Návod na použitie
Návod k použití
Operating Instructions
Elixir Turbo
Elixir Turbo
SK Ako to funguje?
CZ Popis výrobníku
EN How does it work?
1
AKO TO FUNGUJE? | JAK TO FUNGUJE? | How does it work?
Tlačidlo na dávkovanie bubliniek
pre perlivé nápoje
Tlačítko sycení CO2
Push Carbonation Button
to Sparkle Beverages
2
Tlačidlo na uvoľnenie prebytočného tlaku
Tlačítko dekomprese
Release Button
3
Novinka! Posuvník-regulácia veľkosti bubliniek
Novinka! Regulace nastavení bublinek BBT
New! Bubble adjustment slide bar
A
Vyberte fľašu
Vyjměte láhev
Remove the bottle
B
Odstráňte zadný kryt
Odstraňte zadní kryt
Remove the back cover
C
Naskrutkujte adaptér
Vložte adaptér
Insert the adapter
D
Vytiahnite ochranu držiaka
Vytáhněte ochranu čepu
Remove the pin’s protection
4
Nasycovacia tryska
Tryska plynu CO2
Nozzle
5
Novinka! Fľaša TURBO 1,5 l
Novinka! Láhev TURBO 1,5 l
New! TURBO 1.5 L Bottle
6
Zadný kryt
Zadní kryt
Back cover
E
7
Vložte bombičku
Vložte bombičku
Insert the cylinder
F
Naplňte fľašu s vodou
Naplňte láhev s vodou
Fill the bottle with water
G
Vložte fľašu
Vložte láhev
Insert the bottle
H
Nastavte veľkosť bubliniek
Nastavte velikost bublinek
Choose the sparkling level
Vyberateľná odkvapkávacia miska z nerezovej ocele.
Odkapávač
Removable stainless steel Drip Tray
8
Šedý adaptér pre hliníkové
bombičky 425 g CO2
Šedý adaptér pro hliníkové
bombičky o obsahu
425 g CO2
Grey adapter for aluminum
425 g CO2 cylinders
Zelený adaptér pre
oceľové bombičky
290 g CO2 a pre oceľové
bombičky 450 g CO2
Zelený adaptér pro ocelové bombičky o obsahu
290 g CO2 a ocelové
bombičky o obsahu
450 g CO2
Green adapter for steel
290 g CO2 cylinders and
steel 450 g CO2 cylinders
I
Nasýťte podľa potreby
Nasytit dle potřeby
Sparkle
J
Uvoľnite prebytočný CO2
Uvolněte přebytečný CO2
Release the excess CO2
K
Vyberte fľašu
Vyjměte láhev
Unscrew the bottle
3
Slovensky
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich výrobkov
LIMO BAR. Vďaka vášmu novému výrobníku budete môcť
premeniť VODU Z KOHÚTIKA NA SKVELÚ PERLIVÚ
SÓDU ALEBO LIMONÁDU* VYROBENÚ PODĽA VAŠEJ
CHUTI.
Dostupná limonáda pre celú rodinu!
LIMO BAR ELIXIR-TURBO
je prelomovou novinkou v oblasti výrobníkov
sódy vďaka technológiám FSS , BBT, TURBO.
Vysvetlenie symbolov použitých v
tejto príručke
Všetky bezpečnostné
upozornenia
sú označené týmto
symbolom
Rady a
odporúčania sú
o označené týmto
symbolom
Distribútor:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
[email protected], www.limobar.sk
Uvedenie do prevádzky
1. Toto zariadenie je dodávané spolu so založenou
fľašou. Otočte fľašu v smere hodinových ručičiek až
do uvoľnenia a vyberte ju potiahnutím smerom nadol
(obr. A).
2. Odstráňte z bombičky plombu a ochranný uzáver.
3. Odstráňte zadný kryt zariadenia jednoduchým zatlačením
malej páčky (obr. B).
Technológia FSS: Táto špeciálna technológia v sebe
skrýva niekoľko výhod naraz. Vďaka FSS vyrobíte viac
limonády pri menšom množstve spotrebovaného CO2.
Tým ušetríte nemalé prostriedky. Techológia FSS vám
navyše dáva 100% záruku bezpečnosti a maximálnu
slobodu v regulácii perlivosti nápoja.
Technológia BBT: Jedine domáce výrobníky sódy
LIMO BAR, obsahujú technológiu regulácie veľkosti
bubliniek BBT. Táto technológia umožňuje ľahko a rýchlo
meniť veľkosť bubliniek v nápoji. Chcete si nechať na jazyku
prevaľovať väčšie bublinky alebo si užívať bláznenie tisícov
malinkých bubliniek? Je to na vás. Stačí nastaviť regulátor
veľkosti bubliniek (máte na výber zo štyroch polôh) a stlačiť
tlačidlo sýtenia.
Technológia TURBO: Jedinečná technológia TURBO
výrobníkov Elixir Turbo umožňuje vyrobiť vynikajúcu
limonádu pri extrémne malom množstve spotrebovaného
plynu CO2, a to vďaka špecificky tvarovanej 1,5litrovej fľaši
a špeciálnej tryske. Z jedinej bombičky tak dokážete vyrobiť
až 135 litrov** výbornej domácej sódovky.
Dvojitá ochrana: vďaka zabudovaným bezpečnostným
ventilom a vďaka tlačidlu dekompresie, ktoré je umiestnené
v zadnej časti prístroja.
Prečítajte s pozorne tieto inštrukcie ešte pred prvým
použitím prístroja a tento návod si uschovajte. V prípade
otázok alebo problémov, obráťte sa na našu internetovú
stránku www.limobar.sk alebo kontaktujte náš zákaznícky
servis (uvedený na tejto stránke). Tento prístroj a jeho
príslušenstvo môžu používať len dospelé osoby, držte ho
mimo dosahu detí.
* Pridaním niektorého z našich sirupov LIMO BAR, ktoré nájdete na
webovej stránke a u uvedených predajcov.
** Používanie 425 gramovej bombičky CO2 a podľa informácií v tabuľke
uvedené na poslednej strane.
4
4. Vyberte z balenia vhodný adaptér (podľa príslušnej
bombičky CO2) a dôkladne ho rukou naskrutkujte na
bombičku (obr. C). Správny adaptér môžete rozpoznať
podľa závitu a farby (hrubý závit/sivá farba, jemný závit/
zelená farba).
