INVESTIČNÍ DOTAZNÍK
pro investiční službu
AURA INVEST Chytré portfolio
Jak vyplnit tento dotazník
Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo
zaškrtnutím některé z nabízených možností v příslušném čtverečku nebo zakroužkováním některé
z nabízených možností označené písmenem nebo číslem.
UPOZORNĚNÍ: Společnost Colosseum, a.s. informace požadované v tomto dotazníku požaduje
v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů. Tyto informace obchodníkovi umožňují vyhodnotit, zda poskytnutí klientem
požadované investiční služby, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo provedení
obchodu s investičním nástrojem v rámci požadované investiční služby odpovídá finanční situaci
klienta, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro
pochopení souvisejících rizik. Klient odpovídá za přesnost, úplnost a pravdivost údajů
vyplněných v tomto dotazníku. V případě odmítnutí poskytnutí požadovaných údajů nebo
poskytnutí zjevně nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů se klient vystavuje
nebezpečí, že obchodníkovi nebude umožněno řádně vyhodnotit, zda poskytnutí klientem
požadované investiční služby odpovídá finanční situaci klienta, jeho investičním cílům a
odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik nebo že
investiční službu obchodník klientovi nedoporučí.
Informace požadované v tomto dotazníku zároveň slouží k identifikaci a kontrole klienta podle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
Na údaje vyplněné v dotazníku se vztahuje povinnost mlčenlivosti obchodníka, pokud příslušné
právní předpisy nebo smlouva uzavřená mezi klientem a obchodníkem neukládají obchodníkovi
jinak.
1. Údaje o klientovi
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Stav:
□ svobodný/á □ ženatý/vdaná □ s nezaopatřenými dětmi
Zaměstnání:
□ zaměstnanec □ podnikatel □ nezaměstnaný □ jiné – prosím uveďte______________________
Uveďte prosím povolání včetně dřívějšího povolání, pokud je relevantní vzhledem k obchodům
s investičními nástroji (název zaměstnavatele, pozice):
________________________________________________________________________________
Jste politicky exponovanou osobou1?
□ Ano (jakou funkci?) □ Ne
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
2. Znalosti a zkušenosti související s obchodováním
Tato informace poskytuje informace o Vašich odborných znalostech a předchozích zkušenostech s
investováním tak, abyste mohl porozumět rizikům spojeným s požadovanou službou.
Uveďte prosím dosažené vzdělání, pokud je relevantní vzhledem k obchodům s investičními
nástroji (např. VŠE obor finance):
Investiční nástroje
Jaké typy investičních nástrojů znáte tak, že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti, rizika? V
případě, že máte zkušenosti s obchodováním, prosím uveďte další požadované informace:
Obchodované nástroje
Znalost
nástroje,
porozumění
rizikům
Délka zkušenosti Frekvence
s obchodováním
obchodů
Průměrná velikost
obchodů (cca) v Kč
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
Žádná
1. Akcie
Základní
Dostatečná
Žádná
2. Dluhové nástroje
Základní
Dostatečná
Žádná
3. CP kolektivního
Základní
Dostatečná
Žádná
4. Obchodování s cennými
Základní
papíry na úvěr (margin)
Dostatečná
Žádná
5. Burzovní deriváty
Základní
Dostatečná
Žádná
6. OTC deriváty
Základní
Dostatečná
Žádná
7. Jiné – prosím uveďte
Základní
Dostatečná
A – právě začíná A – denně A – do 100.000 Kč
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
B – 6 měsíců až 1 rok B – měsíčně B – do 500.000 Kč
C – více než 1 rok C – čtvrtletně nebo méně C – nad 500.000 Kč
Investiční služby
Které investiční služby jste využíval a jak dlouhou dobu (cca):
□ Asset Management/správa aktiv, délka využívání investiční služby – prosím uveďte________
□ Brokerage/zadávání pokynů, délka využívání investiční služby – prosím uveďte________
□ Jiné (prosím uveďte):
Podstata intradenního obchodování spočívá v:
□ obchodování s předem omezenou finanční pákou
□ otevření obchodu a jeho ukončení nejdříve následující den
□ otevření i uzavření jednoho nebo i více obchodů v rámci jednoho dne
□ nic z uvedeného
3. Finanční zázemí
Příjmy klienta
Zdrojem mých pravidelných příjmů je:
□ příjem z podnikání
□ příjem ze mzdy/platu
□ příjem z pronájmu majetku
□ příjem z kapitálových zdrojů (dividendy, podíly na zisku) apod.
□ jiné (prosím, specifikujte):_____________________________________________________________
Rizikový kapitál
Výše kapitálu, který zamýšlím investovat u Colossea, a.s. anebo mám zainvestován u třetích osob
s možností rizika ztráty celé investice:____________________________________________________
V porovnání s rizikovým kapitálem (včetně zamýšlené investice u Colossea, a.s.) činí hodnota
mého ostatního majetku (běžné a vkladové účty, nemovitosti, stavební spoření, investice do
konzervativních investičních nástrojů atd.).:
□ a) méně než polovinu mého rizikového kapitálu (celkem)
□ b) více než polovinu a méně než 1 násobek výše mého rizikového kapitálu (celkem)
□ c) 1 až 1,5 násobek výše mého rizikového kapitálu (celkem)
□ d) 1,5 až 2 násobek výše mého rizikového kapitálu (celkem)
□ e) více než 2 násobek výše mého rizikového kapitálu (celkem)
Jsem ochoten akceptovat ztrátu na portfoliu:
□ a) až 25%
□ b) až 50%
□ c) více než 50%
□ d) ani jedna varianta z výše uvedených pro mě není přijatelná
Jaký dopad by na Vás měla případná 100% ztráta investovaných prostředků při zohlednění
Vašich příjmů a pravidelných závazků (roční suma splátek úvěrů, leasingů apod.)?
□ a) existenční potíže
□ b) výrazné snížení životního standardu
□ c) zanedbatelné snížení životního standardu
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
□ d) žádná změna životního standardu
Počáteční investice
Počáteční výše svěřených prostředků (počáteční výše portfolia): ________________________
Máte nějaké finanční závazky plněné v pravidelných splátkách (hypoteční úvěr, leasing, apod.)?
□ Ano (uveďte prosím jaké): _____________________________________________________
4. Investiční cíle
Tato informace nám pomůže se ujistit o Vašich investičních cílech a přístupu k finančnímu riziku.
Likvidita investice
Nyní investované peníze hodlám mít vyčleněné pro investování, resp. investiční nástroje držet
po dobu:
□ a) do 1 roku
□ b) 1 až 2 roky
□ c) 2 až 3 roky
□ d) déle než 3 roky
Vztah k riziku
Jaký je Váš subjektivní vztah k riziku?
□ a) Nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu, že všechny investované prostředky se mi
vrátí.
□ b) Očekávám výnos podobný výnosu z investičních cenných papírů. Jsem ochoten podstoupit
riziko
částečné ztráty investovaných prostředků.
□ c) Očekávám nadprůměrné výnosy s tím, že jsem si vědom rizika výrazné ztráty investovaných
prostředků.
□ d) Očekávám vysoce nadprůměrné výnosy s tím, že jsem si vědom rizika úplné ztráty
investovaných
prostředků.
Účel investice
Za jakým účelem hodláte peněžní prostředky investovat?
□ a) dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter "peněžní rezervy" na předem známý
účel (důchod, úspory, školné v budoucnu, koupě nemovitosti apod.)
□ b) zhodnocení volných peněžních prostředků, které nemají předem určený účel, ale je vysoce
pravděpodobné, že je v budoucnu budu alespoň z části potřebovat
□ c) uložení peněžních prostředků do takových nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný
výnos,
pro tyto peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití
□ d) zhodnocení s možností vysoce nadprůměrného výnosu s tím, že s investovanými prostředky do
budoucnosti nepočítám, s vědomím rizika ztráty takové investice (spekulace)
Vysoká frekvence obchodování pro mne primárně znamená:
a) obtížně přijatelnou strategii z důvodu vyšší nákladovosti
b) příležitost častěji využít změny pohybu ceny kontraktu
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
Další sdělení klienta k cílům, které mají být poskytnutím služby dosaženy:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
Potvrzení a podpisy
Podepsáním tohoto dotazníku potvrzuji, že:

