Uživatelský manuál LED panel IMMAX
Pro usnadnění instalace a zajištění optimálního výkonu, proveďte postup instalace dle níže uvedených bezpečnostních předpisů.
Instrukce:
•
Opatrně vyjměte svítidlo z krabice a ujistěte se, že je v pořádku a nepožkozené. Pokud výrobek jeví známky požkození
obraťte se na svého dodavatele.
•
Pokud není výrobek k tomu určen, nepřipojujte jej ke stmívacímu zařízení.
•
Všechny elektroinstalační práce, by měly být prováděny kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem
nebo k požkození výrobku.
•
LED panel nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžitě ho odpojte od
přívodu elektrické energie.
•
V případě poruchy okamžitě vypněte přívod elekřiny. Světlo se nikdy nesnažte opravit sami. Může tak dojít k ještě vážnějšímu
požkození a ztrátě záruky. Obraťte se na dodavatele s žádostí o vyřízení reklamace a technickou podporu.
•
Obalové materiály prosím recyklujte.
•
Nedotýkejte se svítidla pokud je zapnuté a zahřáté.
Instalace:
•
zavěšením (sada není součástí balení)
•
umístěním do stropního panelu / kazetového stropu (není potřeba žádnou ukotvovací sadu)
•
zavěšením na zeď / strop (držáky jsou součástí balení)
Elektrická instalace:
•
Panel je dodáván spolu s napájecím zdrojem, který je na výstupu opatřen kabelem s konektorem. Konektor slouží pro
připojení k panelu. Přívodní kabel se k napájení připojuje pomocí šroubovací svorkovnice (není součástí balení).
•
Připojení svítidla smí provádět osoba znalá vyhlášky 50/78sb.
•
Před instalací panelu se ujistěte, zda jsou vypnuté pojistky daného přívodu 230V, případně zda je odpojena přívodní šňůra od
el. sítě.
•
Upozornění! Pouhé vypnutí svítidla vypínačem není dostatečnou ochranou proti úrazu el. proudem.
Odstranění problémů:
•
Při používání LED osvětlení se může projevit závada, že panel nesvítí. Zkontrolujte, zda je panel a zdroj správně namontován
a připojen k napájecímu zdroji.
Údržba:
•
K čištění používejte pouze suchý hadřík z měkké tkaniny nebo prachovku. Před čištěním je nutné odpojit LED panel od
napájení. Nikdy nepoužívejte kapalné čističe nebo chemické koncentráty.
Demontáž a likvidace:
•
Nefunkční LED panel musí být zlikvidován dle platných předpisů na ochranu životního prostředí.
Příslušenství:
•
LED panel
•
napájecí adaptér 24V
•
sada 4kusů držáků
•
Tipy pro ochranu životního prostředí:
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Prohlášení o shodě :
Na zboží bylo vydáno Prohlášení o shodě EU.
Dovozce: IMMAX, Horní Město 239, 793 44, Czech Republic
Download

Uživatelský manuál LED panel IMMAX