5. Prístroj je dodávaný s ochranou držiaka. Odstráňte
ochranu držiaka, zatlačením na vonkajší plastový
biely krúžok držiaka bombičiek a potiahnutím nadol
(obr. D).
6. Zatlačte vonkajší plastový biely krúžok držiaka bombičky
až na doraz, následne bombičku vložte do držiaka
(obr. E).
7. Uvoľnite plastový krúžok. Skontrolujte, či je bombička
správne pripevnená na svojom mieste v držiaku.
8. Fľašu umyte podľa pokynov v kapitole “Ako čistiť toto
zariadenie”. Váš výrobník sódy je pripravený na použitie!
PRÍPRAVA PERLIVÉHO NÁPOJA
1. Naplňte fľašu studenou vodou až po maximálnu
vyznačenú úroveň. Upozornenie! Nenapĺňajte fľašu nad
vyznačenú úroveň (obr. F).
2. Vložte fľašu do zariadenia a otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek tak, aby sa zaistila. Predtým, ako
začnete pripravovať váš perlivý nápoj sa uistite, že fľaša
je správne vložená (obr. G).
Dôležité!
NIKDY nepridávajte CO2 do prázdnej alebo málo naplnenej
fľaše. Inak vznikne nadmerný tlak, ktorý môže poškodiť
fľašu. Nestláčajte tlačidlo na dávkovanie bubliniek, ak nie je
vložená fľaša.
3. Vyberte si veľkosť bubliniek, ktorá vám vyhovuje
pohybom FSS Turbo posuvníkom zľava doprava, úrovne
1 až 4 (obr. H). Viac informácií nájdete v tabuľke na konci
tohto manuálu.
4. Potom stlačte tlačidlo pre nasýtenie (v hornej časti
zariadenia), 1 sekunda raz alebo dvakrát v závislosti na
požadovanej intenzite sýtenia oxidom uhličitým (ako je
popísané v tabuľke). Sýtenie vykonajte podľa (obr. I).
5. UVOĽNENIE TLAKU: Po každom procese výroby
perlivej vody stlačte tlačidlo v hornej časti zariadenia,
aby sa bezpečne uvoľnil prebytočný oxid uhličitý
(obr. J). Odistite fľašu jej otočením doprava/v smere
hodinových ručičiek (obr. K).
6. Na prípravu svojej obľúbenej sódy alebo vynikajúcej
limonády pridajte podľa vášho želania niektorý z našich
sirupov (podrobnejšie informácie získate u vášho
predajcu alebo na našej webovej stránke).
Rada: Pri použití studenej vody bude nápoj viac
perlivý: preto vám odporúčame, aby ste hotový nápoj vždy
uchovávali v chladničke.
VÝMENA BOMBIČKY
Ak je vaša voda po nasýtení málo perlivá alebo nie je nasýtená
vôbec, je to pravdepodobne preto, že bombička CO2 je prázdna.
Musíte ju nahradiť novou bombičkou rovnakého typu.
Originálne bombičky môžete zakúpiť od našich autorizovaných
predajcov. Podrobnejšie informácie získate na stránke
www.limobar.sk.
Dôležité!
Bombičky nevymieňajte ak je v zariadení vložená fľaša na
vodu.
1. Z novej bombičky zložte bezpečnostný uzáver.
2. Pred výmenou bombičky vyberte zo zariadenia fľašu!
3. Zatlačte vonkajší biely krúžok a vyberte zo zariadenia
bombičku.
4. Odskrutkujte adaptér z prázdnej bombičky a naskrutkujte ho
na novú bombičku.
5. Vložte novú bombičku CO2 podľa popisu v časti
“Uvedenie do prevádzky”. Okrem informácií uvedených v
predchádzajúcej časti je nutné vedieť, že existujú rôzne typy
bombičiek, ktoré sú kompatibilné s týmto zariadením.
Typ A
Typ B
Aby bolo možné použiť v
zariadení nasledujúce bombičky,
musia byť kompatibilné so
zelenými adaptérmi (8).
Aby bolo možné použiť
v zariadení nasledujúce
bombičky, musia byť
kompatibilné so šedými
adaptérmi (8).
Jemný závit (napr. oceľové
bombičky 290 g CO2 a oceľové
bombičky 450 g CO2)
Hrubý závit (napr. hliníkové
bombičky 425 g CO2)
NAPLNENIE BOMBIČKY:
Súčasťou dodávky je jedna bombička CO2. Keď bude
bombička prázdna, môžete ju priniesť niektorému z
autorizovaných predajcov a zaplatíte len cenu jej náplne.
Zoznam predajcov nájdete na stránke
www.limobar.sk.
Záruka na zariadenie ELIXIR TURBO je platná iba vtedy,
ak používate bombičky zakúpené od našich predajcov.
Potravinársky plyn CO2, ktorý sa nachádza v bombičke
zodpovedá všetkým normám, hygienickým a bezpečnostným
štandardom.
ČISTENIE SYSTÉMU
Zariadenie
-- Zariadenie utrite pomocou navlhčenej handričky. V
prípade potreby použite malé množstvo jemného
čistiaceho prostriedku.
-- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace
prostriedky! Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu
zariadenia.
Fľaša na vodu
-- Fľaše nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Fľaše a uzávery umývajte iba pomocou vody (max. 40 °C)
a jemného prostriedku na umývanie.
-- Fľašu na vodu pravidelne a dôkladne oplachujte.
-- Ak fľašu nechcete hneď použiť, nechajte ju otvorenú, aby
jej vnútro mohlo úplne vyschnúť.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
-- Skontrolujte zariadenie a príslušenstvo (bombičky s
oxidom uhličitým, fľaša atď.).
-- Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo poruchu, obráťte
sa na naše zákaznícke stredisko.
-- Zariadenie ani príslušenstvo nesmiete používať, kým
nebudú odstránené všetky poškodenia a poruchy.
-- Nevykonávajte žiadne úpravy alebo opravy zariadenia
a príslušenstva. Opravy môže vykonávať iba náš
autorizovaný servisný pracovník.
5
-- Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je súčasťou
balenia a ktoré je odporúčané výrobcom. Inak dôjde k
zrušeniu platnosti záruky.
Zariadenie
-- Toto zariadenie je určené výlučne na nasycovanie pitnej
vody pomocou CO2. Zariadenie nesmie byť použité na
nasýtenie iných tekutín, napr. ovocných štiav, piva, vína
alebo iných upravených nápojov. Zariadenie je navrhnuté
iba na domáce použitie a nie je vhodné na komerčné
účely.
-- Zariadenie nikdy neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla
(napr. sporák, ohrievač atď.) a umiestňujte ho mimo
priameho slnečného žiarenia.
-- Zariadenie umiestňujte iba na rovný, stabilný a vode
odolný povrch.
-- Zariadenie musí byť počas prevádzky vo zvislej polohe.
-- Nikdy neprenášajte zariadenie, keď je v ňom umiestnená
bombička - zariadenie a bombička sa musia prenášať
osobitne.
-- Zariadenie neponárajte do vody a nečistite ho, keď je v
prevádzke.
-- Zariadenie používajte iba vtedy, keď je do neho vložená
naplnená fľaša.
Fľaša na vodu
-- Zariadenie funguje iba s plastovými fľašami značky
LIMO BAR. Ak použijete fľašu inej značky, záručné
podmienky stratia platnosť.
-- Fľaše neskladujte pri teplote nižšej ako 1 °C! FĽAŠE
NEZMRAZUJTE!
-- Fľaše sú odolné voči teplote do 40 °C. Nevystavujte
ich vysokej teplote a udržiavajte ich mimo zdrojov tepla
(priame slnečné žiarenie, sporáky, ohrievače atď.).
-- Nikdy sa nepokúšajte naplniť CO2 do prázdnej fľaše!
-- Nepoužívajte fľaše ak sú zdeformované, poškrabané
alebo vyblednuté alebo ak vypršala lehota ich používania.
Nahraďte ich novými fľašami.
Bombičky s oxidom uhličitým
-- Zariadenie na nasycovanie vody z vodovodu je navrhnuté
na používanie s bombičkami CO2 typu LIMO BAR. Aby
ste zachovali platnosť záruky, odporúčame vám, aby ste
používali iba originálne bombičky CO2, ktoré sú určené
pre váš model.
-- Upozornenie: Bombičky sú pod tlakom!
-- Bombičky skladujte iba na chladnom mieste. Nevystavujte
ich teplotám nad 50 °C (priame slnečné žiarenie, zdroje
tepla, sporáky, ohrievače atď.).
-- Ak má bombička nižšiu ako izbovú teplotu, musíte ju
nechať zohriať na izbovú teplotu prirodzeným spôsobom.
Nesnažte sa urýchliť tento proces jej ohrievaním.
-- Ak má bombička vyššiu ako izbovú teplotu, nechajte ju
vychladnúť na izbovú teplotu prirodzeným spôsobom.
BOMBIČKU NEUMIESTŇUJTE DO MRAZNIČKY!
-- Ak je bombička zmrznutá, vyhnite sa jej kontaktu s
pokožkou.
-- Inak hrozí riziko vzniku omrzlín.
-- Nikdy nevyberajte bombičku počas procesu nasycovania.
6
ZÁRUKA
Záruka je platná počas 2 rokov od dátumu nákupu tovaru (s
dokladom o nákupe).
Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo poruchu spôsobenú
z dôvodu nesprávneho spracovania alebo chyby materiálu,
obráťte sa na naše zákaznícke stredisko.
Akékoľvek chyby zariadenia a jeho príslušenstva spôsobené
nesprávnou manipuláciou alebo opravy vykonané treťou
stranou bez oprávnenia, nepodliehajú záruke. Toto
zariadenie je navrhnuté iba na domáce použitie a nie je
vhodné na komerčné používanie.
Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je súčasťou
balenia a ktoré je odporúčané výrobcom. Inak dôjde k
zrušeniu platnosti záruky.
POKYNY K LIKVIDÁCII
Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly likvidujte
spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu napr.
tak, že ich odovzdáte do recyklačného strediska.
Samotné zariadenie tiež likvidujte spôsobom, ktorý je
ohľaduplný k životnému prostrediu. Zariadenie nelikvidujte
spolu s bežným komunálnym odpadom.Podrobnejšie
informácie vám poskytnú miestne úrady.
Kvôli neustálemu rozvoju našej spoločnosti si vyhradzujeme
právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť tento výrobok, jeho obal alebo obsah balenia.
ZÁKAZNÍCKE STREDISKO
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy so zariadením, neváhajte a obráťte sa na naše oddelenie
služieb zákazníkom. Navštívte našu webovú stránku
www.limobar.sk.
Všetky práva vyhradené.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Počas nasycovania sa voda vylieva do
nádržky.
Tlačidlo bolo stlačené príliš dlho.
Tlačidlo zatlačte 1 až 2krát, aby ste dosiahli
želanú úroveň perlivosti (pozri ďalej
uvedenú tabuľku).
Fľašu napĺňajte až po vyznačenú
maximálnu výšku. Prebytočnú vodu vylejte.
Zatlačte dlhšie na dekompresné tlačidlo na
vrchnej strane, aby unikol prebytočný CO2.
Zvoľte si inú polohu podľa želanej úrovne
perlivosti (pozri ďalej uvedenú tabuľku).
Vložte novú bombičku, tak ako je to
uvedené v tejto príručke.
Zvoľte inú polohu podľa želanej úrovne
perlivosti (pozri ďalej uvedenú tabuľku).
Nechajte ju nejakú dobu, aby dosiahla
teplotu okolia.
Počkajte 5 až 10 sekúnd, aby sa CO2
dobre zmiešal s vodou, potom znížte tlak
zatlačením na tlačidlo na vrchnej strane.
Použite chladnejšiu vodu.
Kúpte si nový adaptér u našich predajcov
alebo zavolajte do nášho zákazníckeho
servisu.
Fľaša je preplnená.
Po nasýtení vody zostáva fľaša
zablokovaná.
Voda je príliš perlivá.
Voda je len málo perlivá.
Fľaša je stále pod tlakom.
Posuvník regulácie bubliniek je v polohe
3 alebo 4.
Bombička CO2 je prázdna.
Posuvník regulácie bubliniek je v polohe 1.
Bombička je príliš studená.
Príliš skoro došlo k zníženiu tlaku.
Voda z vodovodu je príliš teplá.
