ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
THOMAYEROVA NEMOCNICE
Onkologická klinika 1. LF UK a TN
KOC (NNB+VFN+TN)
NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ
pořádají
pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice
MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA
a ve spolupráci
s Hotelem Olympic Artemis
Onkologická
sympozia
I.
21. onkologicko-urologické sympozium
21. listopadu 2013 ve spolupráci
s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol
II.
17. mammologické sympozium
22. listopadu 2013 ve spolupráci
s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol
21. až 22. listopadu 2013
Kongresové centrum hotelu Olympik Artemis
U Sluncové 14, Praha 8
Vystavovatelé:
Sponzoři:
Amgen, s.r.o.
Apotex, s.r.o.
Astellas Pharma, s.r.o.
AstraZeneca, s.r.o.
Bayer, s.r.o.
Ferring Pharmaceuticals, s.r.o.
Gedeon Richter, s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Heaton, a.s.
Janssen-Cilag, s.r.o.
Medicom International, s.r.o.
Novartis, s.r.o.
Pfizer, s.r.o.
Pierre Fabre Médicament, s.r.o.
Roche, s.r.o.
Sanofi Aventis, s.r.o.
I. 21. onkologicko-urologické sympozium
21. listopadu 2013 ve spolupráci
s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol
Prezidenti sympozia:
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
II. 17. mammologické sympozium
22. listopadu 2013 ve spolupráci
s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol
Prezidenti sympozia:
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Organizační zajištění:
Nadační fond onkologie pro 21. století
Onkologická klinika 1. LF UK a TN,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
e-mail: [email protected]
Vědecký sekretář: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
21. onkologicko – urologické sympozium
21. listopadu 2013
čtvrtek 21. listopadu
Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem,
800 – 900
instalace posterů
Minisympozium firmy Sanofi Aventis, snídaně
800 – 900
Předsedající: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.


Studie TROPIC – 2 years post-hoc analysis
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Zhodnocení klinického užití Jevtany v praxi
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Zahájení: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Ředitel Thomayerovy nemocnice
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
900 – 910
Téma: Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
1. Pečlivé sledování vs. aktivní léčba lokalizovaného karcinomu prostaty
u muže ve věku 60-70 let
o 10tileté výsledky primárně konzervativního
910 – 922
postupu ve skupině 141 mužů s karcinomem prostaty
Hanuš M1, Matoušková M1, Dušek L2
1
Urocentrum Praha
2
IBA Brno
o Aktivní léčba
922 – 934
Študent V
Urologická klinika UP LF a FN v Olomouci
2. Vhodná primární léčba vysoce rizikového karcinomu prostaty?
Radikální prostatektomie
Babjuk M
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
3. Současné možnosti radikální radioterapie
karcinomu prostaty
Malinová B
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuse
934 – 946
946 – 958
958 – 1010
Minisympozium firmy Amgen
1010 – 1055
Od inovace k léčebnému standardu
Jak maximalizovat přínos denosumabu (XGEVA) v rámci klinické praxi?
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Jak minimalizovat riziko osteonekrózy čelisti
Prim. MUDr. Gabriela Pavlíková
XGEVA: první zkušenosti z klinické praxe
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová Dr.Sc.
Přestávka, občerstvení
1055 – 1115
Téma: Volba optimální léčebné modality a techniky lokalizovaného
karcinomu prostaty
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
4. Argumenty pro otevřenou RP
Jarolím L
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
1115 – 1127
5. Argumenty pro robotickou RP
Schraml J
Urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem
1127 – 1139
6. Radioterapie karcinomu prostaty
volba optimální technologie – IMRT, protonové záření
Kubeš J
Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
Proton Therapy Center, Praha
1139 – 1154
7. Radioterapie karcinomu prostaty
volba optimální technologie – cyberknife
Feltl D
Radioterapeutická klinika FN Ostrava
1154 – 1210
8. Radioterapie karcinomu prostaty
volba optimální technologie – brachyterapie
Soumarová R
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
1210 – 1225
Diskuse
1225 – 1230
Minisympozium firmy Pfizer
Pokročilý renální karcinom – sekvenční léčba
předseda: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 Axitinib ve 2.linii mRCC, studie AXIS
doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA
 doporučené postupy sekvenční léčby mRCC v ČR
doc. MUDr. Tomáš Buchler, PhD.
