5. Seznam publikací / Bibliography
5. Seznam publikací / Bibliography
5.1
Monografie / Monographs
PRUDKÝ, Martin. Zvláštní lid Boží – křesťané a židé (Moderní česká teologie). Brno: CDK, 2000. 134.
[ISBN: 80-85959-57-7]. {Peculiar People of God–Christians and Jews}.
Recenzováno / Reviewed in:
FILIPI, Pavel. In Teologická reflexe 6/1, 2000, 86-89. [ISSN: 1211-1872]
HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2006. 185. [ISBN: 80-7195-128-5]. {Difficult Sections of the Books of Moses}
(podíl / proportion 27,5%).
2. vydání (tamtéž): 2007 [ISBN: 978-80-7195-186-5].
Recenzováno / Reviewed in:
HŘEBÍK, Josef. In Perspektivy. Příloha KT č. 15, 10.-16.4. 2007, 3. [ISSN: 1210-4361]
ČAPEK, Filip. In Protestant č. 7, roč. 18, 2007, 5. [ISSN: 1210-4361]
PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2013. 463. [ISBN: 978-80-7195-724-9]. {Difficult Sections of the Former Prophets}
(podíl / proportion 11,5%).
5.2
Kapitoly v monografiích / Sections of monographs
PRUDKÝ, Martin. "Christentum in der Tschechoslowakei". In TWORUSCHKA, Monika und Udo. Religionen
der Welt. München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992. 119-120. [ISBN: 3-570-01603-X].
PRUDKÝ, Martin. "Judentum in der Tschechoslowakei". In TWORUSCHKA, Monika und Udo. Religionen
der Welt. München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992. 40-41. [ISBN: 3-570-01603-X].
PRUDKÝ, Martin. "Výklad Písma svatého (doslov)". In CHALUPA, Petr. Královna Ester. Svitavy: Trinitas,
1999. 101-103. [ISBN: 80-86036-26-X]. {The Interpretation of Holy Scripture - Epilogue}.
PRUDKÝ, Martin. "Nástin dějin Židů v českých zemích". In BAUMANN, Arnuf H. Co by měl každý vědět o
židovství. Praha: Kalich, 2000. 161-180. [ISBN: 80-7017-205-3]. {An Outline History of the Jews in
the Czech Lands}.
PRUDKÝ, Martin a ŘEHÁK, Robert. "Janu Hellerovi a čtenářům jeho textů". In HELLER, Jan. Pozdní
sklizeň. Praha: Advent-Orion, 2000. 5-11. [ISBN: 80-7172-456-4]. {For Jan Heller and for the Readers
of his Texts}, (podíl / proportion 80%).
PRUDKÝ, Martin. "Vztah k jiným náboženstvím ve Starém zákoně". In TASCHNER, Karel a HOŠEK, Pavel
(vyd.). Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů, 2004. 5-27. [ISBN: 80-7255-040-3].
{Relations to Other Religions in the Hebrew Bible. In: Christians and Other Religions}.
PRUDKÝ, Martin. "»Nové« pohanství ve světle »Starého« zákona. Předmluva k českému vydání". In
MISKOTTE, Kornelis Heiko. Edda a Tóra. (Biblotheca bohemica batavica sv. 5). Benešov: EMAN,
2004. 7-19. [ISBN: 80-86211-34-7]. {«New» Paganism in the Perspective of the «Old» Testament:
Introduction to the Czech edition of the Edda and the Thora}.
PRUDKÝ, Martin. "»Jak poznáme to slovo, co nemluvil je Hospodin?« K výkladu a interpretaci starozákonní
perikopy Dt 18,15-22". In POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–1–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
otázek jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2005. 381-414. [ISBN: 80-7021-779-0]. {"»How can
we now when a message has not been spoken by the Lord?« On the interpretation of the Old Testament
pericope Dt. 18:15-22. " In: Hermeneutics as a Theory of Understanding: from Basic Linguistic
Questions to the Interpretation of the Bible}.
PRUDKÝ, Martin. "Teologie jako věda: Starozákonní biblistika jako vědní obor". In GALLUS, Petr a
MACEK, Petr (vyd.). Evangelická teologie pod drobnohledem. (Moderní česká teologie). Brno: CDK,
2006. 7-30. [ISBN: 80-7325-083-7]. {Theology as a Science: Old Testament Biblical Studies as a
Science}.
PRUDKÝ, Martin. "»Sodoma – Gomora!« (Gn 19,1-29)". In HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin. Obtížné
oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 67-82. [ISBN: 80-7195128-5]. {»Sodom – Gomorrah!« (Gen. 19:1-29).}
PRUDKÝ, Martin. "Bůh podrobil Abrahama zkoušce (Gn 22,1-19)". In HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin.
Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 91-104. [ISBN:
80-7195-128-5]. {God Put Abraham to the Test (Gen. 22:1-19).}
PRUDKÝ, Martin. "Jákobův zápas u brodu Jabok (Gn 32,23-33)". In HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin.
Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 112-125. [ISBN:
80-7195-128-5]. {Jacob’s Struggle at the Ford of Jabbok (Gen. 32:23-33).}
PRUDKÝ, Martin. "Karel A. Deurloo a jeho Malá biblická teologie (poznámka překladatele)". In DEURLOO,
Karel Adriaan. Exodus a exil: Malá biblická teologie I. (Bibliotheca bohemica batavica 7). Benešov:
EMAN, 2007. 152-161. [ISBN: 80-86211-55-X]. {Karel A. Deurloo and his Small Biblical Theology.
Translator’s note}.
PRUDKÝ, Martin. "Co to má ten dobyvatel v ústech? (Joz 1)". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol.
Obtížné oddíly Předních proroků. (Studium 7). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013.
13-30. [ISBN: 978-80-7195-724-9].
PRUDKÝ, Martin. "Rispa, statečná žena (2S 21,1-14)". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné
oddíly Předních proroků. (Studium 7). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 231-247.
[ISBN: 978-80-7195-724-9].
RÜCKL, Jan a PRUDKÝ, Martin. "Literární a teologický charakter Předních proroků – tzv. deuteronomistické dějepravné dílo". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné oddíly Předních proroků.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 367-381. [ISBN: 978-80-7195-724-9].
PRUDKÝ, Martin. "Jak Kraličtí vykládají Starý zákon". In MITÁČEK, Jiří (vyd.). Za Kralickou do Kralic
aneb 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 79-100. [978-80-7028-409-4].
5.2.1 Články ve vědeckých encyklopediích / Entries in specialist encyclopaedias
PRUDKÝ, Martin. "Art. Alfabetické písmo". In PROSECKÝ, Jiří (ed.). Encyklopedie starověkého Předního
Východu. Praha: Libri, 1999. 23-24. [ISBN: 80-85983-58-3]. {Entry: Alphabetical script. In:
Encyclopaedia of the Ancient Near East}
PRUDKÝ, Martin. "Art. Aramejština". In PROSECKÝ, Jiří (ed.). Encyklopedie starověkého Předního
Východu. Praha: Libri, 1999. 32-33. [ISBN: 80-85983-58-3]. {Entry: The Aramaic language. In:
Encyclopaedia of the Ancient Near East}
PRUDKÝ, Martin. "Art. Hebrejština". In PROSECKÝ, Jiří (ed.). Encyklopedie starověkého Předního Východu.
Praha: Libri, 1999. 119-120. [ISBN: 80-85983-58-3]. {Entry: The Hebrew language. In: Encyclopaedia
of the Ancient Near East}
PRUDKÝ, Martin. "Art. Jahwista". In PROSECKÝ, Jiří (ed.). Encyklopedie starověkého Předního Východu.
