Návod k instalaci a obsluze
Regulace TR 0603 mc
6 vstupů a 3 výstupy
Možnost zápisu dat na SD kartu
Tento návod slouží k obsluze výrobku.
Přečtěte si tento návod pečlivě před použitím,
uschovejte ho po celou dobu životnosti výrobku.
"Tento produkt je v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi s
ohledem na jeho designu a jeho provozní chování. Tato shoda
byla ověřena. Další informace v tomto ohledu lze získat od
svého prodejce. "
1 Bezpečnostní informace
1,1 Správné použití
Regulace je samostatně instalovanou elektronickou regulací teploty (regulátor pro povrchové
instalace), a může být použit pouze pro řízení solárního tepelného systému v rámci přípustných
okolních podmínek (viz kapitola 14 "Technické údaje"). Regulátor nesmí být provozován v
následujících prostředích:
Venku, ve vlhkých prostorách v místnostech, kde jsou vysoce hořlavé směsi plynů , v místnostech ve
kterých činnost elektrických a elektronických součástí může způsobit nebezpečí, vzniku požáru.
1,2 Nebezpečí při montáži / uvedení do provozu
Následující nebezpečí existuje při instalaci / uvedení do provozu regulátoru a během provozu
(V případě chyby instalace):
Riziko smrti elektrickým proudem, nebezpečí požáru z důvodu zkratu
Škody na regulátoru a připojených zařízení v důsledku nesprávných okolních podmínek, nevhodné
napájení a připojení zakázaných prostředků, vadné zařízení, nebo zařízení, která nejsou zahrnuta do
Zařízení specifikace, stejně jako nesprávné montáže nebo instalace.
POZNÁMKA
Pro práci na síťovém napájení platí všechny bezpečnostní předpisy. Všechny práce, které zasahují do
rozvodů a připojení regulátoru, instalaci, demontáž, nebo práce které vyžadují otevření regulace smí
vykonávat pouze odborně způsobilá osoba (elektrikář)
Všechny práce na otevřeném regulátoru musí být prováděny na odpojeném regulátoru.
Chraňte regulátor před přetížením .
1,3 Kontrola regulátoru
Sledujte displej pravidelně.
V případě poruchy, určete příčinu. (viz kapitola 10,1 "Příčiny problémů").
Jakmile je zřejmé, že bezpečný provoz již není zaručen (např. viditelná poškození),vyjměte ihned
přístroj ze zásuvky.
1,4 teplota horké vody
Při nastavení nahřívání teplé vody nad teploty nad 60° C, musí být v systému instalován směšovací
ventil.
1,5 Likvidace
Při likvidaci regulace postupujte v souladu s regionálními předpisy.
1,6 Vyloučení odpovědnosti
Výrobce nemůže kontrolovat dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody během instalace,
provozu, používání a údržbu přístroje. Nesprávná instalace systému může vést ke škodám na
majetku, a v důsledku toho k poranění.
Proto, výrobce nenese žádnou odpovědnost a odpovědnost za ztrátu, poškození nebo náklady, které
vyplývají nebo jsou jakkoli spojené s nesprávnou instalací, nevhodným použitím, a nesprávné použití
a údržbu.
Stejně tak předpokládáme, že žádnou zodpovědnost za patentového práva nebo jiného práva
porušení třetích osob způsobené užíváním tohoto regulátoru.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na výrobku, technické údaje nebo instalaci a
návod k použití bez předchozího upozornění.
1,7 Použitelnost
Tato příručka popisuje instalaci, uvedení do provozu, provoz, údržbu a demontáž
regulátoru pro solární energetické systémy. Při instalaci ostatních složek, např. solární kolektory,
čerpadlové sestavy, čerpadel a ventilů, nezapomeňte dodržovat odpovídající pokyny k instalaci ,
každého výrobce.
2 Základní přehled regulace
Provozní spínač
lze zvolit následující druhy provozu:
- Manual-pro uvedení do provozu a testování funkce
- Automatické pro automatický provoz
- Off pro vypnutí výstupy
SD karta – na protilehlé straně provozního spínače je umístěn otvor
pro vložení SD karty.
Ovládací tlačítka
Šipka nahoru-pro rolování nahoru přes menu
SET tlačítko-Potvrzení nebo aktivace v hodnotě
Tlačítko ESC-klávesa Escape
Šipku dolů-pro rolování dolů přes menu
Zobrazení
Displej pro správce provozu a nastavení systému
3. Instalace
Otevření / zavření krytu
NEBEZPEČÍ
Riziko smrti elektrickým proudem! Vyjměte regulátor z napájení před otevřením krytu.
Ujistěte se, že napájecí zdroj není možné neúmyslně zapnout znovu.
Horní kryt je připojen ke spodní krytu dvěma zámky, a Upíná se šroubem.
Otevření regulace
Povolte šroub a sejměte horní kryt směrem nahoru .
uzavření regulace
Upevněte kryt pevně šroubem.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru, jestliže montáž je prováděna ve vlhkém prostředí!
Připojte regulátor v oblasti, kde je dostačující jeho krytí (IP).
Montáž regulátoru
POZOR
Nebezpečí zranění a poškození pláště při
vrtání!
Nepoužívejte kryt jako vrtací šablonu.
Vyberte si vhodné místo instalace. Proveďte
montáž závěsného držáku (1). Sejměte
horní kryt. Označte si polohu spodních
upevňovacích otvor (3 a 2),. Odstraňte kryt
znovu. Vyvrtejte spodní upevňovací otvory.
Elektrické připojení
NEBEZPEČÍ
Riziko smrti elektrickým proudem!
Vyjměte regulátor od napájení před otevřením regulace.
Dodržujte všechny platné právní předpisy a pokyny místního dodavatele elektrické energie.
POZNÁMKA
Přístroj je určen pro připojení k síti pomocí flexi-šňůry se zemněním kontaktu, nebo v případě pevné
elektrické instalace, přes odpojené zařízení pro úplné odpojení v souladu s pokyny k instalaci
(samostatný Jistič).
Příprava kabelu k zapojení
V závislosti na typu instalace, můžeme vstoupit kabelem
do zařízení
- za A ze spodní strany regulace (vstup 5)
- za B přes zadní stranu regulace (vstup 4)
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru z
důvodu volné instalace kabelů!
Připojení kabelů
Ochranný vodič připojte na odpovídající svorku regulátoru. Když připojíte ochranný vodič, dodržujte
následující body: Ujistěte se, že ochranný vodič je připojen k regulátoru k přívodní straně.
Každý terminál může být připojen k jedinému drátu (Max. 2,5 mm2). Integrované odlehčení vhodné
pro vnější plášť průměr 7 - 11 mm.
Šrouby jsou schváleny pro připojení kabelů takto:
jediný drát (pevná): ≤ 2,5 mm ²
jemné části: ≤ 1,5 mm ²
Používejte pouze originální teplotní čidla (Pt1000), které jsou schválené pro použití s regulátorem.
Dodržujte následující body: Polarita teplotního čidla kontaktu není důležitá. Nepokládejte Kabely
blízko napájecího vodiče (Minimální vzdálenost: 100mm). Pokud se dají předpokládat indukční účinky
např. od napájecích kabelů, drátů, transformoven, rozhlasových a televizních zařízení, amatérské
rozhlasové stanice, mikrovlnná zařízení, atd., kabely musí být dostatečně detekční kontrole.
Přívodní kabely k čidlům mohou být prodlouženy na maximální délku 100 m.
- Prodlužovaní kabel o průřezu 0.75 mm2 do 50 m nastavení
- Prodlužovaní kabel o průřezu 1.5 mm2 do 100 m dlouhý
Rozmístění na svorkovnici
Připojení napájení G1
Podívejte se prosím na typovém štítku na typ regulace
kvůli vlastnostem napájecího zdroje.
Ochranný vodič musí být připojen.
Musí být použity kabely odpovídající nejméně typu H05
VV-.... (SM ...)
Připojení vstupů
Pro regulátor TR 0603mc -Vstup 5: pro Pt1000 teplotního čidla nebo
generátor impulsů pro záznam průtoku (měření tepla množství).
Vstupy 1 - 5: záznam teplot
Teplotní čidlo Pt 1000
(Polarity irelevantní)
Vstup 5: záznam teploty a impuls hodnoty – jen u regulátoru TR 0502
Teplota
záznam
T5
Čidlo teploty Pt1000
(Polarity irelevantní)
Nahrávání pulsů
Nahrávání pulsů
Hodnoty přes relé
Hodnoty přes otevřený kolektor
Standard
Průtokový záznam
(Polarity irelevantní)
Připojení výstupů R1 a R2
Výstup R1 a R2:
Polovodičové relé (TRIAC), vhodné i pro ovládání otáček.
POZOR
Při připojování externího relé nebo stykače, nebo při
připojení čerpadla, které má svou vlastní elektronickou
RPM ovládání,
musí být pro správný chod
deaktivováno řízení regulace otáček (viz kapitola 7.4.3
"Nastavení ovládání RPM parametr ").
Výstup R3:
sepnutý výstup nebo potenciální výstup 230
VAC sepnutý výstup
(možnost: 115 VAC) přes elektromechanické
relé, max. spínací proud: viz typový štítek,
klema D1, musí být připojena!
Zvláštní případ:
Průtokový záznam
Dbejte na polaritu,
(Pulzní signály až do max 60 Hz)
Potenciální-volný výstup přes elektromechanické relé, Klema D1 musí být odstraněna!
NEBEZPEČÍ
Riziko
smrti
elektrickým
proudem!
V případě použití jako potenciální-bez výstupu,
musí být zajištěno, že připojení nemůže přijít do
styku se síťovím napětí.
RS232 a RS485 rozhraní pro TPC 1 bus,
alarm výstup, a Grundfos Přímý Senzore TM
vstup
Uvedení do provozu:
Ujistěte se, že instalace je dokončena kompletně a správně, a že provozní
spínač na regulátoru je nastavena na "OFF".
V tomto návodu jsou používány následující zástupné symboly pro funkce prováděné při
ovládání regulátoru:
SET:
ESC:
-
posun v menu pomocí šipek
stiskněte set pro potvrzení
stiskněte ESC pro návrat do základní obrazovky
Při prvním zapnutí regulace se zobrazuje v níže uvedeném pořadí:
Nastavení jazyka
"Deutsch" bliká na displeji.
Posunem v menu pomocí šipek vyberte požadovaný jazyk.
SET: potvrzení jazyka.
ESC: dokončit nastavení.
Nastavení času
"12:00" bliká na displeji.
Posunem v menu pomocí šipek proveďte nastavení hodin
SET: potvrdit hodin.
Minuty blikají na displeji
Posunem v menu pomocí šipek proveďte nastavení minut.
SET: potvrzení minut.
ESC: dokončit nastavení.
Stejným postupem proveďte nastavení správného datumu.
Nastavení automatického přechodu na letní čas:
V regulaci je možné zatrhnout automatický přechod na letní/zimní čas
Nastavení skupiny systému
První skupina systému (1 systém skladovací nádrže ) se objeví na
displeji.
: vyberte vhodnou systémovou skupinu
SET: potvrdit systém skupiny.
(k volbě jsou tyto skupiny systémů: systém s 1 zásobníkem, s 2 zásobníky, s 3 zásobníky, s bazénem,
s bazénem a 1 zásobníkem, s bazénem a 2 zásobníky)
Nastavení systému
: vyberte vhodný systém.
SET: potvrdit systém.
Na displeji zobrazeno malé zaškrtnutí pod položkou potvrzuje, že
systém je vybrán.
ESC: exit nastavení menu.
Uvedení do provozu je dokončen.
