Manuál Servisní
programování
kotlů BAXI
manuál
s elektronikou Siemens LMS
pro nastavení parametrù a montáž regulaèních prvkù
modelové øady Platinum s elektronikou
SIEMENS LMS 15
Leden 2013
OBSAH
1. Možnosti připojení regulačních prvků ................................................................................... 2
2. Vstup do úrovně pro nastavení............................................................................................. 3
3. Funkce pro měření spalin ..................................................................................................... 4
4. Funkce zablokování regulátoru QAA75 ................................................................................ 5
5. Ovládací panel-zobrazení-displej ......................................................................................... 7
6. Programování-tabulka nastavení.......................................................................................... 8
7. Tabulky hodnot odporu čidel ............................................................................................... 26
8. Vysvětlení symbolů ............................................................................................................. 27
9. Kódy chyb - výňatek ........................................................................................................... 28
10. Kódy údržby...................................................................................................................... 31
11. Provozní fáze řídící aregulační centrály LMS ................................................................... 31
1. MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ REGULAČNÍCH PRVKÙ
Elektronické jednotky LMS Siemens používají dva protokoly pro komunikaci:
Tyto protokoly navzájem mezi sebou komunikují a předávají si informace.
1. LPB protokol je využíván pro komunikaci mezi jednotlivými kotly s LMS a regulátory Siemens RVS (dříve
RVA, LMU,...), případně vzdálenou správou.
Pro tento typ protokolu musí být použit Interface OCI 345.
2. BSB protokol je využíván pro interní připojení rozšiřovacích a pomocných modulů k jedné LMS:
-přístroj QAA 75 (max. 4 kusy)
-clip-in AGU 2.550 nebo modul AVS 75.391 (max. 3 kusy)
2
2. VSTUP DO ÚROVNĚ PRO NASTAVENÍ
Kotle modelové řady Platinum jsou vybaveny deskou elektroniky LMS 15 a obslužnou jednotkou QAA75.
Jednotka QAA 75 slouží rovněž jako servisní přístroj k programování desek elektroniky LMS14 kotlů BAXI
DuoTec-MP.
Jednotka QAA 75 může rovněž sloužit jako prostorový přístroj (regulátor) topných okruhů.
Přiřazení přístroje k topným okruhům 1 až 3 je nutno nastavit na řádku 40.
Mohou být současně použity, při správném adresování až 4 přístroje.
Volba úrovní pro nastavení a položek menu pro konečného uživatele a odborníky na topení se provádí
následně:
Jednotka QAA 75 musí být v základním zobrazení.
1. Krátce stlačte symbol MENU (pozice 1) - zobrazí se položka info
2. Současně stlačte tlačítko MENU (pozice 1) a tlačítko
(pozice 3) po dobu cca 6 vteřin, až se zobrazí název: Konečný
uživatel
3. Otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava na úroveň Technik a
potvrďte zmáčknutím otočného kolečka (pozice 2)
4. Zadejte heslo pro přístup do úrovně Technik otočným kolečkem a
následným stlačením kolečka (pozice 2) volbu potvrďte.
Heslo pro přístup je: 10101.
Obdobně je možno vstoupit do úrovně Uvedení do provozu
2
3
1
6. Otáčením a stiskem kolečka (pozice 2) vyberte pro zvolenou úroveň potřebnou položku z menu a
nastavte požadované hodnoty (Viz dále PROGRAMOVÁNÍ - Tabulka nastavení)
5. Pro návrat do základního zobrazení opakovaně krátce stlačte tlačítko MENU (pozice 1)
ÚROVNĚ PRO NASTAVENÍ
Konečný uživatel
Uvedení do provozu vč.konečného uživatele
Technik vč.konečného uživatele a uvedení do provozu (chráněno heslem 10101)
OEM obsahuje všechny ostatní úrovně a je chráněno neveřejným heslem
Zobrazení položek menu je závislé na zvolené úrovni pro nastavení = programování (viz tabulka).
Nemusí tedy být vždy zobrazeny všechny položky menu.
Příklad položek pro úroveň Konečný uživatel:
Čas a datum
Obslužná jednotka
Časový program Topný okruh 1
Časový program Topný okruh 2
Časový program 3/TO3
Časový program 4/TV
Časový program 5
Prázdniny Topný okruh 1
Prázdniny Topný okruh 2
Prázdniny Topný okruh 3
Topný okruh 1
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Příprava TV
Bazén
Kotel
Zásobník TV
Poruchy
Údržba / servis
Diagnostika Zdroj tepla
Diagnostika Spotřebič tepla
3
3. FUNKCE PRO MĚŘENÍ SPALIN
Kotle modelové řady Platinum jsou vybaveny plynovou armaturou Siemens s gas-adaptivní funkcí.
Samonastavení plynové armatury si provádí deska elektroniky LMS 15 na základě měření ionizačního
proudu při hoření.
Důležité pro tento systém spalování je dodržet základní funkční stavy:
1. Zabezpečit dostatečný tlak v plynovém potrubí (21 mbar).
2. Správně smontovat spalinovou cestu (viz. Technické podklady Platinum).
3. Dostatečný tlak v otopné soustavě.
POSTUP pro překontrolování měření emisí:
1. Regulátor QAA 75 musí být v základním zobrazení, aby jsme mohli provést aktivaci této funkce.
2. Současně stlačte tlačítko MENU (pozice 1) a tlačítko
(pozice 3) po dobu cca 6 sekund;
na displeji se vám zobrazí nápis: Funkce kominík;
otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava na popis: Funkce vypnutí regulátoru;
krátce stlačte otočné kolečko (pozice 2).
3. Zobrazí se Vám na displeji text: 304: Vypnutí regulátoru.
4. Krátce stlačte otočné kolečko (pozice 2) a následně se rozbliká hodnota v procentech (0-100%);
otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava nebo doleva na požadovanou hodnotu modulace;
pro potvrzení nastavené hodnoty krátce stlačte otočné kolečko (pozice 2).
5. Pro ukončení této funkce krátce stlačte tlačítko MENU (pozice 1) a regulátor se vrátí do základního
zobrazení;
3
1
2
4
4. FUNKCE ZABLOKOVÁNÍ REGULÁTORU QAA 75
Pro případ, že si zákazník přeje zablokovat regulátor, aby nedocházelo k přeprogramování jednotky QAA 75
cizím zásahem, je možno použít dvě funkce:
pro ovládání.
1. Zablokování OBSLUHY - tato funkce zablokuje otočné kolečko a tlačítko
Funkce (zablokování obsluhy) se dá deaktivovat v úrovni technik.
2. Zablokování PROGRAMOVÁNÍ - tato funkce nezablokuje nastavení prostorové teploty otočným
kolečkem, standby / provoz po stlačení tlačítka
, ale všechny programovací funkce topných
okruhù.
Tuto funkci lze deaktivovat až po zaktivování funkce (dočasné odblokování).
POSTUP pro aktivaci / deaktivaci funkce zablokování OBSLUHY:
1. Regulátor QAA 75 musí být v základním zobrazení, aby jsme mohli provést aktivaci / deaktivaci této
funkce.
2. Stlačte krátce tlačítko MENU (pozice 1) a poté stlačte současnì tlačítka MENU a
po
dobu cca 6 sekund.
Na displeji se zobrazí nápis Konečný uživatel.
Otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava na úroveň Technik a potvrďte stlačením otočného kolečka
(pozice 2).
Zadejte heslo pro přístup 10101.
Otočným kolečkem(pozice 2) otočením doprava nastavte položku Obslužná jednotka a potvrďte
stlačením otočného kolečka (pozice 2).
Otočným kolečkem (pozice 2) otočením doprava nastavte položku Zablokování obsluhy a potvrďte
stlačením otočného kolečka (pozice 2).
Následně se přerušovaně rozbliká hodnota Vyp.
Otočte otočným kolečkem doprava na hodnotu Zap a potvrďte ho následným stlačením otočného
kolečka.
Pro návrat do základního zobrazení použijte opakovaného krátkého stlačení tlačítka MENU .
3
1
2
3.Pro deaktivaci této funkce postupujte stejně od bodu 2
5
4. FUNKCE ZABLOKOVÁNÍ REGULÁTORU QAA 75
POSTUP pro aktivaci / deaktivaci funkce zablokování PROGRAMOVÁNÍ:
1. Regulátor QAA 75 musí být v základním zobrazení, aby jsme mohli provést aktivaci této funkce.
2. Stlačte ktrátce tlačítko MENU (pozice 1) a poté se Vám zobrazí nápis Info.
Otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava na řádek Obslužná jednotka a potvrďte následným
stlačením kolečka (pozice 2).
Otočte doprava otočným kolečkem (pozice 2) na řádek Zablokování progamování a opět potvrďte
stlačením otočného kolečka. Rozbliká se hodnota Vyp.
Otočením otočného kolečka doprava změňte hodnotu na Zap a následně potvrďte stlačením otočného
kolečka (pozice 2).
Pro deaktivaci této funkce postupujte následovně:
1. Krátce stlačte tlačítko MENU (pozice 1) a zobrazí se Vám položka Info.
Následně současně stlačte dlouze tlačítko
(pozice 3) a otočné kolečko (pozice 2) po dobu cca
6 sekund.
Zobrazí se Vám nápis Programování dočasně odblokováno.
2. Otočným kolečkem (pozice 2) otočte na řádek Obslužná jednotka a potvrďte stlačením otočného kolečka
(pozice 2).
Otočením otočného kolečka doprava nastavte na řádek Zablokování programování a potvrďte stačením
otočného kolečka (pozice 2).
Rozbliká se hodnota Zap a otočným kolečkem (pozice 2) otočte doprava na hodnotu Vyp.
Následně potvrďte stačením otočného kolečka (pozice 2).
Pro návrat do základního zobrazení opakovaně krátce stlačte tlačítko MENU .
3
1
2
6
6. PROGRAMOVÁNÍ - Tabulka nastavení
• Parametry uvedené v tabulce se však nemusí všechny zobrazovat na displeji, jejich zobrazení je závislé
na výrobní verzi zařízení.
