Kvalita doopravdy - stavební
materiál
autor: D. Mencl
Kvalita stavby a dodávek se v obecné
rovině stává v posledních letech č asto
skloň ovaným pojmem. Bohužel však až
př íliš č asto jde o fráze místo skute č né
snahy kvalitu př inést. Kam se dnes
podíváte, uvidíte proklamace kvality. Jen
někdy však jde o kvalitu skuteč nou.
Skvělou zprávou je, že většina klientů v
dnešní době preferuje kvalitu. Ještě před 5
lety se zákazníci rozhodovali z 90% na
základě cenové nabídky jednotlivých
stavebních firem. Poslední roky dochází k
velkému posunu. Váha ceny a kvality je dnes
u většiny stavebníků vyrovnaná. Jde o velmi
příznivou změnu, která přinese příjemnou
proměnu celému oboru. Úspěšné
společnosti se vždy orientují na zájem
klienta. Pokud tedy váha kvality mezi klienty
narůstá, pak také pozornost stavitelů k této
bude napříště obecně větší. Tedy kvalita se
stává důležitým faktorem rozhodování
dnešních klientů. To je nepochybně dobrou
zprávou.
typy materiálů staveb
Výrazně nejpoužívanější jsou v České
republice materiály zděné, které se dále d ělí
na cihelný pálený materiál nebo
porobetonové tvárnice. Tyto materiály mají
své silné i slabé stránky. Dotázaní odborníci
se však vzácně shodli na tom, že právě v
této skupině materiálů je třeba v případ ě
rodinného domu hledat ten nejlepší materiál.
Druhou velkou skupinou jsou konstrukce na
bázi betonu. S betonem se můžeme setkat
obecně ve dvou podobách. V prvém případě
jde o v betonárce vyrobené panely, které se
na stavbě smontují v rodinný dům. Takové
řešení nepřináší žádnou výhodu, ba naopak.
Dovezení panelů je velmi drahé, nároky na
základy domu velké. Betonová konstrukce
špatně izoluje zvuk a přináší špatnou izolaci
tepla. Tedy v této konstrukci vždy počítejme
s nutností dalšího zateplení.
Beton však nabízí také druhou možnost
využití formou vylévané železobetonové
konstrukce. Nevýhody výše jmenované
zůstávají, avšak v této možnosti nalezneme
také jednu podstatnou hodnotu.
Ž elezobetonové konstrukce dokáží ř ešit
velmi složitá statická zadání. Tedy pokud
budeme stavět dům tvarově velmi členitý,
staticky náročný, dává nám železobeton více
možností. Pro tvarově náročné domy pak
může být tato technologie jedinou možnou.
Poslední velkou kategorií konstrukcí
rodinných domů jsou pak sendvič ové
dř evostavby. Také v této položce se
odborná veřejnost shodla. Dřevěný sendvič,
jak se dočtete následně, považují odborníci
za nejhorší a velmi nešťastnou volbu
stavebního materiálu. Výhodou této
technologie je rychlost výroby domu, která
ušetří čtyři měsíce a suchý proces stavby po
celou dobu výroby domu. Tím je možné d ům
realizovat prakticky nezávisle na teplotních
podmínkách. Bohužel však tyto čtyři měsíce
úspory jsou v případě dřevěných sendvičů
draze zaplaceny ostatními neduhy
technologie. Na prvém místě jistě krátkou
životností. Dřevostavbu není možné v této
podobě stavět jako dům pro více generací.
Ž ivotnost tě chto konstrukcí lze rozumně
očekávat kolem 30ti let. Již po dvou třech
letech dochází ve většině těchto konstrukcí k
sesedání vaty - tepelné izolace a tím ke
skokovému zhoršení počátečních výborných
tepelně izolačních vlastností. Nepříjemná na
dřevostavbách je také nulová difúze vodních
par a špatná tepelná pohoda způsobená
minimální schopností akumulace tepla.
Obecně tedy dřevěný sendvič považujeme
za materiál
k rodinnému domu špatný a nebudeme se
tomuto v bulletinu více věnovat.
Kvalita doopravdy - stavební
materiál
autor: D. Mencl
zděné materiály - cihelný pálený blok
Zděné materiály prošly za poslední roky
velkým vývojem. Výrobci “objevili” možnost
přesných výrobků takzvané broušené cihly
například Heluz44 STI broušená. Přesnost
tohoto materiálu pak umožňuje velmi přesné
zdění bez zbytečných maltových spojů.