souhlasím s poskytnutím veškerých údajů v tomto dotazníku společnosti Colosseum, a.s. pro
účely vyhodnocení, zda poskytnutí klientem požadované investiční služby, poskytnutí rady
ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci
požadované investiční služby odpovídá finanční situaci klienta, jeho investičním cílům a
odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, pro účely
provedení identifikace a kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

jsem se seznámil s upozorněními a sděleními obsaženými v tomto dotazníku a že jsem byl
poučen o účelu poskytnutí těchto informací.
Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný/á ……………………………….…………………….. prohlašuji na svou čest, že
jsem tento investiční dotazník vyplnil/a samostatně, že jsem porozuměl/a otázkám uvedeným
v tomto investičním dotazníku a že jsem na otázky uvedené v tomto investičním dotazníku
odpověděl/a pravdivě.
Datum:
_________________________________________
Podpis:
_________________________________________
Jméno a příjmení:
_________________________________________
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PŘÍSLUŠNÝ PRACOVNÍK SPOLEČNOSTI COLOSSEUM, A.S., K TERÝ V
SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM VNITŘNÍM PŘEDPISEM SPOLEČNOSTI PROVÁDÍ VYHODNOCENÍ
INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH KLIENTEM V TOMTO DOTAZNÍKU.
Klientovi lze na základě výše uvedených informací doporučit strategii Aura Invest Chytré portfolio:
ANO / NE
Podpis
pracovníka:
_________________________________________
Jméno a příjmení:
_________________________________________
Pracovní pozice:
_________________________________________
Datum:
_________________________________________
Aura Invest Group s.r.o
Vinohradská 89/90
130 00 Praha
tel.: +420 778 800 592
email: [email protected]
www.aurainvest.cz
Download

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu