Úvod
Historie
ˇ
Záver
COM
Component Object Model
Vypracoval: Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
ˇ
Ceské
vysoké uˇcení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálneˇ inženýrská
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Obsah
Struktura prezentace
1. Copak to COM vlastneˇ je
2. Historie vývoje
3. Klady a zápory
4. Použití COM
5. rozšíˇrení COM+ a jeho vlastnosti
6. rozšíˇrení DCOM a jeho vlastnosti
7. Pˇríklady použití
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Historie
Historie
I
1987 DDE (Dynamic Data Exchange)
I
1991 OLE (Object Linking and Embedding)
I
1991 VBX (Visual Basic Extensions)
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Historie
Historie
I
1993 OLE 2
I
1993 COM
I
1995 COM +
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Historie
Historie
I
1996 DCOM(DistributedComponentObjectModel)
I
CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Charakteristika
Copak to COM vlastneˇ je
I
COM - standard programovací techniky
I
"Domácím"prostˇredím pro COM Windows
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Klady a zápory
Klady
I
Meziprocesová komunikace
I
ABI standard
I
Univerzálnost
I
Modularita
I
ˇ
Správa pameti
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Klady a zápory
Zápory
I
Složitost
I
DLL hell
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
ˇ
Záver
COM
Použití COM
Interface
IUnknown
I
QueryInterface
I
AddRef
I
Release
IClassFactory
I
CreateInstance
I
LockServer
GUID (128 bitu)
˚
I
{DB5F8C94-7E28-438B-BC4B-B63575B455C8}
I
DEFINE_GUID(name,0xdb5f8c94, 0x7e28, 0x438b, 0xbc,
0x4b, 0xb6, 0x35, 0x75, 0xb4, 0x55, 0xc8);
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Použití COM
Duležité
˚
pojmy
I
Marshalling
I
Hresult
I
IDL (Interface Definition Language)
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
ˇ
Záver
COM
Použití COM
IDL datové typy
IDL typ
boolean, byte
small
short
int, long
hyper
float
double
char
wchar_t
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
Popis
8bitová binární data
8bitové celé cˇ íslo
16bitové celé cˇ íslo
32bitové celé cˇ íslo
64bitové celé cˇ íslo
32bitové desetinné cˇ íslo
64bitové desetinné cˇ íslo
8bitový znak
16bitový znak
Ekvivalent v C++
unsigned char
char
short
long
__int64
float
double
unsigned char
wchar_t
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Použití COM
Hresult
I
I
32 bitu˚
cˇ ásti
I
I
I
I
0. bit povedlo-nepovedlo
1.-4. bit rezerva
5.-15. bit identifikace služby která chybu zpusobila
˚
16.-31. bit stavový kód
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Použití COM
Tvorba komponenty
I
ruˇcneˇ
I
ATL (Active Template Library)
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
COM
ˇ
Záver
Shrnutí
Souhrn
I
Rozšíˇrená technologe
I
ˇ eˇ složitá
Pomen
I
stará techlonogie
I
(DLL Hell)
I
možno nahradit technologii .NET
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Úvod
Historie
ˇ
Záver
COM
Shrnutí
ANTONIO, RobertCoin3d [online]. 1999-2010 [cit.
2010-11-27]. Dostupné z WWW: <http://antonio.cz/com/>.
Codeguru [online]. c2010 [cit. 2010-11-27]. Dostupné z
WWW: <http://www.codeguru.com/cpp/com-tech/>.
Msdn [online]. c2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1byykx68.aspx>.
Zuzana Knejflová, Vladislav Kosejk
Technologie COM
ˇ
CVUT
Praha
Download

Component Object Model