Režimů provozu Regulátoru
"OFF" mód
Za účelem vypnutí výstupů, posuňte spínač dolů.
Zobrazí se nové okno na displeji, který ukazuje "OFF",
stejně jako číslo softwaru, číslo verze a číslo
zvoleného systému. Displej je podsvícený v červené barvě.
V "OFF" mód, všechny výstupy (R1, R2, R3) jsou vypnuty.
POZNÁMKA : Při dodání od výrobce, je přepínač nastaven na "OFF".
"Automatic" mod
POZOR na Poškození čerpadla způsobené suchým provozem!
Regulátor může být nastaven na "Automatic", pokud byl
systém vypnut, je napuštěn a připraven k spuštění do provozu.
Pro přepnutí do automatického režimu je nutné přepnou
přepínač do střední polohy. Stav se objeví na displeji.
POZNÁMKA : Při normálním provozu systému, by měl spínač vždy být nastaven na "Automatic".
"Manual" mod
POZOR na Poškození čerpadla způsobený suchým provozem!
Regulátor může být nastaven na "Manual", při prvním provozu,
nebo při testování funkce.
Výstupy regulátoru mohou být manuálně přepínány:
Aby bylo možné přepínat výstupy ručně, posuňte spínač nahoru.
Displej je podsvícen červeně a zobrazí se okno s nastavením.
: vyberte požadovaný úkon.
SET: přepínač vybraný výstup na "on" nebo "off".
ESC: zavřete okno s nastavením.
V manuální módu je možná kontrola hodnot které ukazují teplotní čidla.
: přístup do měřených hodnot.
SET: znovuotevření okna s možností vypnutí/zapnutí výstupů.
Stromový přehled MENU
Základní displej – po podržení SET na dobu 2 vteřiny se zobrazí menu:
- Sezóna (zobrazí se pouze pokud je nastaven sezóní systém)
- Čas
- Systém
o 1x Zásobník
Sytém 1 až 11
o 2x Zásobník
Systém 12 až 20
o 3x Zásobník
Systém 21 až 22
o Bazén
Systém 23 až 28
o 1x Zásobník a bazén
Systém 29 až 32
o 2x Zásobník a bazén
Systém 33 až 34
o Sezóní systémy
Systém 35 až 40
- Funkce
o Cirkulation
o Back-up Heating
o Solid fuel boiler
o Quick charge
o Heat quantity
o Termostat
o Diference termostat
o Time funktion
o Interval
o Stagnation reduction
o Holidey/recooling function
o Frost protection
o Anti-legionella function
o Display storage tank top
o Data logger
o Alarm output
- Cirkulace
– Podpůrný ohřev
– Zásobník na tuhá paliva
– Rychlé nabíjení
– Měření tepla
– Termostat
– Diferenční termostat
– Časové funkce
– Interval
– Redukováni stagnace
– Dovolená
– Ochrana proti mrazu
- Ochrana proti legionele
– Zobrazení teploty nádrže
– Zápis na SD kartu
– Alarm
- Parametry
o Max. temperature storage tank 1
- Max. teplota zásobníku 1
o Max. temperature storage tank 2
- Max. teplota zásobníku 2
o Max. temperature storage tank 3
- Max. teplota zásobníku 3
o Max. temperature swiming pool
- Max. teplota bazénu
o Switch-on tep. diference solar 1
- Zap. teplotní diference sol.1
o Switch-off tep. diference solar 1
- Vyp. teplotní diference sol.1
o Switch-on tep. diference solar 2
- Zap. teplotní diference sol.2
o Switch-off tep. diference solar 2
- Vyp. teplotní diference sol.2
o Max. collector temperature
- Max. teplota kolektorů
o Min. collector temperature
- Min. teplota kolektorů
o Switrch-on temp. Diference return increase – Spínací teplota
o Switrch-off temp. Diference return increase – Vypínací teplota
o Max. temp. Loading circuit 1
- max. teplota nabíjení okr.
o Min. temp. Loading circuit 1
- Min. teplota nabíjecího okr.
o Max. temp. Loading circuit 2
- max. teplota nabíjení okr.
o Min. temp. Loading circuit 2
- Min. teplota nabíjecího okr.
o Loading strategy storage tank 1
- Strategie nabíjení zás.1
o Loading strategy storage tank 2
- Strategie nabíjení zás.2
o Loading strategy storage tank 3
- Strategie nabíjení zás.3
o RPM kontrol pump R1
- Řízení otáček čerpadla R1
o RPM kontrol pump R2
- Řízení otáček čerpadla R2
- Storage priority - Priorita nabíjení
- Language
- Jazyk
- Faktory setting - Tovární nastavení
Čas
Čas může být zobrazen a upravien pomocí "Time" menu.
Nastavení času
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec. "Time" položka menu se zobrazí.
SET: stiskněte tlačítko. Aktuální čas je zobrazen.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení. Hodin displeji bliká po potvrzení času.
: nastavení hodin
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení. Zápis displeji bliká po potvrzení hodin.
: nastavit úložené priority.
SET: potvrdit čas.
ESC: exit "Time" menu.
Systémy
Požadovaný solární energetický systém může být vybrán pomocí" Systémového "submenu
POZNÁMKA:
Při výběru nového systému, funkce, zásobníku priorit, a parametrů jsou hodnoty automaticky
vráceny do prvotního nastavení.
Před spuštěním zkontrolujte znovu nastavení!
Výběr systému:
SET: stiskněte tlačítko na cca. 2 sec.
: vyberte položku menu "systémy".
SET: otevřete submenu "Systém skupin".
: Vyberte systém skupinu.σ ρ
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
: vyberte systém
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Na displeji, malé zaškrtnutí se zobrazí pod položkou číslo, které potvrzuje, že systém je vybrán.
ESC: exit "Systems" menu.
Systémy s jedním zásobníkem
Systém 1: 1 kolektor - 1 zásobník
Popis funkce:
Čeradlo R1 pracuje na základě teplotního
rozdílu mezi čidlem kolektoru T1 a nádrží B1
(T2). V případě, že je hodnota na čidle
kolektoru T1 vyšší o 8K než teplota T2 je
čerpadlo R1 v chodu. Pokud se tyto dvě
teploty přiblíží k sobě na hodnotu 4K, dojde
k vypnutí čerpadla R1 a nabíjení je zastaveno.
(Spínací a vypínací teplota může být změněna
v sekci „Parametry“)
Schéma zapojení:
Systém 2: 1 kolektor - 1 skladovací nádrže s funkcí obtok
Popis funkce:
Čeradlo R1 pracuje na základě teplotního rozdílu mezi čidlem kolektoru T1 a nádrží B1 (T2).
V případě, že je hodnota na čidle kolektoru T1 vyšší o 8K než teplota T2 je čerpadlo R1 v chodu.
Pokud se tyto dvě teploty přiblíží k sobě na hodnotu 4K, dojde k vypnutí čerpadla R1 a nabíjení je
zastaveno. (Spínací a vypínací teplota může být změněna v sekci „Parametry“)
Třícestný ventil R2 je zapnutý, voda
protéká nádrží. Jakmile se teplota
mezi zásobníkem T3 a čidlem na
zpětném okruhu T4 vyrovná, třícestný
ventil R2 se přepne a voda
zásobníkem neprotéká. (Spínací a
vypínací teplota může být změněna
v sekci „Parametry“)
POZNÁMKA:
Když není napětí v systému, musí být
spínací ventil R2 v takové poloze, že
voda
neprotéká
zásobníkem.
Schéma zapojení:
Systém 3: 1 kolektor pole -1 zásobní nádrž s externím výměníkem tepla
Popis funkce:
Solární čerpadlo R2 je zapínáno teplotním
rozdílem teploty kolektorů T1 a teploty
nádrže B1 (T2). K spuštěnÍ čerpadla R1
dojde jakmile teplota na externím
výměníku T3 stoupne nad teplotu nádrže
T2. Hodnoty zapínacích a vypínacích
teplot (diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Schéma zapojení
Systém 4: 1 kolektor pole -1 zásobník s externí výměníkem a funkcí obtok
-
Systém kombinuje a spojuje
systém 2 a systém 3
-
Logické funkce spínání a
čidel zůstávají stejné jako u
systémů 2 a 3
Schéma zapojení
Systém 5: 1 kolektor pole -1 zásobní nádrž s řízeným nabíjením
Popis funkce:
Solární čerpadlo R1 je zapínané na
základě teplotní diference mezi čidlem
kolektoru T1 a nádrže (B1) T2 nebo T3.
Třícestný ventil R2 je zapnutí jakmile
dojde k teplotnímu rozdílu mezi čidlem
kolektoru T1 a čidlem nádrže T3 dochází
k nabíjení vrchní části zásobníku (Pokud
T1 je vyšší než T3 ). Po vyrovnání těchto
teplot je R2 vypnuto a tím dochází
k nabíjení spodní zóny zásobníku dle
porovnávání teplot T1 a T2 - dochází
k nabíjení celé nádrže (Pokud T1 je vyšší
než T2, a pokud T3 je rovno nebo vyšší
než T2)
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 6: 1 kolektor pole -1 zásobní nádrž s řízeným nabíjením a funkcí obtok
-
Systém kombinuje a spojuje
systém 2 a systém 5
-
Logické funkce spínání a čidel
zůstávají stejné jako u
systémů 2 a 5
Systém 7: 1 kolektor pole -1 zásobní k nádrž s řízeným nabíjením a externím výměníkem
- Systém kombinuje a spojuje
systém 3 a systém 5
-
Logické funkce spínání a
čidel zůstávají stejné jako u
systémů 3 a 5
Systém 8: 2 kolektorové pole (východ / západ) - 1 nádrž
Popis funkce:
Solární čerpadla R1 a R2 jsou zapínána
dle závislosti teplotní diference u čidel
kolektorových polí T1 a T2 proti teplotě
Zásobníku (B1)T3. Pokud T1 je vyšší než
T3, dojde k zapnutí solárního čerpadla
R1. Pokud T2 je vyšší než T3 dojde
k zapnutí solárního čerpadla R2. Pokud
je T1 i T2 vyšší než T3, dojde ke spuštění
obou čerpadel R1 i R2. Hodnoty
zapínacích
a
vypínacích
teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 9: 2 kolektorové pole -1 x nádrž s funkcí obtok
-
Systém kombinuje a
spojuje systém 2 a systém
8
-
Logické funkce spínání a
čidel zůstávají stejné jako
u systémů 2 a 8
Systém 10: 2 kolektorové pole -1 x nádrž s externím výměníkem
-
Systém kombinuje a spojuje
systém 3 a systém 8
-
Logické funkce spínání a čidel
zůstávají stejné jako u
systémů 3 a 8
Systém 11: 2 kolektorové pole -1 x nádrž s externím výměníkem
-
Systém kombinuje a spojuje
systém 5 a systém 8
-
Logické funkce spínání a čidel
zůstávají stejné jako u systémů
5a8
Třícestný ventil bez napětí musí být
nastaven na nabíjení nádrže B1
Systémy se dvěma zásobníky
Systém 12: 1 kolektor pole - 2 zásobníky - Inteligentní ovládání čerpadel
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního rozdílu mezi
kolektorovým polem T1 a jedenou z nádrží
(B1)T2 nebo (B2) T3, je sepnuto příslušné
čerpadlo R1 nebo R2. Nabíjení zásobníku
dochází dle nastavené priority (menu „Priority
nabíjení“), po nabití primárního zásobníku na
požadovanou teplotu se začne nabíjet druhý
zásobník. Hodnoty zapínacích a vypínacích
teplot (diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 13: 1 kolektorové pole - 2 x nádrž s funkcí obtok
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního rozdílu mezi
kolektorovým polem T1 a jedenou z nádrží
(B1)T2 nebo (B2) T3, je sepnuto příslušné
čerpadlo R1 nebo R2. Nabíjení zásobníku
dochází dle nastavené priority (menu „Priority
nabíjení“), po nabití primárního zásobníku na
požadovanou teplotu se začne nabíjet druhý
zásobník. Hodnoty zapínacích a vypínacích
teplot (diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Funkce obtok: Třícestný ventil R3 je zapnutý,
voda protéká nádrží. Jakmile se teplota mezi
zásobníkem T4 a čidlem na zpětném okruhu
T5 vyrovná, třícestný ventil R3 se přepne a
voda zásobníkem neprotéká. (Spínací a
vypínací teplota může být změněna v sekci
„Parametry“)
Systém 14: 1 kolektor pole - 2 zásobníky - Inteligentní řízení ventilů
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního rozdílu
mezi kolektorovým polem T1 a jedenou
z nádrží (B1)T2 nebo (B2) T3, je sepnuto
příslušné relé ovládající třícestný ventil.