Adaptér je poškodený.
TABUĽKA NASTAVENIA SÝTENIA
Nastavenie
Regulácia veľkosti
bubliniek BBT
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 4
Sýtenie
Stlačením
tlačítka sýtenie
2 stlačenia
2 stlačenia
2 stlačenia
1 stlačenie
2 stlačenia
Výsledok
sóda – jemne perlivá, malé bublinky
sóda – stredne perlivá, stredné bublinky
sóda – perlivá, stredné až veľké bublinky
sóda - jemne perlivá, malé bublinky
sóda – veľmi perlivá, veľké bublinky
Výroba sódovky v litroch
s bombičkou o obsahu 450 g CO2
135
135
135
270
135
Poznámka: ďalšie nastavenie sýtenia zvoľte podľa vlastnej potreby alebo skúsenosti.
7
Česky
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral jeden z našich výrobků
LIMO BAR. Díky vašemu novému výrobníku budete moci
proměnit VODU Z KOUHOUTKU VE SKVĚLOU PERLIVOU
SODU ČI LIMONÁDU* VYROBENOU PODLE VAŠÍ CHUTI.
Dostupná limonáda pro celou rodinu!
LIMO BAR ELIXIR-TURBO
Je přelomovou novinkou v oblasti výrobníků sody
díky technologiim FSS, BBT a TURBO.
Technologie FSS: Tato speciální technologie v sobě skrývá
několik výhod najednou. Díky technologii FSS vyrobíte více
limonády při menším množství spotřebovaného CO2. Tím
ušetříte nemalé prostředky. Technologie FSS vám navíc
dává 100% záruku bezpečnosti a maximální svobodu v
regulaci perlivosti nápoje.
Technologie BBT: Jedině domácí výrobníky sody
LIMO BAR, obsahují speciální technologii regulace velikosti
bublinek BBT. Tato technologie umožňuje snadno a rychle
měnit velikosti bublinek v nápoji. Chcete si nechat na
jazyku převalovat větší bublinky nebo si užívat skotačení
tisíce bublinek malinkých? Je to na vás. Stačí nastavit
regulátor velikosti bublinek (máte na výběr ze čtyř poloh) a
zmáčknout tlačítko sycení.
Technologie TURBO: Jedinečná technolgie TURBO
výrobníků řady Elixir umožnuje vyrobit vynikající limonádu
při extrémně malém množství spotřebovaného plynu CO2,
a to díky specificky tvarované 1,5litrové láhvi a speciální
trysce. Z jediné bombičky tak dokážete vyrobit až 135 litrů**
výborné domácí sodovky.
Dvojitá bezpečnost: díky vnitřním bezpečnostním ventilům
a dekompresnímu tlačítku umístěném v zadní části
výrobníku nehrozí žádná neočekávaná situace.
Před prvním použitím tohoto výrobníku si pozorně přečtěte
návod k použití a uschovejte si jej pro případ potřeby.
V případě dotazů či problémů se na nás neváhejte
obrátit prostřednictvím našich internetových stránek
www.limobar.cz nebo kontaktujte náš zákaznický servis.
* Přidáním jednoho z našich sirupů LIMO BAR, které najdete na
www.limobar.cz a u autorizovaných prodejců, jejichž seznam najdete
také na této stránce.
** Při použití jedné 425ti gramové bombičky s CO2 dle doporučení v
tabulce umístěné na straně 11.
8
Vysvětlení používaných symbolů
Bezpečnostní příkazy
jsou znázorněné tímto
symbolem
Rady a
doporučení
jsou znázorněné
tímto symbolem
Distributor pro ČR:
Certus Mercatus s.r.o.
Business Centrum Rosmarin
Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika
[email protected], www.limobar.cz
Uvedení do provozu
1. Vyjměte jednotlivé části výrobníků z jejich obalů:
- Hlava výrobníku
- Láhev - Tělo výrobníku zahrnující základnu a odkapávač
- Bombičku s CO2
- Adaptéry na bombičku (1 zelený/1 šedý)
2. Vyjměte z obalu adaptér odpovídající vaší bombičce
s CO2 a pevně jej zašroubujte do závitu bombičky
(obr. C). Adaptér se vybírá dle druhu závitu (silný závit/
šedá barva, jemný závit/zelená barva).
3. Sejměte zadní kryt výrobníku zatlačením na malou páčku
a vytáhněte kryt směrem nahoru (obr. B).
4. Výrobník je dodáván s ochranou čepu. Stisknutím tlačítka
na vnějším plastovém bílém kruhu konektoru bombičky a
zatažením dolů, ochranu čepu odstraníte (obr. D).
5. Přitlačte na vnější plastovou objímku držáku
bombičky, tlačte do té doby, než se otevře
a poté vložte bombičku do držáku (obr. E).
Doporučení: před doporučením má být pacička
Doporučení: Pokud bombička nebyla vložena do
Pokud bombička nebyla vložena do držáku správně,
držáku správně, zkuste ji vložit znovu lehkým stlačením a
zkuste ji vložit znovu lehkým stlačením a shora s ní
shora s ní pootočte tak, aby zapadla do držáku.
pootočte tak, aby zapadla do držáku.
3. Zvolte velikost bublinek otočením regulace BBT (Obr. H).možnosti 1 - 4 dle tabulky na straně 11.
4. Stiskněte tlačítko sycení po dobu 1 vteřiny (pro cílený
efekt je důležité dodržovat dobu sycení) jednou nebo
dvakrát, dle požadované intenzity sycení (obr. I).
Důležité!
Důležité!
trojúhleník
s upozoněním
dlouhotrvajícím
stisknutí
sytícího
tlačítka
mohlo
Při Při
dlouhotrvajícím
stisknutí
sytícího
tlačítka
by by
mohlo
dojít k
dojítvody
k únikvýrobníku
úniku
z výrobníku. z přístroje.
5. Počkej 5 až 10 vteřin, aby se voda dobře prosytila s CO2.
8. Pro přípravu vaší oblíbené limonády přidejte jeden
z našich sirupů LIMO BAR dle vaší chuti. Sirupy
nalezenete na internetových stránkách www.limobar.cz
a u autorizovaných prodejců, jejichž seznam je rovněž
uveden na našich internetových stránkách.
