Pravoslavná teologie
Pravoslavná systematická teologie
Povinným předmětem je pravoslavná systematická teologie, z ostatních předmětů si vybere jeden.
Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK Husitské teologické fakulty: Státní rigorózní zkouška se skládá
z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého,
nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci
magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost
děkanem uznána.
Pravoslavná systematická teologie - povinný předmět
1. Pravoslavná triadologie.
2. Pravoslavná pneumatologie.
3. Pravoslavná soteriologie.
4. Theopaschistické spory.
5. Zlo a vášně
6. Praxis a theória
Literatura
(doporučeno prostudovat alespoň jednu cizojazyčnou pravoslavnou dogmatiku)
povinná:
2
P. Aleš, Cirkevné dějiny II, Prešov 1995
I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995
G. Florovsky, „Pohled na stvoření v patristickém myšlení“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 96-123
V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient, Paris 1944 (poslední vydání v r. 1990; sl. překl.: V. Lossky,
Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha 1977-XX (5) 1997, Prešov.
V. Lossky, „Vykoupení a zbožštění“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 45-53
V. Lossky, „Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 57-75
J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974
Metropolita Hierotheos (Vlachos), Pravoslavná spiritualita, Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2006
doporučená
P. Aleš, I. Belejkanič, Pohľady do dejín pravoslávnej dogmatickej teológie, Prešov 1999
P. Evdokimov, L' Orthodoxie, Paris 1979
P. Evdokimov, L'esprit saint dans la tradition orthodoxe, Paris 1969
J. Meyendorff, Le Christ dans la theologie byzantine, Paris 1969 (angl. překl. Christ in eastern Christian thought, New
2
York 1975 )
D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I-III, Zürich 1985, resp. 1990, resp. 1995
(anglický překlad - pouze I. díl: D. Staniloae, The experience of God : Orthodox dogmatic theology. I-II, Brookline 1994,
resp 2000
Biblická teologie
1.Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.
Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen,
W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).
2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.
Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha
1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.
3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.
Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie,
in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.
Compiled 23.10.2014 9:13:39 by Document Globe ®
1
Církevní dějiny
1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.
2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly
od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace,
devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).
3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy,
stručné životopisy jejích hlavních osobností.
Povinná literatura:
Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.
Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor
1977.
Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.
Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.
Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.
Sborník 50 let CČS, Praha 1970.
Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).
Pravoslavná praktická teologie
1. Denní a roční liturgický cyklus
WARE, Kallistos - biskup. Úvod ke sváteční mineji. Orthodox revue, 1999, no. 3, p.19 - 37.
WARE, Timothy. The Orthodox Church. London: Penguin Books, 1997. s. 264 - 306.
2. Význam sv. Tajin v životě křesťana
CABASILAS, Nicholas. The Life in Christ. Crestwood, New York, 1974.
3. Eucharistická liturgie v Pravoslavné církvi
Cabasilas, Nicholas. The Life in Christ. s. 113 - 148.
KABASILA, Mikuláš. Výklad božske liturgie.
KORMANÍK, Peter. Pravoslavná liturgia I. Prešov 1999.
KORMANÍK, Peter. Pravoslavná liturgia II. Prešov 2000.
4. Pastýřska služba ve Starém a Novém zákoně
KORMANÍK, Peter. Pravoslavné dušpastierstvo I. Prešov 1995. s. 56 - 141.
Sv. Jan Zlatoustý. O kněžství knih šestero. Praha 1854.
5. Soudobá pravoslavná liturgika
Chrysostomos - arcibiskup et al. Four Essays on Orthodox Liturgical Issues. Etna, California 1996.
Latinský jazyk
Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.
Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a
syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.
Zadané texty:
Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8
lze stáhnout na http://www.biblegateway.com/cgi-bin/bible?language=latin
Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I
dostupný na http://www.georgetown.edu/faculty/jod/conf/noframe_entry.html
Literatura:
Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.
Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)
Řecký jazyk
Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.
Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a
syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.
Zadané texty:
Markovo evangelium (celé)
Lukášovo evangelium 1-8
Literatura:
Compiled 23.10.2014 9:13:39 by Document Globe ®
2
Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004
Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit.
13.2.2009].
Hebrejský jazyk
Compiled 23.10.2014 9:13:39 by Document Globe ®
3
Download

Pravoslavná teologie