků a stereotypů. V roce 2013 bylo
realizováno 22 besed.
V roce 2013 byly organizovány dvě multikulturní akce.
V srpnu proběhla tradiční letní zahradní slavnost. Návštěvníci si užili společné grilování, ochutnávky specialit z Arménie, Sýrie a Bulharska, tanec, poslech hudby z různých koutů světa a bohatý program pro děti.
V prosinci se uskutečnilo vánoční setkání pro cizince.
Zde byly hostům představeny české Vánoce, vyzkoušeli si tradiční vánoční zvyky. Celé odpoledne probíhaly zábavné soutěže a hry pro děti. Součástí programu
bylo loutkové divadlo, vystoupení kouzelníka i dětské
představení tanečního stylu break dance a působivá light show. Vánoční setkání bylo financováno Odborem
sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Multikulturních akcí se v průběhu roku zúčastnilo přibližně 180
osob.
K pravidelné činnosti PCU patří také pořádání nízkoprahových jazykových kurzů pro cizince. Jazykové kurzy probíhaly i nadále ve dvou úrovních náročnosti – začátečníci a pokročilí. Během roku 2013 je navštívilo celkem 380
účastníků různých národností.
V rámci projektu Podpora vzdělávání dětí cizinců školního
věku byly v roce 2013 realizovány také kurzy češtiny pro
děti cizinců přímo na ubytovně, v přirozeném prostředí
dětí. Do tohoto projektu, který byl financován Odborem
sociálních služeb Magistrátu města Plzně, bylo zapojeno 12 dětí ze zemí EU.
PCU finančně podporovalo statutární město Plzeň, MPSV
ČR a Plzeňský kraj.
[ 11
[sos domažlice, ambulantní a terénní forma sociální rehabilitace]
Adresa: náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
PhDr. Ivana Havlíčková
Vedoucí: Telefon: 731 433 020
E-mail: [email protected]
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová DiS
Mobil: 731 433 019
12 ]
SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální
rehabilitace poskytovaná v terénní a ambulantní formě
a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je
určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu
přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové
sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami.
Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské
úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.
Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí
náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním
cílem služby je podpora samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti lidí sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a dále těch, kteří se ocitli
v náročné životní situaci, kterou se jim nepodařilo řešit a vyřešit vlastními silami nebo s pomocí širší rodiny.
Jedná se o situace hmotné nebo sociální nouze nebo
souběh obou.
Sídlo ambulantní formy služby je v ORP Domažlice, Náměstí Míru 136.
Provozní hodiny:
13.00 – 17.00 hodin
Pondělí: Středa: 8.00 – 17.00 hodin
Terénní formou je zajišťována služba na území na ORP
Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Stříbro a Tachov.
Provozní hodiny:
Pondělí – pátek: 8.00 -18.00
Celkový počet uživatel služby za rok 2013: 285
POBYTOVÁ FORMA – DOMOV SV. VAVŘINCE
Adresa: Meclov 1, 345 21
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
E-mail: [email protected]
Telefon: 731 433 020
Další kontakt: 731 433 057, 731 433 078
Pobytová forma Domov sv. Vavřince je od 1. 1. 2010 registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách jako sociální rehabilitace. Poskytuje všechny
základní činnosti ukládané zákonem.
Jedná se o nepřetržitě poskytovanou službu pro dospělé
muže i ženy s chronickým duševním onemocněním. Objekt může mít statut trvalého bydlení, nabízí tedy možnost trvalého řešení situace uživatele. Kuchyně a jídelna
jsou společné. V pokojích je vybavení rozmístěno tak,
aby zajišťovalo co možná největší intimitu a soukromí.
Pracovníci se snaží motivovat klienty ke spoluvytváření
jejich prostředí. Podílejí se tedy na vzhledu svého okolí
(např. barva pokojů, výzdoba vlastními výrobky, možnost vytvořit si vlastní prostředí pro klid apod.).
Posláním Domova sv. Vavřince je poskytování pobytové
služby jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí lidem s psychickým handicapem – zejména s psychiatrickou diagnózou nebo lehkým mentálním postižením
kombinovaným s psychiatrickou diagnózou, a dále lidem opakovaně léčeným pro závislosti. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů,
respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost
a usiluje o sociální začleňování uživatelů. Naším cílem
je, aby ti, kterým poskytujeme služby, mohli žít co nejvíce „normální život“. To znamená, aby mohli dělat práci,
kterou vnímají jako smysluplnou, užitečnou a na kterou
stačí, aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle
svých možností soběstační, ale zároveň našli celodenní
pomoc v případě potřeby.
V roce 2013 využilo pobytovou formu 8 uživatelů.
[sociálně terapeutické dílny sv. josefa]
Adresa Dílny pro osoby s kombinovanými vadami
Domažlice:
Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 020
Telefon kontaktní: 731 433 076
[email protected]
E-mail: Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Zástupce: Jitka Horalová DiS.
Telefon: 731 433 062
Adresa Dílny pro osoby s psychiatrickým
onemocněním Meclov:
Meclov 1, 345 21
Telefon kontaktní: 731 433 064
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Zástupce: Jitka Horalová DiS.
Provozní hodiny:
Pondělí – pátek: 8.30 – 16.30
Služba je registrována podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Služba je v provozu od 1. 9. 2012. Od 1. 1. 2013 je financována z prostředků EU – Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální
integrace a sociálních služeb, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti (č. rozhodnutí: OPLZZ - ZS
824 - 184/2013, č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00033).
PRACOVIŠTĚ DOMAŽLICE
Na pracovišti v Domažlicích je dílna zaměřena na výrobu
ručního papíru a jeho další zpracování na různá přání,
jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při výrobě ručního papíru – trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové hmoty na síto, lisování,
zdobení – umožní procvičování zejména motorických
schopností uživatel a přizpůsobení pracovních úkolů individuálním možnostem klientů. Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích.
PRACOVIŠTĚ MECLOV
Na pracovišti v Meclově je možno využít textilní dílnu
a polytechnickou dílnu. Textilní dílna je zaměřena na
výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných interiérů (veřejných prostor, restauračních provozů,
kaváren, cukráren atp.), na výrobu drobných módních
doplňků z textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbytkového textilu k dalšímu použití. Dále je vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných koberečků,
polštářů i jiných doplňků (tašky, šály aj.).
Polytechnická dílna je zaměřena na drobnou dřevovýrobu – různé dekorativní doplňky do domácnosti i jiných
interiérů. Dále na malování vitráží, výrobu šperků a dekorativních předmětů technikou fusingu, výrobu šperků
z kovu, korálkování a výrobu dekorativních předmětů
a šperků z kůže. Dle aktuální situace a možností klientů
se zde vyrábí užitkové předměty (dřevěné hračky či jednoduchý nábytek), šperky a dekorativní předměty. Součástí dílen je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu
zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.
Domažlickou dílnu využívá 15 klientů, meclovskou 16 klientů.
[ 13
[domov pro matky s dětmi domažlice]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Provoz: Havlovice 5, 344 01 Domažlice
379 776 388, 731 433 006
[email protected]
Dagmar Řezáčová, DiS.
nepřetržitý
Služba je registrována podle § 57 zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách jako azylový dům.
14 ]
Posláním Domova je pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení.
Službu mohou využít i nezletilé matky a nezletilé těhotné ženy. Těmto ženám nabízíme bezpečné ubytování,
zázemí, psychickou podporu a pomoc při získávání
a prohlubování dovedností, které je povedou v následném samostatném životě. Za pomoci pracovníků DMD
se učí vedení domácnosti, péči o děti a jejich výchově.
Dále je poskytována pomoc při jednání s úřady např.
při vyřizování sociálních dávek, uplatňování jejich práv
a oprávněných zájmů, při hledání vhodných školských
zařízení pro děti, při hledání možností dalšího vzdělávání, při hledání zaměstnání.
Klientky svá přání uskutečňují prostřednictvím individuálních plánů. Samy si zvolí cíle, které jsou pro ně prioritou,
a společně pak pracujeme na jejich naplnění. V individuálních programech se snažíme, aby se klientky co
nejvíce osamostatnily – uměly zajistit péči o děti, péči
o domácnost, samostatně se orientovaly na úřadech,
věděly kde a jak svá práva uplatnit. Dalším významným
cílem je upevnit citové vazby matky a dítěte, aby děti
měly pro další život správné vzory chování.
Děti se v klidném prostředí našeho domova cítí dobře,
neboť ve většině případů jejich předchozí život tvořily
převážně negativní zážitky.
Těhotné ženy mají možnost se u nás v klidu a bezpečí připravit na porod, následně si dítě ponechat ve své péči.
Maminky pak mohou v klidu hledat další vhodné bydlení.
Pro děti a maminky jsou pořádány nejrůznější akce – maškarní karneval, pálení čarodějnic, oslavy Dne matek,
Dne dětí, v létě táboráky s opékáním buřtů, Mikulášská a vánoční besídka. V létě koupání, v zimě stavění
sněhuláků, sáňkování, a další aktivity – návštěvy kina,
ruční práce, malování, zpívání. V průběhu roku proběhly
besedy s různými odborníky – např. s příslušníkem Policie ČR, s odborníkem na výpočetní techniku a obsluhu
internetu, dluhovou problematiku. Pracovnice domova
rovněž připravují pro maminky různé vzdělávací besedy
dle zájmu klientek např. na téma prevence úrazů u dětí
aj.
Maminky mají možnost průběžně se zúčastňovat vzdělávacích kurzů v Komunitním centru Fazole v Domažlicích. Dle vlastního výběru, s ohledem na svoji vlastní
problematiku, si mohou vybrat ze široké nabídky kurzů
např. právní minimum, šikana na pracovišti, domácí násilí, dluhová problematika aj.
Během roku 2013 poskytlo zařízení pomoc a podporu
18 maminkám a 26 dětem.
[azylový dům a sociální ubytovna sv. alberta chmielowskeho]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Kozinova 177, 344 01 Domažlice
731 433 050
[email protected]
PhDr. Ivana Havlíčková
Služba je registrována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
AZYLOVÝ DŮM
Azylový dům je určen především pro muže i ženy, kteří se
vlivem nepříznivého vývoje životní situace ocitli v situaci
hmotné a sociální nouze a žijí na okraji společnosti nebo
jsou sociálním vyloučením ohroženi. V rámci služby je
poskytováno celodenní ubytování na 2 lůžkovém poko-
ji, pomoc při zajištění stravy – poskytnutím podmínek
pro samostatnou přípravu stravy; umožnění celkové
hygieny těla; vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu;
praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla;
pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících
z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele,
včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek;
zprostředkování získání šatstva.
Počet uživatelů v roce 2013: 36
SOCIÁLNÍ UBYTOVNA
Sociální ubytovna je určena všem, kteří se ocitli bez prostředků v bytové nouzi - cílovou skupinu tvoří především
lidé, u kterých v důsledku věku nebo handicapu je velmi
obtížné uplatnit se na otevřeném nebo chráněném trhu
práce a řešit vlastními silami svoji situaci. Těmto lidem
je poskytována ambulantní forma sociální rehabilitace
v rámci SOS Domažlice. Jedná se o pomoc s vyřízením
sociálních dávek, důchodů nebo zprostředkování odpovídající – nejčastěji pobytové – sociální služby a zajistit
tak trvalé řešení životní situace klienta. Ve spolupráci
s OSPOD sociální ubytovnu využívají také rodiny s dětmi. Podmínky (bydlení, jídlo, péče o prádlo) pro poskytování služby jsou obdobné jako v azylovém domu.
Nepřetržitý celoroční provoz.
Počet uživatelů v roce 2013: 54 (30 dospělých, 24 dětí)
[ 15
[dům pro občany bez vlastního bytu mariánské lázně]
Adresa: U pily 706, 353 01 Mariánské Lázně
Telefon: 354 694 704
731 433 012
Mobil: E-mail: [email protected]
Ing. Jan Havel
Vedoucí: Návštěvní hodiny: denně 15.00 – 19.00
Dům pro občany bez vlastního bytu je zařízení, které poskytuje přednostně možnost ubytování občanům Mariánských Lázní, kteří se z nejrůznějších příčin dostali
do bytové nouze a nejsou schopni si prozatím svými
silami zajistit vlastní ubytování. Podle naplněnosti je
možné ubytovat i jedince z jiných míst. Kromě neplati-
čů z městských bytů jsou zde ubytováni i tělesně nebo
duševně handicapovaní jedinci a bezdomovci, kteří jsou
hlášení na městském úřadu. Objekt je majetkem města
Mariánské Lázně, od roku 2009 ho provozuje Diecézní
charita Plzeň. Kapacita ubytovny je devatenáct míst,
naplněnost se pohybuje kolem sedmdesáti pěti procent. Ubytování se poskytuje na omezenou dobu, obvykle jeden rok.
V DOVB jsou ubytováni muži i ženy. Část ubytovaných je
v předdůchodovém nebo důchodovém věku a možnosti
řešení jejich bytové situace jsou velmi omezené, část
ubytovaných je v ekonomicky aktivním věku; u někte-
rých z nich je možné do budoucna očekávat vyřešení
bytového problému.
Ubytovna disponuje jedním jednolůžkovým pokojem,
ostatní pokoje jsou dvoulůžkové. Diecézní charita vybavila pokoje vhodným nábytkem a lůžkovinami, byl instalován elektrický sporák a automatická pračka. K přípravě pokrmů slouží společná kuchyňka, sociální zařízení je
oddělené pro muže a ženy. Na ubytovně je nutné dodržovat ubytovací řád, schválený Radou města Mariánské
Lázně a Diecézní charitou Plzeň.
V roce 2013 využívalo zařízení 21 klientů.
[volnočasové kluby duha domažlice]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Kozinova 296 a 297, 344 01 Domažlice
731 433 042
[email protected]
Mája Sokolová, DiS.
Provozní doba klubů:
Pondělí: 10.30 – 16.30 hod.
Úterý:
13.00 – 16.30 hod.
13.00 – 16.30 hod.
Středa:
Čtvrtek:
13.00 – 16.30 hod.
Pátek:
13.00 – 15.30 hod. (liché týdny)
Volnočasové kluby Duha jsou registrovány podle § 66
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
16 ]
Projekt Volnočasový klub Duha je určený pro lidi se
zdravotním postižením. Umožňuje jim lepší začlenění
do přirozené komunity, naplnění jejich životních cílů
i posílení sebevědomí.
Projekt je určen pro dvě cílové skupiny lidí. První skupinou jsou lidé s psychickým handicapem, kteří nemají
možnost navázat přátelské a kamarádské vztahy jako
běžný zaměstnaný člověk. Kluby mají tedy uspokojovat zejména společenské a kulturní potřeby uživatelů.
Témata jsou tvořena ve spolupráci s uživateli, týkají se
životních cílů, plánů, možností seberealizace, dále se
jedná o návštěvy kina, divadla, plesů atd.
Druhou cílovou skupinou je mentálně postižená mládež
a dospělí. Tento klub je alternativou zájmových kroužků
u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické
výchovy a společenské hry pro rozvoj paměti. Hlavním
cílem skupinového setkávání je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného
času jako u zdravých jedinců. Výsledky činnosti klubu
jsou prezentovány na příležitostných výstavách. K činnosti klubů patří i návštěvy kulturních akcí a památek,
různé výlety a pobyty v přírodě.
Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce s uživateli. U mentálně postižených je
to zejména podpora v soběstačnosti a orientaci v širší
společnosti (nákupy, doprava) a trénink paměti. U lidí
s psychickým handicapem je zejména zájem o práci
s počítačem.
V roce 2013 pravidelně navštěvovalo klub 20 klientů
ve věku od 18 do 55 let. Kluby personálně zajišťovány
4 pracovníky s odborným vzděláním – 3 sociální pracovníci, 1 pracovník v sociálních službách. Vedle
stálých charitních pracovníků v klubech již dlouhodobě
vypomáhá jedna obětavá dobrovolnice.
[adopce na dálku (and)]
Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Vedoucí: Konto: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
731 433 058
377 970 197
[email protected]
Mgr. Pablo Chacón Gil
75277127/2700 (UniCredit Bank), VS 010
V roce 2013 projekt Adopce na dálku oslavil 10 let od
svého založení. První latinskoamerickou zemí, kde jsme
v roce 2003 začali poskytovat stipendia na studium pro
děti žijící na okraji společnosti nebo pro děti z rodin
s nízkými příjmy, byla Bolívie. Konkrétně se jednalo o region Beni, pralesní oblast charakteristickou silnými každoročními záplavami, které brání ekonomické i rodinné
stabilitě místního obyvatelstva.
Naše pomoc je soustředěna na chudé děti, které musí bydlet
v internátech, aby se mohly zúčastnit vyučování. V místě
jejich bydliště žádné školy neexistují. Ekonomické poměry
v těchto komunitách jsou velmi skromné, neboť rodiny žijí
pouze z toho, co získají z pralesa anebo si vypěstují na poli.
22. listopadu jsme slavili 10 let Adopce na dálku za přítomnosti vzácné návštěvy – Ensembl Moxos, hudební skupiny složené z domorodců z oblasti Moxos, kteří
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, a dále v Klatovech
a v Praze odehráli koncert složený z hudby misijního baroka. Výtěžek z turné byl věnován na podporu formace
mladých hudebníků z chudých poměrů, které vychovává
Škola hudby Moxos v San Franciscu de Moxos. V tomto
městečku podporujeme děti v rámci Adopce na dálku.
5. listopadu jsme již tradičně oslavili den sv. Martina de
Porres, patrona charitních projektů v Latinské Americe.
Setkání se opět zúčastnila peruánská ambasadorka
Marita Landaveri.
Během roku 2013 bylo nově adoptováno 5 dětí z Bolívie, 2 děti z Paraguaye, a 11 dětí z Ekvádoru. Díky
adoptivním rodičům bylo zasláno celkem 1 010 263 Kč
do Bolívie, 267 120 Kč do Paraguaye, 156 969 Kč do
Ekvádoru a 45 080 Kč do Peru. Výše ročního příspěvku
zůstává nadále ve výši 7 000 Kč. S prostředky nehospodaří rodiče dětí, ale místní partnerské organizace, které
garantují jejich využití ve prospěch konkrétního dítěte.
Zároveň dbají na to, aby si děti vážily štědrosti rodičů,
a to vlastní pílí při studiu.