Praha: Libri, 1999. 157-158. [ISBN: 80-85983-58-3]. {Entry: The Jahwist. In: Encyclopaedia of the
Ancient Near East}
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–2–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
PRUDKÝ, Martin. "Art. Amnon, Son of David". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong,
KLAUCK, Hans-Josef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the
Bible and its Reception. Vol. 1: A (Aleph) - Anthropology. Berlin / New York: de Gruyter, 2009. 1011.
[ISBN: 978-3-11-018355-9].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Amnon, Son of Shimon". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong,
KLAUCK, Hans-Josef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the
Bible and its Reception. Vol. 1: A (Aleph) - Anthropology. Berlin / New York: de Gruyter, 2009. 1013.
[ISBN: 978-3-11-018355-9].
PRUDKÝ, Martin a DUŠEK, Jan. "Art. Aramejština". In MALINA, Jaroslav (kol.). Antropologický slovník
aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: CERM, 2009. [ISBN: 978-80-7204-560-0].
{Entry: The Aramaic language. In: Anthropological Dictionary, or: What all human beings should
know about human beings}, (podíl / proportion 70%).
PRUDKÝ, Martin. "Art. Hebrejština". In MALINA, Jaroslav (kol.). Antropologický slovník aneb co by mohl o
člověku vědět každý člověk. Brno: CERM, 2009. [ISBN: 978-80-7204-560-0]. {Entry: The Hebrew
language. In: Anthropological Dictionary, or: What all human beings should know about human
beings.}
PRUDKÝ, Martin. "Art. Písmo, alfabetické". In MALINA, Jaroslav (kol.). Antropologický slovník aneb co by
mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: CERM, 2009. [ISBN: 978-80-7204-560-0]. { Entry:
Alphabetical script. In: Anthropological Dictionary, or: What all human beings should know about
human beings.}
BĚLKA, Luboš, MALINA, Jaroslav a PRUDKÝ, Martin. "Art. Heller, Jan". In MALINA, Jaroslav (kol.).
Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: CERM, 2009. [ISBN:
978-80-7204-560-0]. {Entry: Heller, Jan. In: Anthropological Dictionary, or: What all human beings
should know about human beings}, (podíl / proportion 30%).
PRUDKÝ, Martin. "Art. Canaan (Person) I. HB/OT". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong,
KLAUCK, Hans-Josef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the
Bible and its Reception. Vol. 4: Birsha – Chariot of Fire . Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 857
[ISBN: 978-3-11-018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Calcol and Darda". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong,
KLAUCK, Hans-Josef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the
Bible and its Reception. Vol. 4: Birsha – Chariot of Fire . Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 777
[ISBN: 978-3-11-018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Carmi". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong, KLAUCK, HansJosef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the Bible and its
Reception. Vol. 4: Birsha – Chariot of Fire. Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 994-995 [ISBN:
978-3-11-018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Casiphia". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong, KLAUCK, HansJosef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the Bible and its
Reception. Vol. 4: Birsha – Chariot of Fire. Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 1024 [ISBN: 978-311-018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Chelal". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong, KLAUCK, HansJosef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the Bible and its
Reception. Vol. 5: Charisma – Czaczkes. Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 47. [ISBN: 978-3-11018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Chelub". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong, KLAUCK, HansJosef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the Bible and its
Reception. Vol. 5: Charisma – Czaczkes. Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 48. [ISBN: 978-3-11018372-6].
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–3–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
PRUDKÝ, Martin. "Art. Commandment I. HB/OT". In SPIECKERMANN, Hermann, SEOW, Choon-Leong,
KLAUCK, Hans-Josef, MENDES-FLOHR, Paul a ZIOLKOWSKI, Eric (Eds.). Encyclopedia of the
Bible and its Reception. Vol. 5: Charisma – Czaczkes. Berlin / New York: de Gruyter, 2012. 520-521.
[ISBN: 978-3-11-018372-6].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Edicts in the Bible (I. Hebrew Bible/Old Testament)". In ALLISON, Dale C.,
LEPPIN, Volker, SEOW Choon-Leong, SPIECKERMANN Hermann, WALFISH, Barry Dov,
ZIOLKOWSKI Eric. Encyclopedia of the Bible and its Reception. Vol. 7: Dress – Essene Gate. Berlin /
New York: de Gruyter, 2013. 400-401. [ISBN: 978-3-11-018375-7].
PRUDKÝ, Martin. "Art. Wetter". In FIEGER, Michael, KRISPENZ, Jutta a LANCKAU, Jörg (Hrsg.).
Wörterbuch alttestamentlicher Motive. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013. 451-457.
[ISBN: 978-3-534-24681-6].
5.3
Studie v recenzovaných časopisech / Studies in peer-reviewed journals
PRUDKÝ, Martin. "K transkripci hebrejštiny". In Teologická reflexe, 1995, 1, 1. 69-74. [ISSN: 1211-1872].
{On the Transcription of Hebrew}
PRUDKÝ, Martin. "Der Paderborner Nachdruck der Kralitzer Bibel". In Acta Comeniana, 1997, 12 (XXXVI).
312-324. [ISSN: 0231-5955]. {The Edition of the Kralice Bible Printed in Paderborn}
PRUDKÝ, Martin. "Exegeze starozákonní perikopy a její život v křesťanské tradici: Příklad Iz 44,1-5". In
Teologická reflexe, 1999, V, 2. 103-119. [ISSN: 1211-1872]. {The Exegesis of the Old Testament Text
and its Life in the Christian Tradition - The Case of Is. 44:1-5}.
PRUDKÝ, Martin. "Podstatné posuny ve vztahu křesťanů k židům v poválečné éře: Náboženské hodnoty v
poválečné éře v zrcadle křesťansko-židovských vztahů". In Teologický sborník, 1999, 1. 36-43. [ISSN:
1211-3808]. {Major Shifts in the Relationship between Christians and Jews in the Postwar Era:
Religious Values in the Postwar Era as Reflected in Christian-Jewish Relationships}
PRUDKÝ, Martin. "Maßnahmen gegen Antijudaismus in Tschechien". In Bibel und Liturgie, 2000, 73, 3. 175179. [ISSN: 006-064X]. {Measures against Antijudaism in the Czech Republic}.
PRUDKÝ, Martin. "Žalm 30. Překladové a výkladové poznámky". In Souvislosti, revue pro křesťanství a
kulturu, 2000, 43, 1. 96-109. [ISSN: 0862-6928]. {Psalm 30: Notes on Translation and Interpretation}.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní teologie v éře moderny. Retrospektiva při 100. výročí narození G. von
Rada". In Teologická reflexe, 2001, VII, 2. 101-124. [ISSN: 1211-1872]. {OT Theology in the Modern
Era. A retrospective review on the 100th anniversary of the birth of Gerhard von Rad.}.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická
reflexe, 2003, 9, 2. 117-159. [ISSN: 1211-1872]. {Old Testament Studies in the Last Decade of the 20th
Century and Beyond}.
PRUDKÝ, Martin. "Tzv. Jóašův nápis: epigrafický nález století?". In Teologická reflexe, 2003, IX, 1. 5-26.
[ISSN: 1211-1872]. {The Joash Inscription : The Epigraphic Discovery of the Century?}.