Funkce
Jednotky
Obslužný
řádek
Čas a datum
Hodiny / minuty
Den / měsíc
Rok
Začátek letního času
Konec letního času
h:min
den.měsíc
rok
den.měsíc
den.měsíc
1
2
3
5
6
Obslužná jednotka
Tyto parametry jsou viditelné pouze na prostorovém přístroji!
Jazyk
Info: Dočasně / Trvale
Zobrazení poruchy: Kód / Kód a text
Kontrast zobrazení
Zablokování obsluhy: Vypnuto / Zapnuto
Zablokování programování: Vypnuto / Zapnuto
Zajistit základní nastavení obslužné jednotky: Ne / Ano
Tento parametr je viditelný pouze na prostorovém přístroji!
Aktivovat základní nastavení obslužné jednotky Ne / Ano
Použití jako: Prostor. přístroj 1, Prostor. přístroj 2, Prostor. přístroj Č,
Obslužný přístroj, Servisní přístroj
Tento parametr je viditelný pouze na prostorovém přístroji!
Přiřazení prostor. přístroje 1: Topný okruh 1, Topný okruh 1 a 2
Tento parametr je viditelný pouze na prostorovém přístroji,
protože kotlová obslužná jednotka je na obslužný přístroj
pevně naprogramována!
Obsluha TO2: Společně s TO1, nezávisle
Obsluha TO3: Společně s TO1, nezávisle
Působení prezenčního tlačítka:
Žádný / Topný okruh 1, Topný okruh 2, společně
Tento parametr je viditelný pouze na prostorovém přístroji!
Kalibrace čidla prostoru
Tento parametr je viditelný pouze na prostorovém přístroji!
Verze přístroje
20
22
23
25
26
27
30
31
40
42
44
46
48
°C
54
70
Radio
Tento parametr je viditelný pouze tehdy, je-li použit radiový prostorový přístroj!
Prostor. přístroj 1:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Prostor. přístroj 2:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Prostor. přístroj 3:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Venkovní čidlo:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Zesilovač:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Obslužný přístroj 1
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Obslužný přístroj 2:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Obslužný přístroj 3:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
130
131
132
133
134
135
136
137
7
Funkce
Jednotky
Servisní přístroj:
Chybí / Provozně připraven / Žádný příjem / Vyměnit baterie / Vymazat data
Vymazání všech přístrojů: Ne / Ano
Obslužný
řádek
138
140
Časový program Topný okruh 1
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty: Ne / Ano
500
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
501
502
503
504
505
506
516
Časový program Topný okruh 2
Tento parametr je viditelný pouze tehdy, pokud existuje topný okruh 2!
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty: Ne / Ano
520
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
521
522
523
524
525
526
536
Časový program 3 / TO3
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty: Ne / Ano
540
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
541
542
543
544
545
546
556
Časový program 4 / TV
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty: Ne / Ano
560
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
561
562
563
564
565
566
576
Časový program 5
Předvolba Po – Ne:
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne / Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
8
600
h/min
h/min
h/min
h/min
h/min
601
602
603
604
605
Funkce
Jednotky
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty: Ne / Ano
h/min
Obslužný
řádek
606
616
Prázdniny Topný okruh 1
Předvolba: Perioda 1.....8
Start
Konec
Druh provozu: Protimrazová ochrana / Útlum
Prázdniny Topný okruh 2
641
642
643
648
Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 2!
Předvolba: Perioda 1.....8
Začátek
Konec
Druh provozu: Protimrazová ochrana / Útlum
Prázdniny Topný okruh 3
den.měsíc
den.měsíc
den.měsíc
den.měsíc
651
652
653
658
Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 3!
Předvolba: Perioda 1.....8
Začátek
Konec
Druh provozu: Protimrazová ochrana / Útlum
den.měsíc
den.měsíc
651
652
653
658
Topný okruh 1
Žádaná teplota: Komfort
Žádaná teplota: Útlum
Žádaná teplota: Protimrazová ochrana
Strmost topné křivky
Posun topné křivky
Adaptace topné křivky: Vypnuto / Zapnuto
Automatika léto / zima
Denní topná mez
Min. žádaná teplota náběhu
Max. žádaná teplota náběhu
Žádaná teplota náběhu prostorového termostatu
Vliv prostoru
Omezení teploty prostoru
Rychlé natopení
Rychlý útlum: Vyp / Až do útlumové žádané hodnoty /
Až do žádané hodnoty mrazové ochrany
Optimalizace zapnutí Max
Optimalizace vypnutí Max
Začátek zvýšení útlumové žádané teploty
Konec zvýšení útlumové žádané teploty
Trvalý chod čerpadla: Ne / Ano
Ochrana proti přehřátí čerpadlového topného okruhu: Vypnuto / Zapnuto
Převýšení na směšovači
Doba chodu pohonu
Funkce vysoušení nové podlahy:
Vyp /Topení/Zrání podlahy/Topení-Zrání/Ručně
Žádaná teplota vysoušení nové podlahy - ručně
Aktuální žádaná hodnota vysoušení nové podlahy
Aktuální den vysoušení nové podlahy
Odběr přebytečného tepla: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
S vyrovnávacím zásobníkem: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
S předregulací / podávací čerpadlo: Ne / Ano
Snížení otáček čerpadla: Provozní hladina / křivka
Min. otáčky čerpadla
Max. otáčky čerpadla
Korekce křivky při 50% otáčkách
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
%
˚C
˚C
minuty
minuty
˚C
˚C
˚C
sekundy
˚C
°C
%
%
%
710
712
714
720
721
726
730
732
740
741
742
750
760
770
780
790
791
800
801
809
820
830
834
850
851
855
856
861
870
872
880
882
883
888
9
Funkce
Jednotky
Korekce otáček dle žádané teploty náběhu: Ne / Ano
Přepínání provozní úrovně: Ochrana proti zanrznutí / Útlum / Komfort
Přepínání druhu provozu: Žádný / Ochranný / Útlum / Komfort / Automat
Obslužný
řádek
890
898
900
Topný okruh 2 Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 2!
Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Útlum
Žádaná teplota Protimrazová ochrana
Strmost topné křivky
Posun topné křivky
Adaptace topné křivky: Vypnuto / Zapnuto
Předěl vytápění léto / zima
Předěl vytápění denní
Žádaná teplota topné vody - minimum
Žádaná teplota topné vody - maximum
Žádaná teplota prostorového termostatu
Vliv prostoru
Omezení prostorové teploty
Rychlý zátop
Rychlý útlum: Vyp / Až do útlumové žádané hodnoty /
Až do žádané hodnoty mrazové ochrany
Optimalizace zapínání Max
Optimalizace zapínání Min
Útlum - Zvýšení --začátek
Útlum - Zvýšení --konec
Trvalý běh čerpadla: Ne / Ano
Ochrana proti přehřátí čerpadlového okruhu: Vypnuto / Zapnuto
Převýšení směšovače
Doba běhu pohonu
Funkce vyhřívání nové podlahy
Vyp /Topení/Zrání podlahy/Topení-Zrání/Ručně
Žádaná hodnota vyhřívání nové podlahy - Ručně
Aktuální žádaná hodnota vyhřívání nové podlahy
Aktuální den vyhřívání nové podlahy
Úbytek převýšení teploty: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
S vyrovnávacím zásobníkem: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
S předregulátorem / podávací čerpadlo: Ne / Ano
Redukce otáček čerpadla: Provozní hladina / křivka
Otáčky čerpadla Minimum
Otáčky čerpadla Maximum
Korekce křivky při 50% otáčkách
Korekce žádané hodnoty topné vody regulace otáček: Ne / Ano
Přepínání provozní úrovně: Ochrana proti zanrznutí / Útlum / Komfort
Přepínání druhu provozu: Žádný / Ochranný / Útlum / Komfort / Automat
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
%
°C
°C
minuty
minuty
°C
°C
°C
°C
°C
%
%
%
1010
1012
1014
1020
1021
1026
1030
1032
1040
1041
1042
1050
1060
1070
1080
1090
1091
1100
1101
1109
1120
1130
1134
1150
1151
1155
1156
1161
1170
1172
1180
1182
1183
1188
1190
1198
1200
Topný okruh 3 Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 3!
Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Útlum
Žádaná teplota Protimrazová ochrana
Strmost topné křivky
Posun topné křivky
Adaptace topné křivky: Vypnuto / Zapnuto
Předěl vytápění léto / zima
Předěl vytápění denní
Žádaná teplota topné vody - minimum
Žádaná teplota topné vody - maximum
Žádaná teplota prostorového termostatu
10
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
1310
1312
1314
1320
1321
1326
1330
1332
1340
1341
1342
Funkce
Vliv prostoru
Omezení prostorové teploty
Rychlý zátop
Rychlý útlum: Vyp / Až do útlumové žádané hodnoty /
Až do žádané hodnoty mrazové ochrany
Optimalizace zapínání Max
Optimalizace zapínání Min
Útlum - Zvýšení --začátek
Útlum - Zvýšení --konec
Trvalý běh čerpadla: Ne / Ano
Ochrana proti přehřátí čerpadlového okruhu: Vypnuto / Zapnuto
Převýšení směšovače
Doba běhu pohonu
Funkce vyhřívání nové podlahy
Vyp /Topení/Zrání podlahy/Topení-Zrání/Ručně
Žádaná hodnota vyhřívání nové podlahy - Ručně
Aktuální žádaná hodnota vyhřívání nové podlahy
Aktuální den vyhřívání nové podlahy
Úbytek převýšení teploty: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
S vyrovnávacím zásobníkem: Ne / Ano
S předregulátorem / podávací čerpadlo: Ne / Ano
Redukce otáček čerpadla: Provozní hladina / křivka
Otáčky čerpadla Minimum
Otáčky čerpadla Maximum
Korekce křivky při 50% otáčkách
Korekce žádané hodnoty topné vody regulace otáček: Ne / Ano
Přepínání provozní úrovně: Ochrana proti zanrznutí / Útlum / Komfort
Přepínání druhu provozu: Žádný / Ochranný / Útlum / Komfort / Automat
Jednotky
Obslužný
řádek
%
°C
°C
1350
1360
1370
1380
minuty
minuty
°C
°C
1390
1391
1400
1401
1409
1420
1430
1434
1450
°C
°C
°C
%
%
%
1451
1455
1456
1461
1470
1472
1480
1482
1483
1488
1490
1498
1500
Příprava TV
Jmenovitá žádaná teplota
Útlumová žádaná teplota
Způsob řízení ohřevu TV:
24 hod/den l Časové programy Topení I Časový program 4/TV
Přednost nabíjení:
Absolutní / Klouzavá / Žádná / MK Klouzavá / PK Absolutní
Funkce Legionella: Vypnuto / Periodicky / Pevný den v týdnu
Funkce Legionella periodicky
Funkce Legionella fixně:
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek,Sobota, Neděle
Čas legionelní funkce
Žádaná teplota funkce Legionella
Doba trvání funkce Legionella
Cirkulační čerpadlo funkce Legionella: Vypnuto / Zapnuto
Spuštění cirkulačního čerpadla: Časový program 3/TOČ I Spuštění ohřevu pitné vody I
Časový program 4/TV I Časový program 5
Taktovací provoz cirkulačního čerpadla: Vypnuto / Zapnuto
Žádaná teplota cirkulace
Přepnutí druhu provozu: Žádný / Vypnuto / Zapnuto
°C
°C
1610
1612
1620
1630
1640
1641
1642
°C
minuty
°C
1644
1645
1646
1647
1660
1661
1663
1680
Okruh spotřebičů 1
Žádaná teplota náběhu
Přednost nabíjení TV
Snížení zvýšené teploty: Vypnuto / Zapnuto
S vyrovnávacím zásobníkem: Ne / Ano
S předregulátorem / podávací čerpadlo: Ne / Ano
°C
1859
1874
1875
1878
1880
Okruh spotřebičů 2
11
Funkce
Žádaná teplota náběhu
Přednost nabíjení TV
Snížení zvýšené teploty: Vypnuto / Zapnuto
S vyrovnávacím zásobníkem: Ne / Ano
S předregulátorem / podávací čerpadlo: Ne / Ano
Jednotky
Obslužný
řádek
°C
1909
1924
1925
1928
1930
°C
1959
1974
1975
1978
1980
°C
°C
2055
2056
2065
2070
2080
Okruh bazénu
Žádaná teplota náběhu
Přednost nabíjení TV
Snížení zvýšené teploty: Vypnuto / Zapnuto
S vyrovnávacím zásobníkem: Ne / Ano
S předregulátorem / podávací čerpadlo: Ne / Ano
Bazén
Žádaná teplota solárního ohřevu
Žádaná teplota zdroje tepla
Přednost nabíjení ze soláru: Ne / Ano
Max. teplota bazénu
S připojením soláru: Ne / Ano
°C
Předregulace
Omezení teploty náběhu Minimum
Omezení teploty náběhu Maximum
Podávací čerpadlo při blokaci kotle: Vypnuto / Zapnuto
Zvýšení teploty směšování
Doba běhu pohonu
Předregulace / podávací čerpadlo:
Před vyrovnávacím zásobníkem / Po vyrovnávacím zásobníku
°C
°C
°C
2110
2111
2121
2130
2134
2150
Kotel
Min. žádaná teplota
Max. žádaná teplota
Žádaná teplota ručního provozu
Minimální doba chodu hořáku
Minimální doba klidu hořáku
Teplotní diference přerušení doby klidu hořáku
Doba doběhu čerpadla
Doba doběhu čerpadla po provozu TV
Kotlové čerpadlo při zablokování-odstavení kotle: Vypnuto / Zapnuto
Režim vytápění a přípravy TV:
Jen provoz topení / Provoz topení a TUV
Teplotní diference maximální
Teplotní diference nominální
Modulace čerpadla: Žádná / Dle potřeby / Žádaná hodnota kotle / Zvýšení teploty
jmenovité / Výkon hořáku
Otáčky čerpadla Minimum
Otáčky čerpadla Maximum
Jmenovitý výkon kotle
Výkon základního stupně
Výkon při min. otáčkách čerpadla
Výkon při max. otáčkách čerpadla
Max. výkon ventilátoru v topném provozu
Max. výkon ventilátoru při provětrání
Max. výkon ventilátoru v režimu TV
Vypnutí ventilátoru při topném provozu: Vypnuto / Zapnuto
Zpoždění vypnutí ventilátoru
Zpoždění regulátoru: Vypnuto / Jen topný provoz / Provoz topení a TV
Prodleva regulace výkonu ventilátoru
12
°C
°C
°C
minuty
minuty
°C
minuty
minuty
2210
2212
2214
2241
2243
2245
2250
2253
2301
2305
°C
°C
2316
2317
2320
%
%
2322
2323
2330
2331
2334
2335
2441
2442
2444
2445
2446
2450
2452
%
%
sekundy
Funkce
Doba prodlevy regulace výkonu ventilátoru
Spínací diference topného okruhu Zapnuto
Spínací diference topného okruhu Vypnuto Min
Spínací diference topného okruhu Vypnuto Max
Spínací diference TV Zapnuto
Spínací diference TV Vypnuto Min
Spínací diference TV Vypnuto Max
Vypnutí tlakového spínače-presostatu: Zábrany při startu / Rušivý stav
Jednotky
sekundy
°C
°C
°C
°C
°C
°C
Obslužný
řádek
2453
2454
2455
2456
2460
2461
2462
2500
Kaskády
Strategie řízení: Později zapnout, dříve vypnout /
Později zapnout, později vypnout / Dříve zapnout, později vypnout
Uvolňovací integrál dalšího zdroje
Zpětný integrál dalšího zdroje
Blokování opětovného zapnutí
Prodleva zapnutí následujícího zdroje
Automat. přepínání pořadí zdrojů
Automat. omezení pořadí zdrojů:
Žádný / První / Poslední / První a Poslední
Vedoucí zdroj: Kotel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Žádaná teplota zpátečky Minimum
Min. teplotní diference anuloidu
3510
°C
°C
sekundy
minuty
hodiny
°C
°C
3530
3531
3532
3533
3540
3541
3544
3560
3590
Solár
Teplotní diference Zapnuto
Teplotní diference Vypnuto
Min. teplota nabíjení zásobníku TV
Teplotní diference vyrovnávacího zásobníku Zapnuto
Teplotní diference vyrovnávacího zásobníku Vypnuto
Min. teplota nabíjení vyrovnávacího zásobníku
Teplotní diference bazénu Zapnuto
Teplotní diference bazénu Vypnuto
Min. teplota nabíjení bazénu
Přednost nabíjení zásobníku:
Žádný / Zásobník pitné vody (TV) / Vyrovnávací zásobník
Nabíjecí doba u relativní přednosti
Čekací doba u relativní přednosti
Čekací doba u paralelního provozu
Zpoždění druhého čerpadla
Funkce startu kolektoru
Min. doba chodu čerpadla kolektoru
Funkce startu kolektoru Zapnuto
Funkce startu kolektoru Vypnuto
Gradient funkce start kolektoru
Ochrana kolektoru proti zamrznutí
Ochrana kolektoru proti přehřátí
Teplota varu náplně soláru
Nemrznoucí směs:
Žádný / Ethylenglykol / Propylenglykol / Ethylen a Propylenglykol
Koncentrace nemrznoucí směsi
Průtok čerpadla
Hodnota pulzu průtoku
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3822
minuty
minuty
minuty
sekundy
3825
3826
3827
3828
3830
3831
3832
3833
3834
3840
3850
3860
3880
sekundy
h:min
h:min
min/°C
°C
°C
°C
litry/h
litry
3881
3884
3887
°C
°C
4102
4110
4130
Kotel na dřevo
Blokace ostatních zdrojů tepla: Vypnuto / Zapnuto
Žádaná teplota Minimum
Teplotní diference Zapnuto
13
Funkce
Teplotní diference Vypnuto
Porovnávací teplota:
Čidlo TV B3 / Čidlo TV B31 / Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4 / Čidlo vyrovnávacího
zásobníku B41 / Žádaná hodnota topné vody / Žádaná hodnota Minimum
Doba doběhu čerpadla
Jednotky
Obslužný
řádek
°C
4131
4133
minuty
4140
Vyrovnávací zásobník - akumulace
Automatická blokace zdroje tepla: Žádná / S B4 / S B4/B41
Spínací diference automatické blokace zdroje
Teplotní diference vyrovnávací zásobník / TO pro uvolnění zdroje
Min. teplota nabíjení pro topný okruh
Max. teplota nabíjení
Teplota zpětného chlazení vyrovnávacího zásobníku
Zpětné chlazení kotlem do TV / TO: Vypnuto / Zapnuto
Zpětné chlazení kolektorem: Vypnuto / Léto / Trvale
Se solárním zapojením: Ne / Ano
Diference ZAP přepouštění vratné vody
Diference VYP přepouštění vratné vody
Teplota přepínání vratné vody: S B4 / S B41 / S B42
Působení přepouštění vratné vody: Snížení teploty / Zvýšení teploty
Nabíjení dle aktuálního požadavku na teplo: Vypnuto / Topný provoz / Trvale
Min. teplota plného nabití
Čidlo úplného nabití: S B4 / S B42 / 41
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
4720
4721
4722
4724
4750
4755
4756
4757
4783
4790
4791
4795
4796
4810
4811
4813
Zásobník ohřáté pitné vody (TV)
Parametry jsou odvislé od hydraulického systému!