[ 17
[středisko rozvojové spolupráce (srs)]
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 010
E-mail: [email protected]
Mgr. Pablo Chacón Gil
Vedoucí: Konto: 75277127/2700 (UniCredit Bank)
VS pro Středisko rozvojové spolupráce: 038
VS pro projekt Škola ve tvých rukou: 0381
Rok 2013 byl významný tím, že po čtyřech letech mohl vedoucí projektu Adopce na dálku a Střediska rozvojové
spolupráce uskutečnit služební cestu do zemí Latinské
Ameriky (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor). S těmito
zeměmi DCHP spolupracuje na projektu Adopce na dálku i na jiných rozvojových projektech vesměs orientovaných na vzdělávání a zdravotnictví.
Během cesty se potvrdilo, že programy probíhají správně
a že dobře funguje komunikace mezi DCHP a partner-
skými organizacemi v jednotlivých zemích. Byly diskutovány problémy, které chtěli místní lidé vyřešit. Probíralo se, jak projekt zlepšit, aby bylo možno vyhovět
většímu množství dětí a kolektivů.
Důležité bylo upevnění vztahů s jihoamerickými kolegy
a poznání místní reality nejen dětí, které jsou podporovány v rámci Adopce na dálku, ale také společnosti,
kterou projekt podporuje. Jedním z výsledků cesty by
měla být příprava dalších projektů, které chce DCHP
v budoucnu realizovat v oblasti humanitární pomoci.
V roce 2013 bylo uvolněno 142 000 Kč na nákup dodávkového automobilu, který slouží k transportu osob i materiálu pro různé aktivity, které realizuje.
Dále bylo věnováno 4 200 Kč na nákup nového vybavení
(tiskárna, fotoaparát) pro kanceláře organizace Pastoral
Social Beni, která organizuje rozvojové projekty v Bolívii.
[azylový dům betlém cheb]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
K Nábřeží 14, 350 02, Cheb
731 433 079, 731 433 090
[email protected]
Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: nepřetržitě
Registrovaná sociální služba podle § 57 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.
Činnost Azylového domu Betlém Cheb je finančně podporována městem Cheb
18 ]
AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB NABÍZÍ TYTO
SLUŽBY:
„„ Základní sociální poradenství
„„ Ubytování za 120,- Kč za den pro jednotlivce
„„ Ubytování za 70,- Kč za den pro rodiče a 40,- Kč
za dítě
„„ Podmínky pro vykonání hygieny
„„ Možnost praní prádla
„„ Možnost přípravy stravy
Všechny tyto služby jsou určeny osobám bez přístřeší
a osamělým rodičům s dětmi ohroženým sociálním
vyloučením například z důvodů:
„„ ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exekuce apod.)
„„ návratu z výkonu trestu
„„ opuštění ústavní péče (např. dětského domova po
dosažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické
léčby apod.)
„„ sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, v ohrožení zejména
v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče,
získávání obživy společensky neakceptovatelným
způsobem apod.)
„„ rozvodu nebo opuštění společné domácnosti
„„ nesoběstačnosti v základních životních dovednostech (snížené možnosti si zajistit hygienickou péči,
využívání veřejných míst a služeb, Kontaktu s komunitou a rodinou, schopnosti uplatňovat svá práva
a nároky)
Podmínky přijetí: Věk nad 18 let, platný průkaz totožnosti, trvalý pobyt v ČR stálý oficiální zdroj, příjmu doložení vyplněné žádosti, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o příjmu.
Klienti jsou ubytováni na dvou, třech nebo čtyřlůžkových pokojích (muži a ženy odděleně), rodiče s dětmi
pak v samostatných dvou nebo třílůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Na pokoji je k dispozici lůžko s dekou a polštářem, šatní skříň, noční stolek a polička na osobní věci. Skříň je možno uzamykat
vlastním zámkem.
Klientům v AD v Koželužské ulici je k dispozici kulturní místnost s televizorem a dva počítače s připojením k internetu.
V AD na adrese K Nábřeží mají klientky své vlastní televizory
na pokojích. Dále jeden počítač s připojením k internetu.
Klienti Azylového domu mají možnost připravit si teplou stravu v oddělené kuchyni nebo v malé kuchyňce
v 2. NP V budově K Nábřeží 14 jsou poté k dispozici
kuchyně dvě. Klienti mohou kuchyně využívat od 6.00
do 22.00
Azylový dům Betlém Cheb v roce 2013:
Kapacita služby: 23
Celkový počet lůžko dnů: 5621
Nově podepsaných smluv: 31
Počet klientů, kteří odešli do jiného bydlení: 17
[nízkoprahové denní centrum cheb]
Adresa: Svobody 29, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 149, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30
Registrovaná sociální služba podle § 61 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.
Činnost Nízkoprahového denního centra Cheb je
finančně podporována městem Cheb.
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM CHEB NABÍZÍ
TYTO SLUŽBY:
„„ základní sociální poradenství
„„
„„
„„
„„
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí ošacení z charitního šatníku
vytvoření podmínek pro přípravu stravy
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.
Všechny tyto služby jsou určeny osobám bez přístřeší
a ze sociálně vyloučených lokalit starších 18 let s trvalým pobytem v celé ČR a ohrožených sociálním
vyloučením, a to např. z důvodů:
„„ ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exekuce, hmotná nouze apod.)
„„ návratu z výkonu trestu
„„ opuštění ústavní péče (např. dětského domova po
dosažení plnoletosti, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.)
„„ sociální nepřizpůsobivosti
„„ rozvodu nebo opuštění společné domácnosti
„„ snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech
Podmínky přijetí: věk nad 18 let, být soběstačný, nebýt nositelem závažné choroby přenosné na člověka, být v tako-
vém aktuálním psychickém stavu, který umožňuje smysluplné a účelné jednání s pracovníky zařízení (tzn. nebýt pod
vlivem návykových látek, nevystupovat agresivně apod.)
Jedním z trvalých cílů NDC je podpořit klienty v tom, aby
si našli bydlení a přestěhovali se do jiného typu ubytování (Azylový dům Betlém Cheb, ubytovna, podnájem,
pronájem apod.)
Klientům je k dispozici kuchyňský kout a společenská
a kulturní místnost, kde mají možnost zapůjčit si knihu
nebo časopis, pravidelně sledovat dokumenty s různou
tematikou. Rovněž mají možnost různých aktivizačních
činností: práci na PC a další rukodělné činnosti jako je
např. pletení z papíru, výroba tematické výzdoby aj.
Mezi další aktivity Nízkoprahového denního centra Cheb
patří podpora klientů při prodeji časopisu Nový prostor.
Sociální pracovníci podpořili klienty při jednáních na úřadech, která byla spojena s vyřizováním dávek, důchodů
různého typu apod.
Významnou kapitolou NDC byla součinnost s dobrovolníky farní charity, kteří vedle trvalé docházky do NDC
sehráli zásadní úlohu při přípravě oslav Vánoc a obdarování klientů prostřednictvím Stromu splněných přání.
Nízkoprahové denní centrum Cheb v roce 2013:
Celkově využilo služeb NDC Cheb: 178 klientů
Klientům bylo poskytnuto: 5038 intervencí
Stálé bydlení si našlo: 19 klientů
[ 19
[středisko sociální rehabilitace cheb]
Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 079, 731 433 021
[email protected]
E-mail: Vedoucí: Pavel Barták
Provozní doba: Pondělí – pátek: 8.00 – 16.30
Registrovaná sociální služba podle § 70 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.
Činnost Střediska sociální rehabilitace Cheb je
finančně podporována městem Cheb. Uživatel
služby se stává zaměstnancem DCHP a pobírá
smluvní mzdu za uvedenou práci.
Služba je určena lidem bez přístřeší, kteří jsou ubytovaní
v Azylovém domě Betlém Cheb a nemají trvalý pracovní poměr. Jedná se o osoby s absencí základních pracovních a psychosociálních návyků, k jejichž získání či
znovuobnovení potřebující odbornou pomoc sociálního
pracovníka.
Podmínky přijetí: věk nad 18 let, trvalý pobyt na území
ČR, platný doklad totožnosti, dočasné ubytování v Azylovém domě Betlém Cheb, zdravotní stav, který odpovídá požadavkům na výkon práce potvrzený praktickým
lékařem, podpis pracovní smlouvy.
HLAVNÍ CÍLE STŘEDISKA SOCIÁLNÍ REHABILITACE
CHEB:
„„ celé nebo alespoň částečné splacení závazků z mi-
20 ]
nulosti ze strany klientů
„„ přestěhování klientů do jiného typu ubytování (ubytovna, podnájem apod.)
„„ vyřešení nebo alespoň zlepšení sociální situace klientů
V roce 2013 mělo Středisko sociální rehabilitace Cheb 13
klientů, přičemž jeho kapacita činila 9 pracovních míst.
V tomto období se nadále pokračovalo v péči o areál
Krajinné výstavy v Poohří, o poutní objekt Maria Loreto
v Hroznatově a o jiná předem dohodnutá místa. V rámci
údržby se klienti podíleli na úklidu chodníků a zastávek
v určených lokalitách a to především v zimě, kdy se na
těchto prostorách odklízí sníh. Ve spolupráci s městem
plní klienti řadu zakázek Městského úřadu Cheb (stěhování, vyklízení, drobné bourací práce apod.)
