Ovladač LED pásků RGB s dálkovým ovládáním
Specifikace:
pracovní teplota: -20-60°C
napětí: DC12-24V
rozměry: 63x35x22mm
rozměry balení: 130x60x35mm
hmotnost: 50g
3 kanálový
jmenovitý proud při zátěži: <8A
výstupní výkon: 12V:<72W, 24V:<144W
výstupní proud: <2A
statická spotřeba energie: <1W
Ovládání
Připojte kabel pásku, poté připojte napájecí kabel.Ujistěte se, že jste kabely napojily správně, skrat není možný dokud nezapnete
proud.
Pozn.: Pokud ovladač nefunguje, odpojte jej ze sítě a zkontrolujte zapojení.
Pokud chcete ovládat pásek, je potřeba aby mezi vámi a ovladačem nebyla v cestě žádná překážka.
Synchronizace pásku s ovladačem
Je důležité synchronizovat ovladač podle pásku!!!! Pokud má pásek pořadí barev RGB je nutné nastavit ovladač na RGB,
pokud GRB tak GRB když BRG tak BRG.
Stikněte tlačítko OFF. Po stisknutí levého horního tlačítka se symbolem ☼ aktivujete nastavení pořadí barev, pokud stisknete R barvy
budou v pořadí RGB pokud stisknete G barvy budou v pořadí GRB a pokud stisknete B barvy budou BRG. Po vybrání nastavení
pořadí barev stiskněte pravé horní tlačítko se symbolem ☼. Nastavení je uložené. Změna se provede atomaticky. Po stisknutí tlačítka
ON uvedete zařízení do provozu.
Upozornění
Tento produkt je vyroben na napětí DC12-24V, žádné jiné napětí není přípustné!
Pásek nemůže být špatně zapojen, aby se zabránilo zkratu.
Výstup by měl být správně připojen podle barvy zobrazené na schématu.
Tipy pro ochranu životního prostředí:
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci
znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu
s národními předpisy uděleny pokuty.
Údržba :Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo
hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.
Prohlášení o shodě :
Na zboží bylo vydáno Prohlášení o shodě EU.
Dovozce: IMMAX, Horní Město 239, 793 44, Czech Republic
Download

Ovladač LED pásků RGB s dálkovým ovládáním