Ten je natočen tak, aby nabíjel buď nádrž
T2 nebo nádrž T3. Nabíjení zásobníku
dochází dle nastavené priority (menu
„Priority nabíjení“), po nabití primárního
zásobníku na požadovanou teplotu se
začne nabíjet druhý zásobník. Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot (diferencí)
je možno změnit v sekci „Parametry“.
Třícestný ventil bez napětí musí být
nastaven na nabíjení nádrže B1
Systém 15: 1 kolektor pole - 2
zásobníky - Inteligentní řízení ventilů s funkcí obtok
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního rozdílu mezi
kolektorovým polem T1 a jedenou z nádrží
(B1)T2 nebo (B2) T3, je sepnuto příslušné
relé ovládající třícestný ventil. Ten je
natočen tak, aby nabíjel buď nádrž T2 nebo
nádrž T3. Nabíjení zásobníku dochází dle
nastavené
priority
(menu
„Priority
nabíjení“), po nabití primárního zásobníku
na požadovanou teplotu se začne nabíjet
druhý zásobník. Hodnoty zapínacích a
vypínacích teplot (diferencí) je možno
změnit v sekci „Parametry“.
Funkce obtok: Třícestný ventil R3 je
zapnutý, voda protéká nádrží. Jakmile se
teplota mezi zásobníkem T4 a čidlem na
zpětném okruhu T5 vyrovná, třícestný ventil
R3 se přepne a voda zásobníkem
neprotéká. (Spínací a vypínací teplota může být změněna v sekci „Parametry“)
Třícestný ventil bez napětí musí být nastaven na nabíjení nádrže B1
Systém 16: 1 kolektor pole - 2 zásobníky, z toho jeden z externím výměníkem s
Inteligentním řízením čerpadla
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního rozdílu
mezi kolektorovým polem T1 a jedenou
z nádrží B1 nebo B2, je sepnuto příslušné
čerpadlo R2 nebo R3. Nabíjení zásobníku
dochází dle nastavené priority (menu
„Priority nabíjení“), po nabití primárního
zásobníku na požadovanou teplotu se
začne nabíjet druhý zásobník. Zásobník B2
je nabíjen pokud teplota T4 na externím
výměníku vzroste nad teplotu vody
v zásobníku T3. Hodnoty zapínacích a
vypínacích teplot (diferencí) je možno
změnit v sekci „Parametry“.
Systém 17: 1 kolektor pole - 2 zásobníky, z toho jeden s externí výměníkem - Inteligentní
řízení ventilů
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotního
rozdílu mezi kolektorovým polem
T1 a jedenou z nádrží T2 nebo T3,
je
sepnuto
příslušné
relé
ovládající třícestný ventil. Ten je
natočen tak, aby nabíjel buď
nádrž B1 nebo nádrž B2. Nabíjení
zásobníku dochází dle nastavené
priority
(menu
„Priority
nabíjení“), po nabití primárního
zásobníku
na
požadovanou
teplotu se začne nabíjet druhý
zásobník. Zásobník B2 je nabíjen
pokud teplota T4 na externím
výměníku vzroste nad teplotu
vody v zásobníku T3. Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit
v sekci „Parametry“.
Třícestný ventil bez napětí musí být nastaven na nabíjení nádrže B1
Systém 18: 1 kolektorové pole - 2 zásobníky, nabíjené přes externí výměník - Inteligentní
řízení čerpadel
Popis funkce:
Čerpadlo R3 je spínáno na základě
rozdílené teploty mezi kolektorový
polem A1 a teplotou v nádržích B1 nebo
B2. Při nabíjení nádrží je měřena
teplota na externím výměníku a pokud
je teplota vody v externím výměníku
větší než v nádržích B1, nebo B2,
dochází k nabíjení nádrží. Parametry a
priority nabíjení , nabíjecí strategie
čerpadel R1 a R2, stejně jako hodnoty
zapínacích
a
vypínacích
teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 19: 1 kolektorové pole - 2 zásobníky, nabíjené přes externí výměník - Inteligentní
řízení ventilu
Popis funkce:
Čerpadlo R2 je spínáno na základě
rozdílené teploty mezi kolektorový
polem A1 a teplotou v nádržích B1 nebo
B2. Při nabíjení nádrží je měřena
teplota na externím výměníku a pokud
je teplota vody v externím výměníku
větší než v nádržích B1, nebo B2,
dochází k nabíjení nádrží (přepínáním
třícestného ventilu R2 a čerpadla R1) .
Parametry a priority nabíjení , nabíjecí
strategie čerpadla R1, stejně jako
hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Třícestný ventil bez napětí musí být
nastaven na nabíjení nádrže B1
Systém 20: 1 kolektorové pole - 2 zásobníky, nabíjené přes externí výměník - Inteligentní
řízení ventilu
Popis funkce:
Solární čerpadla R1 a R2 jsou zapínána dle
závislosti teplotní diference u čidel
kolektorových polí T1 a T2 proti teplotě
Zásobníku (B1)T3. Pokud T1 je vyšší než
T3, dojde k zapnutí solárního čerpadla R1.
Pokud T2 je vyšší než T3/T4 dojde
k zapnutí solárního čerpadla R2. Pokud je
T1 i T2 vyšší než T3/T4, dojde ke spuštění
obou čerpadel R1 i R2. Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot (diferencí)
je možno změnit v sekci „Parametry“. Dle
určených priorit a parametrů je přepínán
třícestný ventil a tím řízené nabíjení obou
zásobníků.
Třícestný ventil bez napětí musí být nastaven na nabíjení nádrže B1
Systém 21: 1 kolektorové pole - 3 zásobníky, inteligentně řízené čerpadla
Popis funkce:
Solární čerpadla R1, R2 a R3 jsou spínána,
pokud teplota na kolektorech T1 je vyšší
než teplota vody v zásobnících B1, B2, B3.
Priorita natápění nádrží se určuje v sekci
„Priorita nabíjení. Hodnoty zapínacích a
vypínacích teplot (diferencí) je možno
změnit v sekci „Parametry“.
Systém 21: 1 kolektorové pole - 3 zásobníky, inteligentně řízené ventily
Popis funkce:
Solární čerpadlo R1 je spínáno, pokud
teplota na kolektorech T1 je vyšší než
teplota vody v zásobnících B1, B2, B3.
Solární kapalina je do jednotlivých
nádrží pouštěna přes soustavu
třícestných ventilů.
Priorita natápění nádrží se určuje
v sekci „Priorita nabíjení. Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Třícestný ventil R2 bez napětí musí
být nastaven na nabíjení nádrže B1 a
ventil R3 na nabíjení nádrže B2
Systémy s bazénem
Systém 23: 1 kolektor pole - 1 bazén
Popis funkce:
Čerpadlo R2 je zapínáno dle teplotní
diference mezi kolektorovým polem T1 a
bazénem T2. Pokud se teploty vyrovnaní dle
nastavené diference, je čerpadlo vypnuto.
U čerpadla R2 nelze nastavit nabíjecí
strategii. Výstup R2 funguje jen jako
přepínač dle teplotních rozdílů čidel T1 a
T2.
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 24: 1 kolektor pole - 1 bazén s vnějším výměníkem tepla
Popis funkce:
Solární čerpadlo R1 je zapínáno teplotním
rozdílem teploty kolektorů T1 a teploty
bazénu T2. K spuštěn čerpadla R2 dojde
jakmile teplota na externím výměníku T3
stoupne nad teplotu bazénu T2.
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 25: 1 kolektor pole - 1 bazén vnějším výměníkem tepla – bazén řízen externě
Popis funkce:
Solární čerpadlo R1 je zapínáno teplotním
rozdílem teploty kolektorů T1 a teploty
bazénu T2. Bazénové čerpadlo je řízeno
externě (vlastní technologií).
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 26: 2 kolektorová pole (východ / západ) - 1 bazén
Popis funkce:
Solární čerpadla R1 a R2 jsou zapínána dle
závislosti teplot ní diference u čidel
kolektorových polí T1 a T2 proti teplotě
bazénu T3. Pokud T1 je vyšší než T3,
dojde k zapnutí solárního čerpadla R1.
Pokud T2 je vyšší než T3 dojde k zapnutí
solárního čerpadla R2. Pokud je T1 i T2
vyšší než T3, dojde ke spuštění obou
čerpadel R1 i R2. (u výstupu R1 je továrně
vypnuto řízení otáček- pro aktivaci je
možné ho zapnout v menu „Parametry“)
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 27: 2 kolektorová pole (východ
/ západ) -1 bazén s vnějším výměníkem
tepla
Popis funkce:
Solární čerpadla R1 a R2 jsou zapínána dle
závislosti teplotní diference u čidel
kolektorových polí T1 a T2 proti teplotě
Bazénu T3. Pokud T1 je vyšší než T3, dojde
k zapnutí solárního čerpadla R1. Pokud T2 je
vyšší než T3 dojde k zapnutí solárního
čerpadla R2. Pokud je T1 i T2 vyšší než T3,
dojde ke spuštění obou čerpadel R1 i R2.
Čerpadlo bazénu je řízeno externě (vlastní
technologií)
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 28: 2 kolektorová pole (východ / západ) -1 bazén řízen externě s vnějším
výměníkem tepla
Popis funkce:
Solární čerpadlo R1 a R2 je zapínáno
teplotním rozdílem teploty kolektorů T1 a
T2 a teploty bazénu T3. Bazénové čerpadlo
je řízeno externě (vlastní technologií).
Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systémy s jedním zásobníkem a bazénem
Systém 29: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s vnějším výměníkem tepla - Inteligentní ovládání
čerpadel
Popis funkce:
Solární systém nabíjí jak zásobník, tak
bazén. Bazénové čerpadlo R3 je
řízeno regulací. Priorita nabíjení je
určena teplotou vody v nádrži T2 a
bazénu T3 v poměru k teplotě
kolektorů T1.
Priorita natápění nádrží se určuje
v sekci „Priorita nabíjení. Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 30: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s vnějším výměníkem tepla - Inteligentní ovládání
čerpadel
Popis funkce:
Solární systém nabíjí jak zásobník, tak
bazén. Bazénové čerpadlo R3 je řízeno
regulací. Priorita nabíjení je určena
teplotou vody v nádrži T2 a bazénu T3
v poměru k teplotě kolektorů T1.
Priorita natápění nádrží se určuje
v sekci „Priorita
nabíjení. Hodnoty
zapínacích
a
vypínacích
teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 31: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání čerpadel
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotní diference
mezi kolektore m T1 a nádrží T2, nebo
bazénem T3, je puštěno vhodné čerpadlo
R1 nebo R2. Přednost nabíjení lze určit
v menu „Priority nabíjení“. Bazénové
čerpadlo je řízeno externě (vlastní
technologií).
. Hodnoty zapínacích a vypínacích teplot
(diferencí) je možno změnit v sekci
„Parametry“.
Systém 32: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní řízení ventilů
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotní diference
mezi kolektorem T1 a nádrží T2, nebo
bazénem T3, je puštěno solární čerpadlo
R1. Podle nastavené priority nabíjení je
ovládán třícestný ventil R2, který zajišťuje
ohřev buď nádrže, nebo bazénu. Přednost
nabíjení lze určit v menu „Priority
nabíjení“. Bazénové čerpadlo je řízeno
externě (vlastní technologií). Hodnoty
zapínacích a vypínacích teplot (diferencí)
je možno změnit v sekci „Parametry“.Když
není napětí v systému, musí být spínací
ventil R2 nastaven do zásobníku B1.
Systém 33: 1 kolektor – 2x nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání čerpadel
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotní diference
mezi kolektorem T1 a nádrží B1 (T2), B2
(T3), nebo bazénem T4, je puštěno
vhodné čerpadlo R1, R2 nebo R3.
Přednost nabíjení lze určit v menu
„Priority nabíjení“. Bazénové čerpadlo
je řízeno externě (vlastní technologií).
. Hodnoty zapínacích a vypínacích
teplot (diferencí) je možno změnit
v sekci „Parametry“.
Systém 34: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní řízení ventilů
Popis funkce:
Pokud je dosaženo teplotní diference
mezi kolektorem T1 a nádrží T2, nebo
bazénem T3, je puštěno solární
čerpadlo R1. Podle nastavené priority
nabíjení je ovládán třícestný ventil R2,
který zajišťuje ohřev buď nádrží, nebo
bazénu. Přednost nabíjení lze určit
v menu „Priority nabíjení“. Bazénové
čerpadlo je řízeno externě (vlastní
technologií). Hodnoty zapínacích a
vypínacích teplot (diferencí) je možno
změnit v sekci „Parametry“.Když není
napětí v systému, musí být spínací
ventil R2 nastaven do zásobníku B1 a
R3
do
zásobníku
B2.
Systém 35: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s vnějším výměníkem tepla - Inteligentní ovládání
čerpadel
Schéma zapojení systému 35 koresponduje se systémem 29.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník i bazén, při zimním provozu je zapojen pouze
zásobník 1.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 29
Systém 36: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s vnějším výměníkem tepla - Inteligentní ovládání
ventilu
Schéma zapojení systému 36 koresponduje se systémem 30.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník i bazén, při zimním provozu je zapojen pouze
zásobník 1.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 30
Systém 37: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s externím řízením s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání čerpadla
Schéma zapojení systému 37 koresponduje se systémem 31.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník i bazén, při zimním provozu je zapojen pouze
zásobník 1.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 31
Systém 38: 1 kolektor - 1 nádrž - 1 bazén s externím řízením s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání ventilu
Schéma zapojení systému 38 koresponduje se systémem 32.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník i bazén, při zimním provozu je zapojen pouze
zásobník 1.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 32
Systém 39: 1 kolektor – 2x nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání čerpadel
Schéma zapojení systému 39 koresponduje se systémem 33.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník a bazén, při zimním provozu je zapojen
zásobník 1 a zásobník 2.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 33
Systém 40: 1 kolektor – 2x nádrž - 1 bazén řízený externě s vnějším výměníkem tepla Inteligentní ovládání ventilu
Schéma zapojení systému 40 koresponduje se systémem 34.
Rozdíl je pouze v tom, že v nastavení letního provozu je zapojen
v systému zásobník a bazén, při zimním provozu je zapojen
zásobník 1 a zásobník 2.
Pro schéma zapojení se podívejte na systém 34
Funkce
Dodatečné správce nastavení systému lze provést pomocí submenu "funkce".
Přístup k submenu „funkce“
Před provedením nastavení v rámci funkce, musíte provést následující kroky:
Obecné informace:
Výběr funkce
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec.
: vyberte položku menu "Funkce".
SET: otevřete submenu "Funkce".
: vyberte funkci
Zapnutí / vypnutí funkce
SET: stiskněte tlačítko.
Na displeji se zobrazí pro aktivaci (ON) nebo vypnutí (off)
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec.
Funkce je aktivována nebo deaktivována.
POZNÁMKA
V případě, že funkce nemůže být aktivována (např. není volný další výstup, byla vybrána jiná funkce.
Apod..) se otevře informační okno a zobrazí se že funkce nemůže být aktivována.
Výběr výstupu
: stiskněte tlačítko.
Na displeji pro nastavení výstupu se objeví R?
SET: stiskněte tlačítko.
Bliká (R?) - přiřaďte správný výstup (v závislosti na zvolený systém)
: vyberte požadovaný výstup
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
POZNÁMKA
Blikající R? nebo T? indikuje vstup nebo výstup, která dosud nebyl vybrán. Výstup, který je již
používán v základním systému (nebo v jiné funkci) nemůže být znovu vybrán – nelze zdvojovat
výstupy. Použít vícekrát lze pouze vstupy (teplotní čidla).
Pro odchod z menu ESC: stiskněte tlačítko.
Cirkulace
Cirkulačního čerpadla lze ovládat třemi způsoby:
Časově, Teplotně, nebo Impulsově. Tyto typy ovládání lze kombinovat
mezi sebou.
Časově
– Spínací hodiny se třemi časovými okny
Teplotně
- Měření teploty na vratné větvi přiloženým čidlem
(při poklesu pod hodnotu „ON“ se čerpadlo zapne, a běží dokud není dosažena teplota „Off“)
POZNÁMKA: Aby se zabránilo chybám měření způsobeným potrubím a vedením tepla, je vhodné
umístit teplotní čidlo minimálně 1,5 metru od zásobníku.
Impulsově
- Přes spínač průtoku, kdy se čerpadlo po obdržení impulzu rozběhne po stanovenou
dobu a nezapne se dříve než vyprší (uplyne) nastavený čas.
Aktivace časové kontroly
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu.
: stiskněte tlačítko
- zobrazí se "Time controlled" – „Časově řízeno“.
Potvrďte výběr - stiskněte tlačítko SET.
Časová kontrola je aktivován.
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí časové rozhraní
stiskněte tlačítko SET:.
- Čas bliká na displeji.
: nastavte dobu trvání.
SET: potvrzuje hodnotu a přejděte k další hodnotě.
Nastavení jsou uložena.
Aktivace řízení teploty
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
- zobrazí se "Temp. controlled" – „Teplotně řízeno“
Potvrďte výběr - stiskněte tlačítko SET.
Regulace dle teploty je aktivována.
: stiskněte tlačítko.σ
Zobrazí se nastavení teploty "On - zapínací" a "Off" - vypínací.
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji
Vyberte požadovaný vstup.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Hodnotu "On" bliká po potvrzení teploty
: nastavte hodnotu "On".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" hodnota bliká po potvrzení hodnoty "On".
: nastavte hodnotu "off"
Stiskněte tlačítko SET: pro potvrzení.
(při poklesu pod hodnotu „ON“ se čerpadlo zapne, a běží dokud není dosažena teplota „Off“)
Nastavení jsou uložena.
Aktivace pulsním ovládáním
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
zobrazí se "Pulse controlled" – „pulsně řízené“
SET: stiskněte tlačítko.
Impulsní ovládání je aktivováno.
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí nastavení vstupního pulsu,
čas oběhu, a čekací dobu
SET: stiskněte tlačítko.
- Impulsní vstup bliká.
: Vyberte požadovaný vstup.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- zvolte dobu trvání cirkulace po potvrzení vstupu.
: nastavení délky cirkulace.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- Doba čekání cirkulace na další aktivaci. (interval do dalšího možného spuštění)
: nastavte interval
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení času a zavření.
Nastavení jsou uložena.
Back-up Heating – Podpůrný ohřev
Tato funkce umožňuje termostatické ovládání výstupu pro další
ohřev solárního zásobníku s použitím LTO nebo plynového kotle. Tato
funkce může být řízena časově, nebo teplotně.
Časové řízení: - spínací hodiny se třemi časovými okny
Teplotní řízení – Když teplota v horní části zásobníku klesne pod hodnotu „On“, je aktivován výstup
až do doby, než teplota v zásobníku dosáhne hodnoty „Off“.
Teplotní řízení
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko.σ
Na displeji se zobrazí okno pro nastavení teploty "on" a "Off"
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (zásobník teplota vstup).
: Vyberte požadovaný vstup (čidlo zásobníku).
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Hodnota "On" bliká na displeji.
: nastavte hodnotu "On".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" hodnota bliká po potvrzení hodnoty "On".
: nastavte "off" hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Časové řízení
: stiskněte tlačítko.σ
zobrazí se "Time controlled" – „Časově řízeno“.
SET: stiskněte tlačítko.
Časové řízení je aktivován.
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí okno pro nastavení časů
SET: stiskněte tlačítko.
Bliká časová hodnota.
: nastavení času hodnotu.
SET: potvrzujte hodnotu a přejděte k další hodnotě.
Nastavení jsou uložena.
Solid fuel boiler function - Kotel na tuhá paliva funkce
Tato funkce umožňuje ovládání čerpadla pro nabíjení zásobníku
s použitím kotle na pevná paliva. Když teplotní rozdíl mezi kotlem na
tuhá paliva a nabíjené nádrže překročí hodnotu "On", a kotel na tuhá
paliva je nad "min" teplotou a zásobník je teplotně nižší než "Max"
teplota zásobníku, pak čerpadlo je zapnuté. Čerpadlo běží, dokud
teplotní rozdíl je nižší, než je "off" hodnota kotle na tuhá paliva, teplota
klesne pod "min" hodnotu, nebo nabíjený zásobník dosáhne "max" teploty.
Aktivace funkce: teploty kotle - spínací a vypínací teploty
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se displej pro nastavení spínací a vypínací teploty
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (zásobník teplota vstup).
: Vyberte požadované čidlo.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"T" bliká na displeji (kotel na tuhá paliva teplotu vstup).
: Vyberte požadované čidlo.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Hodnotu "On" bliká na displeji.
: nastavte hodnotu "On".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" hodnota bliká po potvrzení hodnoty "On".
: nastavte "off" hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Nastavení teplotních limitů kotle na pevná paliva a zásobníku
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se Displej pro nastavení teplotních limitů pro nádrž a kotel
SET: stiskněte tlačítko.
"Max" bliká na displeji ( u nádrže ) pro nastavení max. teploty nádrže
: nastavte "max" nabíjecí hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Min" bliká na displeji (u kotle na tuhá paliva) pro nastavení min. teplotu
: nastavte "min" hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Quick charge function - Rychlé nabíjení
Tato funkce slouží k rychlému nabíjení horní části zásobníku
prostřednictvím vyššího teplotního zisku, aby nedocházelo k častému
nahřívání vrchní části zásobníku kotlem (sekundárním ohřevem). Když
teplota v horní části zásobníku poklesne pod hodnotu „ON“, je zvolen
jiný typ nabíjení přes regulátor otáček (PRM), tak, aby byla rychleji
nabyta vrchní část zásobníku.
Aktivace funkce: Nastavení vstupů pro horní část nádrže
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se na displeji možnost nastavení teploty "On" a "Off"
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (horní část nádrže).
: Vyberte požadovaný vstup.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Na displeji bliká nastavení hodnoty "On"
: nastavte hodnotu "On".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" hodnota bliká po potvrzení hodnotu "On".
: nastavte "off" hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
POZNÁMKA :
Když se upraví hodnotu "On", je "off" hodnota odpovídajícím způsobem změněna pro zachování
spolehlivého a rychlého nabíjení.
Bypass function – funkce bypass
Tato funkce je využívána pro větší solární systémy, kdy dojde nejprve
na ohřátí uzavřeného okruhu solárního systému a až dosáhne celý
okruh požadované teploty, dojde k připojení zásobníku. K odpojení
zásobníku dojde opět, pokud teplota solárního okruhu klesne pod
teplotu zásobníku. Aktivace funkce – potvrdí se výběr v submenu a
nastaví se čidlo sledování uzavřeného okruhu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení a vyberte čidlo
Heat quantity – Měření tepla
Solární regulátor má funkci pro měření množství tepla. To umožňuje měřit
energii přiváděnou do zásobníku a celkový zisk ze solární soustavy. Pro
sledování a měření teploty je potřeba instalovat čidlo na přívodní a vratnou
větev (trubku) solárního okruhu a měřit průtok přes speciální Grundfos
Senzore TM, nebo stanovit přibližný průtok pomocí čerpadla a průtokoměru
(v závislosti na podílu glykolu v tekutině). Z těchto hodnot regulátor určuje množství tepla a to pak
zobrazuje na displeji.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí výběr stanovení metody měření a podíl glykolu
SET: stiskněte tlačítko.
Stanovení metody měření průtoku
: vybrat mezi "Pulse generátor", (používání "Grundfos SensorsTM ", nebo" bez snímače ".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Na displeji bliká Pulzní generátor (v případě že je "Pulse generátor" vybrán) nebo typ
snímače ("Přímé čidlo")
: zadejte hodnotu nebo typ zvoleného snímače průtoku.
pro "Pulse generátor", viz kapitola 14,3 "hodnoty parametrů pro funkce"
pro "Přímý Sensor", zadejte typ senzoru
pro "Bez snímače průtoku", se tento krok vynechá
SET: potvrdit hodnotu.
"podíl Glycolu" bliká na displeji.
: nastavte hodnotu
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Přidělování vstupů pro teplotní čidla
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se displej pro nastavení teploty.
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (vstup pro teplotu přívodu solárního okruhu).
: Vyberte požadovaně čidlo.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"T" bliká na displeji (vstup pro teplotu zpětné větve solárního okruhu).
: Vyberte požadovanýσ ρ vstup.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Stanovení průtoku solárního čerpadla
Následující nastavení je možné pouze se stanovením průtoku - Metoda "Bez snímače".
Metoda měření průtoku stanovena na "Bez snímače".
: stiskněte tlačítko
Na displeji se objeví volba pro nastavení min / max průtoku.
SET: stiskněte tlačítko.
"Max" hodnota bliká na displeji a čerpadlo začne běžet na maximální
rychlost. Tato hodnota se nyní zapíše jako Max.
: zadejte hodnotu průtoku.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Min" hodnota bliká na displeji a čerpadlo začne běžet na minimální rychlost. Tato hodnota
se nyní zapíše jako Min.
: zadejte hodnotu min. průtoku.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
POZNÁMKA :
Stejně se postupuje při měření průtoku na dvou kolektorových polích.
Pokud se změní v „parametrech“ nebo manuálně otáčky solárního čerpadla, musí se opravit hodnoty
dle aktuálního stavu.
Pokud je na kolektorech stagnační teplota, čerpadlo nepracuje.
Termostat - Termostatu
Tato funkce umožňuje ovládat jeden výstup v závislosti na teplotě.
Funkce termostat může být aktivována při teplotě nižší nebo vyšší od
požadované teploty.
Pokud je „ON“ hodnota vyšší než „Off“ hodnota, je výstup zapnutý,
dokud teplota neklesne pod hodnotu „Off“.
Pokud je „ON“ hodnota nižší než „Off“ hodnota, je výstup zapnutý,
pokud teplota klesne pod hodnotu „ON“ a je zapnutý, dokud se teplota nevyrovná teplotě „Off“.
Je také možné funkci termostat řídit časově, dle určené doby.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
objeví se zobrazení pro nastavení teploty "ON" a "Off"
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (teplota vstup).
: Vyberte požadovaný vstup.
SET: potvrzení vstupu.
Hodnota "On" bliká na displeji.
: nastavte hodnotu "On".
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" hodnota bliká po potvrzení "On" hodnoty.
: nastavte "off" hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
POZNÁMKA
"On" a "off" hodnoty nesmí být stejné, protože jinak termostat zůstane neaktivní.
Aktivace dle časové kontroly
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se "Time controlled" – „Časově řízeno“.
SET: stiskněte tlačítko.
Časová kontrola je aktivována.
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se časové rozhraní
SET: stiskněte tlačítko.
Bliká časová hodnota.
: nastavení času.
SET: potvrďte hodnotu a přejděte k další hodnotě.
Nastavení jsou uložena.
Diference termostat – Diferenční termostat
Tato funkce umožňuje regulátoru řídit výstup v závislosti na
teplotním rozdílu dvou teplot. Když dojde k překročení spínací
teploty, je výstup zapnut do doby, než se teploty vyrovnají,
nebo rozdíl teplot klesne pod „Off“ hodnotu. Pro optimální
funkčnost může být rozsah teplot omezen na maximální a
minimální teploty. Je možné i určit a přizpůsobit spínací a
vypínací diferenci termostatu.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se na displeji hodnoty pro nastavení teploty
SET: stiskněte tlačítko.
"T" bliká na displeji (teplota vstupní pro tepelný zdroj).
: vyberte teplotní čidlo - (Nádoba odkud bude předáváno)
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"T" bliká na displeji (teplota vstupní pro cílovou nádrž).
: vyberte teplotní čidlo - (Nádoba kam bude předáváno)
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Hodnota "On" (Spínací diference) bliká po potvrzení vstupů teplotních čidel.
: nastavte hodnotu "On" (spínací diferenci).
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Off" (vypínací diference) hodnota bliká po potvrzení hodnoty "On".
: nastavte hodnotu "off" (vypínací diferenci).
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Definování limitů pro tepelný zdroj / nádobu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí stanovení limitů (max a min) ze zdrojové nádoby
SET: stiskněte tlačítko.
"Max" bliká na displeji (maximální tepota).
: nastavte maximálníσ ρ hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
"Min" (minimální teplota) bliká po potvrzení maximální teploty.
: nastavte na minimální hodnotu.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Definování limity pro cílový zdroj / nádobu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí okno pro nastavení cílové teploty.
SET: stiskněte tlačítko.
"Max" bliká na displeji (maximální teplota cílové nádoby).
: nastavte maximální hodnoty.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Aktivace časové kontroly
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí "Time controlled" – „Řízení časem“
SET: stiskněte tlačítko.
Řízení časem je aktivováno
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí okno pro zadání časových údajů.
SET: stiskněte tlačítko.
Časová hodnota bliká
: nastavte časový interval.
SET: stiskněte, potvrďte hodnotu a přejděte k volbě další hodnoty.
Nastavení jsou uložena.
Time function - Časové funkce
Tato funkce umožňuje kontrolu výstupního zařízení v časovém obobí.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí okno s údaji pro zadání časových intervalů
SET: stiskněte tlačítko.
Na displeji bliká časová hodnota.
: nastavte čas.
SET: potvrďte hodnotu a přejděte k další hodnotě.
Nastavení jsou uložena.
POZNÁMKA
Spínací čas musí být vždy časově určen před vypínací čas.
Interval function – Funkce Interval
U některých typů kolektorů nebo typů instalace konstrukce neumožňuje
snímat teploty na vhodném místě (umístit čidlo, nebo kabel k čidlu, ke
kolektorům). V těchto případech musí být solární okruh krátcce
aktivován v pravidelných intervalech, aby sluncem ohřátá kapalina se
dostala k místu, kde je umístěno čidlo na potrubí. Pokud je tato funkce
aktivována, regulátor automaticky spouští solární čerpadlo v nastavením
intervalu.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí okno pro nastavení času, intervalu a času trvání testu.
SET: stiskněte tlačítko.
Čas zahájení bliká na displeji.
: nastavte čas spuštění.
SET: potvrďte hodnotu a přejděte k další hodnotě.
Po potvrzení časového okna, nastavte "Interval"
(Čas mezi zkouškami).
: nastavte interval
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Po potvrzení Intervalu se rozbliká doba trvání Testu
(Doba, na kterou je čerpadlo zapnuto).
: nastavit dobu trváníσ ρ zkoušky.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nastavení jsou uložena.
Stagnating reduction - Snížení stagnace
Tato funkce zpožďuje konečné nabíjení zásobníku při nabíjecí fázi za
účelem omezení, nebo oddálení stagnace při vysoké teplotě na
kolektorech. Funkce způsobuje, že čerpadlo je opakovaně krátce
zastaveno při vysokých teplotách vznikajících v kolektoru. Aktivací této
funkce výrazně klesá účinnost systému, ale zpožďuje začátek stagnace.
Tuto funkci lze Aktivovat nebo Deaktivovat
POZNÁMKA:
Stagnaci lze omezit zvednutím teploty nabíjení zásobníku na maximum. Přednost má vždy nastavení
maximální teploty zásobníku. Je ale nutné dodržovat další bezpečnostní limity a ochrany proti
vniknutí velmi horké vody do potrubního systému (např. směšovací ventil).
Holidy function - funkce Prázdniny
Tuto funkci je vhodné aktivovat v případě, že bude po určité období
zmenšen, nebo vůbec žádný, odběr teplé vody ze solárního systému
(např. během dovolené).
Kompletně zahřáté nádrže můžou způsobit problém, že solární energie
systému se nebude mít kam ukládat a může dojít až k přehřátí systému,
přetlakování a zbytečnému úniku glykolové směsi.
Když je funkce dovolená aktivována, je přebytečná tepelná energie ze
solárního systému v noci vyzařována přes kolektory. Pokud dojde k nabití zásobníku o 10 K níže než je
maximální teplota nabíjení zásobníku, tak se regulátor snaží systematicky vychladit spodní část
zásobníku v noci, až do stanovené minimální vychlazovací teploty nádrže (viz. Níže)
Tato funkce pracuje vždy s nejnižší prioritou nabíjené nádrže.
Vymezení minimální skladovací nádrže teploty
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se objeví stanovení minimální vybíjecí teplota nádrže
SET: stiskněte tlačítko.
Bliká min hodnota
: Nastavte minimální hodnotu pro vybíjení nádoby
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
POZNÁMKA
Tato funkce by měla být aktivována během dlouhých období nepřítomnosti. Když se vrátíte, prosím,
tuto funkci deaktivovat, aby se předešlo zbytečnému plýtvání energií pomocí solárního systému.
Je možné zadat přesný čas dovolené. Pokud bude určen datum návratu
správně, tak funkce bude deaktivována den před návratem, kdy již
nedojde k vychlazení nádrže, ale bude připravená teplá voda v zásobníku.
Výběr se potvrdí v příslušném okně
Frost protection - Protimrazová ochrana
Když se aktivuje funkce protiúrazová ochrana, solární čerpadlo zapne,
jakmile na kolektorech klesne teplota pod +5 ° C. To ochrání případnou
vodní náplň solárního okruhu proti zamrznutí. Teplo je čerpáno ze
spodní části nabíjecího zásobníku. Pokud se teplota na kolektorech
dostane na +7 ° C dojde k vypnutí solárního čerpadla. Tato funkce je
určena pro solární systémy plněné mrznoucí směsí – vodou.
Tuto funkci lze Aktivovat nebo Deaktivovat
POZOR ! Systém může zamrznout i přes aktivovanou funkce ochrany proti zamrznutí! Protimrazová
ochrana pracuje vždy se zásobníkem s nejvyšší prioritou nabíjení, což by měl být zásobník vyhřívaný v
případě potřeby sekundárním zdrojem. Při výpadku napájení Protimrazová ochrana nefunguje, stejně
tak nefunguje i v případě přerušení nebo zkratování čidla v kolektoru nebo kabelu, během
dlouhodobých období mrazu (vzhledem k omezené vodní kapacitě nádrže), pokud jsou kolektory jsou
umístěny na místech výrazně vystavených větru, je-li mráz se očekáván po dlouhou dobu.
Pro solární systémy instalované v našich klimatických podmínkách (ČR a SR) se doporučuje použití
médium proti zamrznutí.
Anti-legionella function - Protilegionela
Proti Legionella funkce je preventivní opatření na ochranu pitné vody a
hygieny. Pro tento účel, regulátor sleduje teplotu v zásobníku 1. Pokuď
navolené teploty ve funkci antilegionela nebylo dosaženo během
posledních 24 hodin pomocí solárního systému, pak obsah zásobníku
bude promíchán v nastaveném čase pomocí čerpadla a zahřán pomocí
podpůrného ohřevu (funkce Back-u heating). Funkceje navržena tak, aby bylo zajištěno že teplota
celého obsahu zásobníku dosáhne požadované teploty.
Podpůrné vytápění (funkce Back-u heating) může být navolena na druhé funkci. Pokud má topný
systém odpovídající integrovanou funkci, pak záložní topení může být provedeno samostatně. V
případě samostatného záložního vytápění, je důležité zajistit, aby příslušná topná funkce byla
aktivována a aby pracovala synchronně s anti-legionelní funkce. Jakmile zásobník 1 dosáhne
potřebné teploty budou obnoveny všechny běžné činnosti a funkce nastavené v regulaci.
t
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se objeví okno volby.
SET: stiskněte tlačítko.
Nastavte požadovanou teplotu
SET: stiskněte tlačítko.
Nastavte čas zapnutí funkce
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
¨
Display storage tank top function – Zobrazení vrchní
teploty nádrže
Tato funkce slouží pouze jako doplňkové zobrazení teploty vrchní části
nádrže. Neovládá žádný výstup a nemá žádný vliv na běh řízeného
systému.
Aktivace funkce:
Výběrem se potvrdí aktivace funkce v Submenu
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí výběr odpovídajícího čidla
SET: stiskněte tlačítko.
Horní teplotní čidlo bliká.
: nastavte teplotní čidlo.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Nabíjecí nádrž bliká na displeji.
: nastavení zásobníku
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
POZNÁMKA : v nastavení jsou k dispozici dvě „akumulační nádrže“, které jsou nezávislé jedena na
druhé.
.
Data logger function – Zápis dat na SD kartu
Tato funkce aktivuje možnost zápisu měřených hodnot a veškerých
údajů a činností regulace na SD kartu .
Na SD kartu je možné zaznamenávat:
- Teplotu všech senzorů
- Průtok zaznamenaný průtokoměrem
- Výstup z funkce měření tepla/výkonu
- Statut výstupů
: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí výběr čidel k zaznamenání.
SET: stiskněte tlačítko a označte požadovaná čidla k zaznamenání
SET: stiskněte tlačítko a zvolte typy měření k zaznamenání
SET: stiskněte tlačítko a požadované výstupy k zaznamenání
SET: stiskněte tlačítko a nastavte interval doby zápisu
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Pro regulaci TR 0603 mc mohou být použity všechny standardní SD karty.
SD karty musí být formátovány pomocí FAT16. SD kartu vkládejte a
vyjímejte pouze z vypnuté regulace. Zabráníte tím tak případné ztrátě
dat.
Pokud je vložena do regulace SD karta, bude jako výchozí displej
zobrazena následující informace o zápisu dat. Tato obrazovka zmizí po
zmačknutí libovolného tlačítka a místo ní se zobrazí standardní schéma
systému s hodnotou měřených teplot.
Alarm – Alarm
Alarm je vždy zapnut, když regulátor detekuji přednastavený typ chyby
(čidla chyba, chyba interní hodiny, chyba systému, noční oběh, chyba
potrubí).
: stiskněte tlačítko
Zobrazí se chyba na displeji.
: vyberte typ chyby
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Vybrané chyby jsou uvedeny:
Definice chyb
TYP chyby
popis
Senzor error
/ vadné čidlo
Kabel čidla zkrat,
přerušení kabelu čidla, nebo nefunkční čidlo
int. Clock failure
Selhání Interních hodin
Nutné nastavit znovu hodiny. Například po dlouhém výpadku napájení
Systém error
Systémová chyba
Chyba v objemového průtoku v solárním okruhu, nebo sekundární
obvodu
Night circulation
Noční oběh
Samotíž oběhu způsobuje vyhřívání kolektoru v noci - překontrolovat funkci zpětné
klapky
Piping error
Chyba potrubí
Kapalina nebo potrubí může mít špatný oběh, cirkulaci.
Parametry
V továrním nastavení je regulátor nastaven takovým způsobem, že
může být použit při většině aplikací bez nutnosti změny „Parametrů“.
Všechny parametry mohou být upraveny do určité míry, aby vyhovovaly
individuálním požadavkům systému. Pokud jsou prováděny změny
v nastavení, musí se dodržet základní provozní předpisy jednotlivých
komponentů solárního systému.
Ne všechny parametry je možné měnit a upravovat.
Upravovat lze níže uvedené parametry:
Max. temperature storage tank 1
- Max. teplota zásobníku 1
Max. temperature storage tank 2 /3 - Max. teplota zásobníku 2/3
Max. temperature swiming pool
- Max. teplota bazénu
Switch-on tep. diference solar 1
- Zap. teplotní diference sol.1
Switch-off tep. diference solar 1
- Vyp. teplotní diference sol.1
Switch-on tep. diference solar 2/3
- Zap. teplotní diference sol.2/3
Switch-off tep. diference solar 2/3
- Vyp. teplotní diference sol.2/3
Max. collector temperature
- Max. teplota kolektorů
Min. collector temperature
- Min. teplota kolektorů
Switrch-on temp. Diference return increase – Spínací teplota
Switrch-off temp. Diference return increase – Vypínací teplota
Max. temp. Loading circuit 1
- max. teplota nabíjení okr.
Min. temp. Loading circuit 1
- Min. teplota nabíjecího okr.
Loading strategy storage tank 1
- Strategie nabíjení zás.1
Loading strategy storage tank 2/3
- Strategie nabíjení zás.2/3
RPM kontrol pump R1/R2
- Řízení otáček čerpadla R1/R2
Přístup, nastavení a změna jednotlivých parametrů
Přístup k parametrům:
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec.
: vyberte položku menu - "Parametry".
SET: otevřete submenu.
: vyberte parametr ke změně
Změna hodnoty parametru :
V Submenu "Parametry" vyberte parametr ke změně
SET: stiskněte tlačítko.
Na displeji se zobrazí vybraný systém a bliká odpovídající parametr.
: nastavte hodnotu
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Ukončení změny parametru
"Nabíjecí strategie " a "RPM kontrola" je možné nastavit takto:
Nabíjecí strategie zásobníků:
Pro nabíjecí strategii zásobníku lze zvolit buď teplotní rozdíl (dT),
nebo cílovu teplotu (T)
Volba se provede podržení tlačítka SET na cca 2 sec. Poté je možné
navolit (změnit) buď teplotní rozdíl, nebo cílovou teplotu.
Řízení otáček solárního čerpadla (PRM):
Pro řízení otáček je potřeba aktivovat funkci. Aktivace se projeví
označením ANO (JA/YES) v pravém rohu okna funkce. Potvrzení se
provede podržením tlačítka SET podobu cca 2 sec.
Poté se nastaví minimální rychlost. Nastavení probíhá stisknutím SET, a
šipkou se nastaví hodnota minimální rychlosti.
Volba se potvrdí stisknutím SET
Nastavení se uloží
Priorita nabíjení zásobníků
Je-li navolen systém se dvěma zásobníky, je možné upřesnit prioritu
nabíjení jednotlivých zásobníků. Určuje se vždy primární a sekundární
zásobník a jejich vzájemná přednost při nabíjení. Pokud se určí priorita
nabíjení pouze pro jeden zásobník, je druhý zásobník odpojen od
systému a neprobíhá jeho nabíjení.
Nabíjení zásobníku probíhá tak, že pokud dojde k nabití primárního zásobníku, přepíná se
automaticky systém na dobíjení sekundárního zásobníku.
Pokud nastane to, že teplota na kolektorech není dostatečně vysoká pro nabíjení primárního
zásobníku, je automaticky aktivováno nabíjení sekundárního zásobníku pokud splňuje požadavky (je
chladnější než primární zásobník) a je příznivá teplotní diference. Při tomto případě se každých 30
minut provede tes, za účelem ověření, zda teplota na kolektorech nevzroste natolik, aby mohl být
nabíjen primární zásobník. Tento test trvá několik minut, během nichž se sleduje teplota kolektorů.
Po vyhodnocení tohoto procesu regulátor předpoví, zda je možné aby teplota vzrostla dostatečně a
mohl být nabíjen primární zásobník, nebo jestli dalších 30 minut bude dále nabíjet chladnější
sekundární zásobník.
Pokud jsou deaktivovány nabíjecí priority, regulátor začne nabíjet vždy chladnější nádrž, dokud její
teplota nepřekročí teplotu druhé nádrže, poté se přepne na druhou nádrž a takto opakuje, dokud
nejsou nádrže nabity stejně, střídavým způsobem.
Aktivace nabíjecí priority:
SET: stiskněte tlačítko na cca. 2 sec.
: vyberte položku menu "Storage priority" „Priority nabíjení“
SET: stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí
Na displeji se objeví pro aktivaci (ON) pro vypnutí (off)
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec.
Priorita nabíjení zásobníku je aktivována nebo deaktivována.
Zadání nabíjecí priority (je-li nabíjení aktivní)
: stiskněte tlačítko
Na displeji se objeví okno pro stanovení priority.
SET: stiskněte tlačítko.
Nabíjecí priorita bliká.
: nastavit priority.
SET: stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Jazyk
Pro výběr a změnu jazyka podržte
tlačítko SET po cca. 2 sec. , zvolt
požadovaný jazyk z nabídky a
potvrďte stisknutím SET .
Tovární nastavení
Obnovení nastavení z výroby
Stiskněte tlačítko SET pro cca. 2 sec. , vyberte a potvrďte.
Na displeji se zobrazí „Reset všech hodnot“, a po stisknutí SET se
provede Reset. Všechny hodnoty jsou nastaveny na původním
továrním nastavení.
Automatický provoz
V Automatickém provozu jsou všechny hodnoty zobrazeny na displeji. Pohyb po hodnotách se
provádí posunem šipkou nahoru, nebo dolů.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Symbol pro zapnutý solární okruh
Symbol pro dosažení maximální teploty na kolektoru (začátek stagnace)
Symbol pro aktuálně zvolené teplotní čidlo
Symbol pro solární okruh
Symbol pro zásobník
Symbol (vypnuto) pro deaktivaci zásobníku
Zobrazení aktuální naměřené hodnoty na zobrazeném teplotním čidle,
Symbol aktivace protimrazové ochrany
Symbol pro aktivní funkci dovolená
Symbol (max) pro maximální nabití nádrže / bazénu – dosažení max. teploty
Symbol pro bazén
Symbol pro externě řízený bazén
Symbol pro externí výměník tepla
Symbol pro 3-cestný přepínací ventil
Symbol pro čerpadla
Teplotní čidlo min / max zobrazení
Zobrazení min / max hodnot
Resetování min / max hodnot
SET: stiskněte tlačítko pro cca. 2 sec.
Min / max hodnoty jsou nastaveny na aktuální teplotu.
Provozní doba displej pro čerpadla
Zobrazení provozních hodin
(Σ) - celkový počet provozních hodin
(Δ) – provozní hodiny.
Celková provozní doba nemůže být resetována.
Service
Regulátor je z výroby vybaven nejnovější verzí softwaru v době výroby. Pro nahrání nového softwaru
lze použít správce softwaru a přenést aktualizace do regulátoru přes rozhraní RS232.
Další informace v tomto ohledu lze získat od svého prodejce.
10 chyb hledání
Regulátor je kvalitní produkt, koncipovaný pro roky nepřetržitého bezporuchového provozu. Pokud
nastane problém, příčina problému často nespočívá v ovládání, ale v periferních komponentech.
Následuje popis některých z příčin problému, které by měly pomoci provozovateli při přesném
určení poruchy.
Všechny práce na otevřeném regulátoru musí být prováděny odbornou osobou.
Odpojte regulátor od napájení před otevřením.
1) Regulátor nereagujeNa displeji se nic nezobrazuje, ani podsvícení
Možná příčina
Postup
Regulátoru napájení, je
přerušen
Zkontrolujte, zda regulátor
napájecí kabel
Zkontrolujte, zda pojistka pro
napájení
Zkontrolujte pojistku na správce
(Náhradní pojistka se nachází v
případ)
Sekundární příznaky
Na displeji se zobrazí nic
Č. podsvícení displeje
Solární čerpadlo nefunguje, a to navzdory skutečnosti, že přechod-na podmínkách
jsou splněny:
Sekundární
Možná příčina
Postup
příznaky
Zkontrolujte, zda čerpadlo
Čerpadlo symbol Pump napájení
napájecí kabel
v
přerušen
displeji rotuje
Čerpadlo zadřel
Zkontrolujte, zda pojistka v
regulátoru
(Náhradní pojistka se nachází v
případ)
Získejte čerpadlo opět fungovat,
nahradit v případě potřeby
Čerpadlo symbol Maximální skladovací
v
tank teploty
displej neotáčí
bylo dosaženo
Maximální sběratel
Teplota byla
dosaženo
Ve více zásobní nádrž
systémy: systém
zastavil z důvodu priority
test
Minimální sběratel
teplota nemá
bylo dosaženo
Maximální zatížení
Teplota byla
dosaženo
Stagnace snížení
aktivován
Skladovací nádrže deaktivován
Čerpadlo symbol Spínač je nastaven
na ruční provoz a
v
displej neotáčí
výkonu čerpadla je nastaven na
Osvětlení
"Off"
displeje
je červená
Nástroj symbol
bliká
na displeji
Čerpadlo symbol Zkrat nebo přerušení
v
z teplotního čidla
displej neotáčí
Osvětlení
displeje
bliká červeně
• žádné pochybení
Nastavte spínač k
automatickému
operace
Na ovladači, žádost
aktuální hodnoty ze všech
připojených
teplotní čidla
Zkontrolujte, zda všechny vadné
snímače a / nebo
kabel čidla
Solární čerpadlo funguje, a to navzdory skutečnosti, že přechod-na podmínka není
splněny:
Sekundární příznaky Možná příčina
Postup
Čerpadlo symbol v
na displeji rotuje
Bez zavinění
Deaktivovat příslušné
funkce, pokud
nezbytný
Interval funkce je aktivována
Prázdninová funkce se aktivuje
Protimrazová ochrana je
aktivován
Zablokování je aktivována ochrana
Symbol se otáčí
Spínač je nastaven na
Display má červenou ruční provoz a čerpadlo
Nastavte spínač k
automatickému
pozadí
Nástroj je viditelný
symbol
na displeji
výstup je nastaven na "ON"
operace
Solární čerpadlo pracuje, je aktivace podmínka splněna, nicméně, žádné tepelné
dopravy v solární okruh (ne "tekutina oběhu"):
Sekundární příznaky
Možná příčina
Postup
Čerpadlo symbol v
na displeji rotuje
Vzduch je ve sluneční obvodu
Oddělovací ventil je uzavřen
Vodního kamene / kontaminace
solární okruh
Podívejte se na solární okruh pro
leteckou
Podívejte se na izolační ventil
Flush / čisté solární okruh
Solární čerpadlo ukazuje cyklus chování
Sekundární příznaky
Možná příčina
Postup
Teplotní rozdíl příliš
malé
Sběratel senzor nesprávně
umístěn
Upravte teplotní rozdíl na
Parametry menu
Podívejte se na kolektoru čidlo
10,2 Pt1000 hodnoty teplotní čidlo
Potenciálně vadné čidlo lze zkontrolovat pomocí ohmmetr K tomu musí být senzor odpojen,
jeho odporu měřit, a hodnota v porovnání s údaji v následující tabulce. Malé odchylky
jsou přijatelné.
11 Informace okna
Následující informace okna se zobrazují vždy, když se funkce nastavení nejsou úplné, aktivace
funkce není možné, dochází k chybám v systému, nebo některé funkce jsou v současné době aktivní.
Displey
Popis
Opatření
Funkce nemůže být aktivována jako
odpovídající
nastavení jsou neúplné.
Funkce byl deaktivován znovu.
Zkontrolujte a kompletní
nastavení.
Funkce nemůže být aktivována, všechny
výstupy jsou již obsazeny.
Pokud vybraný layout, nebo
jiný
funkce, musí být zachován, tato
funkce
nelze použít.
Při změně systému, všechna nastavení
funkce a parametry jsou reset.
Nastavení, která jsou zapotřebí,
a
který musí být nakonfigurován
znovu,
třeba uvést, v předstihu.
Protimrazová ochrana a bypass
funkce nemůže být aktivována současně.
Zkontrolujte, ochrana proti
zamrznutí koncept.
Některé funkce jsou k dispozici pro
Systémy s bazénem.
V bazénu systémech, tyto
funkce musí být zrušeno.
Není možné, aby přístup k uskladnění priority, Nastavení není nutné se touto
jak zvolený systém má pouze jeden
systém.
zásobníku.
Za účelem ochrany čerpadla z mechanických
zabavení, všech čerpadel je zapnutý
o stručně jednou denně.
Dovolená je aktivována funkce.
Skladovací nádrže je recooled podle
systém.
Systém provádí hygiena-splachování
oběhu potrubí.
"Stagnace redukce" je aktivována.
Systém pracuje při vysoké teplotě
úrovni.
Solární okruh je zastaven, protože
správce vede prioritou
test. Tento test kontroluje, zda místo
druhého-priority akumulační nádrže,
nejprve-prioritou zásobníku může být také
naložené.
Tento test může trvat několik minut, protože
kolektor pole musí být dostatečně vytopit.
Solární okruh je spuštěn kvůli interval
test.
Sběratele teplonosné kapaliny je
přepraveno do senzoru.
Solární okruh je spuštěn v pořadí
na ochranu kolektoru od námrazy nahoru.
Navzdory skutečnosti, že čerpadlo je
běh, teplotní rozdíl
mezi kolektorem a vnější
výměník tepla je příliš velký.
-> Průtok je příliš nízká.
Podívejte se na solární okruh je
hydraulika,
pumpy, ventily, a zavřel-off
zařízení.
Pokud je to nutné, odvzdušnit,
otevřete
zavřel-off zařízení a spláchnout
blokády.
Navzdory skutečnosti, že čerpadlo je
běh, teplotní rozdíl
mezi externí výměník tepla
a skladovací cisterna je příliš velká.
-> Průtok je příliš nízká.
Zkontrolujte zatížení obvodu
hydraulika,
pumpy, ventily, a zavřel-off
zařízení.
Pokud je to nutné, odvzdušnit,
otevřete
zavřel-off zařízení a spláchnout
blokády.
Gravity oběhu způsobuje kolektor
se zahřívá v noci.
Podívejte se na gravitační brzdy
(non-return
ventil) a lhůtě stanovené v
regulátoru.
Solární okruh ukazuje "podezřelých" cyklus
chování.
Podívejte se na kolektoru pole
zásobování a
návrat potrubí, a připojit je
správně
v případě potřeby.
Vnitřní kontrola nastavení
určila konfliktní nastavení, nebo
dvojí rozdělení senzorů.
Zkontrolujte, zda je funkce na
nastavení času.
Poklepejte přidělení snímačů je
přípustné,
a to je určena pouze jako
informace.
Vnitřní kontroly hodnověrnosti
určila konfliktní nastavení.
Podívejte se kód chyby v
operačním
pokyny (kapitola 12) a
Zkontrolujte / správné položky.
Snímač chyba byla zjištěna.
Vyhledejte a zkontrolujte
odpovídající
senzor (y) na displeji menu.
Kabel čidla je přerušen, nesprávně
připojen, nebo je čidlo možná
vadné ..
Zkontrolujte připojení a / nebo
kabel čidla.
Možná zkontrolovat čidlo a
čidlo
kabel pomocí ohmmetr.
Kabel čidla má krátké-elektronické obvody,
nebo
Čidlo je možná vadná.
Zkontrolujte připojení a / nebo
kabel čidla.
Možná zkontrolovat čidlo a
čidlo
kabel pomocí ohmmetr.
Zatížení skladovací nádrže / bazén byl
deaktivovány kvůli skladování priority.
Není-li to chtěl, může být
zatížení
aktivován pomocí skladování
priority nebo
sezóna výběr.
Kolektor je ve stagnaci,
čerpadlo začne jsou blokovány, aby se
nedošlo k poškození.
Vyčkejte, až se ochladí kolektor
dostatečně před stanovování
těchto
hodnoty.
12 věrohodnosti indexy
Vnitřní zjistí věrohodnosti zkontrolovat, zda konfliktní nastavení byly zjištěny v regulátoru.
V tomto případě se zobrazí informační okno kód chyby. Důvody, které způsobují informační
okno se objeví, spolu s odpovídajícími kód chyby, jsou popsány v následující tabulce. Šek
nastavení na regulátoru, a případě nutnosti je opraví.
