Pracovní odûvy
a ochranné pomÛcky
Máme to, co dennû potfiebujete!
1
OCHRANA HLAVY
STR. 3 - 4
2
OCHRANA SLUCHU
STR. 5 - 8
3
OCHRANA OâÍ
4
OCHRANA D¯CHÁNÍ
STR. 13 - 19
5
OCHRANA RUKOU
STR. 20 - 27
6
OCHRANNÉ ODùVY
STR. 28 - 45
7
OCHRANA KOLENOU
STR. 46 - 47
8
OCHRANNÁ OBUV
STR. 48 - 49
9
OCHRANA POKOÎKY A âI·TùNÍ STR. 50 - 51
10
PRVNÍ POMOC
STR. 9 - 12
STR. 52 - 53
1
OCHRANA HLAVY
Ochranná helma Baseball Diamond
EN 397
Helma ABS Inovativní tvar v baseballovém stylu pro lep‰í vidûní Polyamidové vnitfiní vybavení: 3 textilní pásky s 8 upevÀovacími body, froté pásek proti
stékání potu, inovativní systém pfiizpÛsobení a drukÛ „barva na barvu“ Jedna velikost – nastavitelná na velikost hlavy 53 – 63 cm, pro pohodlnûj‰í no‰ení
Elektroizolace (440 Vst) Lze pouÏít i plexy
Zahnutá forma
‰títku pro dobrou
viditelnost do v˘‰ky
Ovûfieno
i k opaãnému
no‰ení
Obj. ã.
2694 669 660
2694 669 661
2694 669 662
2694 669 663
2694 669 664
2694 669 665
Oznaãení
ochranná helma Baseball Diamond
ochranná helma Baseball Diamond
ochranná helma Baseball Diamond
ochranná helma Baseball Diamond
ochranná helma Baseball Diamond
ochranná helma Baseball Diamond
Barva Ks/bal.
Ïlutá
1
bílá
1
ãervená
1
modrá
1
zelená
1
oranÏová
1
Ochranná helma Quartz III
EN 397
Helma pro stavebnictví z vysoce odolného polypropylenu s anti-UV vrstvou
Vnitfiní vybavení: 3 textilní pásky s 8 upevÀovacími body, froté pásek proti stékání potu, otoãn˘ systém nastaviteln˘ na velikosti hlavy 53 – 63 cm Dvû moÏné
polohy vnitfiního vybavení (vysoká/nízká) pro lep‰í pohodlí pfii no‰ení Elektroizolace (440 Vst) Lze pouÏít i plexy
Obj. ã.
0695 500 336
0695 500 337
0695 500 338
0695 500 339
Oznaãení
ochranná helma Quartz III
ochranná helma Quartz III
ochranná helma Quartz III
ochranná helma Quartz III
Barva Ks/bal.
Ïlutá
1
bílá
1
ãervená
1
modrá
1
Froté pásek proti stékání potu
Sáãek s 10 froté pásky proti stékání potu do ochrann˘ch helem
Hodí se na helmy „Baseball Diamond“ i „Quartz III“
Obj. ã.
0695 500 350
Oznaãení
froté pásek proti stékání potu
Vel. Ks/bal.
jednotná
10
3
1
OCHRANA HLAVY
Obj. ã. 2694 672 32
Obj. ã. 2694 672 30
Vizor 3000 Standard Vizor 3000 Professional
Optimální v˘konnostní standard voblasti svafiování elekt-
Profík na v‰echny druhy svafiování svûteln˘m obloukem jako napfi. sváfiení a fiezání
rodami a MIG/MAG. Se stupni ochrany 10 a 11 (pfiepína-
autogenem nebo plasmou. Technologie realisticky barevn˘ prÛzor, brusn˘ reÏim,
teln˘mi zevnitfi) sk˘tá roz‰ífiené moÏnosti.
sensorové ‰oupátko, regulace citlivosti a otevfiení a fiada jin˘ch moÏností.
Vizor 3000 Standard
Vizor 3000 Professional
Realisticky barevn˘ prÛzor
Nov˘ realisticky barevn˘ prÛzor helmy Vizor 3000 Professional revoluãním zpÛsobem
mûní pohled na svûteln˘ oblouk a tavnou lázeÀ. Navíc podstatnû zlep‰uje obecné
rozli‰ení barev. ¤ada sváfieãÛ je jím nad‰ená – tu musí mít kaÏd˘ profesionální sváfieã!
PouÏití
90 – 200 A
1,5 – 450 A
Technické údaje
Trvalá ochrana pfied UV/IR záfiením
Ochranné stupnû pfiepínatelné (10 n. 11)
prÛzor s realistick˘m zobrazením barev
Plynulé nastavení ochrany (5 – 13)
Nastavení úhlu registrace 60 nebo 120°
Rychlost otevírání vysoká/nízká
Regulátor citlivosti
Brusn˘ reÏim (ochrann˘ stupeÀ 4)
PrÛzor srealistick˘m zobrazením barev
V˘mûna baterie pro LC displej
Hmotnost: helma kompletní 460 g
Hmotnost: helma kompletní 490 g
Normy
CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZSm, GOST-R
4
sériové vybavení
bûÏn˘ prÛzor
2
OCHRANA SLUCHU
Chrániãe u‰í
jsou mnohostrannû pouÏitelné a vyznaãují se nízkou hmotností. PfiestoÏe jsou tak lehké, sk˘tají nejvy‰‰í moÏnou ochranu. Dají se kombinovat s ostatním ochrann˘m
vybavením a jsou velmi pohodlné na no‰ení, takÏe se perfektnû hodí jako v‰estranná ochranná pomÛcka jak na krátkou, tak na dlouhou dobu no‰ení. Mûkké, pohodlnû
tûsnicí kruhy jsou plnûné jedineãnou kombinací kapaliny a pûnové látky, která optimálnû tûsní, pfiiléhá a i pfii trvalém no‰ení zaruãuje komfort.
Chrániãe u‰í k ochranné helmû
EN 352-3, SNR 21
Chrániãe u‰í ke stavební helmû, v˘‰kovû nastavitelné Rameno a misky z vysoce
pruÏného ABS Miska vyloÏená syntetickou pûnou K pouÏití pfiímo na stavební
helmu Vhodné pro helmy „Baseball Diamond“ a „Quartz III“
Obj. ã.
2694 669 814
Oznaãení
chrániãe u‰í na ochrannou helmu
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
Chrániãe u‰í Pit Stop Elektronic
EN 352-1, SNR 26
Elektronické a skládací chrániãe u‰í s miskami z ABS, nárazy tlumicími pol‰táfiky
vyloÏen˘mi syntetickou pûnou Rameno pfies hlavu v˘‰kovû nastavitelné Tlaãítko
zapínání a vypínání a systém regulace hlasitosti v kaÏdé misce umoÏÀuje samostatné pouÏití Zafiízení na zesílení hlasu a popla‰ného signálu k eliminaci rizika
izolace na pracovi‰ti Automatická pfiemûna zvukov˘ch impulzÛ v pasivní ochranu
sluchu od 80/82 dB Funguje s 6 bateriemi AAA (nejsou souãástí dodávky) Kontrolka k rozeznání zapnutého systému
Obj. ã.
2694 669 813
Oznaãení
chrániãe u‰í Pit Stop Elektronic
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
Chrániãe u‰í Komfort
EN 352-1, SNR 33
S miskami z vysoce pruÏného ABS Pol‰táfiek k tlumení nárazÛ vyloÏen˘ syntetickou pûnou Dvojité rameno z plastu, v˘‰kovû nastavitelné, s mûkk˘m a vûtran˘m
zesílením pro vût‰í pohodlí
Obj. ã.
2694 669 800
Oznaãení
chrániãe u‰í Komfort
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
Chrániãe u‰í Allround
EN 352-1, SNR 21
S miskami z polystyrénu a syntetické pûny Rameno ABS v˘‰kovû nastavitelné
Pol‰táfiek k tlumení nárazÛ pro nízk˘ tlak
Obj. ã.
2694 669 801
Oznaãení
chrániãe u‰í Allround
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
5
2
OCHRANA SLUCHU
Chrániãe u‰í Optime I
EN 352-1, SNR 27
·tíhl˘ profil a nízká hmotnost Dostatek místa pod miskami k pohodlnému
no‰ení Mûkké, ‰iroké tûsnicí kruhy plnûné kombinací kapaliny a pûnové látky
Zavû‰ení z nerezi zaruãuje nízk˘ pfiítlak i pfii trvalém pouÏívání
Obj. ã.
2694 202 012
Oznaãení
chrániãe u‰í Optime I
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
Chrániãe u‰í s ramenem za krk
Optime I
EN 352-1, SNR 26
·tíhl˘ profil a nízká hmotnost Dostatek místa pod miskami k pohodlnému
no‰ení Mûkké, ‰iroké tûsnicí kruhy plnûné kombinací kapaliny a pûnové látky
Zavû‰ení z nerezi zaruãuje nízk˘ pfiítlak i pfii trvalém pouÏívání
Obj. ã.
2694 202 013
Oznaãení
chrániãe u‰í s ramenem za krk
Optime I
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
Chrániãe u‰í Optime II
EN 352-1, SNR 31
Dostatel místa pod miskami k pohodlnému no‰ení Mûkké, ‰iroké tûsnicí kruhy
plnûné kombinací kapaliny a pûnové látky Zavû‰ení z nerezi zaruãuje nízk˘ pfiítlak
i pfii trvalém pouÏívání ·etfií místo díky skládacímu rameni
Obj. ã.
2694 202 014
6
Oznaãení
chrániãe u‰í Optime II
Vel. Ks/bal.
jednotná
1
2
OCHRANA SLUCHU
Dávkovaã zátek do u‰í E-A-R
Tento dávkovaã se snadno obsluhuje: otáãiv˘m pohybem doleva nebo
doprava padají z v˘sypky zátky do záchytné misky
Obj. ã.
2694 202 006
2694 202 018
1
Oznaãení
dávkovaã zátek do u‰í (nenaplnûn˘)
doplÀovací miska do dávkovaãe
Obr. Ks/bal.
1
1
2
500
2
Zátky do u‰í E-A-R Classic II
EN 352-2, SNR 28
Mûkk˘ pûnov˘ polymer pro minimální tlak Zdrsnûn˘ povrch brání posunutí ve
zvukovodu i pfii silném pocení a zaruãuje spolehlivé tlumení zvuku Zvlá‰È vysoká
sná‰enlivost vÛãi pokoÏce a odolnost vÛãi vlhkosti
Obj. ã.
2694 669 802
Oznaãení
zátky do u‰í z pûnového polymeru
Ks/bal.
250
Zátky do u‰í 3M 1100/1110
na jedno pouÏití
EN 352-2, SNR 37
Mûkká, hypoalergenní polyuretanová pûna pro nízk˘ tlak ve zvukovodu Hladk˘,
‰pínu odpuzující povrch pro del‰í trvanlivost a vy‰‰í pohodlí pfii no‰ení Kónick˘
tvar usnadÀuje nasazení
Obj. ã.
2694 669 805
2694 202 015
Oznaãení
Ks/bal.
200
zátky do u‰í 1110 na jedno pouÏití, se spojovací ‰ÀÛrou
100
zátky do u‰í 1100 na jedno pouÏití, bez spojovací ‰ÀÛry
Zátky do u‰í 3M 1120/1130
na jedno pouÏití
EN 352-2, SNR 34
Kónické zátky do u‰í na jedno pouÏití z polyuretanu, velmi pohodlné na no‰ení
Optimální pfiizpÛsobení zvukovodu – velmi vhodné i pro úzké zvukovody
Obj. ã.
2694 202 002
2694 202 016
Oznaãení
Ks/bal.
lamelové zátky do u‰í 1120, bez spojovací ‰ÀÛry
200
zátky do u‰í 1130, se spojovací ‰ÀÛrou
100
7
2
OCHRANA SLUCHU
Zátky do u‰í na rameni 3M 1310
EN 352-2, SNR 26
Zvlá‰È lehké NezpÛsobují pocit tlaku Zátky neproniknou pfiíli‰ hluboko do
zvukovodu – zvukovod není vystaven dráÏdûní Snadné pouÏití K dispozici
náhradní zátky
Obj. ã.
2694 202 017
2694 669 811
Oznaãení
zátky do u‰í na rameni 1310
náhradní zátky k systému 1310
Ks/bal.
1
20
Zátky do u‰í na rameni E-A-R- Flexicap
EN 352-2, SNR 21
Klouby umoÏÀují fiadu nastavení a optimální pfiizpÛsobení uÏivateli Zvlá‰È lehké
NezpÛsobují pocit tlaku Zátky neproniknou pfiíli‰ hluboko do zvukovodu – zvukovod není vystaven dráÏdûní Snadné pouÏití K dispozici náhradní zátky
Obj. ã.
2694 202 010
2694 202 011
Oznaãení
zátky do u‰í na rameni E-A-R Flexicap
náhradní zátky k systému E-A-R Flexicap
Ks/bal.
1
10
Zátky do u‰í na rameni E-A-R Caboflex
EN 352-2, SNR 21
Opakovanû pouÏitelné Hodí se zvlá‰È k obãasnému pouÏití Zátky se pfiizpÛsobí zvukovodu a nemusí se smotávat NepouÏívá-li se, lze nosit kolem krku
K dispozici náhradní zátky
Obj. ã.
2694 202 008
2694 202 009
Oznaãení
zátky do u‰í na rameni E-A-R Caboflex
náhradní zátky k systému E-A-R Caboflex
Ks/bal.
1
50
Zátky do u‰í na rameni
EN 352-2, SNR 24
Ochrana sluchu s v˘mûnn˘mi zátkami
Obj. ã.
2694 669 803
2694 669 804
8
Oznaãení
zátky do u‰í na rameni
náhradní zátky
Ks/bal.
1
10
3
OCHRANA OâÍ
reca br˘le s plnou prÛhledností,
bez zkreslení, odolné proti zamlÏení
Unisell 5507 5507
EN 166, EN 170
NezamlÏují se Nezkreslují
Technické údaje: Celková hmotnost: 36 g
Materiály:
Obrouãky:
polykarbonát
NoÏiãky:
ãern˘ polykarbonát
Konce noÏek:
nylon, zelen˘ se Softtip
Sklo:
antistatická povrchová úprava
zvy‰ující odolnost vÛãi po‰krábání
Ochranné funkce: UV záfiení podle EN 170
Obj. ã.
2694 600 008
Oznaãení
ochrana oãí Unisell 5507
Ks/bal.
1/10
Ochranné br˘le reca Metallize
EN 166 (tfiída 1)
Opticky vhodné jednodílné polykarbonátové br˘le Povrchová úprava zvy‰ující
odolnost vÛãi po‰krábání Povrchová úprava proti zamlÏení na vnitfiní stranû
99,9% ochrana proti UV záfiení Komfortní pol‰táfiky na konci noÏiãek Mûkk˘,
univerzálnû padnoucí pol‰táfiek na nos Optimálnû padnou Opatfiení antireflexní
vrstvou Mírnû tónované
Obj. ã.
