SML 133
ˇ meˇ
ˇ ricí pˇrístroj do panelu
Multifunkcní
SML 133 pˇredstavuje jednoduchý 3-fázový multimetr s dobˇre
ˇ
cˇ itelným digitálním LCD displejem a vestavený
cˇ tyˇr- cˇ i šestiˇ Pˇrístroj je navržen pro meˇ
ˇ rení a pˇrenos
kvadrantní elektromer.
ˇ proudu,
aktuálních hodnot fázových a sdružených napetí,
˚ cˇ inných a jalových výkonu,
˚ úˇciníku a až 50ti harmonických složek
ˇ a proudu vˇcetneˇ harmonického zkreslení. Lze s ním meˇ
napetí
ˇrit v jednofázových a tˇrífázových sítích NN, VN i VVN, nebot’
ˇ
ˇ
ˇ rících traf. Saumožnuje
použití napet’ových
i proudových meˇ
ˇ rení teploty uvnitˇr rozvadeˇ
ˇ ce, prostˇredmozˇrejmostí je také meˇ
ˇ
nictvím vestaveného
teplotního cˇ idla.
Volitelneˇ lze pˇrístrojem pˇrímo ovládat další zaˇrízení prostˇrednictvím programovatelných reléových a digitálních/pulzních výstupu˚ nebo cˇ ítat pulzy jiného pˇrístroje. Prostˇrednictvím volitelného komunikaˇcního rozhraní je možné pˇrístroje snadno nastavovat a spravovat prostˇrednictvím aplikace
ˇ
ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online je dále možné periodicky stahovat a ukládat meˇrené hodnoty do SQL databáze na Vašem PC k dalšímu zpracování.
ˇ ridel, vzdálené sledování, prumyslová
Typické použití: náhrada analogových meˇ
˚
automatizace, energy maˇ rení
nagement, podružná meˇ
ˇ
Klícové
vlastnosti:
ˇ ricí pˇrístroj, elektromer
ˇ a záznamník dat
• pokroˇcilý tˇrífázový meˇ
ˇ (kWh, kVARh, +, -)
• ctyˇr- cˇ i šesti- kvadrantní, tˇrítarifní, tˇrífázový elektromer
ˇ rení zdánlivé energie (tzv. trivector meter, kVAh)
• alternativní meˇ
• pulsní výstupy a programovatelná alarmová relé (varianta RR, RI, II)
ˇ rení (s MTN a MTP)
• jedno fázové, tˇrífázové nebo Aronovo zapojení, pˇrímé a nepˇrímé meˇ
ˇ rení, 128 vzorku/periodu,
• pˇresné meˇ
˚
vzorkování 6.4 kHz v každém kanálu
ˇ a proud: tˇrída pˇresnosti 0.5 / 0.2 dle IEC 61557-12
• napetí
• energie: cˇ inná 0.5, jalová 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. -23
ˇ teplotní senzor PT100, stavový nebo pulzní binární vstup
• vestavený
• volitelné komunikaˇcní rozhraní RS 485 nebo 10/100 Mbit Ethernet
ˇ
• volitelneˇ vstup pro speciální delená
cˇ i pruvleková
˚
trafa (varianta S a P)
• vizualizaˇcní software ENVIS, ENVIS.Daq a ENVIS.Online
3
3-fázový multimetr
Fázové napětí (ULL)
Sdružené napětí (ULL)
Proud (I)
Výkon (P)
Jalový výkon (Q)
Zdánlivý výkon (S)
Power Factor (PF)
U1, U2, U3 [act, avg, avgmax, avgmin]
U12, U23, U31 [act, avg, avgmax, avgmin]
IL1, IL2, IL3 [act, avg, avgmax, avgmin]
P1, P2, P3, 3P [act, avg, avgmax, avgmin]
Q1, Q2, Q3, 3Q [act, avg, avgmax, avgmin]
S1, S2, S3, 3S [act, avg, avgmax, avgmin]
PF1, PF2, PF3, 3PF [act, avg, avgmax, avgmin]
cosϕ
THD napětí (THDU)
THD produ (THDI)
Harmonické
Frekvence (f)
cosϕ1, cosϕ2, cosϕ3 [act, avg, avgmax, avgmin]
THDU1, THDU2, THDU3, THDU12, THDU23, THDU31
THDI1, THDI2, THDI3 [act]
Ano
f [act, avg, avgmax, avgmin]
TEPL.