PRUDKÝ, Martin. "O roli Písma Židů pro křesťanskou teologii - aneb proč křesťané potřebují »Mojžíše a
Proroky«". In Teologická reflexe, 2006, XII, 1. 73-80. [ISSN: 1211-1872]. {About the Role of the
Tanak for Christian Theology, or, Why Christians Need "Moses and the Prophets".}
PRUDKÝ, Martin. "Slavomil C. Daněk v kontextu starozákonní biblistiky 20.-30. let". In Studie a texty
Evangelické teologické fakulty, 2007, 11 (2007/2). 1-13. [ISSN: 1802-6818]. {S. C. Daněk against the
Background of Old Testament Studies in the 1920s and 1930s}.
PRUDKÝ, Martin. "Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu
Hebrejské bible". In Tesáno do kamene, psáno na pergamen, tištěno na papír. Studie a texty ETF č. 13,
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–4–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
2008. 131-158. [ISSN: 1802-6818]. {Biblia Hebraica quinta editione: New solutions to old problems in
the text-critical edition of the Hebrew Bible}.
PRUDKÝ, Martin. "»Text - Kontext - Inhalt - Botschaft«. Zu Jan Hellers »Leisten«". In Communio viatorum,
2008, 50, 1. 93-111. [ISSN: 0010-3713]. {«Text – Context – Content – Message». On Jan Heller’s
«Achievement»}.
PRUDKÝ, Martin. "Desatero netradičně aneb k problému vykládání a interpretace Bible". In Teologická
reflexe, 2009, 15, 1. 76-93. [ISSN: 1211-1872]. {A Non-Traditional View of the Decalogue: the
Problem of Interpreting the Bible}.
PRUDKÝ, Martin. "Funktion der direkten Reden in Erzählungen: Am Beispiel Gen 22,1-19". In Communio
viatorum, 2009, 51, 2. 198-223. [ISSN: 0010-3713]. {The Function of Direct Speech in Narratives:
Based on the Example of Gen. 22:1-19}.
PRUDKÝ, Martin. "Teologie v dějinách - dějiny v teologii: christocentrismus a hermeneutický deficit
teologického prohlášení z Barmen (1934)". In Teologie a dějiny. Studie a texty ETF č. 14, 2009. 94-110.
[ISSN: 1802-6818]. {Theology in History - History in Theology: Christocentrism and the
Hermeneutical Deficit of the Theological Declaration of Barmen (1934)}.
PRUDKÝ, Martin. "Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii". In Život
Dekalogu, život Písma. Studie a texty ETF č. 16, 2010. 3-23. [ISSN: 1802-6818]. {The Decalogue in
Biblical Theology: The Text of the Ten Commandments and its Significance for the Bible and its
Theology}.
PRUDKÝ, Martin. "Desatero pro 21. století?". In Listy filologické, 2010, 133, 1-2. 79-95. [ISSN: 0024-4457].
{A Decalogue for the 21st Century?}.
PRUDKÝ, Martin. "Funkce tzv. »formule milosti« (Ex 34,6b-7) v daném kontextu a její pojetí v českých a
slovenských překladech Písma". In Starozákonní biblistika včera a dnes. Studie a texty ETF č. 19, 2011.
[ISSN: 1802-6818]. { The Function of the "Grace Formula" (Ex. 34:6b-7) in its Context, and its
Interpretation in Czech and Slovak Translations of the Scripture }.
PRUDKÝ, Martin. "Místo a funkce Dekalogu v dějinách náboženství starověkého Izraele v pohledu M. Biče".
In Starozákonní biblistika včera a dnes. Studie a texty ETF č. 19, 2011. [ISSN: 1802-6818]. {The Place
and Function of the Decalogue in the Religious History of Ancient Israel as Seen by Miloš Bič}
5.4
Studie v recenzovaných sbornících / Studies in peer-reviewed collections
of articles
PRUDKÝ, Martin. "Der prüfende Gott - Genesis 22: Was Abraham eigentlich opfern sollte". In
PAVLINCOVÁ, Helena a PAPOUŠEK, Dalibor (ed.). The Bible in Cultural Context. Brno: Česká
společnost pro studium náboženství, 1994. 247-254. [ISBN: 80-901823-0-5].
PRUDKÝ, Martin. "Reflections on the Jewish-Christian Dialogue as Inspiration for Christian Theology". In
GÁL, Fedor a PUŠKOVÁ, Jitka (ed.). International Symposium: Christianity - Judaism - Islam. Praha:
Evropský kulturní klub, 1994. 192-197. [ISBN: 80-85212-26-9].
PRUDKÝ, Martin. "Der pädagogische Überschuß des Grammatikentwurfs von Wolfgang Schneider". In
TALSTRA, Eep (ed.). Narrative and Comment. Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis,
1995. 137-146.
PRUDKÝ, Martin. "Setkání (dialog) judaismu a křesťanství: Inspirace či provokace pro křesťanskou teologii?".
In HANUŠ, Jiří (vyd.). Svatý Pavel, synagoga a církev. Brno: CDK, 1995. 81-101. {Encounter
(Dialogue) between Judaism and Christianity: Inspiration or Provocation for Christian Theology?}
PRUDKÝ, Martin. "»Geh hin in das Land, das ich dich sehen lassen werde«: Beobachtungen zu den Motiven,
die »das Land« in der Einleitung des Abraham-Zyklus bestimmen (Gen 11,27-12,5)". In PRUDKÝ,
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–5–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
Martin (Hrsg.). Landgabe. Praha: OIKOYMENH, 1995. 44-63. [ISBN: 80-85241-93-5].
PRUDKÝ, Martin. "Duo loci vel locus duplex unanimis: K literární a teologické integritě 1. a 2. výroku
dekalogu". In BENEŠ, Ladislav (vyd.). Ministerium Verbi Divini. Praha: Kalich, 1996. 103-117.
[ISBN: 80-7017-984-8]. {Duo loci vel locus duplex unanimis: On the literary and theological integrity
of the first and second statements of the decalogue}
PRUDKÝ, Martin. "Několik poznámek k předpokladům konceptu inkarnace v teologii Starého zákona". In
KARFÍKOVÁ, Lenka a ŠPINKA, Štěpán (vyd.). Vtělení, vykoupení, církev. Praha: Portál, 1997. 8-15.
[ISBN: 80-85795-16-7]. {Several Remarks on the Presupposition of the Concept of Incarnation in
Theology in the Old Testament}.
PRUDKÝ, Martin. "»Být pamětliv« (z-k-r) jako stěžejní prvek naší víry, klíčový termín biblické teologie a pilíř
bohoslužby". In MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (red.). Rozpravy / Samenspraak 1998.
Heršpice / Kampen: EMAN / KOK, 1998. 16-28. [ISBN: 80-86211-00-2]. {»Bearing in Mind« (z-k-r)
as a Central Element of our Faith, a Key Concept of Biblical Theology, and a Pillar of Worship}
PRUDKÝ, Martin. "»Indachtig zijn« (z-k-r-), kernpunt van het geloof, sleutelwoord voor Bijbelse Theologie en
pijler van de eredienst". In MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (eds.). Rozpravy / Samenspraak
1998. Heršpice / Kampen: EMAN / KOK, 1998. 18-34. [ISBN: 90-242-9395-2].
PRUDKÝ, Martin. "Tázání po budoucím čase aneb indikativ futura versus kohortativ". In HOBLÍK, Jiří (vyd.).