Pokračoval vzdělávací cyklus, který je zaměřený na znovuobnovení a upevnění funkční gramotnosti klientů, na
jejich orientaci v systému dávek, schopnosti ucházet se
o nové zaměstnání a orientaci na trhu práce.
Proběhly i další akreditované rekvalifikační kurzy:
„„ z obsluhy osobního počítače – 5 vydaných osvědčení
„„ obsluha motorové pily a křovinořezu – 11 vydaných
osvědčení
[noclehárna betlém cheb]
Adresa: Komorní 2467/3, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 090
[email protected]
E-mail: Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: Pondělí – neděle: 20.00 – 6.00
Registrovaná sociální služba podle § 63 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.
Činnost Noclehárny Betlém Cheb je finančně
podporována městem Cheb.
NOCLEHÁRNA BETLÉM CHEB NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
„„ poskytnutí přenocování za 40,- Kč za noc
„„ poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
„„ základní sociální poradenství
Služby jsou určeny osobám bez přístřeší starším 18
let, zejména občanům Chebu a Karlovarského kraje
(v případě volné kapacity i s trvalým pobytem v celé
ČR) ohroženým sociálním vyloučením z důvodů:
„„ ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exekuce apod.)
„„ návratu z výkonu trestu
„„ opuštění ústavní péče (např. dětského domova po
dosažení plnoletosti, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.)
„„ sociální nepřizpůsobivosti
„„ rozvodu nebo opuštění společné domácnosti
„„ snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech
Podmínky přijetí: věk nad 18 let a platný průkaz totožnosti.
Jedním z trvalých cílů Noclehárny Betlém Cheb je podpořit klienty v tom, aby si našli bydlení a přestěhovali se
do jiného typu ubytování (Azylový dům Betlém Cheb,
ubytovna, podnájem, pronájem apod.)
Noclehárna Betlém Cheb v roce 2013:
Celkově využilo služeb NOC Cheb: 98 klientů
Klientům bylo poskytnuto: 2 708 poskytnutých noclehů
[pracovně poradenské centrum cheb]
KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:
Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: Úterý: 8.00 – 16.00
Poskytovaná služba nebyla registrována podle zákona
108/2006 Sb.
Činnost projektu byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CÍL:
Hlavním cílem projektu bylo umístit klienty pomocí komplexního přístupu do programu pracovního poradenství
na legální trh práce a udržet je v něm.
Projekt využíval poradenské služby, konzultační a poradenské činnosti psychologa, motivační kurzy a rekvalifikace. Uplatnění klientů na trhu práce bylo podporováno formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům a vytvoření čtyř nových pracovních
míst. Dále bylo v projektu počítáno s podporou účastníků formou úhrad nákladů na dopravu a bydlení v případě nalezení práce mimo místo bydliště.
Spolupráce se zaměstnavateli: monitoring volných míst
na trhu práce, vyhledávání vhodných nabídek dle informací od pracovních poradců a na základě dispozic
klientů, oslovování vhodných zaměstnavatelů, představení projektu zástupcům zaměstnavatelů.
Projekt PPC byl ukončen v srpnu 2013 vyčerpáním finančního grantu. V budoucnosti by bylo velmi účelné v projektu pokračovat.
CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
Klienti, pocházející ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou
ohroženi sociálním a pracovním vyloučením z důvodů:
„„ nízké nebo neodpovídající kvalifikace,
„„ snížené míry funkční gramotnosti či pracovních
a sociálních kompetencí, nezbytných pro možnost
být vůbec zaměstnaný,
„„ rezignace na změnu současného stavu,
„„ nedůvěry a neochoty zaměstnavatelů přijímat příslušníky cílové skupiny projektu,
„„ a dalších překážek na straně klienta (například
předluženost).
[ 21
[krizová pomoc cheb]
Adresa: Telefon: E-mail: Vedoucí: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
731 433 079, 731 433 090
[email protected]
Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: nepřetržitě
Kapacita služby: 3 lůžka s možností přistýlky
Registrovaná sociální služba podle § 60 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
22 ]
POSLÁNÍ:
Posláním krizové pomoci je krátkodobé poskytnutí bezpečného zázemí a odborné pomoci pro osoby, kterým aktuální životní situace neumožňuje žít v jejich běžném prostředí.
KRIZOVÁ POMOC CHEB NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
„„ bezpečné bydlení v maximální délce 7 dnů
„„ pomoc psychologa
„„ pomoc při hledání dalšího ubytování či zprostředkování jiné pomoci
„„ možnost ošacení a praní prádla
„„ pomoc se zajištěním stravy
„„ pomoc při kontaktu s úřady
Všechny tyto služby jsou určeny mužům i ženám, kteří se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Např.
osoby, které nemohou žít ve svém domově z důvodu
domácího násilí, náhlé ztráty bydlení, nemožnosti vrátit
se zpět do svého domova (autonehoda, požár, povodeň
či jiná přírodní katastrofa).
Podmínky přijetí: osoba starší 18 let, která odpovídá cílové skupině uživatelů.
Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích s možností přistýlky. Na pokoji je k dispozici lůžko s dekou
a polštářem, ložní prádlo a ručník. Pokuj je vybaven šat-
ní skříní, nočním stolkem, stolem a židlí. K pokoji patří
i sociální zařízení, tj. WC, sprcha, umyvadlo.
Klientům je k dispozici kulturní místnost s LCD televizí
a místnost se dvěma počítači připojenými k internetu.
Klienti krizové pomoci mají možnost připravit si teplou stravu
v kuchyni na kulturní místnosti. V případě prokazatelné nemožnosti opatření si stravy z vlastních zdrojů, je klientovi
poskytnuto zajištění celodenní stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Mezi hlavní cíle krizové pomoci patří poskytnutí krizové intervence a tím snížení tlaku, který na uživatelku (uživatele) působí a poskytnutí bezpečného prostředí k bydlení
po dobu do 7 dnů. Dále pak stabilizace sociální situace
tohoto uživatele a nalezení nejvhodnějších způsobů řešení a zprostředkování navazujících sociálních služeb –
vhodné bydlení, odborné služby aj.
Celkově využilo služeb: 42 klientů
Klientům bylo poskytnuto: 299 noclehů
[dluhová poradna cheb]
Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 079, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba:
Pondělí – čtvrtek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30
Služba je registrována podle § 37, odst. 1, písm. b) zákona
č. 108/2006 o sociálních službách.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
SLUŽBY:
„„ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odborné sociální poradenství v oblasti
splátkového kalendáře, návrhu na nařízení výkonů
rozhodnutí – exekucí, odvolání proti exekuci, návrhu na odklad nebo zastavení exekuce, odporu proti
platebnímu rozkazu, insolvence; informace o mož-
nostech využití veřejných služeb; v případě zájmu je
nabídnuto zprostředkování prvního kontaktu s další
institucí a případně doprovod)
„„ sociálně terapeutická činnost (odborné poradenství
v oblasti sociálně právní pomoci – dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky
pro zdravotně postižené občany, příspěvek na péči,
služby sociální péče, služby sociální prevence; pracovně-právních vztahů a nezaměstnanosti – vznik
a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škodu,
ochrana zaměstnanců, práce konané mimo pracovní
poměr, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání;
vzdělávání klientů v dluhové problematice – přednášky, odborné semináře, diskuze, cvičení, inscenace)
„„ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí (možnosti řešení dluhů mimosoudní i soudní cestou, mapování
klientovy situace, ochrana spotřebitelů, zdravotnictví a pojištění, bydlení – kontakty na azylové domy
a ubytovny, občanské soudní řízení, porušování antidiskriminačního zákona)
Podmínky přijetí: osoba starší 18 let, která odpovídá cílové skupině uživatelů, ochota spolupracovat na plnění
svých závazků.
Celkově využilo služeb: 118 klientů
Klientům bylo poskytnuto:285 kontaktů, 575 intervencí
SOCIÁLNÍ SLUŽBY DCHP V CHEBU
Všechny služby, které DCHP poskytuje v Chebu, byly dne
představeny veřejnosti při akci „Pojďme na to fair“ dne.,
17. 10. 2013. Akce byla doprovázena přednáškami, které
se týkaly rozvojových cílů tisíciletí a soutěžemi pro školy.
Připraven byl i večerní program, na kterém vystoupila černošská skupina z Afriky – Sonny Mulenda a Mbunda Africa.
[tříkrálová sbírka]
Adresa: Hlavanova ul. 16, 326 00 Plzeň
377 221 540, 731 433 015
Telefon: E-mail: [email protected], [email protected]
Koordinátorka: Ing. Marie Krondlová
Cílem Tříkrálové sbírky (TS), kterou každoročně pořádá
Charita ČR, je finančně podpořit charitní pomoc lidem
v nouzi. Proto se v první polovině ledna vydávají tři králové
– Kašpar, Melichar a Baltazar – se zapečetěnou pokladničkou do ulic měst a obcí, aby požádali o dobrovolný
příspěvek. Poděkováním jsou nejen cukříky a kalendáříky,
ale posvěcenou křídou psané iniciály K+M+B a letopočet,
které zároveň symbolizují přání Kristus mansionem benedicat – Kriste, požehnej tomuto domu.
