ŠICÍ MATERIÁL VSTŘEBATELNÝ
SERAFIT®
SERAPID®
SERAFAST ®
SERASYNTH ®
Materiál
Kys. polyglykolová
(k dodání téÏ patentovû
vyztuÏené!)
Kyselina polyglykolová
Kyselina polyglykolováCaprolacton
Polydioxanon
Symbol vlákna
fialové
multifil (splétané)
potaÏené
bezbarvé
monofil
bezbarvé
multifil (splétané)
potaÏené
bezbarvé
monofil
fialové
monofil
bezbarvé
multifil (splétané)
potaÏené
Síla vlákna
fialové:
USP 8/0 aÏ 5 / EP 0,4 aÏ 7
bezbarvé:
USP 6/0 aÏ 2 / EP 0,7 aÏ 5
USP 6/0 aÏ 2 / EP 0,7 aÏ 5
USP 5/0 aÏ 2/0 / EP1 aÏ 3
fialové:
USP 7/0 aÏ 2 / EP 0,5 aÏ 5
bezbarvé:
USP 6/0 aÏ 2/0 / EP 0,7 aÏ 3
50% zbytková trhavost
po 5–7 dnech
vstfiebáno za ca. 42 dnÛ
50% trhavost
po 8-13 dnech
vstfiebáno po 90–120 dnech
50% zbytková trhavost
po 28–42 dnech
vstfiebáno po 180–210 dnech
bez jehly: multipack
bez jehly: multipack
bez jehly: multipack
bez jehly: samotn˘ návlek /
multipack
s jehlou: s DR / DS / DSS /
FRN / FRX / GR / GS / HR /
HRN / HRT / HRX / HS / KS / LR
samotn˘ návlek/ multipack
s jehlou: s DR / DS / DSS /
FRX / GR / GS / HR / HRN /
HRT / HRX / HS / KS
samotn˘ návlek / multipack
s jehlou: s DS / DSS / HR
samotn˘ návlek
• vysoká `Uf^ost uzlu
• lehk˘ pohyb uzlu
• optimální prÛchod tkání
• optimální manipulace
• vynikající prÛchod tkání
• krátkodobá resorbce
•
•
•
•
ORL / GYN / dûtská chirurgie /
chir. ãelisti a obliãeje / plastická
chirurgie / urologie
ligatury / dermatologie /
plastická chirurgie / urologie /
gynekologie / koÏní uzávûry
ligatury / dermatologie /
cévní chirurgie / ortopedie /
plastická chirurgie / urologie
Charakteristika vstfiebávání
50% zbytková trhavost
po ca.18 dnech
vstfiebáno za 60–90 dnÛ
Dostupné kombinace
s jehlou: s DR / DS / DSS /
GR / GS / HR / HRT / HRX / HS
samotn˘ návlek / multipack
ãetné speciální kombinace
pro min. inv. chirurgii
Pfiednosti
• spolehlivé usazení uzlu
• vynikající poddajnost
• minimální fiezavost
Oblasti pouÏití
ligatury / dermatologie /
gastroenterologie / gynekologie
/ chir. ãelisti a obliãeje /
urologie / min. invazivní chir.
93
vynikající kluznost
vysoká `Uf^_cd lineární i uzlu
optimální manipulace
spolehlivé vstfiebávání
ŠICÍ MATERIÁL NEVSTŘEBATELNÝ
SERALON® / NYLON
SUPRAMID
SULENE ® / TERYLENE
SERACOR®
Materiál
Polyamid
Polyamid
Polyester
Polyester
bezbarvé
multifil (stáãené /
potaÏené)
bezbarvé
multifil (splétané,
potaÏené)
bezbarvé
multifil (splétané,
potaÏené)
ãerné
multifil (stáãené /
potaÏené)
zelené
multifil (splétané,
potaÏené)
zelené
multifil (splétané,
potaÏené)
ãerné:
USP 6/0 aÏ 6 / EP 0,7 aÏ 8
bezbarvé:
USP 5/0 aÏ 6 / EP 1 aÏ 8
zelené:
USP 7/0 aÏ 5 / EP 0,5 aÏ 7
bezbarvé:
USP 6/0 aÏ 5 / EP 0,7 aÏ 7
zelené:
USP 6/0 aÏ 1 / EP 0,7 aÏ 4
bezbarvé:
USP 6/0 aÏ 0 / EP 0,7 aÏ 3,5
nevstfiebatelné
nevstfiebatelné
nevstfiebatelné
bez jehly: samotn˘ návlek /
multipack / plochá balení
bez jehly: samotn˘ návlek /
multipack / plochá balení
bez jehly: samotn˘ návlek /
multipack / plochá balení
s jehlou: s DRT / HR / HRT
samotn˘ návlek / multipack
s a bez pledgetu
s jehlou: s DR / DRT / DS /
DSS / DSX / GR / GS / HR /
HRT / HRX / HS / KS / VSP
samotn˘ návlek / multipack
s jehlou: s DR / DS / DSF /
DSS / FRX / GR / HR / HRT /
HS / VSP
samotn˘ návlek / multipack
s jehlou: s DR / DRT / DS / DSS
/ FRX / GR / GS / HR / HRN /
HRT / HRX / HS / KS / LR / VSP
samotn˘ návlek / multipack
• vynikající usazení uzlu
• vynikající kluznost
• vysoká `Uf^_cd lineární i uzlu
• hospodárná velká balení
• univerzální vlákno
• optimální kluznost
• velmi vysoká `Uf^_cd lineární
i uzlu
• hospodárná velká balení
• speciální vlákno pro chirurgii
srdce
• na pfiání s ováln˘m
pledgetsem
• vynikající tkáÀová
sná‰enlivost
ligatury / v‰eob. chirurgie /
chir. ãelistí / uzávûr kÛÏe
ligatury / pfiidrÏovací nitû /
znaãení / min. inv. chir.