2694 600 014
Oznaãení
ochrana oãí reca Metallize
Ks/bal.
1/6
reca ochrana oãí Sun Protect
EN 166 (tfiída 1)
Opticky vhodné jednodílné polykarbonátové br˘le Povrchová úprava zvy‰ující
odolnost vÛãi po‰krábání 99,9 % ochrana proti UV záfiení Komfortní pol‰táfiky
na konci noÏiãek Mûkk˘, univerzálnû padnoucí pol‰táfiek na nos Optimálnû padnou Opatfiení antireflexní vrstvou
Obj. ã.
2694 600 013
Oznaãení
ochrana oãí Sun Protect
Ks/bal.
1/6
Br˘le pro dioptrické br˘le VS 160
EN 166
Jednodílné br˘le z polykarbonátu
noÏiãek otvor pro ‰ÀÛrku
Obj. ã.
2694 600 004
Postranní ochrana i s vûtráním
Oznaãení
br˘le pro dioptrické br˘le
Na konci
Ks/bal.
1/10
9
3
OCHRANA OâÍ
Ochranné br˘le 3M
EN 166,EN 170 ( model 2750),
EN 172 ( model 2751)
Sportovní a moderní design 5ti stupÀovitá nastavitelné délka noÏiãek Neomezené pole vidûní Nadãasov˘ design s dobrou postranní ochranou Odolné
vÛãi po‰krábání Povlakované UV ochrana
Obj. ã.
2694 203 011
2694 203 012
Oznaãení
bezpeãnostní br˘le 2750 ãiré
bezpeãnostní br˘le 2751 ‰edé
Ks/bal.
1/20
1/20
Ochranné br˘le 3M
EN 166, EN 170, EN 172, EN 169
(jen model 2845)
Moderní exkluzivní design Ochrana oboãí pro vût‰í bezpeãí V˘plÀ z polykarbonátu zaruãuje odolnost vÛãi nárazu Tfií stupÀové nastavení noÏiãek
Dobrá kompatibilita s 3M ochrann˘mi maskami Povlakováno vÛãi po‰krábání UV ochrana Perfektní ergonomie – dobfie sedí Îluté br˘le zlep‰ují viditelnost v místech s nedostateãn˘m svûtlem
Obj. ã.
2694 203 007
2694 203 008
2694 203 009
2694 203 010
Oznaãení
ochrana oãí 2840 ãiré
ochrana oãí 2841 ‰edé
ochrana oãí 2842 Ïluté
ochrana oãí 2845 zelené IR-5
Ks/bal.
1/20
1/20
1/20
1/20
Ochranné br˘le 3M
EN 166, EN 170 (2720 a 2722), EN 172 (2721)
V˘plÀ z polykarbonátu zaruãuje odolnost vÛãi nárazu Extrémnû robustní Dobrá
postranní ochrana Lehké a pohodlné Dobrá kompatibilita s 3M ochrann˘mi
maskami Povlakováno vÛãi po‰krábání UV ochrana Îluté br˘le zlep‰ují viditelnost v místech s nedostateãn˘m svûtlem
Obj. ã.
2694 203 001
2694 203 002
2694 203 003
10
Oznaãení
ochrana oãí 2720 ãiré
ochrana oãí 2721 ‰edé
ochrana oãí 2722 Ïluté
Ks/bal.
1/20
1/20
1/20
3
OCHRANA OâÍ
Ochranné br˘le Millennia
EN 166, EN 170
Klasick˘ a jednoduch˘ design Velmi lehké obrouãky Postranní ochrana
a ochrana oboãí Flexibilní ‰ÀÛrka Odolné vÛãi po‰krábání a nezamlÏující
sklo UV ochrana Îluté br˘le zlep‰ují viditelnost v místech s nedostateãn˘m
svûtlem
Obj. ã.
2694 600 006
2694 600 015
Oznaãení
ochrana oãí Millennia Ïluté
ochrana oãí Millennia ãiré
Ks/bal.
1/10
1/10
Ochranné br˘le Craftsman
EN 166, EN 170
Optická tfiída: 1 Br˘le s jedním „sklem“ vcelku s integrovanou boãní ochranou „sklo“ Povrchovou úpravou zvy‰ující ochranu proti po‰krábání a chemikáliím Délkovû nastavitelné noÏiãky
Obj. ã.
2694 600 001
Oznaãení
ochrana oãí Craftsman
Ks/bal.
1/10
Ochranné br˘le tûsnící 3M 2890 A
EN 166, EN 170
Uωí komfortní Sklo s acetátem odolné vÛãi chemick˘m látkám Nastaviteln˘
kloub Odvûtrávací v˘fiezy Odolné vÛãi po‰krábání a nárazu UV ochrana
skla lze vymûnit Vyrobeno z latexu, dobfie padnou
Obj. ã.
2694 203 016
2694 203 017
Oznaãení
br˘le 2890 A s acetátov˘m sklem
vymûnitelné sklo pro br˘le 2890 A
Ks/bal.
1
20
Ochranné br˘le tûsnící Lascar
EN 166
âiré polykarbonátové br˘le Hebké PVC na nosní pfiepáÏce ·iroké prÛhledové
sklo s protizrcadlov˘m efektem ·iroká elastická ‰ÀÛrka Odolné vÛãi po‰krábání a nárazu MoÏnost regulace vûtrání Vyjímatelné lamely
Obj. ã.
2694 647 001
Oznaãení
br˘le Lascar
Ks/bal.
1
11
3
OCHRANA OâÍ
Závûsn˘ pásek na br˘le reca
K zavû‰ení ochrann˘ch br˘lí Robustní pásek na br˘le Materiál: polyester
Rozmûr: 13 x 900 mm
Obj. ã.
2694 600 009
Oznaãení
závûsn˘ pásek na br˘le reca
Ks/bal.
5
Krabiãka na ochrana oãí
Krabiãka na 1 ochrana oãí Se symbolem „Noste ochranu oãí“ Funkãní design
Ochrana pfied prachem a rozstfiíknutou vodou Obsahuje upevÀovací materiál
Dodávka bez br˘lí! Rozmûr: 236 x 120 x 120 mm
Obj. ã.
2694 600 010
Oznaãení
krabiãka na ochrana oãí Mini
Ks/bal.
1
Krabice na ochrana oãí
Krabiãka na 4 ochrana oãí Se symbolem „Noste ochranu oãí“ Funkãní design
Ochrana pfied prachem a rozstfiíknutou vodou Obsahuje upevÀovací materiál
Dodávka bez br˘lí! Rozmûr: 236 x 225 x 125 mm
Obj. ã.
2694 600 011
Oznaãení
krabice na ochrana oãí Midi
Ks/bal.
1
Zásobník na ochrana oãí
Zásobník na 12 ochrann˘ch br˘lí Se symbolem „Noste ochranu oãí“ Funkãní
design Ochrana pfied prachem a rozstfiíknutou vodou Obsahuje upevÀovací materiál Dodávka bez br˘lí! Rozmûr: 236 x 315 x 200 mm
Obj. ã.
2694 600 012
12
Oznaãení
zásobník na ochrana oãí Maxi
Ks/bal.
1
Ochrana d˘chacích cest + ochrana oãí + ochrana sluchu
Tfii kroky ke správné ochranû d˘chacích cest
V˘bûr oblasti
pouÏití
Aplikace / ãinnost
Brou‰ení/fiezání/vrtání:
- zdivo, beton
- stûrky/plniva
- rez/Ïelezo
- cement
- dfievo
- barvy/laky/protikorozní nátûry
- oceli
- kfiemenn˘ kámen
- ocel, laky proti hnilobû
- ocel/vysoce legovaná (nerezi)
Mlha chladicí mazací kapaliny
Svafiování:
- stavební oceli, zinek
- letování
- nerez nebo thoriová elektroda
Zpracování sklenûn˘ch ãi minerálních vláken
Práce s azbestem
Tfiídûní odpadu
âi‰tûní
- prach (napfi. pfii zametání)
- ãisticí benzín/nitrofiedidlo
Práce v elektrárnách (napfi. v˘mûna filtru)
Alergie na:
- pyl
- mouãn˘ prach/spóry hub
Kontakt s následujícími materiály:
- plísnû/spóry hub
- baktérie (riziková skupina 2)
- saze z nafty/d˘m
- viry/baktérie (riziková skupina 3)
Aplikace nátûrÛ ‰tûtcem:
- laky na bázi rozpou‰tûdel
- vodou fieditelné laky (se zbytky rozpou‰tûdel)
Aplikace nátûrÛ nástfiikem:
- laky na bázi rozpou‰tûdel
- laky s umûl˘mi pryskyfiicemi
- izokyanáty s obsahem rozpou‰tûdel
- disperzní barvy
- prostfiedky na ochranu rostlin
- vodné roztoky
- organické/vypafiující se
Lepení (lepidla obsahující rozpou‰tûdlo)
- nástfiiková lepidla
Práce s následujícími materiály:
- v˘pary kyselin
- kejda
- amoniak
Sklad/transport nebezpeãn˘ch látek
Tfiídy
filtrÛ
Tfiídy filtrÛ
V˘bûr masky
podle tfiídy filtru
Masky proti prachov˘m ãásticím
Standardní
program
Komfortní
program
Prémiov˘
program
Speciální
program
Vícecestn˘
program
Tradiãnû dobfie
padnoucí tvar
Bezpeãnost
a pohodlí
Pfiesahující
standard
S aktivním uhlím
Pro masky
6000/7000/7500
do 4 násobku
hodnoty MAK
8710E
8812
s ventilem
Cool-Flow
9310
9312
s ventilem
Cool-Flow
do 10 násobku
hodnoty MAK/TRK
8810
8822
s ventilem
Cool-Flow
9320
9322
s ventilem
Cool-Flow
8825 D
s ventilem
Cool-Flow
9928
s ventilem
Cool-Flow
2125
2138
s aktivním uhlím
8833
s ventilem
Cool-Flow
9332
s ventilem
Cool-Flow
8835 D
s ventilem
Cool-Flow
9936
s ventilem
Cool-Flow
2125
2138
s aktivním uhlím
6035
Tfiídy filtrÛ
do 30 násobku
hodnoty MAK/TRK
9906
9914
9915
s ventilem
Cool-Flow
* V‰echny masky odpovídají EN149:2001 a jsou opatfiené znaãkou CE.
Masky proti prachov˘m ãásticím
Tfiídy filtrÛ
Polomasky*
na jedno pouÏití
Série 4000 Plus
Polomasky*
Série 6000
Polomasky*
Série 7000/7500
Jedineãné co do pohodlí
a techniky
Cenovû v˘hodné
a snadno udrÏovatelné
Robustní a osvûdãené
A2P3 nebo ochrana pomocí stlačeného vzduchu
* V˘‰e uvedené tfiídy filtrÛ jsou minimální poÏadavky: UÏivateli pfiíslu‰í dÛkladná kontrola pfied nasazením ochrany d˘chacích cest, zda pouÏití ochranné masky odpovídají poÏadavkÛm ohlednû nebezpeãné
látky a koncentrace. Prosím dbejte na pokyny v návodech pfiíslu‰n˘ch masek k pouÏití.
4251
A1P2D
Korpus masky s filtrem
6051 (A1) + 5925 (P2)
4255
A2P3D
Korpus masky s filtrem
6055 (A2) + 5935 (P3)
4277
ABE1P3D
Korpus masky s filtrem
6057 (ABE) + 5935 (P3)
4279
ABEK1P3D
Korpus masky s filtrem
6059 (ABEK1) + 5935 (P3)
* Poznámky: Polomasky lze podle filtru pouÏít max. do 30násobku hraniãní hodnoty MAK. Vedle uveden˘ch masek nabízíme
navíc celé masky s kombinacemi filtrÛ a speciálními filtry.
13
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
D˘chací maska 3M Klassik
EN 149:2001 bez v˘dechového ventilu
Pfiedtvarovan˘ korpus masky k rychlému nasazení Flexibilní opûrka nosu umoÏÀuje optimální pfiizpÛsobení tvaru obliãeje Barevnû kódované pásky umoÏní rychlé rozeznání stupnû ochrany
Limit nasazení: FFP1: ãtyfinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 902
2694 669 906
Oznaãení
d˘chací maska 8710 E bez ventilu FFP1
d˘chací maska 8810 bez ventilu FFP2
Ks/bal.
20
20
D˘chací maska 3M Klassik
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Pfiedtvarovan˘ korpus masky k rychlému nasazení Flexibilní opûrka nosu umoÏÀuje optimální pfiizpÛsobení tvaru obliãeje Barevnû kódované pásky umoÏní rychlé rozeznání stupnû ochrany S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximální
komfort d˘chání Kompatibilní s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení: FFP1: ãtyfinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 903
2694 669 907
Oznaãení
d˘chací maska 8812 s ventilem FFP1
d˘chací maska 8822 s ventilen FFP2
Ks/bal.
10
10
D˘chací maska 3M Komfort
EN 149:2001 bez v˘dechového ventilu
Trojdíln˘ design pro vy‰‰í pohodlí a bezproblémové mluvení Skládací na plocho k praktickému no‰ení s sebou Mûkké vnitfiní rouno k pfiíjemnému no‰ení
Integrovaná opûrka nosu vypol‰táfikovaná materiálem absorbujícím pot, optimální
pro nositele br˘lí Barevnû kódované pásky umoÏní rychlé rozeznání stupnû ochrany
Limit nasazení: FFP1: ãtyfinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 904
2694 669 908
Oznaãení
d˘chací maska 9310 bez ventilu FFP1
d˘chací maska 9320 bez ventilu FFP2
Ks/bal.
20
20
D˘chací maska 3M Komfort
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Trojdíln˘ design pro vy‰‰í pohodlí a bezproblémové mluvení Skládací na plocho k praktickému no‰ení s sebou Mûkké vnitfiní rouno k pfiíjemnému no‰ení
Integrovaná opûrka nosu vypol‰táfikovaná materiálem absorbujícím pot, optimální
pro nositele br˘lí Barevnû kódované pásky umoÏní rychlé rozeznání stupnû ochrany
S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximální komfort d˘chání Kompatibilní s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení: FFP1: ãtyfinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP3: tfiicetinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 905
2694 669 909
2694 201 017
14
Oznaãení
d˘chací maska 9312 s ventilem FFP1
d˘chací maska 9322 s ventilem FFP2
d˘chací maska 9332 s ventilem FFP3
Ks/bal.
10
10
10
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
D˘chací maska 3M Klassik
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Vypolstrovaná opûrka pro nos zajistí optimální soulad s tvarem obliãeje
Barevnû kódované popisy ventilÛ zjednodu‰ují rozeznání ochranného stupnû
S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximálnû pohodlné d˘chání Zkou‰ka
s dolomitick˘m prachem (D) Extra ‰iroké utûsnûní obliãeje pfiíjemné pro pokoÏku
zajistí vynikající pohodlí pfii no‰ení i bezpeãnost Nastavitelné, zvlá‰È ‰iroké pásky
k individuálnímu pfiizpÛsobení Kompatibilní s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení: FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota ãástic
FFP3: tfiicetinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 201 016
2694 201 015
Oznaãení
d˘chací maska 8825 s ventilem FFP2
d˘chací maska 8835 ML s ventilem FFP3
Ks/bal.