Oběd
1230 – 1315
1315 – 1405
Téma: Pokroky v uroonkologii (nádory varlat, karcinom prostaty)
Koordinátoři:
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Pavel Dušek
9. Adjuvantní versus salvage radioterapie
po radikální prostatektomii
o Adjuvantní radioterapie
Zapletal R
Onkologická klinika 1. LF UK a TN
o Salvage radioterapie
Veselý Š
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
10. Druhé primární nádory u původně úspěšně
léčených germinálních nádorů varlat
Abrahámová J
Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
1405 – 1417
1417 – 1429
1429 – 1441
11. Manažment liečby u pacientov so seminómom
1441 – 1453
testis v I. klinickom štádiu
Ondruš D1, Ondrušová M2,3,4
1
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava;
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava;
3
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava;
4
Pharm-In, Bratislava
12. IGRT karcinomu prostaty – časná toxicita
1453 – 1505
1-4
1,2,5
1
1
6
Odrážka K , Doležel M , Vaňásek J , Mynařík J , Vaculíková M ,
Ulrych V1, Hlávka A1, Štuk J1, Pacasová Z1, Valentová E 1
1
Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan, Pardubická krajská
nemocnice, Pardubice;
2
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze;
3
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze;
4
IPVZ Praha;
5
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci;
6
Onkologické oddělení, Oblastní nemocnice Trutnov
13. Detekce sarkosinu a prolinu slibných biomarkerů
1505 – 1517
ve vzorcích moči pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty
Cernei N1,2, Heger Z1,2, Gumulec J2, Zitka O1,2, Masařík M1,2, Vojtěch A1,2, Kizek
R1,2
1
Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta,
Mendelova univerzita v Brně
2
Středoevropský technologický institut, VUT v Brně
14. Management léčby seminomů
I. a II. stádia včera a dnes
Perková H, Soumarová R, Maňásek V
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
1517 – 1529
15. Molekulární aberace u testikulárních
germinálních nádorů a jejich potenciální klinický význam
Boublíková L
Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
1529 – 1541
Diskuse
1541 – 1550
Minisympozium firmy Ferring
Firmagon – nové zkušenosti v léčbě karcinomu prostaty
1550 – 1610
Nové možnosti v léčbě karcinomu prostaty
Katolická J, Babjuk M
Svačina
1610 – 1635
Téma: Léčba pokročilého karcinomu prostaty
Koordinátoři:
Prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Robert Grill
16. První linie léčby hormonálně refrakterního
karcinomu: současnost a blízká budoucnost?
Záleský M, Zachoval R
Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
1635 – 1650
17. Optimální léčebná modalita po selhání
docetaxelu: současnost a blízká budoucnost
Prausová J
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
1650 – 1702
18. Kostní postižení u karcinomu prostaty, úspěšnost
a bezpečnost aplikace 153Samaria u algického syndromu
Matoušková M1, Kubinyi J2, Hanuš M1, Králová V1
1
Urocentrum Praha
2
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
1702 – 1715
19. Intermitentní androgenní suprese v léčbě
karcinomu prostaty
Matoušková M1, Hanuš M1, Dušek P2, Kiacová H1
1
Urocentrum Praha
2
Urologická klinika 2. LF UK a FNM
1715 – 1728
Diskuse
1728 – 1745
Poster
Výskyt tumorů urogenitálního traktu u pacientů po transplantaci
ledviny – aktualizace
Kleinbauerová Z, Zachoval R, Viklický O, Pokorná E
Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Závěrečné slovo: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Společenský večer – Profesní dům, Malostranské náměstí 25, Praha 1
odjezd autobusu od hotelu Olympik Artemis v 18.00 hod.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
17. mammologické sympozium
22. listopadu 2013
pátek 22. listopadu
Registrace
800 – 900
Minisympozium, snídaně Roche
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
800 – 900
Zahájení: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
900 – 910
Ředitel Thomayerovy nemocnice
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Téma: Karcinom prsu
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
1. Metodika adresného zvaní do screeningu
zhoubných nádorů v ČR a její implementace
Dušek L, Blaha M, Májek O
Institut biostatistiky a analýz, Brno
910 – 925
2. Minulost, současnost a budoucnost
mamografického screeningu u nás
Daneš J
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
920 – 940
Hlasování
940 – 950
3. Možné využití kontrastního ultrazvuku
(CEUS) v mammodiagnostice
Dvořák K, Němcová E, Brančíková D, Jandáková E
Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
950 – 1000
4. Aktuální standardy a novinky v histopatologické
diagnostice karcinomu prsu
Ryška A
Fingerlandův patologický ústav, Hradec Králové
1000 – 1020
Hlasování
1020 – 1030
5. Je zvýšené riziko vzniku karcinómu u pacientok
liečených na fertilitu, užívajúcich hormonálnu antikoncepciu
a hormonálne substitučnú terapiu? Literatúra a naša prax
Bella V, Zámečníková E
Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava
1030 – 1040
6. Je předoperační scintigrafie skeletu v časném
1040 – 1050
stadiu karcinomu prsu T1 N0 smysluplná?
