Všeobecné obchodní podmínky pro stavby
ke smlouvě o dílo č. ……………..
I.
Základní ustanovení:
1.
Všeobecné obchodní podmínky pro stavby jsou nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo uzavřené mezi jejími oběma smluvními stranami (dále
jen „Všeobecné podmínky“).
2.
Tyto Všeobecné podmínky platí, pokud nevyplývá ze smlouvy o dílo něco jiného anebo pokud není písemně dohodnuto jinak, pro všechny práce a
dodávky, sjednané mezi účastníky ve smlouvě o dílo.
3.
Obsah těchto Všeobecných podmínek lze měnit pouze dohodou o jejich změně, event. Dohodou o změně Smlouvy o dílo. Taková dohoda musí vždy
být v písemné formě.
4.
Pokud obsah těchto Všeobecných podmínek je v rozporu s obsahem práv, závazků či podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo, použijí se
ustanovení smlouvy o dílo.
II.
Plnění zhotovitele ve vztahu k předmětu díla:
1.
Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu výstavby dodatečně
vypracované. Rozsah provedení tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních úkolů zhotovitele včetně
uznaných vedlejších a dodatečných činností. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu nebo bez pověření objednatelem
nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, odstraní je zhotovitel na jeho pokyn neprodleně a uvede stav do souladu s poskytnutými
podklady, tzn. do souladu s předmětem díla, určeného smlouvou o dílo. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je mu zhotovitel povinen
uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou
takové, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o
více/méně pracích.
2.
V případě sporu o to zda je dodávka nebo práce obsažena v předmětu plnění, rozhoduje to, je-li tato dodávka nebo práce nutná pro provedení díla v
rozsahu a kvalitě dle projektu a ujednání této smlouvy.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených ve smlouvě obsaženy, ale o kterých subdodavatel věděl,
nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, jakož i pro úplné věcné a odborné provedení díla,
včetně funkčnosti díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a/ Smlouvou o dílo a Všeobecnými podmínkami a
b/ projektovou dokumentací pro provádění díla , která tvoří jako příloha nedílnou součást smlouvy o dílo; a
c/
stavebním povolením vydaným pro provádění sjednaného díla, resp. jiného povolení či ohlášení, kterého je třeba k provádění díla a které bylo
vydáno orgánem stavebního dohledu; a
d/ obecně závaznými právními předpisy, ČSN a ČN, veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla,
jeho zkoušením a uváděním do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních
orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla. Dílo bude provedeno
v kvalitě první jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku ke
smlouvě o dílo a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy; a
e/ pokyny objednatele, které budou předávány v písemné formě přímo osobě pověřené zhotovitelem a/nebo které budou vyznačeny ve stavebním
deníku vedeném dle smlouvy o dílo.
3.
Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním
deníku nebo jiným průkazným způsobem. Objednatel zabezpečí účast zástupce zhotovitele při projednání rozhodnutí zasláním výzvy e-mailem nebo
faxem a to v termínu minimálně 3 dny předem.
4.
Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu smlouvy vyžádané objednatelem až do úhrnné výše 10% smluvní ceny v souladu s podmínkami
této smlouvy bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení
prací zajistit. Závazným pokynem pro provedení těchto prací je dodatek smlouvy, který musí být za objednatele podepsán osobou uvedenou jako
zástupce objednatele ve věcech realizace dle smlouvy o dílo. Drobné změny a upřesnění předmětu díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani
výsledné užitné vlastnosti díla mohou být rozhodnuty a potvrzeny stavbyvedoucím objednatele zápisem ve stavebním deníku.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy o dílo, musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí sjednané ceny za provedení díla.
5.
V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen do 5-ti dnů od obdržení výzvy
předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu a nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí
dodržení konečného termínu. Rozpočet bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která je
přílohou smlouvy o dílo. Objednatel následně vydá pokyn k zahájení prací. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní
zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel do 24 hodin rozhodne
o dalším postupu. O prostoje vzniklé v důsledku prodlení objednatele s učiněním rozhodnutí se úměrně prodlouží doba plnění zhotovitele.
6.
V případě, že nedojde bez zbytečného odkladu ode dne uplatnění požadavku objednatele k dohodě o změně díla, je objednatel oprávněn tuto změnu
díla provést sám nebo třetí osobou a uzavřít jednotlivé smlouvy o dílo s třetími osobami v souvislosti s provedením těchto prací na staveništi za
Strana 1 (celkem 12)
obdobných podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě o dílo. Za takto provedené práce objednatelem nebo pověřenými osobami nepřebírá zhotovitel
záruky a tyto práce musí být provedeny v souladu s harmonogramem postupu prací schváleným smluvními stranami. Jestliže zhotoviteli vznikne v
důsledku takovéhoto jednání zpoždění provádění díla či dodatečné náklady, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, jinak se prodlužuje termín
dokončení díla o dobu, kterou lze v dané souvislosti spravedlivě a prokazatelně přepokládat.
7.
Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů 4. a 5. těchto všeobecných podmínek ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel
oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané
více náklady a škody a nezaniká zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8.
Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek na stavbě - "Kontrolních dnů", které svolává zástupce objednatele a posílat na ně svého pověřeného
zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických, organizačních i obchodních, týkajících se předmětu díla, postupu prací a
způsobu realizace díla. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z "Kontrolního dne" nelze
měnit ujednání platné smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné,
pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo či jejími dodatky.
9.
Vícepráce znamenající podstatnou změnu projektové dokumentace, ceny díla nebo doby provedení díla budou realizovány pouze na základě dodatku
ke smlouvě o dílo.Vícepráce tohoto charakteru, které mají vliv na změnu ceny díla, musí být účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem,
pokud ze smlouvy a/nebo písemné dohody smluvních stran nevyplývá jinak.
10.
V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných
objednatelem, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením,
avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk.
11.
V případě požadavku zhotovitel předloží objednateli ke schválení výrobní výkresy, informace o výrobcích, vzorky a ostatní podobné podklady k
věcem, které mají být použity k provedení díla (dále jen "vzorky věci"), a to v rozumné časové lhůtě podle povahy vzorku věci tak, aby objednatel
mohl schválit či neschválit tento vzorek věci a tím i věc a provádění díla, a toto tím nebylo zdrženo. V případě věcí jednoznačně určených v Zadávací
dokumentaci činí tato doba minimálně 7 pracovních dní před prvním použitím příslušné věci. V případě věcí, které nejsou v Zadávací dokumentaci
jednoznačně určeny musí zhotovitel příslušný vzorek věci předložit objednateli v takové dostatečné době předem, aby mohl objednatel vzorek věci a
tím i věc schválit. V případě, že zhotovitel bude chtít zaměnit věc v díle oproti požadavkům této smlouvy, musí tento návrh předložit objednateli v
takové dostatečné době předem tak, aby v případě, že objednatel tuto záměnu odmítne, mohl zhotovitel obstarat původní věc či najít za ní a nechat
schválit jinou náhradu.
Součástí provedení díla je i dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu z. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
právních předpisů a dle souvisejících prováděcích předpisů (zejména nařízení vlády č. 173/97 Sb., NV č.163/2002 Sb., NV190/2002 Sb., NV 24/2003
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) a dále dodacích listů, záruční listů, technických podkladů, návodů k údržbě a obsluze v českém jazyce,
měřících protokolů, dokladů o provedených zkouškách, revizí, schválení hygienika a další dokladů nutných k provozování díla dle platných právních
předpisů a technických norem. Zhotovitelem budou předány doklady dle seznamu, který byl předán objednatelem zhotoviteli ( ISO 9001 ).
III.
1.
Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele:
Objednatel je oprávněn dle svého uvážení zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy o dílo zhotovitelem na náklady zhotovitele. Rozumí se tím
především, že zrealizuje některé části stavby , práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. a to v těchto případech:
V případě, že zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku tak na jeho části a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele navrhl nevedou k odstranění následků prodlení již nastalých či které lze spravedlivě očekávat.
V případě, že nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani do dvou dnů po výzvě
objednatelem.
V případě, že přes písemné upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržována pravidla BOZP, PO a OŽP na stavbě.
V případě, že nejsou ani po výzvě objednatele prováděné konstrukce či ostatní součásti dodávek uváděny v dohodnutých termínech do souladu
s požadavky na kvalitu provedení stavby (viz. smlouva, projekt a platné normy).
Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo
včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Zároveň se
zhotovitel nemůže zříci své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době stanovené smlouvou.
2.
Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění části svých smluvních povinností a tyto práce, dodávky a
výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli odečteny, resp. započteny oproti nároku na
zaplacení ceny díla nebo mu samostatně vyúčtovány s tím, že v tomto případě je objednatel oprávněn tuto svoji pohledávku započítat oproti svému
závazku k úhradě ceny díla, resp. její odpovídající části.
3.
Mimo případy dle § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považují následující právní skutečnosti:
a/
b/
c/
d/
jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla a/nebo jakékoli její části podle harmonogramu provádění díla, které bude
delší než čtrnáct kalendářních dní a které nevzniklo v důsledku porušení povinností na straně objednatele, a/nebo
jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla, pakliže na straně zhotovitele nenastaly okolnosti,
které vylučují jeho odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, jako např.zásah vyšší moci a/nebo
jestliže bude podán zhotovitelem návrh na zahájení insolventního řízení na majetek zhotovitele ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. –
o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný insolvenční správce konkursní podstaty pro zhotovitele ve smyslu z. č.
182/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení zákona č.
182/2006 Sb. – o insolventním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo
zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
Strana 2 (celkem 12)
e/
f/
g/
h/
zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu, nebo třetí osobě podnik, resp. část svého podniku, jejíž součástí jsou i práva a
závazky z právního vztahu dle této smlouvy , pronajal; a/nebo
zhotovitel, který je v platební neschopnosti nebo u něhož z pohledu objednatele vzniknou odůvodněné a prokazatelné pochybnosti o tom, že
zhotovitel řádně a včas splní své závazky ze smlouvy, ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší jak sedm kalendářních dní
neposkytne dostatečnou a adekvátní záruku objednateli za řádné a včasné splnění svých závazků; a/nebo
zhotovitel ani přes opakovanou písemnou výzvu objednatele hrubě či opakovaně porušuje své povinnosti, které mu vyplývají ze smlouvy a který
vytknutý závadný stav svého jednání při plnění závazků ze smlouvy neodstraní; a/nebo
jiné skutečnosti stanovené smlouvou a/nebo Všeobecnými podmínkami.
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla v důsledku odstoupení té které smluvní strany od smlouvy o
dílo.
4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vstupu do likvidace, prohlášení o zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele dle zákona č.
182/2006 Sb. o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
zhotovitele;
a/
b/
IV.
před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytne zhotovitel objednateli slevu ze sjednané Ceny za provedení díla ve výši rozdílu
mezi sjednanou Cenou za provedení díla ve Smlouvě o dílo a částkou skutečně proinvestovanou na sjednaném díle do okamžiku vstupu do
likvidace, prohlášení konkurzu na majetek, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),
objednatelem uhrazené části ceny za provedení díla;
po řádném předání díla zhotovitelem objednateli dle smlouvy o dílo, avšak před uplynutím záruční doby poskytuje zhotovitel objednateli slevu
z Ceny za provedení díla ve výši 5 % ze skutečné ceny díla vyúčtované zhotovitelem objednateli dle smlouvy o dílo, včetně DPH. Cena díla se
tedy v důsledku uplatnění této slevy snižuje o 5 % ze skutečné ceny díla vyúčtované zhotovitelem objednateli dle smlouvy o dílo včetně DPH.
Sleva bude uplatněna tak, že dohodnuté „zádržné“ dle Smlouvy o dílo již nebude vyplaceno zhotoviteli.
Povinnosti zhotovitele:
1.
Zhotovitel smí zadat své smluvní práce a výkony subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud si zhotovitel tento
souhlas nevyžádá a subdodávku přesto realizuje, může to být pro objednatele důvodem k odstoupení od smlouvy, přičemž zhotoviteli vzniká
povinnost uhradit mu v důsledku toho prokazatelně vzniklé škody.
2.
Zhotovitel provede smluvní práce a výkony svými kvalifikovanými pracovníky dle své volby, avšak v dostatečném počtu pro provedení prací ve
smluvním termínu. Zhotovitel ručí za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro
provádění svých prací a výkonů. Objednatel není oprávněn udělovat pokyny pracovníkům zhotovitele, zadávat provedení prací či výkonů, či jakkoli
ovlivňovat výkon jejich pracovních činností, s výjimkou případů, kdy hrozí vznik škody na zdraví, životě či majetku, a/nebo v případě, kdy jsou
postupem provádění díla porušovány obecně závazné právní předpisy či je zřejmé a důvodné mít pochybnosti o řádném provádění díla, k němuž je
zhotovitel povinen.
S výjimkou uvedených případů je objednatel oprávněn vystupovat a jednat pouze s osobami pověřenými zhotovitelem k jednání ve věcech provádění
díla tak, jak je uvedeno ve smlouvě.
3.
Zhotovitel provede své práce a výkony na nejvyšší profesionální úrovni v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto Všeobecných
podmínek. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image
objednatele. Kromě splnění a dodržování zákonných a úředních ustanovení a nařízení odpovídá zhotovitel za dodržování všeobecně uznaných
pravidel technologických postupů své profese v době předání. Ostatní platná ustanovení zůstávají nedotčena.
4.
Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci,
zejména zákoníku práce a zákona č. 309/2006 a nařízení vlády 591/2006 Sb., NV 362/2006 Sb.. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění
prací v souladu se Zákoníkem práce používat osobní ochranné pracovní pomůcky přidělené dle ustanovení NV 495/2001 Sb., zejména nosit
ochrannou přilbu, pracovní oděv a pracovní obuv se zesílenou podrážkou. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně
zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí objednatele (např.
při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis. Všechny pomůcky zajišťuje zhotovitel na svůj
náklad.
5.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v úplném znění zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky MV č.
246/2001 o požární prevenci Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.
6.
Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákony č.17/1992 Sb., o životním prostředí;
185/2001 Sb., o odpadech; 254/2001 Sb., o vodách; 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ,
ve znění pozdějších předpisů.
7.
Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky reklamní slogany apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a subdodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na
staveništi, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění, bezpečnosti a ostatních náležitostí.
Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli nájemné za pronájem
plochy poskytnuté k umístění nápisů sjednané mezi oběma smluvními stranami, bez této dohody není zhotovitel oprávněn k umístnění jakýchkoli
nápisů.
8.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odbornou pomoc a součinnost při zkušebním, ověřovacím provozu a při zkouškách zařízení.
9.
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly
předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČN, ČSN či jinými normami.
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
Strana 3 (celkem 12)
10.
Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat (zápisem do stavebního-montážního deníku,
doporučeným dopisem, faxem) kontrolně-technický dozor objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní.
V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do
stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost informovat objednatele o zakrývaní částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
11.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi bezpečnost, čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a
nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Po
předání díla zajistí a objednateli předá v jednom originálním vyhotovení zhotovitel doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. – o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
12.
Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací, na vlastní účet, pokud smlouvou
není sjednáno jinak.
13.
Zhotovitel bude svým jménem a na svůj účet projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností
při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodňování všech
odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem investora ve
věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických či právnických osob
v průběhu provádění díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
14.
Zhotovitel se zavazuje a zajistí, aby všichni jeho pracovníci, kteří vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku s podobenkou nebo jiné objednatelem
určené označení, které na konkrétní jména vydá objednatel, a to za úhradu. Označení bude viditelně umístěno na pracovním oděvu. To se týká i
všech pracovníků případných subdodavatelů zhotovitele.
15.
Závazné prohlášení objednatele pro oblast environmentální politiky (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14 001:2005 je uveřejněno na adrese:
www.timakv.cz/system řízení enviromentu.
16.
Závazné prohlášení objednatele pro systém řízení BOZP v souladu s ČSN OHSAS 18 001:2008 je uveřejněno na adrese: www.timakv.cz/system
řízení BOZP.
17.
Závazné prohlášení objednatele ke společenské odpovědnosti dle standardu SA 8000:2008 je uveřejněno na adrese: www.timakv.cz/system řízení
společenské odpovědnosti.
18.
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit
seznam všech stanovených a pracovních měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních
měřidel, která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu realizace díla platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu,
je zhotovitel povinen toto měřidlo ihned stáhnout z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození
měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě stáhnout z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem
na stavbách, smějí používat pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je
pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za
předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.
V.
Dodací podmínky – provádění díla:
1.
Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení technologický postup (předpis) a harmonogram postupu provádění díla.
2.
Objednatel neodpovídá za žádnou škodu vzniklou zhotoviteli poškozením, zničením či ztrátou věcí potřebných k provedení díla, věcí pracovníků
provádějících dílo, ať se nacházejí kdekoliv. Zhotovitel je povinen takovéto své prostředky, které umístí na staveništi či jeho okolí, zabezpečit před
ztrátou, zničením, poškozením apod.
3.
Zhotovitel bude nejvyšším možným způsobem chránit zájmy objednatele a investora před všemi ztrátami, škodami a výdaji. Zhotovitel bude všechny
práce provádět tak, aby co nejméně omezil činnost případných jiných zhotovitelů, přitom bude dbát pokynů zástupce objednatele.
4.
Před předáním díla nebo v průběhu zkušebního provozu zhotovitel provede odborně kompetentní osobou zaškolení pracovníků uživatele s provozem,
obsluhou a údržbou předmětných zařízení. O zaškolení obsluhy bude sepsán protokol. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 15 dní před
zahájením školení.
5.
Zhotovitel dodá seznam všech provozních prostředků potřebných pro provozování předmětného zařízení.
Veškerá předmětná zařízení musí být vyzkoušena v provozu. Před zahájením zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli náležité podklady
pro kontrolu zkušebního provozu, zejména předpisy na obsluhu a předpisy ke zprovoznění. Zkušební provoz musí respektovat podmínky stanovené
výrobcem a příslušnými předpisy. Zařízení se přezkouší na připravenost k provozu, funkčnost a účelnost, obzvláště' na to, zda jednotlivá zařízení a
části zařízení poskytují předpokládaná plnění a zda odpovídají požadavkům funkčního a bezchybného zařízení. Všechny k tomu nutné spotřební
předměty a pomocné prostředky zajistí zhotovitel. Zkušební provoz trvá nejméně 72 hodin. Pokud se během zkušebního provozu vyskytnou překážky
nebo závady, které by mohly provoz omezit, nebo budou-li po začátku zkušebního provozu důležité jednotlivé části vyměněny, pak je nutno začít s
novým zkušebním provozem po odstranění překážek nebo odstranění závad nebo po vyměnění jednotlivých částí. Výsledek zkušebního provozu je
nutno sdělit písemně a oznámit ho objednateli.
6.
Zhotovitel po seznámení se s riziky na pracovištích objednatele, proškolí a upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti
úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování předpisů BOZ a PO při provádění prací. Zhotovitel zajistí
dodržování zákazu manipulace s ohněm na staveništi. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jejich donášení na
staveniště.
7.
Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené jeho pracovníky v souvislosti s jeho činností na stavbě. Za škody a krádeže, jejichž původce není
zjistitelný, bude zhotoviteli vyúčtován podíl na skutečné částce celkové škody z poměru k celkovým částkám vyúčtování všech zhotovitelů a odečten
při závěrečném vyúčtování.
8.
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací nebude svou činností narušovat provoz sousedních objektů.
Strana 4 (celkem 12)
9.
Zhotovitel zajistí, v případě potřeby, provádění prací ve vícesměnném provozu včetně sobot, neděli (či svátků) k zajištění plynulého postupu prací a
splnění časového plánu stavby, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou jinak. V průběhu prací zhotovitele musí být na staveništi trvale
přítomen odborně způsobilý zodpovědný pracovník zhotovitele.
10.
Zhotovitel bude provádět smluvené dílo v pracovní době stavby, stanovené pověřeným zástupcem objednatele.
VI.
Znalost místa, projektu a technických návazností dodávek:
1.
Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení díla v jednom vyhotovení. Zajištění dalších stejnopisů potřebných pro práce
zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Po uplynutí záruční lhůty
je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré podklady, doklady, výkresy a jinou dokumentaci k dílu.
Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány objednatelem použít výhradně pro plnění předmětné smlouvy o dílo. Jakékoliv jiné použití je dovoleno
pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele, eventuálně osob, jimiž tyto
podklady byly za účelem řádného provedení díla předány objednateli. Zhotovitel je při dispozici s předanými doklady vázán mimo jiné i z. č. 121/2000
Sb. o právu autorském.
2.
Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet předané podklady a oznámit písemně objednateli případně zjištěné vady,
opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou pouze v souvislosti s ostatními pracemi,
dodávkami, zařízeními a předměty, spolu s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných skutečností. V případě částí projektové dokumentace a jiných
podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 10-ti dnů po jejich převzetí v
případě prací HSV i v případě ostatní dokumentace. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky
dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.
Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a ručí
za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla.
3.
Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů o správném stavu již realizovaných dodávek a prací na
díle, na které jeho plnění navazuje nebo které jakýmkoliv způsobem s jeho výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně
oznámit objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, které vzniknou opomenutím této povinnosti nese zhotovitel plnou
odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, neboť je jeho povinností všechny tyto
skutečnosti předem zjistit.
VII.
1.
Základní dokumenty a doklady v průběhu stavby:
Zhotovitel předá objednateli před zahájením prací:
technologické postupy /technologické předpisy závazné pro prováděné práce/
doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se z. č. 22/1997 Sb. a souvisejícími obecně závaznými
právními předpisy a to ve třech kopiích
kontrolní a zkušební plán (KZP) na celou dobu provádění svých prací
jmenný seznam svých pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a kteří jediní budou mít povolen vstup na staveniště (tento seznam
lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem zhotovitele).
2.
Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění prací:
denní hlášení o počtu, jménech a profesním složení pracovníků zhotovitele na stavbě, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou jinak
písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření, a to do 2 pracovních dní od provedených kontrol,
měření nebo zkoušek.
5 dní před dokončením díla seznam dokladů, kterými zhotovitel hodlá doložit řádné, úplné a kvalitní provedení díla při jeho předání objednateli.
Objednatel tento seznam do tří dnů od předložení připomínkuje, případně doplní o další požadované doklady, které zhotovitel do přejímky musí
zajistit.
3.
Stavbyvedoucí nebo jiný ,písemně pověřený pověřený THZ zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební
(montážní) deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího
zapisuje potřebné záznamy v deníku i oprávněný pracovník objednatele. Stavební (montážní) deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v
rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o
dílo, jeho případná změna může být provedena zápisem ve stavebním (montážním) deníku. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k
odstranění vytknutých závad. Stavební (montážní) deník předkládá zhotovitel denně objednateli do 14,00 hod. Zhotovitel zajistí přístupnost
stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
4.
Stavbyvedoucí nebo jiný, písemně pověřený THP zhotovitele vede knihu denních kontrol žebříků, lešení, lávek, výtahů a jiných pomocných
konstrukcí, které jsou v jeho užívání. Tato kniha se předkládá ke kontrole objednateli denně zároveň se stavebním deníkem.
5.
Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli dokumentaci týkající se údržby hotového díla (zejm. provozních řádů a provozních předpisů,
režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.) (dále jen "provozní dokumentace") nejpozději
v době dokončení díla. Součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt. Provozní dokumentace
bude předána ve dvou vyhotoveních a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a vjednom vyhotovení s kopiemi.
