strana 1/ 8
Společenství vlastníků jednotek bytového domu č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243, č. p. 2244 a č. p.
2245, k. ú. Stodůlky, obec Praha (dále jen "společenství") vydává v souladu se stanovami společenství,
schválenými dne 17. 5. 2011 tento
DOMOVNÍ ŘÁD
Čl. I
Vymezení pojmů
1. Budovou se rozumí budova č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243, č. p. 2244 a č. p. 2245, k. ú.
Stodůlky, obec Praha.
2. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo v souladu s ust. § 9
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v budově vymezené v odst. 1 tohoto
článku.
3. Výborem se rozumí výbor společenství vlastníků jednotek vymezeného v předchozím
odstavci. Výbor tvoří výkonný orgán tohoto společenství.
4. Shromážděním se rozumí shromáždění vlastníků jednotek citované v odst. 2 tohoto článku.
Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
5. Pokud se dále hovoří o právech a povinnostech členů společenství, platí tato práva a
povinnosti přiměřeně i pro osoby uvedené v čl. II odst. 1 tohoto řádu s výjimkou práv, která
jsou typická pouze pro vlastníky jednotek (např. právo hlasovat, volit či být volen atd.).
Čl. II
Základní ustanovení
1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, dále pro
všechny nájemce, podnájemce a návštěvníky budovy.
2. Domovní řád vydává výbor společenství a změny v něm je oprávněn provádět pouze výbor či
shromáždění. K přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění domovní řád, se vyžaduje
souhlas nadpoloviční většiny všech členů společenství nebo souhlas všech členů výboru.
3. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány, udržovány na
požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Dodržováním
zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání
domů, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.
4. Domovní řád musí být vyvěšen na místě, které je volně přístupné všem uživatelům budovy. Za
tuto povinnost odpovídá předseda výboru.
Čl. III
Společné části budovy
1. Společné části budovy jsou vymezeny v aktuálním znění prohlášení vlastníka. Jedná se
zejména o:
a) základové konstrukce včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, obvodové a
mezibytové dělící zdivo, příčky ve společných částech domu, průčelí včetně fasády,
b) střecha, její konstrukční a izolační části včetně krytiny, její klempířské prvky, střešní
vikýře pro větrání a přisvětlení schodiště, hromosvod, venkovní dešťové svody, společná
televizní anténa (STA),
c) vnitřní schodiště včetně zábradlí a všech jeho prvků, chodby, vstupy do domu a
vnitrobloky,
d) okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, vyjma vstupních dveří do
jednotek a jejich příslušenství.
e) sušárna, kočárkárna, úklidové místnosti,
f) konstrukční a izolační části lodžií, včetně zábradlí a všech jeho prvků,
strana 2/ 8
g) rozvody dešťové a splaškové kanalizace (její ležatá část a stoupačka) včetně jejího
odvětrání, teplé a studené vody, elektřiny, slaboproudých rozvodů (STA, rozvody
telekomunikací, domovního telefonu, měření a regulace, atd.), včetně jejich rozvoden,
rozvaděčů a prostor pro měření médií (rozvody elektřiny končí u bytového jističe, vody u
bytového vodoměru, STA u odbočky k jednotce, kanalizace u odbočky na stoupačce).
Venkovní ležatou kanalizaci dešťové a splaškové vody, která končí v revizní šachtě
umístěné ve veřejném chodníku,
h) vzduchotechnické rozvody větrání a odsávání včetně všech jejich prvků (vyjma
ventilátorů v bytových jednotkách),
i) rozvody tepla včetně radiátorů a ventilů (domovní rozvod tepla začíná od výstupu z
výměníkových stanic),
j) výtahy včetně strojoven a výtahových šachet,
k) veškerá protipožární zabezpečení domu (požární vodovod, požární vzduchotechnika,
protipožární vrata, atd.).
2. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich správě,
opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.
Čl. IV
Práva a povinnosti
1. Člen společenství má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky vymezené právními předpisy
a stanovami,
d) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu
služeb, které byly společenství poskytnuty, spoluužívat společné prostory budovy, které
jsou společné všem vlastníkům jednotek v budově.
2. Člen společenství má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
c) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na
společných částech budovy,
d) oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí zvýšené riziko
vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka. Zejména jde o
stavební práce, které hodlá vlastník ve své jednotce provádět, stěhování, manipulaci s
většími předměty, atd. Před zahájením takovéto činnosti je vlastník povinen složit
společenství přiměřeně vysokou kauci, která smí být použita pouze ke krytí případných
škod vzniklých na společných částech domu v souvislosti s prováděním uvedené činnosti,
a to formou zápočtu pohledávky společenství vzniklé z titulu práva na náhradu škody a
pohledávky vlastníka spočívající v právu na vrácení kauce. Přesnou výši kauce určí výbor
s přihlédnutím k míře rizika vzniku škody a její pravděpodobné výši. Nevznikne-li
v souvislosti s prováděním prací na společných domu částech škoda, je výbor povinen
vrátit kauci spolu s běžným úrokem složiteli nejpozději do 7 kalendářních dní od ukončení
prací. Společenství má právo snížit kauci o výši případných bankovních poplatků,
e) umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav
souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku přístup do jednotky,
f) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku, včetně
stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, na pojištění domu a
nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického
podílu na společných částech domu, případně dle dohody a hradit další příspěvky, pokud
jsou z rozhodnutí shromáždění vybírány,
g) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování, a to od
data, ke kterému převzali přejímacím protokolem byt nebo nebytový prostor, nebo od data,
strana 3/ 8
ke kterému nabyla účinnosti kupní smlouva k předmětnému bytu nebo nebytovému
prostoru, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve,
h) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných
částech domu způsobil vlastník jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo
nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácností,
i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlasníkovi převod vlastnictví
jednotky (povinnost převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost
nabývajícího člena),
j) oznamovat výboru změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo
podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
k) udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, které by mohly
ohrozit průchodnost únikových cest, popřípadě které by mohly způsobit ve společných
prostorách vznik škody či které by mohly obtěžovat ostatní vlastníky jednotek,
l) neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné předměty a věci,
m) neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou
budovu poškodit (např. benzín, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.),
n) užívat jednotku i společné části budovy v souladu s právními předpisy, Stanovami,
Prohlášením vlastníka budovy a tímto domovním řádem,
o) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a od 22. hod až do 7 hodiny ranní.
zachovávat v domě klid,
p) zeleň a květiny pěstované na oknech či lodžiích upevnit a zabezpečit tak, aby jejich
náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví,
q) na viditelných místech z vnějšího pohledu na dům kromě květin a zeleně dle předchozího
odstavce neupevňovat a neumisťovat nic, co by narušovalo vnější vzhled domu nebo
narušovalo vnější obvodový plášť budovy (fasádu),
r) užívat byt a další součásti budovy řádně podle jejich určení, a pečovat o to, aby na majetku
v podílovém spoluvlastnictví nevznikla škoda.
3. Vlastník je v případě porušení tohoto domovního řádu povinen na své náklady odstranit
závadný stav, který způsobil sám nebo osoba, jíž umožnil do budovy vstup, případně strpět
odstranění závadného stavu výborem, avšak na své náklady.
4. Výbor je oprávněn za porušení tohoto domovního řádu vlastníkem jednotky nebo osobě, které
vlastník jednotky umožnil do budovy přístup, oprávněn uložit smluvní pokutu ve výši 5 000
Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Čl. V
Postup při porušení domovního řádu
1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřen výbor. Pokud dojde k porušení
povinností stanovených domovním řádem, výbor osobně nebo písemně upozorní na toto
porušení osobu, která se závadného jednání dopustila, a jedná-li se o nájemce či podnájemce
jednotky, pak i vlastníka pronajaté či podnajaté jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby),
případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu.
2. Pokud nebude závadný stav odstraněn v přiměřené lhůtě určené výborem,výbor následně v
přiměřené lhůtě rozhodne, zda bude splnění povinnosti odstranit závadný stav vymáháno
soudní či jinou cestou. Výbor o tomto rozhodnutí vyrozumí vlastníka jednotky. Došlo-li k
zvlášť závažnému porušení řádu či byl-li porušením způsoben zvlášť závažný následek, svolá
výbor za účelem rozhodnutí o dalším postupu shromáždění. Zvlášť závažným následkem se
rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či
zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných
látek).
3. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna
nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, podnájemce, členy
jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v
souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené osoby
přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody
strana 4/ 8
vzniklé na společných částech budovy či na ostatních jednotkách v budově a o úhradě nákladů
vynaložených na svolání shromáždění dle předchozího odstavce.
Čl. VI
Udržovací povinnost výboru SVJ
1. Výbor je povinen zajišťovat na náklady společenství řádnou údržbu a opravy nemovitosti.
Není povinen zajišťovat údržbu a opravy, za něž odpovídá vlastník jednotky.
2. Zjištěné závady a reklamace na společném jmění a společných prostorách uplatňují vlastníci
písemně prostřednictvím určeného správce, pokud určený správce zjištěnou závadu či
reklamaci nevyřídí, mohou vlastníci tyto závady a reklamace uplatnit u výboru,
3. Výbor zajistí evidenci telefonních či jiných kontaktů vlastníků jednotek pro případ nutnosti
vniknutí do bytu (hlavně v případě havárie, požáru apod.), výbor má povinnost tyto kontakty
stále aktualizovat. Výbor v případě výše uvedených situací využije tyto kontakty pro
umožnění nenásilného otevření bytu a vniknutí do něj za účelem snížení škod na majetku nebo
životech.
4. Výbor zajistí předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize.
5. Ve výjimečných situacích (havárie, ohrožení života, hygienické povinnosti, bezprostředně
hrozící škoda na majetku) má výbor nebo správce domu právo zajistit zpřístupnění bytu a
jiných uzamčených prostor i bez souhlasu vlastníka jednotky či uživatele (pokud není možné
je kontaktovat a v krátké době byt zpřístupnit). O tomto zásahu se následně vyhotoví písemný
protokol a vlastník jednotky bude o této skutečnosti bezodkladně vyrozuměn.
Čl. VII
Udržovací povinnosti vlastníka jednotky
1. Vlastník jednotky je povinen zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění oprav v bytě
a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, včetně jeho příslušenství tak, aby
zanedbaná údržba neměla negativní dopad na majetek a zdraví ostatních vlastníků jednotek,
společné prostory nevyjímaje.
2. Mezi nejzákladnější preventivní opatření k předcházení poruch uvnitř bytu patří :
a) nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští
norma,
b) pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené
vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění,
c) průběžně kontrolovat, zda nedochází k odkapávání vody v instalační šachtě, z rozvodu
topení a radiátorů, z ventilů (baterií).
3. Vlastník jednotky je povinen urychleně oznámit výboru nebo pověřenému správci potřebu
oprav na společných částech v bytě (stoupací vedení po uzavírací ventily, hlavní potrubí
odpadu a vzduchotechniky, spínače vzduchotechniky), které má nést společenství a umožnit
jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním těchto povinnosti vznikla.
4. Vlastník jednotky je povinen po předchozím oznámení umožnit pověřené osobě přístup k
podružným měřičům, eventuelně společným rozvodům v domě vedoucím prostorem vlastníka
jednotky.
5. Vlastník jednotky dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování.
Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit výboru nebo pověřenému správci k zajištění
příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný
desinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V
opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.
Čl. VIII
Užívání prostor k společnému užívání
1. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory jsou v rámci objektu volně přístupné.
strana 5/ 8
2. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu v prostorách k společnému
užívání včetně sklepních chodeb zásadně není dovoleno.
3. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích, schodiště a požární průchody musí být
stále volně průchodné.
4. Způsobí-li vlastník jednotky mimořádné znečištění společných prostor nebo prostoru okolo
kontejnerů společenství, je povinen neprodleně znečištění odstranit, jinak bude odstraněno na
jeho náklad.
5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby
byla zachována co největší čistota. Předměty, které nesmějí být do nádob ukládány určuje
příslušný předpis.
6. Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technických místností je dovolen pouze
oprávněným osobám, výboru a pověřenému správci.
7. Ve všech společných prostorách domu není dovoleno:
a) kouřit a užívat otevřeného ohně (ani z otevřených oken), konzumovat alkohol, užívat
omamné látky,
b) uskladňovat předměty, potraviny, odkládat nábytek, odpadky, staré televizory, pračky a
jiná bytová zařízení,
c) chovat se hlučně a znečišťovat tyto prostory, využívat tyto prostory k provádění domácích
prací a jiným pracovním činnostem.
8. Okna od společných prostor je zakázáno nechávat otevřená déle než po nutnou dobu k
odvětrání těchto prostor, aby nedocházelo k znečišťování těchto prostor nebo k zatečení vody
a k prochládání v topném období.
9. Preventivní opatření k předcházení poruchám ve společných prostorách:
a) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu
samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotevírat jeho dveře před
úplným zastavením,
b) dodržovat pravidla protipožární ochrany,
c) kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat chodbová okna,
d) udržovat pořádek a čistotu,
e) sušárny prádla a event. další prostory určené ke zvláštním účelům používat vždy na
nezbytně nutnou dobu tak, aby jejich použití bylo k dispozici i ostatním uživatelům,
f) jsou-li ve sklepních kójích ukládány potraviny, zajistí vlastník jednotky jejich uložení na
takovém místě a v takovém stavu, aby nedošlo k rozšiřování hlodavců, hmyzu či jiných
škůdců.
Čl. IX
Zajištění pořádku a čistoty v domě
1. Výbor prostřednictvím nasmlouvané osoby je povinen zajistit pořádek a čistotu v domě.
Nasmlouvanou osobou je zajišťován pořádek v chodbách a na schodištích domu včetně
průchodů, vstupu do domu a okolí domu. Do nasmlouvaných prací ve výše uvedených
společných prostorách patří zejména mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve
společných prostorách a v suterénu včetně sklepů, čištění oken na schodištích, zábradlí,
osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny.
2. Výbor dále zajišťuje
a) osvětlení schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostor v domě;
b) dohlížení na společná zařízení domu;
c) dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných výborem,
d) další povinnosti uložené obecně závaznými právními předpisy, nebo příslušnými orgány
státní správy.
strana 6/ 8
Čl. X
Informační zařízení v domě
1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (např. reklamy) mohou být umístěny na domě a v
domě jen s předchozím souhlasem výboru.
2. vlastník jednotky je povinen v blízkosti zvonku do bytu vyznačit své jméno, popřípadě jména
těch, s nimiž vlastník jednotky uzavřel platnou nájemní smlouvu. Na zvonkovém tablu u
vstupu zajistí vyznačení změny po nahlášení vlastníka jednotky výbor.
3. Uživatelé nebytových prostor jsou vzhledem k požárním předpisům a k případným haváriím
povinni opatřit vchody údajem, který v případě nutnosti umožní neprodleně kontaktovat
provozovatele a ten či osoba jím pověřená následně umožní vstup do nebytového prostoru.
4. Výbor umístí na viditelném místě tabuli, na které budou vlastníci jednotek informováni o
zdravotnické službě, policii a PO, popř. o nejbližších provozovnách služeb. Výbor je také
povinen na této tabuli uveřejňovat všechna důležitá oznámení o opatřeních týkajících se
správy domu, úklidu, údržby a užívání bytů, prostorů k společnému užívání a zařízení domu.
Čl. XI
Ostatní zařízení v domě
1. K hlavním uzávěrům vody, ÚT, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením,
pokud jsou v prostorách k společnému užívání, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li
tato zařízení v uzamčených prostorách vlastníka jednotky, musí být učiněna taková opatření,
aby k nim byl přístup v případě nutnosti i za nepřítomnosti vlastníka jednotky. Pokud dojde k
plánovanému uzavření vody, ÚT apod., musí výbor, případně provádějící firma zajistit, aby
jejich uzavření a opětné otevření bylo všem vlastníkům jednotek včas oznámeno.
2. Výměnu domácích telefonů v bytu je možno provádět pouze se souhlasem výboru, protože
může dojít k ovlivnění kvality u ostatních bytů.
3. Jakýkoliv zásah do ovládání vzduchotechniky nebo poškození je nutno předem projednat s
výborem. Spínače vzduchotechniky nesmí být trvale sepnuty nebo blokovány.
Čl. XII
Osvětlení domu
1. Všechny vchody, schody a veřejně přístupné chodby se osvětlují tak, aby byla zajištěna
bezpečnost osob, za tuto povinnost odpovídá výbor.
2. V případě dlouhodobé poruchy osvětlení nebo výpadku elektřiny výbor zajistí o nouzově
osvětlení chodeb, schodů a vchodů do domu.
Čl. XIII
Praní prádla, vyvěšování, čištění a ukládání věcí
1. V době nočního klidu není dovoleno používat praček či sušiček, které by hlukem nad míru
obtěžovaly ostatní vlastníky jednotek. Vlastník jednotky je povinen zabezpečit odtok z pračky
tak, aby nedošlo k samovolnému uvolnění odtokové hadice. Poškození a závady, které by
vznikly v bytě či okolních bytech a prostorách následkem praní v pračkách, je povinen
vlastník jednotky odstranit na vlastní náklady a to neprodleně po vzniku škody.
2. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat v oknech
ani na lodžiích. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po zdi budovy a nesmáčela nebo
strana 7/ 8
jinak neznečistila zdi a okna ostatních vlastníků jednotek a aby vyvěšené věci nestínily okna
ostatních vlastníků jednotek. Není též možno klepat prach, cigaretový popel ani vyhazovat
jiné předměty z oken či lodžií a tím obtěžovat ostatní vlastníky jednotek.