V roce 2013 bylo v plzeňské diecézi vybráno 3 302 725
Kč. Z celkového výtěžku se 65 % vrací zpět do místa
výběru na záměry, které si organizátoři předem stanovili. Vždy však musí jít o konkrétní pomoc lidem v nouzi. Tyto peníze podpořily v loňském roce jednak sociální
2013
projekty Charit (například péči o matky s dětmi v tísni,
seniory, zdravotně postižené, občany, kteří se dostali
do nenadále nouze atd.), jednak aktivity dobrovolných
Charit (návštěvy nemocných a osamělých, aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí atd.).
V některých případech podpořily finanční prostředky také
činnost jiných neziskových organizací (např. středisko
Radost Merklín, Robinson Klenčí pod Čerchovem, atd.).
Patnáct procent výtěžku sbírky bylo i tentokrát využito
na podporu sociálních projektů přímo provozovaných
Diecézní charitou Plzeň – Centra sociální rehabilitace
sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa, Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
v Havlovicích, Domova pro seniory v Boru, SOS
Domažlice, Charitní pečovatelské služby Blovice.
Dalších 10 % podpořilo v rámci DCHP naše projekty humanitární pomoci v zahraničí. Částka 200 000 Kč byla
z výtěžku věnována na podporu projektu Adopce na dálku
do Bolívie, Paraquaye, Peru a Ekvádoru. Částka 126 910,10
Kč byla použita pro Středisko rozvojové spolupráce.
Pět procent sbírky podpoří sociální a humanitární projekty
Charity ČR a z pěti procent je pokryta nezbytná režie
sbírky v rámci CHČR.
Veškeré podrobné informace o TS je možné najít na www.
dchp.cz/Tříkrálová sbírka. Sbírku je také možné podpořit celoročně dárcovskou SMS, jejíž text ve formě
DMS(mezera)KOLEDA stačí odeslat na číslo 87777
(společné pro všechny operátory mobilních i pevných
sítí). Cena DMS je 30 korun, Charita z toho získá 27 Kč.
Hluboce si vážíme všech dárců, díky nimž můžeme pomoci
lidem, kteří se ocitli z různých důvodů v tísni. Do Tříkrálové
sbírky DCHP se v posledních letech zapojuje kolem 3 500
dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné realizovat. Všem upřímně děkujeme a těšíme se na další
setkání při putování koledníků za pomocí člověka člověku.
Celk. vykoledováno
v plzeňské diecézi
Počet
pokladniček
65% zpět do center
výběru
15% pro DCHP
10% fond
humanitár. pomoci
5% koordinač.
činnost CHČR
5% režie sbírky
3 302 725
972
2 146 771
495 409
330 273
165 136
165 136
[ 23
[naše pomoc při povodních]
V červnu 2013 postihla Čechy další povodeň. V kontextu zasažených oblastí byla Plzeňská diecéze zasažena
nejméně. Podařilo se zabránit větším škodám na soukromém majetku. Diecézní charita Plzeň a její pracovníci
pracovali během celého období na monitorování situace, komunikovali s jednotlivými zasaženými obcemi
a přímo v terénu sbírali informace, aby pomoc občanů
mohla být předána potřebným. Do pomoci byli zapojeni zejména pracovníci Terénní krizové služby, Oblastní
charity Rokycany a Oblastní charity Klatovy. Sociální šetření proběhlo po celé zasažené části Plzeňské diecéze.
MATERIÁLNÍ POMOC
24 ]
Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s místními charitami a samosprávou obcí poskytla materiální pomoc do
8 obcí (22 domácnostem). Jednalo se zejména o čistící a desinfekční přípravky (284 litrů desinfekce, 50 litrů
čisticích prostředků, 50 ks prostředků na úklid. Zbylé
materiální prostředky nashromážděné během sbírky
byly převezeny do humanitárního skladu litoměřické
diecézní charity, která je distribuovala zasaženým domácnostem.
FINANČNÍ POMOC
Největší finanční dar vznikl z kostelní sbírky, kterou uspořádalo Biskupství plzeňské a vybralo se v ní úctyhodných
729 908 Kč. Dalším významným dárcem byla Diecéze
Regensburg, které darovala na povodně 509 140 Kč
a Charita Česká republika 100 000 Kč. Z farností se ještě navíc vybralo 6 360 Kč. Soukromé firmy a obce poskytly finanční pomoc v hodnotě 52 500 Kč. Soukromí
dárci pomohli částkou 27 000 Kč. Celková finanční pomoc činila 1 424 908 Kč. V Diecézi byly přímou finanční
pomocí v celkové výši 60 000,- Kč podpořeny tři rodiny,
jejichž situace byla složitá a obnova domova je stála nemalé částky. Ve všech případech se jednalo o rodiny,
kterým povodeň zasáhla obytné prostory domů.
POMOC JINÝM REGIONŮM
Velká část finančních prostředků (700 000 Kč) byla převedena na Arcidiecézní charitu Praha, která pomáhala
na území středních Čech. Všechny finanční prostředky
byly použity na nákup nových spotřebičů, opravy a rekonstrukce poničených domácností. Celkově finanční
pomoc DCHP pomohla 44 pražským domácnostem.
V průměru vycházelo na jednu domácnost 16 000 Kč,
nejméně bylo poskytnuto 7000 Kč, nejvíce 40 000 Kč.
PROSTŘEDKY PRO PREVENCI
Z části darů pořízena nezbytná technika a vybavení pro
tým, který při mimořádných událostech zasahuje. Bylo
zakoupeno 40 ks vysoušečů, 3 ks WAP, 1 vysavač,
3 kalová čerpadla a elektrocentrálu. Po dohodě s Biskupstvím plzeňským pak byl rovněž zakoupen výjezdový automobil s přívěsem, který slouží Terénní krizové
službě v každodenní pomoci lidem ve složitých životních situacích. Techniku je možné i zapůjčit lidem, kteří
se dostanou do krizových situací.
[fotogalerie]
[ 25
20. výročí DCHP jsme si připomněli v KD Peklo
Ocenění příznivci DCHP
Cenu Charity ČR obdržel Pavel Barták z DSS Betlém Cheb
Mše svatá k výročí DCHP
Tříkrálová sbírka Plzeň
Peruánská velvyslankyně navštívila DCHP
[přehled pracovníků dchp za rok 2013]
26 ]
provoz
celkem
soc. pracovníci
Domov pokojného stáří sv. Alžběty
Domov pro seniory Bor
Středisko sociální rehabilitace Plzeň
Terénní krizová služba
Intervenční centrum Plzeňského kraje
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
CHPS DCHP Blovice, Spálené Poříčí
Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice
SOS Domažlice vč. Meclova
Volnočasové kluby Duha Domažlice
Středisko sociální rehabilitace Cheb
Středisko podporovaného zaměstnání Cheb
Noclehárna Betlém Cheb
Nízkoprahové denní centrum Cheb
Azylový dům Cheb
Dluhová poradna Cheb
Krizová pomoc Cheb
Adopce na dálku
Středisko rozvojové spolupráce
Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně
Azylový dům Domažlice
Ubytovna Domažlice
Pracovně poradenské centrum Cheb
Potravinová pomoc Plzeň
Dům sv. Vincence Koterov
Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
vedení
Celkem (prům. přepočt. evid. stav)
17,59
9,7
13,34
3,4
1,9
4,3
5,25
5,9
8,55
2,45
12,442
11,516
2,01
2,74
8,257
1,2
2,9
1
0,5
1
4,9
0,937
0,938
0
0
8,27
0,6
137,59
1
0,6
1,08
2,8
1,7
4
0,1
3
1,25
1,75
0,2
0
0,1
1,53
1,55
1,1
0,8
0
0
0
1
0,25
0,3
0
0
1,25
0
25,36
prac. v soc.
službách
7,07
6,8
3,63
0
0
0
4,75
2
6,4
0,5
2,73
0,1
1,85
0,91
5,092
0
2
0
0
0
3,9
0,687
0,375
0
0
6,75
0
55,544
zdrav. sestry
6,06
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,66
pomocní
pracovníci
0
0
12,73
0
0
0
0
0
0
0
7,467
10,416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,613
ostatní
pracovníci
2,56
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1,17
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,73
vedoucí a admin.
pracovníci
0,9
0,7
0,9
0,6
0,2
0,3
0,4
0,9
0,9
0,2
0,875
1
0,06
0,3
0,615
0,1
0,1
1
0,5
1
0
0
0,263
0
0
0,27
0,6
12,683
[účetní závěrka za období 1. 1. – 31. 12. 2013]
Provozy DCHP
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON – DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Veř. zakázka OPLZZ (IP)
Tržby za služby – Zdrav. poj.
Tržby od uživatelů
Tržby za služby ostatní
Dotace ministerstvo
Dotace EU
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace (ÚP)
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta
Investice stavební
Investice zařízení
Investiční výdaje celkem
Dotace na investice
Ostatní investiční zdroje
Investiční zdroje celkem
Investice: zdroje - výdaje
9 739 594
6 759 121
29 304 844
1 095 831
10 083 885
1 818 346
3 132 019
61 933 640
10 214 213
434 513
11 738 942
3 158 782
11 366 000
4 792 042
868 560
10 040 689
2 000 002
2 326 730
2 371 213
145 287
638 699
1 070 832
61 166 503
-767 137
Charity bez právní
subjekt.
74 686
52 547
0
9 958
0
169 439
0
306 630
0
0
0
0
0
0
0
5 900
0
3 682
106 670
0
18 488
171 434
306 174
-456
DCHP vč. charit bez
právní subjekt.
