Sematic SRS DC-PWM Drive
MANUÁL SEMATIC
Sematic SRS DC-PWM Drive
Dveřní operátor
popis a nastavení
V1.1
Sematic SRS DC-PWM Drive
4
Řídicí vstupy dveřního operátoru
4.1
Popis svorek
VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS
Signál
Svorky konektoru
Vstupy pro OTEVŘENÍ dveří
Ka (ovládá výtahový
Svorka konektoru 5-15
rozvaděč)
Vstupy pro ZAVŘENÍ dveří
Kc (ovládá výtahový
rozvaděč)
Svorka konektoru 3-15
Typ kontaktu a funkce
Svorky jsou ovládány
bezpotenciálovým kontaktem
NO (Normally Open).
Propojením svorek 5 a 15 dojde
k OTEVŘENÍ dveří
Svorky jsou ovládány
bezpotenciálovým kontaktem
NO (Normally Open).
Propojením svorek 3 a 15 dojde
k ZAVŘENÍ dveří
Poznámky
K propojení se
doporučuje použít
kabely s uzemněným
stíněním na straně
rozvaděče
Svorka konektoru 15-22
Svorky jsou ovládány
bezpotenciálovým kontaktem
NO (Normally Open).
Propojením svorek 3 a 15 dojde
k nucenému ZAVŘENÍ dveří
pomalou rychlostí
Provede se nucené
uzavření dveří bez
ohledu na stav
fotozávory. Používá
se rovněž v případě
aktivace požárního
režimu.
Svorka konektoru 15-23
Svorky jsou ovládány
bezpotenciálovým kontaktem
NO (Normally Open).
Propojením svorek 15 a 23
během zavírání dojde
k reverzaci pohybu dveří
Viz kapitola 3.2. –
schéma propojení
dveřního operátoru
Připojení enkodéru
Konektor RJ45 (A)
Konektor je zapojen z výroby
Nastavovací panel LCD
(Handset)
Konektor RJ45 (B)
Konektor pro volitelný
nastavovací LCD panel
Vstupy nuceného uzavření
dveří pomalou rychlosti Kb
Vstupy znovuoteření dveří
Kn
Umožňuje komforní
nastavení dveřního
operátoru
Poznámka:
Kromě interního zdroje ovládacích napětí SRS DC-PWM ovládač akceptuje externí vstupní signály
o napětí v rozsahu 6 až 24 V=.
Pro využití této možnosti:
- odstraňte propojku mezi svorkami 37-38
- propojte svorku 38 s nulovým potenciálem (0V) externího zdroje napětí (6 … 24V=)
Sematic SRS DC-PWM Drive
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS
Signál
Svorky konektoru
Typ kontaktu a funkce
Svorky konektoru
16-17
Bezpotenciálový kontakt
NC
Signalizace ZAVŘENÍ dveří
Spojky konektoru
Lc
18-19
Bezpotenciálový kontakt
NC
Signalizace OTEVŘENÍ
dveří La
Signalizace REVERZACE
dveří IM
Motor
Svorky konektoru
1-4
Bezpotenciálový kontakt
rozpínací (NC)
Svorky konektoru
2-4
Bezpotenciálový kontakt
spínací (NO)
Spojky konektoru
9-10
Konektor je zapojen
z výroby
Poznámky
Kontakt je ROZEPNE, pokud
jsou dveře plně otevřeny.
Přípustný jmenovitý proud: 3A
250Vac, 30Vdc
Kontakt je ROZEPNE, pokud
jsou dveře zcela uzavřeny.
Přípustný jmenovitý proud: 3A
250Vac, 30Vdc
Tento signál poskytují
bezpotenciálové kontakty
NC/NO relé, které je umístěno
v dveřním operátoru. Kontakty
jsou aktivovány v případě, když
panely dveří při zavírání narazí
na mechanickou překážku
(nepřiměřená síla), nebo signál
pochází z externího
bezpečnostního zařízení,
zapojeného do dveřního
ovládače. Signál je po zavedení
do výtahového rozvaděče
použitelný k přerušení akce
zavření dveří a následné
reverzaci dveří. Jmenovitý
proud: 3A 250Vac 30Vdc
Připojení motoru
Sematic SRS DC-PWM Drive
4.1.1 Indikátor / Fotobuňka / Překážky: Spojení jediného signálu do dveřního ovladače (přímé
spojení)
Svorky jsou ovládány bezpotenciálovým vnějším spínacím kontaktem NO (Normally Open).
Svorky konektoru dveřního ovladače 15-23.
Výstupní signál tvořený bezpotenciálovým kontaktem je možné aktivovat z fotobuňky (nebo
podobného zařízení), tím dveřní operátor obdrží přímo příkaz ke znovuotevření. Fotobuňka (nebo
podobné zařízení) má tedy nezávislý zdroj energie a posílá pouze výstupní signál do operátoru
©
Sematic SRS DC-PWM .
