Zásady a postupy společnosti SevenPoint2
Obsah
1.
Úvod
1.1 Závazek TEMP
1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy
1.3 Změny
1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami
1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení
1.6 Vzdání se práva
1.7 Prodlení
2. Statut člena
2.1 Statut nezávislého člena
2.2 Identifikační číslo SEVENPOINT2
2.3 Statut nezávislého člena jako nezávislého partnera
2.4 Korporace, partnerství, společnosti s ručeným omezeným, trusty a neziskové organizace
2.5 Manželské páry
2.6 Dědictví a manželství
3. Členské výhody a odpovědnosti
3.1 Právo na Sponzora
3.2 Zdvojené přihlášky
3.3 Kontrola a revize sponzora a přímého nadřízeného
3.4 Zdroj příjmů–plán odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC
3.5 Členské povinnosti
3.6 Seznámení Členů se zásadami společnosti SEVENPOINT2, LLC a plánem odměn a jejich dodržování
3.7 Daň z příjmu a jiné daně
3.8 Místní zákony, předpisy a požadavky
3.9 Další omezující ustanovení
3.10 Doba platnosti
3.11 Informační zprávy společnosti SEVENPOINT2, LLC.
3.12 Žádné vyhrazené území
4. Činnost členů
4.1 Obchodní značky, obchodní jména, materiály chráněné autorským právem a reklama
4.2 Internetová reklama
4.3 Prodej po telefonu, faxu a e-mailu
4.4 Obchodní veletrhy a výstavy
4.5 Audio a video nahrávky
4.6 Grafické reklamy
4.7 Propagační materiály
4.8 Odbytiště
4.9 Zásady pro aukce u produktů společnosti SevenPoint2
4.10 Požadavky ze strany médií
4.11 Lékařská prohlášení a osvědčení k produktu
4.12 Prezentace příjmu
4.13 Prezentace statutu
4.14 Zařazení v telefonním seznamu
4.15 Značení a balení
4.16 Zákaz propagace jiných produktůči společností vůči Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům
společnosti SEVENPOINT2, LLC
4.17 Datum objemů objednávek
4.18 Zásady pro vracení a výměnu objednávek u členů
4.19 Zásady zpětného odkupu
4.20 Zásady pro odesílání zboží členům
4.21 Provedení výplaty provize
4.22 Samoúčelné zvyšování objemu
4.23 Převod sponzorství a statutu Prioritního zákazníka
4.24 Dobrovolné ukončení činnosti a opětovné přihlášení4-25 Převod podnikatelské činnosti Nezávislého člena
4.26 Dohoda o odškodnění společnosti SEVENPOINT2, LLC
4.27 Dodatky k zásadám a postupům
4.28 Ustanovení o nevzdání se nároků
4.29 Etika, dodržování platných zákonů
5. Obecné zásady pro Prioritní zákazníky/Členy
5.1 Změna ceny
5.2 Ceny
5.3 Vyřízení objednávky
5.4 Způsob zadávání objednávek
5.5 Změny a stornování
5.6 Zásady pro nevyřízené objednávky
5.7 Automatický expediční program
5.8 Záruka spokojenosti
5.9 Náhradní objednávky
5.10 Zásady pro zachování soukromí
5.11 Daň z prodeje
6. Řešení sporů, ukončení či pozastavení činnosti
6.1 Finančně efektivní řešení sporů / Vzdání se práva na proces před porotou
6.2 Pozastavení aukončení činnosti a zadržení výplaty
6.3 Platnost pozastavení či ukončení činnosti
7. Definice
1. Úvod
1.1 Závazek společnosti SEVENPOINT2, LLC
Společnosti SEVENPOINT2, LLC záleží na vašem úspěchu a blahu. Naše cíle se odvíjí od naší snahy pomáhat ostatním
plnit jejich sny a měnit život celým rodinám. Společnost jsme založili proto, abychom lidem kolem nás pomáhali
dosáhnout finanční svobody a prožívat americký sen v perfektní zdravotní kondici.
Naší vizí je představit Světově rozšířené alkalické hnutí… jednoduše pro zdraví! Užívat si každého dne života, který
nám byl dán se silným a zdravým tělem, využívat zázraky našeho těla. Naše produkty jsou navrženy a formulovány
tak, aby pomohly vašemu tělu dostat se ke zdravému ph 7,2 „jednoduše“. Vidíme zdravé aktivní dospělé a děti užívající
si život s vitalitou, kteří sdílejí poselství SevenPoint2. Změna tisíců životů se zdravím, povědomím a finanční
svobodou. Je to jednoduché, neslýchané, měnící život, a šťastně až do smrti.
V dnešní době propouštění a snižování stavů chceme vybudovat společnost, kde můžete pověsit klobouk. Máme a
budeme využívat nejnovější technologie v našich produktech, abychom zajistili našim distributorům ty nejlepší
produkty a nejjednodušší monitorovací a sledovací systémy.
Ve světě, kde většina lidí má nevyvážené pH, vidíme finanční příležitost, které jsme již dříve viděli. S našimi
odbornými znalostmi v oblasti podnikání, zdraví a wellness, měníme životní styl našeho distributora, stejně jako
kvalitu života ostatních těl s nevyváženým pH, tělo po tělu. Nic nemůže zastavit myšlenku, jejíž čas přišel: je to doba
zdraví, čas akce, čas úspěchu.
Budujeme nadaci pro celosvětové hnutí: Návrat zpět ke zdraví, k vitalitě, k životu. Vyzýváme všechny, aby se připojili
ke zdraví a svobodě. My máme a nadále budeme pokračovat v tom, abychom měli ty nejlepší marketingové strategie,
které jsou dostupné k optimalizaci našeho růstu, a tento růst zajistí váš úspěch. Nezapomeňte „SevenPoint2 je
Alkalická Společnost“ Jednoduše pro zdraví!
Jsou odhodláni zaměřit se na zvyšování zdraví planety, zatímco budou tvořit kvalitní společnost se svědomím, který
tento průmysl nikdy neviděl… Sloužíme jako vzor pro zbytek tohoto průmyslu. Jdeme ruku v ruce jako tým a jsme
jednotní v tom, co děláme. Co řekneme, to splníme. A to stejné očekáváme od našich SevenPoint2 partnerů.
Vytvořili jsme tento soubor zásad za účelem zachování integrity Vaší organizace a provozů společnosti
SEVENPOINT2, LLC a dále i za účelem zajištění plnění federálních, národních a místních zákonných předpisů. Každý
spojený se SevenPoint2, LLC, proto očekává dodržování následujícího kodexu chování (management, zaměstnanci,
dodavatelé, nezávislí dodavatelé, členové, kolegové, obchodní partneři, marketingoví zástupci, aspoň někteří
jmenovaní). Nedodržení kodexu chování může mít za následek disciplinární řízení, které může vést k ukončení
pracovního poměru.
Kodex chování
1.
Dodržování nejvyššího standardu profesionálního chování, sloužit v nejlepším zájmu svých klientů
s integritou, etikou, profesionálností, spravedlností a pozitivním chováním za všech okolností, poskytnout
nejvyšší kvalitu služeb.
2.
Zajistím a budu dodržovat jasnou, etickou, uctivou a čestnou komunikaci se členy ve své struktuře. Tuto
SevenPoint2 strukturu nikdy nezneužiji pro účely jiného multilevel marketingu nebo jiného druhu obchodu.
3.
Rozumím a budu vždy dodržovat veškeré zásady a postupy SevenPoint2 a budu odpovědný za dodržování
jednotlivých zásad v platnosti. Plně rozumím a dodržuji všechno dané SevenPoint2.
4.
Ztotožňuji se s klientskými a produktovými zárukami, budu představovat SevenPoint2 pravdivě a nebudu
nabízet žádné lékařské nebo nepravdivé tvrzení týkající se obchodních interakcí SevenPoint2.
5.
Jsem povinen poskytnout jasnou, spravedlivou, a čestnou komunikaci se svými klienty, doporučovat produkty
SevenPoint2 v jejich nejlepším zájmu a zároveň ujistit každého klienta, že jeho sdělení týkající se jeho
zdravotního stavu jsou přísně důvěrné. Nemohou se také poskytovat tvrzení terapeutických, bezpečnostních a
nebo léčebných vlastností produktů nebo týkající se produktů.
6.
Svědomitě budu pokračovat s dodržováním všech SevenPoint zásad a postupů, podmínek, akcí, možností
vzdělávání tak jako podnikatelského plánu, úprav nebo změn. K prezentaci produktů SevenPoint2 používat
vzdělávací pomůcky jako konkurenční plán kompenzace, jasné, poctivé a výstižné výrazy, které lze ověřit
pomocí SevenPoint2 písemného nebo internetového materiálu.
7.
Jako organizace SevenPoint2 je povinností sloužit jako pozitivní vzor nejvyšších standardů, čestnosti, etického
a profesionálního chování, podporovat ostatní v organizaci pomocí positivní motivace s produkty a školení
v rámci mého rozsahu znalostí.
1.1 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy
Zásady a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC, v jejich platném znění, se čas od času dle uvážení společnosti
SEVENPOINT2, LLC začleňují do členské smlouvy společnosti SEVENPOINT2, LLC.
1.2 Změny
Společnost SEVENPOINT2, LLC může čas od času upravovat podmínky členské smlouvyzásad a postupů, plánu
kompenzací a ceníku. Tyto úpravy vstoupí v platnost k datu, kdy společnost SEVENPOINT2, LLC změny vydá.
1.3 Názvy nejsou samostatnými podmínkami
Názvy a nadpisy těchto zásad slouží pouze k orientačním účelům a nelze je vykládat jako samostatné podmínky
členské smlouvy.
1.4 Odlučitelnost zásad a ustanovení
Pokud se některá stávající či upravovaná ustanovení z jakéhokoliv důvodu stanou neplatnými, nezákonnými či
nevykonatelnými, pak se z členské dohody vyloučí pouze ono neplatné ustanovení, přičemž ostatní podmínky a
ustanovení zůstanou v plné platnosti a budou vykládána tak, jako by ono neplatné, nezákonné či nevykonatelné
ustanovení nikdy nebylo součástí partnerské smlouvy.
1.5 Vzdání se práva
Společnost SEVENPOINT2, LLC nikdy neztratí právo vyžadovat od členů plnění členské smlouvy či plnění platných
zákonů a předpisů upravujících obchodní chování. Pouze v ojedinělých případech se upustí od dodržování těchto
zásada a takové vzdání se práva bude provedeno písemně jednatelem společnosti. Toto vzdání se práva bude platit
pouze pro konkrétně uvedené členy, předmět a časové období.
1.7 Prodlení
Společnost SEVENPOINT2, LLC nezodpovídá za prodlení a neplnění smluvních povinností v situacích, které nemůže
nijak ovlivnit, např. stávky, provozní problémy, povstání, válka, požár, úmrtí, omezení či přerušení přísunu dodávek,
vládní nařízení či vyhlášky, atd.
2. Statut člena
2.1 Statut nezávislého člena
Jakmile společnost SEVENPOINT2 obdrží, zpracuje a přijme vyplněný a úplný Registrační formulář, pak registrovaný
subjekt získá statut "nezávislého člena". Doba platnosti členské smlouvy společnosti SEVENPOINT2, LLC činí jeden rok
s počátečním nevratným registračním poplatkem ve výši $39.00 USD. Členové SEVENPOINT2, LLC, kteří si své členství
chtějí prodloužit, musíčlenskou smlouvu obnovovat každý rok podle pravidel Společnosti a uhradí nevratný obnovovací
poplatek ve výši $20.00 USD. Po přijetí přihlášky ve společnosti SEVENPOINT2, LLC, mohou Nezávislí členové zahájit
distribuci produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC a mohou se zapojit do plánu odměn ve společnosti SEVENPOINT2,
LLC.
Registrační formulář může podat pouze fyzická osoba či subjekt. Nezávislý člen, který svoji činnost provozuje jinak než
jako fyzická osoba, musí vyplnit a podat řádně podepsaný registrační formulář pro "organizaci provozující činnost jako
právní subjekt", uhradit registrační poplatek ve výši $25.00 a předložit další příslušné dokumenty vyžadované společností
SEVENPOINT2, LLC. Podáním této přihlášky žadatel stvrzuje, že všichni jednatelé, ředitelé, akcionáři, členové,
zaměstnanci, zástupci a ostatní související osoby jsou vázáni členskou smlouvou. Společnost SEVENPOINT2. LLC si
vyhrazuje právo přijmout či odmítnout jakoukoliv registrační přihlášku z jakéhokoliv důvodu, který společnost
SEVENPOINT2, LLC považuje za vhodný.
2.2 Identifikační číslo programu SEVENPOINT2
Nezávislým členům a Prioritním zákazníkům, kteří se zaregistrují telefonicky či online, se automaticky přidělí osobní a
důvěrné identifikační čísloprogramu SEVENPOINT2, LLC. Členové své identifikační číslo SEVENPOINT2, LLC budou
využívat při zadávání objednávek, při korespondenci a při poptávkách.
2.3 Status nezávislého člena jako nezávislé smluvní strany
Nezávislí členové SEVENPOINT2, LLC jsou nezávislými smluvními stranami a nebudou považováni za kupce nehmotné
licence či distributorských práv. Smlouva mezi společností SEVENPOINT2, LLC a Nezávislými členy nezakládá
zaměstnavatelsko-zaměstnanecký vztah, partnerství či společné podnikání mezi společností SEVENPOINT2, LLC a
Nezávislými členy. Nezávislí členové SEVENPOINT2, LLC nejsou oprávněni společnost SEVENPOINT2, LLC vázat
jakoukoliv smlouvou, smluvními povinnostmi či jinými závazky. Každý Nezávislý člen zodpovídá za přiznání a uhrazení
veškerých platných daní z příjmu, z výdělečné činnosti, ze mzdyči jiných daní z příjmu ze členství v programu
společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové nemají nárok na zaměstnanecké výhody, např. podporu
v nezaměstnanosti, úrazové pojištění zaměstnance či minimální mzdu. Každý Nezávislý člen si musí zajistit veškeré
vlastní vybavení a nástroje určené k provozování jeho činnosti, např. telefony, dopravu, odborné služby, kancelářské
vybavení a materiál. Dále si každý Nezávislý člen musí stanovit svou pracovní dobu a měl by si zvolit svůj způsob prodeje
v souladu se zásadami a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC.
2.4 Korporace, partnerství, společnost s ručením omezeným, trusty a neziskové organizace
Korporace, partnerství, trustyči neziskové organizace (souhrnně označované jako Právní subjekty) musí splňovat stejné
požadavky jako všichni ostatní Nezávislí členové a musí souhlasit s dodržováním zásad a postupů společnosti
SEVENPOINT2, LLC. Dále musí každý právní subjekt vyplnit registrační formulář pro "organizaci provozující činnost
jako právní subjekt" a musí být jmenována jedna osoba jako zástupce sjednávající transakce se společností
SEVENPOINT2, LLC jménem daného právního subjektu. Daný právní subjekt musí společnosti SEVENPOINT2, LLC
předložit doklad o tom, že je řádně založen, a dále doklad o svém dobrém jméně prostřednictvím kopie osvědčení o
registraci korporace či organizace, smlouvy společnosti s ručením omezeným či partnerství, dokumentaceo založení
trustu, atd. Jmenovaný zástupce a jednotliví majitelé či oprávněné osoby Nezávislého člena-subjektu nesmí mít zároveň
zájem na jakémkoliv jiném Nezávislém členství.
Neziskovéorganizace stvrzují, že budou výhradně odpovědné za zajištění plnění stávajících federálních a národních
zákonů upravujících neziskové organizace, za veškeré plnění, úhradu všech nezbytných daní a uchování svého daňového
statutu. Přihlášky přijaté od trustů musí obsahovat podepsané ustanovení uvádějící legitimní obchodní důvod pro
provozování členství ve formě trustu. SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení schválit či
neschválit jakoukoliv přihlášku podanou ze strany právního subjektu.
2.5 Manželské páry
Manželské páry a jejich nezaopatřené děti (mladší 18 let) mohou využívat pouze jednoho členství. V případě rozvodu,
kdy jeden z partnerů má zájem na členství v programu SEVENPOINT2, LLC, musí oba manželé informovat společnost
SEVENPOINT2, LLC o tom, kdo bude členství nadále užívat. Člen musí společnosti SEVENPOINT2, LLC dodat
dokumenty související s tímto činem. Společnost SEVENPOINT2, LLC se bude řídit rozhodnutím soudu ohledně
rozdělení příjmů, vlastnictví či jakéhokoliv jiného aspektuužívání členství.
2.6 Dědictví a manželství
V případě úmrtí čipracovní neschopnosti Nezávislého člena musí oprávněný dědic podat společnosti SEVENPOINT2,
LLC písemnou žádost o převod členství. Oprávněný dědic musí předložit příslušné dokumenty, aby prokázal zákonný
podklad pro tento převod. Dědic Nezávislého člena musí podepsat Přihlášku nezávislého člena a Smlouvu nezávislého
člena a musí se zavázat k plnění všech povinností Člena. Po kontrole a přijetí těchto dokumentů ze strany společnosti
SEVENPOINT2, LLC bude členství převedeno oprávněnému dědici. Dědic Nezávislého člena může být aktivním
Nezávislým členem, dokud bude dodržovatveškeré zásady a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC.
V případě, že se dva (2) stávající svobodní Nezávislí členové vezmou, pak si každý Nezávislý člen může uchovat své
původní členství, které bylo ukončeno před vstupem do manželského svazku.
3. Členské výhody a odpovědnosti
3.1 Právo na sponzora
Každý Nezávislý člen může sponzorovat ostatní Nezávislé členy a Prioritní zákazníky. Každý nový Nezávislý člen nebo
Prioritní zákazník má právo zvolit si svého sponzora a přímého nadřízeného při vyplňování přihláškyNezávislého
člena nebo Prioritního zákazníka. Pokud si žadatel v přihlášce nezvolí zvláštního přímého nadřízeného, pak bude
uvedené sponzorské ID přiřazeno i jako IDpřímého nadřízeného.
3.2 Zdvojené přihlášky
Pokud by si dva Nezávislí členové nárokovali pozici sponzora a/nebo přímého nadřízeného ustejného nového
Nezávislého členanebo Prioritního zákazníka, pak společnost SEVENPOINT2, LLC přiřadí tohoto nového Nezávislého
člena nebo Prioritního zákazníka pod sponzora a příméhonadřízenéhouvedené v přihlášce tohoto nového Nezávislého
člena nebo Prioritního zákazníka. Pokud se vyskytnou zdvojené přihlášky s protichůdnými údaji, pak společnost
SEVENPOINT2, LLC zohlední první podepsanou přihlášku přijatou při kontrole. Přihlášky zaslané přes internetové
stránky společnosti SEVENPOINT2, LLC žadatelé podepisují elektronicky a tyto se považují za rovnocenné tištěným
podepsaným přihláškám.
3.3 Kontrola a revize sponzora apřímého nadřízeného.
Sponzor a přímý nadřízenýuvedení na přihlášce, která byla přijata společností SEVENPOINT2, LLC, se považují za
konečné a nepodléhají žádné revizi, pokud společnost SEVENPOINT2, LLC není požádána, aby IDsponzora
a/nebopřímého nadřízeného opravila do 5 pracovních dní od původního podání přihlášky bez ohledu na to, zda byla
přihláška podána přes internet, fax, telefon, e-mail či poštou. Pokud lhůta pro opravy uplyne, pak se změna sponzora
a/nebo přímého nadřízenéhobude řídit provozními zásadami pro požadavky na změnu sponzorů a/nebo přímých
nadřízených.
SevenPoint2 může zpochybnit jakoukoliv požadovanou změnu v organizaci na základě opodstatněnosti žádosti.