Doporučení: Při použití studené vody bude nápoj
více perlivý. Hotový nápoj uchovávejte v chladu a rychle jej
spotřebujte. Doporučujeme mít v záloze minimálně jednu
plnou láhev LIMO BAR bombičku 425 g.
JAK NAHRADIT NEBO VYMĚNIT
RŮZNÉ TYPY BOMBIČEK
Pokud je voda po použití výrobníku velmi jemně
perlivá nebo není perlivá vůbec, bude to s největší
pravděpodobností z toho důvodu, že je bombička prázdná.
Stačí jí vyměnit za stejný typ. LIMO BAR bombičku 425 g
můžete zakoupit nebo vyměnit u autorizovaných prodejců,
jejichž seznam je uveden na stránkách www.limobar.cz.
7. Vyčistěte láhev dle návodu, který naleznete v části:
„ČIŠTĚNÍ A ÚDR ŽBA - Láhev”.
Výrobník je připraven k použití.
2. Z výrobníku vyjměte láhev.
3. Sejměte zadní kryt zatlačením na malou páčku a
vytáhněte kryt směrem nahoru.
fáze sycení!
4. Jednou rukou přitlačte na vnější plastovou objímku
držáku bombičky, dokud se neotevře. Druhou rukou
vyjměte bombičku z držáku. Pusťte plastovou objímku
džáku bombičky.
Nikdy
nesyťte
pokudmálo
je prázdná,
Nikdy nesyťte
láhev,
pokudláhev,
je prázdná,
naplněná málo
naplněná
či špatně
velký
tlak byNikdy
ji mohl
či špatně
nasazená,
velkýnasazená,
tlak by ji mohl
poškodit.
poškodit.Nikdy
nemačkejte
sycení,
pokud
nemačkejte
tlačítko sycení,
pokudtlačítko
není láhev
nasazená
ve
není láhev nasazená ve výrobníku.
výrobníku.
Před vložením do výrobníku
našroubujte na tento typ
bombičky šedý adaptér (8).
Jemný závit, příklad: ocelové bombičky
o obsahu 290 g CO2 a ocelové
bombičky o obsahu 450 g CO2
Hrubý závit, příklad: hliníkové
bombičky o obsahu 425 g CO2
7. Vyjměte láhev z hlavy výrobníku otočením zprava doleva
(obr. K).
6. Pusťte vnější plastovou objímku a zkontrolujte, zda je
bombička správně upevněná na svém místě v držáku.
2. Nasaďte láhev do výrobníku, otočte doprava a ověřte,
že je láhev pevně nasazená ve výrobníku (obr. G).
Důležité!
Důležité!
Před vložením do výrobníku
našroubujte na tento typ bombičky
zelený adaptér (8).
6. Dekompresujte tlak v láhvi stisknutím tlačítka
“dekomprese” po dobu několika vteřin (obr. J).
Důležité!
Bombičku nikdy nevyměňujte, pokud je ve výrobníku
nasazená láhev.
1. Z nové bombičky sejměte ochrannou plombu.
1. Naplňte láhev vodou až k rysce max. (obr. F). Důležité!
NEPŘEPLŇUJTE LÁHEV NAD UVEDENOU RYSKU.
Jak již bylo zmíněno v předcházející části, je nutné vědět,
že existují různé typy bombiček, které jsou kampatibilní
s výrobníkem LIMO BAR.
Bombičky rozdělujeme do 2 kategorií, a to podle jejich
závitu:
Typ A
Typ B
5. Odšroubujte adaptér z bombičky. Prázdná bombička
může být u prodejce vyměněna za plnou pouze za cenu
plynu CO2.
6. Vložte novou bombičku CO2 do výrobníku dle návodu v odstavci ”UVEDENÍ DO PRO VOZU ”, bod 3.
Součástí tohoto balení je jedna bombička 425 g CO2. Po
spotřebování plynu CO2 budete platit pouze nový plyn CO2.
Plyn CO2 zakoupíte u autorizovaných prodejců (seznam
naleznete na www.limobar.cz). Prodej plynu probíhá
formou výměny prázdné bombičky za plnou.
Potravinářský plyn CO2 obsažený v bombičce LIMO BAR
splňuje všechny potřebné předpisy kvality, hygieny a
bezpečnosti, což je potvrzeno certifikací a atestací zkušebního
ústavu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Výrobník
-- Jednoduše jej oteřete vlhkým hadříkem, pokud je to
nutné, použijte jemný čistící prostředek.
-- Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící
prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu
výrobníku.
Láhev
-- Plastové láhve nikdy nemyjte v myčce!
-- Láhve a víčka myjte pouze ve vlažné vodě (max. 40 °C) s
tekutým prostředkem na mytí nádobí.
-- Láhev na vodu oplachujte pravidelně a opatrně.
-- Pokud láhev nebudete okamžitě po opláchnutí používat,
nechte víčko otevřené, aby mohla úplně vyschnout.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
- Zkontrolujte výrobník a jeho příslušentsví (bombičky
s CO2, láhev atd.). Pokud naleznete poškození nebo
prasklinu, kontaktujte náš zákaznický servis. Bližší informace najdete na www.limobar.cz.
-- Výrobník a jeho příslušenství nemohou být používány
dokud nebudou odstraněny poruchy nebo poškození.
-- Na výrobníku ani na jeho příslušenství neprovádějte
úpravy nebo opravy, ty mohou být prováděny pouze
naším autorizovaným servisem.
-- Používejte pouze originální příslušenství dodávané nebo
doporučené výrobcem, v opačném případě nemusí být
uznána záruční oprava.
9
Výrobník
-- Tento výrobník slouží pouze k sycení pitné vody. Výrobník
nemůže být používán k sycení jiných tekutin, jako
například ovocných džusů, piva, vína a dalších. Výrobník
je určen pouze k domácímu používání.
-- Nikdy neumisťujte výrobník do blízkosti zdrojů tepla (např.
kamen, topných těles atd.). Pokud je to možné, chraňte
ho před přímým slunečním zářením.
-- Výrobník vždy pokládejte na vodorovný, pevný a
vodotěsný povrch.
-- Pokud je výrobník v provozu, musí být vždy ve vertikální
poloze.
-- Nikdy nepřemisťujte výrobník, pokud je v něm vložená
bombička. Vždy přemisťujte výrobník a bombičku
odděleně.