PROUD
VSTUP
NAPĚTÍ
Vstupní impedance
Připojení
Trvalé přetížení
Krátkodobé přetížení
Varianta 400: 1500 VRMS po 1s
Varianta 100: 400 VRMS po 1s
Měřicí rozsah
Varianta X/5A: 0,005 ÷ 6 A, 150V CAT III
Varianta S, P: 0,02 ÷ 1,2 × INOM, 600V CAT III
Trvalé přetížení
Varianta X/5A: 7,5 A
Varianta S, P: 2 × INOM
Krátkodobé přetížení
Varianta X/5A: 70 A
Varianta S, P: 10 × INOM for 1s
Měřicí rozsah
-40°C ÷ 80°C
UL < 3 V, UH > 10 V
Max. vstup. napětí
UM = 60 VAC / 100 VDC
Vstupní výkon
< 0,4VA (Ri = 200 kW)
Parametry polovodič.
60 VAC / 100 VDC, 100 mA
Parametry relé
250 VAC / 30 VDC, 5 A
Provozní
-25 ÷ 60°C, <95% nekondenz. prostředí
Skladovací
-40 ÷ 85°C, <95% nekondenz. prostředí
Vyzařování
EN 61000 – 4 – 2, EN 61000 – 4 – 3,
EN 61000 – 4 – 4, EN 61000 – 4 – 5,
EN 61000 – 4 – 6, EN 61000 – 4 – 11
Odolnost
EN 55011 - třída A, EN 55022 - třída A
Krytí
IP 40 (optional IP 54) front panel
Rozměry
96W×96H×58D mm / 0,3 kg
D
Napěťové úrovně
I
Měřicí rozsah
Varianta U: 85 ÷ 275 VAC / 80 ÷ 350 VDC
Varianta L: 24 ÷ 48 VAC / 20 ÷ 75 VDC
3 VA / 3 W
III / stupeň znečištění 2
Varianta 400: 8 ÷ 830 VAC /5 ÷ 480 VAC, 300 V CAT III
Varianta 100: 4 ÷ 210 VAC /2 ÷ 120 VAC, 150 V CAT III
Varianta 400: 6 MW (Li ↔N)
Varianta 100: 1,5 MW (Li ↔N)
wye
Varianta 400: 600 VRMS
Varianta 100: 150 VRMS
VSTUPY/VÝSTUPY
Příkon
Kategorie přepětí
R
Pomoc. Napětí
TEPL.
Hlavní archiv
Odečty elektroměru
Záznam napěťových událostí
Záznam průběhu PQ událostí
Záznam vln
Alarmy
Vstupy/výstupy
Paměť
RTC
Komunikace
NAPÁJENÍ
Ostatní
Záznam
Jalová energie
Import (E1, E2, E3, ΣE), Export (E1, E2, E3, ΣE),
Celkový Import (Tarif 1, Tarif 2, Tarif 3), Celkový Export (Tarif 1, Tarif 2, Tarif 3)
Indukční (E1, E2, E3, ΣE), Kapacitní (E1, E2, E3, ΣE),
Celková indukční (Tarif1, Tarif2, Tarif3), Celková kapacitní (Tarif1, Tarif2, Tarif3)
Logické funkce, pod/nad limit V, I, P, Q, S, unbl, THD, cos, f
Volitelně: 2 reléové nebo logické výstupy, 1 digitální vstup
RS485, Ethernet
EMC
Činná energie
OSTATNÍ
Měření
Technické specifikace
Ethernet 10Base-T (volitelně)
Protokolu KMBlong, MODBUS RTU
4-vodičové (2 kroucené páry)
10 Mbit/s
4
0,5
Proud
0,2
Činný výkon
0,5
Jalový výkon
Přesnost
KOMUNIKACE
RS-485 (volitelně)
