PROF. THDR. MARTIN P RUDKÝ
Tel.:
sekr.:
Fax:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
221 988 416
221 988 216
221 988 215
E-mail: [email protected]
Černá 9, Pošt. př. 529
115 55 Praha 1 – Nové Město
1.
http://www.etf.cuni.cz/adresar/prudky.htm
osobní stránky: www.etf.cuni.cz/~prudky
Osobní data, rodina
Narozen 11. května 1960 v Brně
2.
2014
Vzdělání a kvalifikace
jmenování profesorem pro obor Evangelická teologie na základě řízení na Univerzitě
Karlově v Praze (dále: UK).
1992
habilitace pro obor Starého zákona na UK, jmenován docentem.
1987–1990
postgraduální doktorské studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě
v Praze (dále: KEBF); doktor theologie na základě obhajoby disertační práce
a absolvování doktorské zkoušky 31. ledna 1990.
1982–1983
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid.
1979–1985
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze (Mgr.).
3.
Pracovní a funkční zařazení
2014–
proděkan pro vědu a postgraduální studium Evangelické teologické fakulty UK
(dále: ETF UK)
2010–2014
prorektor pro studijní záležitosti UK
2005–2010
děkan ETF UK
2002–
tajemník Centra biblických studií Akademie věd v ČR a Univerzity Karlovy v Praze.
1999–
konzultant pro obor Starého zákona Centra biblických studií Akademie věd v ČR
a Univerzity Karlovy v Praze
1999–2005
proděkan pro vědu, výzkum a postgraduální studium ETF UK
1992–
vedoucí katedry Starého zákona na ETF UK
1992–1999
tajemník Biblického institutu na ETF UK
1990–1996
proděkan ETF UK pro studijní činnost a holandsky mluvící země
1990–1992
odborný asistent na Katedře Starého zákona, ETF UK
1988–1990
farář Českobratrské církve evangelické v Praze 9 – Horních Počernicích; topič tamtéž
1988–1990
asistent na Biblické katedře Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
1987–1988
externí lektor hebrejštiny na Biblické katedře Komenského evangelické bohoslovecké
fakulty v Praze
1985–1988
vikář Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích / seniorátní vikář na Vsetíně
1983–1985
pomocná vědecká síla při katedře Praktické teologie Komenského evangelické
bohoslovecké fakulty v Praze
4.
Členství ve vědeckých a odborných grémiích
2014–
člen vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
2010–
člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
2008–2011
člen oborové rady pro systematickou teologii Teologické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
2005–2010
předseda vědecké rady ETF UK
2006–
člen oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru Biblická teologie,
ETF UK
2005–2007
člen vědecké rady Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci
2003–
člen vědecké rady Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
PrudkyM-CVm-CZ-140301.doc
–1–
[email protected]
2001–
2001–
2000–2005
2000–2006
2000–2006
1997–2004
1991–1996
1990–1999
člen oborové rady pro postgraduální doktorské studium Teologie v oboru judaistika,
Husitská teologická fakulta UK v Praze
člen oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru biblistika,
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro filozofii, teologii a religionistiku
člen oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru Nový zákon, ETF UK
člen oborové rady pro postgraduální doktorské studium v oboru Starý zákon, ETF UK
člen podoborové komise 401 pro filosofii, teologii a religionistiku, Grantová agentura
České republiky
člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro filozofii, teologii a religionistiku
člen vědecké rady ETF UK
5.
Členství ve vědeckých společnostech
2012–
Centrum literárních a interkulturních studií, Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity (Brno)
2007–
European Association of Biblical Studies (BRD/UK)
2006–
Society for Biblical Literature (USA)
2001–
Wissenschaftliche Gesellschaft, Fachbereich Theologie (BRD)
1998–
Centrum biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze
1991–
Association Internationale Bible et Informatique (Belgie).
1991–
Česká společnost pro studium náboženství (Brno).
6.
Vědecké projekty, granty
2012–
spolupracovník centra excelence GAČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible
(hlavní řešitel Dr. Jan Dušek).