P1
Maximální teplota zásobníku 1 + switch-na teplotní rozdíl 1
> Maximální teplota kolektoru
P2
Maximální teplota bazén + switch-na rozdíl teplot 2> maximum sběratel
teplota
P3
Maximální teplota zásobníku 3 + switch-na rozdíl teplot 3> maximum
teplota kolektoru
Maximální teplota bazén + switch-na rozdíl teplot 3> maximum sběratel
teplota
P4
Maximální teplota zásobníku 1 + switch-o teplotní rozdíl 2> maximum
teplota kolektoru (systém s 2 kolektoru pole)
P5
Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 1 <switch-off teplotní rozdíl 1
P6
Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 1 <switch-off teploty
Rozdíl 2 (systém se 2 kolektoru pole)
P7
Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 2 <switch-off teplotní rozdíl 2
P9
Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 1 + 5 K <switch-off teplotní rozdíl
1 (Systém s externími výměníkem tepla)
P 10 Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 1 + 5 K <switch-off teplotní rozdíl
2 (systém se 2 kolektoru polí a externí výměník tepla)
P 11 Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 2 + 5 K <switch-off teplotní rozdíl
2 (systém s externím výměníkem tepla)
P 12 Cílové teploty zásobníku 1 <minimální teplota kolektoru
P 13 Cílové teploty zásobníku 1> maximální teplota kolektoru
P 14 Cílové teploty zásobníku 2 <minimální teplota kolektoru
P 15 Cílové teploty zásobníku 2> maximální teplota kolektoru
P 18 Cílové teploty zásobníku 1 + 5 K <minimální teplota kolektoru
(Systém s externím výměníkem tepla)
P 19 Cílové teploty zásobníku 1 + 5 K> maximální teplota kolektoru
(Systém s externím výměníkem tepla)
P 20 Cílové teploty zásobníku 2 + 5 K <minimální teplota kolektoru
(Systém s externím výměníkem tepla)
P 21 Cílové teploty zásobníku 2 + 5 K> maximální teplota kolektoru
(Systém s externím výměníkem tepla)
P 22 Cílové teploty zásobníku 1 <minimální teplota zatížení okruhu 1
P 23 Cílové teploty zásobníku 1 >minimální teplota zatížení okruhu 1
P 24 Cílové teploty zásobníku 2 <minimální teplota zatížení okruhu 1
P 25 Cílové teploty zásobníku 2 >minimální teplota zatížení okruhu 1
P 26 Cílové teploty zásobníku 2 <minimální teplota zatížení okruhu 2
P 28 Přepínač-o rozdílu teplot vnější tepelný výměník + maximální teploty
zásobní nádrž 1> maximální teplota zatížení okruhu 1
P 29 Přepínač-o rozdílu teplot vnější tepelný výměník + maximální teploty
zásobní nádrž 2> maximální teplota zatížení okruhu 1
P 31 Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 1 <switch-off teplotní rozdíl
externí výměník tepla
P 32 Teplotní rozdíl ovládání zásobníku 2 <switch-off teplotní rozdíl
externí výměník tepla
P 33 Rychlé nabíjení "OFF"> cílové teploty zásobníku 1
P 34 Rychlé nabíjení "ON" a RPM kontrola "OFF"
P 35 Oběh "ON", a není čas kontroly a řízení teploty a pulsním ovládáním
P 36 Dovolená funkce a anti-Legionella funkce jsou oba aktivní.
P 37 Dovolená funkce cílové teploty> = maximální teplota zásobníku
13 Právní záruky
V souladu se německé právní úpravy, je 2-leté právní
záruka na tento produkt pro zákazníka.
Prodávající odstraní všechny výrobní a materiálové vady, které se objevují
produktu během záruční doby a vliv na správné fungování
výrobku. Přírodní opotřebení nepředstavuje poruchu.
Žádné právní záruky mohou být nabízeny v případě, že závada může být připsána
na třetí osoby, neodbornou instalací nebo uvedení do provozu, nesprávným
nebo nedbalého zacházení, nevhodné přepravy, nadměrné zatížení, použití
nevhodné vybavení, vadný stavební práce, nevhodný stavební
umístění nebo nesprávnou manipulací nebo použití. Právní záruky tvrzení jsou pouze
být přijat, pokud oznámení o zavinění je poskytována bezprostředně po jejím
objevil. Záruční nároky mají být zaměřeny na prodejce.
Prodávající musí být informována předtím, než záruční nároky jsou zpracovány.
Pro zpracování nárok na záruku přesný popis závad a
faktura / dodacím listu musí být uvedeny.
Prodávající si může vybrat ke splnění zákonné záruky buď opravit, nebo
nahrazení. Pokud výrobek nelze ani opravit ani vyměnit, nebo
Pokud tento nedojde ve vhodné době navzdory specifikace
o prodloužení doby písemně zákazníka, snížení
v hodnotě způsobené zaviněním nahrazuje, nebo, pokud to není dostačující
s ohledem na zájmy koncových zákazníků v úvahu, smlouva
je zrušen.
Jakékoliv další nároky vůči prodávajícímu na základě této zákonné záruky povinnost,
zejména nároky na náhradu škody z důvodu ušlého zisku, ztráta-of-cvičení nebo
nepřímé škody, jsou vyloučeny, pokud tuto odpovědnost je povinné ze zákona.
14 Technické údaje
Teplotní rozdíl správce
Jmenovité napětí
(napětí systému)
230 VAC, 50 Hz
[Nepovinné 115 VAC, 60 Hz]
Max. vlastní
spotřeba
≤2W
Vstupy
6
T1 – T5: teplota nahrávání (Pt1000)
T6: teplotní záznam (Pt1000) nebo pulsní záznam
Dodatečné vstupy
1 x Grundfos Přímý SensorsTM vstupu (průtok a teplota)
Výstupy
3
R1 a R2: TRIAC výstup pro ovládání RPM,
max. spínací proud 1,1 A AC
R3: relé přepínat výstup, max. spínací proud 3,47 AAC
Doplňkové
výstupy
1 x alarm výstup (), potenciální-zdarma kontakt na max SELV. 42 V,max. 2 A
SD karta
Počet predefinovaných
hydraulické
schémata
40
Rozhraní
RS232 a RS485 pro TPC 1 bus
Krytí
IP 20/DIN 40050
Třída ochrany
I
Povolené okolní
teploty
0 to +45 °C
Display
Animovaný grafický LCD s podsvícením
Rozměry L x Š x H
[mm]
170 x 170 x 46
Software třída
A
Typ akce
Type 1.B, 1.Y
Typ upevnění pro
trvale
připojených
kabelů
Type X
Zamýšlené
dopravní
podmínky
Žádné informace
Stupeň znečištění
2
Koule tlaková
zkouška teploty
850 °C
Kategorie přepětí
Třída II (2500 V)
14,1 Výkon data
Výkon
Energie
Pojistka
R1
250 W (230 VAC)/125 W (115 VAC)
Vnitřní pojistka: 1,6 T, 250 V nebo
T 1,6 H 250 V (Littelfuse: 21501.6)
R2
800 W (230 VAC)/400 W (115 VAC)
Vnitřní pojistka: 4 T, 250 V nebo
T 4 H 250 V (Littelfuse: 215004)
NEBEZPEČÍ
Riziko smrti elektrickým proudem!
Pojistky mohou být měněny pouze po odpojení od napájení,
a vyškolený profesionální personál!
Nastavení parametrů
Maximální teplota zásobníku 1 a skladovací nádrže 2:
14,2 parametrů nastavení
Maximální teplota zásobníku 1 a skladovací nádrže 2:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
60 °C
0 °C
95 °C
Při maximální teplota zásobníku 1
(Zásobník 2) je dosaženo, zásobník 1
(skladování
tank 2) není nabita až teplota klesne na
3 K pod stanovenou maximální hodnotu.
Nastavitelný
až do max.
Popis
Maximální teplota pool:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
30 °C
10 °C
45 °C
Jakmile je dosaženo maximální teploty
bazénu,
bazén není nabita, dokud teplota
klesne na 3 K pod stanovenou maximální
hodnotu.
Přepínač-o teplotní rozdíl solární 1 a sluneční 2:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
8K
Switch-off
teplota
rozdíl
K +2
50 K
Když přepínač-o teplotní rozdíl mezi
sběratel a skladovací nádrže je dosaženo,
skladovací nádrže je načten.
Switch-off teplotní rozdíl solární 1 a sluneční 2:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
4K
0K
Přepínač-o
teplota
Rozdíl -2 K
Když switch-off teplotní rozdíl
mezi kolektorem a akumulační nádrže je
dosaženo, plnění
ze zásobníku se zastaví. Rozdíl
mezi přepínačem-o teplotní rozdíl a
switch-off teplotní rozdíl musí být v
minimálně 2 K, a je vyloučen z bytí nastavit
libovolný nižší.
Přepínač-o rozdílu teplot vnější tepelný výměník:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
6K
Když switch-na teplotní rozdíl
mezi sekundární straně vnějšího tepla
výměníku a skladovací nádrže je dosaženo,
skladování
tank je načten. Tato hodnota nemůže být
změněna.
Switch-off rozdílu teplot vnějšího výměníku tepla:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
3K
Popis
Když switch-off teplotní rozdíl mezi
sekundární straně externího výměníku tepla
a skladovací nádrže je dosaženo, plnění
skladovacích
tank se zastaví. Tato hodnota nemůže být
změněna.
Maximální teplota kolektoru:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
130 °C
Minimální
kolektor
teplota
+20 K
180 °C
Jakmile je dosaženo maximální teplota
kolektoru,
solární čerpadlo se vypne. Když teplota
klesne na 3 K pod stanovenou maximální
hodnoty, solární čerpadlo se zapne znovu.
Minimální teplota kolektoru:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
0 °C
0 °C
Maximální sběratel
teplota
-20 K
Teprve když je minimální teplota kolektoru je
dosaženo, a při zvážení dalších switchon
podmínky, se solární čerpadlo spínač
na. Tato hodnota může být zvýšena až na 20
K nižší než
stanovenou maximální teplota kolektoru.
Přepínač-o teplotní rozdíl návratu zvýšení:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
6K
Switch-off
teplota
návratnosti
K +2
50 K
Když přepínač-o teplotní rozdíl mezi
skladovací nádrže teplotu a vytápění návrat
teploty je dosaženo, spínací ventil je
aktivován
a voda protéká zásobníku.
Switch-off teplotní rozdíl vrátit zvýšení:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
3K
0K
Přepínač-o
teplota
návrat -2 K
Když switch-off teplotní rozdíl mezi
skladovací nádrže teplotu a vytápění teploty
vratné vody
je dosaženo, spínací ventil se vrátí do své
původního stavu. Rozdíl mezi přepínačem-o
rozdíl teplot a switch-off teploty
Rozdíl pro návrat zvýšení musí být nejméně
2 K, a je vyloučen z bytí nastavit libovolný
nižší.
Nastavitelný
až do max.
Popis
Maximální teplota zatížení obvodu:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
100 °C
130 °C
Minimální
zatížení obvodu
teplota
+20 K
Když teplota na sekundární straně v
výměníku dosáhne 3 K níže vymezené
maximální hodnota, solární čerpadlo se
zapíná
off a skladovací nádrže zatížení čerpadlo
pokračuje
až k běh. Když teplota klesá zpět dolů
až 10 K nižší než maximální hodnota, solární
čerpadlo
zapne znovu. Pokud je definována maximální
hodnota
je však dosaženo, skladovací nádrže zatížení
čerpadlo i vypne, z bezpečnostních důvodů.
Kdy
se teplota vrátí na nižší než maximální
teploty, zásobník zatížení čerpadla
zapne znovu.
Minimální teplota zatížení obvodu:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
0 °C
0 °C
Maximum
teplota
zatížení obvodu
-20 K
Zásobník zatížení čerpadlo není zapnutý
dokud se teplota na sekundární straně
výměníku tepla dosáhla definován minimální
teplota.
Loading strategie zásobníku 1 a skladovací nádrže 2::
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
8K
2K
50 K
60 °C
0 °C
95 °C
Je možné volit mezi teplotou rozdíl
nakládku a cílové teploty zatížení.
V závislosti na zvolené strategii nakládání,
regulátor buď snaží dodržovat
definované teplotní rozdíl mezi kolektorem
a skladovacích nádrží, nebo pro dosažení
definovaného cíle
teplotu co nejrychleji. Viz kapitola
7.4.2 informace o nastavení.
RPM kontrola čerpadlo R1 a R2:
Továrna
nastavení
Nastavitelný
až
min.
Nastavitelný
až do max.
Popis
50 %
30 %
100 %
Pokud RPM ovládání je aktivováno, výkon na
regulátoru
výstup R1 je regulován pomocí full-wave
paketu kontroly, podle naměřené teploty
hodnoty a regulátor nastavení.
Když RPM kontrola je deaktivován, plná moc
je
přítomen na správce výstup R1. Viz kapitola
7.4.3 informace o nastavení.
Download

Regulace TR 0603 mc