5
5
D˘chací maska 3M Spezial
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Vypolstrovaná opûrka pro nos zajistí optimální soulad s tvarem obliãeje
Barevnû kódované popisy ventilÛ zjednodu‰ují rozeznání ochranného stupnû
S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximálnû pohodlné d˘chání Nastavitelné, zvlá‰È ‰iroké pásky k individuálnímu pfiizpÛsobení Navíc s vrstvou aktivního
uhlí proti zápachÛm, plynÛm a v˘parÛm pod hraniãní hodnotou Kompatibilní
s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení: FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota pro ozon a proti
nepfiíjemn˘m zápachÛm organického pÛvodu pod
hraniãní hodnotou
Obj. ã.
2694 201 012
Oznaãení
d˘chací maska 9922 s ventilem FFP2
Ks/bal.
10
D˘chací maska 3M Spezial
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Vypolstrovaná opûrka pro nos zajistí optimální soulad s tvarem obliãeje
Barevnû kódované popisy ventilÛ zjednodu‰ují rozeznání ochranného stupnû
S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximálnû pohodlné d˘chání Nastavitelné, zvlá‰È ‰iroké pásky k individuálnímu pfiizpÛsobení Navíc s vrstvou aktivního
uhlí proti zápachÛm, plynÛm a v˘parÛm pod hraniãní hodnotou Kompatibilní
s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení:
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota pro ãástice a proti
nepfiíjemn˘m zápachÛm organického pÛvodu, fluorovodíku a oxidu sifiiãitému pod hraniãní hodnotou
Obj. ã.
2694 201 007
Oznaãení
d˘chací maska 9926 s ventilem FFP2
Ks/bal.
10
D˘chací maska 3M Spezial
EN 149:2001 s v˘dechov˘m ventilem
Vypolstrovaná opûrka pro nos zajistí optimální soulad s tvarem obliãeje
Barevnû kódované popisy ventilÛ zjednodu‰ují rozeznání ochranného stupnû
S v˘dechov˘m ventilem Cool-Flow pro maximálnû pohodlné d˘chání Nastavitelné, zvlá‰È ‰iroké pásky k individuálnímu pfiizpÛsobení Navíc s vrstvou
aktivního uhlí proti zápachÛm, plynÛm a v˘parÛm pod hraniãní hodnotou Kompatibilní s ochrann˘mi br˘lemi 3M
Limit nasazení:
FFP2: desetinásobná hraniãní hodnota pro ãástice a proti
ozónu, ideální ke svafiování
Obj. ã.
2694 669 910
Oznaãení
d˘chací maska 9928 s ventilem FFP2
Ks/bal.
10
15
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
Polomaska 3M série 4000
EN 405:2001
BezúdrÏbová, snadno pouÏitelná maska Kompletní, takÏe ihned pouÏitelná
Integrované filtraãní prvky zaji‰Èují nízk˘ d˘chací odpor Zkou‰ka s dolomitick˘m
prachem (D) Parabolick˘ v˘dechov˘ ventil sniÏuje hromadûní tepla Komfortní
pásky s drÏákem na hlavu sk˘tají bezpeãnou ochranu
Limit nasazení: FFA1P2DR:
desetinásobná hraniãní hodnota
FFA2P3DR:
tfiicetinásobná hraniãní hodnota
FFABE1P3DR: tfiicetinásobná hraniãní hodnota
FFABEK1P3DR: tfiicetinásobná hraniãní hodnota
Obj. ã.
2694 669 950
2694 669 952
2694 201 018
2694 201 019
Oznaãení
d˘chací maska 4251 FFA1P2DR
d˘chací maska 4255 FFA2P3DR
d˘chací maska 4277 FFABE1P3DR
d˘chací maska 4279 FFABEK1P3DR
Ks/bal.
1
1
1
1
Prachov˘ pfiedfiltr pro sérii 4000
Chrání pfied hrub˘m zneãi‰tûním a prodluÏuje Ïivotnost
Obj. ã.
2694 669 951
Oznaãení
prachov˘ pfiedfiltr 400
Ks/bal.
1/10
Polomaska 3M série 6000
EN 140
Extrémnû lehk˘ korpus masky pro bezúnavnou práci Systém dvojitého filtru
k sníÏení d˘chacího odporu a dobré rozdûlení hmotnosti 3 velikosti – pro kaÏd˘
tvar obliãeje ·irok˘ sortiment filtrÛ pro mnohoãetné oblasti nasazení Kompatibilní s ochrann˘mi br˘lemi 3M Upozornûní: Ochranné stupnû masek se fiídí
podle pfiíslu‰ného pouÏitého filtru sérií 2000, 5000 a 6000 (viz str. 17)
Obj. ã.
2694 201 013
2694 669 955
2694 201 014
Oznaãení
polomaska 6100 vel. S
polomaska 6200 vel. M
polomaska 6300 vel. L
Ks/bal.
1
1
1
Kompletní maska 3M série 6000
EN 136
Velk˘ prÛzor odoln˘ vÛãi po‰krábání Kompaktní provedení umoÏÀuje neomezen˘ rozhled Extrémnû lehk˘ korpus masky pro bezúnavnou práci V˘dechov˘
ventil Cool-Flow pro snaz‰í d˘chání 3 velikosti – pro kaÏd˘ tvar obliãeje ·irok˘
sortiment filtrÛ pro mnohoãetné oblasti nasazení Upozornûní: Ochranné stupnû
masek se fiídí podle pfiíslu‰ného pouÏitého filtru sérií 2000, 5000 a 6000 (viz str. 17)
Obj. ã.
2694 201 001
2694 669 956
2694 201 002
16
Oznaãení
kompletní maska 6700 vel. S
kompletní maska 6800 vel. M
kompletní maska 6900 vel. L
Ks/bal.
1
1
1
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
Kompatibilní systém filtrÛ
Pro kaÏdé pouÏití správn˘ filtr: aÈ uÏ masky 3M pouÏijete v jakémkoliv pracovním odvûtví, rozsáhl˘ program filtrÛ 3M Vám zajistí optimální bezpeãnost a nabídne
Vám fiadu aplikaãních moÏností. V‰echny filtry jsou opatfiené bajonetov˘m zaskakovacím uzávûrem.
Prachov˘ filtr 3M 2000
Obj. ã.
2694 669 967
2694 201 105
2694 201 106
2694 669 968
Ochrann˘ stupeÀ
P2R
P2R + aktivní uhlí
P3R
P3R + aktivní uhlí
Oznaãení
prachov˘ filtr 2125 P2R
prachov˘ filtr 2128 P2R + aktivní uhlí
prachov˘ filtr 2135 P3R
prachov˘ filtr 2138 P3R + aktivní uhlí
Ks/bal.
2
2
2
2
Ochrana proti
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím
s ochranou navíc proti organick˘m a kysel˘m plynÛm a v˘parÛm a ozónu pod hraniãní hodnotou
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím
s ochranou navíc proti organick˘m a kysel˘m plynÛm a v˘parÛm a ozónu do 10násobku hraniãní hodnoty
Prachov˘ filtr 3M 6035/6038
Obj. ã.
2694 201 107
2694 201 108
Oznaãení
prachov˘ filtr 6035 P3R
prachov˘ filtr 6038 P3R + aktivní uhlí
Ks/bal.
20
16
Ochrann˘ stupeÀ Ochrana proti
P2R
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím – ve stabilním plastovém pouzdfie k nasazení za nároãn˘ch podmínek
P2R + aktivní uhlí
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím s ochranou navíc proti organick˘m a kysel˘m plynÛm a v˘parÛm a ozónu pod hraniãní hodnotou – ve stabilním plastovém
pouzdfie k nasazení za nároãn˘ch podmínek
Vkládací prachov˘ filtr 3M 5000
ke kombinování s plynov˘mi filtry:
Ochrann˘ stupeÀ
P1R
P2R
P3R
Ochrana proti
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím
pevn˘m a kapaln˘m ãásticím
Obj. ã.
2694 669 969
2694 669 964
2694 669 965
2694 669 966
Oznaãení
prachov˘ filtr 5911 P1R
prachov˘ filtr 5925 P2R
prachov˘ filtr 5935 P3R
prachov˘ filtr 501
Ks/bal.
2
2
2
2
Plynov˘ a kombinovan˘ filtr 3M 6000
Ochrann˘ stupeÀ
A1
K1
A2
ABE1
ABEK1
A1 + formaldehyd
Ochrana proti
organick˘m plynÛm a v˘parÛm
ãpavku a jeho derivátÛm
organick˘m plynÛm a v˘parÛm
organick˘m, anorganick˘m a kysel˘m plynÛm a v˘parÛm
organick˘m, anorganick˘m a kysel˘m plynÛm, ãpavku a v˘parÛm
organick˘m v˘parÛm a formaldehydu
Ochrann˘ stupeÀ Ochrana proti
HgP3R
rtuÈov˘m v˘parÛm a ãásticím
AXP3R
jednosloÏkov˘m organick˘m v˘parÛm
(bod varu pod 65°C) a ãásticím
ABEK2P3R
organick˘m v˘parÛm, anorganick˘m a kysel˘m plynÛm,
ãpavku a derivátÛm, ãásticím
Obj. ã.
2694 669 960
2694 201 102
2694 201 109
2694 669 961
2694 669 962
2694 201 101
Oznaãení
filtr 6051 A1
filtr 6054 K1
filtr 6055 A2
filtr 6057 ABE1
filtr 6059 ABEK1
filtr 6075 A1 + formaldehyd
Ks/bal.
2
2
2
2
2
2
Filtry proti plynÛm/v˘parÛ a ãásticím:
Obj. ã.
2694 201 103
2694 201 104
2694 669 963
Oznaãení
Ks/bal.
filtr 6096 HgP3R
2
filtr 6098 (jen pro kompletní masky) AXP3R
2
filtr 6099 (jen pro kompletní masky) ABEK2P3R
2
17
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
Polomasky DRÄGER filtrující ãástice
Polomasky DRÄGER filtrující ãástice sk˘tají úãinnou ochranu proti jemn˘m prachÛm i pevn˘m a kapaln˘m ãásticím pfii práci v pra‰ném prostfiedí.
PouÏívají se v nejrÛznûj‰ích odvûtvích prÛmyslu, fiemesel, hornictví, zemûdûlství a sluÏeb.
Kvalitní filtraãní materiály se vyznaãují nízk˘mi d˘chacími odpory pfii vysokém filtraãním úãinku a splÀují navíc zvlá‰tní poÏadavky testu
s dolomitick˘m prachem proti zaná‰ení pfii vysoké prachové zátûÏi.
Skládací maska
EN 149:2001
S dobr˘m pfiizpÛsobením tvaru obliãeje a minimální netûsností Nízk˘ d˘chací
odpor a vysok˘ filtraãní v˘kon Testovaná dolomitick˘m prachem S kvalitním
pûnov˘m nosním pol‰táfikem k pfiíjemnému no‰ení a se spolehliv˘m usazením
okolo nosu Mûkká vnitfiní tkanina pfiíjemné na omak a odpuzující vlhkost zaji‰Èuje
i pfii del‰í dobû nasazení pfiíjemn˘ pocit pfii no‰ení Pásky kolem hlavy z
prÛbûÏného, trvale elastického textilního pásku k jemné a úãinné fixaci
Limit nasazení:
FFP1:
ãtyfinásobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 706
2694 669 707
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1710 bez ventilu FFP1
d˘chací maska Dräger 1710 s ventilem FFP1
Ks/bal.
20
10
Skládací maska
EN 149:2001
S dobr˘m pfiizpÛsobením tvaru obliãeje a minimální netûsností Nízk˘ d˘chací
odpor a vysok˘ filtraãní v˘kon Testovaná dolomitick˘m prachem S kvalitním
pûnov˘m nosním pol‰táfikem k pfiíjemnému no‰ení a se spolehliv˘m usazením okolo
nosu Mûkká vnitfiní tkanina pfiíjemné na omak a odpuzující vlhkost zaji‰Èuje i pfii
del‰í dobû nasazení pfiíjemn˘ pocit pfii no‰ení Pásky kolem hlavy z prÛbûÏného,
trvale elastického textilního pásku k jemné a úãinné fixaci
Limit nasazení:
FFP2:
10násobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 708
2694 669 709
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1720 bez ventilu FFP2
d˘chací maska Dräger 1720 s ventilem FFP2
Ks/bal.
20
10
Skládací maska
EN 149:2001
S dobr˘m pfiizpÛsobením tvaru obliãeje a minimální netûsností Nízk˘ d˘chací
odpor a vysok˘ filtraãní v˘kon Testovaná dolomitick˘m prachem S kvalitním
pûnov˘m nosním pol‰táfikem k pfiíjemnému no‰ení a se spolehliv˘m usazením okolo
nosu Mûkká vnitfiní tkanina pfiíjemné na omak a odpuzující vlhkost zaji‰Èuje i pfii
del‰í dobû nasazení pfiíjemn˘ pocit pfii no‰ení Pásky kolem hlavy z prÛbûÏného,
trvale elastického textilního pásku k jemné a úãinné fixaci
Limit nasazení:
FFP3:
30násobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 710
18
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1730 s ventilem FFP3
Ks/bal.
10
4
OCHRANA D¯CHACÍCH CEST
D˘chací maska Dräger
EN 149:2001
Vysok˘ komfort pfii no‰ení díky ergonomickému tvaru a pohodlnému podloÏení
kolem nosu Pfiíjemné no‰ení masky i s ochrann˘mi br˘lemi Zvlá‰È dobré utûsnûní v oblasti nosu brání úãinnû mlÏení ochrann˘ch br˘lí Vysoce elastické textilní pásky umoÏÀují snadné nasazení a sejmutí bez zcuchání vlasÛ
Limit nasazení:
FFP1:
4násobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 711
2694 669 712
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1310 bez ventilu FFP1
d˘chací maska Dräger 1310 s ventilem FFP1
Ks/bal.
20
10
D˘chací maska Dräger
EN 149:2001
Vysok˘ komfort pfii no‰ení díky ergonomickému tvaru a pohodlnému podloÏení
kolem nosu Pfiíjemné no‰ení masky i s ochrann˘mi br˘lemi Zvlá‰È dobré utûsnûní v oblasti nosu brání úãinnû mlÏení ochrann˘ch br˘lí Vysoce elastické textilní pásky umoÏÀují snadné nasazení a sejmutí bez zcuchání vlasÛ
Limit nasazení:
FFP2:
10násobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 713
2694 669 714
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1320 bez ventilu FFP2
d˘chací maska Dräger 1320 s ventilem FFP2
Ks/bal.
20
10
D˘chací maska Dräger
EN 149:2001
Vysok˘ komfort pfii no‰ení díky ergonomickému tvaru a pohodlnému podloÏení
kolem nosu Pfiíjemné no‰ení masky i s ochrann˘mi br˘lemi Zvlá‰È dobré utûsnûní v oblasti nosu brání úãinnû mlÏení ochrann˘ch br˘lí Vysoce elastické textilní pásky umoÏÀují snadné nasazení a sejmutí bez zcuchání vlasÛ
Limit nasazení:
FFP3:
30násobná hraniãní hodnota ãástic
Obj. ã.