»Pouštěj svůj chléb po vodě...«, Sborník pro Milana Balabána. Brno: CDK, 1999. 138-150. [ISBN: 8085959-51-8]. {Enquiring about the Future Tense; or, Future Indicative versus Cohortative}
PRUDKÝ, Martin. "Význam Desatera pro pluralistickou společnost". In DIVIŠOVÁ, Milada, DOLEŽELOVÁ,
J., KŘÍŽKOVÁ, M. R. a PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. 1726. [ISBN: 80-7021-293-4]. {The Significance of the Ten Commandments for a Pluralist Society}
PRUDKÝ, Martin. "Záhuba židů a postoje křesťanů: (přednáška v Kutné Hoře, 6. května 1995)". In
DIVIŠOVÁ, Milada, DOLEŽELOVÁ, J., KŘÍŽKOVÁ, M. R. a PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog
křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. 133-169. [ISBN: 80-7021-293-4]. {The Annihilation of the
Jews and the Attitude of Christians. (Lecture in Kutná Hora on 6 May 1995}
PRUDKÝ, Martin. "Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotta". In DIVIŠOVÁ, Milada, DOLEŽELOVÁ, J.,
KŘÍŽKOVÁ, M. R. a PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů a Židů. Praha: Vyšehrad, 1999. 339353. [ISBN: 80-7021-293-4]. {Judaism and Israel in the Theology of K. H. Miskotte}
PRUDKÝ, Martin. "Die Rolle der Apokalyptik in den Gesamtdarstellungen der alttestamentlichen Theologie:
Forschungsgeschichtlichen Notizen zu einem biblisch-theologischen Problem". In NOORT, Ed a
POPOVIČ, Mladen (Hrsg.). Hoffnung für die Zukunft, Modelle eschatologischen und apokalyptischen
Denkens. Vorträge der zweiten Konferenz der Südostmitteleuropäischen und Niederländischen
Theologischen Fakultäten in Cluj (Rumänien). (Theologie zwischen Ost und West Band 2). Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen, 2001. 65-79. [ISBN: 90-367-1599-7].
PRUDKÝ, Martin. "Jesaja 44,1-5 als Predigttext zu Pfingstsonntag". In DYK, Janet W., VAN MIDDEN, Piet
J., SPRONK, K., VENEMA, G. J. a ZUURMOND, Rochus (eds.). Unless some one guide me...
Festschrift for Karel A. Deurloo. (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities,
Supplement Series 2). Maastricht: Shaker, 2001. 137-148. [ISBN: 90-423-0140-6].
PRUDKÝ, Martin. "»Nezobrazíš si Boha« – poznámky k významu a důsledkům biblického přikázání". In
PURŠL, Ladislav (ed.). Při brodu Jabok: sborník pro Mireiu Ryškovou. Praha: Advent-Orion, 2001.
159-173. [ISBN: 80-7172-768-7]. {»You Shall Not Make for Yourself an Image of God« – Notes on
the Significance and Consequences of the Biblical Commandment}
DEURLOO, Karel Adriaan a PRUDKÝ, Martin. "De heerschappij over de aarde (Genesis 1:26-28)". In
MORÉE, Peter C. A. a TRUSINA, Tomáš (ed.). Samenspraak / Rozpravy 2001: Mens en milieu – een
vicieuze cirkel? (Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice: EMAN, 2001. 7-9. [ISBN: 80-86211-19-3]
(podíl / proportion 50%).
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–6–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
DEURLOO, Karel Adriaan a PRUDKÝ, Martin. "Panování nad zemí (Genesis 1,26-28)". In MORÉE, Peter
C. A. a TRUSINA, Tomáš (ed.). Rozpravy / Samenspraak 2001: Člověk a příroda – bludný kruh?
(Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice: EMAN, 2001. 7-9. [ISBN: 80-86211-18-5]. {Ruling over
the Earth (Genesis 1:26-28)}, (podíl / proportion 50%).
PRUDKÝ, Martin. "»You Shall Not Make Yourself an Image«: The Intention and Implications of the Second
Commandment". In PRUDKÝ, Martin (ed.). The Old Testament as Inspiration in Culture. Třebenice:
Mlýn, 2001. 37-51. [ISBN: 80-902296-8-9].
PRUDKÝ, Martin. "Die zwei Versionen des Sabbatgebotes: Strukturelle Übereinstimmungen und Variationen".
In NOORT, Ed (Hrsg.). Religion und Normativität: Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog
damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen
Theologischen Fakultäten in Groningen. (Theologie zwischen Ost und West Band 3). Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen, 2004. 57-68. [ISBN: 90-367-2043-5].
PRUDKÝ, Martin. "Hospodin, »bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«. Teologie milosti ve Starém
zákoně ". In KARFÍKOVÁ, Lenka a MRÁZEK, Jiří (vyd.). Milost podle Písma a starokřesťanských
autorů. Jihlava: Mlýn, 2004. 1-50. [ISBN: 80-86498-08-5]. {The Lord, »a God of Grace« & Israel, a
People »by God’s Grace«. The Theology of Grace in the Old Testament.}
PRUDKÝ, Martin. "Tschechische Lyriker der Moderne und das Alte Testament". In BARTON, John, EXUM,
J. Cheryl a OEMING, Manfred (Hg.). Das Alte Testament und die Kunst. Beiträge des Symposiums
»Das Alte Testament und die Moderne« anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901 –
1971) Heidelberg, 18. – 21. Oktober 2001. (Altes Testament und Moderne 15). Münster: LIT Verlag,
2005. 207-226. [ISBN: 3-8258-5462-0]. {Czech Lyric Poets of the Modern Age and the Old
Testament}.
PRUDKÝ, Martin. "The Two Versions of the Sabbath-Commandment: Structural Similarities". In NIEMANN,
Hermann Michael a AUGUSTIN, Matthias (eds.). Stimulation from Leiden: Collected Communications
to the XVIIIth Congress of the International Organisation for the Study of the Old Testament, Leiden
2004. (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums 54). Frankfurt a. M.,
Berlin, New York: Peter Lang, 2006. 239-255. [ISBN: 3-631-55049-9].
PRUDKÝ, Martin. ""Jdi ze země své... do té země, kterou ti ukážu!" (Gn 12,1). Kontinuita a kontrast jako
znaky abrahámovské cesty života". In NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost. Sborník k poctě
80. narozenin Ludvíka Armbrustera. (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae
Pragensis, Theologica et Philosophica 11). Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství
Karolinum, 2008. 218-231. [ISBN: 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159]. {'Go forth from your native
land – to the land that I will show you' (Gen. 12:1). Continuity and Contrast as Decisive Markers of the
Abrahamic Way of Life}.
PRUDKÝ, Martin. "Der Weg Abrahams. Eine einzigartige Geschichte mit universaler Perspektive". In
KOFFEMAN, Leo J. (Hg.). Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität. Vorträge
der sechsten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten
in Prag 2008. (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 85). Frankfurt am Main: Lembeck, 2009. 15-28.
[ISBN: 978-3-87476-605-0]. {The Journey of Abraham: A Particular Story with a Universal
Perspective}
PRUDKÝ, Martin. "Königtum in Israel aus kritischer Sicht der deuteronomistischen Texten". In RUTSATZ,
Manuela a SCHWARZER, Matthias (red.). Staat und Kirche. "Theologische Tage" zum 600jährigen
Bestehen der Universität Leipzig. (Leipziger Universitätsreden. Neue Folge, Heft 111). Leipzig:
Universität Leipzig, 2011. 11-36. [ISBN: 978-3-941152-15-1].
PRUDKÝ, Martin. "Theologie an der Prager Universität und in der Gesellchaft und Kirche Böhmens". In
SCHWÖBEL, Ch., SCHRÖTER, Jens a ROSKOVEC, Jan. Die Rolle der wissenschaftlichen Theologie
in Universität, Gesellschaft und Kirche. (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für
Theologie 36). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012. 9-14. [ISBN: 978-3-374-03032-3].
PRUDKÝ, Martin. "Observations on the term "Knaan/Knaanite" in the Biblical Tradition". In BLÁHA, Ondřej,
DITTMANN, Robert a ULIČNÁ, Lenka (eds.). Knaanic Language: Structure and Historical
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–7–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
Background. (Conference Knaanic language. Structure and Historical Background). Praha: Academia,
2013. 215-234. [978-80-200-2295-0].
5.5
Recenze v recenzovaných časopisech
/ Book reviews in peer-reviewed journals
PRUDKÝ, Martin. "Hermeneutická příručka k Eliášovi: (recenze: K. Grünwaldt (ed.), Was suchst du hier,
Elia?, Rheinbach-Merzbach 1995)". In Teologická reflexe, 1996, 2, 1. 88-90. [ISSN: 1211-1872] {A
Hermeneutical Handbook on Elijah (a review of: K. Grünwaldt (ed.), Was suchst du hier, Elia?,
Rheinbach-Merzbach 1995)}
PRUDKÝ, Martin. "Moderní kompendium k dějinám a literatuře Starého zákona". In Teologická reflexe, 1997,
2. 180-184. [ISSN: 1211-1872] {A Modern Compendium on the History and Literature of the Old
Testament}
PRUDKÝ, Martin. "Leo G. Perdue: The Collapse of History. Reconstructing Old Testament Theology:
(recenze/review)". In Communio viatorum, 1998, 40, 1. 74-84. [ISSN: 0010-3713]
PRUDKÝ, Martin. "Moderní komplexní nástroj ke studiu Písma: recenze BibleWorks v.4". In Teologická
reflexe, 2000, 2000, 1. 90-95. [ISSN: 1211-1872]. {A Modern Comprehensive Tool for Biblical
Studies: review of BibleWorks, version 4.}
5.6
Edice / Editorial activities
(editorství recenzovaných sborníků, monografických čísel recenzovaných časopisů aj.)
PRUDKÝ, Martin (Hrsg.). Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha: OIKOYMENH &
Kok Pharos, 1995. 302. [ISBN: 80-85241-93-5].
MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (ed.). Rozpravy / Samenspraak 1996/97: Církev jako menšina
(Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice: EMAN, 1997. 80. [ISBN: 80-86211-00-2] {The Church as a
Minority}, (podíl / proportion 50%).
MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (ed.). Rozpravy / Samenspraak 1996/97: De kerk als minderheid
(Bibliotheca bohemica batavica). Kampen: Kok, 1997. 80. [ISBN: 80-86211-00-2] , (podíl / proportion
50%).
MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (ed.). Rozpravy / Samenspraak 1998: Jak bolí Bůh (Biblická
teologie a liturgie) (Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice / Kampen: EMAN / KOK, 1998. 80.
[ISBN: 80-86211-00-2] {Aching for God (Biblical Theology and Liturgy}, (podíl / proportion 50%).
MORÉE, Peter C. A. a PRUDKÝ, Martin (ed.). Rozpravy / Samenspraak 1998: Onrustig om God - Bijbelse
theologie en Liturgie (Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice / Kampen: EMAN / KOK, 1998. 103.
[ISBN: 90-242-9395-2], (podíl / proportion 50%).
PRUDKÝ, Martin a NEČIL, David. "Bibliografie Milana Balabána do roku 1999". In HOBLÍK, Jiří (vyd.).
»Pouštěj svůj chléb po vodě...«, Sborník pro Milana Balabána. Brno: CDK, 1999. 203-210. [ISBN:
80-85959-51-8]. {Bibliography of Milan Balabán up until 1999}, (podíl / proportion 50%).
DIVIŠOVÁ, Milada, DOLEŽELOVÁ, J., KŘÍŽKOVÁ, M. R. a PRUDKÝ, Martin (vyd.). Dialog křesťanů
a Židů: Výbor textů ze Zpravodaje SKŽ z let 1991-1998. Praha: Vyšehrad, 1999. 448. [ISBN: 80-7021293-4] {Dialogue between Christians and Jews: Selected Texts from the Newsletter of the Society of
Christians and Jews}, (podíl / proportion 30%).
PRUDKÝ, Martin (ed.). The Old Testament as Inspiration in Culture. Třebenice: Mlýn, 2001. 206+XVI.
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–8–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
[ISBN: 80-902296-8-9]
PRUDKÝ, Martin a ROSKOVEC, Jan (vyd.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice (Studie a
texty Evangelické teologické fakulty 9). Jihlava: Mlýn, 2005. 172. [ISBN: 80-86498-12-3]
{Interpretations and Interpreters. Studies on Biblical Hermeneutics}, (podíl / proportion 50%).
PRUDKÝ, Martin a DROBÍKOVÁ, Barbora. "Bibliografie prací Jana Hellera". In HELLER, Jan. Hlubinné
vrty. Rozbory biblických statí a pojmů. Praha: Kalich, 2008. 309-316. [ISBN: 978-80-7017-083-0].
{Bibliography of Jan Heller's Works}, (podíl / proportion 80%).
PRUDKÝ, Martin a SLÁMA, Petr (vyd.). Tesáno do kamene - Psáno na pergamen - Tištěno na papír: Studie
ke starozákonní hermeneutice (Studie a texty Evangelické teologické fakulty 13). Jihlava: Mlýn, 2008.
224. [ISBN: 80-86498-31-7] {Carved in Stone – Written on Parchment – Printed on Paper: Studies on
Old Testament Hermeneutics}, (podíl / proportion 50%).
PRUDKÝ, Martin (vyd.). Život Dekalogu, život Písma (Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16).
Jihlava: Mlýn, 2010. 105. [ISBN: 80-86498-40-9] {The Life of the Decalogue, the Life of the
Scriptures}
5.7
Studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících
/ Studies in journals and collections of articles
HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin. "Die Prager Arbeit am Alten Testament und ihre Analogien zur sog.
Amsterdamer Schule". In Summa. Blad van de theologische faculteit van de UvA, 1987, 19, juni. 14-18.
(podíl / proportion 30%).
PRUDKÝ, Martin. "Genesis 22". In Křesťanská revue, 1990, 57. 77-82; 13-115. [publikace klíčových pasáží
disertační práce; publication of key passages of dissertation]
PRUDKÝ, Martin. "K vystoupení Reubena Bergera v kulturním středisku Labe: (Praha 4 - Modřany, 29.
března 1992)". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1992, 9. 9-11 {On the Speech Given by
Reuben Berger in the Elbe Cultural Centre, Prague 4, Modřany, 29 March 1992}
PRUDKÝ, Martin. "Národ ve Starém zákoně". In Křesťanská revue, 1993, LX, 6,7. 142-147 a 177-183. {The
Concept of Nation in the Old Testament}
PRUDKÝ, Martin. "Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotte". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů,
1993, 24. 4-17. {Judaism and Israel in the Theology of K.H. Miskotte}
PRUDKÝ, Martin. "Záhuba Židů a postoje křesťanů". In ČAPEK, Jan (vyd.). Za války a po válce. Praha:
Synodní rada ČCE, 1995. 17-47. [ISBN: 80-901910-3-7]. {The Annihilation of the Jews and the
Attitude of Christians}
PRUDKÝ, Martin. "Vztah v pohledu biblické antropologie". In Hlad, vztah a blaženství. Liberec: Okresní
ústav sociálních služeb, 1996. 37-45. {Relationship from the Viewpoint of Biblical Anthropology}
PRUDKÝ, Martin. ""In God's Image" - What Ideologies Offend the Image of God in Humanity?: ICCJ
Consultation, Mainz 1996: Created in God's Image - The Imperat". In From the Martin Buber House,
1997, 24. 65-69
PRUDKÝ, Martin. "Význam Desatera pro pluralistickou společnost: (přednáška, Konrad Adenauer Stiftung &
Vzdělávací centrum židovského muzea)". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1997, 38. 4-13.
