PRAHA
XX.
kongres
České internistické společnosti
ČLS JEP
ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi
a s Interní sekcí České asociace sester
2. – 5. října 2013
Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4
www.gsymposion.cz/kongrescis-2013
PROGRAM
OBSAH
Úvodní slovo
3
Vážené a milé kolegyně, kolegové!
Organizační a programový výbor kongresu
4
Výbor České internistické společnosti
5
Garanti odborných bloků programu
6
Všeobecné informace
7
Informace k aktivní účasti
9
Následující řádky by měly být uvítáním na XX. výroční
kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Tak tedy:
vítejte v Praze, ale především: Vítejte v centru evropské
interny!!! Před několika lety se zdálo, že interna jako obor
bude utlumena a v podstatě zcela nahrazena jednotlivými
superspecializacemi. Když se ale na současnou medicínu
podíváme dnes, vidíme, že interna našla - a je to obdobná
situace v USA, v mnoha zemích EU včetně ČR - své nové
místo. Základní obor s největší lůžkovou kapacitou podpořený významnou silou (v případě ČR více než 3,5 tisíce)
ambulantních internistů, který samozřejmě maximálně staví na kvalitní primární péči
a spolupracuje se superspecialisty všech oborů. Tuto situaci snad reflektuje i Národní
program komplexní interní péče, který jako účastníci kongresu dostáváte k dispozici. Ale jsme na kongresu, kongresu internistů. Již tradičně patří mezi kongresy u nás
největší, i když o desetitisícové účasti jako třeba v Německu mluvit nemůžeme, ani si
neděláme ambice na kongres velikosti American College of Physicians, (která má letos
v Praze také své velmi významné zastoupení). Několikatisícová účast na našem kongresu nám stačí a děkujeme Vám za ni. Pokusíme se o to, aby se Vám účast skutečně
vyplatila, abyste našli na kongresu nové zdroje informací, ale i nové kontakty, přátelství. Pořád věřím v to, že osobní setkání a osobní jednání znamená mnohem víc než
moderní elektronická (rychlá, kvalitní, asi dnes již nenahraditelná) komunikace.
Označil jsem Prahu a Českou republiku v říjnu 2013 za centrum evropské interny.
Je to především proto, že paralelně s kongresem českým probíhá v KCP i Evropský
internistický kongres. Je to jistě pocta pro ČIS, že nám byla svěřena organizace této
významné akce. Je to ale především vyjádření důvěry v kvalitu české interny jako
oboru a důvěry ve Vás, kteří náš obor reprezentujete. Na evropském kongresu budou
prezentovat řečníci nejen evropští, ale i američtí, asijští, dokonce afričtí či australští,
protože interna je velmi internacionální. Aktivní zastoupení domácích speakerů pak
vůbec není okrajové a účast našich domácích autorů jen dokumentuje to, že náš obor
má velmi dobrou, a dovolím si tvrdit, že špičkovou evropskou úroveň. A i když věřím,
že většina z Vás najde příležitost nahlédnout i na kongres evropský, troufnu si říci, že
překryv řečníků dokazuje vysokou mezinárodní úroveň našeho domácího kongresu.
Samozřejmě, že ti, kteří prezentují pouze na domácím sjezdu, přinesou informace
minimálně stejně zajímavé jako ty, které se dozvíme na kongresu evropském.
Prostě chci věřit a věřím, že XX. kongres ČIS bude pro nás všechny potvrzením toho,
že česká interna, které věnujeme svůj profesní život, představuje vysokou kvalitu a
patří do nejvyšších pater západní medicíny. A to navzdory všem reálným problémům
každodenního života, se kterými se musíme všichni dennodenně potýkat.
Přeji Vám / nám všem úspěšný a příjemný kongres. Moc se těším na setkání!
Společenský program
10
Schéma odborného programu
12–13
Podrobný program
14–30
Postery
2
ÚVODNÍ SLOVO
31
Plánky výstavních prostor
32, 34
Přehled sponzorů a vystavovatelů
36–37
Richard Češka
3
XX. kongres české internistické
společnosti ČLS J. E. Purkyně
ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi
a s Interní sekcí České asociace sester
Kongresové centrum Praha,
5. května 1640/65, Praha 4
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ
VÝBOR KONGRESU
Prezident kongresu
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
e-mail: [email protected]
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
KONGRESU
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013
www.gsymposion.cz
[email protected]
Hana Středová
organizace kongresu
e-mail: [email protected]
Šárka Jelínková
organizace kongresu
e-mail: [email protected]
Jan Krušina
výstava firem
e-mail: [email protected]
Miroslava Kubátová
abstrakta
e-mail: [email protected]
Pavel Dubitzký
registrace, ubytování
e-mail: [email protected]
VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ
SPOLEČNOSTI
Organizační a programový výbor
Předseda
Členové
předseda organizačního výboru a místopředseda výboru ČIS ČLS JEP
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
e-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
MUDr. Jana Lacinová
MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
prezident kongresu a předseda výboru ČIS ČLS JEP
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
e-mail: [email protected]
vědecký sekretář
Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
e-mail: [email protected]
Čestný předseda
Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
Místopředsedové
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, DrSc., předseda
Prim. MUDr. Jan Nebáznivý
MUDr. Milan Tržil
Pokladník
Zástupce mladých internistů ČIS
Vědecký sekretář
Prim. MUDr. Petr Svačina, CSc.
4
Revizní komise
MUDr. Jan Václavík, PhD.
5
GARANTI ODBORNÝCH BLOKŮ
PROGRAMU
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání kongresu
Česká internistická společnost
R. Češka, J. Widimský jr., M. Souček, L. Kotík
Slovenská internistická společnost
I. Lazúrová, S. Kiňová, J. Payer
Angiologie
K. Roztočil, D. Karetová, J. Spáčil
Ateroskleróza
M. Vrablík, J. Piťha, R. Češka
Cerebrovaskulární sekce
A. Tomek
Český institut metabolického syndromu
H. Rosolová
Diabetologie
T. Pelikánová, Z. Rušavý, M. Kvapil
Endokrinologie
J. Marek, V. Hána, M. Kršek
Gastroenterologie
J. Špičák, J. Doseděl
Geriatrie a gerontologie
H. Matějovská Kubešová, E. Topinková
Hematologie
J. Čermák, J. Starý
Hepatologie
P. Urbánek, J. Šperl
Hypertenze
J. Filipovský, M. Souček, J. Widimský jr., R. Cífková
Infekce
J. Beneš, L. Machala, O. Nyč
Kardiologie neinvazivní, invazivní
P. Widimský, J. Hradec
Klinická farmacie
J. Gregorová, J. Vlček
Klinická výživa a metabolická péče
L. Sobotka, P. Těšínský, Š. Svačina
Metabolická onemocnění skeletu
V. Palička, J. Rosa
Nefrologie
O. Viklický, T. Reischig, V. Tesař
Obezitologie
M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina, D. Müllerová
Pneumologie
V. Kolek, M. Marel
Revmatologie
J. Vencovský, K. Pavelka
Transplantace
Š. Vítko, V. Třeška
Trombóza a hemostáza
J. Kvasnička, O. Jansa, J. Malý
Ambulantní internisté
J. Lacinová, M. Tržil
Pracovní skupina mladých internistů
J. Václavík, M. Flekač
Sesterská sekce
6
S. Krutská
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Registrace: přízemí (vchod č. 3)
Jednací sály: Kongresový sál – zahájení 2.10.
Společenský sál – 2. patro – hlavní odborný program
Jednací sál V – 2. patro – paralelní sekce a sesterská sekce v pátek 4.10.
Malý sál – přízemí – paralelní sekce
Posterová sdělení:
Výstava firem:
Občerstvení:
Šatna:
Severní sál
Terasa 1, Terasa 2, Společenké foyer – 2. patro
Terasa 1, Terasa 2, Společenké foyer – 2. patro
Rondel č. 1
Registrace
Po celou dobu konání kongresu je registrace umístěna v přízemí vpravo (vchod č. 3)
středa 2. 10. 12.00 – 20.00 hodin
čtvrtek 3. 10.
7.30 – 18.00 hodin
pátek 4. 10.
8.00 – 18.30 hodin
sobota 5. 10.
8.00 – 13.00 hodin
Registrační poplatky na místě:
členové ČIS, SIS
1 100 Kč
nečlenové
1 400 Kč
sestry
500 Kč
doprovodná osoba
300 Kč
studenti
300 Kč
Jednodenní registrace:
lékaři
sestry
500 Kč
400 Kč
Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti v CZK.
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.
7
Registrační poplatek zahrnuje:
Zasedání výborů a redakčních rad
• účast na odborném programu kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během přestávek
středa 2. 10. 2013
11.00 hod. Redakční rada Vnitřního lékařství
12.00 hod. Společný oběd
13.00 hod. Zasedání výboru ČIS
Občerstvení
Místo konání
Holiday Inn Prague – konferenční salonek „D“
Na Pankráci 15/1684, Praha 4
Obědy a lehké občerstvení se budou podávat v prostorách Terasy 1, Terasy 2
a Společenkého foyer po dobu kongresu v časech uvedených v programu.
Certifikáty
Pátek 4. 10. 2013
13.30 –14.30 hod.
Potvrzení o účasti a certifikáty se budou vydávat u registrace v těchto časech:
pátek 4. 10.
16.00 – 18.30 hod.
sobota 5. 10.
8.00 – 13.00 hod.
Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou.
INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI
Jmenovky
Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku (visačku),
která ho opravňuje ke vstupu do kongresových prostor.
Barvy visaček
VIP, přednášející, předsedající, čestní členové ČIS, hosté kongresu
lékaři
sestry
vystavovatelé
doprovodné osoby
Bez visaček nebude vstup povolen.
Akreditace
lékaři
sestry aktivní účast – přednáška, autor
spoluautorství
pasivní účast
18 kreditních bodů
10 kreditních bodů
5 kreditních bodů
4 kreditní body
Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue
(2. patro, šatna SPS č. 245)
Informace pro přednášející
Sdělení prezentována pomocí PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchto
nosičích: CD, DVD, USB Flash.
Salonek 2.2. Slide Room
Salonek 2.2. pro předávání prezentací a pro přípravu přednášejících je k dispozici
ve 2. patře. Zde bude možnost kopírování, tisku a k dispozici message board.
Přednášky na médiích lze předávat technikům již od středy 2. 10. od 13.00 hod.,
dále pak vždy nejpozději 60 min. před zahájením programu přednáškového
bloku, ve kterém bude toto sdělení prezentováno.
V případě pozdějšího předání Vaší prezentace nelze garantovat její bezproblémový
průběh.
Postery
Postery budou umístěny v Severním sále KCP (2. patro) na panelech o rozměru:
90 cm (šířka), 180 cm (výška).
Posterová sdělení budou vystavena od 2. 10. do 4. 10. 2013.
Instalace posterů: středa 2. 10. od 15.00 – 19.30 hod.
Likvidace posterů: pátek 4. 10. od 17.00 – 18.30 hod.