Během znovuotevírání dveří operátor posílá signál do hlavního výtahového ovladače přes IM
přenosový kontakt (zelená LED svítí).
4.1.2 Detektor/Fotobuňka/Překážky: Kompletní spojení do dveřního ovladače
Kompletní spojení znamená, že přístroj je zapnut a posílá informaci o znovuotvírání přímo
©
do ovladače Sematic SRS DC-PWM . Ovladač pak posílá signál do hlavního výtahového rozvaděče
přes IM přenosový kontakt (zelená LED svítí).
Je možno mít kompletní spojení detektorů nebo fotobuněk s napětím 24 Vdc max 100 mA a PNP N/O
výstup, přes svorky konektoru.
5 Návod pro nastavení parametrů dveří bez handsetu
5.1 Automatický režim
- Signály zasílá řídicí deska, nebo fotozávora dveří.
- Při otevírání, nebo zavírání dveří bliká LED uvnitř řídicí jednotky dveří
5.2 Ruční režim
- Pro otestování dveří stiskněte tlačítko [OPN] pro jejich otevření, nebo tlačítko [CLS] pro jejich
zavření. Tlačítka jsou umístěna uvnitř řídicí jednotky dveří.
6 Funkce
6.1 Nastavení síly pro reverzaci
- Stupeň citlivosti detekce překážky během zavírání dveří. Citlivost se nastavuje trimrem
označeným [IM] uvnitř řídicí jednotky dveří.
6.2 Nucené zavření
- V případě poruchy fotobuňky, nebo jejího přelepení, lze dveře nuceně uzavřít externím
signálem přivedeným na svorky 15-22 konektoru řídicí jednotky dveří.
6.3 Rotace motoru během uzavírání
- Smysl otáčení motoru dveří lze obrátit současným stiskem tlačítek [CLS] [OPN] [SELF-LRN]
po dobu 5 vteřin. Tato funkce je občas potřebná po případné výměně řídicí jednotky dveří.
Sematic SRS DC-PWM Drive
6.4 Chybová hlášení
©
Operátor dveří Sematic SRS DC-PWM umí rozpoznat a zaznamenat řadu neobvyklých situací; Tato
diagnostika slouží pracovníkům servisu k vytipování možných problémů, které se mohou vyskytnout
během provozu. Pokud se objeví libovolná sledovaná chyba, rozsvítí se LED: červená LED svítí a
zelená LED bliká a ukazuje kód chyby (počet bliknutí koresponduje s chybovým kódem).
V menu DIAGNOSTIKA nastavovacího panelu je zapsáno posledních 5 chyb. Pokud máte tento
nastavovací panel, je možno na něm zobrazit poslední vzniklé chyby. Pokud panel není k dispozici,
lze identifikovat poslední chybu podle počtu záblesků zelené LED na desce elektroniky dveří podle
níže uvedené tabulky.
Následující tabulka ukazuje typ signalizace a relevatní chybu zjištěnou dveřním ovladačem:
TABULKA CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
Zobrazený
Možná chyba
kód
kód 02
Nadproudové
2 bliknutí ochrana
+ pauza
Popis chyby
Přepětí motoru kvůli dveřnímu
mechanickému odporu (Pozn.1)
kód 04
4 bliknutí
+ pauza
Záměna napájení Zaměněna polarita motoru nebo
motoru
záměna kanálů enkodéru
kód 05
5 bliknutí
+ pauza
Zkrat v enkodéru
Přerušení kabelů motoru enkodéru,
nebo přerušení kablů motoru po
startu systému
kód 07
7 bliknutí
+ pauza
Zkrat v motoru
Přerušený kabelů k motoru
kód 08
8 bliknutí
+ pauza
Přepětí
Přepětí zdroje napájení - pokaždé,
když napájení přesáhne asi 50 V
kód 09
9 bliknutí
+ pauza
PWM – porucha
Nadproudový impuls (zkrat)
Akce provedená dveřním
ovladačem
Automatický reset, když je obnovena
správná podmínka
Automatický reset, po kolem 20
vteřinách, když jsou normální provozní
podmínky obnoveny; po 5 pokusech v
5 minutách systém zastaví provoz a
čeká na externí údržbu.
Automatický reset, když je obnovena
správná podmínka (zdroj energie nižší
než 45 V.)
Automatický reset po 20 vteřinách,
pokud jsou normální provozní
podmínky obnoveny; po 5 pokusech v
5 minutách systém zastaví provoz a
čeká vyžaduje servisní zásah.
