İÇİNDEKİLER
VII
İÇİNDEKİLER
1 C# .NET KOD GELİŞTİRME ORTAMI 1
Kod Geliştirme Ortamı Bileşenleri 5
Menü Window 5
Menü Çubuğu 5
Araç Simgesi Çubuğu 6
Solution Explorer 6
Properties Window 8
Server Explorer 9
Error List 10
ToolBox 11
Notifications 12
2 KOD YAZMAYA GİRİŞ .NET Framework Nedir? Bir Programın Derleme Süreci Yeni Proje Açmak Kayıtlı Projeleri Açmak Projeleri Kaydetmek Projeleri Derlemek Proje Özelliklerini Ayarlamak Uygulama Geliştirme 13
14
15
18
23
23
24
31
43
3 KONSOL EKRANI Konsol Ekranında Değer Yazma ve Okuma Write ve WriteLine Metotları Read ve ReadLine Metotları BackgroundColor ve ForegroundColor Metotları ConsoleKeyInfo Yapısı SetCursorPosition Metodu Konsol Uygulamalarından Çıkış 55
56
56
58
64
66
70
71
VIII
HER YÖNÜYLE C# 6.0
4 SABİTLER VE DEĞİŞKENLER 73
Sabitler 73
Değişkenler 78
Değişken Tipleri 80
Tanımlandıkları Yerlere Göre Değişken Türleri 85
Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri 93
Struct (Yapı) Oluşturmak 93
Struct İçerisinde Struct Tanımlamak 99
Enum Oluşturmak 102
Enum İçerisindeki Elemanlara Erişim 103
Değer ve Referans Tipi Değişken Tanımlama 114
Boxing ve Unboxing 116
Değişken Tiplerini Öğrenmek 119
GetType Metodu 119
TypeOf Metodu 120
Değişken Tipleri Arasında Dönüşüm Yapmak 121
Parse Metodu 125
TryParse Metodu 128
Decleration Expressions 129
Convert Metodu 130
5 OPERATÖRLER Aritmetik Operatörler Aktarma Operatörleri Mantıksal Operatörler & (Ve) Operatörü | (Veya) Operatörü && (VeDeğil) Operatörü || (VeyaDeğil) Operatörü ^ (Özel veya) Operatörü ! (Değil) Operatörü ?? (Null Coalescing) Operatörü ?: (Koşul) Operatörü Karşılaştırma Operatörleri 133
134
135
136
136
137
137
137
137
137
138
138
139
İÇİNDEKİLER
6 KONTROL YAPILARI if Yapısı switch case Yapısı 141
141
150
7 DÖNGÜLER for Döngüsü foreach DÖNGÜSÜ while DÖNGÜSÜ 155
155
167
169
8 DİZİLER VE KOLEKSİYONLAR 175
Diziler (Arrays) 176
Boyutlarına Göre Diziler 178
Tek Boyutlu Diziler 178
Çok Boyutlu Diziler 179
Dikdörtgensel Diziler (Rectangular Array) 179
Düzensiz Diziler (Jagged Array) 181
Dizileri Yeniden Boyutlandırma 183
Dizi Değişkenlerinde Kullanılan Metodlar 186
CreateInstance Metodu 186
IsArray Metodu 187
SetValue Metodu 188
GetValue Metodu 189
Join Metodu 191
Copy Metodu 192
Diziler İçerisinde Arama İşlemleri 195
Contains Metodu ile Arama Yapma 195
IndexOf Metodu ile Arama Yapma 196
LastIndexOf Metodu ile Arama Yapma 197
BinarySearch Metodu ile Arama Yapma 199
Koleksiyonlar 200
Non Generic (Generic Olmayan) Koleksiyonlar 201
ArrayList Sınıfı 201
Add Metodu 201
Insert Metodu 202
IX
X
HER YÖNÜYLE C# 6.0
Sort Metodu Count Özelliği Remove Metodu RemoveAt Metodu Clear Metodu Reverse Metodu Capacity Özelliği GetRange Metodu AddRange Metodu InsertRange Metodu RemoveRange Metodu CopyTo Metodu Clone Metodu ToArray Metodu Hashtable Sınıfı SortedList Sınıfı Generic Koleksiyonlar List Sınıfı Stack (Yığın) Sınıfı Queue (Kuyruk) Sınıfı LinkedList (Bağlı Liste) Sınıfı Dictionary (Sözlük) Sınıfı SortedDictionary Sınıfı SortedSet Sınıfı HashSet Sınıfı Specialized (Özelleştirilmiş) Koleksiyonlar ListDictionary Sınıfı HybridDictionary Sınıfı OrderedDictionary Sınıfı StringCollection Sınıfı 9 HATALARI BULMAK VE KONTROL ETMEK Exception Nesnesi Finally Deyimi Throw Deyimi 204
207
208
208
209
209
210
212
213
213
214
215
218
219
220
225
230
231
