Úvod do Starého zákona
kniha Jozue
Charakter izraelského vyprávění o minulosti
dějiny odehrávající se v zaslíbené zemi
souhrnný pohled na Boží působení
nikoli historiografie, ale teologie dějin
jedinečné pojetí ve starověkém Orientu
vztahované k jedinému Bohu
národ hlavním aktérem dějin
podmínky, smysl a cíl dějin - kriteriem
exodus
kniha Jozue - struktura
1. dí
díl
2. dí
díl
3. dí
díl
dobytí země
1,1-12,24
rozdělení země
13,1-22,34
řeči na rozloučenou a Jozuova
smrt
23,1-24,33
významná slova a motivy:
„dát zemi“ (1,2.6.11.15;
2,9.14.24.; 9,24)
až dodnes“ (4,9; 5,9; 6,25;
7,26; 8,28.29; 9,27; 10,27)
významná slova a motivy:
„rozdělit zemi“ (13,7; 18,10;
19,51)
„dědictví“ (13,6.7.14.23.28.33;
14,2.9.13.14; 15,20; 16,8.9 aj.)
významná slova a motivy:
„sloužit jiným bohům“ (23,7.16;
24,2.14.15.16.20)
„sloužit Hospodinu“
(24,14.15.18.19.21)
kmenová území
etiologie
z řeckého:
aitia = příčina
logoj = řeč, slovo
obecně: nauka o příčinách nějakého
jevu nebo skutečnosti
v biblických vědách: vyprávění, které
chce vysvětlit původ označení míst,
obřadů, zvyků, ustanovení…
vznikání knihy Jozue
tradice z dob před deuteronomistickým
zpracováním: vyprávění, administrativa
deuteronomistické redakce: před
exilem a po exilu
dodatky kněžského charakteru
Teologie knihy Jozue I
země jako Hospodinův dar
způsob převzetí země:
biblické podání a svědectví archeologie
Finkelstein, I./Silberman, N. A.,
Objevování Bible. Svatá Písma Izraele
ve světle moderní archeologie, Praha :
Vyšehrad, 2007.
Teologie knihy Jozue II
naplnění praotcům daných zaslíbení
Hospodinovy boje? (etiologie, z doby
královské, povzbuzující k naději v době
exilu, výjimky)
Prudký, M., Takzvané „svaté války “ ve
starověkém Orientu a ve zvěstování
Bible, dostupné na
http://www.etf.cuni.cz/~prudky/pdf/04s
kz50-svate-valky.pdf.
dobytí země jako bohoslužba
Teologie knihy Jozue III
svoboda a odpovědnost
osobnost Jozua:
jméno [vwhy = Hospodin je pomoc/záchrana
zdatný vojevůdce
uvedení do země a přidělení podílů
ustanoven Mojžíšovým nástupcem (Nu 27,15-23)
„jako Mojžíš“:
Hospodin řekl Jozuovi: "Dnešního dne jsem tě začal před
zraky celého Izraele vyvyšovat, aby poznali, že jsem s
tebou, jako jsem byl s Mojžíšem (3,7).
Onoho dne vyvýšil Hospodin Jozua před očima celého
Izraele, takže měli před ním bázeň po celý jeho život, jako
měli bázeň před Mojžíšem (4,14).
Download

Úvod do Starého zákona