VIII.
1.
Staveniště, protipožární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví:
Na staveniště jsou oprávněny vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků, který každý zhotovitel předá nejpozději 5 dnů
před zahájením prací a který může být v průběhu prací aktualizován. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím stavbyvedoucího nebo
mistra objednatele, a to na základě vystaveného povolení ke vstupu nebo formou určení doprovodu z řad pracovníků objednatele.
Strana 5 (celkem 12)
2.
Protokol o předání staveniště jsou oprávněni za obě smluvní strany podepsat pouze statutární orgány společnosti, ředitelé společnosti, zástupci ve
věcech technických, určení smlouvou, případně osoby, písemně zmocněné statutárními zástupci. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude
zhotovitel užívat po dobu trvání díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ do 5 dnů po
předání díla. Náklady na poskytnutí zařízení staveniště objednatelem zhotoviteli (připojení elektrické energie, vody, šatny, ostrahu apod.) hradí
zhotovitel a budou specifikovány při předání staveniště.
3.
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Platí zásada, že při odchodu
zaměstnanců zhotovitele ze stavby, musí být denně každé pracoviště uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a
pořádek na účet zhotovitele. Předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu díla. V případě
porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou porušením této své povinnosti, a to jak škodu vzniklou objednateli, tak i
škodu vzniklou třetí osobám na jejich majetku, zdraví či životě.
4.
Zhotovitel se zavazuje na staveništi:
dodržovat bezpečnostní, hygienické,protipožární a ekologické předpisy
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou při činnosti na pracovištích
objednatele ve smyslu § 102 odst.3 zákoníku práce.
seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně své zaměstnance a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému
poškození zdraví ve smyslu § 103 odst.1 písmeno a) ZP.
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništích objednatele k ohrožení života a zdraví
pracovníků objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
V případě provádění svářečských prací vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou MV č.
87/2000 Sb. a vyhláška 246/2001 Sb. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli.
Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění
závazku a že se této povinnosti nemůže zbavit.
5.
Při vzniku pracovního úrazu bude zhotovitel postupovat ve smyslu § 105 ZP a Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. O vzniku úrazu informuje objednatele.
6.
Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance před zahájením prací osobními ochrannými pracovními prostředky ve smyslu ustanovení § 104 ZP a
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a odpovídá za to, že je jeho zaměstnanci budou v předepsaném rozsahu používat. Zhotovitel si je vědom, že při
porušování předpisů OBP, PO a OŽP jeho zaměstnanci (viz oddíl IV, odst. 4, 5) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč, při
opakovaném porušení 5.000,-Kč za každý případ, který bude zapsán do deníku zhotovitele. Tato smluvní pokuta bude odečtena v nejbližším
vystaveném daňovém dokladu zhotovitele.
7.
Zhotovitel respektuje,že na předaném pracovišti působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat jejich činnost. Tato skutečnost není důvodem ke
změně smluvních podmínek.
8.
Zhotovitel je povinen před započetím prací provézt školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a OŽP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (ZP),
zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O tomto školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými
podpisy zúčastněných zaměstnanců. Dále dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v předpisech prováděcích a souvisejících (zejm. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), jakož i předpisy hygienické, požární a
zajišťující ochranu životního prostředí; dále zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na
pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; dále seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně
prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví; dále v případě provádění
svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami
MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli; dále Práce ve výškách je zhotovitel povinen provádět v souladu s NV č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
v platném znění, pouze pracovníky, kteří splňují níže uvedená ustanovení: v platné lékařské prohlídce, mají výslovně uvedeno „schopen práce ve
výškách“, jejichž prokazatelný doklad o proškolení a orientačním přezkoušení pro práce ve výškách není starší než 12 měsíců. Toto ustanovení se
týká i pracovníků zhotovitele, kteří práce ve výškách řídí.
9.
Pro pracovníky ve výšce musí zhotovitel v termínu nejméně 1x za 12 měsíců provést školení zaměstnanců pro práce ve výškách, pokud práce
provádějí nebo řídí, ve smyslu nařízení vlády č. 362/2006 Sb.
10.
Zhotovitel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti ve
smyslu § 103, odst. 1a) ZP.
11.
Zhotovitel, který vykonává činnost, u níž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech.
12.
Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu
zákona. Zhotovitel se zavazuje vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich
likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství.
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou
proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách technologií a o použití nebezpečných látek
nebo chemických přípravků na staveništi
13.
Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nepřebírá objednatel odpovědnost ani žádné záruky.
14.
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů či osobních údajů svých zaměstnanců, včetně případných subdodavatelů a
prohlašuje, že dotčené subjekty osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů a že je tento souhlas oprávněn učinit v zastoupení těchto
osob.
Strana 6 (celkem 12)
IX.
Náhradní materiály, kontrola prováděného díla:
1.
Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně.
2.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 5 pracovních dnů
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo
zjištěno, že práce nebyly řádně provedené.
3.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem objednatele k účasti na zkouškách dle bodu 10.5. těchto podmínek.
X.
Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla:
1.
Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou s tím, že pokud na dílo zhotovitele navazují další zhotovitelé objednatele v jednotlivých
částech díla, bude před celkovým dokončením díla zhotovitele vždy učiněna dílčí přejímka předmětné části díla, v rámci které zhotovitel předá
objednateli příslušnou část díla dokončenou, vyklizenou a z hlediska bezpečnosti prostor pro pohyb osob zabezpečenou. Od ukončení této dílčí
přejímky převezme odpovědnost za tuto část stavby z hlediska bezpečnosti práce a rizika následného poškození hotového díla dalšími pracemi
objednatel. Z dílčí přejímky bude vždy učiněn písemný protokol s přesným popisem vymezení předmětných prostor, přičemž platí, že bez dílčí
přejímky, o níž nebyl sepsán písemný protokol, nese odpovědnost stále ve stejném rozsahu zhotovitel. Tato dílčí přejímka nenahrazuje převzetí díla.
2.
Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.