9 814 282
6 811 668
29 304 844
1 105 789
10 083 885
1 987 784
3 132 019
62 240 271
10 214 213
434 513
11 738 943
3 158 782
11 366 000
4 792 042
868 560
10 046 589
2 000 002
2 330 412
2 477 883
145 287
657 187
1 242 266
61 472 678
-767 593
Charity s právní
subjekt.
33 565 431
14 397 045
58 038 119
3 709 904
20 165 029
4 899 165
5 015 545
139 790 238
11 228 862
19 375 310
48 771 625
3 589 161
26 441 741
278 637
1 477 898
14 318 570
242 788
10 624 690
2 230 884
19 116
143 989
1 172 104
139 915 375
125 137
DCHP vč. charit
s právní subjekt.
43 379 713
21 208 713
87 342 963
4 815 693
30 248 914
6 886 949
8 147 564
202 030 509
21 443 075
19 809 823
60 510 568
6 747 943
37 807 741
5 070 679
2 346 458
24 365 159
2 242 790
12 955 103
4 708 767
164 403
801 176
2 414 370
201 388 054
-642 456
0
1 439 406
1 439 406
100 000
1 339 406
1 439 406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 439 406
1 439 406
100 000
1 339 406
1 439 406
0
11 159 209
1 561 683
12 720 892
5 672 439
7 048 453
12 720 892
0
11 159 209
3 001 089
14 160 298
5 772 439
8 387 859
14 160 298
0
OCH Rokycany, FCH Aš - předběžná uzávěrka z důvodu podání daňového přiznání k 30.6.2014
[ 27
[rozvaha ke dni 31. 12. 2013 za dchp]
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Stav k 1.1.2013
Stav k 31.12.2013
v tis. Kč
v tis. Kč
71 455
69 762
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
83 983
85 342
Dlouhodobý finanční majetek celkem
157
158
-12 685
-15 738
17 733
14 712
32
1
2 771
3 532
11 833
10 369
3 097
810
89 188
84 474
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
28 ]
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Stav k 31.12.2013
v tis. Kč
v tis. Kč
80 152
78 110
80 494
78 877
-342
-767
9 036
6 364
Dlouhodobé závazky
911
1 195
Krátkodobé závazky
7 573
4 093
552
1 076
89 188
84 474
Vlastní jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
Stav k 1.1.2013
[výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 za dchp]
Hlavní činnost
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, PHM
Spotřeba energie
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary - sociální výpomoci
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol.
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. NM a HM
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi org. složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
v tis. Kč
9 814
6 278
3 536
0
6 918
1 161
241
126
5 390
41 487
30 411
10 084
122
870
30
30
769
0
108
45
0
20
596
3 132
3 132
0
42
39
3
0
0
62 192
Hospodářská
činnost
v tis. Kč
0
0
0
0
19
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Hlavní činnost
B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C.
D.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb + veř. zakázka OPLZZ
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol.
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary, sbírky)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
v tis. Kč
25 523
0
25 523
0
0
0
2 264
50
4
2 210
0
0
0
4 589
9
4 580
29 073
29 073
61 449
-743
29
-772
Hospodářská
činnost
v tis. Kč
24
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
5
0
5
[ 29
[dotace z ministerstev, úp, krajů a měst – rok 2013]
Provozní dotace
MPSV ČR
Úřady práce
Ministerstva + ÚP celkem
2 000 002
13 366 002
Plzeňský kraj
733 600
Karlovarský kraj – soc. sl. Cheb
134 960
Kraje celkem
30 ]
11 366 000
868 560
Město Plzeň
2 802 000
Město Cheb
4 750 000
Město Blovice
864 522
Město Domažlice
450 000
Město Mariánské Lázně
300 000
Město Bor
200 000
Města a obce ostatní
680 067
Města celkem
10 046 589
Celkem
24 281 151
IP – veřejná zakázka na soc. služby prevence
Plzeňský kraj – OPLZZ
Karlovarský kraj – OPLZZ
Celkem
8 756 223
1 457 990
10 214 213
EU – dotace
OPLZZ – MPSV PPC
2 277 821
OPLZZ – MPSV STD
2 514 221
Celkem
4 792 042
[účetní závěrka za období 1. 1. – 31. 12. 2013 za provozy dchp]
DCHP
IČO 49774034
Spotřeba mat. a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON – DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Veř. zakázka OPLZZ (IP)
Tržby za služby – Zdrav.poj.
Tržby od uživatelů
Tržby za služby ostatní
Dotace MPSV
Dotace EU
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace (ÚP)
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
Investice stavební
Investice zařízení
Investiční výdaje celkem
Dotace na investice
Ostatní invest. zdroje
Investiční zdroje celkem
Investice: zdroje - výdaje
Adopce
na dálku
42 216
80 580
227 812
0
77 457
72 411
0
500 475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 692
319 258
0
600
40 000
496 550
-3 925
Stř. rozvoj.
spolupráce
12 520
185 078
119 281
800
40 557
11 984
0
370 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326 714
0
7 500
29 217
363 431
-6 790
SSR
Plzeň
479 193
269 549
2 823 801
3 500
952 545
250 835
47 388
4 826 811
2 442 385
0
0
639 889
483 000
0
15 000
100 000
637 226
0
432 380
0
0
45 000
4 794 880
-31 931
Terénní
kriz. služba
453 298
149 415
906 048
0
306 867
80 202
26 032
1 921 861
0
0
0
0
953 000
0
35 000
342 000
0
0
170 000
0
381 591
0
1 881 591
-40 270
IC
Plz. kraj
86 177
105 898
515 025
8 550
177 821
37 390
0
930 861
456 008
0
0
0
270 000
0
32 000
100 000
0
0
50 000
0
0
15 000
923 008
-7 853
DMD
Domažlice
380 166
179 179
1 523 036
35 000
515 165
117 816
77 304
2 827 666
1 888 830
0
341 461
2 080
156 000
0
64 000
130 000
0
438
194 724
0
0
32 222
2 809 755
-17 911
DPS
sv. Alžběty
2 325 830
650 278
3 919 712
123 940
1 320 924
412 945
761 052
9 514 681
0
434 513
5 621 419
25 417
1 898 000
0
102 000
1 350 000
0
59 119
6 613
0
0
0
9 497 081
-17 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390 458
390 458
0
390 458
390 458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 467
58 467
0
58 467
58 467
0
DPS
Dům sv.Vinc.
Bor
Koterov
751 398
225 848
476 450
64 585
2 125 092
37 000
15 050
0
716 910
12 580
167 246
19 862
23 002
303 720
4 275 148
663 595
0
0
0
0
2 230 470
413 000
19 950
0
1 313 000
0
0
0
98 000
0
232 000
0
0
0
31 048
243 792
90 000
0
12 775
0
0
0
200 000
0
4 227 243
656 792
-47 905
-6 803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DOVB
Mar. Lázně
971
3 870
237 432
9 700
80 730
17 143
0
349 845
0
0
0
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
33 742
333 742
-16 103
0
0
0
0
0
0
0
[ 31
PCU
32 ]
Spotřeba mat. a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON – DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Veř. zakázka OPLZZ (IP)
Tržby za služby - Zdrav.poj.
Tržby od uživatelů
Tržby za služby ostatní
Dotace MPSV
Dotace EU
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace (ÚP)
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
Investice stavební
Investice zařízení
Investiční výdaje celkem
Dotace na investice
Ostatní invest. zdroje
Investiční zdroje celkem
Investice: zdroje - výdaje
182 031
297 312
1 090 189
155 450
401 610
116 402
36 204
2 279 198
0
0
0
54 052
986 000
0
12 000
910 000
0
3 803
160 000
0
84 212
0
2 210 067
-69 131
Potravinová
pomoc
94 871
10 955
59 051
0
20 083
0
0
184 960
0
0
0
0
0
0
134 960
0
0
0
0
0
0
50 000
184 960
0
PPC
Cheb
196 048
1 176 332
298 672
133 096
101 549
397 647
27 808
2 331 153
0
0
0
0
0
2 277 821
0
0
0
-7 398
0
0
0
0
2 270 422
-60 730
Noclehárna
Cheb
171 253
89 870
490 132
55 710
177 475
38 858
0
1 023 298
0
0
111 793
2 165
344 000
0
104 900
427 000
0
0
0
0
0
0
989 858
-33 440
NDC
Cheb
151 146
79 538
621 430
40 200
222 428
52 150
0
1 166 892
0
0
0
94
951 000
0
33 500
87 000
0
0
37 136
0
0
10 000
1 118 730
-48 162
SSR a SPZ
Cheb
869 123
1 206 643
4 377 211
190 010
1 526 914
-5 283
261 478
8 426 096
0
0
0
2 344 331
0
0
0
4 500 000
1 362 776
167 485
0
0
0
0
8 374 592
-51 504
AD
Cheb
569 001
149 631
1 934 081
74 200
674 102
167 215
453 699
4 021 930
0
0
1 070 714
0
2 230 000
0
99 200
134 000
0
427 677
0
0
0
0
3 961 591
-60 339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870 095
870 095
0
870 095
870 095
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociální
DSS Betlém
byty Cheb
Cheb
56 008
45 214
118 337
0
0
0
0
0
0
0
9 374
0
0
0
183 719
45 214
0
0
0
0
120 948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 645
0
0
45 214
0
0
0
0
0
0
183 593
45 214
-126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOS Dom.
ter. a amb.
