Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
http://praktikum.fjfi.cvut.cz
ˇ
FJFI, CVUT
v Praze
10. ˇríjna 2014
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
1 / 14
Fyzikální praktikum
Cíle výuky:
I
I
I
I
rozšíˇrit si poznatky získané v pˇrednášce z fyziky
nauˇcit se pˇrípraveˇ na experimenty (práce s literaturou)
ˇ rení (osvojení ruzných
provést vlastní meˇ
˚
experimentálních postupu˚ a návyku)
˚
ˇ rení/zpracování výsledku˚ a jejich zhodnocení
nauˇcit se vedení záznamu˚ z meˇ
Web praktik: http://praktikum.fjfi.cvut.cz
Úˇcast na praktiku je povinná a kontrolovaná
Praktikum absolvují posluchaˇci ve skupinách podle rozvrhu. Skupinu tvoˇrí dva
posluchaˇci nebo jeden posluchaˇc
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
2 / 14
Úlohy v zimním semestru
Cavendishuv
˚ experiment
ˇ rení modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku
Meˇ
Vzduchová dráha - ZZE, srážky, impuls síly
ˇ rení dutých objemu˚
Poissonova konstanta a meˇ
ˇ
Kalibrace teplomeru,
skupenské teplo
ˇ vzduchu a kapalin
Tˇrení a napetí
Rozšíˇrení rozsahu miliampérmetru a voltmetru, Cejchování kompenzátorem
Sonar
Základní experimenty akustiky
Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo
Dynamika rotaˇcního pohybu
Stirlinguv
˚ stroj
Pozn.: Pˇriˇrazení jednotlivých úloh podle cˇ ísla skupiny na webu praktik, pozor na státní
svátky...
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
3 / 14
Úlohy v letním semestru
Kondenzátor, mapování elektrostatického pole
Hysterézní smyˇcka
Rezonanˇcní obvody
Balmerova série
Studium rentgenových spekter
Geometrická optika
Gamma spektrometr
Mikrovlny
ˇ rení s polarizovaným svetlem
ˇ
Meˇ
ˇ
Interference a ohyb svetla
Termické emise elektronu˚
ˇ
Merný
náboj elektronu
Pozn.: Pˇriˇrazení jednotlivých úloh podle cˇ ísla skupiny na webu praktik, pozor na státní
svátky...
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
4 / 14
ˇ praktik
Prub
˚ eh
Domácí pˇríprava
I
I
I
I
Aktuální návod k úloze na webu praktik: základní teorie, obsluha pˇrístroju˚
Individuálneˇ a ruˇcneˇ
ˇ
Domácí úkoly u nekterých
úloh
ˇ rených dat - bud’ ruˇcneˇ nebo elektronicky
Tabulky pro zápis meˇ
V praktikách
I
I
I
I
I
I
Pˇríchod pˇrímo k úloze
Kontrola vybavení, základní orientace
Sestavení experimentu, kontrola asistentem
ˇ
Zapnutí cˇ ehokoliv kromeˇ bežných
spotˇrebiˇcu˚ (PC, lampiˇcka) jen po souhlasu asistenta
ˇ
ˇ rení asistenti zkontrolují prezenci a pˇrípravy k meˇ
ˇ rení
V prub
˚ ehu
meˇ
Doba pro provedení experimentu 200 minut
ˇ meˇ
ˇ rení
Záver
I
I
I
Upload elektronického logbooku (staˇcí 1 za skupinu)
Pˇredání experimentu asistentovi, ten stvrdí podpisem na logbook/pˇrípravu, že je vše v
poˇrádku
Nahlédnutí na následující úlohu
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
5 / 14
Bezpeˇcnostní pˇredpisy 1/2
Student musí mít absolvované vstupní školení BOZP a PO vˇcetneˇ pˇredpisu˚ ve
ˇ 50/1978 Sb.
smyslu § 4 vyhl. C.
ˇ manipulovat s rozvodem elektrického proudu, s výjimkou
Posluchaˇci nesmejí
vypnutí v pˇrípadeˇ nebezpeˇcí, ani zapojovat pˇrístroje a elektrické obvody ke
ˇ U úloh, kde posluchaˇci sestavují elektrické obvody, zapojí celý
zdrojum
˚ napetí.
obvod kromeˇ pˇripojení na zdroje elektrického proudu. Pak požádají uˇcitele o
ˇ rení požádají
kontrolu zapojení a pˇripojení ke zdroji. Po ukonˇcení daného meˇ
znovu uˇcitele o kontrolu a odpojení od zdroje elektrického proudu. Pak teprve
ˇ eˇ elektrického obvodu.
rozpojí obvod. Takto postupují i pˇri každé dílˇcí zmen
ˇ jakékoliv opravy pˇrístroju˚ a výmenu
ˇ pojistek. Všechny
Je zakázáno provádet
poruchy a závady hlaste uˇciteli.
