MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH: HAZİRAN
YAŞ GRUBU:
ÖĞRETMEN ADI:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
HAZİRAN
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: İpuçlarını birleştirerek tahminini
söyler. Gerçek durumu inceler.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar
nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın dokusunu söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları dokusuna göre
ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları dokusuna göre
gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların kullanım
amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik
şekillerin özelliklerini söyler.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (Göstergeleri: Nesne
grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları
önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu düşünce
ve hayallerinin nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak
kullanır. Eş sesli sözcükleri kullanır.)
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama
yoluyla sergiler.)
Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında
konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.)
Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Yazının günlük yaşamdaki
önemini açıklar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Belli bir
yüksekliğe tırmanır. Engelin üzerinden atlar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak
resim yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve
ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu
söyler.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini
tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli
olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla
ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının
duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumsuz
duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
Kazanım 13. Estetik değerleri korur. (Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları
söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir.)
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda
farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı
davranır.)
KAVRAMLAR
RENK: Tüm Renkler
GEOMETRİK ŞEKİL: Silindir, Küp
SAYI/SAYMA: Toplama ve Çıkarma, Genel Tekrar
DUYU: Islak-Kuru
ZIT: Derin-Sığ
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
ALAN GEZİLERİ
Çevre Koruma Haftası
(Haziran Ayının İkinci Haftası)
Babalar Günü
(Haziran Ayının Üçüncü Pazar Günü)
DEĞERLENDİRME:
AİLE KATILIMI
-
Velilerle sınıfta tişört boyama yapılır.
Okulun son günü veliler sınıfa ikramlık
yiyecekler hazırlarlar.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 01.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Rulodan Ahtapotum” isimli bütünleştirilmiş sanat, matematik bireysel etkinlik
“Tişört Boyuyoruz” isimli sanat, bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
RULODAN AHTAPOTUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, MATEMATİK (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini
söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
01.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 33 açılarak silindir şekli incelenir. Silindire
benzeyen şekiller söylenir. Sınıfta da silindire benzeyen şekiller bulunur.
Öğretmen, çocuklara tuvalet kâğıdı ruloları dağıtır. Ruloların silindir olup
olmadığına çocuklar kara verirler daha sonra bu rulolarla neler
yapılabileceği sorulur. Çocukların önerileri dinlendikten sonra öğretmen
önceden A3 boyutunda hazırladığı ahtapot resmini sınıf sayısı kadar
parçaya ayırıp katlar ve her çocuğa bir parça kâğıt verir. Çocuklar
kâğıtlardan çıkan resimleri birleştirerek ahtapot resmini birleştirmeye
çalışırlar. Daha sonra bu rulodan nasıl ahtapot yapılabileceğine dair yine
çocuklardan fikirler alınır. Son olarak rulolar pembe ya da eflatun el işi
kâğıtlarıyla yırtma yapıştırma tekniği ile kaplanır. Çocuklar uzun, körüklü
pipetlere istedikleri renklerde krepon kâğıtları sararlar. Bunlar da rulonun
altına yapıştırılır. Oynar gözlerle çalışma tamamlanır. Ahtapotların
denizlerde yaşadıkları, kollarının içinde avını sıkıca tutmaya yarayan
vantuzları olduğu vurgulanır.
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli
olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine
getirir.)
MATERYALLER: Tuvalet kâğıdı rulosu, körüklü
pipet, krepon kâğıdı, el işi kâğıdı, Eğlenceli Okul
8. kitap, A3 boyutunda ahtapot resmi.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Geometrik Şekil: Silindir
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Silindir hakkında neler söyleyebilirsin?
 Yapboz yapmaktan keyif aldın mı?
 Herkesin elinde parçalar olması ve arkadaşlarınla beraber çalışmak
hoşuna gitti mi?
 Ahtapotla ilgili neler öğrendin?
TİŞÖRT BOYUYORUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
01.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Bir gün önceden sınıfa davet edilen veliler sınıfa alınır. Her veli kendi
öğrencisinin yanına oturur. Velisi gelmeyen çocuklar istedikleri
arkadaşlarının masalarına geçerler. Aileler evden getirdikleri beyaz
tişörtlerini çıkarırlar. Her masada pastel bolar vardır. Boyalarla
tişörtlerine istedikleri gibi resimler yapar ve boyarlar. Boyanan tişörtlerin
üzerine yağlı pişirme kâğıdı koyulur. Boyamalar bitince öğretmen
rehberliğinde sınıfta hazır tutulan sıcak ütü ile üzerine pişirme kâğıdı
koyulan tişörtler ütülenir. Tüm sınıf çalışmasını bitirince çocuklar
tişörtlerini giyerler ve mini bir defile oluşturulur. Tişörtlerin ters
çevrilerek soğuk suda ya da maksimum 30 derece yıkandığı sürece 5-6
yıkama boyunca bu şekilde kullanılabileceği ailelere belirtilir.
MATERYALLER: Beyaz tişört, pastel boya, ütü,
pişirme kâğıdı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI: Veliler birlikte tişört boyama yapılır.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Ailenle etkinliğe katılmak ve beraber resim yapmak sana ne
hissettirdi?
 Ne resmi çizdiniz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 02.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hoş Geldin Yaz” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe büyük grup ve bireysel etkinlik
“Eşini Sesinden Tanı” isimli oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
HOŞ GELDİN YAZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Sohbete
katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder.)
02.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen “Mevsimlerden size mektup var.” der ve her çocuğa içinde yaz
meyvelerinden biri, yaz kıyafetlerinden biri, Güneş vs. resimleri olan
zarflar dağıtır. Çocuklar zarflarını açar ve çıkan resimlerin hangi mevsimle
ilgili olduğunu tahmin etmeye çalışırlar. Bunun için mevsimler panosundan
faydalanabilirler. Daha sonra panoya yaz mevsimi ile ilgili mevsim posteri
asılır. Çocuklar zarflarından çıkan meyve resimlerini öğretmenin hazırladığı
meyve tabağı boyamasına, kıyafetleri yine çocuk şeklindeki boyamanın
üzerine, Güneş resmini de panonun üst kısmına yapıştırarak bir yaz günü
oluştururlar. Çalışma sonrasında Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 34 ve 35
çalışılır. Öğretmen dergi sayfasında görülen malzemelerle yapılabilecek
olan meyveli buzu sınıfta denemeyi teklif eder. Çocuklar çilek, şeftali,
kayısı gibi meyveleri kendilerine dağıtılan tabaklarda çatalla ezerler. Daha
sonra aynı meyveye ait püreler büyükçe bir kapta toplanır su ve şeker ilave
edilir. Sonra plastik bardaklara dökülür ve içine dil çubuğu koyularak
buzluğa gönderilir. Günün sonunda eve giderken çocuklara dağıtılır. Son
olarak Güneş Kardeşler masalı anlatılır. Çocuklar sulu boya, parmak boyası,
pastel ya da kuru boyalarından birisiyle hayallerindeki Güneş’i oluşturulur.
El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı sayfa 90’daki bardak kesilerek
boyutlandırılır. İçine koyulan pipetle yazın içilebilecek içecekler düşünülür.
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap, yaz
mevsimi ile ilgili resimlerin olduğu zarflar,
mevsim posteri, yaz mevsimi ile ilgili resimler,
parmak boyası, sulu boya, pastel boya, kuru boya,
El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Hangi mevsimi yaşamaya başladık?
 Yaz mevsiminden önce hangi mevsim gelir?
 Yazın yapmaktan keyif aldığın bir şey söyler misin?
EŞİNİ SESİNDEN TANI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini
söyler.)
02.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuk sayısının yarısı kadar öğrenilen rakam ve şekillerden ikişer tane
kâğıt üzerine çizilerek/yazılarak katlanır ve bir torbaya atılır. Örneğin 2
ayrı kâğıda üçgen, 2 tanesine 5 rakam gibi.
Çocuklar sırayla bir kâğıt seçerler. Önce kâğıtlarda yazan şekil/rakam
söyler. Sınıfta şekle benzeyen bir nesne, ya da rakamsa o sayı kadar nesne
gösterilir. Herkes bir kâğıt seçtikten sonra aynı kâğıdı seçenler
eşleştirilir. Her grup kendilerine şifre bir ses belirler. Örneğin birisinin
adını söyleme ya da bir hayvan sesi gibi. Bu aşamada öğretmen rehberlik
edebilir. Eşler sınıfın iki köşesine ayrılırlar ve gözleri bağlanır. Öğretmenin
komutuyla eşler birbirlerini seslerinden tanımaya çalışırlar. En önce eşini
bulan birinci olur. En son bulan grup elenir. Eşler değiştirilerek oyun devam
eder. Öğretmen tehlikeleri önlemek için çocukları iyi gözlemlemelidir.
MATERYALLER: Rakam ve şekillerin olduğu
kâğıtlar, torba.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Kâğıdından çıkan şekli/rakamı hatırlamada zorlandın mı?
 Bu oyunu sevdin mi?
 Gözlerin bağlıyken ne hissettin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 03.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hangisi Batmaz” isimli bütünleştirilmiş fen, sanat büyük grup ve bireysel etkinlik
“Pamuklarla Neler Yaptım?” isimli sanat bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
HANGİSİ BATMAZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
03.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 36 incelenir. Kitapta görünen malzemelerle
(küvet, su, kalem, taş, blok parçası, kâğıttan kayık vs.) Hangisi Batmaz
isimli deney yapılır. Deneyden sonra Eğlenceli Okul 8. kitabın 36.
sayfasındaki yönergeler uygulanır. Kitap çalışmasından sonra;
“Batan bir gemide
Olmak istemezdim ben,
Yüzen bir ördekler,
Dalıp çıkardım gölde” dörtlüğü okunduktan sonra gemilerin batmaması için
hangi malzemelerle yapıldıkları hakkında konuşulur. Gemi yapılan yerlere
tersane dendiği çocuklara anlatılır. Gemilerin çürümemesi için özel bir boya
ile boyandığı ve verniklendiğinden bahsedilir. “Kalkın Tayfalar” şarkısı
tekrarlanarak hatırlanır. 4 tane kâğıt havlu rulosu şeritlerle birbirine
yapıştırılarak sal yapılır. Üzerine çeşitli pullar yapıştırılarak süslenir.
Salların nerelerde kullanıldığı hakkında konuşulur.
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap, suda
batan ve batmayan eşyalar, kâğıt havlu rulosu,
karton, yapıştırıcı, pul.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Deneyimizi sevdin mi?
 Daha önce suda batan ve batmayan şeylerle hiç deney yapmış mıydın?
 Sen hiçbir sal gördün mü?
 Gemilerin yapıldığı yere ne denir?
PAMUKLARLA NELER YAPTIM?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın dokusunu söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları
dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları
dokusuna göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların
özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri:
03.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara yuvarlak makyaj temizleme pamuklarından dağıtılır. Sulu boya ve
fırça verilir. Neler yapabilecekleri sorulur. Pamuklar istenilen renklerde
boyanır. Çocuklar farklı ürünler oluşturmada zorlanırsa öğretmen onlara
rehberlik yapar. Çocukların çalışmaları bireysel olarak kartonlarda
yapıştırılabileceği gibi büyük bir fon kartonuyla proje çalışmasına
çevrilebilir.
Çalışmanın sonunda “Pamukla başka neler yapılır?” sorusu hakkında
tartışılır. Pamuğun sert mi yumuşak mı olduğu hatırlanır. Sınıftaki sert ve
yumuşak nesne/varlıklar hatırlanır.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder,
karşılaştırır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
söyler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER: Makyaj temizleme pamuğu, sulu
boya, fırça, fon kartonu.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Çalışmamızı beğendin mi?
 Pamukla başka neler yapabiliriz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 04.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Üzüm Üzüm İki Gözüm” isimli bütünleştirilmiş oyun, sanat büyük grup ve küçük grup etkinliği
“Palmiye Ağacı Yapıyoruz” isimli bütünleştirilmiş oyun, sanat büyük grup ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ÜZÜM ÜZÜM İKİ GÖZÜM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, SANAT (Büyük Grup ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Söylenen sözcükle uyaklı başka
sözcük söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan
sesleri söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
keser. Malzemeleri yapıştırır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER: Karagöz ve Hacivat kukla
gösterisi malzemeleri, El Becerisi ve Sanat
Etkinlikleri kitabı, tahta çubuklar, makas,
Eğlenceli Okul 8. kitap.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
04.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara, Karagözle Hacivat karakterleri hatırlatılır. Gölge oyunu için
uygun ortam hazırlanır. Karagöz’le Hacivat’ın atışması okunur ve gölge
oyunu oynatılır.
“Karagözüm, iki gözüm, hu hu!
Ne üzümü yahu?
Karagözüm beni duydun mu?
Ne uyuması yahu!
Uyudun mu değil duydun mu?
Ne yapayım uskumruyu?
Ne üzümü uskumrusu Karagözüm, sözümü sözümü!
Kumru bizim dama yuva mı kurdu?
Senin bu yanlış anlamaların beni yordu.
Benim de karnımın gurultusu durdu.
Senin bu lafların kuru gürültü.
Üzgün müsün, ne oldu?
Ne diyecektim hepsi aklımdan uçtu.”
Oyunun sonunda Karagöz’le Hacivat’ın konuşmalarındaki u ve ü sesi ile
başlayan kelimeleri öğretmen tekrar eder. Çocuklara bu seslerle başlayan
başka kelimleler (isimler) bilip bilmedikleri sorulur. Cevaplar dinlenir.
Çocuklarla Karagöz Ve Hacivat’ın taklidi yapılarak bir süre eğlenilir.
Öğretmen çocukları;
“Kuru kuru üzüm
Benim iki gözüm
Al al alma
Yarı yolda kalma
Ebe oldun diye
Somurtup durma” tekerlemesiyle Karagözle ve Hacivatlar olarak ikiye
ayırır. Sınıfa u ve ü sesi başlayan biten kelimelerin resimleri dağıtılmıştır.
Karagözler ü sesi ile başlayan ve biten kelimelerin resimlerini toplar.
Hacivatlar u sesi ile başlayan ve biten kelimelerin resimlerini toplar.
Toplama işini önce bitirenler şampiyon ilan edilirler. Oyunun sonunda
çocuklarla El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı sayfa 91’deki Karagöz ve
Hacivat’ın çomak kuklaları yapılır ve Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 39
çalışılarak etkinlik sonlandırılır.
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Daha önce gölge oyunu izledin mi/oynadın mı?
 Bu oyun eğlenceli miydi?
PALMİYE AĞACI YAPIYORUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
04.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu ruloları, yeşil, kahverengi fon kartonu, uhu,
makas çocuklara dağıtılarak rulolar önce kahverengi fon kartonu ile
kaplanır. Yeşil renkli kâğıt istenilen uzunlukta kesilir ve makasla şeritler
hâlinde kesilir. Dolandırılarak rulolara yapıştırılır. Şeritlerde kalem ile
dışarı doğru yuvarlanır. Bütün çocuklar palmiye ağaçlarını yan yana
yapıştırırlar. Ağaçların önüne şerit hâlinde kum yapıştırılır. Kumun önüne de
mavi çöp poşetleri yapıştırılarak temsili deniz projesi tamamlanır.
Plajda oynanabilecek oyunlar hakkında konuşularak etkinlik sona erdirilir
(Plajda su tabancası ile şakalaşılabilir, kumdan kaleler ve hayvanlar
yapılabilir, plaj voleybolu oynanabilir.).
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar.)
MATERYALLER: Tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu
ruloları, yeşil, kahverengi fon kartonu, uhu,
makas, kum, mavi çöp poşetleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Palmiye ağacını yaparken hangi malzemeleri kullandık?
 Daha önce plajda bulundun mu?
 Plajda hangi oyunları kimlerle oynadın?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 05.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Plaja Gidiyoruz” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe bireysel etkinlik
“Benim 3 Balığım Var” isimli bütünleştirilmiş sanat, müzik büyük grup ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
PLAJA GİDİYORUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamlarına uygun olarak kullanır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
ÖĞRENME SÜRECİ
Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 40 incelenerek etkinliğe başlanır. Daha önce
plaja giden varsa gördükleri paylaşılır. Yazın deniz kıyısında tatil yapanlar
için plajın önemli olduğu, denizde uzun süre vakit geçirecek olanların
ihtiyaçlarını giderebilecekleri eşya ve mekânların plajda olabileceği
belirtilerek dergi sayfasını düşünmeleri, bu eşya ve mekânları söylemeleri
istenir. Daha sonra çocuklar El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı sayfa
92’deki plaj resmini keserler. Sayfa 93’deki şezlongları da keserler ve plaj
resminde istedikleri yere yapıştırırlar. Çocuklara dağıtılan bez parçaları da
plaj havlusu olarak yine çocukların isteklerine göre yapıştırılır. Son olarak
plaj resmi üzerindeki kum kısımlarına sıvı yapıştırıcı dökülür ve kum
serpilir.
keser. Malzemeleri yapıştırır.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan
ürünler oluşturur.)
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
(Göstergeleri: Çevresini farklı biçimlerde
düzenler.)
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap, El
Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı, kum, sıvı
yapıştırıcı, bez parçaları.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
05.06.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Plajda başka neler olsun isterdin?
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
BENİM 3 BALIĞIM VAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, MÜZİK (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar.)
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket
eder. (Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde
çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken
sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
05.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
“Benim 3 Balığım Var” şarkısı çocuklara söylenir.
“Benim üç balığım var
Suyun dibinde yem arar
Oy lay lay oy lay lay
İki tanesi esmer
Suyun dibinde gezer
Oy lay lay oy lay lay
Bir tanesi kırmızı
Havuzun güzel kızı
Oy lay lay lay lay lay”
Çocuklarla beraber şarkıya hareketler bulunur. Daha sonra bulunan
hareketlerle beraber şarkı tekrarlanır. Çocuklarla balıklarla ilgili bildikleri
hakkında sohbet edilir. Öğretmen, çocuklara farklı balık türleriyle ilgili
görseller incelettirir. Son olarak çocuklara ortalama 10 cm. uzunluğunda
hazırlanmış köpek balığı boyamalar verilir. Çocuklar köpek balıklarını önce
bir kartona yapıştırır, daha sonra boyar ve keserler. Son olarak balığın
arkasına bir mandal yapıştırılır. Balığın ağız kısmı mandalın açılan orta
kısmına gelmelidir. Öğretmen maket bıçağı ile bu ağız kısmını keser.
Böylece mandal açıldığında balık da ağzını açıyormuş gibi görünür.
MATERYALLER: Balıklarla ilgili slayt gösterisi,
köpek balığı boyamaları, karton, yapıştırıcı,
mandal, maket bıçağı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Görsellerde hangi renk balıklar vardı?
 Şarkıyı bana bir daha söyler misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 08.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yaz Tatili” Türkçe, sanat büyük grup ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YAZ TATİLİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
08.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklarla birlikte karton kutuları renkli el işi kâğıtları ile
yırtma yapıştırma tekniğini kullanarak kaplar ve bunları valiz olarak
kullanacaklarını söyler. A4 kâğıtlarının her birinde 4 tane farklı yazlık ve
kışlık giysi resimleri vardır. Çocuklara bu kâğıtlar dağıtılır. Sadece yazlık
giysiler boyanır. Kışlık giysilerle yazlık giysiler kesilerek birbirinden ayrılır.
Yazlıklar valizlere yerleştirilir. Çocuklar 4’erli gruplar hâlinde araba
öykünmesi yaparak sınıfta dolaşırlar. Bu sırada öğretmen sınıfın
duvarlarına farklı trafik işaretleri asmıştır. Çocuklara bu işaretlere
uymaları konusunda rehberlik eder. Önceden belirlenen tatil noktasına
gelindiğinde her grup kendi içinde nereye tatile geldiklerini ve etrafta
neler olduğunu grup sözcüleri aracılığıyla arkadaşlarına anlatır. Daha sonra
öğretmen yoldaki işaretleri hatırlatarak bu işaretlerle ilgili ayrıntılı bilgi
verir. Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 43-44 çalışılır.
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
keser. Malzemeleri yapıştırır. Kalem kontrolünü
sağlar.)
MATERYALLER: Karton kutu, el işi kâğıdı,
yapıştırıcı, yazlık ve kışlık kıyafet resimleri,
Eğlenceli Okul 8. kitap
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Yazın nasıl kıyafetler giyeriz?
 Yazın ince giysiler mi kalın giysiler mi giyilir?
 Yazın açık renk giysiler mi giyilir koyu renk giysiler mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 09.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Korsanlar Ne Arıyor?” isimli bütünleştirilmiş oyun, Türkçe, sanat büyük grup etkinliği
“Kavga Etmek İstemiyorum” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KORSANLAR NE ARIYOR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, TÜRKÇE, SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı
nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla korsan maskesi ve şapkası hazırlanarak etkinliğe başlanır.
Sınıfın çeşitli yerlerine farklı renklerde boncuklar bırakılmıştır. Çocuklara
“Bugün korsancılık oynayacağız. Sınıfımın bir deniz ve denizin
derinliklerinden çeşitli renklerde inciler çıkaracağız. Öncelikle El Becerisi
ve Sanat Etkinlikleri kitabı sayfa 94’deki korsan maskesi kesilerek
hazırlanır. Çocuklar maskeleriyle etkinliğe başlarlar. Sadece derinliklerinde
değil sığ yerlerinde de inciler olabilir. O yüzden hem sığ hem de derin
yerlerine iyice bakın ve size vereceğim kaplara (Plastik bardak) incileri
toplayın.” der. Çocuklara “Sığ deniz de paçalarınızı sıvayın, ıslanmasın ancak
derinlere yüzerek, dalarak bakabilirsiniz.” diyerek zaman zaman çocukları
yönlendirir. Her korsan kaç inci topladığını sayar ve öğretmenine söyler.
Sayım işi bitince korsanlara ilgili bilinenler konuşulur. Peter Pan hikâyesi
okunur. Karakterler hakkında konuşulur. Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 45
çalışılarak etkinlik sonlandırılır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamlarına uygun olarak kullanır.)
MATERYALLER: Korsan maskesi, korsan
şapkası, paket lastiği, farklı renklerde boncuk,
plastik bardak, Eğlenceli Okul 8. kitap, El
Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Derin-sığ
UYARLAMA:
09.06.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Derin/sığ ne demek?
 Derin yerlerde yüzerken ne kullanmalıyız?
 Sen hiç korsan gördün mü?
KAVGA ETMEK İSTEMİYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak
başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının
duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının
duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili
olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel
ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını
olumlu davranışlarla gösterir.)
09.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklar arasındaki bir çatışma konusunu ele alır. Örneğin
paylaşılamayan oyuncak, birlikte oyun oynamak istemeyen bir arkadaş gibi.
Bu konu ile ilgili çözüm önerileri üretmeleri için çocuklara zaman verilir.
Çocukların önerileri dinlenir. Öneriyi beğenenler öneriyi sunan arkadaşlarını
alkışlarlar. Beğenmeyenler ise öneriyi neden beğenmediklerini anlatırlar.
Sohbetin sonunda “Kavga Etmek İstemiyorum” isimli hikâye okunur.
Hikâyedeki davranışlar hakkında tek tek konuşulduktan sonra çocuklara
olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgili resimler (Kavga eden iki çocuk,
elmasını paylaşan iki çocuk, arkadaşlarına dil çıkaran bir çocuk vb.)
dağıtılarak pastel boya ile boyanır.
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.
(Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla
konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını
çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım
ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
MATERYALLER: Olumlu-olumsuz davranışların
olduğu boyama kâğıtları, pastel boya.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Sorunlarımızı nasıl çözeriz?
 Öfkelendiğinizde neler hissediyorsunuz?
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Etkinliğin en zevkli bölümü hangisiydi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 10.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Karga İle Tilki” isimli Türkçe büyük grup etkinliği
“Karpuz” isimli bütünleştirilmiş sanat, müzik bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KARGA İLE TİLKİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm
üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme
çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından
birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini
söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.)
10.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen “Bugün kargalar ve tilkiler ile ilgili bir hikâye okuyacağım.”
diyerek Karga ile Tilkinin hikâyesini okur. Hikâyenin sonunda Karga’nın
Tilki’ye neden kandığı, Tilki gibi bize güzel övgüler yapanlara inanıp
inanmamamız gerektiği hakkında konuşulup tartışılır. Karga ile Tilki’nin
şarkısı söylenir. Ritim tutulur. Şarkının sonunda öğretmen “Peki Karga ile
Tilki ikinci kez karşılaşsa sizce ne olur?” diye sorar.
1- Karga yine tilkiye kanar mı?
2- Tilki utanır mı?
3- Tekrar kurnazlık yapmak ister mi gibi sorular sorulup doğru ve
yanlış davranışlar üzerine tartışılır. Karga ile Tilkinin ikinci şarkısı
söylendikten sonra Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 46 çalışılır.
Sayfadaki davranışlar tartışılır.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle
kurar. (Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz
cümle kurar. Soru cümlesi kurar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak
başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının
duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının
duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili
olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
(Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel
ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını
olumlu davranışlarla gösterir.)
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Hikâyeyi beğendin mi?
 Sen karganın yerinde olsaydın ne yapardın?
KARPUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, MÜZİK (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER:
Kırmızı, yeşil fon kartonu, krepon kâğıdı, makas,
yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
10.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Oyuna katılan tüm oyunculara numara verilir.
“Çık çıkalı çayıra
Yem verelim ördeğe
Ördek yemi yemeden
Ciyak miyak demeden
Aldım baktım kimi çıkardım” tekerlemesi ile oyuna başlayacak oyuncu
yüksek sesle “Tarlaya ektim, diktim karpuz” diye bağırır. Örneğin “Tarlaya
ektim, diktim 6 karpuz “ sözünden sonra numarası 6 olan çocuk hiç ara
vermeden “6 karpuz olmaz” diye cevap verir. Oyun şöyle devam eder:
Kaç karpuz olur?
12
Bu kez devreye 12 numaralı çocuk girer.
12 karpuz olmaz.
Kaç karpuz olur?
Diğer çocuk devreye girer.
8 karpuz, oyun böyle devam eder. Büyük yeşil daire küçük daire
kesilerek yapıştırılır. Kırmızı dairenin üzerine siyah krepon
kâğıdından yuvarlama tekniği ile karpuz çekirdekleri yapıştırılır.
Daire ortadan ikiye katlanarak karpuz dilimi hâline getirilir.
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikte neler yaptık?
 Yaz meyveleri nelerdir?
 En sevdiğin yaz meyvesi nedir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 11.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Temiz Deniz” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe bireysel ve büyük grup etkinliği
“Pinokyo” isimli sanat, Türkçe bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
TEMİZ DENİZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamlarına uygun olarak kullanır. Eş sesli
sözcükleri kullanır.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı
materyaller hakkında konuşur.)
Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara çeşitli renklerde el işi kâğıtlarına çizilmiş daireler dağıtılır. İki
tanesi kesilip ikiye katlanarak balığın gövdesi çalışılır. Bir adet farklı
renkte daire de kesilip çıkartılarak ağız çalışılır. (Gövdeler bir renk, ağız
bir renk, yüzgeçler ve kuyruk başka bir renk) 3 adet daire kesilip 4’e
katlanarak yüzgeçler ve kuyruk çalışılır. Her çocuk balığını mavi bir fon
kartonunun üzerine yapıştırarak büyük bir balık sürüsü çalışılır. Etrafına
isteyen çocuklarla ahtapot, yengeç, istakoz, deniz kabuğu resimleri boyanır
ve yapıştırılır. Proje tamamlandıktan sonra proje çalışmasının güzel görünüp
görünmediği hakkında konuşulur. Yorumlar alındıktan sonra buruşturulmuş
kâğıt peçeteler, gazete kâğıtları, pet şişe kapakları, metal cola kutuları
çocuklara dağıtılır ve bu güzel projenin nasıl göründüğü, bu kadar çöpün
içinde balıkların ve diğer deniz canlıların üzerindeki etkileri hakkında
konuşulur. Deniz kirliliğini önlemek için neler yapılmalı konusu tartışılır.
Çocuklarla uyarıcı afişler yapıldıktan sonra Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 49
çalışılır.
(Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.
Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar. Kalem kontrolünü sağlar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
(Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve
rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı
biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere
değer verir.)
MATERYALLER: El işi kâğıtlarından daireler,
deniz canlıları resimleri, kâğıt peçete, gazete
kâğıdı, kola kutusu, pet şişe kapakları, Eğlenceli
Okul 8. kitap.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
11.06.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Denizde hangi canlılar yaşar?
 Denizleri kirletirsek ne olur?
 Denizleri kirletenlere ne yapmalıyız?
PİNOKYO
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Yetişkinden kendisine kitap
okumasını ister.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
keser. Malzemeleri yapıştırır. Kalemi doğru
tutar. Kalem kontrolünü sağlar.)
MATERYALLER: Pinokyo resmi, boya kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
11.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Pinokyo şarkısı söylenir.
“Benim güzel tahtacığım
Senden kukla yapacağım
Testereyle keseceğim
Kırt kırt kırt diye
Çivileri çakacağım
Tak tak tak tak diye
Çıplak olmaz giydirelim
Bir elbise diktirelim
Bir pantolon birde şapka
İşte oldu bir kukla
Pi pi pinokyo
İsmi de olsun pinokyo”
Çocuklarla ritim tutularak birkaç kez tekrarlanır. Şarkının sonunda
çocuklarla Pinokyo resmi boyanır. Kartona yapıştırılıp çevresinden kesilir.
Çomaklara yapıştırılıp çomak kukla yapılır. Öğretmen Pinokyo’nun aslından
bir çomak kukla değil ipli kukla olduğunu anlatır ve gösterir. Çocuklara ipli
kuklaların nasıl oynatıldığını gösterir. Pinokyo hikâyesi okunarak etkinlik
bitirilir.
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Pinokyo’nun çizgi filmini izledin mi?
 Pinokyo’nun kuklasını daha önce gördün mü?
 Şarkıyı beğendin mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 12.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Dağcılık Sporu” isimli bütünleştirilmiş drama, Türkçe büyük grup etkinliği
“Arı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup ve bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
DAĞCILIK SPORU
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: DRAMA, TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.
Belli bir yüksekliğe tırmanır. Engelin üzerinden
atlar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
12.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklara “Şimdi sırtınıza çantalarınızı takın, sizinle doğa
yürüyüşüne çıkacağız.” diyerek yönlendirir. Arka arkaya sıraya giren
çocuklarla sınıftan bahçeye doğru yürüyüşe başlanır. Yürüyüş esnasında
öğretmen, çocukları aşağıdaki cümlelerle yönlendirir.
1- Çevremizde mis gibi kokan rengârenk çiçekler var ama üzerine
basmayalım.
2- Galiba taşlı bir yoldan geçeceğiz, dikkatli yürüyün ayağınız takılıp
düşmeyin.
3- Bir ırmak kenarına geldik, biraz soluklanalım mı?
4- Yokuş yukarı çıkıyoruz, dikkatli olun kaymayın (oyun parkındaki
oyuncaklar kullanılabilir.).
Yönergeler çocuklardan gelen tepkilere göre çeşitlendirilebilir.
Öğretmen çocuklarla yürüyüşünü tamamlayarak sınıfa döner. Çocuklara
dağcılık sporu ve özellikleri, dağcıların kullandıkları araçlar tanıtılır.
Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 50 çalışılır. Dağcıların dağlarda görebileceği
güzel ve rahatsız edici durumların neler olduğu hakkında konuşulur. Doğayı
temiz tutmak ve yangınlardan korumak için dağcıların kamp alanlarını nasıl
bırakmaları gerektiği tartışılarak etkinlik sonlandırılır.
(Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve
rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı
biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere
değer verir.)
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Dağcılık sporunu daha önce duymuş muydun?
 Sen bu sporu yapsaydın nerelere tırmanmak isterdin?
 Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
ARI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, SANAT (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
ÖĞRENME SÜRECİ
Arı şarkısı söylenir. Arıların yaşantısı hatırlanır. “Yaşadıkları eve kovan
denir, arıların yaptıkları bal çok faydalıdır, balı çiçeklerden topladıkları
polenlerle yaparlar.” gibi bilgiler verilir. Her çocuğa sarı balon dağıtılır.
Balonlar şişirilerek üzerlerine siyah şeritler hâlinde kesilmiş el işi kâğıtları
yapıştırılarak arı çalışması tamamlanır. Arılar tamamlandıktan sonra arı ile
ilgili bilinen bir şarkı söylenerek etkinlik bitirilir.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken
sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
yapıştırır.)
MATERYALLER: Sarı balon, siyah el işi kâğıtları,
yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
12.06.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Arılar nasıl yaşarlar?
 Arılar ne yaparlar?
 Sen arı olsaydın hangi çiçeklerden bal toplardın?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 15.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Don Don Dondurma” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe bireysel ve büyük grup etkinliği
“Bilmececi” isimli oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
DON DON DONDURMA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur. (Göstergeleri: İpuçlarını birleştirerek
tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü
sağlar.)
MATERYALLER: Tıraş köpüğü, karton, parmak
boyası, eva süngeri, Eğlenceli Okul 8. Kitap, El
Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
15.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Okulların tatile girmesi için sadece birkaç gün kaldığı çocuklara söylenir.
Günlerden pazartesi olduğu vurgulanır ve cumaya kadar her gün için sınıf
zeminine 5 tane büyük daire çizilir. Daireler günler olarak çocuklarla
sayılır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Çocuklar pazartesi
olarak belirlenen günün dairesindedirler. Bu sabah uyandıktan sonra okula
gelinceye kadar neler yaptıklarını anlatır ve hareketleriyle gösterirler.
Günün devamında da aynı şekilde tamamlanır. Daha sonra tek tek diğer
günler için de aynı işlem yapılır. Cuma günü tatil başladığında neler yapmak
istediklerini tek tek paylaşırlar. Tatilin yaz mevsimine gelmesi dolayısıyla
yazın yapılabilecek alternatifler sıralanır. Öğretmen heyecanla bir tane
daha alternatif olduğunu söyler ve bir bilmeceyle ipucu verir;
“Küçük toplar dilimde
Kayar gider emince
Külah külah renk renk
Yaz gelince içimi sarar bir şevk” Dondurma cevabıyla öğretmen çocukları
tıraş köpüğünden ebru tekniği ile dondurma yapmaya davet eder. Çocuklar
bu teknikle hazırlanan dondurma toplarını El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri
kitabı sayfa 95’te kesilen dondurma külahının üzerine yapıştırırlar.
İstenirse külah da simli eva süngeriyle süslenebilir. Son olarak Eğlenceli
Okul 8. kitap sayfa 53 çalışılarak etkinlik sonlandırılır.
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Dondurma sever misin? Neli dondurmayı seversin?
 Çok fazla dondurma yersen ne gibi sıkıntılar yaşayabilirsin?
 Yaz tatilinde dinlenmek önemli midir?
BİLMECECİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
15.06.2015
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖĞRENME SÜRECİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur. (Göstergeleri: İpuçlarını birleştirerek
Öğretmen elinde renkli bir kutu ya da poşetle gelir ve çocuklara seslenir.
“Bilmececi geldi! Bilmececi, çeşit çeşit bilmecelerim var, var mı denemek
isteyen.” Etrafta toplanan çocuklara, bilmececi diye bir meslek duyup
duymadıklarını, duymadılarsa hangi meslekleri duydukları sorulur. Çocuklar
duydukları meslekleri ve bu mesleklerde tanıdıkları varsa adlarını söylerler.
Öğretmen daha sonra bilmececi diye bir meslek olmadığını ama böyle bir
oyun olduğunu söyler. Çocuklar çember olarak yere otururlar. Öğretmen de
elinde bir topla çembere dâhil olur. Topu kime atarsa ona bir bilmece
sorar. Daha sonra kendisine top atılan da topu bir başkasına atar ve
öğretmen ona da bir bilmece sorar. Bir tur bu şekilde tamamlandıktan
sonra, ikinci turda öğretmen bilmece sormaz, çocuklar bilmeceler
üretmeye çalışarak birbirlerine (yine atılan topa göre) sorarlar.
tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Söylenen sözcükle uyaklı başka
sözcük söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan
sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler
üretir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Küçük topu
tek elle yerden yuvarlar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin
farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere
sahip kişiler olduğunu söyler.)
MATERYALLER: Renkli bir kutu ya da poşet,
top.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Bilmeceleri seviyor musun?
 Bilmeceleri cevaplarken neler dikkat ediyorsun?
 Bilmece üretirken zorlandın mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 16.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Bugün De Babamın” isimli sanat bireysel etkinlik
“İp Baskısı” isimli sanat bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BUGÜN DE BABAMIN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklardan tek tek babalarını anlatmalarını ister. (Sınıfta
babası olmayan çocuk varsa ölen babasını ya da bir büyüğünü amca, dayı
gibi anlatılabilir.) Öğretmen, anneler gününü, annelerin fedakârlığını ve
anneler için hazırlanan hediyeyi hatırlatarak babalar için de bir gün olduğu
ve bugüne az bir zaman kaldığını söyler. Sınıfa babaları için küçük bir
sürpriz hediye yapmayı teklif eder. El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri kitabı
sayfa 96’deki kravatlar kesilerek üzerleri eva süngeri ve ponponlarla
süslenir. Kravatlara lastik takılarak çocuklar boyunlarına takarlar. Son
olarak çocuklar öğretmenin kartona çizdiği kalpleri keser ve parmak
baskısıyla süslerler. Kalplerin içine öğretmenin hazırladığı “Benim koca
yürekli babam, büyüdüğümde ben de senin gibi koca yürekli bir insan
olacağım.” yazısı yapıştırılır. Çocuklar kalp ve kravatlarını babalarına
vermek üzere kaldırırlar. Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 54 çalışılarak
etkinlik tamamlanır.
yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri
yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü
sağlar.)
MATERYALLER: El Becerisi ve Sanat
Etkinlikleri kitabı, makas, karton, parmak boyası,
lastik, eva süngeri, ponpon, Eğlenceli Okul 8.
kitap.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
16.05.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Babana sevgini nasıl gösterirsin?
 Baban sana sevgisini nasıl gösterir?
 Baban neden önemli senin için?
İP BASKISI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın
16.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara farklı uzunluklarda ipler dağıtılır. “Bu iplerle resim yapabilir
miyiz?” diye sorular çocukların farklı düşünme becerileri desteklenir. Daha
sonra öğretmen sulu boyalar ile bir ip baskısı örneği çocuklara göstererek
kâğıt, sulu boya ve fırçaları çocuklara dağıtır. Çocuklar bir süre istedikleri
gibi özgün çalışırlar. Daha sonra her çocuk yaptığı bir çalışmayı seçer ve
“Bu neye benziyor?” sorusunu cevaplar.
dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
MATERYALLER: İp, sulu boya, kâğıt.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Bu baskıyı yapmak için nelere ihtiyacın var?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 17.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kalabalık Tenha” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe küçük grup ve bireysel etkinlik
“Bu Sorunu Çözelim” isimli bütünleştirilmiş drama, Türkçe büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KALABALIK TENHA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT, TÜRKÇE (Küçük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler. Duygu düşünce ve
hayallerinin nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamlarına uygun olarak kullanır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
keser.)
17.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Erdem Çocuk DVD’si şiirler kısmından Kalabalık- Tenha şiiriyle etkinlik
başlar. Çocuklara bu kelimeleri duyup duymadıkları, anlamlarının ne olduğu
sorulur. Daha sonra Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 55 çalışılarak kavram
pekiştirilmeye çalışılır. Daha sonra sayışmaca yoluyla bir çocuk seçilir.
Seçilen çocuk sınıfın bir ucuna diğerleri de diğer ucuna geçerler. Öğretmen
“……………., güzel bir yaz günü okula giderken birdenbire çantasını evde
unuttuğunu fark eder. Hızlıca eve dönmeli, oyalanmadan çantasını almalıydı
yoksa okula geç kalacaktı.” der ve her iki grubun da birbirlerine doğru
yürümesini ister. Daha sonra aynı etkinlik kalabalık grubun
seyrekleştirilmesiyle tekrarlanır. Çocuklara kalabalık mı yoksa tenha bir
sokakta mı yürümenin daha kolay olacağı sorularak sohbet edilir. Öğretmen
son olarak kitaptaki kuşları hatırlatır ve her çocuğa kesmesi için üzerinde
kuş çizilmiş kartonları dağıtır. Sınıf camlarına elektrik teli gibi siyah
bantlar çekilir. Camların bir kısmı kalabalık bölüm olur ve çocukların
kestikleri kuşlar sıklıkla yapıştırılır. Diğer kısımsa tenha kısım olur ve
kuşlar seyrek yapıştırılarak etkinlik sonlandırılır.
MATERYALLER: Erdem Çocuk DVD’si, Eğlenceli
Okul 8. kitap, kuş resimlerinin olduğu karton,
siyah bant, yapıştırıcı.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Kalabalık-tenha
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Kalabalık bir sınıfta mı, tenha bir sınıfta mı ders yapmak istersin?
Neden?
 Kalabalık olduğunu bildiğin yerlerden örnek verir misin?
BU SORUNU ÇÖZELİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: DRAMA, TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm
üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme
çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından
birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini
söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve
hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin
nedenlerini söyler.)
17.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
“Erdem annesinin evde futbol oynaması üzerine uyarılarını hiçe sayarak
salonda kendinden geçmiş bir şekilde futbol oynuyordu. Annesi alt kat
komşuları İlknur Hanım’a yaptıkları kekten ikram etmeye inmişti birkaç
dakikalığına, sadece birkaç dakikalığına, üstelik giderken yine uyarmıştı
Erdem’i. Derken Erdem heyecanla topa vurdu ve büyük bir şangırtı koptu
salonda. Erdem’in annesinin babaannesinden kalan fincan takımları parça
parça olmuş yerde öylece duruyorlardı. Tam o sırada kapıda anahtar sesini
duydu Erdem.”
Öğretmen bu kısa hikâyenin bu kadarını anlatır. “Çocuklar sanıyorum
Erdem’in büyük bir problemi var. Böyle bir durumda ona neler tavsiye
edersiniz? Erdem şu an ne hissediyordur?” gibi sorular sorarak konuyla
ilgili sohbet ederler. Son olarak çocuklardan isteyenler anne, isteyenler de
Erdem olur ve salonda karşılaşma anını canlandırırlar.
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli
yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/
izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak
başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.)
MATERYALLER:
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Erdem’in başına bunların gelmesinin sebebi nedir?
 Senin başına da benzer bir olay geldi mi? Paylaşır mısın?
 Erdem ne yaparak kendini affettirebilir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 18.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Alışkanlıklarım Ve Tatil” isimli bütünleştirilmiş oyun, Türkçe büyük grup etkinliği
“Benim Bir Görevim Var” isimli drama büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ALIŞKANLIKLARIM VE TATİL
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN, TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
(Göstergeleri: Kendisi için dinlendirici olan
etkinliklerin neler olduğunu söyler.)
18.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Hafta başında yaz tatili ile ilgili yapılan etkinlik hatırlanır ve yere çizilen
gün dairelerine tekrar bakılarak tatile sadece bir gün kaldığı bulunur.
Çocuklar yine tatilde yapacaklarını kısaca anlatırlar. Dinlenmenin vücutları
için önemini anlatmalarını ister. Kendilerini dinlendirmek için neler
yapabileceklerini konuşurlar. Daha sonra öğretmen çocuklara yemek yeme
kuralları, uyku hazırlıkları, beden ve diş temizliği, öğünlerde yemek yeme
gibi kazandıkları ve sürekli hâle getirmeye çalıştıkları alışkanlıkları
hatırlatılır. Ardından Eğlenceli Okul 8. kitap sayfa 56 açılarak çocukların
bu alışkanlıkları ile ilgili resimler incelenir. Son olarak “Doğrucu Davut”
oyunu oynanır. Öğretmen içinde terslikler ve yanlışlıklar olan cümleler
söyler. Çocuklar parmak kaldırarak söz alır ve yanlışlığı düzeltirler.
Öğretmense “Seni doğrucu Davut seni.” der ve yeni cümleye geçer. Örneğin
“Bu kış her yerde çiçekler açtı.” gibi. Oyun bu şekilde devam eder.
MATERYALLER: Eğlenceli Okul 8. kitap
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikte en çok hangi kısımdan keyif aldın?
 Sen de bana içinde yanlışlıklar olan bir cümle kurar mısın?
BENİM BİR GÖREVİM VAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: DRAMA (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Sohbete katılır. Duygu, düşünce
ve hayallerini söyler.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı
materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden
kendisine kitap okumasını ister.)
18.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Elindeki kâğıttan bir şey okuyormuş ve çok heyecanlanmış gibi yapan
öğretmen, çocuklara elindeki kâğıdı verir ve ne yazıyor olabileceğini tahmin
etmelerini ister.
Ardından “Bu çok büyük bir araba fabrikasından geliyor olabilir. Bizden
farklı araba modelleri çizmemizi istiyorlar.” der ve çocuklara farklı boyalar
ve kâğıtlar vererek araba hayal etmelerini ve ayrıntılarıyla çizmelerini
ister. Çocuklar arabalarını çizdikten sonra öğretmene verirler. Öğretmen
daha sonra “Hepiniz bir araba parçası olsaydınız nasıl olurdu acaba?” der
ve sınıftaki minder ya da sandalyelerden birini sınıfın ortasına koyarak
bunun arabanın motoru olduğunu söyler. Daha sonra çocuklar yavaş yavaş
bu motora eklenerek arabayı oluştururlar. Öğretmen arabanın son hâlinin
fotoğrafını çeker. Çocuklar dağılmadan öğretmen kime dokunursa o hangi
parça olduğunu söyler. Daha sonra fotoğraf beraber incelenir.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli
olduğunu gösterir.)
MATERYALLER: Boyama kâğıtları, boyama
kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Araba tasarlamak zor mu, neden?
 Başka bir şey tasarlayacak olsan ne tasarlardın?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 19.06.2015
Yaş Grubu (Ay):
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Tatil Partisi” isimli oyun büyük grup etkinliği
“Sizden Bana Hatıra” isimli sanat bireysel etkinlik

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
TATİL PARTİSİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
(Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli
miktarda yer/içer. Yiyecekleri yerken sağlık ve
görgü kurallarına özen gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket
eder. (Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde
dans eder.)
19.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen bugün okulun son günü olduğunu, bütün bir yıl boyunca çok
çalışarak bir sürü şey öğrendiklerini, büyüdüklerini, arkadaşlar
edindiklerini söyler. Yılın sonunda güzel bir partiyi hak ettiklerini
vurgulayarak bir gün önce davet edilen velileri sınıfa alarak sınıfı süslemek
için malzemeler dağıtır. Çocuklar aileleriyle sınıfı süslerler. Velilerin
hazırladıkları ikramlar servis edilir. Çocuklar etkinlik boyunca sevdikleri
müziklerle dans ederler. Sandalye kapmaca, balon patlatmaca gibi oyunlar
oynanır.
Etkinlik sonunda öğretmen bu güzel yılın sonunda yaptıkları becerileri,
edindikleri alışkanlıkları ve öğrendikleri bilgilerle ilgili ailelerine bilgi
niteliğinde olduğunu söyleyerek gelişim raporlarını çocuklara dağıtır.
MATERYALLER: Sınıf süsleme malzemeleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI: Veliler sınıfa parti için ikramlık yiyecekler getirirler.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu yılla ilgili neler söylemek istersin?
 Partide kimlerle eğlendin?
SİZDEN BANA HATIRA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Hatırladıklarını yeni durumlarda
kullanır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalem
kontrolünü sağlar.)
19.06.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocukların gelişim raporlarını hatırlatarak “Bu raporlar benden
size hatıra olacak, sizden de benim için bir hatıra istiyorum.” der. Çocuklar
öğretmene ne hatıra bırakabileceklerini düşünür ve ifade ederler.
Öğretmen kendisiyle ve okullarıyla ilgili yapacakları bir resmin en güzel
hatıra olacağını söyler. Çocuklara A3 kâğıtları ve pastel boyalar dağıtılır.
Çocuklar resimlerini yaparak öğretmene bırakırlar ve vedalaşarak sene
tamamlanmış olur.
MATERYALLER:A3 kâğıtları, pastel boya.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Tatilde ne yapmayı düşünüyorsun?
 En çok neyi özleyeceksin?
Güneş Kardeşler
Dünyalardan bir dünyada, ya düşlerde ya rüyada iki güneş kardeş varmış. Hiç iki güneş olur mu, demeyin.
Varmış işte... Nerede mi? Kafdağı’nda yaşarmış.
Biri sabahları sevgiyle doğar, her tarafa mutluluk saçarmış. Bunun adı Sabah Güneşi’ymiş. Diğeri de akşamları
doğarmış. O da ışıklarını saçar, karanlığın perdesini açarmış ama çabuk kızarmış. Adı da Akşam Güneşi’ymiş.
Güneş kardeşler Kafdağı’nı aydınlatadursun, biz gelelim asma ağacına. Asma ağacı günlerce uğraşıp önce
yapraklarını sonra salkımlarını büyütmüş. Haftalar, aylar geçtikçe salkımlar olgunlaşmaya başlamış. Yalnız iki salkım
dışında. Asma ağacı ne kadar ısrar etse de bu iki salkım bir türlü büyümüyormuş. Nasıl büyüsünler! Hiçbir şey yiyip
içmiyorlarmış ki. Anne asma en güzel gıdaları topraktan alıyor, salkımlarına yedirmek istiyormuş. Onlarsa ağızlarını
bile açmıyorlarmış.
Ne yapacağını şaşıran asmacık, inatçı salkımlardan birini Akşam Güneşi’ne şikâyet etmiş. O da,
– Sen merak etme asma kardeş, ben bu işi hallederim, demiş.
Demesiyle birlikte bütün ışıklarını ve sıcaklığını inatçı salkımın üzerine yoğunlaştırmış. O ışık gönderdikçe
salkım kendisini iyice sıkıyor, daha da küçülüyormuş. Bu sefer Akşam Güneşi daha fazla ışık gönderiyormuş. Bu
durum sabaha kadar sürmüş. Sabahleyin anne asma, inatçı salkımın simsiyah olduğunu görünce çok şaşırmış. Kimseye
de bir şey diyememiş.
Böylece inatçı salkım zorla da olsa olgunlaşmış. Ama rengi siyah, tadı da mayhoş olmuş. Bu durumu gören
Akşam Güneşi, Zümrüdüanka Kuşu’na,
– Bu söz dinlemez, inatçı salkımı alıp dünyaya götür. Bu onun aklını başına getirir, demiş.
Anne asma, salkımcığından ayrıldığına üzülmüş. Diğer inatçı salkımı ne yapacağını düşünürken Sabah Güneşi
selamlamış onu. Derdinin ne olduğunu sormuş. Anne asma da:
– Şu inatçı salkımı ne yapacağımı düşünüyorum, demiş.
Bunun üzerine Sabah Güneşi şefkat dolu ışıklarını dalga dalga göndermiş diğer inatçı salkımın üzerine.
Kabuğuna değen ışıklar sanki onu okşuyormuş. Daha fazla dayanamayan inatçı salkım yavaş yavaş gevşemiş. Az sonra
tatlı bir sıcaklık göndermeye başlamış güneş. İçi bir hoş olmuş salkımın. Yüreği güzelleştikçe tadı da güzelleşmiş.
Sabah Güneşi onu son defa öpmüş. Sonra da Zümrüdüanka Kuşu’na seslenmiş.
– Ey güzel kuş! Bu güzel ve uslu salkımı ödül olarak dünyaya gönderiyorum, demiş.
O günden sonra dünyamızda hem siyah hem de sarı üzümler çoğalıp günümüze kadar gelmişler. Her ne kadar
siyah üzümlerin tadı biraz mayhoş olsa da güzel çocukları göre göre onlar da tatlanmışlar.
Bestami Yazgan, Masal Denizi, Erdem Çocuk
Kavga Etmek İstemiyorum
Çocuğa Barışçıl Olmayı Anlatmak
Birine bağırmak, hatta vurmak isteyecek kadar kızgın oldun mu hiç?
Birisi sana kötü bir şey söylemiş ya da en sevdiğin oyuncağı kırmış olabilir. Belki de yapmadığın bir şey için
suçlanmışsındır.
Herkes bazen kendini kızgın hissedebilir.
Kızgın olmak kötü bir şey değildir.
Hatta bazen bu duygu iyi bile olabilir.
Diyelim ki biri sana adil davranmadı.
İşte böyle zamanlarda kızgınlık rahatsızlığını dile getirmek için sana cesaret verebilir.
Ama vurmak ya da bağırmak asla işe yaramaz.
Her şeyi daha kötü yapabilir.
Ya Sen?
Biriyle hiç kavga ettin mi? Neden kavga ettiniz? Kavga etmen sorunu çözdü mü?
Bazen kavgalı, dövüşlü oyunlar oynamak eğlencelidir.
İnsanların kavga ettiği ama birbirlerinin canını acıtmadıkları programları izlemek ya da savaş oyunları oynamak bile
eğlenceli olabilir.
Ama gerçek kavga hiç de eğlenceli değildir.
Kavga etmek karnını ve başını ağrıtacak kadar seni üzebilir.
Hatta uykusuzluğa bile neden olabilir.
Birine vurmak ya da onun canını acıtmak insanı hem üzer hem utandırır.
İnsanlar çeşitli nedenlerle kavga eder. Korkmuş, incinmiş, kızgın, terk edilmiş olduklarında kavga ederler.
Bazıları da kavga ettiklerinde büyük ve güçlü göründüklerini sanırlar.
Sürekli kavga edenlerin ve tartışanların yanında bulunmak, seni mutsuz edebilir.
Bazen bir arkadaşın başkaları ile kavga etmek için senden yardım isteyebilir. Bazen de birileri hiç anlayamadığın bir
nedenle seni kavgaya çekmeye çalışır.
Bu durumda o kavgayı durdurmalısın.
Ya Sen?
Böyle durum hiç senin başına geldi mi?
Kavgayı engellemek için sence neler yapılabilir?
Dünyanın başka yerlerinde savaşların olduğunu televizyonda izliyorsundur.
Savaş, farklı insanların arasında olan çok vahşi bir şeydir.
Her yıl pek çok insan bu savaşlar nedeniyle ölüyor.
Kavga etmek için neredeyse hiçbir haklı neden yoktur aslında.
Buna rağmen bazen büyükler sanki kavga etmek için haklı nedenleri varmış gibi davranırlar ama aslında bu doğru
değildir.
Bazı basit kurallara uyduğumuzda herkes barış içinde yaşayabilir.
Sıra beklemek, insanlara kötü isim takmamak, başkalarını itmemek, hata yapıldığında özür dilemek nerdeyse tüm
anlaşmazlıkları ve kavgaları engelleyebilir.
Senden farklı fikirleri olanları dinlemek de çok önemlidir. Ama diğerlerinin de seni dinlediğinden emin olmalısın.
Böyle durumlarda bir yetişkinin yanınızda olup tarafsızca sizi dinlemesi daha iyi olur.
Herkes fikrini söyledikten sonra problemi barışçıl bir şekilde çözmek için farklı yollar düşünebilirsiniz.
Kavga etmeden sorunları çözmek için insanlar pek çok çare denemelidir.
Eğer barışçıl çözümler bulmaya çalışırsak dünya gerçekten huzurlu bir yer olur.
Yazan: Pat Thomas, Çeviren, Uyarlayan ve Etkinlikleri Yazan: Özlem Mumcuoğlu, Erdem Çocuk
Download

Eğlenceli Okul Haziran 2015 Yarım Günlük Plan