Přesnost zdění pak opět výrazně zvyšuje
tepelné a mechanické vlastnosti budoucího
domu.
Druhým směrem, kam se výroba cihelných
bloků ubírá, pak je materiál se zvýšenou
tepelnou izolací. Například Porotherm44
EKO+ . Tyto materiály pak umožňují
výstavbu rodinného domu na bázi
nízkoenergetického bez dalšího případného
zateplování.
Za hlavní výhodu zděných materiálů
považujeme výborné vnitřní klima. Dům se
nepřehřívá v letních měsících, dobře izoluje
teplo v zimě a stále výborně odvádí vodní
páry. To vše společně s velkou schopností
akumulace tepla a výbornou zvukovou
izolací činí z páleného cihlového zdiva
výborný materiál pro stavbu domu.
typy materiálů staveb
zděné materiály - pórobeton
Pórobetonové tvárnice jsou obecně velmi
přesným výrobkem, který umožňuje zdění
bez maltového lože jen na lepidlo. Právě tato
vlastnost činí z této technologie velmi
oblíbenou. Materiál klade nízké stavební
nároky a umožní produkovat domy výborné
kvality.
Při použití tvárnic s vylepšenou tepelnou
izolací např. Ytong Lambda lze snadno splnit
parametry nízkoenergetického domu.
Tepelnou izolací předčí i pálené zdící bloky.
Při hledání nízkoenergetické či pasivní
konstrukce je tedy Ytong Lambda na prvém
místě.
V Ekonomických stavbách máme osobní
praktickou zkušenost s většinou materiálů
v ČR používaných. Stavěli jsme
dřevostavby, Velox i betonové stavby.
Klasické materiály pak považujeme za
výrazně nejlepší volbu moderního
stavebního materiálu. Ytong Lambda či
Porotherm44 EKO + přinášejí výborný
celkový soubor vlastností bez toho, aby
trpěly výraznou nevýhodou.
výhody a nevýhody jednotlivých
materiálů
A] Cihelné zdivo
+ vysoká životnost stavby
+ odolnost stavby proti přírodním jevům
+ vysoká schopnost difúze (prostup
vodních par - dům dýchá)
+ velká akumulace tepla
+ výborné akustické vlastnosti stavby
+ příjemný prostor k životu (kombinace
vysoké difúze, akumulace tepla a
akustické izolace)
+ výborná požární odolnost
+ možnost dodatečných úprav stavby
B] Porobetonové zdivo
+ velmi dobrá izolace tepla
+ přesná a rychlá stavba
+ vysoká životnost stavby
+ odolnost proti přírodním vlivům
+ výborný poměr cena / výkon
- velká objemová roztažnost v závislosti
na vlhkosti
- menší pevnost
- průměrné akustické vlastnosti
- nižší akumulace tepla
- vysoká nasákavost
Kvalita doopravdy - stavební
materiál
autor: D. Mencl
C] stěny do ztraceného bednění (Velox)
+ vysoká únosnost systému
+ dobré tepelně izolační vlastnosti (podíl
ztraceného bednění)
+ vysoká požární odolnost
+ vysoká životnost stavby
+ odolnost proti přírodním vlivům
- nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
- velmi obtížné dodatečné úpravy
- velká zvuková vodivost
- vysoká hmotnost a velké nároky na základy
D] betonové konstrukce
+ vysoká únosnost systému
+ vysoká požární odolnost
+ vysoká životnost stavby
+ odolnost proti přírodním vlivům
- nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
- špatná tepelná pohoda
- velká zvuková vodivost
- vysoká hmotnost, velké nároky na základy
E] sendvič ové dř evostavby
+ rychlost výstavby, úspora 4 měsíců o proti
běžné stavbě
+ dobrý tepelný odpor stěn, vysoká
schopnost izolovat teplo
+ rychlost prohřátí, během letních měsíců
značná nevýhoda
+ suchý proces výstavby, možnost stavět po
celý rok
- velmi nízká životnost stavby
- postupně se zhoršující parametry tepelné
izolace (sesedání izolantu)
- žádná schopnost akumulace
- špatná tepelná pohoda
- nízká odolnost proti přírodním vlivům
- nízká požární odolnost
- silná zvuková vodivost, přenášení zvuků
- nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
Článek připravil David Mencl ředitel
společnosti Ekonomické stavby
Př ípadné dotazy mů žete položit do
kavárny ř editele na www.ekonomickestavby.cz sekce - informace .
Názory dalších odborníků se mů žete
doč íst
v dalších č láncích.
Download

Kvalita doopravdy - stavební materiál