2694 669 715
Oznaãení
d˘chací maska Dräger 1330 s ventilem FFP3
Ks/bal.
5
19
5
OCHRANA RUKOU
Rukavice – v˘konnostní tfiídy
EN 388 ochranné rukavice proti mechanick˘m rizikÛm
Znaãení
Kritérium zkou‰ení
1. hodnota: odolnost proti otûru
2. hodnota: odolnost vÛãi profiíznutí
3. hodnota: odolnost proti roztrÏení
4. hodnota: odolnost vÛãi probodnutí
Tfiídy
min - max
0-4
0-5
0-4
0-4
Pfiíklad
4
1
3
1
âím vy‰‰í hodnota, tím lep‰í v˘sledky odolnosti.
Pracovní rukavice z chromité ‰típenky
Hfibet ruky z bavlny S gumov˘m popruhem
Obj. ã.
0695 006 452
Oznaãení
pracovní rukavice z chromité ‰típenky
Ks/bal.
1/12
Pracovní rukavice z vepfiovice
Îluté KÛÏe Hfibet ruky z bavlnûné tkaniny staÏené gumou
Obj. ã.
0695 006 453
Oznaãení
pracovní rukavice z vepfiovice
Ks/bal.
1/12
Rukavice z plné pfiírodní hovûzí usnû
Rukavice z hovûziny
s pod‰ívkou
Obj. ã.
2694 661
20
Hfibet ruky z bavlnûné tkaniny se staÏením na gumu
Oznaãení
rukavice z hovûziny
Ks/bal.
1/12
5
OCHRANA RUKOU
Pracovní rukavice
KÛÏe Hfibet ruky z bavlnûné tkaniny staÏené gumou
Obj. ã.
2694 661 000
2694 661 001
Oznaãení
pracovní rukavice 5 prstÛ
pracovní rukavice 5 prstÛ
Vel. Ks/bal.
9
1/12
10
1/12
Pracovní rukavice z ãalounické usnû
Pracovní rukavice z ãalounické usnû Hfibet ruky z bavlnûné tkaniny
Obj. ã.
2694 662
Oznaãení
pracovní rukavice z ãalounické usnû
Ks/bal.
1/12
Rukavice z pfiírodní usnû
Dlanû z hovûzí kÛÏe Hfibet, ochrana zápûstí z chromité kÛÏe
Obj. ã.
2694 661 006
Oznaãení
rukavice z pfiírodní usnû
Ks/bal.
1/12
Nitrilové rukavice HYD-TUF hnûdé
Kvalitní povrstvení nitrilem Vysoká odolnost otûru V˘raznû odpuzující tuky,
oleje a ‰pínu Mûkká hebká pod‰ívka, perfektnû sedí, vycpávka ruky, absorbují
pot, udrÏují ruce trvale suché Vynikající uchopení za sucha Zv˘‰ená manipulaãní bezpeãnost a pfiesnost Testováno na mechanickou odolnost a antistatickou
elektfiinu.
Obj. ã.
2694 661 004
2694 661 005
Oznaãení
nytrilové rukavice HYD-TUF
nytrilové rukavice HYD-TUF
Vel. Ks/bal.
9
1/12
10
1/12
21
5
OCHRANA RUKOU
MontáÏní rukavice EASY WORK
MontáÏní rukavice z jemné vepfiovice Zaruãují ochranu pfii prácech s minimálním rizikem Dobr˘ úchopn˘ pocit Komfortní, elastická manÏeta se such˘m
zipem
Obj. ã.
2694 660 927
2694 660 928
2694 660 929
2694 660 930
Oznaãení
reca montáÏní rukavice Easy Work
reca montáÏní rukavice Easy Work
reca montáÏní rukavice Easy Work
reca montáÏní rukavice Easy Work
Vel. Ks/bal.
7
1/12
8
1/12
9
1/12
10
1/12
PES-rukavice PU povrstvení
100% polyesterové montáÏní rukavice s polyuretanovou vrstvou Beze‰vé
Obj. ã.
2694 661 326
2694 661 327
2694 661 328
2694 661 329
2694 661 330
Oznaãení
PES-rukavice s PU povrstvením
PES-rukavice s PU povrstvením
PES-rukavice s PU povrstvením
PES-rukavice s PU povrstvením
PES-rukavice s PU povrstvením
Vel. Ks/bal.
6
1/12
7
1/12
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Nylonové pracovní rukavice
Nejjemnûj‰í pletenina z ãásti povrstvená polyuretanem Odpuzuje kapaliny
pro práce v prÛmyslu High-Tech a ãist˘ch prostorách Pleten˘ náplet na zápûstí
Obj. ã.
2694 661 106
2694 661 107
2694 661 108
2694 661 109
2694 661 110
Oznaãení
nylonové pracovní rukavice
nylonové pracovní rukavice
nylonové pracovní rukavice
nylonové pracovní rukavice
nylonové pracovní rukavice
Vel. Ks/bal.
6
1/10
7
1/10
8
1/10
9
1/10
10
1/10
Nylonové pracovní rukavice PU potaÏené
Nejjemnûj‰í pletenina z ãásti povrstvená polyuretanem Odpuzuje kapaliny
pro práce v prÛmyslu High-Tech a ãist˘ch prostorách Pleten˘ náplet na zápûstí
Obj. ã.
2694 660 506
2694 660 507
2694 660 508
2694 660 509
2694 660 510
22
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
nylonové pracovní rukavice PU potaÏené 6
1/12
nylonové pracovní rukavice PU potaÏené 7
1/12
nylonové pracovní rukavice PU potaÏené 8
1/12
nylonové pracovní rukavice PU potaÏené 9
1/12
nylonové pracovní rukavice PU potaÏené 10
1/12
5
OCHRANA RUKOU
MontáÏní rukavice s nopy
Materiál: 90% nylon, 10% lycra Rukavice s prody‰n˘m PU-nitrilov˘m povrstvením Nopkové pro vy‰‰í schopnost uchopení Velmi pohodlné V˘bornû sedí
Perfektní úchopn˘ pocit Odolné vÛãi vodû, olejÛm a mastnotám
Obj. ã.
2694 661 307
2694 661 308
2694 661 309
2694 661 310
Oznaãení
montáÏní rukavice s nopy
montáÏní rukavice s nopy
montáÏní rukavice s nopy
montáÏní rukavice s nopy
Vel. Ks/bal.
7
1/12
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Pracovní rukavice MAXIFLEX PLUS
S prody‰n˘m lehk˘m PU-nitrilov˘m povrstvením Nopkové pro vy‰‰í schopnost uchopení Komfortní MoÏno prát pfii 40°C Vhodné pro potravináfisk˘
prÛmysl
Obj. ã.
2694 660 617
2694 660 618
2694 660 619
2694 660 620
2694 660 621
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
pracovní rukavice Maxiflex Plus s nopy
7
1/12
pracovní rukavice Maxiflex Plus s nopy
8
1/12
pracovní rukavice Maxiflex Plus s nopy
9
1/12
pracovní rukavice Maxiflex Plus s nopy 10
1/12
pracovní rukavice Maxiflex Plus s nopy 11
1/12
MontáÏní rukavice HYFLEX FOAM
Rukavice s mikroporézní vrstvou nitrilu na beze‰vé pod‰ívce AKL UmoÏÀují
pokoÏce d˘chat Hfibet rukavice bez povrstvení Pleten˘ náplet na zápûstí Vynikající uchopení I pro práce s díly mírnû zneãi‰tûn˘mi olejem Asi 250 mm
dlouhé Vhodné pro montáÏe drobn˘ch dílÛ Vysoká citlivost pfii práci
Obj. ã.
2694 660 609
2694 660 610
Oznaãení
montáÏní rukavice Hyflex Foam
montáÏní rukavice Hyflex Foam
Vel. Ks/bal.
9
1/12
10
1/12
Latexem povrstvené rukavice
Velmi mûkké Pfiírodním latexem povrstvené pletené rukavice Pohodlné
a pruÏné Bezpeãné uchopení such˘ch i mokr˘ch klouzav˘ch povrchÛ S pleten˘m nápletem na zápûstí Odolné proti otûru a roztrÏení
Obj. ã.
2694 660 110
Oznaãení
latexem povrstvené rukavice
Vel. Ks/bal.
10
1/12
23
5
OCHRANA RUKOU
Latexem povrstvené rukavice
Velmi mûkké, pfiírodním latexem povrstvené pletené rukavice Pohodlné a pruÏné Bezpeãné uchopení such˘ch i mokr˘ch klouzav˘ch povrchÛ S pleten˘m
nápletem na zápûstí Odolné proti otûru a roztrÏení
Obj. ã.
2694 660 210
Oznaãení
latexem povrstvené rukavice
Vel. Ks/bal.
10
1/12
Latexové rukavice s pleten˘m patentem
Zdrsnûné povrstvení z pfiírodního latexu na bavlnû pro lep‰í ochranu na okrajích
a hranách Dobrá bezpeãnostní uchopení i u klouzav˘ch povrchÛ Pleten˘ náplet
na zápûstí Vhodné pro práce s plasty a podobn˘mi kluzk˘mi povrchy
Obj. ã.
2694 660 310
Oznaãení
latexové rukavice s pleten˘m patentem
Vel. Ks/bal.
10,5
1/12
Latexové rukavice VENIPRO
Rukavice z pfiírodního latexu Odolné vÛãi vodû Ochrana pfied chemikáliemi
Velmi dobrá úchopná schopnost Délka: 30 cm Tlou‰Èka: 1 mm
Obj. ã.
2694 660 011
2694 660 012
Oznaãení
latexové rukavice Venipro 450
latexové rukavice Venipro 450
Vel. Ks/bal.
8
1/12
9
1/12
Rukavice latexové Ïluté ALPHA 905
rukavice z pfiírodního latexu hladké vevnitfi tlou‰Èka: 0,45 mm délka: 33 cm
dlanû a ruce vroubkované dobrá odolnost vÛãi bakteriím, plísním a chemikáliím
Obj. ã.
2694 660 020
2694 660 021
2694 660 022
24
Oznaãení
rukavice latexové Alpha 905
rukavice latexové Alpha 905
rukavice latexové Alpha 905
Vel. Ks/bal.
7,5
1/12
8,5
1/12
9,5
1/12
5
OCHRANA RUKOU
Rukavice NITREX NITRIL
Bez silikonu Nitrilové rukavice Bavlnûná pod‰ívka Vhodné pro chemick˘
a potravináfisk˘ prÛmysl Dlanû a prsty zdrsnûné ManÏeta s rovn˘m krajem
Délka: 33 cm Tlou‰Èka: 0,40 mm
Obj. ã.
2694 660 014
2694 660 015
2694 660 016
Oznaãení
rukavice Nitrex Nitril
rukavice Nitrex Nitril
rukavice Nitrex Nitril
Vel. Ks/bal.
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Gumové rukavice Semperstar
Univerzální ochranné rukavice z vinylu Zvlá‰È pfiíjemné rukavice s vnitfiní vrstvou z bavlnûné tkaniny Odolné vÛãi oleji, tuku, zásadám a zfiedûn˘m kyselinám
Obj. ã.
2694 660 007
2694 660 008
2694 660 009
2694 660 010
Oznaãení
gumové rukavice Semperstar
gumové rukavice Semperstar
gumové rukavice Semperstar
gumové rukavice Semperstar
Vel. Ks/bal.
7
1/12
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Latexové rukavice bez pudru
a s pudrem
Nesterilní, pasující na pravou i levou ruku
Délka: 24 cm Tlou‰Èka: 0,12 mm
Obj. ã.
2694 660 102
2694 660 103
2694 660 104
2694 660 105
Jednoúãelové z pfiírodního latexu
Oznaãení
latexové rukavice bez pudru
latexové rukavice bez pudru
latexové rukavice s pudrem
latexové rukavice s pudrem
Vel. Ks/bal.
7-8
100
8-9
100
7-8
100
8-9
100
Nitrilové rukavice modré
Rukavice s nitrilov˘m povrchem Povrch odpuzující kapaliny
z bavlnûné tkaniny Odolné vÛãi otûru Hfibet rukavice povrstven
Obj. ã.
2694 660 808
2694 660 809
2694 660 810
2694 660 909
2694 660 910
2694 660 911
s manÏetou
Oznaãení
nitrilové rukavice s manÏetou
nitrilové rukavice s manÏetou
nitrilové rukavice s manÏetou
nitrilové rukavice s manÏetou
nitrilové rukavice s manÏetou
nitrilové rukavice s manÏetou
ManÏeta
Vel. Ks/bal.
8
1/12
9
1/12
10
1/12
9
1/12
10
1/12
11
1/12
25
5
OCHRANA RUKOU
Nitrilové pracovní rukavice
Povrstvení nitrilem a bavlûná pletená pod‰ívka Strukturovan˘ povrch odpuzující kapaliny Pleten˘ náplet na zápûstí Zv˘‰ená odolnost proti otûru a roztrÏení
Dobfie sedí Hfibet ruky bez povrstvení 270 mm dlouhé Vhodné pro pfiípravu
v˘roby, lesnické práce, lomy, doly, práce s olejem, neãistotou
Obj. ã.
2694 660 407
2694 660 408
2694 660 409
2694 660 410
Oznaãení
nitrilové pracovní rukavice
nitrilové pracovní rukavice
nitrilové pracovní rukavice
nitrilové pracovní rukavice
Vel. Ks/bal.
7
1/12
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Rukavice z PVC
Provedení v profi kvalitû s Trikot-bavlnûnu pod‰ívkou
a chemikáliím
Obj. ã.
2694 660 200
Oznaãení
rukavice z PVC
Odolnost proti olejÛm
Vel. Ks/bal.
10
1/6
Rukavice proti pofiezání KEVLAR
Beze‰vé pletené rukavice Kevlar povrstvené latexem na spodní stranû
ochrana proti pofiezání pfii práci s plechem, oceli a sklem
Obj. ã.
2694 660 120
2694 660 121
2694 660 122
Oznaãení
rukavice proti pofiezání Kevlar
rukavice proti pofiezání Kevlar
rukavice proti pofiezání Kevlar
Ideální
Vel. Ks/bal.
8
1/12
9
1/12
10
1/12
Rukavice proti pofiezání VENICUT 41
Beze‰vé pletené rukavice High-Tech polyethylenové vlákno TAEKI2 Dlanû
a prsty potaÏené nitrilov˘m vláknem 10 cm ‰iroká ochrana zápûstí Vynikající
ochrana pfii práci s plechy, sklem a ocelí
Obj. ã.
2694 660 128
2694 660 129
2694 660 130
26
Oznaãení
rukavice proti pofiezání Venicut 41
rukavice proti pofiezání Venicut 41
rukavice proti pofiezání Venicut 41
Vel. Ks/bal.
8
1/12
9
1/12
10
1/12
5
OCHRANA RUKOU
Bavlnûné rukavice
Ze 100% bavlny
spodní rukavice
Obj. ã.
2694 661 207
2694 661 209
Stfiednû tûÏké provedení
Dobré uchopení
Oznaãení
bavlnûné rukavice
bavlnûné rukavice
Vhodné i jako
Vel. Ks/bal.
7-8
1/12
9-10
1/12
Elektrikáfiské rukavice 1000 V
EN 60903
Testované dle VDE Pro práce s napûtím do 1000 V Délka: cca 35 cm
Obj. ã.
2694 665
Oznaãení
elektrikáfiské rukavice
Ks/bal.
1
Sváfieãské rukavice
Chromová ‰típenková useÀ Oboustranné, s dlouhou manÏetou
zápûstí 5 prstÛ Délka: cca 35 cm
Obj. ã.
2694 658
Oznaãení
sváfieãské rukavice
Ochrana
Vel. Ks/bal.
10,5
1
Sváfieãské rukavice
Rukavice z ovãí kÛÏe
cca 35 cm
Obj. ã.
2694 659
27
ManÏeta ze ‰típenkové usnû
Oznaãení
sváfieãské rukavice
Velmi jemné
Délka:
Vel. Ks/bal.
10,5
1
27
6
OCHRANN¯ ODùV
DYNAMIC DRESS
NOVù DEFINOVANÁ VOLNOST
POHYBU
S Dynamic Dress otevírá spoleãnost Kübler novou éru pracovního obleãení z bavlny. Skuteãnou inovací je zvlá‰È vyvinutá vazba Broken-Twill,
coÏ je látka s mimofiádnû hust˘m, hladk˘m povrchem, která se pfiíjemnû
nosí a souãasnû odpuzuje ‰pínu. Díky kvalitnímu zpracování s trojnásobn˘mi kontrastními ‰vy jsou produkty Dynamic Dress velmi robustní
a odolné. Svrchní látka ze 100% bavlny (asi 295 g/m2) je na namáhan˘ch
místech opatfiena dvoubarevn˘mi vsadkami ze zesílené bavlny, které
roz‰ifiují pfiíslu‰nou základní barvu o mírnû odli‰né odstíny, ãímÏ kolekci
dávají zvlá‰tní vzhled.
Sportovní stfiihy s dynamicky-ergonomick˘m vedením linií zaji‰Èují moderní v˘sledek s vynikající volností pohybu. O je‰tû vût‰í pohodlí pfii
no‰ení se postarají elastické vsadky v oblasti pasu, síÈkov˘ materiál a
vûtrací otvory v oblasti ramen a paÏí zlep‰ují vûtrání pfii namáhav˘ch ãinnostech.
28
6
OCHRANN¯ ODùV
Bunda FORM 445 DYNAMIC DRESS
Ergonomické vedení linií pro vût‰í volnost pohybu 2 náprsní kapsy s patkou
a such˘m zipem Navíc odznaková kapsa s drukem na levé náprsní kapse
Kapsa na mobil s vytahovací funkcí v pravé náprsní kapse 2 vnitfiní kapsy
2 zapracované boãní kapsy Oddíl na tuÏku v levé náprsní kapse Zakryt˘ zip
Patenty rukávÛ se streãov˘mi vsadkami SíÈková vsadka k vûtrání rukávÛ
Rukávy s pfiídavn˘mi pohybov˘mi zónami Spodní patent s boãními streãov˘mi
vsadkami Streãové vsadky na zádech s pohybovou funkcí Záda s vûtracími
otvory ZátûÏové body zaji‰tûné poutky Látka Broken Twill jako zvlá‰tní vazba
s nízkou pfiilnavostí ‰píny
Obj. ã.
0686 200 146
0686 200 148
0686 200 150
0686 200 152
0686 200 154
0686 200 156
0686 200 158
0686 200 160
Oznaãení
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
bunda Form 445 ãerná/antracit
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
Poloko‰ile FORM 606
Krátké rukávy Tfiíknoflíkov˘ ko‰ilov˘ rozparek Materiál: 65% bavlna / 35%
polyester, asi 190 g/m2
Obj. ã.
0686 211 146
0686 211 150
0686 211 154
0686 211 158
0686 211 162
Oznaãení
poloko‰ile Form 606 antracit
poloko‰ile Form 606 antracit
poloko‰ile Form 606 antracit
poloko‰ile Form 606 antracit
poloko‰ile Form 606 antracit
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Triãko FORM 406
Kulaté zakonãení u krku
polyester, asi 190 g/m2
Obj. ã.
0686 210 146
0686 210 150
0686 210 154
0686 210 158
0686 210 162
Krátké rukávy
Oznaãení
triãko Form 406 antracit
triãko Form 406 antracit
triãko Form 406 antracit
triãko Form 406 antracit
triãko Form 406 antracit
Materiál: 65% bavlna / 35%
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
29
6
OCHRANN¯ ODùV
Pasové kalhoty FORM 446
DYNAMIC DRESS
Ergonomické vedení linií pro vût‰í volnost pohybu Kapsa na mobil vlevo na
opasku 2 nasazené boãní kapsy 2 zadní kapsy vpravo s patkou 1 volná, dvojitá kapsa na skládací metr vpravo 1 stehenní kapsa vlevo s patkou a such˘m
zipem Elastick˘ opasek Poklopec se zipem Pfiedtvarovaná kolena s pohybovou zónou Streãová vsadka v rozkroku ZátûÏové body zaji‰tûné poutky Kolenní kapsy s vût‰ím objemem Kolení kapsy od velikosti XL s v˘‰kov˘m
nastavením pro nákoleníky Látka Broken Twill jako zvlá‰tní vazba s nízkou pfiilnavostí ‰píny Certifikované podle EN 14404:2004 typ 2 v˘konnostní stupeÀ 1 ve
spojení s ochrann˘mi kolenními pol‰táfiky
Certifikované podle
EN 14404:2004 typ 2,
v˘k. stupeÀ 1
ve spojení s kolenními
pol‰táfiky
Obj. ã.
0686 220 146
0686 220 148
0686 220 150
0686 220 152
0686 220 154
0686 220 156
0686 220 158
0686 220 160
0686 090 021
Oznaãení
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
pasové kalhoty Form 446 antracit
kolenní pol‰táfiky Form 005 24x17 cm
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
1 pár
Laclové kalhoty
FORM 447 DYNAMIC DRESS
Certifikované podle
EN 14404:2004 typ 2,
v˘k. stupeÀ 1
ve spojení s kolenními
pol‰táfiky
Ergonomické vedení linií pro vût‰í volnost pohybu 2 zapracované boãní kapsy
2 zadní kapsy vpravo s patkou 1 volná, dvojitá kapsa na skládací metr vpravo
1 stehenní kapsa vlevo s patkou a such˘m zipem Dvojit˘ lacl s kapsou na zip
1 kapsa na tuÏku Poklopec se zipem Kapsa na mobil vlevo ve v˘‰i opasku
Streãová vsadka v opasku Elastické ‰le s nárazuvzdorn˘m a teplovzdorn˘m plastov˘m uzávûrem Pfiedtvarovaná kolena s pohybovou zónou Ergonomická,
zv˘‰ená ochrana ledvin Streãová vsadka v rozkroku ZátûÏové body zaji‰tûné
poutky Kolenní kapsy s vût‰ím objemem Kolení kapsy od velikosti XL
s v˘‰kov˘m nastavením pro nákoleníky Látka Broken Twill jako zvlá‰tní vazba
s nízkou pfiilnavostí ‰píny Certifikované podle EN 14404:2004 typ 2 v˘konnostní
stupeÀ 1 ve spojení s ochrann˘mi nákoleníky
Obj. ã.
0686 221 146
0686 221 148
0686 221 150
0686 221 152
0686 221 154
0686 221 156
0686 221 158
0686 221 160
0686 090 021
30
Oznaãení
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kalhoty s laclem Form 446 antracit
kolenní pol‰táfiky Form 005 24x17 cm
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
1 pár
6
OCHRANN¯ ODùV
Bunda FORM 377
2 náprsní kapsy s patkami a druky Kapsa na mobil na pravé náprsní kapse
2 ‰ikmé boãní kapsy 1 náprsní kapsa vpravo Skryté zapínání na knoflíky
Zavírání se 2 druky Pfiední a zadní límec Záda se sklady kvÛli vût‰ímu pohodlí
Materiál: 100% bavlna, ca 285 g/m2
Obj. ã.
0686 200 246
0686 200 248
0686 200 250
0686 200 252
0686 200 254
0686 200 256
0686 200 258
0686 200 260
Oznaãení
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
bunda Form 377
tmavû modrá, koufiová modfi
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
Pasové kalhoty FORM 371
2 zapracované vnitfiní kapsy 1 zadní kapsa s patkou Dvojitá kapsa na skládací metr vpravo 1 stehenní kapsa vlevo, s nasazenou kapsou na mobil Poklopec se zipem Zesílení kolen Materiál: 100% bavlna, ca 285 g/m2
Obj. ã.
0686 220 246
0686 220 248
0686 220 250
0686 220 252
0686 220 254
0686 220 256
0686 220 258
0686 220 260
Oznaãení
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
pasové kalhoty Form 371
tmavû modrá, koufiová modfi
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
31
6
OCHRANN¯ ODùV
Plá‰È FORM 376
1 náprsní kapsa 2 boãní kapsy 1 vnitfiní náprsní kapsa vpravo Skryté zapínání s na‰it˘mi knoflíky Záda se sklady kvÛli vût‰ímu pohodlí Na‰it˘ zádov˘ popruh Materiál: 100% bavlna, ca 285 g/m2
Obj. ã.
0686 201 246
0686 201 248
0686 201 250
0686 201 252
0686 201 254
0686 201 256
0686 201 258
0686 201 260
Oznaãení
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
plá‰È Form 376
tmavû modrá, koufiová modfi
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
Laclové kalhoty FORM 375
2 zapracované vnitfiní kapsy 1 zadní kapsa vpravo s patkou 1 dvojitá kapsa
na skládací metr 1 stehenní kapsa vlevo, s nasazenou kapsou na mobil Dvojit˘
lacl s kapsou na zip Navíc nasazená, otevfiená kapsa na laclu na suchém zipu
Elastické ‰le s nárazuvzdorn˘m a teplovzdorn˘m plastov˘m uzávûrem Na‰itá
zv˘‰ená ochrana ledvin Poklopec se zipem 6cm nastaviteln˘ opasek Zesílení
kolen Materiál: 100% bavlna, ca 285 g/m2
Obj. ã.
0686 221 246
0686 221 248
0686 221 250
0686 221 252
0686 221 254
0686 221 256
0686 221 258
0686 221 260
32
Oznaãení
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
laclové kalhoty Form 375
tmavûmodrá, koufiová modfi
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Bunda
Zip aÏ ke krku 2 kapsy na hrudi 2 pfiední kapsy Kapsa na rukavice pod
bíl˘m pásem Kapsa na rukávu vhodná na mobilní relefon Uvnitfi: 2 vnitfiní
kapsy, kapsa na telefon KrouÏek D Záhyby na zádech ·ífika spodního lemu
a okrajÛ rukávÛ nastavitelná ProdlouÏená zádová ãást Otestováno a povoleno
podle EN 471 tfiída 3.
Obj. ã.
0686 122 946
0686 122 950
0686 122 954
0686 122 958
0686 122 962
Oznaãení
bunda PLU-439 oranÏová/modrá
bunda PLU-439 oranÏová/modrá
bunda PLU-439 oranÏová/modrá
bunda PLU-439 oranÏová/modrá
bunda PLU-439 oranÏová/modrá
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Fristads PLU:
Fluoreskující ãásti jsou vodoodpudivé, z 85%
polyesteru/15% bavlny. Nefluoreskující ãásti jsou
z Fristads PR25 - kvality odolné proti opotfiebení,
65% polyesteru/ 35% bavlny, 300 g/m2.
Kalhoty
2 pfiední kapsy 2 kapsy vzadu na such˘ zip Kapsa na metr, pohodlnû umístûná nad boãním ‰vem, s kapsou na náfiadí, kapsou na tuÏku, poutko na pracovní
nÛÏ Kapsa na nohavici s kapsou na telefon a kapsou na náfiadí Otestováno a povoleno podle EN 471 tfiída 2.
Obj. ã.
0686 102 946
0686 102 948
0686 102 950
0686 102 952
0686 102 954
0686 102 956
0686 102 958
0686 102 960
Oznaãení
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
kalhoty PLU-243 oranÏová/modrá
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
33
6
OCHRANN¯ ODùV
Poloko‰ile a triãko
Límeãek z jemné pleteniny Krátk˘ zip u krku u varianty s límeãkem Kapsa na
hrudníku Otestováno a povoleno podle EN 471 tfiída 2 pro vel. S a tfiída 3 pro vel.
M-XXL Materiál: 100% polyester, gramáÏ 200g/m2
Obj. ã.
0686 063 946
0686 063 950
0686 063 954
0686 063 958
0686 063 962
Oznaãení
poloko‰ile TPV-748 oranÏová
poloko‰ile TPV-748 oranÏová
poloko‰ile TPV-748 oranÏová
poloko‰ile TPV-748 oranÏová
poloko‰ile TPV-748 oranÏová
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Obj. ã.
0686 062 946
0686 062 950
0686 062 954
0686 062 958
0686 062 962
Oznaãení
triãko TPV-948 oranÏové
triãko TPV-948 oranÏové
triãko TPV-948 oranÏové
triãko TPV-948 oranÏové
triãko TPV-948 oranÏové
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
·ortky
2 volnû visící, zastrkovací pfiední kapsy - vlevo s kapsou navíc, vpravo se 3
men‰ími kapsami a smyãkami na náfiadí 2 pfiední kapsy Zvlá‰È prostorné
zadní kapsy s knoflíky Kapsa na metr Kapsa na náfiadí Kapsa na telefon
krouÏek D Smyãka na kladivo Otestováno a povoleno podle EN 471 tfiída 2
Obj. ã.
0686 103 946
0686 103 948
0686 103 950
0686 103 952
0686 103 954
0686 103 956
0686 103 958
0686 103 960
34
Oznaãení
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
‰ortky PLU-227 oranÏové
Vel. Ks/bal.
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Zip aÏ
k límci
kapsa na propisku
2 pfiední kapsy
s patkou
2 pfiední kapsy
uzavíratelné okraje
rukávÛ
z tohoto pohledu nejsou vidût:
kapsa na telefon uvnitfi / vnitfiní kapsa /
záhyb na zádech / nastaviteln˘ spodní
okraj
krouÏek D
smyãka na kladivo
smyãka na kladivo
2 volnû visící kapsy
na hfiebíky
smyãky na náfiadí
kapsa na nohavici
s patkou a ãástí
na náfiadí
2 pfiední kapsy
kapsa na mobil
kapsa na metr s ãástí
na náfiadí, na tuÏku
a knoflíkem pro pracovní nÛÏ
pfietvarovaná kolena
s kapsami ze 100% materiálu Cordura®
z tohoto pohledu nejsou vidût:
2 kapsy vzadu / krouÏek D vzadu /
otvor kolenních kapes uvnitfi
Cordura®. Zvlá‰È proti opotfiebení odoln˘
polyamidov˘ materiál od DuPont®. Odoln˘
proti roztrÏení a otûru a vodoodpudiv˘.