[ISSN: 1802-2642] {The Significance of the Ten Commandments for a Pluralist Society}
PRUDKÝ, Martin. "The Challenge of Finding Intellectual Credibility for Religions: A Christian Perspective".
In From the Martin Buber House, 1998, 25. 113-116
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
–9–
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
PRUDKÝ, Martin. "Empowerment and Powerlessness - Minorities and Majorities in a Pluralist Society:
Workshop paper, ICCJ Consultation, Erlbach (BRD) 24.8.1998". In From the Martin Buber House,
1999, 26. 146-150
PRUDKÝ, Martin. "Izrael - lid Hospodinův ve svědectví Písma: Inspirace a provokace naší eklesiologii". In
PFANN, Miroslav (vyd.). Téma: Církev. Heršpice: EMAN, 1999. 50-63. [ISBN: 80-86211-08-8].
{Israel – the People of the Lord as Testified to by Scripture: Inspiration and Challenge for our
Ecclesiology}
PRUDKÝ, Martin. "Regional Experiences: A Panel Discussion, ICCJ Consultation, Erlbach (BRD) 24.8.1998".
In From the Martin Buber House, 1999, 26. 161-162
PRUDKÝ, Martin. "Výklad /společného/ Písma: Nebezpečí teologického antijudaismu při výkladu
starozákonních textů". In Getsemany, 1999, 98, 9. 212-220. [ISSN: 1210-485X]. {The Interpretation of
the (Common) Scripture. The Danger of Theological Anti-Judaism in Interpreting Old Testament
Texts}.
PRUDKÝ, Martin. "Tzv. »svaté války« ve starověkém Orientu a ve vyznání Izraele". In Zpravodaj SKŽ, 2004,
50. 8-15. [ISSN: 1802-2642] {The "Holy War" in the Ancient Near East and in Israel's Witness}.
PRUDKÝ, Martin. "Barmen und das Alte Testament". In RITTER-WERNECK, Roland (Hrsg.). Akademie
Report 3/05. Wien: Evangelische Akademie, 2005. 9-18.
PRUDKÝ, Martin a ROSKOVEC, Jan. "Homosexualita ve světle biblických textů. Problematika
homosexuálních vztahů. (Knižnice studijních textů ČCE 1). Praha: SR ČCE, 2006. 4-36.
{Homosexuality in the Light of Biblical Texts. Issues Relating to Homosexual Relationships.},
(podíl / proportion 50%).
PRUDKÝ, Martin. "Narativní výpověď o tajemství Izraele". In KÓNYA, Peter (ed.). "Nezapomenutelné je
dedičstvo otcov...". Štúdie k dejinám a súčasnosti protestantizmu v strednej Európe. K osemdesiatym
narodeninám biskupa Jána Midriaka. (Acta collegii evangelici prešoviensis 10). Prešov: Vydavatelstvo
Prešovskej univerzity, 2009. [ISBN: 978-80-8068-992-6]. {The Narrative Testimony to the Secret of
Israel}
PRUDKÝ, Martin. "Neúprosný úděl versus Hospodin, Bůh, jenž se obrátil a litoval zlého". In Křesťanská
revue, 2009, 76, 6. 17-21. [ISSN: 0023-4613]. {Inexorable Fate versus the Lord God, who has Relented
and Regretted Evil}
PRUDKÝ, Martin. "O Dekalogu včera a dnes". In Dialog Evropa XXI, 2009, 18, 3-4. 10-21. [ISSN: 12108332]. {On the Decalogue in the Past and Today.}
PRUDKÝ, Martin. "K otázkám kontinuity a diskontinuity mezi KEBF a ETF UK". In RUML, Ondřej (ed.). K
svobodě je dlouhé putování. Benešov: EMAN, 2010. 51-68. [ISBN: 978-80-86211-68-8]. {On the
Continuity and Discontinuity between the Comenius Faculty of Protestant Theology and the Protestant
Faculty of Theology of Charles University in Prague}.
PRUDKÝ, Martin. "A stalo se Slovo Hospodinovo...". In PLZÁKOVÁ, Elen (ed.). A stalo se slovo... Sborník
příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze
24.–28. ledna 2011. (Knižnice Spolku evangelických kazatelů 17). Benešov: EMAN, 2012. 8-24.
[ISBN: 978-80-86211-77-0]. {And the Word of the Lord Came to … }
5.7.1 Články ve všeobecných encyklopediích a lexikonech
/ Entries in general encyclopaedias
Encyklopedický slovník. Praha: Encyklopedický dům & Odeon, 1993. 1253.
PRUDKÝ, Martin: celkem 99 věcných hesel z oblasti biblistiky a dějin a literatury judaismu. {A total
of 99 entries in the fields of biblical studies and the history and literature of Juaism.}
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 10 –
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Praha: Diderot, 1999. [ISBN: 80-902555-2-3]
PRUDKÝ, Martin: celkem 252 věcných a biografických hesel z oblasti biblistiky, judaismu a
křesťanství. {A total of 252 subject and biographical entries in the fields of biblical studies,
Judaism and Christianity.}
Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. [ISBN: 80-7181-959-X]
PRUDKÝ, Martin: celkem 723 hesel z oblasti biblistiky, religionistiky, judaismu a křesťanství. {A
total of 723 entries in the fields of biblical studies, religious studies, Judaism and Christianity.}
5.8
Učebnice / Text-books
PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha: Scriptum, 1992. 334 [ISBN: 80-85528-17-7]. {A
Text-Book of Exercises in Biblical Hebrew}
Recenzováno v odborných časopisech / Reviewed in:
HELLER, Jan. „Martin Prudký: Cvičebnice biblické hebrejštiny (Hebräisches Übungsbuch). In
Communio viatorum 35/1 (1993), 77-81 [ISSN: 0010-3713].
SEGERT, Stanislav. „Cvičebnice biblické hebrejštiny“. In Archív Orientální 62 (1994), 441 [ISSN:
0044-8699].
5.9
Překlady / Translations
(překlad monografií, odborných studií a dokumentů)
"Teologické prohlášení k přítomné situaci německé evangelické církve, Barmen 31. května 1934". In Křesťanská
revue, 1984, 51, 5. 111-112. { Theological Declaration Concerning the Present Situation of the German
Evangelical Church, Barmen, 31 May 1934}
Přetištěno /Reprinted: "Barmenské theologické prohlášení (1934)". In LOHSE, Bernhard. Epochy dějin
dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003. 194-195. [ISBN: 80-86498-04-2]
MOLTMANN, Jürgen. "Bůh jako naděje: Osobitost křesťanské teologie". In KUSCHEL, Karl-Josef. Teologie
20. století: Antologie. (Studium 3), 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 129-135. [ISBN: 80-7021-074-5].
{God as Hope: The Distinctive Character of Christian Theology}
JANOWSKI, Bernd. "Člověk ve starověkém Izraeli. Základní otázky starozákonní antropologie". In Teologická
reflexe, 2005, XI, 2. 117-143. [ISSN: 1211-1872]. {The Human Being in Ancient Israel. Fundamental
Questions of Old Testament Anthropology.}
DEURLOO, Karel Adriaan. Exodus a exil: Malá biblická teologie I (Bibliotheca bohemica batavica 7).
Benešov: EMAN, 2007. 168. [ISBN: 80-86211-55-X]. {Exodus and Exile: a Small Biblical Theology
I.}
5.10 Odborná spolupráce na oficiálních církevních dokumentech
/ Expert cooperation on official church statements
SLÁMA, Petr, PRUDKÝ, Martin, CEJPOVÁ, Lydie a LUKÁŠOVÁ, Věra. "Prohlášení synodu ČCE o
vztahu křesťanů k Židům. Dokument 30. synodu ČCE. (Dokument synodu ČCE). Praha: 2002.
{Statement by the Synod of the Evangelical Church of Czech Brethren on the Relationship between
Christians and Jews. Document of the 30th Synod of the Evangelical Church of Czech Brethren},
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 11 –
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
(podíl / proportion 25%).
PRUDKÝ, Martin a ROSKOVEC, Jan. "Homosexualita ve světle biblických textů. Materiály 31. synod u
ČCE. Praha: SR ČCE, 2005. {Homosexuality in the Light of Biblical Texts. Materials for the 31st
Synod of the Evangelical Church of Czech Brethren}, (podíl / proportion 50%).
Ostatní publikace / Other publications
5.11 Zprávy / Reports
PRUDKÝ, Martin. "Konzultace expertů o prezentaci Židů ve školní výuce (zpráva)". In Zpravodaj Společnosti
křesťanů a Židů, 1993, Č. 21. 28-29.
PRUDKÝ, Martin. "Seminář o sabatu (zpráva)". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1993, Č. 21. 27-28.
PRUDKÝ, Martin. "O mezinárodním akademickém sympoziu »Starý zákon jako inspirace v kultuře«". In
Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1995, Č. 34. 44-45.
PRUDKÝ, Martin. "Ten druhý jako tajemství a výzva: Mezinárodní kolokvium ICCJ v Římě (1997)". In
Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1997, Č. 38. 29-31.
PRUDKÝ, Martin. "Výroční členská schůze ICCJ". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1997, Č. 38. 3232.
PRUDKÝ, Martin. "Zpráva o zasedání výkonného výboru ICCJ". In Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů,
1997, Č. 37. 17-18.
PRUDKÝ, Martin. "Zpráva ze zasedání synodu". In Souterrain, 2003, Č. 6. 2-4.
5.12 Biografické medailony, nekrology / Biographical notes
PRUDKÝ, Martin. "Nekrolog – Miloš Bič (19.11.1910 – 28.4.2004)". In Český bratr, 2004. 22-24.
PRUDKÝ, Martin. "Für Professor Heller zu seinem 80. Geburtstag". In Communio viatorum, 2005, XLVII, 3.
335-339. [ISSN: 0010-3713].
PRUDKÝ, Martin. "Jan Heller – 80". In Český Bratr, 2005, 81, 5. 10.
PRUDKÝ, Martin. "Janu Hellerovi k 80. narozeninám (ETF UK 3.5.2005)". In HELLER, Jan. Podvečerní
děkování. Vzpomínky, texty a rozhovory. (rozhovory). Praha: Vyšehrad, 2005. 257-268. [ISBN: 807021-809-6].
PRUDKÝ, Martin. "Prof. Janu Hellerovi při jeho osmdesátinách". In Informační bulletin České biblické
společnosti, 2005. 24-26. [ISSN: 1210-2571].
PRUDKÝ, Martin. "Prof. Josef Smolík (27. 3 1922 – 4. 2. 2009): oratio funeralis". In Křesťanská revue, 2009,
76, 4. 50-52. [ISSN: 0023-4613].
5.13 Ankety, rozhovory, diskuse / Interviews, discussions
DEURLOO, Karel Adriaan a PRUDKÝ, Martin. "Ocitnout se uprostřed děje: Biblická teologie v podání tzv.
amsterdamské školy (rozhovor)". In Protestant, 2003, XIV, 5. 5-8. [ISSN: 1210-4361].
DOLISTA, Josef, HELLER, Jan, NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, PRUDKÝ, Martin, SLÁMA, Petr,
SOKOL, Jan, SÝKORA, Jaroslav, ŠTEFAN, Jan a TICHÝ, Ladislav. "Diskuse o sapienciálních
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 12 –
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
knihách". In Teologický sborník, 2002, 4. 24-25. [ISSN: 1211-3808].
FLIEDR, Bob a PRUDKÝ, Martin. "Palestinci versus Židé.“ In ČT24 – pořad Před půlnocí dne 25. 8. 2005.
HOŠEK, Pavel a PRUDKÝ, Martin. "Nadále chci být především teolog. Rozhovor s Martinem Prudkým,
prorektorem Univerzity Karlovy". In Křesťanská revue, 2010, LXXVII, 4. 18-21. [ISSN: 0023-4613].
MAMULA, Jan a PRUDKÝ, Martin. "S doc. Martinem Prudkým o celoživotním vzdělávání, písmácích a
nevratném »aha-efektu«". In Český bratr, 2004, 80 10. 16-17. [ISSN: 1211-6793].
PRUDKÝ, Martin. "Známe nové presbytery?" In Souterrain, 1993, 10. 75-77.
PRUDKÝ, Martin. "Dálkový výslech Martina Prudkého (interview)". In Souterrain, 1996, 4. 31.
PRUDKÝ, Martin. "Diskuse o sapienciálních knihách". In Teologický sborník, 2002, 4. 24-25. [ISSN: 12113808]
PRUDKÝ, Martin. "Gaza – minirozhovor". In Lidové noviny, rubrika Zahraničí, 19.8.2005. [ISSN: 0862-5921].
PRUDKÝ, Martin. "Všechno nezáleží na děkanovi". In Český bratr, 2005. 4.
PRUDKÝ, Martin. "Pečovat o souhru fakultní obce (rozhovor)". In Protestant, 2006. 1+3. [ISSN: 1210-4361]
PRUDKÝ, Martin. "Odpověď na rozhovor s Janem Bednářem". In Universum, 2007, 17, 1. 8-10. [ISSN: 08628238].
PRUDKÝ, Martin. "Anketa – Benedikt XVI. a jeho setkání s akademickým světem (27.9.2009)". In
Universum, 2009, 19, 4. 8-9. [ISSN: 0862-8238].
PRUDKÝ, Martin, BALABÁN, Milan, ČERVENKA, Miroslav, DUKA, Dominik, HAUPTOVÁ, Zoe,
HELLER, Jan a HŘEBÍK, Josef. "Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible: Žalm
30". In Souvislosti, 2000, 1. 96-150. [ISSN: 0862-6928].
PRUDKÝ, Martin a BENEŠOVÁ, Ivana. "»Es hängt nicht alles vom Dekan ab« (Interview)". In Evangelische
Nachrichten aus Tschechien, 2005, 11. 7.
PRUDKÝ, Martin a BENEŠOVÁ, Ivana. "»Everything does not depend on the dean « (Interview)". In
Evangelische Nachrichten aus Tschechien, 2005, 11. 7.
PRUDKÝ, Martin a KOHOUTOVÁ, Marie. "Kolik je slov pro jednoho boha? S Martinem Prudkým o
sympoziu Colloquium biblicum". In iForum, 2011.