Kongresové noviny
budou distribuovány u registrace a na označených místech kongresového prostoru
8
9
VÝSTAVA FIREM
Výstava firem a nakladatelství odborné literatury je umístěna na Terase 1, 2 a ve
Společenkém foyer a bude otevřená 2. října 14.00 – 4. října do 18.30.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Středa 2. října 2013
17.30 –17.45 hodin
18.00 –19.30 hodin
Zahájení Kongresu ČIS ČLS JEP
Opening Ceremony
19.30 –21.30 hodin
Welcome reception
Čtvrtek 3. října 2013
19.30 hodin
10
Varhanní koncert na Vyšehradě
11
Firemní sympozium BAYER
Invazivní kardiologie
přestávka
Nefrologie
13.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.45
Geriatrie
Trombóza a hemostáza
Firemní sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
Firemní sympozium ABBOTT
polední občerstvení
Firemní sympozium SERVIER
Neinvazivní kardiologie
přestávka
Sdružení ambulantních internistů
Klinická farmacie
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.10
16.10 - 17.10
17.10 - 18.10
Infekce
Cévní mozkové příhody
přestávka
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Blok ČIS - Hotlines
ZAKONČENÍ KONGRESU
9.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.45
11.45 - 12.45
12.45
Malý sál
Transplantace
Český institut metabolického syndromu
přestávka
Obezitologie
Endokrinologie
polední občerstvení
přestávka
8.30 - 9.30
8.00 - 13.00
Registrace a výdej certifikátů
Blok ČIS III: Aktuality ve farmakoterapii
přestávka
11.00 - 11.30
Angiologie
Firemní sympozium BMS/AstraZeneca
10.00 - 11.00
Mladí internisté
Výdej certifikátů
Firemní sympozium EXPHARMA
Sesterská sekce II.
9.30 - 10.30
10.30 - 11.45
15.00 - 16.00
14.00 - 15.00
12.45 - 14.00
Metabolická onemocnění skeletu
Hepatologie
Sesterská sekce IV.
Sesterská sekce III.
Sesterská sekce I.
8.30 - 9.30
11.45 - 12.45
Zahájení SESTERSKÉ SEKCE
8.20 - 8.30
Sál V
Hematologie
přestávka
Firemní sympozium
BOEHRINGER
INGELHEIM - Elli Lilly
16.00 - 16.30
přestávka
15.30 - 16.30 Slovenská internistická společnost
Firemní sympozium
NOVARTIS
15.30 - 16.00
Výsledková sdělení / Varia
přestávka
13.30 - 14.00 polední občerstvení
Diabetologie
Sobota 5. 10.
Výsledková sdělení / Kardiologie I.
Výsledková sdělení / Kardiologie II.
9.00 - 10.00
Sál V
polední občerstvení
13.30 - 14.00
9.00 - 10.00
8.00 - 18.30
Revmatologie
Pneumologie
Gastroenterologie
Malý sál
Ateroskleróza
12.30 - 13.30
Společenský sál
Firemní sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
11.30 - 12.30
přestávka
16.00 - 18.30
přestávka
11.00 - 11.30
Hypertenze
9.00 - 10.00
Malý sál
Registrace
Firemní sympozium BMS/PFIZER
10.00 - 11.00
Pátek 4. 10.
BLOK ČIS II: Aktuality v interně
Společenský sál
Registrace
8.30 - 10.00
7.30 - 18.00
ČTVRTEK 3. 10.
Welcome reception
19.30 - 21.30
ZAHÁJENÍ KONGRESU ČIS ČLS JEP
17.30 - 17.45
Opening ceremony
Firemní sympozium SERVIER
16.30 - 17.30
Congress hall
Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství
15.30 - 16.30
Malý sál
Registrace
18.00 - 19.30
12.00 - 20.00
STŘEDA 2. 10.
SCHÉMA ODBORNÉHO PROGRAMU
PROGRAM
ČTVRTEK 3. října 2013
SPOLEČENSKÝ SÁL
STŘEDA 2. října 2013
MALÝ SÁL
15.30–16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství
předsedající: R. Češka, L. Kotík
Národní program komplexní interní péče
R. Češka /Praha/
Návrh úpravy „Úhradové vyhlášky“ pro internu
L. Kotík /Praha/
Panelová diskuse se členy výboru ČIS a krajskými konzultanty:
Postavení interny v současném systému zdravotní péče
8.30–10.00
Blok ČIS II: Aktuality v interně
předsedající: L. Kotík, Š. Svačina
Léčba diabetu za hospitalizace na interním oddělení
T. Štulc, J. Škrha /Praha/
Farmakologické ovlivnění hmotnosti diabetiků dnes a v příštích letech
Š. Svačina /Praha/
Kontinuální monitorace glukózy a uzavřený okruh pro dávkování
inzulínu: současný stav a perspektivy
M. Prázný /Praha/
Jsou BB outsiderem v léčbě KV onemocnění?
J. Widimský jr. /Praha/
R. Češka, L. Kotík, J. Lacinová, J. Nedvídek /Praha/
16.30–17.30 Sympozium SERVIER
Jak pečovat o nemocného s chronickým srdečním selháním
předsedající: J. Hradec
Co říkají guidelines / doporučené postupy?
J. Hradec /Praha/
Specializovaná péče o pacienta s chronickým srdečním selháním
J. Bělohlávek /Praha/
Klinická kazuistika
F. Málek /Praha/
17.30–17.45 Zahájení kongresu ČIS ČLS JEP
CONGRESS HALL
10.00–11.00 Sympozium BMS/PFIZER
Ponořme se do světa objevů 3S
3x s...
předsedající: J. Hradec
... s Prof. Hradcem o studiích Aristotle a Averroes
J. Hradec /Praha/
... s Prof. Linhartem o subanalýzách studie Aristotle
A. Linhart /Praha/
...s doc. Mikulíkem o sekundární prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní
R. Mikulík /Brno/
11.00 – 11.30 přestávka
11.30–12.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
PRADAXA® – Máme, co jsme očekávali
Dlouhodobá účinnost a bezpečnost potvrzena v klinické praxi
18.00–19.30 Opening ceremony
19.30–21.30 Welcome reception
14
předsedající: P. Janský
Fibrilace síní – pohled neurologa
M. Kovář /Praha/
15
FS a hypertenze – maligní kombinace s vysokým rizikem vzniku CMP
J. Widimský jr. /Praha/
15.30–16.30 Blok invazivní kardiologie
předsedající: I. Bernat, M. Želízko
Dabigatran - klinické studie vs. klinické zkušenosti
Katetrizační trombektomie u akutních iktů
P. Janský /Praha/
B. Kožnar, P. Widimský /Praha/
Dva roky s dabigatranem v klinické praxi
Katetrizační léčba chlopenních vad
M. Homza /Ostrava/
M. Branny /Třinec/
Cizí světy – může si lékař rozumět s pojišťovnami?
Katetrizační léčba akutních koronárních syndromů
Z. Jojko /Praha/
M. Želízko /Praha/
Radiální přístup v intervenční kardiologii
12.30–13.30 Blok České společnosti pro aterosklerózu
předsedající: R. Cífková, M. Vrablík
Myopatie a hypolipidemika
I. Bernat /Plzeň/
16.30–16.45 přestávka
V. Soška /Brno/
Fibráty aktuálně
H. Rosolová /Plzeň/
16.45–17.45 Blok České nefrologické společnosti
předsedající: O. Viklický, R. Ryšavá
PCSK9 inhibitory
Kdy zahájit dialyzační léčbu
V. Bláha /Hradec Králové/
S. Dusilová Sulková /Hradec Králové/
Vyšetření renálních funkcí
13.30–14.00 polední občerstvení
13.30–15.30 Sympozium BAYER
Xarelto – Nové perorální antitrombotikum se širokým
spektrem indikací
předsedající: R. Češka, J. Chlumský
Vliv minimální koncentrace na bezpečnost antitrombotika –
alternativní paradigma
K. Urbánek /Olomouc/
Xarelto v léčbě fibrilace síní z pohledu EHRA guidelines
M. Táborský /Olomouc/
Registr Garfield – jedinečný zdroj informací o fibrilaci síní
J. Eiselt /Plzeň/
Současné nefrologické studie
V. Čertíková-Chábová /Praha/
ČTVRTEK 3. října 2013
MALÝ SÁL
9.00–10.00
Blok České pneumologické a ftizeologické společnosti
předsedající: V. Kolek, M. Marel
CHOPN 2013 – choroba nebo syndrom?
P. Janský /Praha/
V. Koblížek /Hradec Králové/
Klinické zkušenosti s léčbou žilního tromboembolismu
Bronchiální astma – dobrá diagnóza
P. Dulíček /Hradec Králové/
M. Teřl /Plzeň/
Dvojí mechanismus inhibice arteriální trombózy
Klinická doporučení pro diagnostiku a léčbu komunitní
pneumonie – jak jsou reálná
J. Špinar /Brno/
Xarelto – doporučení pro každodenní praxi
V. Kolek /Olomouc/
J. Kvasnička /Praha/
16
17
10.00–11.00 Blok České společnosti pro hypertenzi
předsedající: J. Filipovský, J. Špinar
Ambulantní 24 hod. monitorování TK
15.30–16.00 Sympozium NOVARTIS
Léčba diabetu
předsedající: M. Haluzík
J. Vítovec /Brno/
Důležitost včasné léčby diabetes mellitus 2. typu
Rezistentní hypertenze
M. Haluzík /Praha/
J. Filipovský /Plzeň/
Oční komplikace diabetu: Začátek stejný, konce různé
Renální denervace
P. Němec /Praha/
J. Widimský jr. /Praha/
11.00 – 11.30 přestávka
11.30–12.30 Blok České revmatologické společnosti
předsedající: K. Pavelka, J. Vencovský
Protilátky proti postranslačně modifikovaným proteinům u RA
J. Vencovský /Praha/
Vakcinace u revmatických chorob
16.00–16.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM / Eli Lilly
Moderní terapie diabetu gliptiny – jsou mezi nimi rozdíly?
předsedající / přednášející: M. Haluzík
16.30–16.45 přestávka
16.45–17.45 Blok České gerontologické a geriatrické společnosti
předsedající: M. Berková, H. Matějovská Kubešová, J. Zajíc
K. Pavelka /Praha/
Kardiologická medikace u seniorů – update 2013
Biomarkery u revmatických onemocnění
M. Berková /Praha/
L. Šenolt /Praha/
Vývoj řešení akutního koronárního syndromu u seniorů 2005-2012
Postižení ledvin u SLE
H. Matějovská Kubešová /Brno/
P. Horák /Olomouc/
Emergentní stavy seniorů kardiaků
J. Zajíc /Hradec Králové/
12.30–13.30 Blok České gastroenterologické společnosti
předsedající: J. Špičák, M. Zavoral
Expanze digestivní endoskopie
J. Špičák /Praha/
Léčba nespecifických střevních zánětů šitá na míru
M. Lukáš /Praha/
ČTVRTEK 3. října 2013
SÁL V
Jak optimalizovat program screeningu kolorektálního karcinomu
Výsledková sdělení
Kardiologie I.