35
6
OCHRANN¯ ODùV
Bunda
Zip aÏ ke krku 2 kapsy na hrudníku 2 pfiední kapsy Kapsa na tuÏku Kapsa
na telefon uvnitfi Vnitfiní kapsa Záhyb na zádech Knoflík na lemu rukávu a nastaviteln˘ spodní okraj
Obj. ã.
0686 050 142
0686 050 146
0686 050 150
0686 050 154
0686 050 158
0686 050 160
0686 050 242
0686 050 246
0686 050 250
0686 050 254
0686 050 258
0686 050 262
Oznaãení
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 královská modfi
bunda PR 25-471 ‰edá
bunda PR 25-471 ‰edá
bunda PR 25-471 ‰edá
bunda PR 25-471 ‰edá
bunda PR 25-471 ‰edá
bunda PR 25-471 ‰edá
Vel. Ks/bal.
XS
1
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
XS
1
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Kalhoty
Série Colourline 2 pfiední kapsy 1 kapsa vzadu na patent Kapsa na nohavici a kapsa na telefon Kapsy na tuÏky Kapsa na metr Nastavitelná ‰ífika pasu
Rozparek na nohavici se zipem 7 cm pfiídavek na spodním okraji nohavic
k prodlouÏení.
·ortky
2 pfiední kapsy 2 zvlá‰È prostorné kapsy vzadu Prostorná kapsa na nohavici
se such˘m zipem Kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na tuÏku a 2 kapsami na telefon navíc s patkou KrouÏek D ·iroké poutko na opasku.
Obj. ã.
0686 008 344
0686 008 346
0686 008 348
0686 008 350
0686 008 352
0686 008 354
0686 008 356
0686 008 358
0686 008 360
0686 008 362
0686 008 444
0686 008 446
0686 008 448
0686 008 450
0686 008 452
0686 008 454
0686 008 456
0686 008 458
0686 008 460
0686 008 462
36
Oznaãení
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 námofinická modfi
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
‰ortky BPC-254 ãerná
Vel. Ks/bal.
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
Obj. ã.
Oznaãení
0686 000 144
0686 000 146
0686 000 148
0686 000 150
0686 000 152
0686 000 154
0686 000 156
0686 000 158
0686 000 160
0686 000 162
0686 000 244
0686 000 246
0686 000 248
0686 000 250
0686 000 252
0686 000 254
0686 000 256
0686 000 258
0686 000 260
0686 000 262
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 královská modfi
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
kalhoty PR 25-271 ‰edá
Vel. Ks/bal.
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Fristads Colourline
Série je vyrobená z tkaniny PR 25, coÏ je materiál z 65% polyesteru
a 35% bavlny, odoln˘ proti opotfiebení a snadno udrÏovateln˘.
Má gramáÏ 300 g/m2 a je z vnitfiní strany mírnû zdrsnûná kvÛli vût‰ímu
pohodlí. Pfiednostnû lze tuto sérii kombinovat s na‰imi streãov˘mi
odûvy z fiemeslné kolekce.
Kombinéza
Série Colourline Zakryt˘ zip Maximální pohyblivost v oblasti rukávÛ a zad
(raglánov˘ rukáv) 2 pfiední a 2 zadní kapsy PrÛchozí otvory 2 kapsy
na hrudníku Kapsy na tuÏky Kapsa na nohavici Kapsa na nohavici s patkou
a kapsou na telefon Kapsa na metr Nastavitelná guma na zádech Nastavitelné
uzavírání rukávÛ 7 cm pfiídavek na spodním okraji nohavic kvÛli prodlouÏení.
Kalhoty s laclem
Obj. ã.
0686 020 144
0686 020 146
0686 020 148
0686 020 150
0686 020 152
0686 020 154
0686 020 156
0686 020 158
0686 020 160
0686 020 162
0686 020 244
0686 020 246
0686 020 248
0686 020 250
0686 020 252
0686 020 254
0686 020 256
0686 020 258
0686 020 260
0686 020 262
Oznaãení
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 královská modfi
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
kombinéza PR 25-871 ‰edá
Vel. Ks/bal.
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
Série Colourline 2 pfiední kapsy 2 zadní kapsy, z toho jedna na patent
Smyãka na kladivo 2 kapsy na hrudníku Kapsa na tuÏky Kapsa na metr
Kapsa na nohavici s kapsou na telefon Rozparek na nohavicích se zipem Nastavitelná guma na zádech Nastavitelné uzavírání rukávÛ 7 cm pfiídavek na spodním okraji nohavic kvÛli prodlouÏení.
Obj. ã.
0686 010 144
0686 010 146
0686 010 148
0686 010 150
0686 010 152
0686 010 154
0686 010 156
0686 010 158
0686 010 160
0686 010 162
0686 010 244
0686 010 246
0686 010 248
0686 010 250
0686 010 252
0686 010 254
0686 010 256
0686 010 258
0686 010 260
0686 010 262
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 44
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 46
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 48
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 50
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 52
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 54
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 56
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 58
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 60
1
kalhoty s laclem PR 25-71 královská modfi 62
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
44
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
46
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
48
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
50
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
52
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
54
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
56
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
58
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
60
1
kalhoty s laclem PR 25-71 ‰edá
62
1
37
6
OCHRANN¯ ODùV
Fristads STRETCH
Fristads Stretch je z 65% polyesteru a 35% bavlny a je pruÏn˘ ve smûru
po útku, tj. ‰ífikovû. GramáÏ je 300 g/m2. PouÏíváme jej na kalhoty
a kalhoty s laclem, abychom zajistili zákazníkÛm pohodlnûj‰í pohyb.
Bunda a vesta jsou z PR25, coÏ je také 65% polyester a 35% bavlna.
GramáÏ je 300 g/m2.
Kalhoty
Kalhoty s laclem
2 pfiední kapsy a 2 zadní kapsy sloÏené, aby byly ‰ir‰í 2 volnû visící, zastrãitelné nylonové kapsy – jedna z nich s kapsou navíc, druhá se 3 men‰ími záhyby
a smyãkami na náfiadí Kapsy na hfiebíky se zesílením z materiálu Cordura®
2 krouÏky D Kapsa na nohavici s kapsou na telefon a pfiihrádkou na náfiadí
2 smyãky na kladivo Kapsa na metr pohodlnû umístûná na boãním ‰vu
– s pfiihrádkou na náfiadí, na tuÏku a knoflíkem na pracovní nÛÏ Pfiedtvarovaná kolena s kolenními kapsami ze 100% materiálu Cordura®, otvor zevnitfi.
Obj. ã.
0686 001 144
0686 001 146
0686 001 148
0686 001 150
0686 001 152
0686 001 154
0686 001 156
0686 001 158
0686 001 160
0686 001 162
0686 001 244
0686 001 246
0686 001 248
0686 001 250
0686 001 252
0686 001 254
0686 001 256
0686 001 258
0686 001 260
0686 001 262
38
Oznaãení
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 královská modfi
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
kalhoty PS 25-241 ‰edá
Vel. Ks/bal.
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
44
1
46
1
48
1
50
1
52
1
54
1
56
1
58
1
60
1
62
1
2 volnû visící, zastrãitelné kapsy na hfiebíky – jedna z nich s kapsou navíc, druhá
se 3 men‰ími záhyby a smyãkami na náfiadí Kapsy na hfiebíky se zesílením z materiálu Cordura® 2 pfiední kapsy a 2 zadní kapsy s roz‰ífiením Kapsa na nohavici s kapsou na náfiadí Kapsa na telefon 2 smyãky na kladivo, jedna z nich
nastavitelná Kapsa na tuÏku 2 volnû visící pfiední kapsy, které lze pfiipevnit knoflíky Smyãky a knoflíky na pracovní nÛÏ Obousmûrn˘ zip vpfiedu Pfiedtvarovaná kolena s kolenními kapsami ze 100% materiálu Cordura®, otvor zevnitfi.
Obj. ã.
0686 011 144
0686 011 146
0686 011 148
0686 011 150
0686 011 152
0686 011 154
0686 011 156
0686 011 158
0686 011 160
0686 011 162
0686 011 244
0686 011 246
0686 011 248
0686 011 250
0686 011 252
0686 011 254
0686 011 256
0686 011 258
0686 011 260
0686 011 262
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 44
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 46
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 48
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 50
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 52
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 54
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 56
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 58
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 60
1
kalhoty s laclem PS 25-41 královská modfi 62
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
44
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
46
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
48
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
50
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
52
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
54
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
56
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
58
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
60
1
kalhoty s laclem PS 25-41 ‰edá
62
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Bunda do de‰tû
Snímatelná kapuce s ‰ÀÛrkou Knoflíky a zip Skrytá kapsa na prÛkaz
2 pfiední kapsy Vnitfiní kapsa s knoflíkem a kapsou na telefon Nastavitelné rukávy Nastaviteln˘ taÏn˘ pásek na spodním okraji Vûtrání v sedle, vpfiedu i vzadu
Otestováno a povoleno podle EN 343.
EN 343
Obj. ã.
0686 110 250
0686 110 254
0686 110 258
0686 110 262
0686 110 550
0686 110 554
0686 110 558
0686 110 562
Oznaãení
bunda do de‰tû RS 432 ‰edá
bunda do de‰tû RS 432 ‰edá
bunda do de‰tû RS 432 ‰edá
bunda do de‰tû RS 432 ‰edá
bunda do de‰tû RS 432 tmavomodrá
bunda do de‰tû RS 432 tmavomodrá
bunda do de‰tû RS 432 tmavomodrá
bunda do de‰tû RS 432 tmavomodrá
Vel. Ks/bal.
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Kalhoty do de‰tû
Elastick˘ pas Poutka na opasek Snímatelné, nastavitelné ‰le Kapsa na metr
Otestováno a povoleno podle EN 343.
EN 343
Obj. ã.
0686 101 250
0686 101 254
0686 101 258
0686 101 262
0686 101 550
0686 101 554
0686 101 558
0686 101 562
Oznaãení
kalhoty do de‰tû RS 216 ‰edé
kalhoty do de‰tû RS 216 ‰edé
kalhoty do de‰tû RS 216 ‰edé
kalhoty do de‰tû RS 216 ‰edé
kalhoty do de‰tû RS 216 tmavomodré
kalhoty do de‰tû RS 216 tmavomodré
kalhoty do de‰tû RS 216 tmavomodré
kalhoty do de‰tû RS 216 tmavomodré
Vel. Ks/bal.
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
Materiál:
100% polyuretanem potaÏen˘ nylonov˘
jersey, „stretch“, gramáÏ 200 g/m2.
PruÏn˘ pásek
Siln˘ streãov˘ materiál ze 70% polypropylenu, 30% latexem povrstveného vlákna
Ve sponce otvírák lahví Délka 120 cm (délkovû nastaviteln˘) ·ífika 40 mm
Obj. ã.
0686 090 001
Oznaãení
Streãov˘ pásek RB-994
Ks/bal.
1
39
6
OCHRANN¯ ODùV
Pánské ko‰ilové triko Piqué
S tfiemi knoflíky Límeãek a okraje rukávÛ z pleteniny Boãní rozparky
Obj. ã.
0686 061 346
0686 061 350
0686 061 354
0686 061 358
0686 061 362
0686 061 366
0686 061 446
0686 061 450
0686 061 454
0686 061 458
0686 061 462
0686 061 466
Oznaãení
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko námofinická modfi
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
ko‰ilové triãko ‰edá melanÏ
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
3XL
1
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
3XL
1
Materiál:
námofinická modfi: 100% bavlna
‰edá melanÏ: 90% bavlna, 10% umûlé hedvábí
Triãko Piqué
S kulat˘m v˘stfiihem a patentem s elastinem
Obj. ã.
0686 060 346
0686 060 350
0686 060 354
0686 060 358
0686 060 362
0686 060 366
0686 060 446
0686 060 450
0686 060 454
0686 060 458
0686 060 462
0686 060 466
Materiál:
námofinická modfi: 100% bavlna
‰edá melanÏ: 90% bavlna, 10% umûlé hedvábí
40
Oznaãení
triãko námofinická modfi
triãko námofinická modfi
triãko námofinická modfi
triãko námofinická modfi
triãko námofinická modfi
triãko námofinická modfi
triãko ‰edá melanÏ
triãko ‰edá melanÏ
triãko ‰edá melanÏ
triãko ‰edá melanÏ
triãko ‰edá melanÏ
triãko ‰edá melanÏ
Vel. Ks/bal.
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
3XL
1
S
1
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
3XL
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Sváfieãská ochranná bunda
FORM 412
1 náprsní kapsa s patkou a skryt˘m ozuben˘m drukem 2 boãní kapsy s patkami
a zakryt˘m ozuben˘m drukem 1 vnitfiní náprsní kapsa Skryté zapínání na ozubené druky Uzávûr rukávu se 2 ozuben˘mi druky Nízkovznûtliv˘ materiál
Materiál: 100% bavlna 320 g/m2 Doporuãení v˘robce: 50x praní nebo
20x pouÏití v ãistírnû, poté není zaruãena úãinnost
Obj. ã.
0686 200 346
0686 200 348
0686 200 350
0686 200 352
0686 200 354
0686 200 356
0686 200 358
0686 200 360
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 46
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 48
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 50
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 52
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 54
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 56
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 58
1
sváfieãská ochranná bunda Form 412 ‰ed˘ 60
1
Sváfieãské kalhoty FORM 431
2 zapracované vnitfiní kapsy se skryt˘m ozuben˘m drukem, pod‰ívka kapsy ze
svrchního materiálu 1 zadní kapsa s patkou a skryt˘m ozuben˘m drukem
1 kapsa na skládací metr Poklopec se zipem Spodní okraj kalhot se 2 nastaviteln˘mi ozuben˘mi druky Nízkovznûtliv˘ materiál Materiál: 100% bavlna
320 g/m2 Doporuãení v˘robce: 50x praní nebo 20x pouÏití v ãistírnû, poté
není zaruãena úãinnost
Obj. ã.
0686 220 346
0686 220 348
0686 220 350
0686 220 352
0686 220 354
0686 220 356
0686 220 358
0686 220 360
Oznaãení
Vel. Ks/bal.
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 46
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 48
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 50
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 52
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 54
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 56
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 58
1
sváfieãské ochranné kalhoty Form 431 ‰edé 60
1
41
6
OCHRANN¯ ODùV
Sváfieãská zástûra
KoÏené horní a boãní vázaãky Rozmûr: 800 x 1000 mm
Obj. ã.
2694 666 001
2694 666
2694 667
Oznaãení
sváfieãská zástûra useÀ z hovûzinové ‰típenky
sváfieãská zástûra chromitá ‰típenková useÀ
sváfieãská zástûra plná useÀ
Ks/bal.
1
1
1
Sváfieãské kama‰e
Z chromité ‰típenkové usnû s uzavíráním na fiemínky
Obj. ã.
2694 666 1
Oznaãení
sváfieãské kama‰e chromitá ‰típenková useÀ
Ks/bal.
1 pár
Ochrana paÏí pro sváfieãe
Z chromité ‰típenkové usnû s ochranou ramene, fiemenem pfies hrudník
a ukonãením na fiemínek
Obj. ã.
2694 666 2
2694 666 3
42
Oznaãení
ochrana paÏí pro sváfieãe pravá
ochrana paÏí pro sváfieãe levá
Ks/bal.
1
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Ochrann˘ oblek 3M
Ideální poãáteãní model Sk˘tá spolehlivou ochranu pfied zdraví ‰kodliv˘m prachem a lehk˘m rozstfiikem chemikálií
Lehk˘, respiraãnû aktivní model
Dvoucestn˘ zip s krycí li‰tou
Antistatické vlastnosti CE kategorie III
Ochrann˘ typ: 5/6
Obj. ã.
2694 205 001
2694 205 002
2694 205 003
2694 205 004
Oznaãení
overal na jedno pouÏití 4520 typ 5/6
overal na jedno pouÏití 4520 typ 5/6
overal na jedno pouÏití 4520 typ 5/6
overal na jedno pouÏití 4520 typ 5/6
Vel. Ks/bal.
M
1/20
L
1/20
XL
1/20
XXL
1/20
Pokud pracovník pouÏívá jednorázov˘ oblek, mûl by pouÏívat i vhodn˘ prostfiedek
na ochranu d˘chacích cest. Bliωí informace najdete v pfiíbalovém letáku.
Ochrann˘ oblek 3M
Ochrann˘ oblek z kvalitního, mikroporéznû povrstveného materiálu Lepené ‰vy
zaji‰Èují ochranu pfied velmi jemn˘mi ãásteãkami a zdraví ‰kodliv˘mi stfiíkanci chemikálií Vhodn˘ k ochranû proti infekãním zárodkÛm Antistatické vlastnosti CE
kategorie III Ochrann˘ typ: 4/5/6
Obj. ã.
2694 205 009
2694 205 010
2694 205 011
2694 205 012
Oznaãení
overal na jedno pouÏití 4560 typ 4/5/6
overal na jedno pouÏití 4560 typ 4/5/6
overal na jedno pouÏití 4560 typ 4/5/6
overal na jedno pouÏití 4560 typ 4/5/6
Vel. Ks/bal.
M
1/20
L
1/20
XL
1/20
XXL
1/20
43
6
OCHRANN¯ ODùV
Overal na jedno pouÏití
Overal s kapucí ohraniãenou gumou Dvoucestn˘ zip pod krycí li‰tou Guma
v pase a na kotnících, pletené patenty na zápûstích Antistatické vlastnosti
Obj. ã.
2694 669 831
2694 669 832
2694 669 830
2694 669 833
Oznaãení
overal na jedno pouÏití bíl˘ s kapucí
overal na jedno pouÏití bíl˘ s kapucí
overal na jedno pouÏití bíl˘ s kapucí
overal na jedno pouÏití bíl˘ s kapucí
Vel. Ks/bal.
M
1/20
L
1/20
XL
1/20
XXL
1/20
Overal na jedno pouÏití
Materiál: polypropylen Dvoudílná kapuce s gumou
kotnících a v pase Skryt˘ zip
Obj. ã.
2694 669 840
2694 669 841
2694 669 842
2694 669 843
2694 669 844
44
Oznaãení
overal na jedno pouÏití bíl˘
overal na jedno pouÏití bíl˘
overal na jedno pouÏití bíl˘
overal na jedno pouÏití bíl˘
overal na jedno pouÏití bíl˘
Guma na zápûstích,
Vel. Ks/bal.
M
1
L
1
XL
1
XXL
1
3XL
1
6
OCHRANN¯ ODùV
Plá‰tûnka do de‰tû
Polyesterová tkanina povrstvená PVC Odolná proti roztrÏení Kapuce se stahováním 2 na‰ité kapsy s patkami Zavírání na knoflíky Zakryt˘ lem s knoflíky
Obj. ã.
2694 668 048
2694 668 052
Oznaãení
pla‰tûnka do de‰tû
pla‰tûnka do de‰tû
Vel./délka cm Ks/bal.
48-50 / 80
1
52-54 / 80
1
Kalhoty s laclem
Polyesterová tkanina povrstvená PVC Odolná proti roztrÏení Nastavitelná ramínka Rozparek 2 kapsy a prÛsahov˘ otvor
Obj. ã.
2694 668 148
2694 668 152
Oznaãení
kalhoty s laclem
kalhoty s laclem
Vel./délka cm Ks/bal.
48-50
1
52-54
1
Bezpeãnostní opasek
Euroline, zkou‰en˘ podle EN 358 z perlonové tkaniny S dvojitou trnovou sponou a lenem
Obj. ã.
2691 918 2
Oznaãení
bezpeãnostní opasek
Délka lana cm Ks/bal.
140
1
45
7
OCHRANA KOLEN
ˇ E·ENÍ
R
… KONEâNù EXISTUJE INTELIGENTNÍ ¤E·ENÍ!
KNEETEK má dlouholeté úspûchy pfii v˘voji kvalitních systémÛ na ochranu kolen a má v pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch kruzích jiÏ dlouho dobré jméno. Cílen˘m
zapojením pracovníkÛ z prÛmyslu, fiemeslníkÛ a ÏivnostníkÛ zohlednila pfii v˘voji produktu i pfiedstavy a pfiání ohlednû ideálních chrániãÛ kolen. Inovativní
inÏen˘rské v˘kony, experimentální nasazení nejmodernûj‰ích materiálÛ a rozsáhlé testy v praxi vedly k optimalizovan˘m v˘sledkÛm.
V˘sledek: promy‰lené a potfiebám odpovídající chrániãe kolen, které v praktickém nasazení splÀují nejvy‰‰í nároky na funkãnost, pohodlí a bezpeãnost!
KNEETEK – Inteligentní typ ochrany kolen!
spolehliv˘ vysoce v˘konnostní chrániã kolen
ROZDÍL
vysoká kvalita a Ïivotnost
vícevrstevn˘ systém
KNEETEK:
diferencované aplikace
sníÏení hmotnosti a optimální
nasazení materiálu
rÛzné povrchy
STAVEBNÍ
KAMENY
Funkãnost
maximální volnost pohybu
silná ochrana
chrániãe perfektnû padnou
nekompromisnû realizovan˘
bezpeãnostní koncept
ÚâINNÉ
Komfort
OCHRANY
KOLEN!
ergonomicky padnoucí tvar
‰iroké upevÀovací pásy
prvotfiídní vlastnosti z hlediska no‰ení
pro del‰í a zdravûj‰í práci
INTELIGENTNÍ OCHRANA KOLEN OD KNEETEK
46
Bezpeãnost
Bezpeãnost
vynikající tlumení
chrání ãé‰ky, klouby a sliznici
soulad s normami
certifikované podle DIN EN 14404
PSA typ 1 a 2
7
OCHRANA KOLEN
Nákoleníky Poly
EN 14404
Speciální, neklouzavé polyuretanové povrstvení zajistí potfiebnou pfiilnavost a je
urãené pro v‰echny uÏivatele, ktefií dávají pfiednost pevnému kontaktu se zemí
Velmi pohodlné na no‰ení, takÏe je to vynikající produkt pro celodenní pouÏití
Vhodné pro v‰echny velikosti Lze prát pfii 30°C (nevhodné do su‰iãky)
Ideální pro pokladaãe, pokr˘vaãe, pracovníky stavûjící le‰ení, stavební dûlníky, zahradníky, montéry, mechaniky, pracovníky v kovoprÛmyslu atd.
Obj. ã.
0686 090 016
Oznaãení
nákoleníky Poly
Ks/bal.
1 pár
Nákoleníky Kevlar Soft
EN 14404
Odolná pfiední strana (tkanina Kevlar) umoÏÀuje snadné klouzání a posouvání
UÏívejte si absolutní volnosti pohybu na v‰ech hladk˘ch a citliv˘ch podkladech
Vhodné pro v‰echny velikosti Lze prát pfii 30°C (nevhodné do su‰iãky)
Ideální pro parketáfie, pokladaãe lamina, kobercÛ a podlah, instalatéry vzduchotechniky, v˘robce strojÛ a vozidel, montéry a mechaniky atd.
Obj. ã.
0686 090 017
Oznaãení
nákoleníky Kevlar Soft
Ks/bal.
1 pár
Nákoleníky Kevlar
EN 14404
S kvalitním otûruvzdorn˘m a trvanliv˘m povrchem zvládá díky maximálním tlumicím vlastnostem i velmi vysoké namáhání Zvlá‰È vhodn˘ k pouÏití na nejhrub‰í
podklady Vhodné pro v‰echny velikosti Lze prát pfii 30°C (nevhodné do su‰iãky)
Ideální pro dlaÏdiãe, pokr˘vaãe, instalatéry vzduchotechniky, pracovníky v kovoprÛmyslu, strojírenství a v˘robû vozidel, montéry a mechaniky atd.
Obj. ã.
0686 090 018
Oznaãení
nákoleníky Kevlar
Ks/bal.
1 pár
47
8
OCHRANNÁ OBUV
Bezpeãnostní sandály S1P
Technologie podráÏky
Materiál svr‰ku
Materiál pod‰ívky
Stélka
Vnitfiek
Zvlá‰tnost
Obj. ã.
0686 951 139
0686 951 140
0686 951 141
0686 951 142
0686 951 143
0686 951 144
0686 951 145
0686 951 146
0686 951 147
TPU/PU
kÛÏe Scarpa a hovûzina
textil
stélka z vláknitého rouna
celá vkládací stélka
ocelová ‰pice a podráÏka chrání pfied
ostr˘mi pfiedmûty, ochrana pfied
statickou elektfiinou
Oznaãení
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
bezpeãnostní sandály S1P
Vel. Ks/bal.
39
1 pár
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
47
1 pár
Bezpeãnostní polobotky Sport S1
Technologie podráÏky
Materiál svr‰ku
Materiál pod‰ívky
Stélka
Vnitfiek
Zvlá‰tnost
Obj. ã.
0686 960 139
0686 960 140
0686 960 141
0686 960 142
0686 960 143
0686 960 144
0686 960 145
0686 960 146
0686 960 147
TPU/PU
kÛÏe Scarpa
textil
stélka z vláknitého rouna
celá vkládací stélka
ocelová ‰pice a podráÏka chrání pfied
ostr˘mi pfiedmûty, ochrana pfied
statickou elektfiinou
Oznaãení
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
bezpeãnostní polobotky Sport S1
Vel. Ks/bal.
39
1 pár
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
47
1 pár
Bezpeãnostní polobotky Otter S3
Technologie podráÏky
Materiál svr‰ku
Materiál pod‰ívky
Stélka
Vnitfiek
Zvlá‰tnost
Obj. ã.
0686 950 339
0686 950 340
0686 950 341
0686 950 342
0686 950 343
0686 950 344
0686 950 345
0686 950 346
0686 950 347
48
TPU/PU
hovûzina
textil Vita-tex
textilní stélka S3 SAFE-TEC
celá vkládací stélka
ochranná vrstva
Oznaãení
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
bezpeãnostní polobotky Otter S3
Vel. Ks/bal.
39
1 pár
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
47
1 pár
8
OCHRANNÁ OBUV
Bezpeãnostní kotníkové boty S3
Technologie podráÏky
Materiál svr‰ku
Materiál pod‰ívky
Stélka
Vnitfiek
Zvlá‰tnost
Obj. ã.
0686 951 339
0686 951 340
0686 951 341
0686 951 342
0686 951 343
0686 951 344
0686 951 345
0686 951 346
0686 951 347
TPU/PU
hovûzina
textil Vita-tex
textilní stélka S3 SAFE-TEC
celá vkládací stélka
ochranná vrstva
Oznaãení
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
bezpeãnostní boty Otter S3
Vel. Ks/bal.
39
1 pár
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
47
1 pár
Vysoké boty na stavbu S5 PVC EN 345
Vysoká flexibilita také pfii nízk˘ch teplotách Bezpeãnostní podráÏka antistatická úprava pode‰ve Pode‰ev je odolná vÛãi olejÛm, kyselinám, benzinu
a tukÛm
Materiál podráÏky
Váha
V˘‰ka
Barva
Obj. ã.
0686 970 540
0686 970 541
0686 970 542
0686 970 543
0686 970 544
0686 970 545
0686 970 546
PVC/Nitril
2,0 kg/pár
ca 38 cm
Ïlutá, podráÏka ãerná
Oznaãení
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
stavební holínky Ïluté 55 PVC EN 345
Vel. Ks/bal.
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
Gumové holínky
Protiskluzová ochrana Bavlnûná vloÏka
Obj. ã.
2694 668 240
2694 668 241
2694 668 242
2694 668 243
2694 668 244
2694 668 245
2694 668 246
Oznaãení
ãerné holínky
ãerné holínky
ãerné holínky
ãerné holínky
ãerné holínky
ãerné holínky
ãerné holínky
Vel. Ks/bal.
40
1 pár
41
1 pár
42
1 pár
43
1 pár
44
1 pár
45
1 pár
46
1 pár
49
9
OCHRANA POKOÎKY A âI·TùNÍ
reca mast na ochranu pokoÏky
dermapro
Chrání pokoÏku pfied pracovními látkami
Obj. ã.
0892 103
Oznaãení
arecal mast na ochranu pokoÏky
Dermapro
Obsah Ks/bal.
100 ml
1 tuba
arecal ochranná pûna na ruce
DERMA TOP
Odolná vÛãi vodû a m˘dlu
Nechá kÛÏi normálnû d˘chat
Pfiedchází podráÏdûní pokoÏky Není toxická
Brání vysychání pokoÏky Velmi vydatná
Obj. ã.
Oznaãení
Obsah Ks/bal.
0895 912 400 arecal ochranná pûna na ruce Derma Top 400 ml
12
reca CLEANHAND
S prostfiedkem na ochranu pokoÏky Vysoká ãistící síla Bez obsahu písku
Se speciálním abrazivním prostfiedkem S neutrální PH Dermatologicky testováno
Obj. ã.
Oznaãení
Obsah Ks/bal.
0892 101 110 reca Cleanhand startovací sada*
2500 ml
1
0892 101 101 reca Cleanhand
250 ml
1
0892 101 100 reca Cleanhand Liquide
2500 ml
1
0892 101 104 reca Cleanhand kanystr s pumpiãkou
10 l
1
*Startovací sada reca Cleanhnad Liquid:
reca Cleanhand Liquid 2500ml / drÏák na stûnu / pumpiãka
reca pasta na mytí rukou
Optimální ãistící síla Klinicky testovaná a pozitivnû ohodnocena koÏní klinikou
v Augsburgu Vhodná i na citlivou pokoÏku Bez alkálií Bez písku - nezaná‰í
odpady
Obj. ã.
0892 100
0892 101
50
Oznaãení
reca pasta na mytí rukou
reca pasta na mytí rukou
Obsah Ks/bal.