235
237
238
244
251
252
255
258
258
260
264
266
269
270
275
276
İÇİNDEKİLER
Exception.Data Özelliği Exception Filters Kullanıcı Tanımlı Exception Nesnesi Oluşturmak 278
280
281
10 FORMLAR VE KONTROLLER 283
Kontrollerin Yerleşimi ve Düzeni 286
Formlar 288
Formlar Arası Geçiş 288
Form Nesnesinin Özellikleri 295
Form Boyutu ile İlgili Özellikler 296
Form Olayları 297
Owned Formlar 304
Diğer Kontroller 305
Label Kontrolü 305
LinkLabel Kontrolü 306
TextBox Kontrolü 307
TextBox Kontrolünün Özellikleri 308
TextBox Kontrolünün Metodları 310
TextBox Kontrolünün Olayları 313
Button Kontrolü 314
Button Kontrolünün Özellikleri 314
Button Kontrolünün Olayları 314
ComboBox Kontrolü 315
ComboBox Kontrolünün Özellikleri 315
ComboBox Kontrolünün Metodları 316
LıstBox Kontrolü 318
Drag And Drop (Fare ile Sürükleme ve Bırakma) Olayları 321
TreeView Kontrolü 323
TreeView Kontrolünün Özellikleri 324
TreeView Kontrolünün Metodları 325
TreeView Kontrolünün Olayları 326
CheckBox Kontrolü 331
CheckBox Kontrolünün Özellikleri 331
CheckBox Kontrolünün Olayları 331
XI
XII
HER YÖNÜYLE C# 6.0
CheckedListBox Kontrolü 333
CheckedListBox Kontrolünün Özellikleri 333
CheckedListBox Kontrolünün Metodları 333
RadioButton Nesnesi 335
RadioButton Kontrolünün Özellikleri 335
GroupBox Kontrolü 336
ImageList Kontrolü 338
ImageList Kontrolünün Özellikleri 338
ListView Kontrolü 340
ListView Kontrolünün Özellikleri 340
Panel Kontrolü 348
FlowLayoutPanel Kontrolü 350
FlowLayoutPanel Kontrolünün Özellikleri 350
TableLayoutPanel Kontrolü 353
TabControl Nesnesi 357
TabControl Kontrolünün Özellikleri 357
TabControl Kontrolünün Metodları 358
TabControl Nesnesi İçerisine Sekme Eklemek ve Silmek 359
Timer Kontrolü 365
Timer Kontrolünün Özellikleri 365
Timer Kontrolünün Metodları 365
Timer Kontrolünün Olayları 365
ProgressBar Kontrolü 376
ProgressBar Kontrolünün Özellikleri 376
PictureBox Kontrolü 376
PictureBox Kontrolünün Özellikleri 376
PictureBox Kontrolünün Metodları 377
MenuStrip Kontrolü 379
MenuStrip Kontrolünün Özellikleri 379
MenuStripTasks 380
ContextMenuStrip Kontrolü 384
NotifyIcon Kontrolü 386
NotifyIcon Kontrolünün Özellikleri 386
NotifyIcon Kontrolünün Metodları 386
İÇİNDEKİLER
ToolStrip Kontrolü ToolStrip Kontrolünün Özellikleri StatusStrip Kontrolü ToolTip Kontrolü ToolTip Kontrolünün Özellikleri ToolTip Kontrolünün Metodları ErrorProvider Kontrolü ErrorProvider Kontrolünün Özellikleri ErrorProvider Kontrolünün Metodları HelpProvider Kontrolü HelpProvider Kontrolünün Özellikleri HelpProvider Kontrolünün Metodları DateTimePicker Kontrolü DateTimePicker Kontrolünün Özellikleri DateTimePicker Kontrolünün Olayları MonthCalendar Kontrolü MonthCalendar Kontrolünün Özellikleri MonthCalendar Kontrolünün Metodları MonthCalendar Kontrolünün Olayları DriveListBox Kontrolü DriveListBox Kontrolünün Özellikleri DriveListBox Kontrolü DriveListBox Kontrolünün Özellikleri FileListBox Kontrolü FileListBox Kontrolünün Özellikleri 11 DİYALOG PENCERELERİ Inputbox (Giriş Penceresi) Messagebox (Mesaj Penceresi) File Dıalog Pencereleri Color Dialog Folder Browser Dialog Font Dialog Open File Dialog Save File Dialog 388
388
394
398
398
400
403
403
403
405
405
406
409
409
412
413
413
416
416
417
417
417
417
417
418
421
421
424
430
430
431
433
434
438
XIII
XIV
HER YÖNÜYLE C# 6.0
12 STRING İŞLEMLERİ String Sınıfı ToString Metodu Copy Metodu Concat Metodu Empty Metodu Compare Metodu Split Metodu Join Metodu IndexOf, IndexOfAny, LastIndex ve LastIndexOfAny Metodları Substring Metodu Replace Metodu ToUpper ve ToLower Metodları PadLeft ve PadRıght Metodları Stringbuilder Sınıfı Stringbuilder Sınıfı Özellikleri Length Özelliği Capacity Özelliği Ensurecapacity Özelliği Maxcapacity Özelligi Stringbuilder Sınıfı Metodları Append ve Appendline Metodları Appendformat Metodu Remove Metodu Replace Metodu Clear Metodu 441
441
441
442
443
444
444
449
452
453
455
456
457
458
460
462
462
462
462
464
464
464
465
468
469
470
13 TARİH-ZAMAN METODLARI DateTime Nesnesinin Özellikleri Tarih ve Zaman Üzerinde Ekleme ve Çıkarma Yapmak TimeSpan Nesnesi Tarih ve Zamanları Karşılaştırmak String Sınıfını Kullanarak Biçimlendirme Yapmak 471
471
474
475
479
481
481
İÇİNDEKİLER
Standart Date and Time Format Strings Custom Date and Time Format Strings 482
483
14 MATEMATİKSEL METODLAR Math Sınıfı String Sınıfı Kullanarak Biçimlendirme Yapmak Standart Numeric Format Strings Custom Numeric Format Strings system.numerics Sınıfı BigInteger Yapısı BigInteger Yapısı Özellikleri BigInteger Yapısı Metodları Complex Yapısı Complex Yapısı Özellikleri Complex Yapısı Metodları 485
486
489
490
491
492
492
493
494
496
496
497
15 REGULAR EXPRESSIONS (DÜZENLİ İFADELER) Özel Karakterler (Special Characters) Yazdırılmayan Karakterler (Non-Printable Characters) Regex Sınıfı ve Metodları IsMatch Metodu Match Metodu Matches Metodu Replace Metodu Split Metodu 499
499
500
500
500
502
505
509
509
16 RESOURCE DOSYALARI 511
Resource Dosyası İşlemleri 516
ResourceManager 517
ResXResourceReader 517
GetEnumerator Metodu 517
ResXResourceWriter 517
AddResource Metodu 517
XV
XVI
HER YÖNÜYLE C# 6.0
17 SYSTEM.DRAWING SINIFI Graphics Sınıfı Form Üzerine Yazı Çizimi Form Üzerine Şekil Çizimi Şekil ve Yazının Birlikte Kullanımı Image Sınıfı 523
523
523
528
537
539
18 YAZDIRMA İŞLEMLERİ PrintDocument Sınıfı PrintDocument Sınıfının Özellik ve Metotları PrintDialog Sınıfı PrintDialog Nesnesi PrintPreviewDialog Nesnesi PageSetupDialog Nesnesi 551
551
551
563
563
565
571
19 METODLAR Değer Döndürmeyen Metodlar Metod İçerisinde Parametre Kullanımı Değer Döndüren Metodlar Params IEnumerable Kontrollere Metot Bağlamak (Event Handler) Metodların Aşırı Yüklenmesi (Overloading) Temsilciler (Delegates) Anonim (Anonymous) Metotlar Lambda Operatörü Caller Info Attributes 575
575
577
581
585
586
587
588
593
594
595
20 GENİŞLETME METODLARI (EXTENSION METHODS) Genişletme Metotlarının Aşırı Yüklenmesi (Overloading) 597
601
21 CLASS (SINIF) YAPISI Primary Constructors Parametre Dizisi XML Yorum Satırı Eklemek Property Kullanımı 607
614
616
621
624
İÇİNDEKİLER
Auto Property Initializers INotifyPropertyChanged Interface’i nameof İfadesi Inheritence (Miras, Kalıtım) Access Modifiers (Erişim Belirleyiciler) Encapsulation (Kapsülleme) Overriding (Metodları Ezme) Polymorphism (Çok Biçimlilik) Interface (Arayüz) 629
630
633
633
636
639
642
647
649
22 USER CONTROL HAZIRLAMA 653
23 REGISTRY İŞLEMLERİ Registry Anahtar ve Değerlerine Erişim Registry’e Anahtar ve Değer Ekleme Anahtar ve Değer Sayısını Bulma Anahtar ve Değer listesini Alma Anahtar ve Değerleri Silme 659
659
661
664
665
667