2007–2009
spolupracovník výzkumného projektu Grantové agentury Akademie věd v ČR
A901830702 – Hermeneutika narativních a právních textu Starého zákona (řešitel P.
Sláma, Th.D.).
2005–2011
hlavní řešitel výzkumného záměru MŠMT (MSM 0021620802) – Hermeneutika
křesťanské, zvláště protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy
2005–2007
spoluřešitel výzkumného projektu DAAD Geschichtliche Kontextualität der Bibel,
ihre Rezeption und Interpretation (hl. řešitel prof. S. Schreiner, Eberhard-KarlsUniversität, Tübingen, BRD)
2003–2007
řešitel doktorského grantu Grantové agentury v ČR 401/03/H017 – Hermeneutika
projevů křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře.
1998–2000
řešitel výzkumného projektu Grantové agentury v ČR 401/98/1587 – Teologie Starého
zákona v moderní době – dějiny a současnost biblické disciplíny
1998
hlavní řešitel projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze 318/1998/A
TFP/ETF – Překlad starozákonních pseudepigrafů s příslušnými úvody a kritickým
aparátem
7.
2013
2011
2000
1996
1991
Zahraniční postgraduální pobyty
archeologická expedice – The Latenschläger Azekah Expedition, Institute of
Archaeology, Tel Aviv University (Izrael); 2 týdny
badatelský pobyt (archeologická expedice) na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě,
Archeologickém institutu fakulty humanitních studií (Izrael); 2 týdny
stipendijní pobyt (Forschungsstipendium DAAD) na Teologické fakultě KarlRuprecht-Universität, Heidelberg (BRD); 3 měsíce
stipendijní pobyt (Visiting Scholar) na Columbia Theological Seminary, Atlanta
(USA); 4 měsíce
stipendijní pobyt (Visiting Member of Senior Common Room) na Regent's Park
College, Oxford University (GB); 4 měsíce
PrudkyM-CVm-CZ-140301.doc
–2–
[email protected]
8.
Výběr z publikací
Monografie a kolektivní monografie
PRUDKÝ, Martin. Zvláštní lid Boží – křesťané a židé (Moderní česká teologie). Brno: CDK, 2000. 134.
[ISBN: 80-85959-57-7].
HELLER, Jan a PRUDKÝ, Martin. Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2006. 185. [ISBN: 80-7195-128-5].
PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2013. 463.
Kapitoly v monografiích
PRUDKÝ, Martin. "Co to má ten dobyvatel v ústech? (Joz 1)". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol.
Obtížné oddíly Předních proroků. (Studium 7). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013.
13-30. [ISBN: 978-80-7195-724-9].
PRUDKÝ, Martin. "Rispa, statečná žena (2S 21,1-14)". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné
oddíly Předních proroků. (Studium 7). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 231-247.
[ISBN: 978-80-7195-724-9].
RÜCKL, Jan a PRUDKÝ, Martin. "Literární a teologický charakter Předních proroků – tzv. deuteronomistické dějepravné dílo". In PRUDKÝ, Martin, HELLER, Jan a kol. Obtížné oddíly Předních proroků.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 367-381. [ISBN: 978-80-7195-724-9].
PRUDKÝ, Martin. "Jak Kraličtí vykládají Starý zákon". In MITÁČEK, Jiří (vyd.). Za Kralickou do Kralic
aneb 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 79-100. [80-7028-409-4].
PRUDKÝ, Martin. "»Jak poznáme to slovo, co nemluvil je Hospodin?« K výkladu a interpretaci starozákonní
perikopy Dt 18,15-22". In POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních
otázek jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2005. 381-414. [ISBN: 80-7021-779-0].
PRUDKÝ, Martin. "Teologie jako věda: Starozákonní biblistika jako vědní obor". In GALLUS, Petr a
MACEK, Petr (vyd.). Evangelická teologie pod drobnohledem. (Moderní česká teologie). Brno: CDK,
2006. 7-30. [ISBN: 80-7325-083-7].
PRUDKÝ, Martin. "Vztah k jiným náboženstvím ve Starém zákoně". In TASCHNER, Karel a HOŠEK, Pavel
(vyd.). Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů, 2004. 5-27. [ISBN: 80-7255-040-3].
PRUDKÝ, Martin. "Nástin dějin Židů v českých zemích". In BAUMANN, Arnuf H. Co by měl každý vědět o
židovství. Praha: Kalich, 2000. 161-180. [ISBN: 80-7017-205-3].
PRUDKÝ, Martin. "Christentum in der Tschechoslowakei". In TWORUSCHKA, Monika und Udo. Religionen
der Welt. München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992. 119-120. [ISBN: 3-570-01603-X].
PRUDKÝ, Martin. "Judentum in der Tschechoslowakei". In TWORUSCHKA, Monika und Udo. Religionen
der Welt. München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992. 40-41. [ISBN: 3-570-01603-X].
Články a studie v recenzovaných časopisech a sbornících
PRUDKÝ, Martin. "Observations on the term "Knaan/Knaanite" in the Biblical Tradition". In BLÁHA, Ondřej,
DITTMANN, Robert a ULIČNÁ, Lenka (eds.). Knaanic Language: Structure and Historical
Background. (Conference Knaanic language. Structure and Historical Background). Praha:
Academia, 2013. 215-234. [978-80-200-2295-0].
PRUDKÝ, Martin. "Theologie an der Prager Universität und in der Gesellchaft und Kirche Böhmens". In
SCHWÖBEL, Ch., SCHRÖTER, Jens a ROSKOVEC, Jan. Die Rolle der wissenschaftlichen
Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche. (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen
Gesellschaft für Theologie 36). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012. 9-14. [ISBN: 978-3-37403032-3].
PRUDKÝ, Martin. "Königtum in Israel aus kritischer Sicht der deuteronomistischen Texten". In RUTSATZ,
Manuela a SCHWARZER, Matthias (red.). Staat und Kirche. "Theologische Tage" zum 600jährigen
Bestehen der Universität Leipzig. (Leipziger Universitätsreden. Neue Folge, Heft 111). Leipzig:
Universität Leipzig, 2011. 11-36. [ISBN: 978-3-941152-15-1].
PRUDKÝ, Martin. "Der Weg Abrahams. Eine einzigartige Geschichte mit universaler Perspektive". In
KOFFEMAN, Leo J. (Hg.). Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität.
Vorträge der sechsten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen
Fakultäten in Prag 2008. (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 85). Frankfurt am Main: Lembeck,
2009. 15-28. [ISBN: 978-3-87476-605-0].
PRUDKÝ, Martin. "Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii". In Život
Dekalogu, život Písma. Studie a texty ETF č. 16, 2010. 3-23. [ISSN: 1802-6818].
PRUDKÝ, Martin. "Desatero pro 21. století?". In Listy filologické, 2010, 133, 1-2. 79-95. [ISSN: 0024-4457].
PRUDKÝ, Martin. "Desatero netradičně aneb k problému vykládání a interpretace Bible". In Teologická
PrudkyM-CVm-CZ-140301.doc
–3–
[email protected]
reflexe, 2009, 15, 1. 76-93. [ISSN: 1211-1872].
PRUDKÝ, Martin. "Funktion der direkten Reden in Erzählungen: Am Beispiel Gen 22,1-19". In Communio
viatorum, 2009, 51, 2. 198-223. [ISSN: 0010-3713].
PRUDKÝ, Martin. "Teologie v dějinách – dějiny v teologii: christocentrismus a hermeneutický deficit
teologického prohlášení z Barmen (1934)". In Teologie a dějiny. Studie a texty ETF č. 14, 2009. 94110. [ISSN: 1802-6818].
PRUDKÝ, Martin. "Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu
Hebrejské bible". In Tesáno do kamene, psáno na pergamen, tištěno na papír. Studie a texty ETF č.
13, 2008. 131-158. [ISSN: 1802-6818].
PRUDKÝ, Martin. "»Text – Kontext – Inhalt – Botschaft«. Zu Jan Hellers »Leisten«". In Communio viatorum,
2008, 50, 1. 93-111. [ISSN: 0010-3713].
PRUDKÝ, Martin. "Slavomil C. Daněk v kontextu starozákonní biblistiky 20.-30. let". In Studie a texty
Evangelické teologické fakulty, 2007, 11 (2007/2). 1-13. [ISSN: 1802-6818].
PRUDKÝ, Martin. "The Two Versions of the Sabbath-Commandment: Structural Similarities". In NIEMANN,
Hermann Michael a AUGUSTIN, Matthias (eds.). Stimulation from Leiden: Collected
Communications to the XVIIIth Congress of the International Organisation for the Study of the Old
Testament, Leiden 2004. (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums
54). Frankfurt a. M., Berlin, New York: Peter Lang, 2006. 239-255. [ISBN: 3-631-55049-9].
PRUDKÝ, Martin. "O roli Písma Židů pro křesťanskou teologii – aneb proč křesťané potřebují »Mojžíše a
Proroky«". In Teologická reflexe, 2006, XII, 1. 73-80. [ISSN: 1211-1872].
PRUDKÝ, Martin. "Tschechische Lyriker der Moderne und das Alte Testament". In BARTON, John, EXUM,
J. Cheryl a OEMING, Manfred (Hg.). Das Alte Testament und die Kunst. Beiträge des Symposiums
»Das Alte Testament und die Moderne« anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901 –
1971) Heidelberg, 18. – 21. Oktober 2001. (Altes Testament und Moderne 15). Münster: LIT Verlag,
2005. 207-226. [ISBN: 3-8258-5462-0].
PRUDKÝ, Martin. "Hospodin, »bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«. Teologie milosti ve Starém
zákoně ". In KARFÍKOVÁ, Lenka a MRÁZEK, Jiří (vyd.). Milost podle Písma a starokřesťanských
autorů. Jihlava: Mlýn, 2004. 1-50. [ISBN: 80-86498-08-5].
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická
reflexe, 2003, 9, 2. 117-159. [ISSN: 1211-1872].
PRUDKÝ, Martin. "Tzv. Jóašův nápis: epigrafický nález století?". In Teologická reflexe, 2003, IX, 1. 5-26.
[ISSN: 1211-1872].
DEURLOO, Karel Adriaan a PRUDKÝ, Martin. "De heerschappij over de aarde (Genesis 1:26-28)". In
MORÉE, Peter C. A. a TRUSINA, Tomáš (ed.). Samenspraak / Rozpravy 2001: Mens en milieu – een
vicieuze cirkel? (Bibliotheca bohemica batavica). Heršpice: EMAN, 2001. 7-9. [ISBN: 80-86211-193].
PRUDKÝ, Martin. "Jesaja 44,1-5 als Predigttext zu Pfingstsonntag". In DYK, Janet W., VAN MIDDEN, Piet
J., SPRONK, K., VENEMA, G. J. a ZUURMOND, Rochus (eds.). Unless some one guide me...
Festschrift for Karel A. Deurloo. (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities,
Supplement Series 2). Maastricht: Shaker, 2001. 137-148. [ISBN: 90-423-0140-6].
PRUDKÝ, Martin. "Die Rolle der Apokalyptik in den Gesamtdarstellungen der alttestamentlichen Theologie:
Forschungsgeschichtlichen Notizen zu einem biblisch-theologischen Problem". In NOORT, Ed a
POPOVIČ, Mladen (Hrsg.). Hoffnung für die Zukunft, Modelle eschatologischen und apokalyptischen
Denkens. Vorträge der zweiten Konferenz der Südostmitteleuropäischen und Niederländischen
Theologischen Fakultäten in Cluj (Rumänien). (Theologie zwischen Ost und West Band 2).
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2001. 65-79. [ISBN: 90-367-1599-7].
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní teologie v éře moderny. Retrospektiva při 100. výročí narození G. von
Rada". In Teologická reflexe, 2001, VII, 2. 101-124. [ISSN: 1211-1872].
PRUDKÝ, Martin. "Žalm 30. Překladové a výkladové poznámky". In Souvislosti, revue pro křesťanství a
kulturu, 2000, 43, 1. 96-109. [ISSN: 0862-6928].
PRUDKÝ, Martin. "Maßnahmen gegen Antijudaismus in Tschechien". In Bibel und Liturgie, 2000, 73, 3. 175179. [ISSN: 006-064X].
Články a studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících
PRUDKÝ, Martin. "O Dekalogu včera a dnes". In Dialog Evropa XXI, 2009, 18, 3-4. 10-21. [ISSN: 12108332].
PRUDKÝ, Martin a ROSKOVEC, Jan. "Homosexualita ve světle biblických textů. Problematika
homosexuálních vztahů. (Knižnice studijních textů ČCE 1). Praha: SR ČCE, 2006. 4-36.
PRUDKÝ, Martin. "Barmen und das Alte Testament". In RITTER-WERNECK, Roland (Hrsg.). Akademie
Report 3/05. Wien: Evangelische Akademie, 2005. 9-18.
PrudkyM-CVm-CZ-140301.doc
–4–
[email protected]
PRUDKÝ, Martin. "Tzv. »svaté války« ve starověkém Orientu a ve vyznání Izraele". In Zpravodaj SKŽ, 2004,
50. 8-15. [ISSN: 1802-2642].
Učebnice
PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha: Scriptum, 1992. 334 [ISBN: 80-85528-17-7].
Edice
PRUDKÝ, Martin (Hrsg.). Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha: OIKOYMENH &
Kok Pharos, 1995. 302. [ISBN: 80-85241-93-5].
PRUDKÝ, Martin (ed.). The Old Testament as Inspiration in Culture. Třebenice: Mlýn, 2001. 206+XVI.
[ISBN: 80-902296-8-9]
PRUDKÝ, Martin a ROSKOVEC, Jan (vyd.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice (Studie a
texty Evangelické teologické fakulty 9). Jihlava: Mlýn, 2005. 172. [ISBN: 80-86498-12-3].
PRUDKÝ, Martin a SLÁMA, Petr (vyd.). Tesáno do kamene - Psáno na pergamen - Tištěno na papír: Studie
ke starozákonní hermeneutice (Studie a texty Evangelické teologické fakulty 13). Jihlava: Mlýn,
2008. 224. [ISBN: 80-86498-31-7].
PRUDKÝ, Martin (vyd.). Život Dekalogu, život Písma (Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16).
Jihlava: Mlýn, 2010. 105. [ISBN: 80-86498-40-9].
Překlady
DEURLOO, Karel Adriaan. Exodus a exil: Malá biblická teologie I (Bibliotheca bohemica batavica 7).
Benešov: EMAN, 2007. 168. [ISBN: 80-86211-55-X].
JANOWSKI, Bernd. "Člověk ve starověkém Izraeli. Základní otázky starozákonní antropologie". In
Teologická reflexe, 2005, XI, 2. 117-143. [ISSN: 1211-1872].
MOLTMANN, Jürgen. "Bůh jako naděje: Osobitost křesťanské teologie". In KUSCHEL, Karl-Josef. Teologie
20. století: Antologie. (Studium 3), 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 129-135. [ISBN: 80-7021-074-5].
10.
Reference
Prof. ThDr. Petr POKORNÝ, DrSc., Dr.h.c., profesor Nového zákona, ETF UK v Praze.
Prof. Dr. Karel A. DEURLOO, emeritní profesor Starého zákona a biblické teologie, Faculteit der
Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (NL).
Prof. Dr. John BARTON, Oriel College, Oxford University (UK).
Prof. Dr. Michael DICK, Siena College, Loudonville NY (USA)
Prof. Dr. Bernd J. DIEBNER, emeritní profesor Starého zákona, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
(BRD).
Prof. Dr. Erik EYNIKEL, profesor Semitských jazyků, Universität Regensburg (BRD).
Prof. Dr. Manfred OEMING, profesor Starého zákona, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (BRD).
Prof. Dr. Thomas RÖMER, profesor biblistiky, Collége de France, Paris (F).
Prof. Dr. Werner H. SCHMIDT, emeritní profesor Starého zákona, Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität in Bonn (BRD).
Prof. Dr. Klaas SPRONK, profesor Starého zákona, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
(NL).
1. 6. 2014 / Martin Prudký
PrudkyM-CVm-CZ-140301.doc
–5–
[email protected]
Download

PROF. THDR. MARTIN PRUDKÝ