3.
Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části
zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární
zástupci, nebo osoby, pověřené smlouvou o dílo pro jednání ve věcech smluvních.
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí , zejména dokladů , dle
smlouvy o dílo, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
4.
Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to
písemným oznámením, která musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve
stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení
nejdříve po uplynutí patnáctého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
5.
K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož
součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad
díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně
požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma
stranami a má právní sílu originálu.
6.
V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého
užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením
přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění
zásypů, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy
a platných právních předpisů formou označeného , popsaného (obsah) a svázaného výtisku ve trojím vyhotovení. Dokumentaci „skutečného
provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve trojím vyhotovení a další dokumenty ve trojím vyhotovení (zkoušky,revize apod.) při předání díla.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně
předané.
7.
V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel
povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro
které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude
k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro
předávací protokol v tomto článku smlouvy.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání
plnohodnotnému užívání díla a provádění návazných stavebních prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam
konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
V případě zjištění jakýchkoliv vad či nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných
vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad či nedodělků v přejímacím řízení pokračovat.
8.
Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy z důvodů, které stanoví zákon, smlouva o dílo nebo tyto Všeobecné podmínky, budou
použita ustanovení těchto všeobecných podmínek, pokud nelze odstoupení řešit dle Smlouvy o dílo.
9.
Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto
smlouvou a ČSN, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno
veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná
plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a ČSN a řádně předané objednateli.
10.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
Strana 7 (celkem 12)
11.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na
odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo rozhodnutí v expertním řízení
(pokud nebude následovat v této věci soudní řízení) nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li
zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je
objednatel oprávněn zadat odstranění vad či nedodělků na náklady zhotovitele jakékoli třetí odborně způsobilé osobě. Ani v tomto případě
odstraňováním vad či nedodělků nedochází ke změně odpovědnosti zhotovitele za vady podle této smlouvy provedeného díla.
12.
Pro účely této smlouvy se rozumí:
Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně zakresleny případné odchylky skutečného
provedení díla od tohoto projektu. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován výkres
nový. Projekt skutečného provedení bude autorizován razítkem a podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele na každé příloze.
Jestliže pro přejímací řízení budou objednatelem vyžádány další doklady, které je oprávněn objednatel požadovat, budou tyto zhotovitelem dodány
vždy do 5 (pěti) dnů od vyžádání, a to i po předání díla, pokud se nutnost dodání dalších dokladů zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při
kolaudačním řízení.
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo nebo souvisícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění
předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídenní
lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
XI.
Fakturace a platební podmínky:
1.
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na
materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů,
veškeré zkoušky a revize, měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru
obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně
prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či
jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Veškeré pohledávky zhotovitele z této smlouvy nesmí být postoupeny, bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, třetím osobám ani zastaveny. Tyto pohledávky zhotovitele jsou nepřevoditelné a řídí se českými právními předpisy.
2.
Pokud ze smlouvy o dílo nevyplývá jinak, cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena formou měsíčních daňových dokladů.
Smluvním datem zdanitelného plnění se rozumí poslední den daného měsíce. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) dnů
ode dne řádného předání zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude řádné provedení dílčí části díla doložené
písemným odsouhlasením kontrolně-technickým dozorem objednatele podepsaným soupisem provedených prací, ve kterém bude potvrzeno
provedení příslušné části díla. Úhrady ceny díla, jakož i poskytnutí zajištění za odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla a zajištění
nároků objednatele z odpovědnosti za vady díla zhotovitele jsou řešeny smlouvou o dílo.
3.
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad
(vyúčtování ceny za provedení díla), na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a již vyúčtovanými
platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli. Konečný daňový doklad bude mít splatnost třicet dnů ode dne jeho řádného předání objednateli.
4.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
5.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro
sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu
zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:
a/
cena prací dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10; a
b/
cena materiálu dle skutečností (pořízeného v místě realizace).
Tyto výsledné ceny budou objednatelem sníženy o náklady na inženýrskou činnost.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady. Daň z přidané hodnoty bude
dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakákoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6.
Cena za provedení díla, či jakékoli peněžité plnění na cenu díla poskytované objednatelem zhotoviteli, je považována za uhrazenou řádně a včas,
pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její splátce odepsány
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7.
Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené tímto ustanovením. O dobu prodlení zhotovitele s odstraněním
vad daňového dokladu se prodlužuje splatnost účtovaného plnění.
8.
Úhrada ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla, případně náhrad škod.
9.
Veškerá peněžitá plnění poskytovaná smluvními stranami podle smlouvy o dílo se provádějí bezhotovostním převodem.
10.
Faktura se doručuje doporučeně na adresu sídla objednatele, tj. Tima spol. s r.o., obchodně výrobně služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary nebo
osobně do sekretariátu společnosti sídla objednatele v době od 7,00 hod. do 15,00 hod.
11.
Faktury (daňové doklady) budou vždy obsahovat tyto údaje (dle § 28 zák. 235/2004 Sb.)
obchodní jméno, adresa, DIČ objednatele i zhotovitele
Strana 8 (celkem 12)
pořadové číslo dokladu
název, množství nebo rozsah plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo smlouvy
datum vystavení dokladu
datum zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně
Příloha faktury: - zjišťovací protokol (resp.soupis prací - vyplňuje vždy zhotovitel), pokud to bude z hlediska charakteru fakturovaných výkonů
potřebné i výčetku odpracovaných hodin pracovníků zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn:
a/
vrátit ji k doplnění ve smyslu a za podmínek uvedených v bodu 7 tohoto článku všeobecných podmínek
b/
ponechat došlou fakturu ve své poště bez zaevidování do doby uvedené v bodě 12 tohoto článku.
12.