24 WORD VE EXCEL PROGRAMLARINI KULLANMA Word Programını Kullanma Belge Açma, Kapama ve Kaydetme Olayları Yazı Ekleme ve Düzenleme İşlemleri Range Nesnesi Kullanılarak Sentences Nesnesi Kullanılarak Paragraph Nesnesi Kullanılarak Selection Nesnesi Kullanılarak Önizleme Yapma ve Yazdırma İşlemleri Tablo İşlemleri Grafik İşlemleri Excel Programını Kullanma Belge Açma, Kapama ve Kaydetme Olayları Hücreye Erişim, Yazı Ekleme ve Biçimlendirme İşlemleri Seçim İşlemleri 671
671
671
678
678
680
681
682
683
687
691
695
695
701
704
XVII
XVIII
HER YÖNÜYLE C# 6.0
Önizleme Yapma ve Yazdırma İşlemleri Arama İşlemleri Grafik İşlemleri 706
709
712
25 İŞLETİM SİSTEMİ KAYNAKLARINA ERİŞİM Wındows API’lerini Kullanma Disk Toplam Alanını ve Boş Alanını Bulma Mikroİşlemci Hakkında Bilgi Alma Ram Bellek Hakkında Bilgi Alma Masaüstü Resmini Değiştirme Ekran Çözünürlüğünü Bulma ve Değiştirme Geri Dönüşüm Kutusunu Kullanma İnternet Bağlantısını Test Etme Ses Dosyalarını Çalma Ses Ayarlarını Değiştirme Video Dosyalarını Yürütme WMI (Windows Management Instrumentation) Sınıfı 717
717
718
719
722
724
725
731
734
735
739
741
744
26 DOSYA VE KLASÖR İŞLEMLERİ System.IO Sınıfı Kullanılarak Dosya ve Klasör İşlemlerini Gerçekleştirme Dosyalar Üzerinde Yapılan İşlemler File Nesnesi ve Metotları File.Create Metodu File.WriteAll Metodu File.ReadAllLines Metodu Dosya Özelliklerini Elde Etme ve Değiştirme Dosyaları Kopyalama, Taşıma ve Silme FileStream Nesnesi FileStream Nesnesinin Özellikleri FileStream Nesnesinin Metodları Klasörler Üzerinde Yapılan İşlemler Klasör Oluşturma, Silme Dosya İsimlerini Listeleme Klasör Özelliklerini Elde Etme ve Değiştirme 753
753
753
754
756
758
758
760
762
763
764
765
767
769
770
771
İÇİNDEKİLER
Klasörleri Kopyalama ve Taşıma Isolated Storage File Sınıfı ile Dosya ve Klasör İşlemlerini Gerçekleştirme Isolated Storage File Sınıfı Özellikleri Isolated Storage File Sınıfı Metotları Klasör Oluşturma Dosya Oluşturma Dosyaya Yazma Dosyadan Okuma Yapma Dosya ve Klasör Silme 775
777
777
777
779
780
782
784
784
27 VERİTABANI İŞLEMLERİ 789
Sorgular 789
Access Veritabanı İşlemleri 795
OLEDBCOMMAND 803
Kayıt Ekleme 806
Kayıt Güncelleme 808
Kayıt Silme 809
OLEDBDATAADAPTER 819
Kayıt Listeleme 820
Kayıt Ekleme 822
Kayıt Güncelleme 823
Kayıt Silme 824
Kayıt Arama 825
Veritabanını Düzenleme 826
Sql Veritabanı İşlemleri 836
SQLCOMMAND 842
Kayıt Listeleme 843
Kayıt Ekleme 844
Kayıt Güncelleme 845
Kayıt Silme 846
SQLDATAADAPTER 852
Kayıt Listeleme 853
Kayıt Ekleme 855
Kayıt Güncelleme 856
Kayıt Silme 857
XIX
XX
HER YÖNÜYLE C# 6.0
28 LINQ (LANGUAGE INTEGRATED QUERY) LINQ Operatörleri WHERE OPERATÖRÜ SELECT OPERATÖRÜ DISTINCT OPERATÖRÜ CONTAINS OPERATÖRÜ MAX, MIN Operatörleri COUNT Operatörü SQL ve LINQ XML ve LINQ 863
864
866
866
869
870
870
871
871
875
29 THREADING Threadler ile Çalışmak Sleep Metodu Suspend ve Resume Metodları Abort Metodu Join Metodu 881
882
885
887
888
888
30 PARALEL PROGRAMLAMA 891
Parallel Sınıfı 891
Parallel.Invoke Metodu 892
Parallel.For ve Parallel.ForEach Metodları 894
ParallelLoopState Nesnesi 896
Task Yapısı 897
Yeni Bir Task Oluşturmak 897
Task İçerisinde Yürütülen İşlemleri Durdurmak 900
ContınueWith() 901
IsCompleted() 902
Child Task 903
async ve awaıt 904
31 SETUP HAZIRLAMA İŞLEMLERİ ClickOnce ile Kurulum Hazırlama 911
912
Download

İÇİNDEKİLER