ˇ rení elektrických úloh pracujte pozorne,
ˇ aby nedošlo k úrazu nebo
Pˇri meˇ
zbyteˇcným škodám. Dotýkejte se pouze izolovaných cˇ ástí obvodu.
Hlavní vypínaˇc rozvodu 220 V pro celé praktikum je na chodbeˇ v rozvodné skˇríni
vpravo od dveˇrí místnosti 122. Místnosti 101, 102 a 123 mají ješteˇ své hlavní
vypínaˇce vždy u vchodových dveˇrí zevnitˇr.
ˇ hlavních
Po skonˇcení úvodní hodiny si studenti vyhledají a zapamatují umístení
vypínaˇcu˚ a hasicích pˇrístroju˚
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
6 / 14
Bezpeˇcnostní pˇredpisy 2/2
Pˇri práci s lasery je bezpodmíneˇcneˇ nutné používat ochranné brýle.
ˇ se ukládá na urˇcené místo
V laboratoˇri je zakázáno kouˇrit, jíst a pít. Svrchní odev
ˇ si upravte tak, abyste jeho cˇ ástmi nezachycovali o ruzná
v laboratoˇri. Odev
˚
zaˇrízení zejména o pohybující se souˇcásti.
ˇ pracovního místa se pˇresvedˇ
ˇ cte, že je vše vypnuto a že je zavˇrena
Pˇri opouštení
voda a plyn.
Práce s radioaktivními záˇriˇci podléhá zvláštním bezpeˇcnostním pravidlum.
˚
ˇ
Pro manipulaci s turbomolekulární vývevou
si vyžádejte pˇrítomnost asistenta
ˇ
Seznamte se s umístením
hlavních vypínaˇcu˚ a hasicích pˇrístroju˚
Pˇri jakékoliv havárii se rtutí je nutno ihned zavolat asistenta.
http://praktikum.fjfi.cvut.cz/documents/Bezpecnostni_predpisy.pdf
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
7 / 14
Vypracování protokolu
ˇ rení (lhuta
ˇ
Odevzdává se do 1 týdne po meˇ
˚ 7 kalendáˇrních dní), sberný
box pˇred
vchodem do praktik a elektronický upload
ˇ
Individuálneˇ z každé úlohy, výjimkou jsou nekteré
úlohy ZFM
I
I
Použití cizího protokolu je nepˇrípustné
Protokol nebo jeho cˇ ást nelze sdílet jakoukoliv formou
Pokud existují vážné duvody
˚
bránící vˇcasnému odevzdání, neprodleneˇ informujte
vedoucího bloku elektronickou poštou
Úplná informace k tomu, aby byl experiment reprodukovatelný
ˇ
Sdelení:
I
I
I
I
ˇ rení
Cíl meˇ
Použitý postup, pomucky,
˚
metody
ˇ
Co bylo zjišteno
ˇ
Výsledek celého snažení (záver)
Celkové zpracování
I
I
I
I
Volné listy formátu A4
Kompaktní sešití v levém horním rohu vˇcetneˇ pracovních papíru˚
Psaní na PC, LaTex, MS Word...
ˇ renými
Doporuˇcený rozsah max. 5 stran + pˇrílohy. Souˇcástí je pˇríloha s nameˇ
hodnotami z praktik
http://praktikum.fjfi.cvut.cz/documents/vypracovani.pdf
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
8 / 14
Osnova protokolu
ˇ
ˇ rení, cˇ íslo skupiny, jméno autora, doba
Hlaviˇcka - Císlo
a název úlohy, datum meˇ
pro vypracování protokolu
Pracovní úkoly (zadání)
Použité pˇrístroje a pomucky
˚
Teoretický úvod
ˇ rení
Postup meˇ
Vypracování
ˇ
Diskuse a záver
Použitá literatura
ˇ rení
Pracovní papíry z meˇ
ˇ
Pozn.: Pokud se úloha skládá z nekolika
"podúloh"s ruznou
˚
tématikou, je tˇreba
vypracovat body 2. až 7. pro každou podúlohu zvlášt’.
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
9 / 14
Tabulky a grafy v protokolu
Tabulky
I
I
I
I
I
Popis pod tabulkou: Tab. 1 jméno tabulky
Odkaz na tabulku v textu: tabulka Tab. 1 obsahuje...