M. Zavoral /Praha/
předsedající: J. Hradec, J. Piťha
9.00–10.00
Pokrok v léčbě acidopeptických onemocnění
Ovlivnění systému renin-angiotenzin katetrizační renální denervací
J. Martínek /Praha/
M. Kamasová, J. Václavík, M. Táborský, D. Richter, T. Václavík, T. Skála,
E. Kociánová, D. Vindiš /Olomouc/
13.30–14.00 polední občerstvení
18
19
Výskyt hypertenze a diastolické dysfunkce pravé komory u pacientů
se syndromem obstrukční spánkové apnoe
Je centrální dopamin zodpovědný za zhoršení metabolických
parametrů s věkem?
M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová, M. Kamašová, V. Kolek /Olomouc/
L. Brunerová, J. Potočková, J. Horáček, M. Anděl /Praha/
Markery na chromozómech 2 a 9 a riziko infarktu myokardu
v české populaci. Studie GENDEMIP.
Srdečné pozdravy z Koreje aneb hantavirové infekce na Moravě
J. A. Hubáček, V. Adámková, V. Staněk, J. Mesanyová, J. Piťha /Praha/
J. Orság, P. Šafránek, R. Metelka, P. Turcsányi, L. Mazánek, H. Zelená, L. Prucek,
J. Zahálková, K. Krejčí, K. Žamboch, Z. Kosatíková, J. Zadražil /Olomouc/
3D rekonstrukce optické koherentní tomografie (OCT) – novinka
v intravaskulárním zobrazování
Porucha bariérové funkce střeva a celiakie
T. Ondrúš, J. Kaňovský, O. Boček, R. Miklík, M. Poloczek, P. Jeřábek,
M. Mikolášková, T. Nováková, J. Špinar, P. Kala /Brno/
10.00–11.00 Výsledková sdělení
Kardiologie II.
předsedající: M. Tržil, E. Králíková
Léčba závislosti na tabáku – standard v klinických oborech
I. Hoffmanová /Praha/
13.30 – 14.00 polední občerstvení
15.30–16.30 Blok Slovenské internistické společnosti
předsedající: S. Kiňová, J. Murín, I. Lazúrová
Postihnutie srdca pri neuroendokrinných tumorech
S. Kiňová /Bratislava, SR/
E. Králíková, A. Kmeťová, L. Štěpánková, K. Zvolská, V. Felbrová,
S. Kulovaná /Praha/
Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia
Vareniklin a kardiovaskulární riziko: je zde souvislost?
Endokrinné príčiny artériovej hypertenzie
A. Kmeťová, K. Zvolská, E. Králíková, L. Štěpánková /Praha/
J. Murín /Bratislava, SR/
I. Lazúrová /Košice, SR/
Kouření, léčba závislosti na tabáku, deprese a kardiovaskulární riziko
L. Štěpánková, E. Králíková, K. Zvolská, A. Kmeťová, Z. Bortlíček /Praha/
Vliv vzdáleného preconditioningu na aktuální poškození ledvin (AKI)
u kardiochirurgických výkonů a vztah NGAL k AKI
S. Štěpánková, J. Černošek, K. Kaňková, P. Hložková /Brno/
16.30–16.45 přestávka
16.45–17.45 Blok České hematologické společnosti
předsedající: J. Čermák, R. Hájek
Některé vzácnější anemie v internistické praxi
11.00 – 11.30 přestávka
11.30–12.30 Výsledková sdělení
Varia
předsedající: J. Nebáznivý, J. Lacinová
Ultrazvuk v pneumologii
J. Čermák /Praha/
Amyloidóza
R. Hájek /Brno/
Indikace k vyšetření trombofílií
M. Matýšková, M. Šlechtová, M. Penka /Brno/
A. Vlachová, F. Petřík, M. Marel /Praha/
Genetické vyšetření toxicity 5 - fluorouracilu
M. Koudová, M. Bittóová, Z. Vlčková, R. Alánová, V. Indráková,
M. Hrabíková, E. Lavická, M. Hlaváčová, K. Perglerová, M. Rímská,
I. Slepičková, V. Nedvědová, L. Pavlíčková /Praha/
20
21
PÁTEK 4. října 2013
SPOLEČENSKÝ SÁL
9.00–10.00
Blok České diabetologické společnosti
předsedající: M. Kvapil, A. Šmahelová
Urikémie a diabetes mellitus
M. Kvapil /Praha/
Pokroky v technologii a selfmonitoringu v diabetologii
A. Jirkovská, V. Fejfarová /Praha/
Diabetes u starších nemocných
A. Šmahelová /Hradec Králové/
10.00–11.00 Sympozium BMS/AstraZeneca
Diabetes – srdeční záležitost
Kardiovaskulární problematika u diabetiků – jak uplatňujeme
současné poznatky v každodenní praxi?
předsedající: A. Linhart
Jak správně léčit diabetes…
M. Szabó /Praha/
...k oddálení cévních komplikací…
M. Vrablík /Praha/
...a co dělat, když nastanou?
A. Linhart /Praha/
12.30–13.30 Sympozium ABBOTT
Různými cestami ke stejnému cíli: řešení pro pacienty
s arteriální hypertenzí a dyslipidemií
předsedající: M. Vrablík
Snižování kardiovaskulárního rizika léčbou arteriální hypertenze
J. Widimský jr. /Praha/
Ovlivnění reziduálního rizika léčbou dyslipidemie: zaměřeno
na mikrovaskulární komplikace
R. Češka /Praha/
13.30–14.00 polední občerstvení
14.00–15.00 Sympozium SERVIER
„Hřešit je lidské aneb kardiovaskulární prevence zcela jinak“
předsedající: M. Souček
In vino veritas
M. Táborský /Olomouc/
Hřešit je lidské aneb jak na adherenci
I. Řiháček /Brno/
Ideální pár aneb dokud nás smrt nerozdělí
M. Vrablík /Praha/
15.00–16.00 Blok neinvazivní kardiologie
předsedající: A. Linhart, J. Malík
11.00–11.30 přestávka
Náhlá smrt u sportovců
11.30–12.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
Buďme ON TARGET
předsedající: J. Widimský jr., P. Janský
KV komplikace nefrologických pacientů
A. Linhart /Praha/
J. Malík /Praha/
Novinky v diagnostice a léčbě myokarditid
Ůvod
P. Kuchynka /Praha/
J. Widimský jr. /Praha/
Jaký význam má ultrazvukové vyšetření karotického řečiště?
Rezistence nebo pseudorezistence?
R. Holaj /Praha/
O. Petrák /Praha/
Jsme ON TARGET?
16.00–16.10 přestávka
P. Janský /Praha/
ACEi nebo sartany u pacientů s KV rizikem – jak je to doopravdy?
22
J. Václavík /Olomouc/
23
16.10–17.10 Blok Sdružení ambulantních internistů
předsedající: J. Lacinová, M. Tržil
Diagnostika srdečního selhání
10.00–11.00 Blok České angiologické společnosti
„Aortální onemocnění“
předsedající: D. Karetová, M. Chochola
J. Špinar /Brno/
Onemocnění hrudní aorty
Léčba srdečního selhání
M. Chochola /Praha/
J. Vítovec /Brno/
Akutní aortální syndromy – typické projevy, diagnostika, léčba
D. Ručka /Praha/
17.10–18.10 Blok České odborné společnosti klinické farmacie
předsedající: J. Gregorová, M. Maříková
D. Karetová /Praha/
Farmakogenetické aspekty léčby bolesti
Endovaskulární léčba onemocnění aorty
H. Bakhouche, O. Matoušková, O. Slanař /Praha/
P. Vařejka /Praha/
Specifika geriatrické farmakoterapie
M. Maříková /Hradec Králové/
Optimální podávání i. v. furosemidu – kontinuálně nebo bolusově?
J. Gallusová /Praha/
Antikoagulační terapie u onkologicky nemocných
J. Gregorová /Praha/
PÁTEK 4. října 2013
MALÝ SÁL
9.00–10.00
Aortitis – infekční a neinfekční
Blok PS Mladých internistů
11.00 – 11.30 přestávka
11.30–12.30 Blok ČIS III: Aktuality ve farmakoterapii
předsedající: K. Roztočil, M. Kršek
Nová mezinárodní doporučení pro léčbu chronického žilního
onemocnění 2013
D. Karetová /Praha/
Novinky ve farmakoterapii žilních onemocnění – UIP 2013
K. Roztočil /Praha/
Nové možnosti léčby diabetu 2. typu pomocí gliflozinů
M. Haluzík /Praha/
předsedající: J. Václavík, L. Kotík
Novinky ve vnitřním lékařství 2013
J. Václavík /Olomouc/
12.30–13.30 Blok České společnosti pro trombózu a hemostázu
předsedající: M. Penka, T. Kvasnička
Kazuistiky mladých internistů:
Co nového přinesla Doporučení 9. ACCP (2012) v profylaxi
a léčbě trombotických stavů
R. Špaček /Frýdek - Místek/
R. Malý /Hradec Králové/
› Kombinovaná dyslipidémie jako důsledek těžké hypotyreózy
Přehled indikací nových přímých perorálních antikoagulancií
ve vnitřním lékařství
› Neobvyklá manifestace a komplikace pankreatoperitoneální píštěle
L. Cibičková /Olomouc/
› Šípková Růženka podle bratří Grimmů
J. Minařík /Olomouc/
T. Kvasnička /Praha/
Jak monitorovat nová přímá perorální antikoagulancia
v případě potřeby
J. Kvasnička /Praha/
Antitrombotická opatření u nemocných s trombocytózou
24
M. Penka /Brno/
25
Kombinované transplantace ledviny a dalšího orgánu
13.30–14.00 polední občerstvení
Š. Vítko /Praha/
Transplantace srdce a mechanická srdeční podpora
14.00–15.00 Blok České endokrinologické společnosti
předsedající: J. Marek, V. Zamrazil
P. Němec /Brno/
Indikace k transplantaci inzulin-produkující tkáně
Diferenciální diagnosa hypokalcemií
F. Saudek /Praha/
P. Broulík /Praha/
Jsou důvody, aby se internisté zabývali problematikou saturace jodem?
V. Zamrazil /Praha/
15.00–16.00 Blok České obezitologické společnosti
předsedající: M. Fried, P. Sucharda
Obezita v Česku v roce 2013
M. Matoulek /Praha/
Bariatrická/metabolická chirurgie - kde nyní jsme?
M. Fried /Praha/
PÁTEK 4. října 2013
SÁL V – Sesterská sekce
8.20–8.30
8.30–9.30
předsedající: S. Krutská, I. Růžičková
8.30–8.45
Obezita a DM 2. typu: nové etiopatogenetické mechanizmy
a možnosti jejich ovlivnění
M. Haluzík /Praha/
Zahájení
BLOK I.
Léčba komplikovaných ran po chirurgických výkonech pomocí
VAC systému
A. Nováková /Praha/
8.45–9.00
Kazuistika pacientky s dehiscencí operační rány
P. Havlíková /Praha/
16.00–16.10 přestávka
9.00–9.15
Stresové situace v ambulanci
J. Havránková /Brno/
16.10–17.10 Blok Českého institutu metabolického syndromu
předsedající: H. Rosolová
9.15–9.30
Pohybová aktivita u nemocných s DM
M. Koukalová /Brno/
Priority léčby DM2T
R. Češka /Praha/
Metabolický syndrom v roce 2013
H. Rosolová /Plzeň/
...a co na to diabetolog?