168 418
187 956
663 436
21 870
229 981
92 276
0
1 363 936
856 336
0
38 400
0
240 000
0
0
40 000
0
15 886
68 040
51 500
0
35 506
1 345 668
-18 268
0
0
0
0
0
0
0
Spotřeba mat. a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON – DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Veř. zakázka OPLZZ (IP)
Tržby za služby – Zdrav.poj.
Tržby od uživatelů
Tržby za služby ostatní
Dotace MPSV
Dotace EU
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace (ÚP)
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
Investice stavební
Investice zařízení
Investiční výdaje celkem
Dotace na investice
Ostatní invest. zdroje
Investiční zdroje celkem
Investice: zdroje - výdaje
SOS Dom.
pobyt
Meclov
566 283
100 024
1 360 335
17 030
464 110
125 735
598 873
3 232 390
1 688 664
0
328 640
0
393 000
0
14 000
40 000
0
515 498
37 720
0
84 950
124 126
3 226 598
-5 792
0
0
0
0
0
0
0
AD
Domažlice
Ubytovna
Domažlice
VČK
Domažlice
PS
Blovice
PS
Sp. Poříčí
236 704
83 362
1 089 697
10 725
370 501
107 744
0
1 898 733
1 424 000
0
311 622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 028
1 895 650
-3 083
204 121
36 734
283 417
19 600
96 365
58 902
0
699 140
0
0
583 502
0
0
0
0
100 000
0
0
12 805
0
0
0
696 307
-2 833
89 208
51 304
546 778
36 500
193 478
44 844
0
962 113
0
0
0
0
588 000
0
11 000
150 000
0
0
105 759
0
0
80 000
934 759
-27 354
379 531
265 944
964 066
95 430
342 049
97 998
0
2 145 018
0
0
539 874
0
561 000
0
113 000
912 721
0
8 000
0
0
0
0
2 134 595
-10 423
6 688
4 451
140 271
0
47 694
13 964
0
213 069
0
0
27 100
0
0
0
0
185 969
0
0
0
0
0
0
213 069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dluhová
Krizová
poradna
pomoc Cheb
Cheb
41 886
104 199
17 893
25 351
288 090
681 835
0
0
97 346
231 503
18 295
44 217
27 809
75 252
491 319
1 162 357
436 301
1 021 689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 060
70 519
0
0
0
0
0
0
0
40 384
462 361
1 132 592
-28 958
-29 765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociálně
terap. dílny
410 108
107 488
1 884 536
0
639 654
87 158
339 966
3 468 909
0
0
0
26 804
0
2 514 221
0
0
0
294 351
223 255
81 012
62 700
175 607
3 377 950
-90 960
0
120 386
120 386
100 000
20 386
120 386
0
[ 33
[zpráva auditora]
34 ]
[děkujeme za spolupráci a podporu naší veřejné služby těmto institucím]
ROP NUTS II JIHOZÁPAD A ROP NUTS II
SEVEROZÁPAD.
MPSV ČR, MZ A MO ČR, Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových ČR.
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, krajské úřady Plzeňského a Karlovarského kraje (odbory sociálních věcí a zdravotnictví).
Statutární město Plzeň, MMP – odbor sociálních služeb.
Ozbrojené složky: Cizinecká a pohraniční policie ČR,
Policie ČR, Městská policie Plzeň, Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje.
Úřady práce Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Příbram, Karlovy Vary, Tachov, Klatovy a Cheb.
Městské a obecní úřady Blovice, Bor, Cheb, Domažlice,
Horšovský Týn, Hošťka, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Mariánské Lázně, Nýřany, Poběžovice, Přeštice,
Spálené Poříčí, Staré Sedliště, Stráž, Srbice.
Poděkování s vděčností našemu zřizovateli Mons.
Františkovi Radkovskému a Mons. Josefu Žákovi,
Mons. Vladimíru Bornovi a jáhnovi Bc. Ladislavu Legovi
a všem kněžím plzeňské diecéze, kteří podporují duchovně i skutkem rozvoj služby Charity ve farnostech.
Děkujeme za pomoc na cestě služby Charity, která patří
Bohu, sloužíce všem lidem, kteří naší pomoc potřebují.
CÍRKEVNÍ A PARTNERSKÉ INSTITUCE, KTERÉ SE
VÝRAZNĚ NA SLUŽBĚ DCHP PODÍLEJÍ:
Caritasverband für die Diözese Regensburg e. V. Děkujeme za trvalou spolupráci a pomoc.
Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e.V.
Caritasverband für die Diözese Passau e.V.
Caritas Amberg, Caritas Schwandorf, Caritas Cham, RENOVABIS.
Českobratrská církev evangelická v západních Čechách,
Naděje o. s.
Charita ČR, pracovníci sekretariátu CHČR, ředitelé
a prezidenti DCH a ADCH v rámci CHČR.
JSME VDĚČNI ZA DLOUHOLETOU A VÝZNAMNOU
PODPORU NAŠÍ SLUŽBY A TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
Schola od redemptoristů Plzeň, Schola od františkánů Plzeň, Mgr. Michaela Pešková.
Římskokatolické pomáhající farnosti: Cheb, Klenčí p. Čechovem, Poběžovice, Horšovský Týn, Švihov, Zbiroh,
Mrákov, Kdyně, Domažlice, u sv. Bartoloměje Plzeň, Plzeň- Bory, klášter Nový Dvůr.
Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie, Sdružení zaměstnanců Domova sv. Františka Plzeň, Společenství věřících Zbiroh a spoluorganizátoři a dobrovolníci
(koledníci) Tříkrálové sbírky.
FIRMY A ORGANIZACE, KTERÁ NÁS DLOUHODOBĚ
A VÝZNAMNĚ PODPORUJÍ:
Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeňské městské dopravní
podniky, a. s.
INSTITUCE, FIRMY, NADACE: NADACE RENOVABIS.
Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Novák, Algon a. s., Ana-
on, obč. sdružení, ATD elektronik, s. r. o., Ehrmann Stříbro, s. r. o., Elektro Euron, spol. s r. o., Elfetex, spol. s r.
o., Diamond Floor s. r. o., Kadlec dent, s r. o., Kontakta
s r. o. realitní kancelář, Konstruktiv, a. s., LVB spol. s r. o.,
Lázně Františkovy Lázně a. s., Lékárna U zlatého jelena,
s. r. o., Stavba Plzeň s.r.o., IBO INVEST, a. s., Millenium Gaming & Developments a. s., Mijava spol. s r. o.,
Nadace České spořitelny, Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského, PH KOVO Recycling Cheb, Praní a čištění a. s., Petráková Dana, Spa Hotel Centrum
s. r. o., Drogerie Podskalská Zdeňka, RWE Energie, a.
s., TechSoup, Terea s r. o. Cheb, Truhlářství Pavel Fiala, Švarc Vladimír – provádění staveb, Základní škola
Chotěšov, Základní škola Poběžovice, ZO odbor. svazu
státních orgánů a organizací pří Státním oblastním archívu Plzeň.
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY:
Český rozhlas Plzeň, ČTK, ČT 1, ČT 2, Deníky Bohemia, MF Dnes, Právo, Plzeňský rozhled, Týdeník 5+2, Rádio Proglas, Plzeňská televize,
TV NOE, Televize Západ, ZAK TV. Bez spolupráce těchto médií by byla naše možnost sdělovat informace o našich službách potřebným ochuzena. Děkujeme.
Za účinnou dlouholetou spolupráci a finanční podporu
Domovů pro matku a dítě v rámci DCHP děkujeme:
Producentskému centru Profil Mariánské Lázně, s. r.
o. a dárcům soutěže MISSIS fyzickým i právnickým
osobám, kteří darem podporují naše dobré dílo.
[ 35
[poděkování]
36 ]
15. ZŠ v Plzni, AD sv. Františka Plzeň, Advokátní kancelář
Kořán, Fiřt, ANAON, ATD elektronik s.r.o., ATD elektronik
s.r.o., Baldová Svatava, Balharová Jana MUDr., Bárková
Dana Mgr. Ing. PhD., Bartůšková S.M. Serafina, Bauchner
Petr, Benc Miroslav, Benešová Šárka, Bercziková Štěpánka Ing, Berger Oto, BEST TOUR Liberec s. r. o., Bíba
Jaroslav Ing., Bočan, 17 ZŠ, Biskupství plzeňské, Bolaňos Adriana Ing. MBA, Borůvková Věra, Boříková Hana,
Bouček Martin Mgr., Brichtová Jaroslava, Bruthansová
Jaroslava Ing., Bulín Pavel Mgr., SOŠ Plasy, Büllowová
Jana, Bušková Dana, Bystřická Anna, Caritasverband
Regensburg, Cikl Jan, Ciklová Helena, Císlerová Lucie
MUDr., CMS Czech, s. r. o., Coroli Karla, Čáp Petr, Čerbová Kristýna Mgr., Česká Kubice, Čihák Alexandr, Čihák Libor, Datank, s.r.o., Diamond Floor s.r.o., Dobšinský
Petr Ing., Doležel Petr, Drlíková Alena – Farnost Zbiroh,
Ehrmann Stříbro, s.r.o., Elektromedia, s.r.o., Elfetex spol.
s r. o., Fajfrová Jana, Farma Hraničná, FCH Cheb, FCH
Chlum Svaté Maří, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, FCH
Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Stříbro, FCH
u PMR Plzeň, Fidrová Lenka, Filipi, Filippovová Jarmila
Mgr., FPG Servis s.r.o., Frank Stanislav, Frdlíková Dagmar MUDr., Fričová Hana, Friedrich Pavel Ing., Fritz Daniel Ing., Gabrielová Olga Annamaria Mgr., Gabryš Martin
MUDr., Gerrersheimer s.r.o., Glac Antonín, Gross Stanislav JUDr., Grossová Šárka, Hájíček Jan Pavel, Hájková
J., Hamáčková Jarmila MUDr., Hamrlová Alena, Hejduková Jana MUDr., Hernandez Conesa Di., Historická krčma
U Meluzíny, Hlaváčková Jana Ing., Höfler Martin, Holický
Dominik, Horáček Alois, Horáková Veronika, Hostek Miloš, Hořejší Jana Ing., Hloušková Zdeňka JUDr., Hrádek
Jan, Hrdlička Petr, Hric Anton , Hrubá Marie, Hurt Roman,
Hybnerová Anna, Charita Česká republika, Chejlava Radek, Chladírenský servis Jedlička, s.r.o., Chrenová Marie,
Chudá Pavla, Chudý Tomáš, Jaroš Miroslav, Jakoubek Jaroslav, Jančář Radek, Janota Zdeněk, Janoušek Richard,
Jasinský Miroslav Ing., Ježík Vlastimil, Jirásková Marie,
Jirková Vendulka, Jiskra Zbyněk, Johnová Eliška, Jungová
Anna, Jurek Jan Ing., Kadlec dent, s.r.o., Kalendová Pavla,
Kašíková Olga Mgr., Kašparová Jana, Kepeňová Jana,
Kepková Ivana, Klail Jan JUDr., Klaudová Andrea Ing., Klimešová Jana MUDr., Klub zdraví Enegy Gepofit, Kočová
Jitka MUDr. Doc., Kodalík Karel PhDr., Kochman Petr Ing.,
Kokolusová Anna RNDr., Koldová Věra, Kopecký Pavel,
Korejsová Marie Ing. , Kotek Jakub Ing.arch., Kotyzová
Eva MUDr., Kovanič Petr JUDr., Kovaničová Alexandra,
Král Václav, Kralík Petr, Královopolská Ria, a.s., Králová
Lenka, Krčmáriková Eva, Krejčí Michal, Krondl Milan Ing.,
Krs Michael MUDr., Krtičková Dana MUDr., Krucký Václav
Mgr., Krupičková Renata Ing., MBA, Kryl Petr Ing., Křivánková Anna, Kubala Pavel RNDr., Kuda Petr, Kudrnáč Jan
Mgr. MBA, Kuncl Ladislav MUDr., Kupec Tomáš, Labonková Hana Ing.arch., Lachová Tereza, Lázně Františkovy
Lázně, Legová Jana, Leitnerová Stanislava MUDr., Lékárna „U zlatého jelena“, s.r.o., Lejsal Ondřej, Linhartová
Kateřina, Linzmaier Arnošt, Lodr Jiří Ing., Loosová Brigita,
Malenovský Radek, Marková Federica Ing., Martoch Tomáš Ing., Maříková Marie, Matějovič Přemysl, Maternová
Ester, Mattasová Věra, Matyášová Zuzana, Mazanec Karel
Ing., Melicharová Markéta Ing., Město Bor, Město Blovice,
Město Cheb, Město Domažlice, Město Mariánské Lázně,
Město Nýřany, Městská charita Plzeň, Město Plzeň , Město Přeštice, Město Všeruby, Městské kulturní středisko
Františkovy Lázně, Městys Stráž, Mijava spol. s r.o., Milerová Jiřina, Mlékárna Stříbro, s.r.o., Moravíková Gabriela,
Motlík František Ing., Moulisová Blanka MUDr., Mrázková
Alena, Mudrová Jana Bc., Nadace ČEZ, Nadace 700 let
Města Plzně, Nadace Olgy Havlové, Nádeníčková Veronika Mgr., Nalejvajka Petr Pharm. Dr., Napravilová Josefina,
Neckářová Václava Mgr., Němcová Zdeňka Mgr., Nezval
Roman, Nová Jitka, Novák Zdeněk JUDr., Nováková Helena Ing., Nováková Vlasta, Nykodýmová Nela, Nykodýmová Štěpánka, Obec Česká Kubice, Obec Díly, Obec Chodov, Obec Srbice, Obec Trpisty, Obrhelová Milada Ing.,
Ouředník Ladislav Ing., Panna Jan, Papáček Štěpán ing.
Ph.D., Patejdlová Sylvie, Pavel Jaroslav, Pavelková Šárka Mgr., Pediatria Viva s.r.o., Pech Vladimír, Pechmanová
Blanka Ing., Pěkný Martin, Pešek Gabriel, Pešková Marta,
Pešlová Marie, Petráková Dana, Petráš Zdeněk, Pflugová
Radmila MUDr., Píša Vojtěch, Plavec Karel P., Plincelnerová Helena, Pluhař Josef, Plzeňská teplárenská s. a., Polák
Petr, Pražan Jan Mgr. SI, Princ Jiří, Producentské centrum Profil Mariánské Lázně, s.r.o., Procházková Markéta,
PROLEX Tax management s.r.o., Bc. Jana Hůlová, Prosic-
ký Jiří Ing., Pšeničková Marta, Pudichová Marie, Pulicarová – Hamzová Irena, Rejzková Věra, Ritter Ferdinand Ing.,
Rott Petr, Růžička Pavel, Růžička Václav, Rybková Alena,
Říhová Markéta Ing., ŘKF Cheb, ŘKF Ledce, ŘKF Nýřany,
ŘKF Švihov, ŘKF Tachov, SABMiller Brands Europe, Sedlák Ladislav Bc., Seibtová Jaroslav MUDr., Selnerová Marie, Shrbená Jiřina Ing., Scharf Jaroslav Ing., Schejbalová
Jana MUDr., Sikora Lukáš, Skála Ondřej Ing., Skalníková
Eva, Skřivánek Jaroslav Mgr., Slivanská Bulnesová Daniela Ing., Smetanka Aleš Mgr., Sosna Karel PhDr., Souhrada
Jaroslav, Stočesová Simona JUDr, Strnadová Romana ,
Sumová Johana, Svoboda Stanislav, Svoboda Tomáš
MUDr., Sdružení zaměstnanců Domova sv. Františka Plzeň, Svojanovský Petr, Šantínová Věra, Ševčík Jiří Ing.,
Šilhavý Jaroslav, Šíma Alexandr JUDr., Šimková Daniela
PhDr., Šírková Eva MUDr., Škraňková Alena, Šmíd Pavel
Mgr., Šmíd Petr, Šoulová Veronika, Špačková Olga, Španěl Ondřej Mgr., Špilar Jiří, Štaffa Antonín Ing., Štachová
Ivana MUDr., Štěpánek Pavel Ing., Štruncová Irena, Šturc
Jiří, Šváb Jan Ing., Švábová Jitka MUDr., Švajdlerová Kateřina, Švarc Vladimír, Švrčina Marek Ing., Tennis Agens
spol. s r. o., Tesař. Téra Luděk Ing., Tippl Jaromír, Tlachová
Helena, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomanová Jaroslava, Tomášková Eva Ing., Tomšů Jiří MUDr., Traxmandl,
Tříska Miloslav, Týnavský Petr, Urbánek Štěpán MUDr.,
Vachoušková Věra, Vaicenbacherová Soňa, Valášková
Renata Mgr., Valeš Václav JUDr. Mgr. Ph.D., Valko Michal,
Vandas Marek, Vaněčková Dagmar Maria, Vaněk Jiří, Vaňková Gertruda, Vávra Viktor, Veselý Jan Ing., Vildmanová
Věra, Vinická Věra, Vít Milan, Voltr Jiří, Vorlíček Ivan Ing.,
Vošta Ondřej, Votava Radovan, Vrbenský Pavel, Výzkumný Ústav Železniční a.s., Walder Petr, Zábrodská Marcela,
Západočeské konzumní družstvo Sušice, Zahradníková
Caroline Ing., Základní škola Chlumčany, Zárobská Marie, Zděnková Sabina, Základní škola Chotěšov, ZO odbor.
svazu státní orgánů a organizací při Státním oblast. archivu Plzeň, Žižková Blanka JUDr.
Většina individuálních dárců jsou dárci humanitárních aktivit DCHP Adopce na dálku a Střediska rozvojové spolupráce. Děkujeme za významnou pomoc pro lidi chudé, ale
radostné v Jižní Americe.
[partneři dchp]
ZŠ
CHOTĚŠOV
KONTO PRO FINANČNÍ PODPORU:
ČSOB PLZEŇ 2648062/0300
GENERÁLNÍ PARTNER CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Diecézní charita Plzeň
Výroční zpráva
2013
Vydala:
Diecézní charita Plzeň
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 221 540, 377 223 861
E-mail: [email protected]
www.dchp.cz
Tisk: MK.tisk – Miroslav Kratochvíl, Plzeň
NEPRODEJNÉ
Download

zde - Diecézní charita Plzeň