Kupní smlouva
(uzavřená dle § 2079 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
Prodávající:
PLECHATÝ LUKÁŠ ING.
Trvale bytem: Na Pískovně 667/44, 460 14 Liberec
RČ:
(dále jen prodávající)
a
Kupující:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Se sídlem:
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ:
00262854
zastoupené:
starostou města Josefem Horinkou
(dále jen kupující)
uzavírají tuto kupní smlouvu
I.
1. Pan Ing. Lukáš Plechatý prohlašuje, že je zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 346 pro obec Hrádek nad Nisou jako
výlučný vlastník pozemkových parcel (dále jen „pozemek“):
parcela č.
výměra [m2]
druh pozemku
katastrální území
179/1
25 240
trvalý travní porost
Dolní Suchá u Chotyně
314/1
48 814
trvalý travní porost
Dolní Suchá u Chotyně
2. Geometrickým plánem č. 255-185/2012, 776-185/2012 ze dne 17.12.2012 byl z pozemku
p.č. 179/1 oddělen pozemek p.č. 179/4, ostatní plocha, o výměře 180 m2 v k.ú. Dolní Suchá
u Chotyně, který je předmětem této smlouvy.
3. Geometrickým plánem č. 267-22/2013 ze dne 17.10.2013 byl z pozemku p.č. 314/1 oddělen
pozemek p.č. 314/4, ostatní plocha, o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, který je
předmětem této smlouvy.
4. Pan Ing. Lukáš Plechatý prohlašuje, že je zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 2008 pro obec Hrádek nad Nisou jako
výlučný vlastník pozemkové parcely (dále jen „pozemek“):
parcela č.
výměra [m2]
druh pozemku
katastrální území
1565/4
17
ostatní plocha
Hrádek nad Nisou
1580/15
47
ostatní plocha
Hrádek nad Nisou
5. Pan Ing. Lukáš Plechatý prohlašuje, že je zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 2008 pro obec Hrádek nad Nisou jako
výlučný vlastník pozemkové parcely (dále jen „pozemek“):
parcela č.
1502
výměra [m2]
1 909
druh pozemku
katastrální území
trvalý travní porost
Hrádek nad Nisou
1
6. Geometrickým plánem č. 1366-48/2014 ze dne 11.7.2014 byl z pozemku p.č. 1502 oddělen
pozemek p.č. 1502/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je
předmětem této smlouvy.
7. Geometrickým plánem č. 1366-48/2014 ze dne 11.7.2014 byl z pozemku p.č. 1502 oddělen
pozemek p.č. 1502/4, ostatní plocha, o výměře 16 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je
předmětem této smlouvy.
8. Pan Ing. Lukáš Plechatý prohlašuje, že je zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1339 pro obec Hrádek nad Nisou jako
výlučný vlastník pozemkové parcely (dále jen „pozemek“):
parcela č.
616
výměra [m2]
195
druh pozemku
katastrální území
trvalý travní porost
Loučná
9. Geometrickým plánem č. 1292-434-304/2012 ze dne 16.1.2013 byl z pozemku p.č. 616
oddělen pozemek p.č. 616/3, ostatní plocha, o výměře 42 m2 v k.ú. Loučná, který je
předmětem této smlouvy.
II.
1. Prodávající touto smlouvou odevzdává ze svého výlučného vlastnictví pozemky uvedené
v článku I. odstavci 2., 3., 4., 5., 6. a 8. této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi,
součástmi a příslušenstvím a umožňuje kupujícímu nabýt vlastnické právo k nim a kupující
pozemky do svého vlastnictví přebírá a nabývá vlastnické právo k nim, a to za kupní cenu
uvedenou v článku III. této smlouvy.
2. Kupující a prodávající se dohodli na tom, že případný rozdíl skutečné výměry pozemku od
výměry uvedené v článku I. této smlouvy nezakládá kupujícímu právo na přiměřenou slevu
dle § 2129 občanského zákoníku.
III.
1. Prodávající prodává nemovitosti uvedené v článku I. odstavci 2., 3., 4., 5., 6. a 8. této
smlouvy kupujícímu za dohodnutou celkovou kupní cenu 32 400 Kč (slovy
třicetdvatisícčtyřista korun českých) a kupující je za tuto cenu do svého vlastnictví přejímá.
2. Majetkoprávní operaci schválilo Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou na svém zasedání
dne 27.8.2014 usnesením č. X/XX/ZM/14, č. kupní smlouvy………………
IV.
1. Celkovou kupní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy uhradí kupující před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na účet prodávajícího č. XXXX.
V.
1. Prodávající prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní práva, nájemní
práva, věcná břemena, služebnosti, předkupní práva, práva stavby ani jiné právní vady.
2. Na převáděných pozemcích se nachází komunikace, která jsou ve vlastnictví kupujícího.
Kupující prohlašuje, že jí je dobře znám současný stav převáděných nemovitostí a veškeré
skutečnosti jich se týkající jsou jí známy a nejsou na překážku uzavření této smlouvy.
2
VI.
1. Správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva strany kupující do katastru
nemovitostí nese strana kupující.
2. Daň z nabytí nemovitostí v souladu se zákonem č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti,
hradí strana kupující. Strana kupující se zavazuje v zákonem stanovené lhůtě podat místně
příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí.
VII.
1. Tato smlouva je platná a účastníci jsou jí vázáni dnem jejího podpisu. Vlastnické právo
k nemovitostem nabude smluvní strana vkladem do katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, a souhlasí s tím, aby
v katastru nemovitostí ČR, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální
pracoviště Liberec, bylo zapsáno, že vlastníkem pozemkových parcel č. 179/4, ostatní plocha,
o výměře 180 m2, č. 314/4, ostatní plocha, o výměře 6 m2 vše v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně,
č. 1502/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2, č. 1502/4, ostatní plocha, o výměře 16 m2, 1565/4,
ostatní plocha, o výměře 17 m2, č. 1580/15, ostatní plocha, o výměře 47 m2 vše v k.ú. Hrádek
nad Nisou a č. 616/3, ostatní plocha, o výměře 42 m2 v k.ú. Loučná se stává Město Hrádek
nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 00262854.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro vkladové řízení vedené Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec.
V Hrádku nad Nisou dne
V Hrádku nad Nisou dne
Ing. Plechatý Lukáš
Josef Horinka, starosta města
Za správnost:________________
3
Download

návrh KS Plechatý