univerzálnû pouÏitelné
chirurgie srdce
speciální nitû pro srdeãní
chlopnû
také pro chirurgii dûtského srdce
Symbol vlákna
bezbarvé (SERALON ®)
monofil
modré (SERALON ®)
ãerné (NYLON)
monofil
od síly vlákna USP 5/0 a jemnûj‰í
bezbarvé, monofil
barvené, monofil
Síla vlákna
SERALON ®:
USP 7/0 aÏ 3+4 / EP 0,5 aÏ 6
NYLON:
USP 11/0 aÏ 8/0 / EP 0,1 aÏ 0,4
Charakteristika vstfiebávání
nevstfiebatelné
Dostupné kombinace
Pfiednosti
• nejlep‰í koÏní vlákno
• vynikající kluznost
• velmi vysoká `Uf^_cd
lineární i uzlu pfii jemném
vymûfiování
• velmi pfiíjemná manipulace
• hospodárná velká balení
Oblasti pouÏití
ligatury / v‰eob. chirurgie /
ortopedie / plastická
chirurgie / neurochirurgie
94
Telefon: 354 439 644 Telefax: 354 439 644
S. R. O.
SERAPREN®
E-Mail: [email protected]
www.serag.cz
SERALENE®
SERAFLEX®
SERANOX®
Materiál
Polypropylen
Polyvinylidenfluorid
Hedvábí
Ocel
modré
monofil
bezbarvé
multifil (splétané,
potaÏené)
multifil (stáãené)
Symbol vlákna
modré
monofil
ãerné
multifil (splétané,
potaÏené)
multifil (stáãené,
potaÏené)
monofil
modré
multifil (stáãené)
Síla vlákna
USP 10/0 aÏ 1 / EP 0,2 aÏ 4
USP 8/0 aÏ 2 / EP 0,4 aÏ 5
USP 8/0 aÏ 5 / EP 0,4 aÏ 7
USP 5/0 aÏ 8 / EP 1 aÏ 10
nevstfiebatelné - trvale inertní
nevstfiebatelné
nevstfiebatelné
s jehlou: s DR / DRM / DRT /
DS / DSS / FRX / GR / GS /
HR / HRT / HRX / HS / KS / LR
jednotl. návleky / multipack
bez jehly: jednotl. návleky /
multipack / plochá balení
bez jehly: jednotl. návleky /
multipack
s jehlou: s DR / DRT / DS /
DSL / DSS / DSX / GR / GS /
HR / HRT / HRX / HS / HSM /
KS / VSP
jednotlivá balení / multipack
s jehlou: s DS / GR / GS /
HRK / HRT / HS
jednotl. balení / multipack/
dlouhá balení/ speciální
kombinace pro úrazovou
chirurgii a chir. srdce
Charakteristika vstfiebávání
nevstfiebatelné
Dostupné kombinace
s jehlou: s DR / DRM / DRT /
DS / DSL / DSS / HR / HRT /
HRX / HSL / VSP
jednotl. návleky / multipack /
dlouhá balení / intracutan
prémiová dlouhá balení
Pfiednosti
• nejlep‰í v˘sledky pfii uzávûru
koÏních ran
• velmi vysoká `Uf^_cd
• spolehlivé usazení uzlu
• vynikající tkáÀová
sná‰enlivost
• stálá `Uf^_cd
• bezpeãné usazení uzlu
• po nataÏení sotva znateln˘
memoryeffekt
• nejlep‰í v˘sledky
v cévní chirurgii
• bezpeãné usazení uzlu
• vynikající kluznost
• velmi pfiíjemná manipulace
• hospodárná velká balení
• nejvy‰‰í `Uf^_cd
• k dostání nejrÛznûj‰í
pfiíslu‰enství
• se speciálními jehlami
pro uzávûr hrudního ko‰e
Oblasti pouÏití
ligatury / cévní chirurgie /
mikrochirurgie / plastická
chirurgie
ligatury / cévní chirurgie /
mikrochirurgie / plastická
chirurgie
ligatury / pfiidrÏovací nitû /
znaãení / chir. ãelisti a obliãeje /
oftalmologie
chirurgie srdce (Sternum) /
ortopedie / úrazová chirurgie
95
Download

ŠICÍ MATERIÁL VSTŘEBATELNÝ - implantaty-luna