Předstih nabíjení
Převýšení žádané teploty náběhu
Převýšení přehřátí TV
Způsob nabití: Dobití / Úplné nabití / Úplné nabití Legionella / 1. nabití Legionella
Spínací diference
Omezení doby nabíjení
Ochrana proti vybíjení: Vypnuto / Trvale / Automaticky
Teplota nabití Maximum
Teplota ochlazené zpátečky
Zpětné chlazení kolektoru: Vypnuto / Léto / Trvale
Druh provozu elektr. topného tělesa:
Náhrada / Léto / Trvale
Uvolnění elektr. topného tělesa:
24h/den I Ohřev pitné vody I Časový program 4/TV
Regulace elektr. topného tělesa: Externí termostat / Čidlo teploty TV
Automatické spuštění-Push: Vypnuto / Zapnuto
Snížení teploty přehřátí: Vypnuto / Zapnuto
S vyrovnávacím zásobníkem: Ne / Ano
S předregulátorem / Podávací čerpadlo: Ne / Ano
Se solárním připojením: Ne / Ano
Otáčky čerpadla Minimum
Otáčky čerpadla Maximum
Otáčky P-Band Xp
Doba nastavení otáček Tn
Otáčky vydržecí doby Tv
Strategie přečerpávání TV: Trvale / Provoz ohřevu pitné vody
Meziokruh dobíjení
Nabíjení TV cirkulace nárůst
Překročení teploty cirkulačního okruhu Max
Náběhová teplota zpoždění
Prop. pásmo teploty náběhu Xp
14
minuty
°C
°C
°C
minuty
°C
°C
5011
5020
5021
5022
5024
5030
5040
5050
5055
5057
5060
5061
%
°C
sekundy
sekundy
°C
°C
°C
sekundy
°C
5062
5070
5085
5090
5092
5093
5101
5102
5103
5104
5105
5130
5139
5140
5141
5142
5143
Funkce
Int. žád.teploty náběhu Tn
Der. žád. teploty náběhu Tv
Úplné nabití s B36: Ne / Ano
Min diference teploty pro start Q33
Zpomalení překročení teploty cirkulačního okruhu
Jednotky
sekundy
sekundy
°C
sekundy
Obslužný
řádek
5144
5145
5146
5148
5151
Konfigurace
Topný okruh 1: Vypnuto I Zapnuto
Topný okruh 2: Vypnuto I Zapnuto
Topný okruh 3: Vypnuto I Zapnuto
Čidlo teploty TV: Čidlo teploty TV B3 / Termostat
Ovládací prvek TV Q3:
Žádný požadavek / Nabíjecí čerpadlo / Obtokový ventil
Základní pozice ventilu TV:
Poslední požadavek / Topný okruh / Pitná voda
Oddělené spínání TV: Vypnuto / Zapnuto
Typ kontaktu pro ventil TV:
Pozice Zapnuto TV / Pozice zapnuto topný okruh
Řízení kotlového čerpadla / TV:
Všechny požadavky / Jen požadavek TO1/TV
Solární akční člen: Nabíjecí čerpadlo / Obtokový ventil
Externí solární výměník:
Společně / Zásobník pitné vody / Vyrovnávací zásobník
Kombinovaný zásobník: Ne / Ano
Relé výstup QX1
Žádný / Cirkulační čerpadlo / Elektr. topná vložka TV K6 / Čerpadlo kolektoru Q5 /
Čerpadlo spotřebitelského okruhu VK1 Q15 / Kotlové čerpadlo Q1 / Výstup alarmu
K10 / Čerpadlo topného okruhu TO3 Q20 / Čerpadlo spotřebitelského okruhu VK2
Q18 / Podávací čerpadlo Q14 / Uzavírací ventil zdroje tepla Y4 / Čerpadlo kotle na
tuhá paliva Q10 / Časový program 5 K13 / Zpětný ventil vyrovnávacího zásobníku
Y15 / Externí čerpadlo Soláru. Výměník K9 / Řídící člen Solárního vyrovnávacího
zásobníku K8 / Řídící člen Solárního ohřevu bazénu K18 / Čerpadlo bazénu Q19 /
Čerpadlo kaskády Q25 / Čerpadlo plnění zásobníku Q11 / TV promíchávací čerpadlo
Q35 / TV čerpadlo meziokruhu Q33 / Požadavek na teplo K27 / Čerpadlo topného
okruhu TO1 Q2 / Čerpadlo topného okruhu TO2 Q6 / Řídící člen pitné vody Q3 /
Výstup hlášení K35 / Provozní hlášení K36 / Klapka odvodu spalin K37 / Vypnutí
ventilátoru K38
Relé výstup QX2
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
Relé výstup QX3
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
Vstup čidel BX1
Žádný / TV čidlo B31 / Čidlo kolektoru B6 / TV čidlo cirkulace B39 / Čidlo vyrovnávacího zásobníku B4 / Čidlo vyrovnávacího zásobníku B41 / Příložné čidlo teploty
topné vody B10 / Čidlo kotle na tuhá paliva B22 / TV čidlo nabíjení B36 / Čidlo
vyrovnávacího zásobníku B42 / Příložné čidlo teploty zpětné vody B73 / Čidlo teploty
zpětné vody kaskády B70 / Čidlo bazénu B13 / Čidlo topné vody soláru B63 / Čidlo
zpátečky soláru B64
Vstup čidel BX2
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX3
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
5710
5715
5721
5730
5731
5734
5736
5737
5774
5840
5841
5870
5890
5891
5892
5930
5931
5932
15
Funkce
Funkce vstupu H1
Žádný / BA-přepínání TO+TV / BA-přepínání TV / BA-přepínání TO / BA-přepínání
TO1 / BA-přepínání TO2 / BA-přepínání TO3 / Uzávěr zdroje tapla / Chybové/poplachové hlášení / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 / Zapnutí zdroje tepla pro bazén / Obtok přestoupení teploty /
Zapnutí solárního ohřevu bazénu / Provozní úroveň TV / Provozní úroveň TO1 /
Provozní úroveň TO2 / Provozní úroveň TO3 / Prostorový termostat TO1 / Prostorový termostat TO2 / Prostorový termostat TO3 / Termostat ohřevu pitné vody / Čítač
impulzů / Zpětné hlášení klapky odvodu spalin / Zábrana startu / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 10V / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 10V / Přednost výkonu 10V
Typ kontaktu H1
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Vstupní napěťová hodnota 1 H1
Funkční hodnota 1 H1
Vstupní napěťová hodnota 2 H1
Funkční hodnota 2 H1
Funkce vstupu H4
Žádný / BA-přepínání TO+TV / BA-přepínání TV / BA-přepínání TO / BA-přepínání
TO1 / BA-přepínání TO2 / BA-přepínání TO3 / Uzávěr zdroje tapla / Chybové/poplachové hlášení / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 / Zapnutí zdroje tepla pro bazén / Obtok přestoupení teploty /
Zapnutí solárního ohřevu bazénu / Provozní úroveň TV / Provozní úroveň TO1 /
Provozní úroveň TO2 / Provozní úroveň TO3 / Prostorový termostat TO1 / Prostorový termostat TO2 / Prostorový termostat TO3 / Termostat ohřevu pitné vody / Čítač
impulzů / Zpětné hlášení klapky odvodu spalin / Zábrana startu / Průběžné měření
frekvence Hz
Typ kontaktu H4
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Vstupní hodnota 1 H4
Působení kontaktu 1 H4
Ext. max. žád. tepl. náběhu
Ext. hranice výkonu Působení kontaktu 2 H4
Funkce vstup H5
Žádný / BA-přepínání TO+TV / BA-přepínání TV / BA-přepínání TO / BA-přepínání
TO1 / BA-přepínání TO2 / BA-přepínání TO3 / Uzávěr zdroje tapla / Chybové/poplachové hlášení / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 / Zapnutí zdroje tepla pro bazén / Obtok přestoupení teploty /
Zapnutí solárního ohřevu bazénu / Provozní úroveň TV / Provozní úroveň TO1 /
Provozní úroveň TO2 / Provozní úroveň TO3 / Prostorový termostat TO1 / Prostorový termostat TO2 / Prostorový termostat TO3 / Termostat ohřevu pitné vody / Čítač
impulzů / Zpětné hlášení klapky odvodu spalin / Zábrana startu
Typ kontaktu H5
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Funkce rozšiřovací modulu 1
Žádný / Multifunkční / Topný okruh 1 / Topný okruh 2 / Topný okruh 3 / Solární ohřev
pitné vody / Předregulátor/podávací čerpadlo
Funkce rozšiřovací modulu 2
Parametry viz (č.progr. 6020)
Funkce rozšiřovací modulu 3
Parametry viz (č.progr. 6020)
Relé výstup QX21 Modul 1
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX22 Modul 1
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
16
Jednotky
Obslužný
řádek
5950
5951
Volt
Volt
5953
5954
5955
5956
5970
5971
5973
5974
5975
5976
5977
5978
6020
6021
6022
6030
6031
Funkce
Relé výstup QX23 Modul 1
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX21 Modul 2
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX22 Modul 2
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX23 Modul 2
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX21 Modul 3
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX22 Modul 3
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Relé výstup QX23 Modul 3
Parametry viz Relé výstup QX1 (č.progr. 5890)
mimo zpětného hlášení klapky spalin!
Vstup čidel BX21 Modul 1
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX22 Modul 1
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX21 Modul 2
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX22 Modul 2
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX21 Modul 3
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Vstup čidel BX22 Modul 3
Parametry viz Vstup čidel BX1 (č.progr. 5930)
Funkce vstupu H2 Modul 1
Žádný / BA-přepínání TO+TV / BA-přepínání TV / BA-přepínání TO / BA-přepínání
TO1 / BA-přepínání TO2 / BA-přepínání TO3 / Uzávěr zdroje tapla / Chybové/poplachové hlášení / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 / Zapnutí zdroje tepla pro bazén / Obtok přestoupení teploty /
Zapnutí solárního ohřevu bazénu / Provozní úroveň TV / Provozní úroveň TO1 /
Provozní úroveň TO2 / Provozní úroveň TO3 / Prostorový termostat TO1 / Prostorový termostat TO2 / Prostorový termostat TO3 / Termostat ohřevu pitné vody / Hlídač
teploty TO / Zábrana startu / Požadavek spotřebitelského okruhu VK1 10V / Požadavek spotřebitelského okruhu VK2 10V / Přednost výkonu 10V
Typ kontaktu H2 Modul 1
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Vstupní napěťová hodnota 1 H2 Modul 1
Funkční hodnota pro teplotu 1 H2 Modul 1
Vstupní napěťová hodnota 2 H2 Modul 1
Funkční hodnota pro teplotu 2 H2 Modul 1
Funkce vstupu H2 Modul 2
Parametry viz Funkce vstup H2 Modul 2 (č.progr. 6046)
Typ kontaktu H2 Modul 2
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Vstupní napěťová hodnota 1 H2 Modul 2
Funkční hodnota pro teplotu 1 H2 Modul 2
Vstupní napěťová hodnota 2 H2 Modul 2
Funkční hodnota pro teplotu 2 H2 Modul 2
Jednotky
Obslužný
řádek
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
Volt
Volt
6049
6050
6051
6052
6054
6055
Volt
Volt
6057
6058
6059
6060
17
Funkce
Funkce vstupu H2 Modul 3
Parametry viz Funkce vstup H2 Modul 2 (č.progr. 6046)
Typ kontaktu H2 Modul 3
Klidový kontakt / Pracovní kontakt
Vstupní napěťová hodnota 1 H2 Modul 3
Funkční hodnota pro teplotu 1 H2 Modul 3
Vstupní napěťová hodnota 2 H2 Modul 3
Funkční hodnota pro teplotu 2 H2 Modul 3
Funkce výstupu P1
Žádný / Kotlové čerpadlo Q1 / Čerpadlo ohřevu pitné vody Q3 / TV Čerpadlo meziokruhu Q33 / Čerpadlo topného okruhu TO1 Q2 / Čerpadlo topného okruhu TO2 Q6 /
Čerpadlo topného okruhu TO3 Q20 / Čerpadlo kolektoru Q5 / Externí čerpadlo soláru. Výměník K9 / Čerpadlo vyrovnávacího zásobníku soláru K8 / Čerpadlo solárního
ohřevu bazénu K18
Typ čidla kolektoru: NTC / PT 1000
Korekce čidla kolektoru
Korekce venkovního čidla
Časová konstanta budovy
Centrála řízení žádaných hodnot
Ochrana proti zamrznutí zařízení: Vypnuto / Zapnuto
Uložení stavu čidel: Ne / Ano
Kontrolní číslo zdroje tepla 1
Kontrolní číslo zdroje tepla 2
Kontrolní číslo zásobníku
Kontrolní číslo topného okruhu
Verze software
Jednotky
Obslužný
řádek
6062
6063
Volt
Volt
°C
°C
hodiny
°C
6065
6066
6067
6068
6085
6097
6098
6100
6110
6117
6120
6200
6212
6213
6215
6217
6220
Systém LPB
Adresa přístroje
Adresa segmentu
Funkce napájení Bus: Vypnuto / Automaticky
Stav napájení Bus: Vypnuto / Zapnuto
Zobrazení systém. hlášení: Ne / Ano
Prodleva alarmu
Rozsah účinnosti centrálního přepínání: Segment / Systém
Přepnutí na Léto: Lokální / Centrální
Přepnutí na druh provozu: Lokální / Centrální
Ruční zablokování zdroje tepla: Lokální / Segment
Přiřazení ohřevu pitné vody TV:
Lokální topné okruhy I Všechny topné okruhy v segmentu I Všechny topné okruhy v
systému
Provoz časových hodin: Autonom I Slave bez dálkového nastavení I
Slave s dálkovým nastavením I Master
Zdroj informací o venkovní teplotě
6600
6601
6604
6605
6610
6612
6620
6621
6623
6624
6625
6640
6650
Poruchy
Hlášení
Interní SW kód diagnostiky
Aktuální hodnota chybové fáze
Reset relé alarmu: Ne / Ano
Alarm teploty náběhu 1
Alarm teploty náběhu 2
Alarm teploty náběhu P
Alarm teploty kotle
Alarm nabíjení TV
18
minuty
minuty
minuty
minuty
hodiny
6700
6705
6706
6710
6740
6741
6742
6743
6745
Funkce
Jednotky
Historie 1
- Datum / čas
- Kód chyby 1
Kód diagnostiky SW 1
- FA fáze 1
Historie 2
- Datum / čas
- Kód chyby 2
Kód diagnostiky SW 2
- FA fáze 2
Historie 3
- Datum / čas
- Kód chyby 3
Kód diagnostiky SW 3
- FA fáze 3
.Další historie poruch 4 až 19
Historie 20
- Datum / čas
- Kód chyby 20
Kód diagnostiky SW 20
- FA fáze 20
Obslužný
řádek
6800
6805
6810
6815
6820
6825
6990
6995
Údržba / servis
Interval údržby podle provozních hodin hořáku
Provozní hodiny hořáku od servisu
Interval údržby podle počtu startů hořáku
Starty hořáku od servisu
Interval servisu
Doba od posledního servisu
Mez otáček ventilátoru pro servisní hlášení
Hlášení ionizačního proudu: Ne / Ano
Funkce kominík: Vypnuto / Zapnuto
Ruční provoz: Vypnuto / Zapnuto
Funkce vypnutí regulátoru: Vypnuto / Zapnuto
Žádaná hodnota vypnutí regulátoru: Vypnuto / Zapnuto
Telefon na servis
Pstick místo v paměti
Pstick Bez Datová sada
Pstick příkaz: Žádná operace / Číst ze Stick / Zapisovat na Stick
Pstick vývoj
Pstick stav
Žádný Stick / Stick připraven / Zapisovat na Stick / Číst ze Stick / EMV test aktivní /
Zapisovat chyby / Číst chyby / Inkompatibilní datová sada / Chybný Stick-typ / Chybný Stick-formát / Přezkoušet datovou sadu / Uzavřít datovou sadu / Číst uzávěry
hodiny
hodiny
měsíce
měsíce
otáčky
%
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7050
7051
7130
7140
7143
7145
7170
7250
7251
7252
7253
7254
Test vstupů / výstupů
Test relé
Žádný test / Vše vypnuto / Relé výstup QX1 / Relé výstup QX2 / Relé výstup QX3 /
Relé výstup QX21 Modul1 / Relé výstup QX22 Modul1 / Relé výstup QX23 Modul1 /
Relé výstup QX21 Modul2 / Relé výstup QX22 Modul2 / Relé výstup QX23 Modul2 /
Relé výstup QX21 Modul3 / Relé výstup QX22 Modul3 / Relé výstup QX23 Modul3 I
Venkovní teplota B9
Teplota pitné vody TV B3/B38
Teplota kotle B2
Teplota čidla BX1
Teplota čidla BX2
Teplota čidla BX3
Teplota čidla BX21 Modul 1
7700
7730
7750
7760
7820
7821
7822
7830
19
Funkce
Teplota čidla BX22 Modul 1
Teplota čidla BX21 Modul 2
Teplota čidla BX22 Modul 2
Teplota čidla BX21 Modul 3
Teplota čidla BX22 Modul 3
Napěťový signál H1
Stav kontaktu H1: Otevřený / Zavřený
Napěťový signál H2 Modul 1
Stav kontaktu H2 Modul 1: Otevřený / Zavřený
Napěťový signál H2 Modul 2
Stav kontaktu H2 Modul 2: Otevřený / Zavřený
Napěťový signál H2 Modul 3
Stav kontaktu H2 Modul 3: Otevřený / Zavřený
Stav kontaktu H4: Otevřený / Zavřený
Frekvence H4
Stav kontaktu H5: Otevřený / Zavřený
Stav kontaktu H6: Otevřený / Zavřený
Jednotky
Obslužný
řádek
7831
7832
7833
7834
7835
7840
7841
7845
7846
7848
7849
7851
7852
7860
7862
7865
7872
Stav zařízení
Topný okruh 1
Topný okruh 2
Topný okruh 3
Ohřev pitné vody TV
Kotel
Solár
Kotel na dřevo
Hořák
Vyrovnávací zásobník
Bazén
8000
8001
8002
8003
8005
8007
8008
8009
8010
8011
Diagnóza kaskády
Priorita / Stav zdroje tepla 1
Chybí / V poruše / Ruční prpvoz aktivní / Uzávěr zdroje tepla aktivní / Funkce kominík aktivní / Dočasný není k dispozici / Ohraničení venkovní teploty aktivní / Není
uvolněno / Uvolněno
Priorita / Stav zdroje tepla 2
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 3
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 4
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 5
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 6
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 7
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 8
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 9
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 10
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 11
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 12
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
20
8100
8102
8104
8106
8108
8110
8112
8114
8116
8118
8120
8122
Funkce
Priorita / Stav zdroje tepla 13
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 14
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 15
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Priorita / Stav zdroje tepla 16
Parametry viz Priorita / Stav zdroje tepla 1 (č.progr. 8100)!
Kaskádní náběhová teplota
Žádaná teplota kaskády
Kaskádní teplota zpátečky
Žádaná teplota zpátečky kaskády
Aktuální pořadí přepínání zdrojů tepla
Jednotky
Obslužný
řádek
8124
8126
8128
8130
8138
8139
8140
8141
8150
Diagnostika Zdroje tepla
Kotlové čerpadlo Q1
Otáčky kotlového čerpadla
Teplota kotle
Žádaná hodnota teploty kotle
Bod sepnutí kotle
Teplota zpátečky kotle
Otáčky ventilátoru
Aktuální řízení ventilátoru
Relativní výkon
Ionizační proud
Provozní hodiny 1.stupně hořáku
Počet startů 1.stupně
Provozní hodiny vytápění
Provozní hodiny TV
Aktuální číslo fáze
Stav čerpadla kolektoru 1 Q5
Solární akční člen zásobníku K8
Solární akční člen bazénu K18
Teplota kolektoru 1 B6
Max teplota kolektoru 1
Min teplota kolektoru 1
Teplotní diference kolektor 1 / výměník TV
Teplotní diference kolektor 1 / vyrovnávací zásobník
Teplotní diference kolektor 1 / bazén
Teplota náběhu soláru pro solární zisk B63
Teplota zpátečky soláru pro solární zisk B64
Denní zisk energie ze soláru
Celkový zisk energie ze soláru
Provozní hodiny solárního zisku
Provozní hodiny přehřátí kolektoru soláru
Provozní hodiny čerpadla kolektoru
Teplota kotle na dřevo B22
Provozní hodiny kotle na dřevo
8304
8308
8310
8312
8314
8323
8325
8326
8329
8330
8331
8338
8339
8390
8499
8501
8502
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8519
8520
8526
8527
8530
8531
8532
8560
8570
Diagnostika Spotřebiče tepla
Venkovní teplota
Min. venkovní teplota
Max. venkovní teplota
Tlumená venkovní teplota
Geometrická venkovní teplota
Čerpadlo TO1: Vypnuto / Zapnuto
Směšovací ventil TO1 otvírá: Vypnuto / Zapnuto
8700
8701
8702
8703
8704
8730
8731
21
Funkce
Směšovací ventil TO1 zavírá: Vypnuto / Zapnuto
Otáčky čerpadla topného okruhu TO1
Teplota prostoru TO1
Žádaná hodnota teploty prostoru TO1
Teplota náběhu TO1
Žádaná hodnota teploty topné vody TO1
Prostorový termostat TO1: Žádná potřeba / Potřeba
Čerpadlo topného okruhu TO2: Vypnuto / Zapnuto
Směšovací ventil TO2 otvírá: Vypnuto / Zapnuto
Směšovací ventil TO2 zavírá: Vypnuto / Zapnuto
Otáčky čerpadla topného okruhu TO2
Teplota prostoru TO2
Žádaná hodnota teploty prostoru TO2
Teplota náběhu TO2
Prostorový termostat TO2: Žádná potřeba / Potřeba
Čerpadlo topného okruhu TO3: Vypnuto / Zapnuto
Ventil TO3 otevírá: Vypnuto / Zapnuto
Ventil TO3 zavírá: Vypnuto / Zapnuto
Otáčky čerpadla topného okruhu TO3
Teplota prostoru TO3
Žádaná hodnota teploty prostoru TO3
Teplota náběhu TO3
Žádaná hodnota teploty topné vody TO3
Prostorový termostat TO3: Žádná potřeba / Potřeba
Čerpadlo pitné vody TV: Vypnuto / Zapnuto
Otáčky čerpadla pitné vody TV
Otáčky čerpadla přečerpávacího okruhu pitné vody TV
Teplota pitné vody TV B3 horní
Žádaná hodnota teploty pitné vody TV
Teplota pitné vody TV B31 spodní
Teplota cirkulace pitné vody TV
Teplota nabíjení pitné vody TV
Žádaná teplota náběhu okruhu spotřeby VK1
Žádaná teplota náběhu okruhu spotřeby VK2
Žádaná teplota náběhu okruhu bazénu VK3
Teplota bazénu B13
Žádaná teplota bazénu
Teplota předregulace
Žádaná teplota předregulace
Společná teplota náběhu B10
Společná žádaná teplota náběhu
Společná teplota zpátečky
Žádaný výkon náběhu
Teplota vyrovnávacího zásobníku B4 horní
Žádaná hodnota vyrovnávacího zásobníku
Teplota vyrovnávacího zásobníku B41 dolní
Teplota vyrovnávacího zásobníku B42 střední
Relé výstup QX1: Vypnuto / Zapnuto
Relé výstup QX2: Vypnuto / Zapnuto
Relé výstup QX3: Vypnuto / Zapnuto
Relé výstup QX21: Vypnuto / Zapnuto Modul 1
Relé výstup QX22: Vypnuto / Zapnuto Modul 1
Relé výstup QX23: Vypnuto / Zapnuto Modul 1
Relé výstup QX21: Vypnuto / Zapnuto Modul 2
Relé výstup QX22: Vypnuto / Zapnuto Modul 2
Relé výstup QX23: Vypnuto / Zapnuto Modul 2
22
Jednotky
Obslužný
řádek
8732
8735
8740
8743
8
8749
8760
8761
8762
8765
8770
8773
8779
8790
8791
8792
8795
8800
8804
8809
8820
8825
8826
8830
8831
8832
8835
8836
8875
8885
8895
8900
8901
8930
8931
8950
8951
8952
8962
8980
8981
8982
8983
9031
9032
9033
9050
9051
9052
9053
9054
9055
Funkce
Jednotky
Relé výstup QX21: Vypnuto / Zapnuto Modul 3
Relé výstup QX22: Vypnuto / Zapnuto Modul 3
Relé výstup QX23: Vypnuto / Zapnuto Modul 3
Obslužný
řádek
9056
9057
9058
Automatika řízení hořáku
Doba předvětrání
Žádané otáčky ventilátoru při předvětrání
Žádané otáčky ventilátoru při zapálení
Min. žádané provozní otáčky ventilátoru
Max. žádané provozní otáčky ventilátoru
Doba dovětrání
sekundy
9500
9504
9512
9524
9529
9540
Hodnoty Info
Chybové hlášení
Hlášení údržby
Žádaná hodnota ruční provoz
Žádaná hodnota STOP-regulátor
Teplota kotle
Stav Topný okruh 1
Stav Topný okruh 2
Stav Topný okruh 3
Stav ohřev pitné vody (TUV)
Stav kotel
Stav Solar
Stav kotel na tuhá paliva
Stav vyrovnávací zásobník
Stav bazén
Rok
Datum
Hodinový čas
Telefon služby zákazníkům-servis
UPOZORNĚNÍ
Parametry s čísly programů 1 – 54 jsou uloženy pouze v přístroji QAA75.
Všechny parametry od čísla programu 500 jsou uloženy v LMS a přístroj QAA75 je po připojení automaticky
převezme-aktualizuje.
23
7. TABULKY HODNOT ODPORU ČIDEL
Čidla venkovní teploty
Teplota [°C]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Odpor [Ω]
8194
6256
4825
3758
2954
2342
1872
1508
1224
1000
823
Místo na poznámky
24
Následující hodnoty jsou platné pro příložné čidlo QAD36
a čidlo pro umístění do jímky QAZ 36
Teplota [°C]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Odpor [Ω]
32555
25339
19873
15699
12488
10000
8059
6535
5330
4372
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
3605
2989
2490
2084
1753
1481
1256
1070
915
786
677
8. LEGENDA OZNAČENÍ NAPROGRAMOVATELNÝCH ČIDEL A VÝSTUPŮ
Programovatelné využití ČIDEL
Programovatelné využití VÝSTUPNÍCH RELÉ
B1
Čidlo náběhu TO1
Q1
Čerpadlo kotle
B12
Čidlo náběhu TO2
Q2
Čerpadlo TO1
B16
Čidlo náběhu TO3
Q3
Čerpadlo TUV
B2
Čidlo kotlové vody
Q4
Cirkulační čerpadlo TUV
B22
Čidlo kotle na dřevo
Q5
Čerpadlo solárního kolektoru
B3
Čidlo TUV horní
Q6
Čerpadlo TO2
B31
Čidlo TUV spodní
Q10
Čerpadlo kotle na dřevo
B35
Čidlo předregulace TUV
Q11
Nabíjecí čerpadlo akumulace
B36
Čidlo nabíjení TUV externí výměník
Q12
Čerpadlo bypassu
B38
Čidlo průtokové přípravy TUV
Q14
Podávací čerpadlo
B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku horní
Q15
H čerpadlo okruh spotřeby 1
B41
Čidlo vyrovnávacího zásobníku spodní
Q18
H čerpadlo okruh spotřeby 2
B42
Čidlo vyrovnávacího zásobníku střední
Q19
H čerpadlo okruh spotřeby 3
B15
Čidlo teploty předregulace
Q20
Čerpadlo TO3
B39
Čidlo cirkulace TUV
Q21
2.stupeň čerpadla TO1
B6
Čidlo solárního kolektoru
Q22
2.stupeň čerpadla TO2
B63
Čidlo výstup soláru (měření spotřeby)
Q23
2.stupeň čerpadla TO3
B64
Čidlo zpátečky soláru (měření spotřeby)
Q33
Čerpadlo meziokruhu TUV vrstveného zásobníku
B7
Čidlo zpátečky
Y1/2
Směšovací ventil TO1
B70
Kaskádní čidlo zpátečky
Y5/6
Směšovací ventil TO 2
B73
Společné čidlo zpátečky
Y11/12 Směšovací ventil TO 3
B8
Čidlo teploty spalin
Y4
Blokovací ventil zdroje
B9
Čidlo venkovní teploty
Y15
Venti zpátečky vyrovnávacího zásobníku
B10
Společné čidlo náběhu
K8
Solární akční člen zásobníku
B13
Čidlo bazénu
K9
Solární čerpadlo externího výměníku
K10
Alarmový výstup
K13
Časový program 5
K18
Solární akční člen bazénu
Programovatelné možnosti využití „H“ vstupů
Přepínání provozu TO+TUV
Druh provozu TO2
Přepínání provozu TUV
Druh provozu TO3
Přepínání provozu TO
Prostorový termostat TO1
Přepínání provozu TO1
Prostorový termostat TO2
Přepínání provozu TO2
Prostorový termostat TO3
Přepínání provozu TO3
FlowSwitch přípravy TUV
Zablokování zdroje
Termostat TUV
Alarmová/chybová hlášení
Prostorový termostat TO
Požadavek spotřeby VK1
Zamezení startu
Požadavek spotřeby VK2
Kotlový průtokový spínač
Uvolnění bazénu pro zdroj
Tlaková blokace kotle
Odběr přebytečného tepla
Požadavek spotřeby VK1 0-10 V
Uvolnění bazénu pro solár
Požadavek spotřeby VK2 0-10 V
Druh provozu TUV
Měřeni tlaku 0-10 V
Druh provozu TO1
Výkonový předstih 0-10 V
25
9. ROZŠIŘOVACÍ KOMPONENTY REGULACE SIEMENS
Jednotka AGU 2.550 (montáž do kotle) pro rozšíření vstupů a výstupů elektroniky kotle
AGU 2.550
DESKA ELEKTRONIKY LMS15
V KOTLI
Připojení AGU 2.550 k desce elektroniky
a ke svorkovnici elektr. napájení v kotli
MONTÁŽ
na elektroinstalační krabici v kotli
Jednotka AVS 75 (montáž na stěnu) pro rozšíření vstupů a výstupů elektroniky kotle
Připojení ke svorkovnici kotle.
Na jedno LMS kotle lze připojit max. 3 rozšiřovací moduly
1
2
3
1
2
1
2
1
2
Tabulka použitelnosti vstupů a výstupů
L-N
Připojení 230 V / 50 Hz
QX21 - N
Programovatelné relé výstup 230 V
QX22 - N
Programovatelné relé výstup 230 V
QX23 - N
Programovatelné relé výstup 230 V
BX21 - M
Teplotní sonda NTC programovatelná
BX22 - M
Teplotní sonda NTC programovatelná
H2 - M
Programovatelný vstup digitální / analogový
X50
Připojení komunikace s LMS v kotli
26
AGU 2.550
Max. 2 A
Max. 1 A
Max. 1 A
Max. 1 A
10 kΩ / 20°C
10 kΩ / 20°C
12 VDC / 0-10 V DC
BSB protokol
AVS 75.391
Max. 10 A
Max. 6 A
Max. 6 A
Max. 6 A
10 kΩ / 20°C
10 kΩ / 20°C
12 VDC / 0-10 V DC
BSB protokol
10. Kódy chyb
E
10
20
25
26
28
30
31
32
38
40
46
47
50
52
54
57
60
65
68
70
71
72
73
74
78
81
82
83
Vnitřní
Popis poruchy
kód
Topný okruh spuštěn bez pokynu (termostat, prostorová
Čidlo venkovní teploty
jednotka, vnější jednotka) nebo porucha venkovního čidla
1
Zkrat
Čidlo na výstupu topné vody
2
Otevřený (přerušený) obvod
Čidlo na výstupu topné vody
Čidlo kotle na dřevo nenalezeno nebo zkratováno
– kotel na dřevo
Čidlo společného výstupu
Čidlo společného výstupu B10 nenalezeno nebo zkratováno
539 Zkrat (nepřechodné zablokování)
540 Otevřený obvod (nepřechodné zablokování)
Čidlo spalin
543 Zkrat (přechodné zablokování)
544 Otevřený obvod (přechodné zablokování)
Čidlo na výstupu 1. okruhu
Čidlo smíšeného okruhu 1 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo výstupu studené vody
Čidlo výstupu chlazení nenalezeno nebo zkratováno
/chlazení
Čidlo na výstupu 2
Čidlo smíšeného okruhu 2 nenalezeno nebo zkratováno
Regulační čidlo na výstupu
Regulační čidlo na výstupu primárního okruhu nenalezeno
primárního okruhu
nebo zkratováno
1
Zkrat
Čidlo zpátečky
2
Otevřený (přerušený) obvod
Čidlo zpátečky kaskády
Čidlo zpátečky kaskády nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo společné zpátečky
Čidlo společné zpátečky nenalezeno nebo zkratováno
1
Zkrat
Čidlo TV (kotel se
zásobníkem)
2
Otevřený (přerušený) obvod
Čidlo TV soláru 2
Čidlo TV soláru nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo na výstupu TV
Čidlo na výstupu TV nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo cirkulace TV
Čidlo cirkulace TV nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo prostorové teploty 1
Prostorové čidlo 1 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo prostorové teploty 2
Prostorové čidlo 2 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo prostorové teploty 3
Prostorové čidlo 3 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo teploty zásobníku 1
Čidlo zásobníku 1 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo teploty zásobníku 2
Čidlo zásobníku 2 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo teploty zásobníku 3
Čidlo zásobníku 3 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo teploty kolektoru 1
Čidlo kolektoru 1 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo kolektoru 2 nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo teploty kolektoru 2
506 Zkrat (nepřechodné zablokování)
560 Zkrat (přechodné zablokování)
793 Chyba napouštění z důvodu nedostatečného tlaku
Čidlo tlaku vody
(nepřechodné zablokování)
797 Chyba napouštění z důvodu nedostatečného tlaku
(přechodné zablokování)
LPB, zkrat, chyba
Závada na komunikačním bus kabelu
komunikace
LPB, konfliktní nastavení
2 nebo více prostorových jednotek řídí stejný topný okruh
BSB, zkrat
Chybná či žádná komunikace
Porucha
27
E
84
85
91
98
99
100
102
Porucha
BSB, konfliktní nastavení
Rádiová komunikace
Ztráta dat EEPROM
Rozšiřovací modul 1
Rozšiřovací modul 2
2 mastery pro systém. čas
Časový mastr bez rezervy
chodu
105
Požadavek údržby
109
Kontrola teplot topné vody
v kotli
Vnitřní
Popis poruchy
kód
2 nebo více prostorových jednotek řídí stejný topný okruh
Chybí rádiová komunikace
499 Hodnota počítadla mimo povolený rozsah, chyba LMS
Příslušenství nenalezeno nebo nerozpoznáno (AVS, AGU)
Příslušenství nenalezeno nebo nerozpoznáno (AVS, AGU)
Chybné nastavení hodin masteru
503
504
419
420
421
426
427
428
110
Bezpečnostní zablokování
429
431
436
437
438
111
Bezpečnostní zablokování
výstupu kotlové vody
565
117
Příliš vysoký tlak vody
118
Nedostatečný tlak vody
119
Zablokování presostatem
tlaku topné vody
121
122
566
563
564
Teplota na výstupu topného
okruhu 1
Teplota na výstupu topného
okruhu 2
28
Nadměrná maximální
teplota v kotli
Zablokování, pokud statický tlak je > 2.8 bar (nepřechodné
zablokování)
Zablokování, pokud statický tlak je > 2.8 (přechodné
zablokování)
Tlak v zařízení je < 0.5 bar
Zablokování z důvody tlaku vody (nepřechodné zablokování)
Zablokování z důvody tlaku vody (přechodné zablokování)
Nedosažena maximální teplota v topném okruhu 1
Nedosažena maximální teplota v topném okruhu 2
500
125
Upozornění na nutnost provedení údržby
vyrovnanost na čidlu na výstupu
vyrovnanost na čidlu zpátečky
Elektronický bezpečnostní termostat dosáhl nejvyšší
povolené teploty (100°C)
Teplota zpátečky je o více než 10°C vyšší než teplota na
výstupu (přechodné zablokokování)
Teploty zpátečky je stejná nebo vyšší o 10°C -2°C než
teplota na výstupu
Teplotní spád
Nedosažena teplota odblokování teplotního spádu
Teplotní rozdíl (delta) mezi výstupem a zpátečkou vyšší než
56°C (přechodné zablokování)
Nedosažena teplota pro odblokování způsobené rozdílem
teplot výstup-zpátečka vyšším než 56°C
Dosažen max. přípustný počet teplot zpátečky vyšších
proti teplotě na výstupu o více než + 10°C (nepřechodné
zablokování)
Elektronický bezpečnostní termostat na zpátečce (> 95°C)
Dosažen max. přípustný počet teplotních spádů
Dosažen max. přípustný počet rozdílu teplot mezi výstupem
a zpátečkou vyšším než 56°C (nepřechodné zablokování)
Nejvyšší povolená teplota na výstupu je > 95°C
501
502
Překročení teploty výchozího nastavení pro 30°C dvakrát v
řadě během doby 10 minut
Žádná změna teploty na výstupu během 20 vteřin
Žádná změna teploty na zpátečce během 20 vteřin
E
126
127
128
130
132
133
146
151
Porucha
Teplota napouštění/nabíjení
TV
Teplota pro spuštění funkce
ochrany proti legionelle
Výpadek plamene
Nadměrná teplota spalin
Bezpečnostní zablokování
tlak plynu nebo vzduchu
Překročení ochranné doby
Žádný plamen po uplynutí
bezpečnostní doby
Chyba konfigurace, souhrnné hlášení
Vnitřní chyba BMU
Vnitřní
Popis poruchy
kód
Nedosažena maximální teplota pro napouštění/nabíjení TUV
Nedosažena teplota pro spuštění funkce ochrany proti
legionelle
Výpadek plamene během provozu kotle
Dosažena nejvyšší povolená teplota spalin
Zablokování na kontaktu GP, Nedostatek plynu, kontakt GW
otevřený, externí hlídač teploty
Ztráta plamene během zapalování, Nedostatek plynu, vadné
pólování elektr.sítě, přezkoušet zapalovací elektrody a
ionizační proud
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
345
346
347
348
349
350
572
152
Chyba nastavení parametrů
573
574
575
576
577
578
579
580
581
153
160
Přístroj zablokován
Práh pro spuštění
ventilátoru
Softwarová chyba
Softwarová chyba
Softwarová chyba
Softwarová chyba
Softwarová chyba
Chyba na výstupu relé zapalovače
Chyba na vstupu relé zapalovače
Chyba na výstupu relé plynového ventilu
Chyba na vstupu relé plynového ventilu
Chyba v zapínání kanálu 2
Chyba ve vypínání kanálu 2
Chyba na výstupu bezpečnostního relé
Chyba na vstupu bezpečnostního relé
Chyba v zapínání kanálu 1
Chyba ve vypínání kanálu 1
Chyba softwaru na mikro 1
Chyba způsobená záměnou plynu
Max rychlost <= nejvyšší povolená rychlost
předvětrání <= rychlost předvětrání
Min rychlost >= nejnižší povolená rychlost
Rychlost doběhu ventilátoru >= max. povolená rychlost
doběhu ventilátoru
Chybné nastavení parametrů na vstupu HX: bezpečnostní
termostat
Chybné nastavení parametrů na vstupu HX
Chybné nastavení parametrů na vstupu HX: prestostat
vzduchu
Chybné nastavení signálu 0... 10 V
Na vstup H6 přiřazeny dvě funkce zároveň
Na vstup H7 přiřazeny dvě funkce zároveň
Na vstup čidla B4 přirazeny dvě funkce
Chybné nastavení parametrů čerpadla přes pass Q 12
Chybné nastavení parametrů pro požadavek chlazení K28
Chybné nastavení parametrů napouštění K34
Stisknout tlačítko reset hardwaru na 10 vteřin
Nedosažena potřebná rychlost ventilátoru
29
E
Porucha
164
Presostat průtoku topného
okruhu
170
Čidlo tlaku vody na
primárním okruhu
171
Kontakt alarmu 1 aktivní
172
Kontakt alarmu 2 aktivní
173
Kontakt alarmu 3 aktivní
174
Kontakt alarmu 4 aktivní
176
177
Překročen povolený tlak
vody 2 (na přídavném
modulu)
Nedostatečný tlak vody 2
(na přídavném modulu)
178
Omezení teplot topného
okruhu 1
179
Omezení teplot topného
okruhu 2
183
Přístroj je ve stavu programování
195
Doba napouštění
Vnitřní
Popis poruchy
kód
561 Zablokování presostatu topného okruhu (nepřechodné
zablokování RESET)
562 Zablokování presostatu topného okruhu (přechodné
zablokování)
Čidlo tlaku nenalezeno nebo zkratováno
800
805
801
802
803
806
807
804
808
565
Alarm na kontaktu H1
Alarm na kontaktu H4
Alarm na kontaktu H2 přídavného modulu 1
Alarm na kontaktu H2 přídavného modulu 2
Alarm na kontaktu H2 přídavného modulu 3
Alarm na kontaktu H5
Alarm na kontaktu H6
Alarm na kontaktu H3
Alarm na kontaktu H7
Zablokování kvůli statickému tlaku (nepřechodné
zablokování)
565
Zablokování kvůli statickému tlaku (nepřechodné
zablokování)
Dosažena maximální povolená teplota pro zásah
bezpečnostního termostatu topného okruhu 1 (smíšený
okruh)
Dosažena maximální povolená teplota pro zásah
bezpečnostního termostatu topného okruhu 2 (smíšený
okruh)
791
Překročena maximální povolená doba jednoho cyklu
napouštění (nepřechodné zablokování)
Překročena maximální povolená doba jednoho cyklu
napouštění (přechodné zablokování)
Překročena maximální povolená doba jednoho týdenního
cyklu napouštění (nepřechodné zablokování)
Překročena maximální povolená doba jednoho týdenního
cyklu napouštění (přechodné zablokování)
Čidlo výkonu na výstupu nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo výkonu na zpátečce nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo bazénu nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo smíšeného kruhu 3 nenalezeno
Rozdíl teploty mezi čidlem na výstupu a čidlem výměníku
Dry fire- (nepřechodné zablokování)
Čidlo napouštění / nabíjení TUV nenalezeno nebo
zkratováno
Zkrat
Otevřený (přerušený) obvod
Zablokování kvůli statickému tlaku (nepřechodné
zablokování)
795
792
196
241
242
243
260
270
320
Doba a nastavení
napouštění
Čidlo výkonu na výstupu
Čidlo výkonu na zpátečce
Čidlo bazénu
Čidlo na výstupu 3
Teplotní rozdíl hliníkového
výměníku
Čidlo napouštění/nabíjení
TV
321
Čidlo TV (kotel s
průtokovým ohřevem)
322
Vysoký tlak vody 3
30
796
507
1
2
565
E
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Porucha
Nízký tlak vody 3
BX stejná čidla
BX a rozšiřující modul se
stejnými čidly
BX a smíšený okruh se
stejnými čidly
Stejná funkce u přídavného
modulu
Stejná funkce u smíšeného
okruhu
Stejná funkce u smíšeného
okruhu a přídavného modulu
BX1 bez funkce
BX2 bez funkce
BX3 bez funkce
BX4 bez funkce
BX5 bez funkce
BX21 bez funkce
BX22 bez funkce
B1 bez funkce
B12 bez funkce
Čerpadlo kolektoru Q5
nepřipojeno
Čerpadlo kolektoru Q16
nepřipojeno
Čidlo kolektoru B6 chybí
Čidlo solárního ohřevu pitné
vody B31 chybí
Zapojení do solárního
systému nefunkční
Solární oddělovač K18
nepřipojen
Solární bazén K18
nepřipojen
Čerpadlo kotle na dřevo
Q10 nepřipojeno
Čidlo kotle na dřevo
Konflikt v nastavení adresy
kotle na dřevo
Ventil oddělovače
vyrovnávacího zásobníku
Y15 nepřipojen
Chyba v nasměrování
adresy oddělovače
vyrovnávacího zásobníku
Chyba adresy v
nasměrování systémového
čerpadla
Vnitřní
Popis poruchy
kód
565 Zablokování kvůli statickému tlaku (přechodné zablokování)
Chybné nastavení vstupů čidel
Chybné nastavení vstupů čidel a přídavného modulu
Chybné nastavení vstupů čidel a smíšeného okruhu
Chybné nastavení funkcí na přídavném modulu
Chybné nastavení funkcí na smíšeném okruhu
Chybné nastavení funkcí na smíšeném okruhu a přídavném
modulu
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Čidlo BX21 nenastaveno (chybné nastavení parametrů))
Čidlo BX22 nenastaveno (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Nepřiřazena žádná funkce (chybné nastavení parametrů)
Čerpadlo kolektoru nenalezeno nebo chybně nastaveno
Čerpadlo kolektoru nenalezeno nebo chybně nastaveno
Čidlo nenalezeno nebo zkratováno
Čidlo nenalezeno nebo zkratováno
Zapojení do solárního systému nenalezeno
Oddělovač pro solární systém nenalezen
Bazén solárního systému nenalezen
Čerpadlo kotle na dřevo nenalezeno
Čidlo kotle na dřevo nenalezeno nebo zkratováno
Chybné nastavení adresy kotle na dřevo
Ventil oddělovače vyrovnávacího zásobníku nenalezen
Chybné nasměrování adresy oddělovače vyrovnávacího
zásobníku
Chybné adresy nasměrování systémového čerpadla
31
E
353
371
Porucha
Čidlo kaskády B10
nepřipojeno
Teplota na výstupu topného
okruhu 3
372
Bezpečnostní termostat
topného okruhu 3
373
Přídavný modul 3
Vnitřní
Popis poruchy
kód
Čidlo kaskády B10 nenalezeno
Nedosažena nejvyšší teplota na výstupu na topném okruhu 3
359
360
374
375a
376
377
378
382
384
385
386
Výpočet Sitherm Pro
Stepper (krokovač) motoru
BV
Krajní hodnota testu
odchylek
Test odchylek zablokován
Vnitřní opakování
Opakování rychlosti
Parazitní plamen (cizí
světlo)
Podprahové napětí sítě
Odchylka rychlosti
ventilátoru
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
221
357
358
371
372
373
768
769
418
Vysoký dynamický tlak vody
430
Nízký dynamický tlak vody
32
Ověření rychlosti ventilátoru mimo povolený rozsah
Ověření rychlosti ventilátoru mimo povolený rozsah
Ověření rychlosti ventilátoru mimo povolený rozsah
Příliš velká korekce vzhledem k výchozí hodnotě
Příliš velká korekce vzhledem k výchozí hodnotě
Neúspěšné ověření rychlosti ventilátoru (více než 4 x)
Výchozí hodnota proudu plamene nedosažena
Výchozí hodnota proudu plamene nedosažena
Max povolený počet oprav drift testu
Opakování čítače interní chyba uběhla
Opakování čítače chyba ventilátoru
Identifikován plamen při uzavřeném plynovém ventilu
Rozpoznáno nízké napětí sítě
Odchylka rychlosti ventilátoru mimo povolený rozsah
558
429
Dosažena maximální povolená teplota pro zásah
bezpečnostního termostatu topného okruhu 3 (smíšený
okruh)
Příslušenství AGU 2.550 nenalezeno nebo nerozpoznáno
Kontrolní hodnota mimo povolený rozsah
Vypočtená hodnota nadlimitní – nekvalitní plyn nebo příliš
nízký tlak plynu
Vypočtená hodnota podlimitní - příliš vysoký tlak plynu
Poloha ventilu nad limitem - nekvalitní plyn nebo příliš nízký
tlak plynu
Poloha ventilu pod limitem - příliš vysoký tlak plynu
Ionizační proud mimo povolený rozsah
Nastavení hodnoty R mimo povolený rozsah
Otevřený obvod na spojení stepper (krokovač) motoru
Okruh stepper (krokovač) motoru poškozen
Příliš nízké napájení stepper (krokovače) motoru
Příliš vysoké napájení stepper (krokovače) motoru
559
557
Zablokování kvůli dynamickému tlaku (nepřechodné
zablokování)
Překročen povolený počet pokusů pro dynamický test
(nepřechodné zablokování)
Zablokování kvůli dynamickému tlaku (nepřechodné
zablokování)
E
Porucha
431
Čidlo primárního výměníku
(hliník)
432
Chybí funkční uzemnění
X17
433
Teplota výměníku
Vnitřní
Popis poruchy
kód
1
Zkrat čidla na primárním výměníku (přechodné zablokování)
2
Otevřený obvod čidla na primárním výměníku (přechodné
zablokování)
547 Zkrat čidla na primárním výměníku (nepřechodné
zablokování)
548 Otevřený obvod čidla na primárním výměníku (nepřechodné
zablokování)
746 Chyba feedbacku zpětné vazby desky (SR)
747 Chyba feedbacku zpětné vazby relé plynového ventilu (BV1)
508 Teplota výměníku > 95°C (nepřechodné zablokování)
509 Teplota výměníku > 95°C (přechodné zablokování)
33
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.:
+420 - 271 001 627
Fax:
+420 - 271 771 468
e-mail: [email protected]
www.baxi.cz
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
OBCHODNĚ – TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ
a VÝCHODNÍ ČECHY:
BRNO a JIŽNÍ MORAVA:
SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
Petr Paunkovič
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
Pavel Polcr
[email protected]
tel.: +420 739 592 955
Jiří Chrascina
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:
ČECHY:
MORAVA:
HLAVNÍ TECHNIK:
Filip Suchánek
[email protected]
tel.: +420 603 431 938
Zdeněk Rumpík
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
Jiří Šikula
[email protected]
tel.: +420 737 287 176
www.bdrthermea.com
Firma BAXI si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu
k třetím osobám.
Download

Programování Platinum-Duo-Tec-MP4.3.pdf