galvanicky oddělená
Protokolu KMBlong, MODBUS RTU
2-vodičové zapojení
2400 ÷ 38400 baud
Napětí
1
Zdánlivý výkon
0,5
PF
0,5
cosφ
0,5
Frekvence
0,05
Činná energie
0,5
Jalová energie
1
Harmonické napětí
2
Harmonické proudu
2
THD napětí
2
THD proudu
2
SML 133
Varianty k objednání
SML31333U34OO3X/5A3RR3E
Model3přístroje
SMLOM33O+OTřífázovýOmultimetr
Pomocné3napájecí3napětí
UO+O÷7OVO÷OL÷7OVACyO÷7OVO÷O37OOVDC
LO+OLOOVO÷O÷7OVDCyOLUOVO÷OU2OVAC
Jmenovité3měřicí3napětí
UOOO+OL3OVjUOOVO÷OUOOVjVDOV
MOOO+O7÷y÷VjMOOV
Typ3měřicích3vstupů3proudu
Xj7AO+O7AOACO(standardníOnepříměOměřenípO
SnnnO+OsOtrafyOsOnízkýmOvýstupnímOproudemyOrozevíratelnéOjádroO
PnnnO+OsOtrafyOsOnízkýmOvýstupnímOproudemyOprůvlekové
Rozevíratelné3varianty
Průvlekové3varianty
PM7OO+OM7OOA
SOO7O+O7OA
POO7O+O7OA
SM7OO+OM7OOA
PLOOO+OLOOOA
SOM7O+OM7OA
POM7O+OM7OA
SLOOO+OLOOOA
PL7OO+OL7OOA
SOL7O+OL7OA
POL7O+OL7OA
SL7OO+OL7OOA
P3OOO+O3OOOA
SO37O+O37OA
PO37O+O37OA
S3OOO+O3OOOA
SO7OO+O7OOA
PO7OO+O7OOA
SUOOO+OUOOOA
SO÷7O+O÷7OA
PO÷7O+O÷7OA
S7OOO+O7OOOA
SMOOO+OMOOOA SVOOO+OVOOOA
PMOOO+OMOOOA
Digitální3V/V
NOO+ObezOVjV
RRO+OL×OreléovýOvýstupOfOM×OLUVOlogickýOvstup
RIO+OM×OreléovýOvýstupOfOM×OpulsníOvýstupOfOM×OLUVOlogickýOvstup
IIO+OL×OpulsníOvýstupOOfOM×OLUVOlogickýOvstup
Dálkové3komunikační3rozhraní
NO+ObezOrozhraníOdálkovéOkomunikace
UO+ORSýU27
EO+OEthernetOMOBaseT
Proudové rozsahy a pˇríslušné transformátory
Typ
Varianta Pxxx
d
x
y
[mm]
z
m
[g]
Rozsah
Typ
Varianta Sxxx
d
x
y
[mm]
z
[A]
005
JP3W
7
24 27 11 11
015
025
JC10F
10 23 50 26
035
050
JP5W
13 37 41 14 37
075
JC16F
16 30 55 31
100
150
200
JC24F
24 45 75 34
250
JP6W
19 49 51 20 70
300
400
JC36S-3 36 57 91 41
500
600
Varianta NOCT neobsahuje proudové snímače a nemá proudové vstupy.
m
[g]
45
75
150
280
5
3-fázový multimetr
Typická schémata zapojení
SML 133 U 400 X/5A N 4
SML 133 U 400 X/5A N 4
k
L1
k
l
k
L2
L1
l
k
k
L2
l
MV/LV
Transformer
l
l
k
l
L3
L3
N
PE
ˇ rozmery
ˇ
Konstrukcní
59
96
multifunctional panel meter
96
92
SML 133
P
M
KMB systems, s. r. o.
Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic
Tel. +420 485 130 314, Fax +420 482 736 896
E-mail: [email protected], Web: www.kmb.cz
6
Download

SML 133 Multifunkˇcní mˇericí prístroj do panelu