M. Kvapil /Praha/
9.30–10.30
Sympozium EXPHARMA
ALTRAZEAL – měníme svět hojení ran!
předsedající: P. Svoboda (ředitel společnosti)
Revisiting TIME
D. Leaper /Cardiff, UK/
Use of antimicrobial wound dressings in wound care
17.10–18.10 Blok České transplantační společnosti
„Současný stav orgánových transplantací“
předsedající: Š. Vítko
O. Assadina /Vídeň, AT/
A co takhle ALTRAZEAL?
J. Hovorková /Praha/
Orgánové transplantace v České republice – 2013
E. Pokorná /Praha/
26
27
10.30–11.45 BLOK II.
předsedající: A. Janoušková, L. Nermutová
13.30 – 13.45 Edukace sester v krátké intervenci u pacientů závislých na tabáku
S. Kulovaná /Praha/
10.30–10.45
13.45 – 14.00 Vitamin D a jeho význam ve výživě
A. Mottlová /Brno/
Biologická léčba v revmatologii z pohledu práce sestry
J. Sládková, K. Šírová /Ostrava/
10.45–11.00
Roční zkušenosti s novou aplikační formou Enbrelu – předplněným
perem Myclic
K. Vondřičková /Praha/
11.00–11.15
14.00 – 15.00 Blok České hepatologické společnosti
předsedající: P. Urbánek, J. Šperl
Biologická léčba abataceptem z pohledu sestry
Reaktivace hepatitidy B
V. Černá /Praha/
11.15–11.30
J. Šperl /Praha/
Praktické zkušenosti s kontinuálním monitoringem glykémie
v Diabetologickém centru 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK
Trojkombinační léčba chronické virové hepatitidy C
P. Urbánek /Praha/
E. Kábrtová, J. Šoupal /Praha/
11.30–11.45
Transplantace jater pro nádorová onemocnění
Oddělení diabetologie, endokrinologie a obezitologie
P. Trunečka /Praha/
G. Dvořáková /Brno/
11.45–12.45 BLOK III.
předsedající: J. Hrušková, G. Dvořáková
11.45–12.00
15.00–16.00 Blok Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu
předsedající: P. Broulík, P. Horák
Osteomalacie
Asistovaná peritoneální dialýza – současné možnosti v praxi
P. Broulík /Praha/
L. Nermutová /Praha/
12.00–12.15
Glukokortikoidy indukovaná osteoporosa
Řízená hypotermie po kardiopulmonální resuscitaci na
koronární jednotce
P. Horák /Olomouc/
J. Viktora /Praha/
12.15–12.30
Komplexní péče o pacienta po KPR
I. Lálová /Praha/
12.30–12.45
Pochybení v praxi
J. Tomešová /Praha/
12.45–14.00 BLOK IV.
předsedající: H. Musilová, J. Korandová
12.45–13.00
Invazivní diagnostika časté sekundární formy hypertenze
D. Koldová /Praha/
13.00 – 13.15 Domácí měření krevního tlaku
J. Tvrdíková, D. Pstružinová /Praha/
13.15 – 13.30 Odvykání kouření u onkologických pacientů
V. Felbrová /Praha/
28
SOBOTA 5. října 2013
MALÝ SÁL
8.30–9.30
Blok České společnosti infekčního lékařství
„Aktuality v používání antiinfekčních léků“
předsedající: J. Beneš, O. Nyč
Fluorochinolony, jejich přednosti a rizika
O. Nyč /Praha/
Léčba a profylaxe klostridiové kolitidy
J. Beneš /Praha/
Léčba a profylaxe chřipky
L. Machala /Praha/
29
9.30–10.30
Blok Cerebrovaskulární sekce ČNS a ČIS
„Cévní mozkové příhody“
Studie Rely-Able
předsedající: A. Tomek, J. Widimský jr.
Subanalýzy ze studie PLATO
Organizace péče o pacienty s CMP a intravenózní trombolýza
v roce 2013
A. Tomek /Praha/
P. Jánský/Praha/
M. Janka /Kladno/
12.45–13.00 Zakončení kongresu
Endovaskulární léčba ischemické CMP
D. Šaňák /Olomouc/
Sekundární prevence CMP
POSTERY
R. Cífková /Praha/
1
Transientní versus permanentní hypoparatyreoza po thyreoidektomii
Ľ. Cibičková, Z. Fryšák /Olomouc/
2
CASTLEMANOVA CHOROBA (CD) – vzácná choroba ve vzácné lokalizaci
E. Cimburová /Písek/
3
Osud těhotenství žen s diabetes mellitus 1. a 2. typu. První výsledky z národního registru
D. Čechurová, I. Haladová, Z. Jankovec, M. Krčma, Z. Rušavý /Plzeň/
4
Zhodnotenie 6 alternatívnych metód pre výpočet LDL cholesterolu
R. Gaško, O. Rácz, B. Hubková /Košice, SK/
5
Celiakie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu
I. Haladová, D. Čechurová /Plzeň/
6
Invazívne infekcie spôsobené streptokokmi skupiny A (Streptococcus pyogenes)
M. Koreň, M. Vyskočil, I. Jurkovičová, S. Kiňová, H. Hupková /Bratislava, SK/
7
CRP a D-dimér v diagnostike venózneho tromboembolizmu
M. Nagyová, Z. Zelinková, T. Koller, J. Payer /Bratislava, SK/
8
Otrava vodou - kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění
S. Richterová, K. Šourková, R. Pištorová, M. Jiruška, J. Svobodová, D. Špetlová,
J. Nedvídek, P. Lang /Liberec/
9
Kardiovaskulární riziko u pacientů Centra pro závislé na tabáku, porovnání
s národními daty: retrospektivní průřezová studie
K. Zvolská, M. Blaha, M. Štícha, Z. Bortlíček, A. Kmeťová, L. Štěpánková, V. Adámková,
L. Peterková, R. Češka /Praha/
10
Kostní histomorfometrie u dializovaných pacientů se závažnými kalcifikacemi
K. Žamboch, K. Krejčí, J. Zahálková, Z. Kosatíková, P. Skýpalová, J. Škarda, J. Zadražil /Olomouc/
11
Léčba syndromu diabetické nohy metodou řízeného podtlaku
M. Fraňková, E. Kábrtová, M. Flekač /Praha/ – sesterská sekce
10.30–10.45 přestávka
10.45–11.45 Blok Společnosti klinické výživy a intenzivní
metabolické péče
„Intenzivní metabolická péče ve vnitřním lékařství“
předsedající: L. Sobotka, P. Těšínský
Metabolické změny a cíle intenzivní nutriční péče na JIP
L. Sobotka /Hradec Králové/
Metody nutriční podpory v intenzivní péči, jejich výhody
a nevýhody
F. Novák /Praha/
Úloha nových nutričních substrátů v intenzivní péči
P. Těšínský /Praha/
11.45–12.45 Blok ČIS: Hotlines
předsedající: J. Špinar, A. Šmahelová
Studie SAVOR (DM)
J. Špinar /A. Šmahelová /Brno/Hradec Králové/
Metaanalýza účinku ACEI a AT1-blokátorů u nemocných
bez srdečního selhání
M. Vrablík /Praha/
Apixaban v léčbě žilního tromboembolizmu – studie AMPLIFY
R. Malý /Hradec Králové/
Poolovaná analýza studií EINSTEIN DVT a EINSTEIN PE
J. Chlumský /Praha/
30
31
0A
yer
é fo
g
res
ov
32
Kon
Registrace ČIS
HLAVNÍ VSTUP
Vchod č.3
Zimní zahrada
Kongresové foyer 0B
Jižní foyer
Společenské foyer
MALÝ
SÁL
BANKA
Malá
scéna
PLÁNKY KONGRESOVÉHO CENTRA
Přízemí
33
PLÁNKY KONGRESOVÉHO CENTRA
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
1
2
3
4
5
SÁL V.
2.3
2.2
SPOLEČENSKÝ
SÁL
KONGRESOVÝ
SÁL
2.1
35
23
6
4
19
8
15 16
2
Slide Room
9
5
7
Bayer
Bristol-Myers Squibb – Pfizer
Servier
Abbott Laboratories
Bristol-Myers Squibb /
AstraZeneca
6 Boehringer Ingelheim
7 Teva Pharmaceuticals CR
8 Zentiva
9 AstraZeneca Czech Republic
10 Krka ČR
11 Novartis
12 Gedeon Richter
14 Berlin-Chemie/A. Menarini
Česká republika
15 Genzyme
16 GlaxoSmithKline
17 Medtronic Czechia
18 Merck Sharp & Dohme
19 Pfizer
21 ČSH
23 ČIS
24 Medonet Pharma
25 NovoNordisk
27 BTL Zdravotnická Technika
28 Iscare
29 Remedia
30 Medical Tribune CZ
31 Mladá Fronta
32 PROMEDIAMOTION
33 Solen
34 Sun Pharm
35 Egis Praha
37 Maxdorf
39 Facta Medica
40 Compek Medical Services
41 MedPed
42 Triton
3
1
POSTERY
14 24 17 18
25
36
41 39 34
42 40
37
28 29 30 31 32 22 10 11 12
27 21
33
Terasa 2
Terasa 1
2. patro
34
35
PŘEHLED PARTNERŮ
A VYSTAVUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ
GENERÁLNÍ PARTNER
PLATINOVÝ PARTNER
VYSTAVOVATELÉ
Novartis
Berlin-Chemie/A. Menarini Česká republika
Genzyme
Medtronic Czechia
Merck Sharp & Dohme
Pfizer
DALŠÍ VYSTAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI
BTL zdravotnická technika
COMPEK MEDICAL SERVICES
EXPHARMA
ZLATÍ PARTNEŘI
Gedeon Richter
ISCARE
Maxdorf
Medonet Pharma
NovoNordisk
Sun Pharm
Takeda Pharmaceuticals CZ
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNEŘI
Postgraduální
medicína
PARTNEŘI
Všem partnerům a vystavovatelům děkujeme za účast a podporu!
36
37
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU PROCORALAN 5 mg a 7,5 mg – SLOŽENÍ**: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg nebo 7,5 mg ivabradinu. Obsahuje laktosu jako pomocnou látku. INDIKACE**: Léčba ischemické choroby
srdeční: Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem. Ivabradin je indikován: - u dospělých, u kterých jsou kontraindikovány nebo nejsou tolerovány betablokátory, - nebo
v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální dávkou betablokátoru a jejichž srdeční frekvence je > 60 tepů/min. Léčba chronického srdečního selhání: Ivabradin je indikován u chronického srdečního selhání třídy NYHA
II až IV se systolickou dysfunkcí, u pacientů se sinusovým rytmem, jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v kombinaci se standardní terapií včetně léčby betablokátory, nebo pokud je léčba betablokátory kontraindikována nebo netolerována. DÁVKOVÁNÍ
A ZPŮSOB PODÁNÍ**: Obvyklá doporučená úvodní dávka ivabradinu u pacientů s ICHS a stabilním srdečním selháním je 5 mg dvakrát denně během jídla, ráno a večer. Na základě terapeutické odpovědi může být dávka zvýšena po 3 až 4 týdnech na 7,5 mg
dvakrát denně u pacientů s ICHS a po 2 týdnech na 7,5 mg dvakrát denně u pacientů se srdečním selháním, pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší než 60 tepů/min. Je-li u pacientů se srdečním selháním srdeční frekvence mezi 50 až tepy/min, měla
by být udržována dávka 50 mg dvakrát denně. Pokud se v průběhu léčby srdeční frekvence trvale sníží pod 50 tepů/min v klidu nebo pacient zaznamená symptomy vztahující se k bradykardii, dávka musí být snížena na nejbližší nižší dávku u pacientů užívajících
7,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně. Léčba musí být ukončena, pokud srdeční frekvence zůstává nižší než 50 tepů/min nebo přetrvávají symptomy bradykardie. KONTRAINDIKACE**: Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
látku, klidová tepová frekvence před léčbou pod 60 tepů za minutu, kardiogenní šok, akutní infarkt myokardu, těžká hypotenze (< 90/50 mmHg), těžká jaterní insuficience, sick sinus syndrom, sino-atriální blokáda, nestabilní nebo akutní srdeční selhání, závislost
na kardiostimulátoru (srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem), nestabilní angina pectoris, AV blokáda 3. stupně, kombinace se silnými inhibitory cytochromu P450 3A4 jako azolová antimykotika (ketokonazol, itrakonazol), makrolidová antibiotika
(klarithromycin, erythromycin per os, josamycin, telithromycin), inhibitory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon (viz Interakce a Farmakokinetické vlastnosti v Souhrnu údajů o přípravku, SPC), těhotenství, kojení (viz Fertilita, těhotenství a kojení, SPC).
UPOZORNĚNÍ **: Zvláštní upozornění: Srdeční arytmie: Ivabradin není doporučován u pacientů s fibrilací síní nebo jinými srdečními arytmiemi, které zasahují do funkce sinusového uzlu, doporučuje se pravidelně klinicky monitorovat pacienty léčené
ivabradinem ohledně výskytu fibrilace síní. Pacienti s chronickým srdečním selháním s poruchami intraventrikulárního vedení a komorovou dyssynchronií by měli být pečlivě sledováni; AV blokáda 2. stupně: ivabradin není doporučován; nízká tepová frekvence: léčba
nesmí být zahajována u pacientů s klidovou tepovou frekvencí pod 60 tepů/min, pokud se během léčby tepová frekvence v klidu trvale sníží pod 50 tepů/min nebo se u pacienta objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze,
dávka musí být titrována směrem dolů a pokud přetrvává tepová frekvence nižší než 50 tepů/min nebo pokud přetrvávají symptomy bradykardie, léčba musí být ukončena; kombinace s blokátory kalciových kanálů (např. verapamil, diltiazem): není doporučována;
chronické srdeční selhání NYHA IV: použití s opatrností; cévní mozková příhoda: nedoporučuje se bezprostředně po cévní mozkové příhodě; vizuální funkce: opatrnost u pacientů s retinitis pigmentosa. Opatření pro použití: hypotenze: u mírné až středně těžké
hypotenze použití s opatrností; fibrilace síní – srdeční arytmie: neurgentní DC-kardioverze by měla být zvažována 24 hodin po poslední dávce ivabradinu; pacienti s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky prodlužujícími QT interval (snížení SF
způsobené ivabradinem může vyvolat prodloužení intervalu QT, což může způsobit závažné arytmie, zvláště Torsade de pointes*): ivabradin by neměl být použit; hypertonici vyžadující změnu léčby krevního tlaku: krevní tlak je potřeba monitorovat, ve studii SHIFT
zaznamenalo více pacientů epizody zvýšeného krevního tlaku během léčby ivabradinem (7,1 %) v porovnání s pacienty léčenými placebem (6,1 %), tyto epizody se nejčastěji vyskytovaly krátce po změně léčby krevního tlaku, byly přechodné a neovlivnily účinek
léčby ivabradinem**; pomocné látky: obsahuje laktózu. INTERAKCE**: Kontraindikováno: silné inhibitory CYP3A4. Nedoporučené současné použití: léčivé přípravky prodlužující QT interval, středně silné inhibitory CYP3A4 (verapamil and diltiazem). Opatrnost
při současném použití: draslík šetřící diuretika (thiazidová a kličková diuretika) - hypokalémie může zvyšovat riziko vzniku arytmií. Protože ivabradin může způsobit bradykardii, následná kombinace hypokalémie a bradykardie je predisponujícím faktorem vzniku
závažných arytmií zvláště u pacientů se syndromem dlouhého QT, vrozeným nebo vyvolaným.*, ostatní středně silné inhibitory CYP3A4, grapefruitová šťáva, induktory CYP3A4. FERTILITA**. TĚHOTENSTVÍ a KOJENÍ**: použití je kontraindikováno.
ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE**: možný výskyt světelných jevů by měl být vzat v úvahu. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**: Velmi časté: světelné jevy (fosfény). Časté: bolest hlavy, rozmazané vidění, závrať, bradykardia, AV blokáda
1. stupně (prodloužený interval PQ na EKG), komorové extrasystoly, neupravený vysoký krevní tlak. Méně časté: eosinofílie, hyperurikémie, synkopa, vertigo, palpitace, supraventrikulární extrasystoly, hypotenze, dušnost, nauzea, zácpa, průjem, angioedém, vyrážka,
svalové křeče, astenie, únava, zvýšení kreatininu v krvi, EKG: prodloužený interval QT*. Vzácné: erytém, svědění, kopřivka, nevolnost. Velmi vzácné: fibrilace síní, AV blokáda 2. a 3. stupně, sick sinus syndrom. PŘEDÁVKOVÁNÍ**. FARMAKODYNAMICKÉ
VLASTNOSTI**: Ivabradin je látkou výhradně snižující tepovou frekvenci, která působí prostřednictvím selektivní a specifické inhibice kardiálního pacemakerového If proudu, který kontroluje spontánní diastolickou depolarizaci v sinusovém uzlu a reguluje tepovou
frekvenci. Hlavní farmakodynamickou vlastností ivabradinu u člověka je specifické snížení tepové frekvence závislé na dávce. UCHOVÁVÁNÍ: žádné zvláštní podmínky uchovávání. VELIKOST BALENÍ**: 56 a 112 tablet přípravku Procoralan 5 mg a 7,5 mg
v 1 balení. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France. www.servier.com REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/05/316/008-014 DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU:
25/10/2012 LOKÁLNÍ KONTAKT: Servier s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1. Tel: +420 222 118 111. fax: +420 222 118 300. www.servier.cz. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je dispozici v lékárnách a výdej je
vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Komboglyze
udržte hladiny HbA1c pod kontrolou
Základní informace o přípravku:
Název přípravku: Lipanthyl NT 145 mg, potahovaná tableta. Složení: Fenofibratum (nanočástice) 145 mg v 1 potahované tabletě.
Indikace: Doplněk k dietě a jiné nefarmakologické léčbě (např. cvičení, snižování hmotnosti) v následujících případech: 1. Léčba
závažné hypertriglyceridemie s nízkým HDL cholesterolem nebo bez něj. 2. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny
kontraindikována nebo není tolerována. 3. Jako doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triacylglyceroly ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány. Dávkování: Jedna tableta denně.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, jaterní nedostatečnost (včetně biliární cirhózy
a nevysvětlené přetrvávající abnormality jaterních funkcí), známé onemocnění žlučníku, závažné chronické onemocnění ledvin,
chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy, způsobené těžkou hypertriglyceridemií, známá alergie
na světlo nebo fototoxická reakce během léčby fibráty či ketoprofenem, alergie na arašídy, podzemnicový olej nebo sójový lecithin.
Zvláštní upozornění: Doporučuje se monitorovat hladiny transamináz každé 3 měsíce během prvních 12 měsíců léčby a dále
pravidelně. Při poruše renálních funkcí upravujeme dávku fenofibrátu v závislosti na hodnotě clearance kreatininu. V souvislosti
s podáváním fibrátů bylo popsáno poškození svalů, včetně velmi vzácných případů rhabdomyolýzy. Riziko svalového poškození
se zvyšuje, když je lék užíván s dalším fibrátem nebo s inhibitorem HMG-CoA reduktázy (statinem). Proto by měla být kombinovaná
léčba fenofibrátem a statiny vyhrazena pouze pro pacienty se závažnou kombinovanou dyslipidemií s vysokým kardiovaskulárním rizikem
a bez jakéhokoliv předešlého poškození svalů. Přípravek obsahuje laktózu, sacharózu a sójový lecithin. Interakce: Po zahájení léčby
fenofibrátem se doporučuje přizpůsobit dávku perorálního antikoagulancia na základě hodnot INR. Během současného podávání fenofibrátu
a cyklosporinu musí být monitorovány funkce ledvin. Během současného podávání fenofibrátu a glitazonů je doporučováno monitorovat
HDL-cholesterol. Nežádoucí účinky: Časté jsou zažívací, žaludeční nebo střevní poruchy, zvýšení hladin sérových transamináz, méně časté jsou
pankreatitida, bolest hlavy, poruchy svalů, tromboembolie, cholelitiáza, sexuální poruchy, kožní přecitlivělost (vyrážka, svědění, kopřivka) a zvýšení
sérového kreatininu. Vzácné jsou fotosenzitivní reakce, alopecie, hypersenzitivita, hepatitida, zvýšená hladina močoviny v krvi, snížení počtu
bílých krvinek a hemoglobinu. Byla hlášena i rhabdomyolýza, intersticiální pneumopatie, žloutenka a komplikace cholelitiázy. Velikost balení:
30 a 90 tablet. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires Fournier S.A.S., Suresnes, Francie. Registrační číslo: 31/214/05-C. Datum revize textu: 13. 4. 2013. Způsob výdeje: Vázán
na lékařský předpis. Způsob hrazení: Hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím,
s úplným souhrnem údajů o přípravku.