1l
1
10 l
1
9
OCHRANA POKOÎKY A âI·TùNÍ
reca stojan na pastu na mytí rukou
Dávkovaã na pastu urãené k mytí rukou Robustní transparentní nádrÏ díky které
máte pfiehled o stavu zásob Pasta je hygienicky uloÏená a díky jednoduchému
ovládání jednodu‰e a úspornû dávkovaná K zavû‰ení na zeì
Obj. ã.
0892 000
Oznaãení
Hmotnost Ks/bal.
reca stojan na pastu na mytí rukou
500 g
1
reca clean
K ãi‰tûní: rukou, ploch, pfiístrojÛ, strojÛ, nástrojÛ, vozidel, dvojkolek, plastÛ,
textilií, keramiky
OdstraÀuje: i nejhor‰í ‰pínu rychle, dÛkladnû a ‰etrnû vÛãi pokoÏce - napfi. mazadla, tuky, pryskyfiice, barvy, Ïivici, asfalt, lepidla, vosk, tér atd. bez vody a bez
dal‰ích pfiísad ãisticích prostfiedkÛ
Obj. ã.
0892 300 80
Oznaãení
ãistící utûrka reca clean 30 x 27 cm
Ks/bal.
80 utûrek
âistící role 3-vrstvé
Obj. ã.
2697 851 010
2697 851 000
2697 851 001
2697 850 20
2697 850 30
Oznaãení
ÚtrÏkÛ Ks/bal.
ãistící role 260 x 380, bílá, 3-vrstvá
750
2
ãistící papír 220 x 380, modr˘,
1000
2
3-vrstvá
ãistící papír 360 x 380, modr˘,
1000
2
2-vrstv˘
nástûnn˘ drÏák, nerezov˘
1
stojan, nerezov˘
1
51
10
PRVNÍ POMOC
Máte jen dvû oãi.
Dávejte na nû dobr˘ pozor!
UkáÏeme Vám, jak snadno se dají vyplachovat oãi!
DÛleÏité: Pfii ve‰kerém zneãi‰tûní se má oko vym˘vat mûkk˘m a rovnomûrn˘m proudem. Bûhem vym˘vání drÏte proplachovací láhev lehce stisknutou.
Pfii kaÏdé aplikaci nebo zneãi‰tûní se poraìte s lékafiem. S v˘plachem by se mûlo pokraãovat bûhem transportu k lékafii.
Vyjmûte láhev z krabice.
Otoãte oãní misku, aÏ praskne uzávûr.
ZakloÀte hlavu a vypláchnûte oko.
SkloÀte hlavu dopfiedu a proplachujte
takto, nechcete-li si zmáãet odûv.
Oãní nouzová stanice
Prachotûsná skfiíÀka na stûnu s 200ml pH Neutral a 500ml roztokem na v˘plach
oãí Plum, integrovan˘m piktogramem a zrcadlem Dodávka vãetnû plánku ãinností pro nouzov˘ pfiípad pfii zasaÏení oãí Zvlá‰È vhodná na pracovi‰tû, kde se do
oka mohou dostat kyseliny ãi louhy a cizí tûlesa nebo kde se vyskytuje prach a ‰pína
Doba v˘plachu 200 ml: asi 2 min.
Doba v˘plachu 500 ml: asi 5 min.
Obj. ã.
0686 100 201
Oznaãení
oãní nouzová stanice v nástûnné skfiíÀce
Ks/bal.
1
Roztok na v˘plach oãí
Láhev se sterilním roztokem chloridu sodného (0,9%) Láhev je vhodná k doplÀování oãní nouzové stanice a k jednorázovému pouÏití
Obj. ã.
0686 100 202
Oznaãení
roztoky na proplach oãí
pfii zasaÏení cizím tûlesem
Obsah Ks/bal.
500 ml
1/12
Roztok na v˘plach oãí
Praktická láhev se sterilním roztokem fosforeãné smûsi (4,9%) K rychlé neutralizaci kyselin a louhÛ (s v˘jimkou látek obsahujících vápník jako vápno a cement)
Vhodná k mobilnímu pouÏití napfi. do krabic na náfiadí, lékárniãek Vhodná
i k doplÀování oãní nouzové stanice
Obj. ã.
0686 100 203
52
Oznaãení
roztoky na proplach oãí
pfii zasaÏení kyselinou
Obsah Ks/bal.
200 ml
1/10
10
PRVNÍ POMOC
Staãí nanést na ránu
a vrátit se k práci
Vyjmûte náplast z dávkovaãe.
Náplast je ihned pfiipravená k pouÏití.
Náplast lze aplikovat i jednou rukou.
Dávkovaã náplastí QuickFix
Sestava vodovzdorn˘ch a elastick˘ch náplastí pokr˘vá rÛzné poÏadavky na pracovi‰ti Dávkovaã se hodí do normálních stejnû jako vlhk˘ch pracovních prostor
Dávkovaã náplastí vãetnû 1 balení vodovzdorn˘ch a 1 balení elastick˘ch náplastí.
Obj. ã.
0686 100 204
0686 100 205
0686 100 206
Oznaãení
dávkovaã náplastí QuickFix vãetnû náplastí
náhradní balení vodovzdorn˘ch náplastí
náhradní balení elastick˘ch náplastí
Ks/bal.
1
1/6
1/6
Minidávkovaã náplastí QuickFix
S minidávkovaãem odpadá ãasovû nároãné a ãasto obtíÏné hledání náplastí
Mal˘, praktick˘ obal lze vozit i v autû, náklaìáku, v krabici na náfiadí, v kapse
bundy i v nouzovém kuffiíku Takto jste vÏdy pfiipraveni na nepfiíjemná pfiekvapení
Obsah: 30 ks elastick˘ch náplastí
Obj. ã.
0686 100 207
Oznaãení
minidávkovaã náplastí QuickFix
Ks/bal.
1/30
Lékárniãka
Lékárniãky jsou z ABS plastu – materiálu vynikající pevnosti Díky praktiãnosti,
tûsnosti vÛãi prachu a absolutní odolností vÛãi vlhkosti se hodí i pro pracovi‰tû
s nepfiízniv˘mi podmínkami a mimo uzavfiené prostory.
Obj. ã.
0686 100 110
0686 100 120
0686 100 103
0686 100 104
Oznaãení
Ks/bal.
lékárniãka do 5 pracovníkÛ ÖNORMZ1020TYP1
1
doplnûní pro lékárniãku typ 1
1
lékárniãka do 20 pracovníkÛ ÖNORMZ1020TYP2
1
doplnûní pro lékárniãku typ 2
1
53
NORMY
Ochrana hlavy
EN 397
prÛmyslová bezpeãnostní helma
Ochrana sluchu
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3
chrániãe u‰í
zátky do u‰í
chrániãe u‰í k ochranné helmû
Ochrana oãí
EN 166
EN 170
EN 171
EN 172
osobní ochrana oãí – v‰eobecné poÏadavky
UV ochrana
infraãerven˘ filtr
ochrana pfied sluncem v provozním uÏívání
Ochrana d˘chání
EN 149:2001
EN 405:2001
EN 136
EN 140
d˘chací maska bez v˘dechového ventilu proti ãásticím
d˘chací masky s v˘dechov˘m ventilem k ochranû pfied plynem a ãásticemi
kompletní maska
polomasky
Ochrana rukou
EN 420
EN 388
EN 374
EN 407
EN 12477
EN 60903
v‰eobecné poÏadavky na ochranné rukavice
ochranné rukavice proti mechanick˘m vlivÛm
na ochranu pfied mikroorganismy a chemikáliím
ochranné rukavice proti termick˘m rizikÛm
ochranné rukavice pro sváfieãe
práce pod napûtím – rukavice z izolujících materiálÛ
V˘straÏné odûvy
EN 471
v˘straÏné obleãení
Ochranné odûvy
EN 343
EN 14605
EN 13982-1
EN 13034
EN 1073-2
EN 1149-1
EN 14126
EN 470-1
EN 531
ochrana proti de‰ti
typ 4 ochrana pfied tekut˘mi chemikáliemi
typ 5 ochrana pfied ohroÏujícím jemn˘m prachem
typ 6 ochrana pfied tekut˘mi chemikáliemi
ochrana pfied radioaktivními a kontaminovan˘mi ãásticemi
elektrostatické vlastnosti
ochrana pfied infekãním a biologick˘m nebezpeãím
svafiování a podobné postupy
práce pfii vysok˘ch teplotách
Ochrana kolenou
EN 14404
chrániãe kolenou
Ochranná obuv
EN ISO 20345
54
S1: bezpeãnostní obuv s ochranou ‰piãkou vhodná do oblastí, kde se neoãekává
pÛsobení vlhkosti
S2: bezpeãnostní obuv s ochranou ‰piãkou vhodná do oblastí, kde se oãekává pÛsobení
vlhkosti
S3: bezpeãnostní obuv s ochranou ‰piãkou a bezpeãnûj‰í pode‰ví vhodná do oblastí,
ve kter˘ch hrozí riziko na‰lápnutí ostr˘ch nebo ‰piãat˘ch pfiedmûtÛ a souãasnû
se oãekává pÛsobení vlhkosti
S1P: bezpeãnostní obuv s ochranou ‰piãkou a bezpeãnûj‰í pode‰ví vhodná do oblastí,
ve kter˘ch hrozí riziko na‰lápnutí ostr˘ch nebo ‰piãat˘ch pfiedmûtÛ a neoãekává se zde
pÛsobení vlhkosti
Tabulka velikostí Fristads
Dámy
40 - 42
44 - 46
48 - 50
S
M
L
XL
XXL
3XL
Páni
46 - 48
50 - 52
54 - 56
58 - 60
62 - 64
66 - 68
A obvod hrudníku
B obvod pasu
EN 471: je evropská standardní norma pro ochrann˘ odûv s ochrannou viditelností. Tento odûv má fluoreskující povrch s na‰it˘mi reflexními pásy. Fluoreskující
a reflexní plochy ( pro viditelnost pfies den, pfiíp. v noci) musí splÀovat urãitá kritéria,aby bylo moÏné produkty klasifikovat jako ochrann˘ s ochrannou viditelností.
Existují tfii rÛzné tfiídy s rÛznû vysok˘mi nároky. S nejvy‰‰ími nároky a tím i nejvy‰‰í bezpeãností je spojená tfiída 3. âíslo 3 odpovídá tfiídû 3 a ãíslo 2 odpovídá
nejvy‰‰í kvalitû reflexního materiálu.
Míry a velikosti v pfiehledu
PÁNI
Standardní
velikosti
1
2
3
4
5
6
V˘‰ka
Obvod hrudníku
Obvod pasu
Obvod pfies boky
Délka kroku
Délka rukávu
171 - 176
174 - 179
177 - 182
180 - 184
182 - 186
184 - 188
185 - 189
187 - 191
90 - 93
94 - 97
98 - 101
102 - 105
106 - 109
110 - 113
114 - 117
118 - 121
79 - 82
83 - 86
87 - 90
91 - 94
95 - 100
101 - 104
105 - 110
111 - 114
96 - 99
100 - 103
104 - 107
108 - 111
112 - 115
116 - 119
120 - 123
124 - 127
76
78
80
82
83
84
85
86
61
62
63
64
65
66
67
68
Pfiidûlení velikostí
PÁNI
Objednací
velikosti
S
M
L
XL
XXL
Objednací velikost
46
48
50
52
54
56
58
60
Tipy pro braní míry
Standardní
velikosti
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
1 v˘‰ka - bez bot, od temene k chodidlu
2 obvod hrudníku – pod paÏí, pfies nej‰ir‰í místo na hrudníku vodorovnû kolem tûla
2
6
3 obvod pasu – mûfiit kolem pasu dokola, nestahovat
3
1
4 obvod pfies boky – mûfiit horizontálnû pfies nej‰ir‰í místo bokÛ
4
5 délka kroku – mûfiit po vnitfiní stranû stehen
5
6 délka rukávu – od ramene pfies loket aÏ k zápûstí
Znaãení kategorií bezpeãnostní obuvi podle EN ISO 20345
Základní poÏadavky
Pfiídavné poÏadavky tfiída1
Pfiíjem energie
krytu palce
EN ISO 20345:2004
(bezpeãnostní obuv)
SB
200 Joule
zavfiená ãást paty,
antistatika
pfiíjem energie
v oblasti paty
S1
Prostupnost pro vodu
Pfiíjem vody
S2
Základní poÏadavky
Pfiídavné poÏadavky tfiída 2
kompletní tvarovaná obuv,
celogumová, profilová podráÏka,
pode‰ev
EN ISO 20345:2004
(bezpeãnostní obuv)
S5
Oznaãení kategorií
bezpeãnostní obuvi podle
Bezpeãnost proti pro‰lápnutí
Profilovaná podráÏka
S3
EN ISO 20345
55
Zimní rukavice PowerGrab Thermo
zimní rukavice ze smûsi akrylu s bavlnou
Rukavice z jemné pleteniny, uvnitfi zdrsnûné, k úãinné ochrané proti chladu
Pletené beze ‰vÛ, anatomicky pfietvarované, aby v˘bornû padly a dobfie se nosily
Prody‰né, omyvatelné, odolné
Pfiedeprané, aby se moÏné podráÏdûní pokoÏky sníÏilo na minimum
RÛznû barevn˘ lem k odli‰ení velikostí
Obj. ã.
2694 661 089
2694 661 090
Oznaãení
zimní rukavice PowerGrab Thermo
zimní rukavice PowerGrab Thermo
Vel. Ks/bal.
9
12
10
12
Letní rukavice Apollon
potaÏené latexem
Vysok˘ komfort
Dobfie padnou
Jemn˘ povlak
Obj. ã.
2694 661 091
2694 661 092
Velmi dobr˘ úchopn˘ pocit
Prody‰né hfibety
Oznaãení
rukavice Apollon potaÏené latexem
rukavice Apollon potaÏené latexem
Vel. Ks/bal.
9
12
10
12
Soft Shell bunda
Pohodlná Soft Shellová bunda
s mnoha praktick˘mi detaily
Odolná vÛãi vûtru, vodoodpudivá
2 postranní kapsy, 1 vnitfiní kapsa a 1 kapsa na rukávu, v‰echny se zipem
Nastavitelná délka v zápûstí
Oznaãení
Softshell-bunda, ãerná
Softshell-bunda, ãerná
Softshell-bunda, ãerná
Softshell-bunda, ãerná
Softshell-bunda, ãerná
Softshell-bunda, ãerná
SÍDLO:
Vel.
S
M
L
XL
XXL
3XL
Ks/bal.
1
1
1
1
1
1
POBOâKA:
spol. s r. o.
·rouby • Náfiadí • Norm. díly
Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 881-2
Fax: +420 548 210 879
e-mail: [email protected]
www.reca.cz
spol. s r. o.
·rouby • Náfiadí • Norm. díly
Türkova 22a, 149 00 Praha 4-Chodov
Tel.: +420 272 661 350-352
Fax: +420 272 661 349
VYDÁNÍ 08/2010
Obj. ã.
0686 157 946
0686 157 950
0686 157 954
0686 157 958
0686 157 962
0686 157 966
Download

RECA pracovni odevy a ochranne pomucky.pdf