-- Neponořujte výrobník do vody a nečistěte jej, pokud je v
provozu.
- Výrobník používejte pouze s naplněnou a nasazenou
lahví.
Láhev
-- Výrobník funguje pouze s plastovými lahvemi LIMO BAR.
Neskladujte láhve při teplotě nižší než 1 °C!
NEZMRAZUJTE!
-- Láhve odolávají maximální teplotě +40 °C. Nevystavujte
je vysokým teplotám a neumisťujte je do blízkosti zdrojů
tepla (přímé sluneční záření, kamna, topná tělesa atd.).
-- Nikdy nesyťte prázdnou láhev CO2!
-- Nikdy nepoužívejte láhve, pokud jsou deformované,
poškrábané, mají změněnou barvu nebo je překročen
datum jejich životnosti (naleznete na láhvi). Pokud
nastane jedna z těchto skutečností, nahraďte tyto láhve
novými.
Bombičky 425 g s oxidem uhličitým (CO2)
-- Výrobník pro sycení vody z kohoutku je navržen pro
LIMO BAR bombičky 425 g CO2. Abychom mohli
zaručit plnou funkčnost, doporučujeme používání pouze
originálních LIMO BAR bombiček CO2.
-- Pozor: bombička je pod stálým tlakem.
-- Vždy uchovávejte bombičky v chladném prostředí.
Nevystavujte je vysokým teplotám (přímému slunečnímu
záření, zdrojům tepla jako jsou kamna nebo radiátory atd.)
překračujícím 50 °C.
-- Pokud je bombička chladnější než okolní vzduch, je třeba
ji pomalu zahřát na okolní teplotu – nikdy ji nepokládejte
ke zdroji tepla pro urychlení procesu.
-- Pokud je bombička teplejší než okolní vzduch, je třeba ji
pomalu ochladit na okolní teplotu. NEVKLÁDEJTE JÍ DO
MRAZÁKU.
-- Pokud je bombička zmrzlá, vyvarujte se kontaktu s kůží,
může dojít k omrzlinám.
-- Nikdy nevyjímejte bombičku z výrobníku v průběhu
sycení.
Pokud je poškození nebo funkční porucha způsobená
výrobní vadou nebo vadným materiálem, obraťte se na náš
zákaznický servis (kontakt naleznete na www.limobar.cz).
Všechny vady výrobníku sody a jeho příslušenství
způsobené nepřiměřeným používáním nebo poškozením
pocházejícím z oprav provedených neautorizovanými
osobami nejsou do záruky zahrnuty.
Láhev byla navržena pouze pro domácí použití.
Používejte pouze originální příslušenství dodané nebo
doporučené výrobcem. V opačném případě nemusí být
uznána záruční oprava.
Problém
Možná příčina
Řešení
V průběhu sycení se voda vylévá do
odkapávače.
Tlačítko sycení bylo stisknuto příliš dlouze
nebo krátce.
Pro získání požadované intenzity perlivosti
stiskněte 1krát nebo 2krát hlavní tlačítko po
dobu 1 vteřiny (viz tabulka níže).
Naplňte láhev až po vyznačenou rysku
maximum. Odlijte přebytečnou vodu.
Zmáčkněte tlačítko dekomprese po delší
dobu, aby došlo k dekompresi přebytečného
CO2.
Vyberte jinou polohu dle požadované síly
sycení (viz tabulka níže).
Vložte novou bombičku tak, jak je to
popsáno v tomto manuálu.
Vyberte jinou polohu dle požadované síly
sycení (viz tabulka níže).
Vyčkejte, až se ohřeje na okolní teplotu.
Vyčkejte 5 - 10 vteřin, aby se voda dobře
prosytila s CO2, poté stiskněte tlačítko
dekomprese.
Použijte studenější vodu.
Kupte si nový adaptér u našich
autorizovaných prodejců nebo se obraťte na
náš zákaznický servis.
Láhev je naplněná nad určenou rysku.
Láhev je po sycení zablokovaná.
Láhev není dekompresovaná.
Voda je až moc perlivá.
Regulace velikosti bublinek BBT je v
poloze 3.
Bombička s CO2 je prázdná.
Voda je pouze jemně perlivá.
Regulace velikosti bublinek BBT je v
poloze 1.
Bombička je velmi studená.
Dekomprese byla provedena velmi brzo.
Odstranění odpadu
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Proto mějte ohled
na životní prostředí a tyto obalové materiály vyhoďte do
kontejnerů na tříděný odpad.
Vyhození výrobníku by se také mělo provést s ohledem na
životní prostředí. Výrobník se nevyhazuje do směsného
odpadu.
V rámci nepřetržitého rozvoje naší společnosti si
vyhrazujeme právo kdykoliv a bez předchozího upozornění
pozměnit tento výrobek nebo obal.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
V případě dotazů či problémů se neváhejte obrátit na náš
zákaznický servis. Pro další informace se podívejte na
www.limobar.cz.
Všechna práva vyhrazena pod ochranou známkou LIMO BAR.
Použitá voda je teplá.
Adaptér je poškozený.
TABULKA NASTAVENÍ SYCENÍ
Nastavení
Regulace velikosti
bublinek BBT
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Poloha 4
Sycení
Stisknutí
tlačítka sycení
2 stisknutí
2 stisknutí
2 stisknutí
1 stisknutí
2 stisknutí
Výsledek
soda - jemně perlivá, malé bublinky
soda - středně perlivá, střední bublinky
soda - silně perlivá, střední bublinky
soda - jemně perlivá, malé bublinky
soda - velmi perlivá, velké bublinky
Výroba sodovky v litrech
s bombičkou o obsahu 450 g CO2
135
135
135
270
135
Poznámka: další nastavení sycení volte dle vlastní potřeby či zkušeností.
ZÁRUKA
Je platná po 2 roky a počítá se od datu nákupu výrobníku
(doklad o koupi).
10
11
English
Explanation of symbols used
in this guide
Dear customer,
thank you for choosing one of our product LIMO BAR.
With your new soda maker you will be able to transform
TAP WATER INTO SPARKLING SODA OR FLAVOURED
SODA* PREPARED ACCORDING TO YOUR TASTE.
Sparkling water for the whole family!
LIMO BAR ELIXIR-TURBO
Is a true innovation in the field of sparkling water
systems thanks to the Turbo combination which
consists of FSS, BBT and TURBO.
Tips and
recommendations
are designated by
this symbol
All safety
instructions
are designated
by this symbol
Let’s start!
1. The appliance is supplied with a pre-inserted bottle. Turn
the bottle clockwise until fully unblocked and remove it by
pulling down (Fig. A).
2. Remove the tamper – evident seal and the protective cap
from the cylinder.
3. Remove the rear cover from the device, by pushing down
on the small block lever (Fig. B).
FSS technology: This special technology offers
several advantages at a time. Thanks to FSS, you can
produce more flavoured soda with a less consumption
of CO2. Through this you can save a significant
amount of money. Moreover, FSS technology provides
you with 100% safety guarantee and a maximal
freedom in regulation of the soda fizziness.
BBT technology: Only home soda makers LIMO BAR
contain the technology of bubble size regulation.
This technology allows quick and easy changing
of the bubble size in a beverage. Do you feel like to
enjoy bigger bubbles or thousands of tiny ones? It´s
up to you. The only thing you have to do is to set
your bubble regulator up (you can choose from four
positions) and press the button of carbonation.
TURBO technology: A unique TURBO technology
allows to make delicious flavoured soda with
extremely low amount of CO2 used thanks to
specifically shaped 1,5litre bottle and a special nozzle.
From one refill you can produce up to 135** litres of
delicious home-made soda.
Double security: thanks to the internal safety valves and
a pressure relief button on the back side of the device.
Please read these instructions carefully before using
the device for the first time, and keep them for future
reference. If you have questions or problems, please visit
our website at www.limobar.eu or contact our Customer
Service (you can find the contact details on our website).
This system and its accessories must be used by adults;
keep them out of reach of children.
* By adding one of our syrups LIMO BAR available online or at the
retailers listed on the website.
** Use a 425 g CO2 cylinder according to the instructions provided in the
table on the next page.
Importer:
Please check our website www.limobar.eu
12
4. Take the adapter corresponding to your CO2 cylinder
out of its packaging and secure it tightly by hand on the
threads of the cylinder (Fig. C). The appropriate adapter
can be recognized by the threads and the color (coarse
thread/grey color, fine thread/green color).
5. The appliance is supplied with a protection for the pin.
Remove the protection of the pin, pressing the outer
plastic white ring of the cylinder connector, until it can go
no further, then catching the protection with the finger
and pulling it down (Fig. D).
6. Press the outer plastic white ring of the cylinder
connector until it can go no further, then insert the
cylinder into the holder (Fig. E).
7. Let go of the plastic ring. The cylinder should now be
locked into place in the connector.
8. Wash the bottle as explained in the chapter “How to
clean the system”. Your Sparkling Drink System is
ready to be used!
SPARKLING YOUR BEVERAGES
1. Fill the bottle with cold tap water up to the maximum
filling line. Caution! Do not overfill the bottle (fig. F).
2. Insert the bottle into the appliance, then turn it counter
clockwise until secure. Make sure the bottle is securely
attached to the appliance before sparkling your beverage
(Fig. G).
Important!
NEVER add CO2 into an empty or low filled bottled, too
much pressure in this manner can damage the bottle. Do
not push the Carbonation Button if the bottle is not inserted.
3. Choose the size of carbonation bubbles you prefer by
moving the FSS Turbo bubble slide bar from left to right,
between 1 and 4 (Fig. H). For more information read the
table at the end of this manual.
4. Now press the Carbonation Button (at the top of the
appliance) 1 second once or twice depending on the
desired carbonation intensity (as described in the table).
To sparkle your beverages (Fig. I).
5. RELEASE: Every time you finish sparkling water, make
sure to press the pressure Release Button on the top
of the appliance to safely release any excess gas (Fig
J). When complete, unscrew the bottle by turning it
clockwise (Fig. K).
6. To create your favorite soda pop drink or a cocktail
just like one served at the bar, add one of our syrups
according to your taste. (Find more about it at your retailer
or on our website www.limobar.eu).
Tip: To avoid damaging the bottle, it is always better
to mix the syrup and the sparkling water in a separate
container, such as a glass or pitcher.
Carbonation CO2 best mixes with cold water: for this reason,
we recommend that you always keep a pre-chilled bottle of
drinking water in the refrigerator.
HOW TO REPLACE OR CHANGE THE CYLINDERS
If your water is only slightly carbonated, or not at all, then this
is most likely because the CO2 cylinder is empty. Just replace it
with the same type of cylinder.
You can exchange an empty cylinder for a full one or buy a new
cylinder at our authorized retailers. For more information please
visit www.limobar.eu.
Important!
The cylinder must not be changed while a bottle is attached to
the appliance.
1. Remove the security cap from the full cylinder.
2. Remove the bottle from the device before changing the
cylinder!
3. Remove the cylinder from the appliance, by pressing down
the inner white ring and it will be released.
4. Unscrew the adaptor from the empty cylinder and screw on
the new one.
5. Insert the new CO2 cylinder, as described in the “Let’s
Start section”. In addition to the previous instructions, it is
important to know that there are different kinds of cylinders
that are compatible with this device.
6. They can be divided into two categories according to the
thread of the cylinder:
Type A
Type B
These cylinders need the green
adaptors (8) to be compatible with
the device.
These cylinders need the
grey adaptors (8) to be
compatible with the device.
Fine thread (example: steel 290
g CO2 cylinders and steel 450 g
CO2 cylinders)
Coarse thread (example:
aluminum 425 g CO2
cylinders)
Cylinder refill:
Inside the starter kit you will find one CO2 cylinder. Once it is
empty, you can bring it back to one of our authorized retailers
and pay just the refill price—the list of retailers can be found at
www.limobar.eu.
Warranty for the ELIXIR TURBO system is only valid if
the cylinder which was used in the device was sold by our
retailers. The CO2 contained in the cylinder is food grade
and complies with all required quality, hygienic and safety
standards.
HOW TO CLEAN THE SYSTEM
For the device
-- To clean the device, wipe it with a wet cloth and some
mild cleaner if necessary.
-- Do not use any solvents or abrasive cleansers! This could
damage the surfaces of the device.
For the water bottle
-- The bottles are not dishwasher safe! Clean the bottles
and caps only with water (max 40 °C) and a mild dish
detergent.
-- Rinse the water bottle regularly and carefully.
-- If you do not intend to use the bottle right away, keep its
lid open so it can dry completely on the inside.
RULES FOR YOUR SAFETY
-- Check both the device and accessories (carbon dioxide
cylinders, bottle etc.). If you notice any damage or
defects, please contact our customer service.
-- Neither the device nor the accessories may be used until
the damage or defects have been corrected.
-- Do not make any modifications or repairs to the device
and accessories. Repairs may be made solely by our
authorized service personnel.
-- Use only the original accessories that are included or
those recommended by the manufacturer otherwise the
warranty will be void.
For the device
-- This device is provided exclusively for carbonating
13
drinking water with CO2. The device may not be used to
carbonate other liquids, such as fruit juices, beer, wine, or
other prepared beverages. It is designed for private use
only and not suitable for commercial implementation.
-- Never place the device on or near heat sources (e.g.
stoves, heaters etc.) and keep it out of direct sunlight.
-- Always place the device on a level, stable, and water
resistant surface.
-- The device must always be upright during operation.
-- Never transport the cylinder while inserted in the device
- the cylinder and the device must always be transported
separately.
-- Do not submerge the device under water and do not clean
it while in operation.
-- Only use the device when a filled bottle is inserted.
For the water bottle
-- The device works only with plastic bottles of LIMO BAR.
Use of other brand’s bottles will void the warranty.
-- Do not store the bottles below 1 °C! DO NOT FREEZE!
-- The bottles are heat-resistant to a maximum of 40 °C. Do
not expose them to higher temperatures and keep them
away from heat sources, such as direct sunlight, stoves,
heaters etc.
-- Never attempt to fill an empty bottle with CO2!
-- If deformed, scratched, or discolored, or if the expiration
date has already passed, the bottle may not be used.
Replace it with a new bottle.
For the carbon dioxide cylinder
-- The device for carbonating tap water has been designed
to be used with the CO2 cylinders of LIMO BAR only. To
ensure that your warranty remains valid, we recommend
using only CO2 cylinders adapted to your original model.
-- Caution: The cylinder is under pressure!
-- Always store the cylinder in a cool place. Do not expose
it to high temperatures above 50 °C (direct sunlight, heat
sources such as stoves or heaters etc.).
-- If the cylinder is colder than room temperature, it must be
gradually brought up to room temperature—do not place it
on a heat source to speed up the process.
-- If the cylinder is warmer than room temperature, let
it gradually cool down to room temperature. DO NOT
PLACE IT IN THE FREEZER!
-- If the cylinder gets frozen, avoid any contact with skin.
Risk of freeze burn.
-- Do not remove the cylinder during the carbonation
process.
parties are not covered by the warranty.
This sparkling water system is intended for household use
only and not suitable for commercial use.
Use only the original accessories that are included or those
recommended by the manufacturer, otherwise the warranty
will be deemed null and void.
DISPOSAL INSTRUCTIONS
The packing material is recyclable.
Dispose of the packaging in an environmentally conscious
manner by taking it to a recycling center.
Should you wish to discard the device, do so in an
environmentally conscious manner.
The device does not go into the household trash.
Contact your local authorities for more information.
Within the framework of our company‘s ongoing
development, we reserve the right to modify the product, its
packaging, or package inserts at any time.
CUSTOMER SERVICE
If you have any questions or problems, please do not hesitate to call our customer service department. Please visit us at
www.limobar.eu.
All rights reserved.
Problem
Possible cause
Solution
Water is running into the drip tray during
carbonation.
The button was pressed for too long.
Press the center button for 1 second once or
twice depending on the desired carbonation
intensity (see the table below).
Fill the bottle only up to the maximum level
indicated. Pour out any excess water.
Press the pressure relief button on the right
side till all the excess CO2 has run out.
Choose a different position according to the
desired level of carbonation (see the table below).
Change the CO2 cylinder as described in this
manual.
Choose a different position according to the
desired level of carbonation (see the table below).
Wait until the cylinder has adapted to room
temperature.
Wait 5 to 10 seconds to allow CO2 mix well
with the water, then press the pressure relief
button to let the excess of CO2 out.
Use cold drinking water.
Buy a new adapter from our authorized retailer or
contact our customer service department.
The bottle is overfilled.
The bottle is locked after carbonation.
The water is overly carbonated.
The water is only slightly carbonated.
The CO2 excess has not been taken out
from the bottle.
The Turbo bubble adjustment knob is in
position 3.
The CO2 cylinder is empty.
The Turbo bubble adjustment knob is in
position 1.
The cylinder is too cold.
The pressure is relieved too early.
The tap water is too warm.
The adapter is damaged.
CHART OF CARBONATION SET UP
Set up
Bubble size
BBT regulation
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 4
Carbonation
Press a carbonation
button
2 times
2 times
2 times
1 time
2 times
Result
soda – light carbonation, small bubbles
soda – medium carbonation, middle bubbles
soda – strong carbonation, medium bubbles
soda – slightly sparkling, small bubbles
soda – extremely strong carbonation, big bubbles
Consumption in Liters
for a 450 g CO2 cylinders
135
135
135
270
135
Note: You can choose other levels of carbonation according to your own need and experience.
WARRANTY
Our warranty is valid for 2 years from the date of purchase
(with proof of purchase).
If any damages or defects occur as a result of faulty
workmanship or material defects, please contact our
customer service.
All defects in the system and its accessories caused by
improper handling, or repair damage by unauthorized third
14
15
Informácie o spoločnosti a služby pre zákazníkov:
www.limobar.sk
Zákaznický servis v České republice:
www.limobar.cz
Company information and customer service:
www.limobar.eu
K
- CI O L O G
TIZ I C Z N
E
EN
JEDNEJTE VE PROSP
JEDNAJME V ĚCH
ZÁU PLA
JM
MY
Ł AJ S
D ZI A LET U
ŠLEJÍCÍ OBČANY
SMÝ
KY RE OBČANA
GIC OK P
OB
LOGICKÝ VÝROBEK
EKO EKO(-LOGIC PRO EK
KÝ) OL
TY • TY •
VÝ O
NE PLANÉ
R
E
NA
E
AC R Z E
TY
T F CZ P
UK CO
LA
OR
PROD S E
T H E N E T Y • O D UCT
P LA N ET • P R
Download

Elixir Turbo