Čl. XIV
Domácí zvířata
1. Volné pobíhání zvířat po společných prostorách je zakázáno.
2. Pokud si vlastník jednotky pořídí psa nebo jiné zvíře, zajistí aby toto zvíře neobtěžovalo
hlukem nebo pachem ostatní vlastníky jednotek. Jestliže zvíře obtěžuje ostatní vlastníky
jednotek hlukem (např. pes štěkáním) a to především v nočních hodinách, je vlastník jednotky
povinen učinit taková opatření, aby zvíře dále neobtěžovalo ostatní vlastníky.
3. Chov zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak
nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru.
4. Znečistění, které zvířata způsobí ve společných prostorech a výtahu je povinen majitel ihned
uklidit. Pokud tak neučiní, má výbor právo toto provést i prostřednictvím třetí osoby a náklady
vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě.
Čl. XV
Stavební práce a úpravy v bytech
1. Režim jakýchkoliv stavebních úprav se řídí příslušnými ustanoveními Stavebního zákona a
jeho prováděcích vyhlášek. Tyto předpisy stanoví, které stavební úpravy a práce podléhají
stavebnímu řízení (tj. stavebnímu povolení), u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu a u
kterých se stavební řízení či ohlášení nevyžaduje.
2. Bez souhlasu výboru a případně bez projednání se stavebním úřadem není dovoleno provádět
zejména takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn způsob užívání, velikost
spoluvlastnických podílů, vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo jinak
narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika,
vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.) - jedná se zejména o
zasklívání lodžií, vysekávání otvorů, zazdívání, prorážení nebo výměnu oken, přemisťování
dveří, odstraňování nebo zřizování příček, rekonstrukci bytového jádra, výměnu podlahových
krytin s možnými dopady na zhoršení kročejové izolace apod.
3. Výbor může vyvinout činnost směřující k odstranění věci upravené bez zákonných povolení
tak, aby byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Vlastník jednotky odpovídá za
případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřizovat rozhlasové a
televizní antény (včetně satelitních) na střechách nebo fasádě lze jen po projednání s výborem
a to postupem s ním dohodnutým.
4. Stavebník se zavazuje, že při provádění stavebních prací splní tyto podmínky:
a) zajistí dodržování ustanovení o klidu v domě
b) při provádění prací, přepravě materiálu apod. nebudou poškozeny společné části a zařízení
domu (výtah, schodiště, chodby, malby a nátěry). V případě škody je nahradí vlastník
jednotky, který tyto škody způsobil či za ně nese zodpovědnost;
c) bude zajištěn průběžný úklid společných prostor a výtahu a odvoz odpadu z této činnosti;
d) práce budou realizovány v co nejkratší době.
e) vlastník jednotky je povinen oznámit stavební práce vyvěšením informace v dostatečném
předstihu informaci o provádění prací s uvedením doby provádění,
5. Výtahy lze použít pro účely stěhování, přepravy materiálu pouze při použití pomůcek
zabezpečujících ochranu interiérů výtahů (přepravní vozík, gumová podlážka apod.) a
dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahů, zvláště pak respektování max.
zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen a jejich upevnění proti posunutí.
strana 8/ 8
Čl. XVI
Klid v domě
1. Vlastník jednotky je povinen učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sám ani osoby,
které s nimi (v jejich bytě) bydlí, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.
2. Doba nočního klidu je stanovena v době od 22:00 hod. večerní do 6:00 hodiny ranní.
3. Doba pracovního klidu, tj. doba kdy není povoleno vrtat, sekat a tlouct do zdí či vykonávat
jiné hlučné stavební úpravy a pracovní činnosti v bytech či společných prostorách domů je
stanovena od 20:00 hod. večerní do 8:00 hodiny ranní. O sobotách, nedělích a svátcích se
doba pracovního klidu stanovuje vždy mezi 00.00-9.00 hod., mezi 11.30-13.00 hod. a mezi
19.00-24.00hod. Soustavná nebo vícedenní hlučná stavební činnost je omezena pouze na dobu
pracovních dní a to v rozmezí od 8:00 do 18:00 hod.
4. V době nočního klidu není povoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat
hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk.
5. Každý vlastník jednotky je povinen ztlumit rozhlasové a televizní pňjímače a jiná hudební a
zvuková zařízení a to zejména v době nočního klidu, aby zvuk nepronikal do okolí a
neobtěžoval ostatní vlastníky jednotek.
Čl. XVII
Závěrečná ustanovení
1. Tento domovní řád byl schválen shromážděním vlastníků dne 17.5.2011
2. Tento domovní řád je platný a účinný ode dne 16.5.2011
………………………..
předseda výboru
………………………..
člen výboru
Download

Domovní řád SVJ