ˇ v hranatých závorkách
Hlaviˇcka tabulky: symboly veliˇcin spoleˇcneˇ s rozmery
ˇ renými hodnotami, pak vypoˇctené veliˇciny
Nejdˇríve sloupce s nameˇ
ˇ rení
Poˇcet desetinných míst podle pˇresnosti meˇ
Grafy
I
I
I
I
I
I
Popis a odkaz podobneˇ jako u tabulky (Obr. 1 ...)
ˇ
Nezávisle promenná
na vodorovné ose
ˇ v hranatých závorkách
Popis os: symboly veliˇcin spoleˇcneˇ s rozmery
ˇ celý jeho prostor (nemusí zaˇcínat nulou)
Rozsah os: body grafu vyplnují
Body grafu nespojujeme ani hladkou kˇrivkou, pouze prokládáme oˇcekávanou závislostí
Celý graf dostateˇcneˇ velký (min. A5)
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
10 / 14
Rovnice a obecné zásady vypracování protokolu
Duležité
˚
rovnice na samostatný ˇrádek doprostˇred, cˇ íslo na konci ˇrádku
Odkaz v textu: rovnice (1) udává závislost...
Spoleˇcneˇ s vypoˇcítanou hodnotou musí být uveden i odkaz na použitou rovnici
ˇ
Jednoznaˇcné symboly veliˇcin a promenných
ˇ rení
Chyby meˇ
I
I
ˇ rení se skládá ze statistické i systematické chyby
Chyba meˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz/documents/chybynav/CHYBY1n.pdf
Výsledek: (ˇcíslo ± chyba) jednotky
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
11 / 14
Hodnocení protokolu˚
ˇ
Hodnocení provede garant dané úlohy do 7 kalendáˇrních dnu,
˚ známku A-F udelí
podle dosažených bodu˚ z max. 10
I
A 9-10b, B 8-8.9b, C 7-7.9b, D 6-6.9b, E 4-5.9b, F 0-3.9b nebo neodevzdaný protokol
(lhuta
˚ 7 dní)
ˇ
Každé snížení bodu˚ asistent podrobneˇ písemneˇ vysvetlí
Získatelné body z protokolu (orientaˇcní):
0-3b Dosažené výsledky
I
Poˇcet výsledku,
˚ pˇresnost výsledku˚ vzhledem k oˇcekávaným hodnotám
0-3b Diskuse výsledku˚
I
I
Porovnání s oˇcekávanou hodnotou, diskuse pˇrípadných rozdílu˚
Fyzikální smysl výsledku˚
0-2b Formát a vzhled protokolu
I
I
I
I
Znaˇcení os grafu,
˚ oznaˇcení legendy k tabulkám, fitování hodnot v grafech
ˇ
Císlování
vztahu,
˚ správné uvedení jednotek, vhodný poˇcet platných cˇ íslic
ˇ rená délka protokolu, vhodnost zvoleného zpusobu
Pˇrimeˇ
˚
prezentace výsledku˚
Body za formát protokolu se strhávají po 1/4 až 1/2 podle závažnosti
ˇ rení
0-2b Zpracování chyb meˇ
I
I
I
I
ˇ rených veliˇcin
Uvedení chyb nameˇ
Uvedení chyb výsledku˚
ˇ rení a systematických chyb, podrobné vysvetlení
ˇ
Diskuse chyb meˇ
uvedených chyb
Body za zpracování chyb se strhávají po 1/4 až 1/2 podle závažnosti
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
12 / 14
Web praktik
Pˇrihlášení na web praktik jako do KOS
Klíˇc pro zápis do kurzu dostanete na druhé hodineˇ praktik
Povinný upload protokolu˚
ˇ rení
Pˇrípadný elektronický logbook nutno uploadovat ihned po skonˇcení meˇ
Pˇrehled známek a docházky na webu (ve vlastním zájmu obˇcas zkontrolujte)
Doprovodné dokumenty - ˇrád praktik, pravidla protokolu...
˚
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
13 / 14
Celkové hodnocení
Známka z pˇrípravy (namátkové zkoušení) + známka z protokolu
ˇ rit a znovu zpracovat na konci
Jednu úlohu hodnocenou F je možné pˇremeˇ
semestru, obeˇ známky se zapoˇcítají, pˇri pˇrepracování nutno opravit všechny
vyˇctené nedostatky
ˇ
Neoriginalita protokolu je duvodem
˚
k neudelení
zápoˇctu, platí pro všechny shodné
práce
Výsledná známka: souˇcet známek / poˇcet známek
ˇ
http://praktikum.fjfi.cvut.cz (FJFI, CVUT
v Praze)
Fyzikální praktikum, úvodní pˇrednáška
10. rˇíjna 2014
14 / 14
Download

Úvodní přednáška