LIP/09/13/08/00
Když potřebujete zlepšit adherenci
pohodlnou kombinační terapií [1]
Prokázaná účinnost 2 léčivých
látek v jediné tabletě [2]
Zkrácená informace o léčivém přípravku
Komboglyze 2,5 mg/850 mg a 2,5 mg/1000 mg potahované tablety
Kvalitativní a kvantitativní složení: 2,5 mg saxagliptinum jako
hydrochlorid a 850 mg nebo 1000 mg metformini hydrochloridum
v 1 potahované tabletě. Terapeutické indikace*: spolu s dietními
a režimovými opatřeními ke kontrole glykémie u dospělých pacientů od 18 let s DM 2, kteří nejsou adekvátně kompenzováni pomocí
dietních a režimových opatření a maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací
saxagliptin a metformin v jednotlivých tabletách. Přípravek Komboglyze je též indikován v kombinaci s inzulinem a dále v kombinaci
se sulfonylureou (tj. trojkombinační léčba) spolu s dietními a režimovými opatřeními, pokud maximální tolerovaná dávka metforminu
a sulfonyurey neposkytuje adekvátní kontrolu glykémie. Dávkování
a způsob podání: Podává se v průběhu jídla, 2x denně 2,5 mg saxagliptinu a dávka metforminu podobná té, která již byla podávána před
zahájením léčby Komboglyze. Pokud je přípravek Komboglyze užíván
v kombinaci s inzulinem, může být potřebná dávka inzulinu nižší,
aby se snížilo riziko hypoglykémie. U pacientů s mírným poškozením
ledvin není nutná úprava dávkování. Kontraindikace: Komboglyze je
kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivé látky nebo
na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo s anamnézou
hypersenzitivní reakce zahrnující anafylaktickou reakci, anafylaktický šok a angioedém na kterýkoliv inhibitor dipeptidyl peptidázy
4 (DPP 4); diabetickou ketoacidózou, diabetickým předkomatózním
stavem; středně závažným a závažným poškozením ledvin; akutními
stavy, které mohou potenciálně zhoršit funkci ledvin; akutním nebo
chronickým onemocněním, které může vyvolat tkáňovou hypoxii; poškozením jater; akutní intoxikací alkoholem, alkoholismem; v průběhu
těhotenství a kojení. Podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Při podezření
na závažnou hypersenzitivní reakci na saxagliptin přerušte podávání
přípravku Komboglyze. V poregistračním období byly spontánně hlášeny případy akutní pankreatitidy při léčbě saxagliptinem. Pokud existuje podezření na pankreatitidu, musí být přípravek Komboglyze a jiné
potenciálně podezřelé léčivé přípravky vysazeny. Laktátová acidóza je
velmi vzácná, ale závažná metabolická komplikace v důsledku kumu-
lace metforminu, složky Komboglyze. Výskyt laktátové acidózy lze snížit posouzením predisponujících rizikových faktorů jako je významné
postižení ledvin, špatně kontrolovaný diabetes mellitus, ketoacidóza,
prodloužené hladovění, zvýšený příjem alkoholu, jaterní nedostatečnost a jakýkoliv stav spojený s hypoxií. V případě výskytu jakéhokoliv
typu acidózy je třeba podávání přípravku Komboglyze ihned přerušit
a zahájit vhodná korektivní opatření.V průběhu léčby Komboglyze je
třeba pravidelně sledovat sérové koncentrace kreatininu. Přípravek
Komboglyze je třeba vysadit 48 hodin před elektivním chirurgickým
zákrokem za použití celkové, subarachnoidální nebo epidurální anestezie. Přípravek Komboglyze by neměl být nasazen dříve než 48 hodin
po zákroku a pouze po ověření normální funkce ledvin. Komboglyze
se musí vysadit před nebo v době vyšetření pomocí kontrastních látek s obsahem jódu a znovu nasadit 48 hodin po vyšetření a pouze
po ověření normální funkce ledvin. Doporučuje se monitorovat případné kožní poruchy. Zkušenosti s podáváním Komboglyze pacientům
starším než 75 let jsou velmi omezené. Interakce s jinými léčivými
přípravky a jiné formy interakce: Saxagliptin - klinická data ukazují, že riziko klinicky významných interakcí se současně podávanými
léčivy je nízké. Metformin - pití alkoholu by mělo být vyloučeno. Doporučuje se pečlivé monitorování glykemické kontroly, pokud se souběžně podávají kationtové léčivé přípravky, které se eliminují renální
tubulární sekrecí. Je třeba provádět častější kontroly krevní glukosy
při léčbě glukokortikoidy, diuretiky a beta-2-agonisty. Těhotenství
a kojení: Komboglyze se nesmí podávat v průběhu těhotenství ani
kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Při řízení
nebo obsluze strojů je třeba mít na paměti, že při použití saxagliptinu
byly hlášeny případy závratí. Nežádoucí účinky (NÚ): S Komboglyze
tablety nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie, ale byla
prokázána bioekvivalence přípravku Komboglyze se saxagliptinem
a metforminem podávanými současně. V souhrnné analýze byl celkový výskyt NÚ u pacientů léčených saxagliptinem a metforminem
podobný jako u placeba. Nejčastěji hlášenými NÚ byly infekce horních
cest dýchacích a močového traktu, bolest hlavy, gastrointestinální
poruchy a rash. Hypoglykémie byla hlášena v kombinaci s inzulinem.
Po uvedení saxagliptinu na trh byly hlášeny závažné hypersenzitivní
reakce, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického šoku a angioe-
dému. Rovněž byly hlášeny případy akutní pankreatitidy. Podrobně viz
Souhrn údajů o přípravku Komboglyze. Laboratorní testy: byl pozorován malý pokles absolutního počtu lymfocytů. Snížení počtu lymfocytů
nebylo spojeno s klinicky relevantními nežádoucími účinky. Klinický
význam snížení počtu lymfocytů ve srovnání s placebem není znám.
Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Druh obalu a velikost balení: 60 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol Myers
Squibb/AstraZeneca EEIG, Bristol Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH, Velká
Británie. Registrační čísla: EU/1/11/731/003, EU/1/11/731/009.
Datum revize textu: únor 2013
© Bristol Myers Squibb/AstraZeneca EEIG 2013
KOMBOGLYZE je registrovaná ochranná známka a je majetkem
Bristol-Myers Squibb Company.
Referenční číslo dokumentu: 18022013API
*Prosím, povšimněte si nových změn v SPC přípravku Komboglyze.
Přípravek Komboglyze je vázán na lékařský předpis a je hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek
předepíšete, přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku, kterou naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé
přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adresách zástupců
držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol.
s r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 016 111,
www.b-ms.cz; AstraZeneca Czech Republic s. r. o., Plzeňská 16/3217,
150 00 Praha 5, tel.: +420 222 807 111, www.astrazeneca.cz.
POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Reference: 1. Benford M, et al. Fixed dose combination antidiabetic therapy: real world factors associated with prescribing choices
and relationship with patient satisfaction and compliance. Adv Ther
2012;29(1):26–40. 2. SPC Komboglyze. Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG, únor 2013.
Datum přípravy: únor 2013.
1144CZ13PR01661
PCOM0020CZ032013
Zkrácená informace o přípravku: Micardis 40 mg, 80 mg tablety
Složení: Micardis 40 mg: 1 tableta telmisartanum 40 mg, Micardis 80 mg: 1 tableta telmisartanum 80 mg. Léková forma: Tableta. Indikace: Léčba esenciální hypertenze. Kardiovaskulární
prevence: Snížení kardiovaskulární morbidity u pacientů: i) s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza ICHS nebo CMP nebo ICHDK) nebo ii) s diabetes
mellitus typu 2 s prokázaným orgánovým postižením. Dávkování a způsob podání: Hypertenze: 40 mg jednou denně. V případech, že se nedosáhne požadovaných hodnot krevního
tlaku, lze zvýšit až na 80 mg jednou denně. Pokud se uvažuje o zvyšování dávek, je třeba přihlížet k okolnosti, že maximálního antihypertenzního efektu se obvykle dosáhne po 4 až
8 týdnech terapie. Kardiovaskulární prevence: 80 mg jednou denně. *Zvláštní skupiny pacientů: Poškození funkce ledvin: Závažné poškození funkce ledvin nebo pacienti podstupujících
hemodialýzu jsou omezené zkušenosti. Je doporučena nižší úvodní dávka 20 mg. Současné podávání telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Poškození funkce jater: Mírné až středně závažné postižení jater: dávka by neměla přesáhnout 40 mg jednou denně. Starší pacienti: Úprava dávky není nutná.
Pediatričtí pacienti: U dětí do 18 let se nedoporučuje. *Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku, 2. a 3. trimestr těhotenství, během kojení,
při obstrukci žlučovodů, závažném poškození funkce jater. Současné podávání telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno u pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo při poruše
funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: Podávat se zvýšenou opatrností u mírného až středně závažného poškození funkce jater. Bilaterální stenóza renálních
arterií či stenóza renální arterie jediné funkční ledviny: hrozí zvýšené riziko těžké hypotenze a renální nedostatečnost. Renální poškození: pravidelné sledování sérových hladin draslíku
a kreatininu. Nejsou zkušenosti s podáváním po transplantaci ledvin. Intravaskulární hypovolemie: stav korigovat před podáním přípravku. Podávání přípravků ovlivňujících RAAS může
vést k hyperkalemii, zvážit současné podání. Duální blokáda RAAS u vnímavých jedinců k hypotenzi, synkopě, změnám renálních funkcí. Primární aldosteronismus: nedoporučuje se léčba
telmisartanem. Obsahuje sorbitol, nevhodné pro pacienty s vrozenou intolerancí fruktózy. *Interakce: Kombinace telmisartanu s aliskirenem je kontraindikována u pacientů s diagnózou
diabetes mellitus nebo při poruše funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a nedoporučuje se ani u jiných pacientů. Při zahájení léčby telmisartanem, při úpravách dávky a při ukončení léčby
telmisartanem je nutno monitorovat hladinu digoxinu. Nedoporučuje se současně podávat draslík šetřící diuretika nebo přípravky obsahující draslík, lithium (nutné sledování koncentrací
v séru). Opatrnost při současném podání: NSA, thiazidová, kličková diuretika. Zvažovat: jiná antihypertenziva, kortikosteroidy (systémové podání). Nežádoucí účinky: Výskyt srovnatelný
s placebem (dle výsledků klinických studií). Časté: hypotenze u pacientů s upraveným krevním tlakem, kterým byl podáván telmisartan ke snížení kardiovaskulární morbidity. Zvláštní
opatření pro uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Registrační číslo: 80 mg: EU/1/98/090/006 (28 tbl.), 40 mg: EU/1/98/090/002 (28 tbl),
80 mg: EU/1/98/090/008 (98 tbl) Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein Německo. Poslední revize
textu: 5/2013. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným
zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/
*všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku
Spojení pro 24h kontrolu TK a protektivitu
82,7% pacientů dosahuje
cílových hodnot TK
v průběhu 24h1
Pacienti se zvýšeným KV rizikem - hypertenzí,
diabetem, obezitou nebo ve vyšším věku
potřebují k dosažení cílových hodnot TK
kombinovanou terapii.7,8
Účinnější snížení
a kontrola TK v porovnání
s jinými kombinacemi
AT1 blokátorů / HCHTZ2-5
Zkrácená informace o přípravku: MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl., MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl.
Složení:1 tableta obsahuje: telmisartanum 80,0 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg nebo telmisartanum 80,0 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Léková forma: Tablety. Indikace: Léčba
esenciální hypertenze u pacientů, u nichž nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku při použití samotného telmisartanu. MicardisPlus s fixní kombinací dávek (80 mg telmisartanu/25 mg
hydrochlorothiazidu) je indikován u pacientů, u nichž nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku při použití přípravku MicardisPlus 80 mg/12,5 mg nebo u pacientů, kteří byli dříve stabilizováni při
podání telmisartanu a hydrochlorothiazidu odděleně. *Dávkování a způsob podání: Dospělí: Jednou denně, zapíjí se tekutinou, současně s jídlem nebo bez jídla. Ještě před přechodem na podávání
fixní kombinace dávek se doporučuje provést individuální titraci jeho dvou složek. Pokud je to klinicky vhodné, lze zvážit přímý přechod z monoterapie na fixní kombinaci dávek. Porucha funkce ledvin:
Doporučuje se pravidelná kontrola renální funkce. Současné podávání telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Porucha funkce
jater: U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater by dávkování nemělo přesáhnout jednu tabletu přípravku MicardisPlus 40 mg/12,5 mg jednou denně. MicardisPlus není indikován
u pacientů se závažnou poruchou funkce jater. U pacientů s poruchou jaterní funkce je třeba thiazidy podávat opatrně. Starší osoby: Úprava dávkování není nutná. Děti a dospívající: U dětí do 18 let
se nedoporučuje. *Kontraindikace: Přecitlivělost na kteroukoliv látku přípravku; přecitlivělost na jiné látky příbuzné sulfonamidům; druhý a třetí trimestr těhotenství, během kojení; cholestáza
a biliární obstrukční onemocnění; závažná porucha funkce jater; závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min); refrakterní hypokalemie, hyperkalcemie. Současné podávání
telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno u pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo při poruše funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: Podávat se zvýšenou
opatrností u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Bilat. stenóza renálních arterií či stenóza renální arterie jediné funkční ledviny: zvýšené riziko těžké hypotenze a renální
nedostatečnosti. Renální poškození: pravidelné sledování sérových hladin draslíku, kreatininu a kys. močové. Nejsou zkušenosti s podáváním po transplantaci ledvin. Intravaskulární hypovolemie: stav
korigovat před podáním přípravku. Podávání přípravků ovlivňujících RAAS může vést k hyperkalemii, zvážit současné podání, duální blokáda RAAS u vnímavých jedinců k hypotenzi, synkopě, změnám
renálních funkcí. Primární aldosteronismus: nedoporučuje se léčba MicardisPlus. Thiazidy: možnost poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy a glukózové tolerance, nárůstu hladiny cholesterolu
a triglyceridů. Hypokalemie: redukována současným podáváním telmisartanu. Obsahuje sorbitol, nevhodné pro pacienty s vrozenou intolerancí fruktózy. Hydrochlorothiazid, může vyvolat reakce
přecitlivělosti, které vedou k akutní přechodné myopii a k akutnímu glaukomu s úzkým úhlem. Při výskytu příznaků akutního glaukomu s úzkým úhlem je třeba ukončit podávání hydrochlorothiazidu
a zahájit léčbu. *Interakce: Nedoporučuje se současně podávat: lithium. Opatrnost při současném podání: NSA. Přípravky ovlivňující hladinu kalia, soli kalcia (nutná monitorace hladin kalia a kalcia).
Antidiabetika, přípravky k léčbě dny (může být potřeba úpravy dávky). Zvažovat: Digitalisové glykosidy, jiná antihypertenziva, cholestyramin (zhoršuje absorpci hydrochlorothiazidu) vazopresory
(snížení účinku), beta-blokátory, diazoxid, anticholinergní látky. Kombinace telmisartanu s aliskirenem je kontraindikována u pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo při poruše funkce ledvin
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a nedoporučuje se ani u jiných pacientů. Při zahájení léčby telmisartanem, při úpravách dávky a při ukončení léčby telmisartanem je nutno monitorovat hladinu digoxinu.
Nežádoucí účinky: MicardisPlus 80 mg/12,5 mg: výskyt srovnatelný s monoterapií telmisartanem (výsledky klinických studií). Časté: závrať. U přípravku MicardisPlus 80 mg/25 mg byla incidence
NÚ srovnatelná s nežádoucími účinky u přípravku MicardisPlus 80 mg/12,5 mg. Zvláštní opatření pro uchovávání: V původním obalu (ochrana před vlhkostí). Velikost balení: 28 tablet.
Registrační číslo(a): EU/1/02/213/007 a EU/1/02/213/018. Držitel registrace: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein Německo. Datum
poslední revize textu: 5/2013. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte
s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/
∗ všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku
Zkrácená informace o přípravku: Twynsta 80 mg/5 mg tablety, 80 mg/10mg tablety
Složení: Twynsta 80 mg/5 mg: 1 tableta telmisartanum 80mg a amlodipinum 5mg, Twynsta 80 mg/10 mg: 1 tableta telmisartanum 80mg a amlodipinum 10 mg. Léková forma: Tableta.
Indikace: Léčba esenciální hypertenze. Přídavná léčba: Přípravek Twynsta je indikován u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není adekvátně kontrolován amlodipinem. Substituční léčba Dospělí
pacienti, kteří užívají telmisartan a amlodipin ve formě jednosložkových přípravků, mohou užívat tablety přípravku Twynsta, který obsahuje stejnou dávku jednotlivých složek. Dávkování a způsob
podání: Doporučená dávka je 1 tableta denně. Maximální doporučená dávka je 1 tableta přípravku Twynsta 80 mg/10 mg denně. Přípravek Twynsta je určen k dlouhodobé léčbě. Přípravek Twynsta
lze užívat s jídlem nebo bez jídla, spolu s dostatečným množstvím tekutiny. *Zvláštní skupiny pacientů: Porucha funkce ledvin: U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin nebo podstupujících
hemodialýzu je třeba opatrnosti, protože amlodipin a telmisartan nejsou dialyzovatelné. Současné podávání telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin
(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) Porucha funkce jater: U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater je nutno přípravek Twynsta podávat se zvýšenou opatrností. U telmisartanu by
dávka neměla překročit 40 mg jednou denně. Podávání přípravku Twynsta je kontraindikováno u pacientů se závažnou poruchou funkce jater. Pediatričtí pacienti: U dětí do 18 let se nedoporučuje.
*Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku, 2. a 3. trimestr těhotenství, obstrukce žlučovodů, závažná porucha funkce jater, šok (vč. kardiogenního), závažná
hypotenze, obstrukce výtokové části levé komory, hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu. Současné podávání telmisartanu s aliskirenem je kontraindikováno
u pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo při poruše funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). Zvláštní upozornění: Léčba nesmí být zahájena během těhotenství. Podávat se zvýšenou
opatrností u mírné až středně závažné poruchy funkce jater. Bilaterální stenóza renálních arterií či stenóza renální arterie jediné funkční ledviny: hrozí zvýšené riziko těžké hypotenze a renální
nedostatečnost. Porucha funkce ledvin: pravidelné sledování sérových hladin draslíku a kreatininu. Podávání přípravků ovlivňujících RAAS může vést k hyperkalemii, zvážit současné podání. Obsahuje
sorbitol, nevhodné pro pacienty s vrozenou intolerancí fruktózy. *Interakce: Kombinace telmisartanu s aliskirenem je kontraindikována u pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo při poruše funkce
ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a nedoporučuje se ani u jiných pacientů. Při zahájení léčby telmisartanem, při úpravách dávky a při ukončení léčby telmisartanem je nutno monitorovat hladinu
digoxinu. Nedoporučuje se současně podávat draslík šetřící diuretika nebo přípravky obsahující draslík, lithium (nutné sledování koncentrací v séru). Opatrnost při současném podání: NSA. Zvažovat:
jiná antihypertenziva, kortikosteroidy (systémové podání). Současné podávání amlodipinu a grapefruitu /grapefruitové šťávy se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Celkový výskyt nežádoucích
účinků přípravku Twynsta v programu klinických studií byl nízký. Nejčastější nežádoucí účinky zahrnují závratě a periferní edém. Vzácně se může objevit závažná synkopa. Doba použitelnosti:
3 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Druh obalu a velikost balení:
Aluminium/aluminium blistry (PA/Al/PVC/Al) v krabičce obsahující 14, 28 tablet. Registrační číslo: 80/10 mg: EU/1/10/648/022-14 tablet, EU/1/10/648/023-28 tablet, 80/5 mg: EU/1/10/648/01514 tablet,EU/1/10/648/016-28 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein Německo. Poslední revize textu:
8/2013. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů
o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/
∗ všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku
Pacienti s hypertenzí a KV riziky,
kteří potřebují kontrolu TK
a profitují z přidání diuretika
(periferní otoky, vyšší věk).
Twynsta a MicardisPlus obsahují telmisartan – jediný sartan s indikací
kardiovaskulární prevence6
Adresa:
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
tel.: + 420 234 655 111
Literatura: 1. White et al. Effects of telmisartan and amlodipine in combination on ambulatory blood pressure in stages 1-2 hypertension. Blood Press Monit. 2010; 15 (4): 205-212. 2. Fogari R et al. Effectiveness of HCTZ in Combination with Telmisartan and Olmesartan in Adults
with Moderate Hypertension Not Controled with Monotherapy: PROBE, Parallel-Arm Study. Curr ther res 2008; 69 (1): 1-15. 3. Sharma AM et al. Telmisartan/ HCTZ vs. Valsartan/HCTZ in obese hypertensive patients with type 2 diabetes: the SMOOTH study Cardiovasc Diabetol
2007; 6: 28. 4. Neldam S et al. Telmisartan plus HCTZ vs. Amlodipine Plus HCTZ in Older Patients with systolic hypertension: results from a Large Ambulatory Blood pressure Monitoring study. Am J Geriat Cardiol 2006; 15: 151-160. 5. Lacourciere Y et al. Efficacy and tolerability
of fixed-dose combinations of telmisartan plus HCTZ compared with losartan plus HCTZ in patients with essential hypertension. Int Clin Pract 2003; 57: 273-279. 6. SPC u EMA (http://www.emea.europa.eu) a eMC (http://emc.medicines.org.uk). 7. Mancia G et al. 2007 Guidelines
for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007;25:1105–1187. 8. Mancia G et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management : a European society of hypertension Task Force document, J Hypertens 2009; 27: 2121-2158.
ZZTWY003_012013
Zkrácená informace o přípravcích je umístěna na druhé straně.
Adresa:
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
tel.: + 420 234 655 111
Zmenšujeme
rizika
10 mg, 20 mg, 40 mg
NOVÁ INDIKACE
Prevence kardiovaskulárních příhod
Zkrácená informace o přípravku Rosuvastatin Teva 5 mg; Rosuvastatin Teva 10 mg; Rosuvastatin Teva 20 mg; Rosuvastatin Teva 40 mg potahované
tablety Účinná látka: rosuvastatinum Indikace: léčba hypercholesterolémie - primární hypercholesterolémie (typ IIa) nebo smíšené dyslipidémie (typ
IIb) jako doplněk k dietním opatřením, léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie. Prevence kardiovaskulárních příhod. Dávkování a způsob
podání: doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg jednou denně. V případě potřeby je možné dávku po 4 týdnech podávání zvýšit. Rosuvastatin
se nedoporučuje podávat dětem do 10 let, pediatrické použití má být vyhrazeno pouze specialistům. U pacientů s mírným poškozením ledvin není
třeba upravovat dávkování. U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice. Kontraindikace: přecitlivělost na rosuvastatin nebo
na kteroukoliv složku přípravku. Pacienti s aktivním onemocněním jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace sérových transamináz
a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy, pacienti se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), pacienti
s myopatií, pacienti užívající cyklosporin. Dávka 40 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze. Zvláštní upozornění: Rosuvastatin je třeba předepisovat s opatrností pacientům s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např. s: poškozením ledvin, hypofunkcí štítné
žlázy, anamnézou dědičných svalových poruch, předcházející anamnézou muskulární toxicity, nadměrným požíváním alkoholu, věkem nad 70 let, při
stavech, kdy může dojít k zvýšeným plazmatickým hladinám CK, při souběžném užívání fibrátů. Jestliže dojde v průběhu léčby k výraznému vzestupu
hladiny kreatinkinázy (>5xULN) je třeba léčbu rosuvastatinem přerušit. Statiny mohou zvyšovat hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem
vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykémii. Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pomocné látky v potahové vrstvě mohou způsobovat alergické reakce. Interakce: souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu.