SevenPoint2 kompenzační plán je založen na správném propojení, které chrání registrovaného. Viz. Bod 4-23
3.4 Zdroj příjmů–plán odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC
Příslušní Nezávislí členové mají právo na účast v plánu odměnve společnosti SEVENPOINT2, LLC. Plán odměn ve
společnosti SEVENPOINT2, LLC zahrnuje jedenáct druhů bonusů, bonus za první nákup, bonus za zisk z
maloobchodu, osobní zákaznickou provizi, hotovostní bonus za rychlý kariérní postup, hotovostní bonus za rychlý
kariérní postuposobně registrovaných osob, vozidlový bonus, bonus za překonání úrovně, bonus za překonání
úrovněosobně registrovanými osobami, nekonečný bonus, bonus za vedení a soubor bonusů za vedení týmu. Každá
výplata bonus a/nebo provize, kromě bonusu za zisk z maloobchodu, osobní zákaznické provize, hotovostního bonusu
za rychlý kariérní postup, hotovostního bonusu za rychlý kariérní postuposobně registrovaných osob vychází přímo
z hodnoty provize určené pro každý produkt. Podrobnosti a definice ohledně kvalifikace, funkce a výplaty naleznete
na firemních internetových stránkách společnosti SEVENPOINT2, LLC v oddílu odměn.
Účast v kompenzačním plánu SevenPoint2 má každý nezávislý společník, který musí být zapsán dle oddílu 2.1 až 2.6 a
poskytnout všechny informace a dokumenty, které jsou po něm požadovány ze strany SevenPoint2. Pokud nebude účet
plně v souladu s požadavky společnosti, společnost SevenPoint2 bude zadržovat platby provizí až do té doby, dokud
nebude účet plně v souladu.
3.5 Členské povinnosti
V rámci členství v programu SEVENPOINT2, LLC ani v žádném jiném podnikání neexistuje pasivní "tajemství úspěchu.
Ti, kteří se stanou Nezávislými členy, ale kteří neposkytnou podporu těm, které k podnikání přivedli, se setkávají pouze
s omezeným úspěchem. A proto je základní členskou povinnostípracovat s Vašimi novými Nezávislými členy, pomáhat
jim naučit se poznat obor podnikání a vést je k úspěchu. Nezávislí členové nemusí novým Nezávislým členům či
Prioritním zákazníkům zajišťovat zásoby produktů. Nezávislí členové, kteří se rozhodnou, že budou sponzorovat jiné
Nezávislé členy, musí sponzorovaným osobám poskytovat školení a podporu. Společnost SEVENPOINT2, LLC věří, že
účast na akcích hraje významnou roli při budování základů pro dlouhé a úspěšné obchodní vztahy. A proto společnost
SEVENPOINT2, LLC očekává, že vedoucí (ti, kteří dosáhli funkce Stříbrného manažera nebo vyšší) navštíví alespoň jednu
z akcí sponzorovaných společností SEVENPOINT2, LLCza rok. Nezávislý člen by měl svým prodejním organizacím
poskytovat dohled a vedení, což se bude projevovat průběžným kontaktem a komunikací. Příkladem takového dohledu a
vedení je např.: prezentace produktů, školení o maloobchodním prodeji, písemná korespondence, osobní setkání,
telefonní kontakt, hlasová pošta, elektronická pošta a školicí semináře. Na žádost společnostiSEVENPOINT2, LLC by
Nezávislí členové měli být schopni předložit společnosti SEVENPOINT2, LLC doklad o průběžném plnění svých
povinností.
3.6 Seznámení Členů se zásadami společnosti SEVENPOINT2, LLC a plánem odměn a jejich dodržování
Společnost SEVENPOINT2, LLC. Zavedla firemní zásady, pravidla, předpisy a požadavky v rámci plánu odměn, které mají
zajistit řádné obchodní chování a zamezit nepřípustným, nevhodným či nelegálním činům. Všichni Nezávislí členové se
musí seznámit se všemi aktuálními a platnými zásadami a postupy společnosti SEVENPOINT2, LLC i s podmínkami
plánu provizí a musí svou činnost jako Nezávislí členové společnosti SEVENPOINT2, LLC vykonávat v přísně shodě
s výše uvedeným. Zadáním objednávek na produktyu společnosti SEVENPOINT2, LLC. se znovu potvrzuje závazek
dodržování stávajících firemních zásad a podmínek plánu provizí. Nezávislý člen je oprávněn získávat provize, slevy,
bonusy a další druhy odměn pouze tehdy, pokud svou činnost vykonává v souladu s výše uvedenými zásadami a
podmínkami.
3.7 Daň z příjmu a jiné daně
Nezávislí členové si zodpovídají za federální, státní a místní daně z příjmu získaného z činnosti vykonávané v rámci
společnosti SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC. za Nezávislé členy nevybírá ani nevracídaň z
prodeje/uživatelskou daň, daň z hrubého příjmu, živnostenskou daň a daň z podnikání ani žádnou jinou podobnou daň
z odměn vyplacených v rámci plánu odměn. Odměny stanovené podle plánu odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC
jsou vypláceny jako úplné a Nezávislým členům nebudou vypláceny žádné dodatečné částky, ani jejich jménem nebudou
hrazeny žádné daně z odměn získaných od společnosti SEVENPOINT2, LLC.
3.8 Místní zákony, předpisy a požadavky
Všichni Nezávislí členové by se měli seznámit se všemi zákony, předpisy a požadavky platnými pro jejich obor činnosti
v jich příslušné jurisdikci a měli by se těmito řídit.
3.9 Další omezující ustanovení
Vzhledem k získávání Důvěrných informací ze strany společnosti SEVENPOINT2, LLC se dále zavazujete po dobu trvání
Vašeho členství neprovádět ani nepodporovat žádné činy, jejichž účel či následek by obcházel, porušoval, odporoval či
snižoval hodnotu či výhodu smluvního vztahu společnosti SEVENPOINT2, LLC s jakýmkoliv Členem programu
SEVENPOINT2, LLC. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného se zavazujete po dobu trvání Vašeho Členství
nekontaktovat, ať už přímo či nepřímo, nevyžadovat, nepřesvědčovat, neregistrovat, nesponzorovat, ani nepřijímat žádné
Nezávislé členy či Prioritní zákazníky společnosti SEVENPOINT2, LLC, ani nijak nepodněcovat žádného Člena programu
SEVENPOINT2, LLC k propagaci pracovních příležitostí v marketingovém programu jiných společností zabývajících se
přímým prodejem než společnosti SEVENPOINT2, LLC.
3.10 Doba platnosti
Ujednání uvedená v části "Další omezující ustanovení" těchto zásadzůstávají v platnosti po dobu trvání Smlouvy
Nezávislého členapodepsané mezi společností SEVENPOINT2, LLC a Vámi a poté po dobu jednoho (1) roku ode dne, kdy
naposledy obdržíte Důvěrné informace nebo do vypršení a ukončení platnosti této Smlouvy Nezávislého člena podle
toho, která z těchto událostí nastane později.
3.11 Informační zprávy společnosti SEVENPOINT2, LLC
Společnost SEVENPOINT2, LLC vytváří určité informační zprávy, které mají Nezávislým členům pomáhat při
vykonávání jejich činnosti v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC. Tyto zprávy obsahují chráněná obchodní tajemství
a mohou je využívat výhradně Nezávislí členové za účelem rozvoje a řízení jejich podnikání v rámci společnosti
SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC. a Nezávislí členové sjednávají, že bez tohoto ustanovení, které
vyžaduje dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti, by společnost SEVENPOINT2, LLC tyto informace svým Nezávislým
členům neposkytla. Po dobu platnosti Členské smlouvy a dalších 48 měsíců ode dne vypršení platnosti této smlouvy
Nezávislí členové nebudou přímo ani nepřímo za žádných okolností vyzrazovat žádné informace obsažené v těchto
zprávách třetím stranám, nebudou tyto zprávy využívat jinak než k rozvoji a řízení jejich podnikání v rámci
společnosti SEVENPOINT2, LLC, nebudou odvádět či přesvědčovat ostatní Členy či Prioritní zákazníky společnosti
SEVENPOINT2, LLC k účasti v jiných Multilevelových marketingových podnicích. Toto ustanovení zůstává v platnosti
i po ukončení či vypršení platnosti Členské smlouvy.
3.12 Žádné vyhrazené území
Neexistuje žádné vyhrazené území pro prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové nebudou
prohlašovat, ani naznačovat, že mají vyhrazené území pro prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC.
4. Činnost členů
4.1 Obchodní značky, obchodní jména, materiály chráněné autorským právem a reklama
Jméno společnosti SEVENPOINT2, LLC. a další jména, která společnost SEVENPOINT2, LLC. případně přijme, jsou
chráněnými obchodními názvy a značkami Společnosti. Jako takové mají tyto značky pro společnost SEVENPOINT2,
LLC velkou hodnotu a poskytují se všem Nezávislým členům výhradně k použití výslovně schváleným způsobem.
Nezávislí členové se zavazují nepropagovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC.jinak, než pomocí reklamy a
propagačních materiálů, které Nezávislým členům společnost SEVENPOINT2, LLC poskytne, a materiálů, které
společnost SEVENPOINT2, LLC předem schválí. Nezávislí členové se zavazují nepoužívat žádné písemné, tištěné,
natočené, ani žádné jiné materiály za účelem reklamy, propagace či popisu produktu či marketingového programu
společnosti SEVENPOINT2, LLC ani žádným jiným způsobem, a nepoužívat žádné materiály, které nebyly dodána
společností SEVENPOINT2, LLC a zajištěny autorským právem společnosti SEVENPOINT2, LLC, pokud tyto materiály
nebyly předloženy společnosti SEVENPOINT2, LLC a písemně schváleny společností SEVENPOINT2, LLC před jejich
rozšířením, zveřejněním či vyobrazením. Nezávislí členové programu SEVENPOINT2, LLC se zavazují nešířit klamné
či podvodné informace o produktech společnosti SEVENPOINT2, LLC, jejím plánu odměn či možném příjmu.
4.2 Internetová reklama
Všichni Nezávislí členové sjednávají a stvrzují, že veškerá internetováreklama, internetové stránky a popisné stránky
musí být písemně schváleny společností SEVENPOINT2, LLC a musí být v souladu se všemi zásadami a postupy
společnosti SEVENPOINT2, LLC.
4.3 Prodej pomocí telefonu, faxu a e-mailu
Nezávislí členové se zavazují dodržovat příslušné zákony a předpisy upravující obchodní komunikaci prostřednictvím
telefonu, faxu a e-mailů
4.4 Obchodní veletrhy a výstavy
Nezávislým členům se doporučuje vystavovat a/nebo prodávat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC na
obchodních veletrzích a výstavách. Ačkoliv společnost SEVENPOINT2, LLC nevyžaduje předběžné schválení účasti
svých Nezávislých členů na podobné akci, tak veškerá literatura amarketingové materiály vystavené na dané akci musí
být společností SEVENPOINT2, LLC předem písemně schválené a musí jasně uvádět danou osobu(osoby) jako
Nezávislého člena (Nezávislé členy) programu SEVENPOINT2, LLC.
4.5 Audio a video nahrávky
Veškeré materiály společnosti SEVENPOINT2, LLC bez ohledu na to, zda jsou tištěné, elektronické, počítačově
vytvořené, filmové, či vytvořené zvukovou nahrávkou, jsou chráněny autorským právem aNezávislí členové ani jiné
osoby je nesmí reprodukovat, ani zčásti, pokud takové jednání není výslovně schváleno společností SEVENPOINT2,
LLC. Povolení k reprodukci materiálů společnosti SEVENPOINT2, LLC bude uděleno pouze ve výjimečných případech.
Nezávislí členové nesmí vytvářet, prodávat či distribuovat literaturu, filmy, elektronicky či počítačově vytvořená
tisková média, či zvukové nahrávky,které se klamavě podobají materiálům, jenž společnost SEVENPOINT2, LLC
vytvořila, uveřejnila či poskytla pro své Nezávislé členy. Nezávislí členové dále nesmí kupovat, prodávat či distribuovat
nefiremní materiály, které by naznačovaly či jinak uváděly, že tyto materiály pocházejí ze společnosti SEVENPOINT2,
LLC
4.6 Grafické reklamy
Veškeré grafické reklamy či předlohy institucionální reklamynebo reklamy na obchodní značku, které nejsou zahrnuty
ve výše uvedených předpisech, musí být předloženy společnosti SEVENPOINT2, LLC a písemně schváleny společností
SEVENPOINT2, LLC před jejich publikací, distribucí či jiným způsobem použití.
4.7 Propagační materiály
Prodejní nástroje &zboží společnosti SevenPoint2™ nabízejí našim Nezávislým členům nástroje, které potřebují k
efektivnímu prodeji a propagaci své obchodní činnosti. Členové si někdy zažádají o povolení k tvorbě vlastních
marketingovýchnástrojů & materiálů. Pro tyto případy jsme vytvořili následující zásady, které mají za úkol chránit
firemní značku i obchodní značku, a dále mají za úkol zajistit, aby Nezávislí členové neuváděli tvrzení, která by
klamavě prezentovala společnost, obchodní činnost a příjem, či produkty společnosti SevenPoint2. Společnost
SevenPoint2™ je výlučným vlastníkem obchodních značek.
Podpisem Smlouvy Nezávislého distributora se každý Nezávislý člen zavazuje nepoužívat obchodní jméno společnosti
a/nebo její obchodní značky s výjimkou reklamních a marketingových nástrojů poskytnutých společností a/nebo
s výjimkou reklamníchči marketingových nástrojů opatřených předchozím schválením ze strany společnosti. Tyto
zahrnují oděvy (trička, čepice, jiné druhy oblečení), propagační předměty (pera, obtisky, stínítka do auta, atd.), reklamu
(televizní, rádiovou, internetovou), tištěné nástroje (prospekty, pohlednice, bannery, brožury, atd.), internetové
domény, systémy internetových stránek (replikovatelné internetové stránky, školení, atd.) a další formy inzerce,které
propagují společnost, produktyči pracovní příležitosti. Firemní marketingové nástroje a materiályse nesmí množit ani
reprodukovat. To zahrnuje manuály, audio CD, DVD, brožury, vizitky, internetové stránky, internetová videa, atd.
Nebude tolerována ani reprodukce firemních materiálů pro osobní potřebyči za účelem dosažení maloobchodního
zisku. Takové jednání může vyústit v ukončení pracovního vztahu a může s sebou nést i finanční důsledky. Za určitých
podmínek se pracovníkům na pozici Černého diamantu umožňuje vytvořit doplňkové marketingové materiályurčené
pouze k osobnímu a týmovému použití. Veškeré materiály vytvořené nad rámec těch, které byly společností
poskytnuty, musí uvádět loga "Nezávislého člena" zajištěné ze strany společnosti. Takové materiály či zprávy nebudou
klamavě uvádět, že se jedná o firmou sponzorované či schválené materiály. Nemohou tedy uvádět název
"SevenPoint2™."Veškerá loga MUSÍ být uvedena ve správném formátu a se správným typem psíma tak, jak byla dodána
společností. Loga jsou součástí právních subjektů a obchodních značek a společnost SevenPoint2™ je bere velmi vážně.
Veškeré doplňkové materiály, vytvořené Nezávislým distributorem, musí být písemně schváleny Marketingovým
oddělením společnosti SevenPoint2™ ještě před jejich případným použitím. Zašlete žádost a kopii navrhovaného
materiálu či dokumentu na oddělení marketingu na [email protected]Účelem distributorem vytvářeným
materiálůby měla být podpora rozvoje jeho podnikání v rámci společnosti SevenPoint2™.
Členové by neměli ostatním členům, nabízet je koupi své zboží. Členové nesmí své zboží prodávat na internetových
stránkách zajišťovaných společností SevenPoint2™, na akcích sponzorovaných společností, naFacebooku, či jiných
komunitních fórech, kde je zastoupena komunita společnosti SevenPoint2. Příjem distributora by měl plynout
z prodeje produktů společnosti SevenPoint2. Výdělek vzešlý z prodeje vlastních nástrojů by neměl přesáhnout 5% z
celkového příjmu týmového vedoucího na pozici Černého diamantu. Společnost SevenPoint2Sciences® si vyhrazuje
právo požadovat audit prodeje, aby se ujistila o stálém zaměření na prodej produktů. Odmítnutí podobného auditu
zakládá důvody pro ukončení činnosti. Reklama, včetně rádia, televize a partnerských programů (internetový způsob
získávání kontaktů na potenciální klienty), internetových bannerů a jiných typů marketingových nástrojů, které
zmiňují společnost SevenPoint2™, její produkty či pracovní příležitosti ve společnosti SevenPoint2 musí splňovat stejné
zásady a musí být schváleny Společností před jejich zveřejněním, aby byla zajištěna shoda s podmínkami prezentace
značky, produktů a pracovních příležitosti. Jakékoliv porušení výše uvedených zásad může vyústit v ukončení Vašeho
Členství. Člen, který využívá neschválené marketingové materiály, přebírá plnou odpovědnost za veškerá tvrzení, která
mohou porušovat předpisy FTC nebo FDA. Distributoři, kteří tyto zásady porušují, mohou také nést odpovědnost za
případné ztráty příjmů, právní poplatkyči jiné firemní ztráty, které mohou být následkem jejich porušení.
4.8 Odbytiště
Produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC nesmí být vystavovány a/nebo prodávány široké veřejnosti v rámci
maloobchodního podnikání či jiného obchodního odbytiště. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v oddílu
"Obchodní veletrhy a výstavy". Majitelé obchodních provozoven mohou vykonávat činnost v rámci společnosti
SEVENPOINT2, LLC, ale musí tuto činnost pro společnost SEVENPOINT2, LLC vykonávat mimo jejich provozovny, či
v soukromé kanceláři/místnosti, která není na očích široké veřejnosti. Nezávislí členové programu SEVENPOINT2, LLC
mohou vystavovat a/nebo prodávat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC v: 1. kancelářích a jiných prostorách
nacházejících se v soukromých klubech, které nejsou přístupné či viditelné pro širokou veřejnost; nebo 2. v soukromých
zdravotnických kancelářích či kancelářích jiných odborníků, kteří svou činnost provozují výhradně formou schůzek, a u
nichž je základním zdrojem příjmu poskytování služeb. (např. doktoři, dentisté, chiropraktici, atd.).
4.9 Zásady pro aukce u produktů společnosti SevenPoint2
Produkty: Aukční internetové stránky (např.eBay, Amazon, atd.) nesmí prodávat produkty SevenPoint2. Důvodem jsou
ceny výrobků, jejichž hodnota klesla pod velkoobchodní cenu nebo preferovanou zákaznickou cenu, aukce / on-line
obchod webových stránek může mít negativní dopad na vztah se společníkem a jeho zákazníků. V zájmu zachování
značky a ochrany vztahů, které vznikly se zákazníky, SevenPoint2 umožňuje pouze prodej výrobků schváleným nebo
replikujícím webovým stránkám. Cena produktu musí být vyšší nebo rovna velkoobchodním cenám nebo
preferovaným zákaznickým zenám. Toto pravidlo se vztahuje na nabídku nebo přijímání nabídek výrobků SevenPoint2
na internetu, a to prostřednictvím obchodních aukcí webových stránek nebo online aukcí obchodů nebo podobných
stránek, které mohou získat otevřenou nabídku generovat prodej výrobků. Jakékoliv porušení výše uvedených
podmínek může vést k ukončení účtu zákazníka.
Členové, kteří poruší tyto zásady, mohou také nést odpovědnost za případné ztráty příjmů, právní poplatkyči jiné
firemní ztráty, které mohou být následkem jejich porušení. Tyto zásady ohledně maloobchodního prodeje nezakazují
propagaci společnosti SevenPoint2 v souladu s následujícími pokyny: Členové mohou uveřejnit společnost SevenPoint2
na svých osobních internetových stránkách, které musí být schváleny Marketingovým oddělením a oddělením pro
kontrolu plnění požadavků ještě před tím, než budou umístěny na internet a zaregistrovány do jakýchkoliv
vyhledávacích nástrojů. Členové mohou uvádět telefonní a faxová čísla distributorů v oddílu bílých a žlutých stránek
v telefonním seznamu v následujícím přesném formátu:
Smith, Bob
Nezávislý člen společnosti SevenPoint2 xxx-xxx-xxxx
Členové mohou vytvořit generické propagační materiály, ale nesmí používat žádná loga společnosti, grafiku, termíny
chráněné obchodní značkou, telefonní čísla, jména členů firmy, ani nic dalšího, co jakýmkoliv způsobem souvisí se
společností SevenPoint2.Žádný distributor nesmí při prodeji produktů porušovat tyto pokyny, ani v této činnosti
podporovat Členy své podřízené skupiny. Tato činnost zakládá důvody pro případný postih, včetně možného ukončení
Členství.
4.10 Požadavky ze strany médií
Jakékoliv požadavky ze strany médií musí být předány přímo společnosti SEVENPOINT2, LLC. Účelem této zásady je
zajistit, aby se k široké veřejnosti dostaly přesné a úplné informace. Nezávislí členové nebudou vystupovat jako mluvčí
společnosti SEVENPOINT2, LLC bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti.
4.11 Lékařská prohlášení a osvědčení k produktu
Nebudou uváděna žádná prohlášení ohledně terapeutických, bezpečnostních či léčivých vlastností produktů, či
ohledně produktů samotných kromě těch, která jsou oficiálně schválená společností SEVENPOINT2, LLC či těch, která
jsou uvedena v oficiálních dokumentech společnosti SEVENPOINT2, LLC. Žádný Prioritní zákazník ani Nezávislý člen
nesmí prohlašovat, že produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC slouží k prevenci, diagnostice, či léčbě jakékoliv
nemoci. Je přísně zakázáno vydávat jakákoliv lékařská prohlášení ohledně produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC.
Nezávislí členové by měli doporučit Prioritním zákazníkům, kteří jsou aktuálně v péči lékařů, aby se poradili se svým
poskytovatelem zdravotní péče předtím, než změní svůj stravovací režim.
4.12 Prezentace příjmu
Nezávislí členové nesmí uvádět žádná prohlášení o příjmu, ani jeho odhady při prezentaci či jednání o pracovní
příležitosti v programu SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové dále při prezentaci či jednání o pracovní příležitosti
v programu SEVENPOINT2, LLC nesmí zveřejňovat svůj příjem získaný od společnosti SEVENPOINT2, LLC, ukazovat
šeky či jejich kopie, bankovní či makléřské výpisy. Finanční úspěch Nezávislého člena programu SEVENPOINT2, LLC
závisí zcela na snaze a odhodlání daného Nezávislého člena a dále na školení a dohledu, které daný Nezávislý člen
věnoval své činnosti v rámci společnosti SEVENPOINT2, LLC.
4.13 Prezentace statutu
Veškeré zmínky, které o sobě Nezávislý člen uvede, musí jasně označovat nezávislý statut daného Nezávislého člena.
Například, pokud má daný Nezávislý člen služební telefon, pak jeho telefonní číslo musí být uvedeno tak, aby jasně
označovalo statut nezávislého smluvního partnera, který daný Nezávislý člen má.
4.14 Zařazení v telefonním seznamu
Bílé stránky–Nezávislí členové se mohou zařadit do bílých stránek pod názvem společnosti " SEVENPOINT2, LLC za té
podmínky, že sousloví "Nezávislý člen" bude výrazně přičleněno k jejich jménu a/nebo telefonnímu číslu.
Nezávislý člen společnosti SevenPoint2
Smith, Mary
123 Zdravá ulice 555-1212 nebo
Smith, Mary –Nezávislý člen společnosti
SevenPoint2 123 Úspěšná ulice 555-1212
Žluté stránky–Nezávislým členům je také dovoleno umístit do žlutých stránekna jejich náklady inzerát předem
schválený společností SEVENPOINT2, LLC. Společnost SEVENPOINT2, LLC doporučuje umístit tyto inzeráty v
seznamu do oddílu Produkty pro zdraví a/nebo výživu.
4.15 Značení a balení
Nezávislí členové nesmí za žádných okolností upravovat značení či balení produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC či
materiálů dodaných společností.
4.16 Zákaz propagace jiných produktůči společností vůči Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům společnosti
SEVENPOINT2, LLC.
Nezávislí členové nebudou nabízet, ať už přímo či nepřímo, jiným Nezávislým členům či Prioritním zákazníkům kteří
se účastní programu společnosti SEVENPOINT2, LLC, účast, prodej či koupi jiných produktů nebo služeb než
produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC od jiné společnosti zabývající se přímým prodejem či síťovým marketingem.
Nezávislí členové souhlasí s tím, že společnost SEVENPOINT2, LLC může dle svého vlastního uvážení určit, zda
některá činnost porušuje ustanovení obsažená ve výše uvedeném odstavci.
4.17 Datum objemů objednávek
Objem objednávky je zaznamenán k datu, kterého je daná objednávka přijata společností SEVENPOINT2, LLC.
Objednávka musí být ve společnosti SEVENPOINT2, LLC přijata před ukončením pracovní doby, aby mohla být
k danému datu zaznamenána. Nezávislí členové zodpovídají za včasné doručení svých objednávek, pokud mají tyto být
započteny do požadovaného časové období, za které má být udělen bonus. Datum objednávky představuje datum, kdy
byla objednávka doručena (ne orazítkována) prostřednictvím pošty, elektronické pošty, telefonu či faxu. Společnost
SEVENPOINT2, LLC. nezodpovídá za zpracování objednávek či přiřazení objemu k objednávkám, které nebyly
doručeny v důsledku chyby pošty, výpadku e-mailu, atd. Společnost SEVENPOINT2, LLC Nezávislým členům důrazně
doporučuje, aby si zaznamenali číslo každé objednávky a jméno pracovníka, který objednávku přijímá telefonicky.
Nezávislí členové zodpovídají za zajištění řádné platby u každé objednávky. Společnost SEVENPOINT2, LLC
nezodpovídá za to, pokud Nezávislý člen nesplní podmínky pro získání provize z důvodu neplatné platby či platebních
údajů, které v případě potřeby nebylo možné zpracovat.
4.18 Zásady pro vracení a výměnu objednávek u členů
Záruka spokojenosti obsažená v části Obecné zásady pro zákazníky/členy upravuje vracení prvních objednávek
zadaných Nezávislými členy. Nezávislý člen, který chce vrátit objednávku, jinou než první, musí požádat o povolení
vrátit produkty (které musí být dále prodejné) ve lhůtě 30 dní od data objednávky. Společnost SEVENPOINT2, LLC
vrátí 100% z kupní ceny, bez poštovného, za prodejný produkt vrácený ve lhůtě 10 dní od udělení povolení
k vráceníproduktů. Veškeré zboží vracené do našeho skladu se musí zasílat s předem uhrazeným poštovným.
Nezávislým členům se doporučuje používat dopravní službu, kterou lze sledovat, jelikož společnost SEVENPOINT2,
LLC nezodpovídá za ztrátu produktu při přepravě. Veškeré vrácené částky budou vyplaceny stejným způsobem, jakým
proběhla původní platba.
Vrácená částka bude snížena o provize a bonusy získané po splnění podmínek či povýšení díky vracené objednávce.
Velikost objemu, která musí být v daném období dosažena pro získání nároku na bonus, se v období, ve kterém se
daný objem objeví, sníží o vrácené množství. Společnost SEVENPOINT2, LLC. také zpětně vyúčtuje nadřízeným
Členům případné provize a bonusy vyplacené za původní objednávku produktů, které jsou následně vráceny.
Společnost SEVENPOINT2, LLC nebude vracet peníze za produkty, ke kterým má daný člen k dispozici doklady
prokazující, že koncoví zákazníci produkt použili za účelem splnění limitu70%.
Nezávislí členové zodpovídají za okamžité vrácení úplné částky svým maloobchodním zákazníkům, kteří o to požádají,
v souladu se zásadami pro vracení peněz platnými ve společnosti SEVENPOINT2, LLC.Po vyplnění formuláře pro
vrácení peněz maloobchodnímu zákazníkovi společnost SEVENPOINT2, LLC vymění vrácený produkt avyplatí
danému Nezávislému členovi kupní cenu nebo mu danou částku připíše na účet. Nezávislí členové mají lhůtu 30 dní
od vrácení peněz maloobchodnímu zákazníkovi na podání žádosti o výměnu zboží.
Nezávislý člen, který obdržel poškozený nebo vadný produkt, může tento produkt vyměnit, aniž by byla ovlivněna
velikost započítávaného objemu, či dříve vyplacených provizí nebo bonusů.
4.19 Zásady zpětného odkupu
Každý Nezávislý člen, který se rozhodne ukončit svoji činnost a chce vrátit produkty, by o svém úmyslu měl písemně
informovat společnost SEVENPOINT2, LLC. Toto sdělení musí obsahovat typ produktů a množství, které má být
vráceno spolu s původním číslem objednávky u každé vracené položky. Společnost SEVENPOINT2, LLC odkoupí
veškeré produkty daného Nezávislého člena, které budou v prodejném stavu, za cenu rovnající se 90% z původní
prodejní ceny bez dopravného. Produkty se nebudou považovat za prodejné, pokud budou nepoužitelné (tzn.
životnost produktu méně než 3 měsíce před nejzazším datem použitelnosti, produkt byl otevřený, poškozený či
upravený). Vrácená částka bude snížena o částku již vyplacených provizí, atd. více informací viz část 4.17 Zásady pro
vracení a výměnu objednávek u členů. Poté, co bude společnost SEVENPOINT2, LLC kontaktována ohledně zpětného
odkupu, začne Nezávislému členovi běžet lhůta 10 pracovních dní na vrácení produktů do skladu společnosti
SEVENPOINT2, LLC. Členové by měli každou vracenou zásilku na vnější straně jasně opatřit příslušným označením
společnosti SEVENPOINT2, LLC. Po zpracování zboží ve skladě společnosti SEVENPOINT2, LLC, bude vracená částka
připsána na účet Nezávislého člena, nebo bude vyplacena stejným způsobem, jakým byla provedena původní platba.
4.20 Zásady pro odesílání zboží členům
Společnost SEVENPOINT2, LLC se řídí zásadami pro odesílání zboží, vycházejícími z hmotnosti zásilky, které slouží
k převodu nákladů na přepravu na její zákazníky a členy.
4.21 Provedení výplaty provize
Výplaty provizí a bonusů budou prováděny jednou za týden a jednou za měsíc v závislosti na daném typu provize či
bonusu. Výplata týdenních provizí a bonusů bude prováděna 8. dne po uplynutí období pro týdenní provize a bonusy.
Výplata měsíčních provizí a bonusů bude prováděnak 15. dni v měsíci po uzávěrce období pro provize a bonusy. Pokud
výplatní termín připadne na svátek, pak bude platba provedena následující pracovní den. Výplata bude provedena
poté, co Nezávislý člen získá bonus či provizi v minimální výši $10.00. Bude účtován udržovací poplatek ve výši $1.50 za
provedenou platbu. Veškeré platby budou vypláceny v amerických dolarech. Za každou žádost o výměnu šeku pro
výplatu provize či bonusu (např. z důvodu ztráty, chybného zařazení či neprovedení výběru ve lhůtě 90 dní) bude
účtován poplatek za opětovné vystavení ve výši $10.00. Žádost o výměnu šeku bude přijata pouze tehdy, pokud bude
potvrzeno, že původní platba byla zastavena. Platnost šeků na výplatu provize vyprší po uplynutí lhůty 180 dní.
4.22 Samoúčelné zvyšování objemu
SEVENPOINT2, LLC je společností vybudovanou na kvalitě jejích produktů a jejich spotřebitelském užívání.
Nezávislým členům je přísně zakázáno zakupovat produkty, či podněcovat jiné Nezávislé členy, aby zakupovali
produkty výhradně za účelem splnění limitů pro nárok na provize, bonusy či kariérní postup. S ohledem na tuto
skutečnost společnost SEVENPOINT2, LLC nebude umožňovat účast v plánu odměn žádným Nezávislým členům,
kteří mají v úmyslu si samoúčelně zvyšovat objem prodaných produktů.SpolečnostSEVENPOINT2, LLC a Nezávislí
členové se dohodli, že podmínkou účasti v plánu odměn je prohlášení, že nemají v úmyslu a nebudousamoúčelně
zvyšovat objem prodaných produktů. Na základě příslušné výzvy ze strany společnosti SEVENPOINT2, LLC musí
Nezávislý člen předložit dokumentaci prodeje ke koncovému zákazníkovi, aby doložil, že sedmdesát procent (70%)
uskutečněných odběrů směřovalo ke koncovým spotřebitelům. Nezávislí členové musí vést přesné záznamy o
měsíčním prodeji ke koncovým spotřebitelům po dobu alespoň 2 let. Nezávislý člen, který nesplní limit 70%, nesmí
kupovat další produkty, dokud tento limit opět nesplní. Každá objednávka, kterou Nezávislý člen zadá, představuje pro
společnost SEVENPOINT2, LLC doklad o splnění výše uvedených podmínek. Všichni Nezávislí členové jsou si vědomi
toho, že společnost SEVENPOINT2, LLC. se na tyto doklady spoléhá při výplatě provizí příslušným Nezávislým
členům. Nepravdivě uváděné množství prodaných či spotřebovaných produktů v objednávce za účelem postupu
v plánu odměn bude zakládat důvody pro disciplinární postih, včetně případného ukončení činnosti.
4.23 Převod sponzorství a statutu Prioritního zákazníka
Společnost SEVENPOINT2, LLC. přísně řídí změny pozic Sponzora a Přímého nadřízeného u účtů Prioritních
zákazníků a Nezávislých členů. Prioritní zákazník, který si přeje změnit statut na Člena, si může jednorázově zvolit
nového přímého nadřízeného, který bude přiřazen k jeho členskému účtu v okamžiku provedení změny. Prioritní
zákazník, u kterého se provádí změna, nesmí v okamžiku provedení změny na statut Člena změnit přímého
nadřízeného u daného Členského účtu.
Nezávislý člen či Prioritní zákazník, který si přeje změnit Sponzora či Přímého nadřízeného, musí zajistit, aby všichni
jeho přímí nadřízení na osmi úrovních s touto změnou souhlasili a podepsali jednoduchý dokument, kterým vyjádří
souhlas s provedením dané změny. Nezávislý člen či Prioritní zákazník poté tento dokument předloží společnosti
SEVENPOINT2, LLC.
Společnost SEVENPOINT2, LLC bude Členům či Prioritním zákazníkům, kteří o změnu požádají, účtovat poplatek
za převod ve výši $100.00.
4.24 Dobrovolné ukončení činnosti a opětovné přihlášení
Nezávislí členové mohou kdykoliv dobrovolně odstoupit od Smlouvy nezávislého člena. Nezávislý člen, který chce
odstoupit od smlouvy, musí o svém úmyslu písemně informovat společnost SEVENPOINT2, LLC. Pokud Nezávislý člen
neobnoví své Členství po skončení dvanáctiměsíčního členského období, pak tato skutečnost bude považována za
dobrovolné ukončení činnosti. Nezávislý člen, který dobrovolně ukončí svoji činnost, se může kdykoliv znovu
zaregistrovat jako Nezávislý člen. Pokud k opětovné registraci dojde do 6 měsíců od dobrovolného ukončení činnosti,
pak se nový Člen musí zařadit pod původního sponzora a přímého nadřízeného. Pokud k opětovné registraci dojde šest
měsíců po dobrovolném ukončení činnosti nebo později, pak lze nového Člena zařadit pod jakéhokoliv sponzora a
přímého nadřízeného dle volby opětovně registrovaného člena.
4.25 Převod podnikatelské činnosti Nezávislého člena
Nezávislý člen, který chce prodat, přepsat či jinak převést svoji činnost, marketingovou pozici či jiná práva
Nezávislého člena, musí nejprve získat písemný souhlas společnosti SEVENPOINT2, LLC. Za účelem získání souhlasu
společnosti SEVENPOINT2, LLC musí Nezávislý člen: 1) dodržovat zásady společnosti SEVENPOINT2, LLC ohledně
Prodeje činnosti Nezávislého člena (jejichž výtisk si můžete vyžádat od společnosti SEVENPOINT2, LLC); a (2)
společnost SEVENPOINT2, LLC dle svého uvážení schválí převod v souladu s nejlepšími zájmy společnosti
SEVENPOINT2, LLC a jejích Nezávislých členů.
Převody provedené bez písemného souhlasu společnosti SEVENPOINT2, LLC se budou považovat za neplatné a
společnost SEVENPOINT2, LLC nebude zodpovídat za určení stran, které mají nárok na členské výhody. Společnost
SEVENPOINT2, LLC nebude zodpovídat za výplatu odměny, jiné členské výhody, škody, atd. a bude chráněna před
následky případného neschváleného převodu.
Stávající Nezávislý člen, který zakoupí podnikatelskou činnost jiného Nezávislého člena, ztratí původní členství a
případný související objem objednávek.
4.26 Dohoda o odškodnění společnosti SEVENPOINT2, LLC
Nezávislí členové společnosti se vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit pověst společnosti
SEVENPOINT2, LLC a/nebo jejích produktů, včetně jednání, které odporuje veřejnému zájmu, které je neslušné,
podvodné, zavádějící, neetické či nemorální. Každý nezávislý člen:(1) bude společnostSEVENPOINT2, LLC chránit a
odškodní ji za případnépojistné události, škody a závazky vzniklé v důsledku obchodních praktik daného Nezávislého
člena, i za případné porušení jakýchkoliv podmínek této Smlouvy ze strany tohoto Nezávislého člena; a, (2) výslovně
opravňuje společnost SEVENPOINT2, LLC k vyrovnání případných pojistných událostí, nákladů, výdajů, škod a
závazků s využitím veškerých provizí, které mají být danému Nezávislému členovi vyplaceny. Nezávislí členové, u
kterých se prokáže neetické, podvodné či zavádějící jednání, mohou být vystaveni disciplinárním postihům, včetně
případného ukončení jejich členství.
4.27 Dodatky k zásadám a postupům
Za účelem udržení životaschopnosti marketingového programu společnosti SEVENPOINT2, LLC a přizpůsobení
změnám ve federálních, národních či místních zákonech či ekonomické situaci bere Nezávislý člen na vědomí, že
společnost SEVENPOINT2, LLC může kdykoliv upravit či doplnit zásady společnosti, její postupy i plán odměn. Tyto
úpravy či změny budou pro Nezávislého člena závazné od okamžiku, kdy o nich bude informován. Všichni Nezávislí
členové jsou povinni se informovat o aktuální verzi zásad společnosti SEVENPOINT2, LLC, jejích postupů a plánu
odměn. Tyto změny se budou nevyvratitelně považovat za oznámené v okamžiku, kdy společnost SEVENPOINT2, LLC.
tyto změny uveřejní na svých internetových stránkáchwww.SevenPoint2.com.
4.28 Ustanovení o nevzdání se nároků
Pokud společnost SEVENPOINT2, LLC neuplatní jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy nezávislého člena či plánu
odměn, pak tato skutečnost neznamená, že by se společnost SEVENPOINT2, LLC vzdala nároku na jejich plnění.
Vzdání se nároku na jakýkoliv požadavek je možné provést pouze prostřednictvím výslovného vzdání se nároků, které
podepíše oprávněný jednatel společnosti SEVENPOINT2, LLC. Žádné takové vzdání se nároků nebude vykládáno jako
vzdání se nároků v případě jakéhokoliv předchozího či následného porušení jakýchkoliv jiných podmínek.
4.29 Etika, dodržování platných zákonů
Společnost SEVENPOINT2, LLC od svých Nezávislých členů očekává, že se budou chovat bezúhonně a budou se řídit
nejpřísnějšími etickými normami. Všichni Nezávislí členové potvrdili, že nikdy nebyli odsouzeni za těžký zločin,
zločin zahrnující morální nečestnost, a že nikdy neporušili žádný soudní příkaz. Každý Nezávislý člen se bude řídit
všemi federálními, národními, oblastními a místními zákony a bude vykonávat svoji činnost pro společnost
SEVENPOINT2, LLC. nanejvýš poctivým a čestným způsobem. Nepravdivé či zavádějící výroky ohledně společnosti,
jejích produktech, plánu odměn či jiných pracovních příležitostech mohou zakládat důvody pro ukončení činnosti.
5. Obecné zásady pro Prioritní zákazníky/Členy
5.1 Změna ceny
Ceny všech produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC. se mohou měnit bez předchozího upozornění.
5.2 Ceny
Společnost SEVENPOINT2, LLC zveřejňuje u svých produktů cenu pro Členy a cenu pro Prioritní zákazníky.
Zákazníci, kteří chtějí nakupovat přímo od společnosti, se mohou zaregistrovat jako Prioritní zákazníci a budou
oprávněni kupovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za ceny určené pro Prioritní zákazníky. Nezávislí
členové mohou kupovat produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za ceny určené pro Členy.
5.3 Vyřízení objednávky
Objednávky se vyřizují po jejich doručení do společnosti SEVENPOINT2, LLC. V případě, že Členprovádí platbu
šekem, elektronickým šekem nebo platebním příkazem, pak k vyřízení objednávky dojde po provedení platby.
Společnost SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo odmítnout či pozdržet přijetí jakékoliv objednávky, pokud existují
pochybnosti o její úhradě.
5.4 Způsob zadávání objednávek
Nezávislí členové a Zákazníci mohou zadávat objednávky prostřednictvím internetových stránek společnosti
SEVENPOINT2, LLC, nebo odesláním vyplněného Objednávkového formuláře poštou, emailem či faxem. Spolu s
každou objednávkou musí být odeslána i plná částka platby (nebo úplné informace o provedené platbě) za danou
objednávku.
Objednávky by měly být předávány na:
Telefonním čísle, 855-553-5085.
Internetové
objednávkywww.SevenPoint2.com.
Objednávky zasílané poštou na adresu:
SEVENPOINT2, LLC 17 Corporate
Plaza Dr, #232 NewportBeach, CA
92660
5.5 Změny a stornování
Změny či stornování řádné objednávky lze provést telefonicky na čísle855-553-5085před koncem pracovní doby ve
dni, kdy byla daná objednávka zadána. Změny či stornování automatických objednávek musí být oznámeny
nejpozději pět (5) pracovních dní před naplánovaným datem vyřízení. Společnost SEVENPOINT2, LLC. může dle
svého uvážení zpracovat změny a storna přijaté do pěti (5) pracovních dní před následujícím datem vyřízení
automatické objednávky, ale není povinna tak učinit a nepřebírá žádnou odpovědnost za žádosti o změnu či storno,
které nejsou vyřízeny do následující automatické objednávky.
5.6 Zásady pro nevyřízené objednávky
Společnost SEVENPOINT2, LLC zpravidla nevyřizuje zpětně nevyřízené objednávky pomocí zboží na skladě.
5.7 Automatický expediční program
Tento program umožňuje Nezávislým členům a Prioritním zákazníkům vytvořit jejich vlastní, každý měsíc se opakující
objednávku produktů. Pravidelná měsíční úhrada této objednávky bude provedena ke dni, který si zvolíte jako datum
provedení Automatického expedičního programu. Produkt bude odeslán do 2 pracovních dní od každého vyúčtování.
Automatické objednávky, jejichž vyřízení je naplánováno po posledním pracovním dni v měsíci, budou vyřízeny
k poslednímu pracovnímu dni v měsíci.
5.8 Záruka spokojenosti
Společnost SEVENPOINT2, LLC svým Prioritním zákazníkům nabízí třicetidenní,stoprocentní, nepodmíněnou záruku
vrácení peněz bez dopravného. Pokud z jakéhokoliv důvodu není po obdržení své první objednávky maloobchodní
zákazník zcela spokojen s produktem, pak může ve lhůtě třiceti (30) dní od data objednávky kontaktovat společnost
SEVENPOINT2, LLC a požadovat vrácení peněz či vystavení dobropisu. U veškerých produktů vracených v rámci této
třicetidenní záruky musí zákazník předem uhradit jejich přepravu. Při vracení zboží musí zákazník přiložit číslo
původní objednávky.
Vracené produkty by měly být odeslány na adresu: SEVENPOINT2, LLC 23910 n 19th Ave # 4-62 Phoenix, AZ 85085
Nezávislí členové a Prioritní zákazníci mohou vracet produkty zakoupené v rámci jejich první objednávky na základě
ustanovení Záruky spokojenosti.
5.9 Náhradní objednávky
V ojedinělých případech, kdy zákazník či člen neobdrží svoji objednávku, nebo se jejich objednávka poškodí během
přepravy, se vydává náhradní objednávka. Zákazníci či členové musí nahlásit chybějící zásilku na telefonním čísle
855-553-5085. Náhradní objednávky budou expedovány do čtyřicetiosmi (48) hodin od chvíle, kdy bylo zjištěno, že
zásilka nebyla dodána.
5.10 Zásady prozachování soukromí
Vaše soukromí je pro nás velice důležité. Neprodáváme ani nepronajímáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu
stranám mimo společnost SEVENPOINT2, LLC či mimo Členskou základnu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Tyto
zásady pro zachování soukromí popisují údaje, které od Vás získáváme, jako součást běžného poskytování našich
služeb, a dále popisují to, co se s těmito informacemi může stát. Souhlasem s těmito zásadami o zachování soukromí
vyjadřujete svůj výslovný souhlas s použitím a předáváním Vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami pro
zachování soukromí.
Údaje, které získáváme.Naším základním cílem při získávání osobních údajů je, aby tato činnost proběhla bezpečně,
hladce, efektivně a dle Vašeho přání. Díky tomu můžeme poskytovat služby a funkce, které budou s největší
pravděpodobností odpovídat Vašim potřebám a upravit naše služby tak, aby Vaše zkušenosti s námi byly bezpečnější a
jednodušší. Shromažďujeme pouze ty osobní informace, které k tomuto účelu považujeme za nezbytné. Obecně
řečeno můžete procházet internetové stránky společnosti SEVENPOINT2, LLC, aniž byste nám sdělili, kdo jste, či o
sobě předali jakékoliv osobní údaje. Jakmile nám předáte své osobní údaje, již pro nás nejste anonymní. Pokud u nás
zadáte objednávku, můžeme od Vás vyžadovat kontaktní a identifikační údaje, fakturační údaje, doručovací údaje a
další osobní údaje, které jsou uvedeny na formulářích umístěných na internetových stránkách. Pokud je to možné, pak
označujeme, která pole jsou povinná, a která jsou volitelná. Vždy máte možnost nepředat nám své údaje, pokud se
rozhodnete, že určitou službu či funkci nechcete využít. Za určitých okolností můžeme vyžadovat některé doplňující
finanční informace, např.: Vaše finanční informace, včetně čísla platební karty za účelem ověření správnosti Vašeho
jména, adresy a jiných informací i za účelem vystavení faktur za Vaše objednávky.
Použití Vašich údajů.Vaše osobní údaje využíváme ke zjednodušení služeb, které vyžadujete. Využíváme Vaše osobní
údaje ze záznamů, které si o Vás vedeme, a další údaje, které o Vás získáme k: řešení sporů; řešení problémů; výběru
dlužných poplatků; předávání informací o online a offlinenabídkách, produktech, službách a aktualizacích; ke zlepšení
Vašich zkušeností s námi; odhalení a ochraně naší společnosti před přestupky, podvodya dalšími trestnými činy.
Někdy můžeme prověřovat více uživatelů, abychom nalezli problém či vyřešili spor, a v takovém případě můžeme
prověřovat i Vaše osobní údaje, abychom označili uživatele používající několik uživatelských čísel či přezdívek.
Můžeme kontrolovat a prověřovat, zda Vaše osobní údaje neobsahují chyby, opomenutí, a zda jsou přesné.
Zveřejnění Vašich údajů. Zásadně neprodáváme ani nepronajímáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu stranám
mimo společnost SEVENPOINT2, LLC či mimo Členskou základnu společnosti SEVENPOINT2, LLC. Ale následující
text popisuje některé případy, kdy Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny v běžném rámci podnikání za účelem
poskytování našich služeb. Naše distribuční centrum (třetí strana): Poskytujeme pouze Vaše doručovací údaje pro
účely doručování objednaných produktů. Určité informace, např. Vaše emailová adresa, heslo, číslo platební karty a
číslo bankovního účtu se těmto třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu nepředávají tak, aby bylo možné
identifikovat danou osobu.
Zabezpečení dat.Vaše údaje uchováváme na serverech společnosti SEVENPOINT2, LLC ve Spojených státech. Využíváme
procesní a technické bezpečnostní prvky za účelem ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou či krádeží, i před
neoprávněným přístupem a vyzrazením těchto údajů, tzn. za účelem ochrany Vašeho soukromí. Tyto bezpečnostní prvky
zahrnují např. použití šifrování, firewallů a protokolu SecureSocketLayers. Považujeme data za majetek, který je třeba
chránit před ztrátou a neoprávněným přístupem. Využíváme mnoho různých bezpečnostních metod za účelem ochrany
těchto dat před neoprávněným přístupem ze strany uživatelů v rámci společnosti i mimo ni.
5.11 Daň z prodeje
Společnost SEVENPOINT2, LLC. bude vybírat a vracet daň z prodeje podle zákonů§ platných v jurisdikci, ve které
provozuje svoji činnost. Daň z prodeje bude připočtena k objednávce podle daňové sazby platné v jurisdikci, kam je
zásilka odeslána.
6. Řešení sporů, ukončení či pozastavení činnosti 6.1 Finančně efektivní řešení sporů/ Vzdání se práva na proces před
porotou
Pokud v souvislosti s jakýmkoliv vztahem uzavřeným mezi společností SEVENPOINT2, LLC a jejími jednateli,
zaměstnanci, Nezávislými členyči prodejci vyvstane nějaký spor, nebo vyvstane v souvislosti s jakýmikoliv produkty
prodávanými společností SEVENPOINT2, LLC, pak se očekává, že se zúčastněné strany budou v dobré víře snažit vyřešit
tento spor smírnou a oboustranně uspokojivou cestou. V případě, že tyto snahy se minou účinkem, může každá ze stran
podat druhé zúčastněné straně Oznámení o zahájení mediace /rozhodčího řízení. Oznámení o zahájení mediace
/rozhodčího řízení bude osobně doručeno či zasláno předem uhrazenou doporučenou leteckou poštou či kurýrem a
vstoupí v platnost ke dni jeho přijetí tou stranou, které je adresováno. Oznámení o zahájení mediace /rozhodčího řízení
bude opatřeno datem, bez újmy na jakýchkoliv právech upravených Předpisy pro dodatečné úpravy, a bude uvádět
sporné otázky či problémy, kterých se mediace/rozhodčí řízení bude týkat. Pokud dané rozpory nelze vyřešit mediací,
pak zúčastněné strany sjednávají, že za účelem dosažení co nejrozumnějšího, oboustranně smírného řešení sporu
včasným, efektivním a finančně nenákladným způsobemse vzdávají svých práv na soudní proces před porotou, a že svůj
spor vyřeší jeho předložením k rozhodčímu řízení v souladu s obchodními podmínkami Amerického rozhodčího
sdružení ("A.A.A."), s výjimkou případu, kdy by všechny zúčastněné strany měly nárok na veškerá odhalovací práva
garantovaná Federálními předpisy Občanského soudního řádu, jelikož tyto předpisy u Federálního soudu spojených států
platí pro území Kalifornie.
Zúčastněné strany si zvolí oboustranně přijatelného Mediátora/Rozhodce z výboru mediátorů/rozhodců sdružení A.A.A..
Pokud ve lhůtě třiceti (30) dní od prvního písemného oznámení o zahájení mediace/rozhodčího řízení nelze dojít k
dohodě, pak bude jako mediátor/rozhodce vystupovat aktuálníŘeditel odborných služeb sdružení A.A.A. v Kalifornii.
Rozhodčí řízení se bude řídit Federálním zákonem o rozhodčích řízeních, čl. 9 Amerického zákoníku I a násl., a
rozhodnutí vynesené rozhodcem může být zaznamenáno soudem s příslušnou jurisdikcí. Každá ze zúčastněných stran se
může rozhodnout, že se rozhodčího řízení bude účastnit po telefonu. Veškerá jiná hmotná či prováděcí práva, než
vykonatelnost dohody o rozhodčím řízení, se budou řídit zákony Kaliforniebez ohledu na kolizi kalifornských zákonných
principů. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že (i) rozhodce ke svému rozhodnutí dojde výhradně díky použití
přísných zákonných pravidel na uvedené skutečnosti, (ii) rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce, (iii) výlučnou
a výhradní jurisdikcí a místem arbitráže bude Orange County v Kalifornii, (iv) smluvní strana, v jejíž prospěch bude
rozhodnutí vyneseno, bude mít nárok na náhradu výdajů a nákladů na rozhodčí řízení, včetně palmáre a výdajů a
nákladů na vedení rozhodčího řízení, i nákladů a palmáre vzniklého při vykonávání či prosazování rozhodčího nálezu; a
(v) že rozhodčí nález bude vydán v Orange County v Kaliforniii v U.S.A.
Kromě případů uvedených v následujícím textu není žádná smluvní strana oprávněna zahajovat či odůvodňovat
jakoukoliv soudní při ohledně sporné záležitosti, dokud tato záležitost nebyla předložena a rozhodnuta podle výše
uvedených podmínek. Poté je takové konání možné pouze z důvodu vykonání daného rozhodčího nálezu. Za
předpokladu že, bez ohledu na tyto zásady řešení sporů, může kterákoliv smluvní strana požádat soud s kompetentní
jurisdikcí v Orange County v Kalifornii, aby zajistil soudní podporu před nebo po zdlouhavém rozhodčím řízení. Zahájení
procesu za účelem vydání soudního opatření nepředstavuje vzdání se práva či povinnosti jakékoliv smluvní strany
předložit v rámci rozhodčího řízení požadavek na vydání jiného než soudního opatření. Rozhodnutí o rozhodčím nálezu
může být zaznamenáno Federálním obvodním soudem Spojených Státůči Vrchním soudem v Orange Countyse sídlem ve
státě Kalifornie, nebo k tomuto soudu může být podána žádost o soudní stvrzení rozhodčího nálezu a případně o příkaz
k výkonu rozhodnutí v případě, že nález vynesený Rozhodcem není plněn, ve lhůtě sedmi (7) dní od vynesení nálezu
Rozhodcem. Rozhodčí řízení bude výlučným a jediným způsobem řešení sporů vniklých mezi smluvními stranami, i
případných sporů vzniklých po ukončení platnosti této Smlouvy.
6.2 Pozastavení aukončení činnosti a zadržení výplaty
Společnost SEVENPOINT2, LLC si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit a/nebo ukončit činnost jakéhokoliv
Nezávislého člena v případě, že je rozhodnuto o tom, že daný Nezávislý člen porušil některé ustanovení Smlouvy
Nezávislého člena, nebo ustanovení platných zákonů a norem poctivého obchodování. Smlouva Nezávislého člena
zahrnuje odkazy na ustanovení těchto zásad a postupů a na plán odměn.
Toto pozastavení a/nebo ukončení může společnost SEVENPOINT2, LLC dle svého uvážení. Člen, jemuž byla
pozastavena a/nebo ukončena činnost, musí s okamžitou platností přestat vystupovat jako Nezávislý člen programu
SEVENPOINT2, LLC.
Společnost SEVENPOINT2, LLC může dle svého uvážení zadržet výplatu bonusů a provizí za jakoukoliv objednávku či
soubor objednávek, pokud existuje podezření, že dané objednávky byly zadány bez souhlasu zákazníka či člena, byly
získány podvodně, či byly zadány jiným způsobem, který se neshoduje s etickými obchodními praktikami. Toto
zadržení bonusů a provizí se bude stejně tak týkat i nadřízených členů bez ohledu na to, zda do činnosti, která toto
zadržení způsobila, byli či nebyli zapojeni. Zadržené bonusy a provize budou pozdrženy až do doby, kdy lze potvrdit,
že dané objednávky jsou platné, legální a získané etickým způsobem.
Oznámení o pozastavení činnosti bude odesláno na adresu uvedenou v záznamech společnosti SEVENPOINT2, LLC
prostřednictvím elektronické pošty a/nebo jako zásilka první třídy odeslaná prostřednictvím americké pošty.
Oznámení o ukončení činnosti bude odesláno doporučenou poštou, jako zásilka první třídy odeslaná prostřednictvím
americké poštynebo elektronickou poštou na adresu daného Nezávislého člena uvedenou v záznamech společnosti
SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové se mohou ve lhůtě 15 pracovních dní od data zaslaného oznámení písemně
odvolat proti pozastavení a/nebo ukončení činnosti.
Pokud ve lhůtě 15 pracovních dní není odvolání doručeno, pak se pozastavení a/nebo ukončení činnosti považuje za
konečné. Pokud daný Nezávislý člen podá včas odvolání, pak společnost SEVENPOINT2, LLC toto odvolání prověří,
zváží nově uvedené skutečnosti a okolnosti a uvědomí daného Nezávislého člena o svém konečném rozhodnutí.
Rozhodnutí společnosti SEVENPOINT2, LLC bude konečné a nepodléhá žádné další revizi. Pokud po uplynutí lhůty 15
pracovních dní společnostSEVENPOINT2, LLC neobdrží reakci daného Nezávislého člena, pak členství tohoto
Nezávislého člena ukončí a uvědomí o tom tohoto Nezávislého člena prostřednictvím doporučené pošty.
6.3 Platnost pozastavení či ukončení činnosti
Nezávislý člen, kterému byla ukončena či pozastavena činnost nemá právo prezentovat se jako Nezávislý člen
programu SEVENPOINT2, LLC, kupovat produkty od společnosti SEVENPOINT2, LLC, ani právo na účast v plánu
odměn společnosti SEVENPOINT2, LLC. Nezávislí členové, kterým byla činnost pozastavena a poté obnovena, znovu
získávají práva a výhody statutu Nezávislého člena. Pozastavení a ukončení činnosti jsou platné zpětně od začátku
kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uvedenému závadnému jednání, kvůli kterému společnost SEVENPOINT2,
LLC dané osobě ukončila či pozastavila činnost.
Kromě povinného odškodnění, upraveného v těchto podmínkách, Nezávislý člen, kterému byla z důvodu porušení
firemních zásad ukončena činnost, na žádost společnosti SEVENPOINT2, LLC proplatí, vrátí či nahradí společnosti
SEVENPOINT2, LLC veškeré provize či bonusy, které získal po datu, kdy došlo k události, která toto ukončení činnosti
zavinila, a zároveň i veškeré škody, které společnosti SEVENPOINT2, LLC z důvodu takového jednání. Nezávislý člen,
kterému byla ukončena činnost, se již znovu nesmí registrovat jako Nezávislý člen nebo Prioritní zákazník.
7. Definice
Sponzor–Člen, který představí nového Člena,nebo Prioritní zákazník společnosti SEVENPOINT2, LLC a vystupuje jako
osoba, která je zaregistrovala.
Přímý nadřízený–Člen, který je přímo nad jiným Členem nebo Prioritním zákazníkem
Maloobchodní zákazník–zákazník společnosti SEVENPOINT2, LLC nebo Člena programu SEVENPOINT2, LLC, který
si nezřídil účet Prioritního zákazníka ani Členství v programu SEVENPOINT2, LLC.
Prioritní zákazník–osoba, která nakupuje produkty společnosti SEVENPOINT2, LLC za účelem osobní spotřeby.
Nezávislý člen–osoba, či subjekt, který společnost SEVENPOINT2, LLC přijala jako Člena a který má nárok na účast
v plánu odměn ve společnosti SEVENPOINT2, LLC a na prodej produktů společnosti SEVENPOINT2, LLC.
Copyright © 2002 SEVENPOINT2, LLC Veškerá práva vyhrazena
Copyright 2013
Download

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah 1. Úvod 1.1