Přílohy faktury, jako zjišťovací protokol (resp. soupis prací), výčetku odpracovaných hodin zaměstnanců zhotovitele, případně další přílohy, které
stanoví uzavřená SOD musí být přiloženy ke každé faktuře. Nebude-li doručená faktura opatřena těmito přílohami, objednatel vyzve zhotovitele
(písemně, telefonicky, mailem apod.) k jejich urychlenému doložení. Po dobu nedoložení stanovených příloh neběží zhotoviteli lhůta splatnosti faktury,
u níž nebyla přílohy doručeny a objednatel není povinen takovou fakturu zaevidovat, zaúčtovat a ani po tuto dobu prodlení hradit, ani neběží z takto
nedoložené faktury úroky z prodlení bez ohledu na uvedenou splatnost faktury (nebo zálohy).
13.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
14.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
15.
Objednatel i zhotovitel se vzájemně dohodli, že v případě prodlení plateb investora akce objednateli, posouvá se o stejný časový úsek prodlení i
platba objednatele zhotoviteli.
16.
Objednatel dále zajistí za úplatu pro zhotovitele dodávku el. energie a vody, poskytnutí sociálního zařízení na stavbě a zařízení staveniště za úhradu
0,6 % + 0,2 % + 0,6 % + 0,3% z celkové ceny díla. Tyto služby bude objednatel průběžně dle skutečného nasazení účtovat zhotoviteli formou
měsíčních faktur. Tyto faktury budou započteny proti průběžným fakturám zhotovitele.
XII.
Kvalita díla, záruky, garance:
1.
Zhotovitel seznámí objednatele v dostatečném předstihu před zahájením prací se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím požadované
podklady o SJ.
2.
Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ zhotovitele v požadovaném rozsahu.
3.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou v projektové dokumentaci a bude odpovídat platným ČSN.
Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, vzhled či trvanlivost stavby a v záruční době bude mít vlastnosti takto
dohodnuté.
4.
Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, dle předané projektové dokumentace a standardů
dohodnutých ve smlouvě o dílo. Zhotovitel rovněž zaručuje termíny, které podléhají schválení objednatele, pro případ výměny materiálů, dodávek a
zařízení v záruční době.
5.
Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat nároky kladené na ně právními předpis minimálně požadavky českých technických
norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho
předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu
se zák.č. 22/1997 Sb. a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být
před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Zhotovitel
je povinen mít na staveništi zákonem stanovené dokumenty k doložení druhu a kvality použitých materiálů a zařízení. Na žádost objednatele je
zhotovitel povinen kdykoliv tyto dokumenty předložit a předat je objednateli při přejímce dokončeného díla. V případě, že ták zhotovitel neučiní, je
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití anebo odstranění takovéto věci z díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá
žádný vliv na cenu a dobu dokončení díla. Tam, kde je příslušnými předpisy vyžadována autorizovaná certifikace vlastností a výkonů materiálu,
systémů a zařízení, je objednatel oprávněn vycházet z toho, že taková certifikace je přesná a úplná.
6.
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných
technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce určené smlouvou o dílo. Záruka
počíná běžet dnem převzetí celého díla investorem.
7.
Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady díla po dobu záruční doby.
8.
Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen
nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
9.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřicetiosmi hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být
ukončeno do čtyřicetiosmi hodin po jeho zahájení. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady bude provedeno expertní řízení,
tzn. bude objednatelem zadáno vypracování odborného posudku soudním znalcem. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada
bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně včetně úhrady nákladů na expertní řízení. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána
Strana 9 (celkem 12)
jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně,přičemž v tomto případě hradí objednatel náklady spojené i
s vypracováním znaleckého posudku.
10.
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc)
nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XII., bod 6. Po
dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo
nedodělků díla v termínech stanovených těmito podmínkami a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či
nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.
12.
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
13.
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční
vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené
v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
14.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních
stran.
15.
Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
XIII.
Důsledky porušení smlouvy:
1.
Při nedodržení termínu splatnosti faktur zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky za každý den
prodlení.
2.
V případě porušení povinností vyplývajících té které smluvní straně ze smlouvy o dílo či těchto Všeobecných podmínek zhotovení díla, vzniká nárok
na zaplacení smluvní pokuty.
3.
Uplatněním, resp. úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
5.
Objednatel je oprávněn uplatněné smluvní pokuty započíst na cenu díla, a to svým jednostranným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 580 a
násl. z. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.
XIV.
Smluvní pokuty:
1.
V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným termínům vyjmenovaným ve smlouvě o dílo nebo vyznačeným v schváleném
harmonogramu prací zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý nesplněný termín a další smluvní
pokutu 5.000,00 Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu
dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jím zaplacené jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínu v rámci vystavení konečné faktury.
Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
2.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů prodlení, dále ve výši 0,75% z ceny díla za každý den prodlení, počínaje 15. dnem
prodlení.
3.
V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.
4.
Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každou vadu a den
prodlení.
5.
Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
6.
Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za
každou vadu a den prodlení.
7.
V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za
každý případ.
8.
V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné faxem do sídla zhotovitele ve lhůtě do 3 dnů od
jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení
objednatele v tomtéž případě a termínu.
Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč při prvním porušení, při opakování 5.000,-00Kč za každý jednotlivý případ.
9.
10.
V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena
v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý případ a den.
Strana 10 (celkem 12)
11.
Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
12.
Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. Pokud tak neučiní, jsou smluvní
pokuty splatné ve lhůtě 10 dní od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli.
13.
V případě prodlení s předáním staveniště zaviněné objednatelem a stavební připravenosti k dohodnutému termínu nástupu zhotovitele na stavbu dle
této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce zhotovitele
dostavil k převzetí staveniště a byl učiněn zápis, v němž bude specifikována nepřipravenost staveniště k zahájení prací.
XV.
Odstoupení od smlouvy o dílo:
1.
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy o dílo odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví zákon, smlouva o dílo, Všeobecné
podmínky zhotovení díla, jinak v případě podstatného porušení smlouvy o dílo.
2.
Odstoupení od smlouvy o dílo musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé ze smluvních stran. Odstoupením
od smlouvy se smlouva o dílo od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
3.
Podstatným porušením smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se rozumí skutečnosti uvedené v čl. III., bod 3. těchto Všeobecných podmínek zhotovení
díla.
4.
V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj.
nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
dokončení díla.
XVI.
Ustanovení o doručování:
1.
Adresy pro doručování písemné korespondence smluvním stranám jsou adresy uvedené jako sídlo nebo místo podnikání nebo trvalé bydliště u
objednatele a zhotovitele ve smlouvě o dílo.
2.
V případě změny sídla či místa podnikání či trvalého bydliště a tím i adresy pro doručování, bude příslušná smluvní strana písemně informovat o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
3.
Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám je třeba doručit osobně, nebo faxem nebo doporučenou listovní zásilkou.
4.
Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:
a/
-
při doručování osobně:
dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě
doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle bodu XVI. odst. 1, 2 těchto Všeobecných podmínek.
b/ při doručování poštou:
dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě
doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle bodu XVI. odst. 1, 2 těchto Všeobecných podmínek.
XVII.
Pojištění:
1.
Zhotovitel se zavazuje při podpisu smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy týkající se pojištění škod způsobených zhotovitelem ve smyslu
§ 420 a navazujících ustanovení OZ, § 373 a navazujících ustanovení OBZ. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit
zálohový list ani fakturu.
2.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a
minimálně v rozsahu:
a/
b/
c/
pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození
nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla,a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla,
a
pojištění na stavební montážní činnost.
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL
RISK“, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.
XVIII.
Zneužití insolvenčního řízení:
1.
Obě strany se zavazují nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů vyplývajících ze smlouvy, zejména nepodat proti
druhé straně šikanózní insolvenční návrh.
2.
Insolvenční návrh je šikanózní, zejména pokud:
Strana 11 (celkem 12)
a/
b/
c/
d/
předmětná pohledávka strany podávající insolvenční návrh nevyplývá z písemně uzavřené smlouvy;
strana podávající insolvenční návrh je sama v prodlení s řádným splněním svého závazku plynoucího ze smlouvy vůči věřiteli;
strana, která návrh podala pro tvrzenou pohledávku vůči druhé straně, nepodala před podáním insolvenčního návrhu žalobu na zaplacení této
pohledávky a o takové žalobě nebylo dosud pravomocně rozhodnuto v neprospěch objednatele;
smluvní strany se dohodly, že před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení předběžně projednají na společné schůzce důvody
věřitele tvrzené o platební neschopnosti dlužníka a vedoucí k možnosti zahájení insolvenčního řízení a nebo k uzavření smírného vyřešení
úhrady dluhu.
3.
Pro případ porušení závazku nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Strana,
které má být smluvní pokuta zaplacena, je oprávněna domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4.
Strany sjednávají k zajištění závazku zaplatit smluvní pokutu zadržovací právo strany, které má být smluvní pokuta zaplacena, ve smyslu § 175 a
násl. Občanského zákoníku ve vztahu k jakýmkoliv penězům dlužným straně, která má smluvní pokutu zaplatit, až do výše sjednané smluvní pokuty,
a to ode dne podání bezdůvodného nebo šikanózního insolvenčního návrhu, který daný nárok na smluvní pokutu zakládá, až do zaplacení této
smluvní pokuty nebo do dne, kdy bude pravomocným rozhodnutím příslušného soudu shledáno, že povinnost k její úhradě není; ke vzniku tohoto
zadržovacího práva není zapotřebí doručení jednostranného úkonu vyjadřující vůli zadržet předmětné věci druhé straně, a po dobu jeho trvání není
strana, která uplatnila zadržovací právo, v prodlení s úhradou příslušné částky vůči druhé straně.
Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena je povinna o zadržovacím právu vyrozumět dlužníka. Toto lze učinit telefonicky nebo jinou formou, ale
v případě písemné dohody je nutné toto učinit písemně.
XIX.
Společná a závěrečná ustanovení:
1.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení Všeobecných podmínek nejsou dotčena ostatní ustanovení Všeobecných podmínek ani
smlouvy o dílo.
2.
Zhotovitel se zavazuje, že stavbu uskuteční v souladu s právním řádem České republiky při respektování všech platných předpisů. V ostatních
smlouvou neupravených případech platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku s obecnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění
platném v době uzavření smlouvy. V případě sporu jsou smluvní strany povinny se nejdříve snažit o vzájemnou dohodu. Nedojde-li však k takové
dohodě, následující řešení je takové:
a/
b/
všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při HK a AK – ČR v Praze podle jeho řádu, a to jedním rozhodcem nebo více rozhodci. Rozhodčí nález jím
vydaný bude konečný a nelze proti němu podat odvolání či návrh na přezkoumání. Obě strany jsou povinny závazky plynoucí pro ně z tohoto
nálezu splnit.
spory budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány ČR, přičemž pro určení místní příslušnosti soudu je
rozhodující obecní soud objednatele.
Varianta a) nebo b) řešení případných sporů dle tohoto oddílu bude s konečnou platností vždy určena objednatelem.
3.
Právní vztahy založené smlouvou o dílo a Všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
4.
Smluvní strany se zavazují:
a/ vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy.
b/ vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy.
5.
Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy či těchto Všeobecných podmínek zhotovení díla nebo jeho část
a/ bude neplatné či nevynutitelné;
b/ stane se neplatným či nevynutitelným;
c/
bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;
tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
6.
Smluvní strany potvrzují autentičnost těchto Všeobecných podmínek zhotovení díla a prohlašují, že si tyto přečetly, s jejich obsahem souhlasí, že
Všeobecné podmínky zhotovení díla byly sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyly uzavřena v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
7.
Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám
(investor, subdodavatel …..) bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
Porušení tohoto ujednání může mít za následek odstoupení od SOD a objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli všechny škody, které mu jednáním
zhotovitele vznikly.
V Karlových Varech dne ……………….
Objednatel:
……………………………………..
TIMA spol. s r.o.
Zhotovitel:
………………………………………
………………..
Strana 12 (celkem 12)
Download

Všeobecné obchodní podmínky pro stavby