PRUDKÝ, Martin, VACULÍK, L., SCHWARZENBERG, K., ŠIKLOVÁ, J., EBEN, P. a SIDON, K.
"Anketa k Desateru". In Lidové noviny, 2000, Orientace, 8.1.2000. 21-21. [ISSN: 0862-5921].
VACULÍK, Ludvík, SCHWARZENBERG, Karel, ŠIKLOVÁ, Jiřina, PRUDKÝ, Martin a SIDON, Karol.
"Desatero přikázání očima deseti osobností". In Lidové noviny, 2000, Orientace, 8.1.2000. 19-22.
[ISSN: 0862-5921].
ŽENATÁ, Daniela a PRUDKÝ, Martin. "Několik otázek prorektorovi UK Martinu Prudkému". In Český
bratr, 2010, 86, 6. 16-17.
5.14 Promluvy, kázání / Speeches, sermons
PRUDKÝ, Martin. "Pobožnost při zahájení akademického roku 1990/1991". In FILIPI, Pavel a PIVOŇKA,
Petr. Ročenka Evangelické teologické fakulty UK. Praha: Karolinum, 1993. 42-46.
PRUDKÝ, Martin. "»Co je ’emet?« Aneb: Kterak začínající český evangelický bohoslovec hledal svou
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 13 –
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
teologickou orientaci v době po XVI. sjezdu KSČ (Autobiografická črta z perspektivy nedostatečného
odstupu)". In HALAMA, Jindřich. Ročenka Evangelické teologické fakulty UK 1993-1996. Praha: ETF
UK, 1996. 34-43.
PRUDKÝ, Martin. "»Slyš, Izraeli, Hospodin je Bůh náš«: kázání při imatrikulaci nových studentů ETF UK
(Karolinum 6.10.1998)". In Křesťanská revue, 1999, LXVI, 1. 3-6. [ISSN: 1212-5083].
PRUDKÝ, Martin. "»Od svaté naivity ke svaté moudrosti«. Úvodní projev prorektora při imatrikulaci nových
studentů ETF UK v Karolinu dne 29. září 2010". In Křesťanská revue, 2010, 77, 5. 40-42. [ISSN:
0023-4613].
PRUDKÝ, Martin. "Studentům na cestu. Proslov prorektora UK při imatrikulaci studentů 3. LF". In Vita nostra
revue, 2011, 20, 4. 37-40. [ISSN: 1212-5083].
5.15 Publicistika / Commentaries on current affairs
PRUDKÝ, Martin. "Světlo spravedlnosti a pokoje". In Český bratr, evangelický časopis, 1993, 17. 3.
PRUDKÝ, Martin. "Hoe een klein jongen »68« meegemaakt heeft". In UHSK Staatsalmanak, 1994. 35-36.
PRUDKÝ, Martin. "Fakultätseröffnung in Prag". In Glaube in der 2. Welt; Zeitschrift für Religionsfreiheit und
Menschenrechte, 1996, 24, 3. 4.
PRUDKÝ, Martin. "Studená sprcha křesťanům, aneb »Pojďte k Jordánu!« – K otevřenému dopisu Židovským
obcím v Čechách a na Moravě (Protestant 8/97)". In Protestant, 1998, 3. 13-16. [ISSN: 1210-4361]
PRUDKÝ, Martin. "Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme (úvodník)". In
Souterrain, 1998, 4. 1-3.
PRUDKÝ, Martin. "Bible a naděje". In Bratrstvo, 1999, 6. 4-4.
PRUDKÝ, Martin. "Bible a nejistota". In Bratrstvo, 1999, 8. 4-4.
PRUDKÝ, Martin. "Bible a pevná vůle". In Bratrstvo, 1999, 9. 4-5.
PRUDKÝ, Martin. "Bible a vina". In Bratrstvo, 1999, 5. 4-5.
PRUDKÝ, Martin. "Časové údaje v Bibli nejsou fakta, ale symboly: Ke článku RNDr. Milana Špůrka, CSc."
In Lidové noviny, 1999, Orientace, 24.7.1999. 22-22. [ISSN: 0862-5921].
PRUDKÝ, Martin. "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho (esej ke druhému přikázání)". In Lidové noviny,
2000, Orientace, 8.1.2000. 19-19. [ISSN: 0862-5921].
PRUDKÝ, Martin. "Příběh knihy Genesis kráčí dál... – Recenze: Nico ter Linden, Povídá se...". In Protestant,
2000, XI, 1. 14-15. [ISSN: 1210-4361]
PRUDKÝ, Martin. "Význam judaismu pro křesťanství dnes (přednáška pro MO KJ Brno, 30.11.1999)". In
Setkávání. Brněnský evangelický měsíčník, 2000, 2, 2. 6-8.
PRUDKÝ, Martin. "Pohnuté osudy Židů v českých zemích". In Lidové noviny, 2001, 24.2.2001. 22. [ISSN:
0862-5921].
PRUDKÝ, Martin. "Prvotní povelikonoční sbor". In Kostnické jiskry, 2001, 86, 17 (9.5.2001). 2.
PRUDKÝ, Martin. "Mládež ve víru tance – aneb tanec, sport a rozmanitá alotria ve víře mládeže". In
RUMLOVÁ, Jana a RUML, Pavel (vyd.). Evangelický kalendář 2004. Praha: Kalich, 2003. 118-121.
PRUDKÝ, Martin. "Recenze: Helen P. Fryová (ed.), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu (Kalich a
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 14 –
[email protected]
5. Seznam publikací / Bibliography
Vyšehrad)". In Lidové noviny, Orientace, 2003, 6.12.2003. 14.
PRUDKÝ, Martin. "Dobré ráno s BBC: rozhovor o historickém a biblickém kontextu Gazy ". In Ranní
zpravodajský blok BBC Czech, 18. 8. 2005.
PRUDKÝ, Martin. "Bible jako komunikační kanál? Kdo – komu – jak – co – proč Biblí sděluje?". In
JUNOVÁ, Mirjam (red.). Mezi námi... Praha: Oddělení mládeže ČCE, 2008. 88.
PRUDKÝ, Martin. "Evangelická teologická fakulta". In Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2009,
sešit 13, 1 / 2009. 39-41.
5.16 Odborná spolupráce na publikacích a překladech
/ Expert cooperation on publications and translations
EHRMAN, Bart D. Šifra mistra Leonarda: pravda a smyšlenky. Praha: Euromedia Group, 2005. [ISBN: 80242-1488-1].
FLUSSER, David. Esejské dobrodružství: Židovské společenství od Mrtvého moře. Praha: OIKOYMENH,
1999. 199. [ISBN: 80-86005-90-9] (odpovědný redaktor české edice)
KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových. Praha: Zvon, 1995. 486. [ISBN: 80-7113-097-4].
RATHEISER, Gershom M. H. Mitzvoth Ethics and the Jewish Bible: The End of Old Testament Theology
(Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 460). New York / London: T&T Clark, 2007. 436.
[ISBN: 978-0-567-02962-1].
RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996. 375.
[ISBN: 80-7021-190-3].
SMOLÍK, Josef, PRUDKÝ, Martin a DOLEŽALOVÁ, Kateřina. Úvod do studia bohosloví II.: Bibliografie.
Praha: Kalich, 1988. 312.
TRESMONTANT, Claude. Základy teologie. Brno: Barrister & Principal, 1995. 213. [ISBN: 80-85947-08-0].
Martin Prudký
(updated 17.1.2014)
PrudkyM-Bibliogr--CZ-EN-140118
– 15 –
[email protected]
Download

PDF - Evangelická teologická fakulta