Poznámky:
1 Tato chyba signalizuje zvýšený mechanický odpor.; zkontrolujte, zda má systém minimální tření,
zvláště během fáze otevírání
2 Pokud je propojení motoru a signály enkodéru současně zaměněno, dveře se otevřou, pokud obdrží
signál uzavření a zavřou, pokud obdrží signál otevření. Dveřní operátor je nastaven a testován
výrobcem; dbejte zvýšené pozornosti během výměny motoru a/nebo kabelů.
Sematic SRS DC-PWM Drive
7 Otestování před provozním nastavením
Aby se zabránilo zničení operátoru dveří, před samotným zapojením zkontrolujte, že zdroj napětí je
v mezích nominálních hodnot. Ovládač Přestává pracovat, pokud je napájen napětím pod 15 V.
Před spuštěním výtahu musí být proveden adaptační cyklus.
7.1 Adaptování
Adaptační cyklus slouží dveřnímu ovládači aby si načetl délku křídel dveří. Během této fáze je
zjišťována poloha křídel dveří od koncové polohy v zavřené poloze po koncový spínač v otevřené
pozici. Spouští se pouze manuálně a musí být provedeno pod přímým dozorem servisních pracovníků
(tj. že dveřní ovládač musí uložit správné údaje)
Důležité!
- Během adaptačního cyklu prosím pečlivě zkontrolujte, že panely klouzají volně a že dveřní operátor
zahrnuje jejich celkovou dráhu. Pokud proběhla výměna dveřního ovládače je provedení adaptačního
cyklu nezbytné.
- Po znovuzapnutí systému (například po přerušení dodávky energie) signál otevření/zavření vykoná
cyklus znovunastavení, tj. vyhledání koncových pozic křídel dveří a to nízkou rychlostí (ne adaptivní
cyklus).
7.2 Proces adaptivního cyklu (bez handsetu)
- Připojte napájení operátoru.
- Zapnětě „ON“ (Zapnout) na dveřním ovládači.
- Stiskněte vypínač [SELF-LRN] pro spuštění adaptačního cyklu.
- Stikněte tlačítko [CLS] na desce s plošnými spoji, nebo prostřednictvím výtahového rozvaděče.
- Po zadání příkazu zavření, dveřní operátor provede cyklus uzavření nízkou rychlostí (obě LED
blikají), nebo zůstává v uzavřené poloze, pokud dveře jsou již uzavřeny (zelená LED bliká, červená
LED svítí).
- Po kompletním uzavření dveří stiskněte tlačítko [OPN] na desce s plošnými spoji, nebo pomocí
signálu otevření prostřednictvím výtahového rozvaděče. Dveřní operátor provede cyklus otevření
nízkou rychlostí (obě LED blikají), dokud dveře nedosáhnou polohy otevřeno.
Během této operace prosím pečlivě zkontrolujte, že operátor zahrnuje očekávaný zdvih dveřních
panelů.
Na konci cyklu otevření je adaptivní cyklus zcela dokončen (červená LED svítí, zelená LED nesvítí).
7.3 Nastavení rychlostního profilu (bez LCD handsetu)
Pro nastavení rychlostních profilů cyklů otevření/zavření jsou určeny 4 nastavovací tlačítka na desce
s plošnými spoji.
-
tlačítko [HI-OPN] slouží k nastavení vysoké otevírací rychlosti (otáčením trimru ve směru
hodinových ručiček lze nastavit vysokou rychlost otevírání od nejnižší rychlosti na maximum.
-
tlačítko [LW-OPN] slouží k nastavení pomalé otevírací rychlosti (otáčením trimru ve směru
hodinových ručiček ze nastavit pomalou otevírací rychlost z nejnižší rychlosti na maximum.
tlačítko [HI-CLS] slouží k nastavení vysoké zavírací rychlosti (otáčením tlačítka ve směru
hodinových ručiček se nastaví rychlá zavírací rychlost z nejnižší rychlosti na maximum.
-
-
tlačítko [LW-CLS] slouží k nastavení pomalé uzavírací rychlosti (otáčením tlačítka ve směru
hodinových ručiček lze nastavit pomalou uzavírací rychlost z nejnižší rychlosti na maximum.
Sematic SRS DC-PWM Drive
Poznámka: Nastavení pozice trimrů se uloží do stálé paměti pouze v případě, kdy tlačítka zůstanou
v nečinnosti po minimálně 2 sekundy.
7.4 Nastavení síly reverzace (bez LCD handsetu)
-
Parametr pohybového momentu nastaví stupeň citlivosti pro detekování překážky během
uzavření dveří, a tím vyhodnotí příkaz k reverzaci. Hodnota parametru může být manuálně
nastavena pomocí nastavovacího trimru [IM] (otáčením tlačítka ve směru hodinových ručiček
se nastaví síla pro reverzaci z nejnižší hodnoty na maximální hodnotu). Všimněte si, že menší
citlivost se shoduje s vyšší hodnotou a naopak.
Download

Sematic SRS DC-PWM Drive