Žaloudík J1, Skovajsová M2, Česlarová K1, Bieberová L1, Petruželka L3,
Zimovjanová M3, Hussarová L4
1
Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha
2
Breast Unit Prague, Praha
3
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
4
Onkologická ambulance ÚVN a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha
Diskuse
1050 – 1105
Minisympozium firmy Novartis
1105 – 1150
Koordinátor: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Jak zdvojnásobit PFS u pokročilého karcinomu prsu; zaměřeno na:
Afinitor u pokročilého ca prsu
Svačina
1150 – 1220
Koordinátoři:
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
7. Lékové registry u karcinomu prsu
Vyzula R
Masarykův onkologický ústav, Brno
1220 – 1230
8. Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního
pokročilého karcinomu prsu
Abrahámová J
Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
1230 – 1245
9. Ako ďalej po zlyhaní trastuzumabu
liečbe HER -2 pozitívnych karcinómov prsníka
Wagnerová M, Garanová H
VOÚ a.s. Klinika radioterapie a onkológie, Košice
1245 – 1300
Hlasování
1300 – 1310
10. Onkologie včera, dnes a zítra
Konopásek B
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1310 – 1320
11. Neoadjuvantní systémová léčba u primárně
operabilních časných karcinomů prsu – kontroverze
Petruželka L, Konopásek B
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1320 – 1330
12. Nežádoucí účinky léčby LHRH analogy
a jejich možné řešení
Petruželka L, Ušiaková Z
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1330 – 1340
13. Úskalí hormonální léčby pacientek
1340 – 1350
s karcinomem prsu
Melichar B
Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní
nemocnice Olomouc
Hlasování
1350 – 1400
Oběd
1400 – 1430
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc
Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Jiří Gatěk
14. Bevacizumab v 1. linii paliativní linii léčby metastatického
triple negativního karcinomu prsu – naše zkušenosti
Čmejlová V, Batko S
KOC FN Motol Praha
1430 – 1440
15. Nové postavení olanzapinu u profylaxi
chemoterapií indukované nauzey a zvracení
Netíková I
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
1440 – 1450
16. Terapie karcinomu prsu v seniorském věku
Hornová J, Büchler T
Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
1450 – 1500
Diskuse
1500 – 1515
17. Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny
v chirurgické léčbě karcinomu prsu – naše zkušenosti
Kubala O, Prokop J, Jelínek P, Ostruszka P
Chirurgická klinika a LF OU, Ostrava
1515 – 1525
18. Vliv resekčních okrajů na vznik
1525 – 1535
lokálních recidiv – dlouhodobé sledování
Gatěk J1, Vrána D2, Kotoč J1, Vážan P3, Krátka A1, Dudešek B1, Duben J1
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati Zlín1
Onkologické oddělení fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta
Palackého univerzity Olomouc2
Bioptická laboratoř VELAB Zlín 3
19. Možnosti léčby mamární Pagetovy choroby
Naše zkušenosti
Heroková J, Humeňanská A, Krištof J
Chirurgické oddělení, Nemocnice Vítkovice
1535 – 1545
Diskuse
1545 – 1600
Závěrečné slovo: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Download

program - Nadační fond onkologie pro 21. století