Zahájení léčby či zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin) může vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby přípravkem nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR. Gemfibrozil,
fenofibrát, další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové) zvyšují riziko myopatie při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Lékové
interakce v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450 se neočekávají. Těhotenství a kojení: v průběhu těhotenství a kojení je
přípravek kontraindikován. Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody. Nežádoucí účinky: často se v klinických studiích objevil diabetes mellitus, bolest hlavy, závratě, nauzea, zácpa, bolesti břicha, myalgie, astenie. Při podávání rosuvastatinu ve všech dávkách, zvláště pak
v dávkách  20 mg byly hlášeny nežádoucí účinky na kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza. Velikost balení: 14, 15, 20, 28, 30,
56, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Praha, Česká republika Registrační čísla: 31/139- 142/10-C Datum registrace / poslední revize textu: 17.2.2010 / 9.2.2013 Před předepsáním léku se
seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, tel.: 251 007 101, fax: 251 007 110
Zkrácená informace o přípravku Xarelto 15 mg a 20 mg
Složení a léková forma: Rivaroxaban 15 a 20 mg, potahované tablety. Indikace: Prevence CMP a systémové embolizace u dospělých pacientů
s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako jsou městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk ≥ 75 let, diabetes mellitus,
anamnéza CMP nebo TIA. Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) * a prevence recidivující HŽT a plicní embolie (PE) po akutní
HŽT u dospělých. Dávkování a způsob podání: Tablety se mají užívat s jídlem. Vždy je nutné zvažovat přínos a potenciální rizika. Prevence
cévní mozkové příhody a systémové embolizace (SPAF): 20 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: První tři týdny se podává 15 mg dvakrát
denně a dále 20 mg jednou denně. Krátkodobá léčba (≥3 měsíce) je indikována při přechodných rizikových faktorech a dlouhodobá léčba při
trvalých rizikových faktorech nebo idiopatické HŽT nebo PE. Délka léčby je individuální po zvážení přínosu a rizika. S podáváním nad 12 měsíců jsou
zkušenosti omezené. Vynechání dávky: Při vynechání dávky při podávání 15 mg dvakrát denně by měl pacient užít dávku co nejdříve, aby byla
zajištěna denní dávka 30 mg denně. Při vynechání dávky při podávání jednou denně by dávka neměla být tentýž den zdvojnásobena, vynechaná
dávka by měla být užita co nejdříve a dále se pokračuje jednou denně. Převod z VKA na přípravek Xarelto: Léčba VKA má být ukončena. Xarelto
má být podáno, pokud je INR ≤ 3,0 (SPAF), nebo INR ≤ 2,5 (léčba HŽT nebo PE a sekundární prevence HŽT a PE). INR nelze použít na monitoraci
léčby přípravkem Xarelto. Převod z přípravku Xarelto na VKA: Xarelto zvyšuje INR. Je možnost neadekvátní antikoagulace. Xarelto i VKA se
podávají současně až do hladiny INR ≥ 2,0, odběr INR se ale musí provádět nejdříve za 24 hodin po poslední dávce přípravku Xarelto. Převod z
parenterálních antikoagulancií na Xarelto: První dávka se podává 0 až 2 hodiny před dalším plánovaným podáním parenterálního přípravku nebo při vysazení kontinuálně podávaného antikoagulancia. Převod z přípravku Xarelto na parenterální antikoagulans: První dávka
parenterálního antikoagulans se podává v době, kdy by měla být užita další dávka Xarelto. Ledvinová nedostatečnost: Při clearance kreatininu
15-29 ml/min se doporučuje opatrnost. Clearance kreatininu < 15 ml/min je kontraindikací. SPAF: Clearance kreatininu 50-80 ml/min: Dávka
se neupravuje. Clearance kreatininu 15- 49 ml/min: dávka se snižuje na 15 mg jednou denně. Léčba HŽT a PE: Úvodní ani následná dávka se
neupravuje (15 mg 2x denně 3 týdny a potom 20 mg jednou denně). Clearance kreatininu 15- 49 ml/min: Snížení dávky z 20 mg jednou denně
na 15 mg jednou denně je třeba zvážit, pokud u pacienta riziko krvácení převáží riziko vzniku recidivující HŽT a PE. Doporučení pro použití dávky 15
mg je založeno na farmakokinetickém modelu a nebylo v těchto klinických podmínkách studováno.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou
nebo pomocnou látku. Klinicky významné aktivní krvácení. Léze nebo stavy s významným rizikem závažného krvácení jako jsou současné nebo
nedávno prodělané ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění
mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo podezření na
ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku. Souběžná léčba jiným antikoagulačním
přípravkem, např. nefrakcionovaným heparinem (UFH), nízkomolekulárními hepariny (enoxaparin, dalteparin atd), heparinovými deriváty (fondaparinux atd), orálními antikoagulancii (warfarin, apixaban, dabigatran atd), se nedoporučuje s výjimkou situace, kdy je pacient převáděn z jiné léčby
na léčbu rivaroxabanem nebo naopak (viz bod 4.2), nebo když je podáván UFH v dávkách nezbytných pro udržení průchodnosti centrálního žilního
nebo arteriálního katetru.* Jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotiků stupně Child Pugh B
a C. Těhotenstí a kojení. Věk do 18 let. Zvláštní upozornění a opatření: Pacienti, kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli
řídit a obsluhovat stroje.Častěji bylo pozorováno slizniční krvácení a anémie. Doporučuje se sledování a event. vyšetření hemoglobinu/hematokritu,
zvláště u rizikových skupin pacientů. Podávání s opatrností: Pacienti s renální insuficiencí, zvláště při současném podávání silných inhibitorů
CYP 3A4 (klaritromycin, telitromycin), při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. NSA, ASA, antitrombotika). Při riziku
vředové choroby gastroduodena lze zvážit profylaktickou léčbu. Podávání se nedoporučuje: Krvácivé poruchy, dekompenzovaná hypertentze,
aktivní vředové onemocnění GD, cévní retinopatie, bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze*, při podávání azolových antimykotik, nebo
inhibitorů proteáz HIV, pacientům s chlopenními náhradami, pacientům léčeným dronedaronem a při intoleranci nebo malabsoprci glukózy a galaktózy. Invazivní procedura a chirurgický výkon: Xarelto se vysazuje nejméně 24 hodin předem, lze použít kalibrovanou kvantitativní analýzu
anti-faktoru Xa. Pokud není výkon možné odložit, musí se zvážit zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena pokud to situace umožní a
je nastolena hemostáza. Hemodynamicky nestabilní pacienti s plicní embolií nebo pacienti, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní
embolektomii: Přípravek Xarelto se nedoporučuje používat jako alternativní léčbu k nefrakcionovanému heparinu u pacientů s plicní embolií, kteří
jsou hemodynamicky nestabilní nebo kteří mohou podstoupit trombolýzu nebo plicní embolektomii, protože bezpečnost a účinnost přípravku Xarelto nebyla pro tyto klinické situace stanovena.* Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými
inhibitory CYP3A4 a současně P-gp (např. azolová antimykotika a inhibitory proteáz HIV) se nedoporučuje. Opatrnost je nutná při podání jiných
přípravků ovlivňujících krevní srážlivost a při užívání induktorů CYP3A4 (např. rifampicin). Nežádoucí účinky: Časté: Anemie, závratě, cefalea,
oční krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematom, epistaxe, hemoptýza*, krvácení z dásní*, krvácení do GIT, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea,
zvracení, zácpa, průjem, pruritus, rash, ekchymóza, kožní a podkožní krvácení*, urogenitální krvácení, poškození ledvin*, horečka, periferní edém,
slabost, zvýšení transamináz, pooperační krvácení, kontuze. Méně časté: Trombocytémie, alergie, krvácení do CNS, synkopa, tachykardie, sucho
v ústech, abnormity jaterní funkce, hemartróza, pocit indispozice, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy, amylázy, GMT, sekrece z ran. Vzácné:
Žloutenka, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, pseudoaneurysma. Není známo: Kompártment syndrom, akutní renální selhání sekundárně po
krvácení. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel roznodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlín,
Německo. Registrační číslo: Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016, Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021. Datum revize textu: 06/2013 Před
použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Pouze na lékařský předpis. Přípravek Xarelto 15 mg a 20 mg je hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění ve všech schválených indikacích s výjimkou léčby plicní embolie. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese BAYER
s.r.o., Bayer Pharma, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká Republika, www.bayer.cz
VŠIMNĚTE SI PROSÍM ZMĚN V INFORMACÍCH O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU.
© Bayer Pharma
červen 2013
Xarelto® 1 tableta 1x denně
pro prevenci mrtvice při FS1
Mrtvice devastuje. Xarelto
arelto ch
chrání
rání
Prevence CMP účinně a jednoduše1
ÚČINNOST
O 21% vyšší účinnost* oproti warfarinu –
on treatment populace a,1,2
BEZPEČNOST
O 50% nižší výskyt fatálního
krvácení b,1,2
FS = fibrilace síní
Pro pacienty s mechanickou chlopenní náhradou není přírpavek Xarelto doporučen.
a
Per-protocol, on-treatment analýza. Výskyt příhod: Xarelto (1.7%/rok) vs warfarin (2.2%/rok), P<0.001 pro non-inferioritu.
b
Méně intrakraniálních krvácení: Xarelto (0.5%/rok) vs warfarin (0.7%/rok), P=0.019. Méně fatálních krvácivých příhod: Xarelto (0.2%/rok)
vs warfarin (0.5%/rok), P=0.003.
*
účinnost: výskyt cmp a systémové embolizace
Pacienti léčení přípravkem Xarelto měli významně vyšší výskyt
První perorální přímý inhibitor faktoru Xa
následujících závažných krvácivých příhod: pokles hemoglobinu
≥2 g/dL (2.8%/rok vs 2.3%/rok, P=0.019)
a transfuzí (1.7%/rok vs 1.3%/rok, P=0.044).
Při léčbě přípravkem Xarelto bylo ve srovnání
s warfarinem pozorováno více slizničních krvácení.
Literatura: 1. Xarelto SPC červen 2013, 2. Patel,
Jednoduše ochrání více pacientů
N Engl J Med. 2011;365(10):883-891.
Download

XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP